EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R2343

Uredba Komisije (EU) 2015/2343 оd 15. prosinca 2015. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1126/2008 o usvajanju određenih međunarodnih računovodstvenih standarda u skladu s Uredbom (EZ) br. 1606/2002 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu međunarodnih standarda financijskog izvještavanja 5 i 7 i međunarodnih računovodstvenih standarda 19 i 34 (Tekst značajan za EGP)

OJ L 330, 16.12.2015, p. 20–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/2343/oj

16.12.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 330/20


UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/2343

оd 15. prosinca 2015.

o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1126/2008 o usvajanju određenih međunarodnih računovodstvenih standarda u skladu s Uredbom (EZ) br. 1606/2002 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu međunarodnih standarda financijskog izvještavanja 5 i 7 i međunarodnih računovodstvenih standarda 19 i 34

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1606/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 19. srpnja 2002. o primjeni međunarodnih računovodstvenih standarda (1), a posebno njezin članak 3. stavak 1.,

budući da:

(1)

Uredbom Komisije (EZ) br. 1126/2008 (2) usvojeni su određeni međunarodni standardi i tumačenja koji su postojali 15. listopada 2008.

(2)

Dana 25. rujna 2014. Odbor za međunarodne računovodstvene standarde (IASB) objavio je Godišnja poboljšanja međunarodnih standarda financijskog izvještavanja, ciklus 2012. – 2014. (dalje u tekstu „godišnja poboljšanja”), u okviru svojeg redovitog postupka poboljšanja čiji je cilj pojednostavniti i pojasniti standarde. Cilj je godišnjih poboljšanja riješiti pitanja koja nisu hitna, ali su nužna, a koja se odnose na neusklađenosti međunarodnih standarda financijskog izvještavanja (MSFI-jevi) i međunarodnih računovodstvenih standarda (MRS-evi) ili pojašnjavanje formulacija gdje je to potrebno te o kojima je IASB raspravljao tijekom projektnog ciklusa.

(3)

Izmjene MSFI-ja 7 posljedično podrazumijevaju izmjene MSFI-ja 1 radi osiguranja usklađenosti međunarodnih standarda financijskog izvještavanja.

(4)

Na savjetovanju s Europskom savjetodavnom skupinom za financijsko izvještavanje potvrđeno je da izmjene MSFI-jeva 5 i 7 te MRS-eva 19 i 34 zadovoljavaju tehničke kriterije za donošenje utvrđene člankom 3. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 1606/2002.

(5)

Uredbu (EZ) br. 1126/2008 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(6)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Regulatornog računovodstvenog odbora,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Prilog Uredbi (EZ) br. 1126/2008 mijenja se kako slijedi: sljedeći međunarodni standardi financijskog izvještavanja i međunarodni računovodstveni standardi mijenjaju se kako je utvrđeno u Prilogu ovoj Uredbi:

(a)

MSFI 5 Dugotrajna imovina namijenjena prodaji i prestanak poslovanja mijenja se u skladu s Prilogom ovoj Uredbi;

(b)

MSFI 7 Financijski instrumenti: Objavljivanje mijenja se u skladu s Prilogom ovoj Uredbi;

(c)

MRS 19 Primanja zaposlenih mijenja se u skladu s Prilogom ovoj Uredbi;

(d)

MRS 34 Financijsko izvještavanje za razdoblja tijekom godine mijenja se u skladu s Prilogom ovoj Uredbi;

(e)

MSFI 1 Prva primjena Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja mijenja se u skladu s izmjenama MSFI-ja 7 kako je utvrđeno u Prilogu ovoj Uredbi.

Članak 2.

Trgovačka društva dužna su primijeniti izmjene iz članka 1. najkasnije od početnog datuma svoje prve financijske godine koja počinje 1. siječnja 2016. ili nakon tog datuma.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu trećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 15. prosinca 2015.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 243, 11.9.2002., str. 1.

(2)  Uredba Komisije (EZ) br. 1126/2008 od 3. studenoga 2008. o usvajanju određenih međunarodnih računovodstvenih standarda u skladu s Uredbom (EZ) br. 1606/2002 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 320, 29.11.2008., str. 1.).


PRILOG

Godišnja poboljšanja MSFI-jeva Ciklus 2012. – 2014.

Izmjene

MSFI-ja 5 Dugotrajna imovina namijenjena prodaji i prestanak poslovanja

Izmjenjuju se točke 26. – 29. i njihovi pripadajući naslovi te se dodaju točke 26.A i 44.L.

Promjena plana prodaje ili plana raspodjele vlasnicima

26.

Ako je imovinu (ili skupinu za otuđenje) subjekt razvrstao u imovinu namijenjenu prodaji ili imovinu namijenjenu raspodjeli vlasnicima, ali mjerila iz točaka 7. – 9. (za imovinu namijenjenu prodaji) ili iz točke 12.A (za imovinu namijenjenu raspodjeli vlasnicima) više nisu ispunjena, subjekt prestaje razvrstavati imovinu (ili skupinu za otuđenje) u imovinu namijenjenu prodaji odnosno imovinu namijenjenu raspodjeli vlasnicima. U takvim slučajevima subjekt je pri obračunu te promjene dužan primjenjivati smjernice iz točaka 27. – 29., osim ako se primjenjuje točka 26.A.

26.A

Ako imovinu (ili skupinu za otuđenje) subjekt izravno reklasificira iz imovine namijenjene prodaji u imovinu namijenjenu raspodjeli vlasnicima ili izravno iz imovine namijenjene raspodjeli vlasnicima u imovinu namijenjenu prodaji, promjena razvrstavanja smatra se nastavkom prvotnog plana otuđenja. U tom slučaju:

(a)

subjekt ne slijedi smjernice iz točaka 27. – 29. pri obračunu te promjene. Subjekt je dužan primijeniti zahtjeve iz ovog MSFI-ja povezane s razvrstavanjem, prezentiranjem i mjerenjem, a koji se primjenjuju na novi način otuđenja.

(b)

subjekt mjeri dugotrajnu imovinu (ili skupinu za otuđenje) slijedeći smjernice iz točke 15. (ako je reklasificirana u imovinu namijenjenu prodaji) ili 15.A (ako je reklasificirana u imovinu namijenjenu raspodjeli vlasnicima) te priznaje svako smanjenje ili povećanje poštene vrijednosti dugotrajne imovine (ili skupine za otuđenje), umanjene za troškove prodaje/troškove raspodjele, slijedeći zahtjeve iz točaka 20. – 25.

(c)

subjekt ne mijenja datum razvrstavanja u skladu s točkama 8. i 12.A. Time se ne isključuje produljenje razdoblja potrebnog za zaključenje prodaje ili raspodjele vlasnicima ako su ispunjeni uvjeti iz točke 9.

27.

Subjekt mjeri dugotrajnu imovinu (ili skupinu za otuđenje) koja se prestaje razvrstavati u imovinu namijenjenu prodaji odnosno imovinu namijenjenu raspodjeli vlasnicima (ili koja više nije uključena u skupinu za otuđenje koja se razvrstava u imovinu namijenjenu prodaji ili imovinu namijenjenu raspodjeli vlasnicima) po nižoj od sljedećih vrijednosti:

(a)

njezinoj knjigovodstvenoj vrijednosti prije nego što je imovina (ili skupina za otuđenje) bila razvrstana u imovinu namijenjenu prodaji odnosno imovinu namijenjenu raspodjeli vlasnicima, usklađenoj za moguću amortizaciju ili revalorizaciju koje bi bile priznate da imovina (ili skupina za otuđenje) nije bila razvrstana u imovinu namijenjenu prodaji odnosno imovinu namijenjenu raspodjeli vlasnicima;

(b)

njezinoj nadoknadivoj vrijednosti na datum donošenja naknadne odluke da se imovina neće prodati odnosno raspodijeliti. [footnote omitted]

28.

Subjekt je dužan uključiti sva potrebna usklađivanja knjigovodstvene vrijednosti dugotrajne imovine koja se više ne razvrstava u imovinu namijenjenu prodaji odnosno imovinu namijenjenu raspodjeli vlasnicima u računu dobiti i gubitaka [footnote omitted] od neprekinutog poslovanja u razdoblju u kojemu mjerila iz točaka 7. – 9. odnosno točke 12.A više nisu ispunjena. Sukladno tome izmjenjuju se financijski izvještaji za razdoblja nakon razvrstavanja u imovinu namijenjenu prodaji odnosno imovinu namijenjenu raspodjeli vlasnicima ako je skupina za otuđenje ili dugotrajna imovina koju se više ne razvrstava u imovinu namijenjenu prodaji ili imovinu namijenjenu raspodjeli vlasnicima postala ovisni subjekt, zajedničko upravljanje, zajednički pothvat, pridruženi subjekt ili dio udjela u zajedničkom pothvatu ili pridruženom subjektu. Subjekt je dužan to usklađivanje prikazati u izvještaju o sveobuhvatnoj dobiti unutar iste stavke u kojoj prikazuje dobit ili gubitak, ako postoje, koji su priznati u skladu s točkom 37.

29.

Ako subjekt izbriše pojedinu imovinu ili obvezu iz skupine za otuđenje razvrstane u imovinu namijenjenu prodaji, preostala imovina i obveze iz skupine za otuđenje razvrstane u imovinu namijenjenu prodaji i dalje se mjere kao skupina samo ako skupina ispunjuje mjerila iz točaka od 7. – 9. Ako subjekt izbriše pojedinu imovinu ili obvezu iz skupine za otuđenje razvrstane u imovinu namijenjenu raspodjeli vlasnicima, preostala imovina i obveze iz skupine za otuđenje razvrstane u imovinu namijenjenu raspodjeli i dalje se mjere kao skupina samo ako skupina ispunjuje mjerila iz točke 12.A. U protivnom preostala dugotrajna imovina iz skupine koja pojedinačno ispunjuje mjerila za razvrstavanje u imovinu namijenjenu prodaji (ili imovinu namijenjenu raspodjeli vlasnicima) mjeri se pojedinačno po svojoj knjigovodstvenoj vrijednosti ili poštenoj vrijednosti umanjenoj za troškove prodaje (odnosno troškove raspodjele) na taj datum, ovisno o tome koja je niža. Sva dugotrajna imovina koja ne ispunjuje mjerila imovine namijenjene prodaji prestaje se razvrstavati u imovinu namijenjenu prodaji u skladu s točkom 26. Sva dugotrajna imovina koja ne ispunjuje mjerila imovine namijenjene raspodjeli vlasnicima prestaje se razvrstavati u imovinu namijenjenu raspodjeli vlasnicima u skladu s točkom 26.

DATUM STUPANJA NA SNAGU

44.L

Dokumentom Godišnja poboljšanja MSFI-jeva: ciklus 2012. – 2014., objavljenim u rujnu 2014., izmijenjene su točke 26. – 29. te je dodana točka 26.A. Subjekt je te izmjene dužan primjenjivati prospektivno u skladu s MRS-om 8 Računovodstvene politike, promjene računovodstvenih procjena i pogreške na promjene u načinu otuđenja koje nastanu u godišnjim razdobljima koja započinju 1. siječnja 2016. ili nakon tog datuma. Dopuštena je ranija primjena. Ako subjekt započne s primjenom tih izmjena za ranije razdoblje, dužan je tu činjenicu objaviti.

Izmjene

MSFI-ja 7 Financijski instrumenti: objavljivanje

Izmjenjuje se točka 44.R te se dodaje točka 44.AA.

DATUM STUPANJA NA SNAGU I PRIJELAZNE ODREDBE

44.R

Dokumentom Objavljivanje – prijeboj financijske imovine i financijskih obveza (Izmjene MSFI-ja 7), objavljenim u prosincu 2011., dodane su točke 13.A – 13.F i točke B.40. –B.53. Subjekt je te izmjene dužan primjenjivati za godišnja razdoblja koja započinju 1. siječnja 2013. ili nakon tog datuma. Subjekt je dužan retroaktivno objaviti podatke u skladu s tim izmjenama.

44.AA

Dokumentom Godišnja poboljšanja MSFI-jeva: ciklus 2012. – 2014., objavljenim u rujnu 2014., izmijenjene su točke 44.R i B.30. te je dodana točka B.30.A. Subjekt je te izmjene dužan primjenjivati retroaktivno u skladu s MSR-om 8 Računovodstvene politike, promjene računovodstvenih procjena i pogreške za godišnja razdoblja koja započinju 1. siječnja 2016. ili nakon tog datuma, pri čemu subjekt nije dužan primjenjivati izmjene točaka B.30. i B.30.A za prezentirana razdoblja koja počinju prije godišnjeg razdoblja za koje subjekt te izmjene primjenjuje prvi put. Ranija primjena izmjena točaka 44.R, B.30. i B.30.A dopuštena je. Ako subjekt započne s primjenom tih izmjena za ranije razdoblje, dužan je tu činjenicu objaviti.

U Dodatku B izmjenjuje se točka B.30. te se dodaje točka B.30.A.

Daljnje sudjelovanje (točka 42.C)

B.30.

Za subjekt se smatra da više ne sudjeluje u prenesenoj financijskoj imovini ako u okviru prijenosa ne zadržava ugovorna prava ni obveze koji proizlaze iz prenesene financijske imovine niti stječe nova ugovorna prava ni obveze povezane s prenesenom financijskom imovinom. Za subjekt se smatra da više ne sudjeluje u prenesenoj financijskoj imovini ako nema ni udio u budućim rezultatima prenesene financijske imovine ni odgovornost za plaćanja u vezi s prenesenom financijskom imovinom u bilo kojim budućim okolnostima. Pojam „plaćanje” u ovom kontekstu ne uključuju novčane tokove koje subjekt prima od prenesene financijske imovine i koje je dužan doznačiti na primatelja.

B.30.A

Ako prenosi financijsku imovinu, subjekt smije zadržati pravo servisiranja te financijske imovine za naknadu koja je uključena, primjerice, u ugovor o servisiranju. Subjekt ocjenjuje ugovor o servisiranju u skladu sa smjernicama iz točaka 42.C i B.30. kako bi za potrebe zahtjeva povezanih s objavljivanjem odlučio postoji li za njega daljnje sudjelovanje kao posljedica tog ugovora o servisiranju. Primjerice, za potrebe zahtjeva povezanih s objavljivanjem smatrat će se da serviser i dalje sudjeluje u financijskoj imovini ako naknada za servisiranje ovisi o iznosu ili vremenskom okviru novčanih tokova koje prima od prenesene financijske imovine. Isto tako, za potrebe zahtjeva povezanih s objavljivanjem smatra se da serviser i dalje sudjeluje u imovini ako puni iznos fiksne naknade ne bi bio isplaćen u slučaju neispunjenja obveza prenesene financijske imovine. U navedenim primjerima serviser ima udio u budućim rezultatima prenesene financijske imovine. Ta ocjena ne ovisi o tome očekuje li se da će primljena naknada biti primjerena nadoknada subjektu za izvršenje servisiranja.

Posljedična izmjena

MSFI-ja 1 Prva primjena Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja

Dodaje se točka 39.AA.

DATUM STUPANJA NA SNAGU

39.AA

Dokumentom Godišnja poboljšanja MSFI-jeva: ciklus 2012. – 2014., objavljenim u rujnu 2014., dodana je točka E.4.A. Subjekt je tu izmjenu dužan primjenjivati za godišnja razdoblja koja počinju 1. siječnja 2016. ili nakon tog datuma. Dopuštena je ranija primjena. Ako subjekt započne s primjenom te izmjene za ranije razdoblje, dužan je tu činjenicu objaviti.

U Dodatku E dodaje se točka E.4.A.

Objavljivanje podataka o financijskim instrumentima

E.4.A

Subjekt koji prvi put primjenjuje MSFI može primijeniti prijelazne odredbe iz točke 44.AA MSFI-ja 7.

Izmjena

MRS-a 19 Primanja zaposlenih

Izmjenjuje se točka 83. te se dodaju točke 176. – 177.

Aktuarske pretpostavke: diskontna stopa

83.

Stopa koja se upotrebljava za diskontiranje obveza povezanih s primanjima nakon prestanka zaposlenja (i s osiguranim i s neosiguranim sredstvima) utvrđuje se upućivanjem na tržišni prinos visokokvalitetnih korporativnih obveznica na kraju izvještajnog razdoblja. Za valute za koje ne postoji duboko tržište takvim visokokvalitetnim korporativnim obveznicama upotrebljava se tržišni prinos (na kraju izvještajnog razdoblja) državnih obveznica iskazanih u toj valuti. Valuta i rok dospijeća korporativnih ili državnih obveznica moraju biti usklađeni s valutom i procijenjenim rokom dospijeća obveza povezanih s primanjima nakon prestanka zaposlenja.

PRIJELAZNE ODREDBE I DATUM STUPANJA NA SNAGU

176.

Dokumentom Godišnja poboljšanja MSFI-jeva: ciklus 2012. – 2014., objavljenim u rujnu 2014., izmijenjena je točka 83. te je dodana točka 177. Subjekt je tu izmjenu dužan primjenjivati za godišnja razdoblja koja počinju 1. siječnja 2016. ili nakon tog datuma. Dopuštena je ranija primjena. Ako subjekt započne s primjenom te izmjene za ranije razdoblje, dužan je tu činjenicu objaviti.

177.

Subjekt je dužan primjenjivati izmjenu iz točke 176. od početka najranijeg usporedivog razdoblja prikazanog u prvim financijskim izvještajima u kojima primjenjuje tu izmjenu. Sva početna usklađivanja koja proizlaze iz primjene te izmjene priznaju se u zadržanu dobit na početku tog razdoblja.

Izmjena

MRS-a 34 Financijsko izvještavanje za razdoblja tijekom godine

Izmjenjuje se točka 16.A te se dodaje točka 56.

Druga objavljivanja

16.A

Uz objavljivanje značajnih događaja i transakcija u skladu s točkama 15. – 15.C, subjekt je dužan navesti sljedeće podatke u bilješkama uz svoje financijske izvještaje za razdoblja tijekom godine ili na nekom drugom mjestu u okviru tog financijskog izvještaja. Sljedeći se podaci moraju objaviti u financijskim izvještajima za razdoblja tijekom godine ili uključiti u njih upućivanjem na drugi izvještaj, kao što je komentar rukovodstva ili izvještaj o riziku, koji je dostupan korisnicima financijskih izvještaja pod istim uvjetima kao i financijski izvještaji za razdoblja tijekom godine te u isto vrijeme. Ako korisnici financijskih izvještaja nemaju pristup podacima koji su upućivanjem uključeni pod istim uvjetima i u isto vrijeme, financijski izvještaj za razdoblja tijekom godine smatra se nepotpunim. Ti se podaci obično objavljuju za financijsku godinu do datuma razdoblja tijekom godine.

(a)

DATUM STUPANJA NA SNAGU

56.

Dokumentom Godišnja poboljšanja MSFI-jeva: ciklus 2012. – 2014., objavljenim u rujnu 2014., izmijenjena je točka 16.A. Subjekt je dužan tu izmjenu primjenjivati retroaktivno u skladu s MRS-om 8 Računovodstvene politike, promjene računovodstvenih procjena i pogreške za godišnja razdoblja koja započinju 1. siječnja 2016. ili nakon tog datuma. Dopuštena je ranija primjena. Ako subjekt započne s primjenom te izmjene za ranije razdoblje, dužan je tu činjenicu objaviti.


Top