EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D0003

Odluka (EU) 2016/456 Europske središnje banke od 4. ožujka 2016. o uvjetima za istrage Europskog ureda za borbu protiv prijevara Europske središnje banke u području sprečavanja prijevara, korupcije i svih drugih nezakonitih aktivnosti koje utječu na financijske interese Unije (ESB/2016/3)

OJ L 79, 30.3.2016, p. 34–40 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2016/456/oj

30.3.2016   

HR

Službeni list Europske unije

L 79/34


ODLUKA (EU) 2016/456 EUROPSKE SREDIŠNJE BANKE

od 4. ožujka 2016.

o uvjetima za istrage Europskog ureda za borbu protiv prijevara Europske središnje banke u području sprečavanja prijevara, korupcije i svih drugih nezakonitih aktivnosti koje utječu na financijske interese Unije (ESB/2016/3)

(preinaka)

UPRAVNO VIJEĆE EUROPSKE SREDIŠNJE BANKE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Statut Europskog sustava središnjih banaka i Europske središnje banke, a posebno njegov članak 12. stavak 3.,

uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 883/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. rujna 2013. o istragama koje provodi Europski ured za borbu protiv prijevara (OLAF) i o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1073/1999 Europskog parlamenta i Vijeća te Uredbe Vijeća (Euratom) br. 1074/1999 (1), a posebno njezin članak 4. stavke 1. i 7.,

budući da:

(1)

Uredba (EU, Euratom) br. 883/2013 propisuje da Europski ured za borbu protiv prijevara (dalje u tekstu „Ured”) unutar institucija, tijela, ureda i agencija koji su osnovani Ugovorima o EZ-u i Euratomu ili na temelju tih ugovora, pokreće i vodi administrativne istrage o prijevarama (dalje u tekstu „unutarnje istrage”) radi sprečavanja prijevara, korupcije i svih drugih nezakonitih aktivnosti koje utječu na financijske interese Unije. U tu svrhu istražuje ozbiljne slučajeve u vezi s obavljanjem profesionalnih dužnosti kao što je povreda obveza članova osoblja tih institucija, tijela, ureda i agencija, koja podliježe disciplinskom ili, ovisno o slučaju, kaznenom postupku ili jednako neizvršavanje dužnosti članova institucija i tijela, čelnika ureda i agencija ili članova osoblja institucija, tijela, ureda ili agencija, na koje se ne primjenjuju Pravilnik o osoblju za dužnosnike i Uvjeti zaposlenja ostalih službenika Europskih zajednica (dalje u tekstu „Pravilnik o osoblju”).

(2)

Za Europsku središnju banku (ESB) te profesionalne dužnosti i obveze, posebno obveze koje se odnose na profesionalno ponašanje i čuvanje poslovne tajne, utvrđene su u: (a) Uvjetima zaposlenja za osoblje Europske središnje banke, (b) Pravilniku o osoblju Europske središnje banke, (c) Prilogu II.b Uvjetima zaposlenja koji se odnosi na uvjete kratkoročnog zaposlenja i (d) Pravilima Europske središnje banke za kratkoročno zaposlenje, a daljnje smjernice se nalaze u (e) Kodeksu ponašanja za članove Upravnog vijeća (2), (f) Dopunskom kodeks etičkih kriterija za članove Izvršnog odbora Europske središnje banke (3) i (g) Kodeksu ponašanja članova Nadzornog odbora Europske središnje banke (4) (dalje u tekstu zajedno se nazivaju „Uvjeti zaposlenja ESB-a”).

(3)

Članak 4. stavak 1. Uredbe (EU, Euratom) br. 883/2013 propisuje da Ured u vezi sa zaštitom financijskih interesa Unije i borbom protiv prijevara i svih drugih nezakonitih aktivnosti koje utječu na financijske interese Unije „provodi administrativne istrage unutar institucija, tijela, ureda i agencija” u skladu s uvjetima utvrđenim u Uredbi (EU, Euratom) br. 883/2013 i odlukama donesenim od strane svake institucije, tijela ili agencije. Članak 4. stavak 7. Uredbe (EU, Euratom) br. 883/2013 određuje da svaka institucija, tijelo, ured ili agencija treba donijeti odluku „koja mora posebno uključivati pravilo o dužnosti dužnosnika, drugih službenika, članova institucija ili tijela, čelnika ureda ili agencija da surađuju s Uredom i dostavljaju informacije Uredu, istodobno osiguravajući povjerljivost unutarnje istrage.” U skladu sa sudskom praksom Unije, Ured može pokrenuti istragu samo na temelju dovoljno ozbiljnih sumnji (5).

(4)

U skladu s uvodnom izjavom 12. Uredbe (EU, Euratom) br. 883/2013 istrage bi se trebale provoditi u skladu s Ugovorima, te posebno Protokolom br. 7 o povlasticama i imunitetima Europske unije i moraju također poštovati Pravilnik o osoblju, ljudska prava i temeljne slobode, posebno načelo pravednosti, prava uključenih osoba da iznesu svoje viđenje činjenica koje se odnose na njih i načelo da se zaključci istrage mogu biti temeljiti samo na elementima koji imaju dokaznu vrijednost, kao i opća načela zajednička državama članicama koja je priznao Sud Europske unije, kao što je primjerice povjerljivost pravnog savjetovanja (odvjetnička tajna). U tu svrhu, institucije, tijela, uredi i agencije trebale bi utvrditi uvjete na temelju kojih se trebaju provoditi unutarnje istrage.

(5)

Odluka ESB/2004/11 (6) donesena je radi utvrđivanja uvjeta na temelju kojih se trebaju voditi unutarnje istrage u ESB-u prema Uredbi (EZ) br. 1073/1999 Europskog parlamenta i Vijeća (7). Kako bi se uzela u obzir činjenica da je Uredba (EZ) br. 1073/1999 stavljena izvan snage i zamijenjena Uredbom (EU, Euratom) br. 883/2013 i da su od donošenja Odluke ESB/2004/11 osnovana nova tijela ESB-a, potrebno je preispitati postojeći pravni okvir.

(6)

Uredbom Vijeća (EU) br. 1024/2013 (8) osnovan je Nadzorni odbor kao unutarnje tijelo ESB-a za planiranje i izvršavanje posebnih zadaća koje se odnose na politike povezane s bonitetnim nadzorom kreditnih institucija dodijeljenih ESB-u. Na temelju članka 24. stavka 1. i članka 25. stavka 5. Uredbe (EU) br. 1024/2013, ESB je uspostavio Administrativni odbor za preispitivanja (9) i Odbor za posredovanje (10). Nadalje, na temelju članka 3. stavka 1. i članka 143. stavka 1. Uredbe br. 486/2014 Europske središnje banke (ESB/2014/17) (11), ESB je uspostavio zajedničke nadzorne timove za nadzor svih značajnih nadziranih subjekata ili značajnih nadziranih grupa i timova za nadzor na licu mjesta. Slijedom toga, na temelju članaka 9.a i 9.b, Poslovnika Europske središnje banke (12), ESB je osnovao Odbor za etiku (13) i Odbor za reviziju.

(7)

Ova bi se odluka trebala primjenjivati na članove zajedničkih nadzornih timova i timova za nadzor na licu mjesta na koje se na primjenjuju uvjeti zaposlenja ESB-a Članovi osoblja nacionalnih nadležnih tijela koji su članovi zajedničkih nadzornih timova i timova za nadzor na licu mjesta su pod kontrolom ESB-a u odnosu na pitanja povezana s njihovim radom u pogledu zadaća dodijeljenih ESB-u na temelju Uredbe (EU) br. 1024/2013. Članak 6. stavak 1. Uredbe (EU) br. 1024/2013 propisuje da je ESB odgovoran za učinkovito i dosljedno funkcioniranje jedinstvenog nadzornog mehanizma (SSM). Članak 6. stavak 1. i članak 146. stavak 1. Uredbe (EU) br. 468/2014 (ESB/2014/17) propisuje da članovi zajedničkih nadzornih timova i timova za nadzor na licu mjesta moraju postupati u skladu s uputama odgovarajućeg koordinatora tima. Ove odredbe su utemeljene na članku 6. stavku 7. Uredbe (EU) br. 1024/2013 kojim se zahtijeva da ESB donese okvir za organizaciju praktičnih aranžmana za provedbu suradnje unutar SSM-a.

(8)

Pri donošenju ove odluke ESB je obvezan opravdati sva ograničenja unutarnjih istraga koja utječu na posebne zadaće i dužnosti povjerene ESB-u na temelju članaka 127. i 128. Ugovora i Uredbom (EU) br. 1024/2013. Takva ograničenja trebaju osigurati povjerljivost koja je potrebna za određene informacije ESB-a i provesti namjeru zakonodavca da jača borbu protiv prijevara. Osim što ima te posebne zadaće i dužnosti, ESB treba, također u smislu ove Odluke, smatrati javnim subjektom sličnim ostalim institucijama i tijelima Unije.

(9)

U iznimnim slučajevima, kolanje nekih povjerljivih informacija izvan ESB-a, a koje ESB posjeduje za izvršenje svojih zadaća, moglo bi ozbiljno potkopati funkcioniranje ESB-a. U takvim slučajevima, odluku kojom se Uredu omogućuje pristup informacijama ili prenošenje informacija Uredu, trebao bi donijeti Izvršni odbor. U područjima kao što su odluke monetarne politike ili operacije povezane s upravljanjem deviznim pričuvama i intervencijama na deviznom tržištu, pristup se omogućuje informacijama starijim od godinu dana. Ograničenja u drugim područjima, primjerice u odnosu na informacije koje odnose na zadaće dodijeljene ESB-u Uredbom (EU) br. 1024/2013, podatke koje je ESB primio od nacionalnih nadležnih tijela glede stabilnosti financijskog sustava ili pojedinih kreditnih institucija te informacije koje se odnose na zaštitna obilježja i tehničke specifikacije euronovčanica, ne bi trebale biti ograničene na određena razdoblja. Iako bi ova odluka trebala ograničiti područje primjene informacija čije bi kolanje izvan ESB-a moglo ozbiljno potkopati funkcioniranje ESB-a, na određena područja aktivnosti, potrebno je osigurati mogućnost prilagođavanja odluke svim nepredviđenim događajima kako bi se osiguralo da ESB nastavi ispunjavati zadaće koje su mu dodijeljene Ugovorom.

(10)

Ova bi odluka trebala uzeti u obzir da članovi Upravnog vijeća i Općeg vijeća ESB-a koji također nisu članovi Izvršnog odbora ESB-a izvršavaju nacionalne funkcije pored svojih funkcija unutar Europskog sustava središnjih banaka i da članovi Nadzornog odbora ESB-a, Odbora za posredovanje ESB-a, članovi zajedničkih nadzornih timova i timova za nadzor na licu mjesta koji su predstavnici nacionalnih nadležnih tijela država članica sudionica, također izvršavaju nacionalne funkcije pored svojih zadaća u na temelju Uredbe (EU) br. 1024/2013. Izvršavanje nacionalnih funkcija pitanje je nacionalnog prava koje je izvan područja primjene unutarnjih istraga Ureda. Ova bi se odluka stoga trebala primjenjivati na profesionalne aktivnosti koje su te osobe poduzele u svojstvu članova Upravnog vijeća ESB-a, Općeg vijeća ESB-a, Nadzornog odbora ESB-a, Odbora za posredovanje ESB-a, članova zajedničkih nadzornih timova i timova za nadzor na licu mjesta.

(11)

Ova bi odluka također trebala uzeti u obzir da vanjski članovi Administrativnog odbora za preispitivanja ESB-a, Odbora za reviziju ESB-a i Odbora za etiku ESB-a mogu izvršavati druge funkcije pored svojih ovlaštenja. Izvršavanje tih funkcija je izvan područja primjene unutarnjih istraga Ureda. Stoga bi se ova Odluka trebala primjenjivati samo na profesionalne aktivnosti koje su te osobe poduzele u svojstvu članova Administrativnog odbora za preispitivanja ESB-a, Odbora za reviziju ESB-a i Odbora za etiku ESB-a.

(12)

Članak 37. stavak 1. Statuta Europskog sustava središnjih banaka i Europske središnje banke (dalje u tekstu „Statut ESSB-a”) propisuje da članovi upravnih tijela i osoblje ESB-a ne smiju, čak ni nakon prestanka njihove dužnosti, otkrivati one podatke koji su obuhvaćeni obvezom čuvanja poslovne tajne. Članak 27. stavak 1. Uredbe (EU) br. 1024/2013 propisuje da za članove Nadzornog odbora, osoblje ESB-a i osoblje koje su uputile države članice sudionice, a koji provode nadzorne zadatke, čak i nakon što prestanu obavljati svoje dužnosti, vrijedi obveza čuvanja poslovne tajne. Članak 22. stavak 1. Odluke ESB/2014/16 odnosno članak 2. stavak 4. Odluke (EU) 2015/433 (ESB/2014/59) propisuju isto za članove Administrativnog odbora za preispitivanja ESB-a i njihove zamjenike te za članove Odbora za etiku ESB-a. Stavak 6. Mandata Odbora za reviziju (14) propisuje da članovi Odbora za reviziju ne smiju trećim osobama ili tijelima izvan ESB-a/Eurosustava otkrivati nikakve povjerljive informacije koje saznaju za vrijeme obavljanja svojih dužnosti. Na temelju članka 10. Uredbe (EU, Euratom) br. 883/2013 na Ured i njegove zaposlenike primjenjuju se isti uvjeti povjerljivosti i čuvanja poslovne tajne koji se primjenjuju na osoblje ESB-a na temelju Statuta ESSB-a i Uvjeta zapošljavanja ESB-a.

(13)

Na temelju članka 7. stavak 3. Uredbe(EU, Euratom) br. 883/2013 nacionalna nadležna tijela, u skladu s nacionalnim propisima, pružaju potrebnu pomoć kojom omogućuju osoblju Ureda djelotvorno izvršenje njegovih zadaća. Vlada Savezne Republike Njemačke i ESB potpisnici su Sporazuma o sjedištu Europske središnje banke od 18. rujna 1998. (15), kojim se provodi Protokol br. 7 o povlasticama i imunitetima Europske Unije u vezi s ESB-om i koji sadržava odredbe o nepovredivosti prostorija, arhiva i obavijesti ESB-a te o diplomatskim povlasticama i imunitetima članova Izvršnog odbora ESB-a.

(14)

Budući da je Uredba (EZ) br. 1073/1999 zamijenjena Uredbom (EU. Euratom) br. 883/2013 te imajući u vidu značajan broj potrebnih izmjena, Odluku ESB/2004/11 potrebno je staviti izvan snage i zamijeniti ovom odlukom,

DONIJELO JE OVU ODLUKU

Članak 1.

Opseg primjene

Ova se Odluka primjenjuje:

na članove Upravnog i Općeg vijeća ESB-a u pitanjima koja se odnose na njihovu funkciju članova navedenih tijela ESB-a nadležnih za odlučivanje,

na članove Izvršnog odbora ESB-a,

na članove Nadzornog odbora ESB-a u pitanjima koja se odnose na njihovu funkciju članova navedenog tijela,

na članove Administrativnog odbora za preispitivanje ESB-a u pitanjima koja se odnose na njihovu funkciju članova navedenog tijela,

na članove Odbora za posredovanje ESB-a u pitanjima koja se odnose na njihovu funkciju članova navedenog tijela,

na članove Obora za reviziju ESB-a u pitanjima koja se odnose na njihovu funkciju članova navedenog tijela,

na članove Odbora za etiku ESB-a u pitanjima koja se odnose na njihovu funkciju članova navedenog tijela,

na članove upravnih tijela i sve članove osoblja nacionalnih središnjih banaka ili nacionalnih nadležnih tijela koji sudjeluju na sastancima Upravnog i Općeg vijeća ESB-a kao zamjenici i/ili osobe u pratnji u pitanjima koja se odnose na tu funkciju,

(dalje u tekstu zajedno se nazivaju „sudionici u tijelima nadležnim za odlučivanje”) i

na stalne ili privremene članove osoblja ESB-a na koje se primjenjuju Uvjeti zaposlenja ESB-a,

na osobe koje rade za ESB, osim onih koje rade na temelju ugovora o radu, uključujući članove osoblja nacionalnih nadležnih tijela koji su članovi zajedničkih nadzornih timova i timova za nadzor na licu mjesta u pitanjima koja se odnose na njihov rad za ESB,

(dalje u tekstu zajedno se nazivaju „odgovarajuće osobe”).

Članak 2.

Obveza suradnje s Uredom

Ne dovodeći u pitanje odgovarajuće odredbe Ugovora, Protokola br. 7 o povlasticama i imunitetima Europske Unije, Statuta ESSB-a i Pravilnika o osoblju, u cijelosti poštujući ljudska prava, temeljne slobode i opća načela zajednička državama članicama te pridržavajući se postupaka koji su utvrđeni u Uredbi (EU, Euratom) br. 883/2013 i pravila iz ove Odluke, sudionici u tijelima ESB-a nadležnim za odlučivanje i zaposlenici ESB-a u potpunosti surađuju s predstavnicima Ureda koji provode unutarnju istragu te im pružaju svaku pomoć koja je potrebna za istragu.

Članak 3.

Obveza prijavljivanja informacija o nezakonitoj aktivnosti

1.   Odgovarajuće osobe koje imaju saznanja o informacijama koji izazivaju sumnju glede postojanja mogućih slučajeva prijevare, korupcije ili neke druge nezakonite aktivnosti koje štete financijskim interesima Unije, te informacije bez odgađanja dostavljaju direktoru Uprave za unutarnju reviziju, višem rukovoditelju zaduženom za njihovo područje poslovanja ili članu Izvršnog odbora koji je prvenstveno odgovoran za njihovo područje poslovanja. Potonje osobe bez odgađanja prosljeđuju informacije glavnom direktoru glavne uprave Tajništvo. Odgovarajuće osobe ne smiju biti izložene nejednakom ili diskriminirajućem postupanju zbog dostave informacija iz ovog članka.

2.   Sudionici u tijelima nadležnim za odlučivanje koji imaju saznanja o dokazima iz stavka 1. obavješćuju glavnog direktora glavne uprave Tajništvo ili predsjednika.

3.   Kada glavni direktor glavne uprave Tajništvo ili, prema potrebi, predsjednik prime dokaze u skladu sa stavkom 1. ili 2., prosljeđuju ih Uredu bez odgađanja pridržavajući se članka 4. ove Odluke te obavješćuju Upravu za unutarnju reviziju i, prema potrebi, predsjednika.

4.   Kada sudionik u tijelima nadležnim za odlučivanje raspolaže konkretnim dokazom koji potkrepljuje sumnju glede postojanja slučaja prijevare ili korupcije ili neke druge nezakonite aktivnosti u smislu stavka 1., a istodobno opravdano smatra da bi postupak predviđen u gore navedenim stavcima u tom konkretnom slučaju spriječio pravilno prijavljivanje takvog dokaza Uredu, on te podatke smije prijaviti izravno Uredu ne pridržavajući se članka 4.

Članak 4.

Suradnja s Uredom u odnosu na osjetljive informacije

1.   U iznimnim slučajevima, u kojima bi kolanje određenih informacija izvan ESB-a moglo ozbiljno potkopati funkcioniranje ESB-a, Izvršni odbor odlučuje hoće li Uredu omogućiti pristup takvim informacijama ili mu proslijediti takve informacije. To se primjenjuje na: informacije koje se odnose na odluke monetarne politike ili operacije povezane s upravljanjem deviznim pričuvama i intervencijama na deviznom tržištu, pod uvjetom da su te informacije stare manje od godinu dana; na informacije koje odnose na zadaće dodijeljene ESB-u Uredbom (EU) br. 1024/2013; podatke koje je ESB primio od nacionalnih nadležnih tijela glede stabilnosti financijskog sustava ili pojedinih kreditnih institucija; te na informacije koje se odnose na zaštitna obilježja i tehničke specifikacije euronovčanica.

2.   Sve takve odluke Izvršnog odbora uzimaju u obzir sve bitne aspekte, kao što su stupanj osjetljivosti informacija koje Ured treba za istragu, njihova važnost za istragu i ozbiljnost sumnje koju su Ured, sudionik u tijelima nadležnim za odlučivanje ili odgovarajuća osoba predstavili predsjedniku te stupanj rizika za buduće funkcioniranje ESB-a. Ako se pristup ne omogući, odluka se mora obrazložiti. S obzirom na podatke koje ESB dobiva o stabilnosti financijskog sustava ili pojedinih kreditnih institucija, Izvršni odbor može odlučiti da neće odobriti pristup Uredu, osim ako odgovarajuće nacionalno nadležno tijelo smatra da bi otkrivanje dotičnih informacija ugrozilo stabilnost financijskog sustava ili pojedine kreditne institucije.

3.   U vrlo iznimnim slučajevima koji se odnose na informacije povezane s određenim područjem aktivnosti ESB-a, a koje su jednako osjetljive kao kategorije informacija iz stavka 1., Izvršni odbor može donijeti privremenu odluku da se Uredu ne omogući pristup takvim informacijama. Stavak 2. se odnosi na te odluke, koje su valjane najviše šest mjeseci. Nakon toga, Uredu se omogućuje pristup dotičnim informacijama, osim ako Upravno vijeće u međuvremenu izmijeni ovu Odluku, na način da kategoriju dotičnih informacija doda kategorijama iz stavka 1.

Članak 5.

Pomoć ESB-a u unutarnjim istragama

1.   Pri pokretanju unutarnje istrage ESB-a, rukovoditelj zadužen za sigurnost ESB-a omogućuje agentima Ureda pristup prostorijama ESB-a nakon predočenja pisanog ovlaštenja izdanog od strane glavnog direktora Ureda u kojem se navodi sljedeće:

(a)

identitet agenata i naziv radnog mjesta u uredu;

(b)

predmet i svrha istrage;

(c)

pravna osnova za vođenje istrage i istražne ovlasti koje proizlaze iz tih pravnih osnova.

O tome se odmah obavješćuju predsjednik, potpredsjednik i direktor Uprave za unutarnju reviziju.

2.   Uprava za unutarnju reviziju pomaže Uredu pri praktičnoj organizaciji istraga.

3.   Sudionici u tijelima nadležnim za odlučivanje i odgovarajuće osobe dostavljaju sve tražene informacije agentima Ureda koji vode istragu, osim ako bi tražene informacije mogle biti osjetljive u smislu članka 4., a u tom slučaju Izvršni odbor donosi odluku o tome hoće li informacije biti dostavljene. Uprava za unutarnju reviziju evidentira sve dostavljene informacije.

Članak 6.

Obavješćivanje zainteresiranih stranaka

1.   Kada se pojavi mogućnost da je sudionik u tijelima nadležnim za odlučivanje ili sudionik u drugim tijelima, ili odgovarajuća osoba upletena u prijevaru, korupciju ili bilo koju drugu nezakonitu aktivnost u smislu članka 3. stavka 1., zainteresirana strana hitno se obavješćuje ako to ne šteti istrazi (16). U svakom slučaju, nakon završetka istrage ne smiju se donositi zaključci u kojima se navodi ime zaposlenika ESB-a ili sudionika u tijelima nadležnim za odlučivanje, a da se zainteresiranoj strani ne omogući iskazivanje njezinih stavova o svim činjenicama koje se odnose na nju, uključujući dokaze koji je terete. Zainteresirane strane imaju pravo na šutnju, na nedavanje iskaza protiv sebe te imaju pravo zatražiti osobnu pravnu pomoć.

2.   U slučajevima u kojima je za potrebe istrage nužno potpuno čuvanje tajnosti i/ili primjena istražnih postupaka koji potpadaju pod ovlast nacionalnih pravosudnih tijela, ispunjavanje obveze pozivanja zaposlenika ESB-a ili sudionika u tijelu nadležnom za odlučivanje na iskazivanje svojih stavova može se u dogovoru s predsjednikom ili potpredsjednikom odgoditi na ograničeno razdoblje.

Članak 7.

Informacija o zatvaranju istrage bez poduzimanja daljnjih mjera

Ako nakon unutarnje istrage nije moguće pokrenuti postupak protiv sudionika u tijelu nadležnom za odlučivanje ili sudionika u drugim tijelima koji su bili predmet istrage, odlukom direktora Ureda unutarnja se istraga zatvara bez poduzimanja daljnjih mjera, a direktor Ureda obavješćuje o tome u pisanom obliku odgovarajuću osobu ili sudionika u tijelima nadležnim za odlučivanje ili sudionika u drugim tijelima.

Članak 8.

Ukidanje imuniteta

Svaki zahtjev nacionalnoga policijskog ili pravosudnog tijela u vezi s ukidanjem imuniteta glede sudskog postupka sudioniku u tijelima za odlučivanje i sudionika u drugim tijelima ili odgovarajućoj osobi u mogućim slučajevima prijevare, korupcije i bilo kojeg drugog nezakonitog djelovanja koje utječe na financijske interese Unije, dostavlja se glavnom direktoru Ureda na mišljenje. Upravno vijeće odlučuje o svakom bitnom ukidanju u pogledu sudionika u tijelima za odlučivanje i drugim tijelima, a Izvršni odbor odlučuje o svakom bitnom ukidanju u pogledu odgovarajućih osoba.

Članak 9.

Stupanje na snagu i stavljanje izvan snage

1.   Ova Odluka stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

2.   Odluka ESB/2004/11 stavlja se izvan snage s učinkom od dvadesetog dana od dana objave ove Odluke u Službenom listu Europske unije.

3.   Upućivanja na Odluku ESB/2004/11 smatraju se upućivanjima na ovu Odluku.

Sastavljeno u Frankfurtu na Majni 4. ožujka 2016.

Predsjednik ESB-a

Mario DRAGHI


(1)  (SL L 248, 18.9.2013., str. 1.).

(2)  Kodeks ponašanja članova Upravnog vijeća Europske središnje banke (SL C 123, 24.5.2002., str. 9.).

(3)  Dopunski kodeks etičkih kriterija za članove Izvršnog odbora Europske središnje banke (u skladu s člankom 11. stavkom 3. Poslovnika Europske središnje banke) (SL C 104, 23.4.2010., str. 8.).

(4)  Kodeks ponašanja članova Nadzornog odbora Europske središnje banke (SL C 93, 20.3.2015., str. 2.).

(5)  Komisija Europskih zajednica protiv Europske središnje banke C-11/00, ECLI: EUC:2003:395.

(6)  Odluka ESB/2004/11 od 3. lipnja 2004. o odredbama i uvjetima za istrage Europskog ureda za borbu protiv prijevara Europske središnje banke u području sprečavanja prijevara, korupcije i svih drugih nezakonitih aktivnosti koja štete financijskim interesima Europskih zajednica te o izmjeni Uvjeta zaposlenja za osoblje Europske središnje banke (SL L 230, 30.6.2004., str. 56.).

(7)  Uredba (EZ) br. 1073/1999 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. svibnja 1999. o istragama koje provodi Europski ured za borbu protiv prijevara (OLAF) (SL L 136, 31.5.1999., str. 1.)

(8)  Uredba Vijeća (EU) br. 1024/2013 od 15. listopada 2013. o dodjeli određenih zadaća Europskoj središnjoj banci u vezi s politikama bonitetnog nadzora kreditnih institucija (SL L 287, 29.10.2013., str. 63.).

(9)  Odluka ESB/2014/16 od 14. travnja 2014. o osnivanju Administrativnog odbora za preispitivanja i njegovih pravila postupanja (SL L 175, 14.6.2014., str. 47.).

(10)  Uredba (EU) br. 673/2014 Europske središnje banke od 2. lipnja 2014. o osnivanju Odbora za posredovanje i o njegovom poslovniku (ESB/2014/26) (SL L 179, 19.6.2014., str. 72.).

(11)  Uredba (EU) br. 468/2014 Europske središnje banke od 16. travnja 2014. o uspostavljanju okvira za suradnju unutar jedinstvenog nadzornog mehanizma između Europske središnje banke i nacionalnih nadležnih tijela te s nacionalnim imenovanim tijelima (Okvirna uredba o SSM-u) (ESB/2014/17) (SL L 141, 14.5.2014., str. 1.).

(12)  Odluka ESB/2004/2 od 19. veljače 2004. o donošenju Poslovnika Europske središnje banke (SL L 80, 18.3.2004., str. 33.).

(13)  Uredba (EU) 2015/433 Europske središnje banke od 17. prosinca 2014. o osnivanju Odbora za etiku i o njegovom poslovniku (ESB/2014/59) (SL L 70, 14.3.2015., str. 58.).

(14)  Dostupno na internetskoj stranici ESB-a: www.ecb.europa.eu.

(15)  Savezni službeni list (Bundesgesetzblatt) br. 45, 1998. od 27.10.1998. i br. 12, 1999. od 6.5.1999.

(16)  Članak 20. Uredbe (EZ) br. 45/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2000. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama i tijelima Zajednice i o slobodnom kretanju takvih podataka (SL L 8, 12.1.2001., str. 1.) primjenjuje se na sva ograničenja o informacijama koje se daju subjektima podataka u slučaju obrade podataka.


Top