Help Print this page 

Document 32015R2229

Title and reference
Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/2229 оd 29. rujna 2015. o izmjeni Priloga I. Uredbi (EU) br. 649/2012 Europskog parlamenta i Vijeća o izvozu i uvozu opasnih kemikalija (Tekst značajan za EGP)
  • In force
OJ L 317, 3.12.2015, p. 13–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2015/2229/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

3.12.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 317/13


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/2229

оd 29. rujna 2015.

o izmjeni Priloga I. Uredbi (EU) br. 649/2012 Europskog parlamenta i Vijeća o izvozu i uvozu opasnih kemikalija

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 649/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o izvozu i uvozu opasnih kemikalija (1), a posebno njezin članak 23. stavak 4.,

budući da:

(1)

Uredbom (EU) br. 649/2012 provodi se Roterdamska konvencija o postupku prethodnog informiranog pristanka („postupak PIC”) za određene opasne kemikalije i pesticide u međunarodnoj trgovini, potpisana 11. rujna 1998. i odobrena u ime Zajednice Odlukom Vijeća 2003/106/EZ (2).

(2)

Primjereno je da regulatorna mjera u pogledu određenih kemikalija donesena u skladu s Uredbom (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća (3), Uredbom (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća (4) te Uredbom (EZ) br. 850/2004 Europskog parlamenta i Vijeća (5) bude uzeta u obzir.

(3)

Odobrenje za tvar fenbutatin oksid povučeno je u skladu s Uredbom (EZ) br. 1107/2009, što znači da je fenbutatin oksid zabranjeno upotrebljavati kao pesticid i stoga ga je potrebno unijeti na popis kemikalija iz Priloga I. dijelova 1. i 2. Uredbe (EU) br. 649/2012.

(4)

Spojevi olova, dibutil-kositrovi spojevi, dioktil-kositrovi spojevi, triklorobenzen, pentakloroetan, 1,1,2,2-tetrakloroetan, 1,1,1,2-tetrakloroetan, 1,1,2-trikloroetan i 1,1-dikloroeten strogo su ograničene industrijske kemikalije za javnu uporabu u skladu s Uredbom (EZ) br. 1907/2006 i stoga bi ih trebalo dodati u Prilog I. dio 1. Uredbe (EU) br. 649/2012.

(5)

Uredbu (EZ) br. 850/2004 Komisija je izmijenila 2012. u cilju provedbe odluke donesene u okviru Stockholmske konvencije, kojom je endosulfan uvršten u Prilog A dio 1. Stockholmske konvencije, te je ta kemikalija uvrštena u Prilog I. dio A Uredbe (EZ) br. 850/2004. Slijedom toga je ta kemikalija uvrštena u Prilog V. dio 1. Uredbe (EU) br. 649/2012 i trebalo bi je brisati iz Priloga I. dijela 1. Uredbe (EU) br. 649/2012.

(6)

Na šestoj sjednici Konferencije stranaka Roterdamske konvencije, održanoj od 28. travnja do 10. svibnja 2013., odlučeno je uvrstiti komercijalni pentabromodifenil eter, uključujući tetra- i pentabromodifenil eter, kao i komercijalni oktabromodifenil eter, uključujući heksa- i heptabromodifenil eter u Prilog III. toj Konvenciji, što znači da su te kemikalije podložne postupku PIC na temelju te Konvencije. Stoga bi te kemikalije trebalo dodati popisu kemikalija u Prilogu I. dijelu 3. Uredbe (EU) br. 649/2012.

(7)

Oznaka kombinirane nomenklature (KN) važna je za određivanje mjera kontrole koje se primjenjuju na robu kojom se trguje. Kako bi se olakšao rad s oznakama KN, kao i utvrđivanje odgovarajućih mjera kontrole koje se primjenjuju na kemikalije iz Priloga I. Uredbi (EU) br. 649/2012, oznake KN koje se odnose na više kemikalija nego što je navedeno u Prilogu I. trebale bi imati napomenu „ex” ispred oznake KN.

(8)

Uredbu (EU) br. 649/2012 stoga bi trebalo na odgovarajući način izmijeniti.

(9)

Primjereno je ostaviti određeno vrijeme svim zainteresiranim stranama kako bi mogle poduzeti mjere potrebne za usklađivanje s ovom Uredbom, kao i državama članicama kako bi mogle poduzeti mjere potrebne za primjenu ove Uredbe,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Prilog I. Uredbi (EU) br. 649/2012 mijenja se u skladu s Prilogom ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 1. veljače 2016.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 29. rujna 2015.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 201, 27.7.2012., str. 60.

(2)  Odluka Vijeća 2003/106/EZ od 19. prosinca 2002. o odobrenju, u ime Europske zajednice, Rotterdamske konvencije o postupku prethodnog pristanka za određene opasne kemikalije i pesticide u međunarodnoj trgovini (SL L 63, 6.3.2003., str. 27.).

(3)  Uredba (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2006. o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH) i osnivanju Europske agencije za kemikalije te o izmjeni Direktive 1999/45/EZ i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 793/93 i Uredbe Komisije (EZ) br. 1488/94 kao i Direktive Vijeća 76/769/EEZ i direktiva Komisije 91/155/EEZ, 93/67/EEZ, 93/105/EZ i 2000/21/EZ (SL L 396, 30.12.2006., str. 1.).

(4)  Uredba (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja i stavljanju izvan snage direktiva Vijeća 79/117/EEZ i 91/414/EEZ (SL L 309, 24.11.2009., str. 1.).

(5)  Uredba (EZ) br. 850/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o postojanim organskim onečišćujućim tvarima i izmjeni Direktive 79/117/EEZ (SL L 158, 30.4.2004., str. 7.).


PRILOG

Prilog I. Uredbi (EU) br. 649/2012 mijenja se kako slijedi:

1.

Dio 1. mijenja se kako slijedi:

(a)

unos za endosulfan briše se;

(b)

dodaju se sljedeći unosi:

Kemikalija

CAS br.

EINECS br.

Oznaka KN (***)

Potkategorija (*)

Ograničenje upotrebe (**)

Države za koje obavijest nije potrebna

„1,1-dikloroeten

75-35-4

200-864-0

ex 2903 29 00

i(2)

sr

 

1,1,2-trikloroetan

79-00-5

201-166-9

ex 2903 19 80

i(2)

sr

 

1,1,1,2-tetrakloroetan

630-20-6

211-135-1

ex 2903 19 80

i(2)

sr

 

1,1,2,2-tetrakloroetan

79-34-5

201-197-8

ex 2903 19 80

i(2)

sr

 

dibutil-kositrovi spojevi

683-18-1

77-58-7

1067-33-0

i ostali

211-670-0

201-039-8

213-928-8

i ostali

ex 2931 90 80

i(2)

sr

 

dioktil-kositrovi spojevi

3542-36-7

870-08-6

16091-18-2

i ostali

222-583-2

212-791-1

240-253-6

i ostali

ex 2931 90 80

i(2)

sr

 

fenbutatin oksid

13356-08-6

236-407-7

ex 2931 90 80

p(1)

b

 

spojevi olova

598-63-0

1319-46-6

7446-14-2

7784-40-9

7758-97-6

1344-37-2

25808-74-6

13424-46-9

301-04-2

7446-27-7

15245-44-0

i ostali

209-943-4

215-290-6

231-198-9

232-064-2

231-846-0

215-693-7

247-278-1

236-542-1

206-104-4

231-205-5

239-290-0

i ostali

ex 2836 99 17

ex 3206 49 70

ex 2833 29 60

ex 2842 90 80

ex 2841 50 00

ex 3206 20 00

ex 2826 90 80

ex 2850 00 60

ex 2915 29 00

ex 2835 29 90

ex 2908 99 00

i(2)

sr

 

pentakloroetan

76-01-7

200-925-1

ex 2903 19 80

i(2)

sr

 

triklorobenzen

120-82-1

204-428-0

ex 2903 99 90

i(2)

sr”

 

(c)

izraz „oznaka KN” u zaglavlju stupca zamjenjuje se s „oznaka KN (***)”;

(d)

dodaje se sljedeća bilješka:

„(***)

Napomena ‚ex’ ispred oznake znači da u taj podbroj mogu potpadati i druge kemikalije osim onih koje su navedene u stupcu ‚Kemikalija’.”

2.

Dio 2. mijenja se kako slijedi:

(a)

dodaje se sljedeći unos:

Kemikalija

CAS br.

EINECS br.

Oznaka KN (***)

Kategorija (*)

Ograničenje uporabe (**)

„fenbutatin oksid

13356-08-6

236-407-7

ex 2931 90 80

p

b”

(b)

izraz „oznaka KN” u zaglavlju stupca zamjenjuje se s „oznaka KN (***)”;

(c)

dodaje se sljedeća bilješka:

„(***)

Napomena ‚ex’ ispred oznake znači da u taj podbroj mogu potpadati i druge kemikalije osim onih koje su navedene u stupcu ‚Kemikalija’.”

3.

Dio 3. mijenja se kako slijedi:

(a)

dodaju se sljedeći unosi:

Kemikalija

Relevantni CAS broj (brojevi)

Oznaka HS za

čistu tvar (**)

Oznaka HS za

smjese koje sadrže tvar (**)

Kategorija

„komercijalni pentabromodifenil eter, uključujući

 

ex ex 3824 90

ex ex 3824 90

industrijski

tetrabromodifenil eter

40088-47-9

pentabromodifenil eter

32534-81-9

komercijalni oktabromodifenil eter, uključujući

 

ex ex 3824 90

ex ex 3824 90

industrijski”

heksabromodifenil eter

36483-60-0

heptabromodifenil eter

68928-80-3

(b)

izraz „oznaka HS za čistu tvar” u zaglavlju stupca zamjenjuje se s „oznaka HS za čistu tvar (**)”;

(c)

izraz „oznaka HS za smjese koje sadrže tvar” u zaglavlju stupca zamjenjuje se s „oznaka HS za smjese koje sadrže tvar (**)”;

(d)

dodaje se sljedeća bilješka:

„(**)

Napomena ‚ex’ ispred oznake znači da u taj podbroj mogu potpadati i druge kemikalije osim onih koje su navedene u stupcu ‚Kemikalija’.”


Top