EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R2030

Uredba Komisije (EU) 2015/2030 оd 13. studenoga 2015. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 850/2004 Europskog parlamenta i Vijeća o postojanim organskim onečišćujućim tvarima u pogledu Priloga I. (Tekst značajan za EGP)

OJ L 298, 14.11.2015, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 14/07/2019; stavljeno izvan snage 32019R1021

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/2030/oj

14.11.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 298/1


UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/2030

оd 13. studenoga 2015.

o izmjeni Uredbe (EZ) br. 850/2004 Europskog parlamenta i Vijeća o postojanim organskim onečišćujućim tvarima u pogledu Priloga I.

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 850/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o postojanim organskim onečišćujućim tvarima i izmjeni Direktive 79/117/EEZ (1), a posebno njezin članak 14. stavak 3.,

budući da:

(1)

Uredbom (EZ) br. 850/2004 u zakonodavstvo Unije provode se obveze utvrđene u Stockholmskoj konvenciji o postojanim organskim onečišćujućim tvarima odobrenoj Odlukom Vijeća 2006/507/EZ (2) te u Protokolu o postojanim organskim onečišćujućim tvarima iz Aarhusa iz 1998. (dalje u tekstu: „Protokol”) uz Konvenciju o dalekosežnom prekograničnom onečišćenju zraka iz 1979. (dalje u tekstu: „CLRTAP”) odobrenom Odlukom Vijeća 2004/259/EZ (3).

(2)

U Odluci 2009/2 (4), koju je donijelo Izvršno tijelo CLRTAP-a na svojem 27. zasjedanju od 14. do 18. prosinca 2009., utvrđeno je da su kratkolančani klorirani parafini (dalje u tekstu: „SCCP-i”) postojane organske onečišćujuće tvari. SCCP-i su stoga uvršteni u Protokol za ukidanje, podložno dvama izuzećima: uporabi kao usporivači gorenja u gumi za transportne trake u rudarskoj industriji ili u sredstvima za brtvljenje brana. Na temelju Odluke 2009/2 stranke Protokola obvezne su ukinuti te dvije uporabe kad postanu dostupne primjerene zamjenske tvari ili tehnologije. Odluka 2009/2 uvedena je u zakonodavstvo Unije Uredbom Komisije (EU) br. 519/2012 (5), kojom se SCCP-i dodaju u popis u Prilogu I. Uredbi (EZ) br. 850/2004.

(3)

U unosu o SCCP-ima u Prilogu I. Uredbi (EZ) br. 850/2004 predviđeno je odstupanje za proizvodnju, stavljanje na tržište i uporabu SCCP-a u transportnim trakama u rudarskoj industriji i u sredstvima za brtvljenje brana. Na temelju tog unosa te u svrhu usklađivanja s Odlukom 2009/2, čim postanu dostupne nove informacije o detaljima uporaba i sigurnije zamjenske tvari ili tehnologije, Komisija mora preispitati odstupanja radi postupnog ukidanja preostalih uporaba SCCP-a. Takvo preispitivanje, propisano Odlukom 2009/2, u skladu je s člankom 14. stavkom 3. Uredbe (EZ) br. 850/2004.

(4)

U skladu s Odlukom 2009/2 i unosom o SCCP-ima u Prilogu I. Uredbi (EZ) br. 850/2004, pri preispitivanju izuzeća trebalo bi se usredotočiti na postojanje odgovarajućih zamjenskih tvari i tehnologija za dvije preostale uporabe. Kad se te zamjenske tvari utvrde, izuzeća bi trebalo izbrisati iz unosa.

(5)

Nizozemska je 2010. dostavila dokumentaciju o SCCP-ima naslova „Procjena mogućih ograničenja kratkolančanih kloriranih parafina” (dalje u tekstu: „dokumentacija”) (6). U dokumentaciji je utvrđeno nekoliko zamjenskih tvari koje bi se mogle upotrebljavati umjesto SCCP-a u transportnim trakama u rudarskoj industriji i u sredstvima za brtvljenje brana. U dokumentaciji se uzima u obzir ishod javne rasprave koju je Nizozemska provela za vrijeme njezine izrade.

(6)

Od različitih utvrđenih zamjenskih tvari najpoznatiji su srednjelančani i dugolančani klorirani parafini (MCCP-i i LCCP-i), pri čemu se čini da većina korisnika daje prednost MCCP-ima. MCCP-i i LCCP-i imaju svojstva slična svojstvima SCCP-a. Druge dostupne zamjenske tvari uključuju tvari kao što su organofosfatni usporivači gorenja, fosfatni plastifikatori, anorganski usporivači gorenja i neke druge.

(7)

Za vrijeme javne rasprave neka su europska poduzeća istaknula da prelazak na zamjenske tvari ne mora nužno proći bez problema i da bi postupak mogao prilično potrajati. Ipak, iz primjera je vidljivo da su neka europska poduzeća počela upotrebljavati zamjenske tvari i tehnologije bez većih poteškoća. Kad je riječ o dvjema uporabama izuzetima na temelju Uredbe (EZ) br. 850/2004, vodeći proizvođač transportnih traka naveo je da je prelazak na MCCP-e protekao bez problema, uz niske troškove. Tijekom pripreme navedene javne rasprave dva su druga poduzeća iskušavala zamjenske tvari i tehnologije.

(8)

Komisija se 2013. savjetovala s relevantnim dionicima u rudarskoj industriji. Pritom se pokazalo da se u rudarskoj industriji više ne upotrebljavaju transportne trake koje sadržavaju SCCP-e.

(9)

U pogledu sredstava za brtvljenje brana koja sadržavaju SCCP-e, čini se da se ona više ne proizvode, ne stavljaju na tržište niti se upotrebljavaju u Uniji. Još 2008. relevantni su dionici priopćili Europskoj agenciji za kemikalije (7) kako se čini da se SCCP-i u Europi više ne upotrebljavaju u sredstvima za brtvljenje (uključujući sredstva za brtvljenje brana) ili su u postupku postupnog ukidanja.

(10)

U lipnju 2012. jedini poznati subjekt koji je prijavio proizvodnju SCCP-a na temelju Uredbe (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća (8) izjavio je da je proizvodnju te tvari obustavio i da je nema namjeru ponovno pokretati.

(11)

Postoje primjerene zamjenske tvari i tehnologije za uporabu SCCP-a u transportnim trakama u rudarskoj industriji i u sredstvima za brtvljenje brana. Komisija je stoga, na temelju Odluke 2009/2 i klauzule o preispitivanju u unosu o SCCP-ima u Prilogu I. Uredbi (EZ) br. 850/2004, dužna ukinuti te dvije uporabe. Iako se čini da je industrija dobrovoljno postupno ukinula te dvije uporabe, trebalo bi izbrisati izuzeća u unosu kako bi se osigurala potpuna usklađenost s nastojanjima međunarodnih sporazuma da se ukine uporaba postojanih organskih onečišćujućih tvari.

(12)

Potrebno je pojasniti i da se zabrana iz članka 3. stavka 1. Uredbe (EZ) br. 850/2004 u pogledu SCCP-a ne primjenjuje na transportne trake u rudarskoj industriji i sredstva za brtvljenje brana koji su već bili u uporabi prije ili na dan stupanja na snagu ove Uredbe.

(13)

Nadalje, potrebno je pojasniti da se proizvodi koji sadržavaju SCCP u koncentracijama manjima od 0,15 % masenog udjela smiju stavljati na tržište i upotrebljavati jer je to količina SCCP-a koja može biti prisutna kao nečistoća u proizvodu proizvedenom s MCCP-om.

(14)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Odbora osnovanog Direktivom Vijeća 67/548/EEZ (9),

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Prilog I. Uredbi (EZ) br. 850/2004 izmjenjuje se u skladu s Prilogom ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 13. studenoga 2015.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 158, 30.4.2004., str. 7.

(2)  Odluka Vijeća 2006/507/EZ od 14. listopada 2004. o sklapanju Stockholmske konvencije o postojanim organskim onečišćujućim tvarima u ime Europske zajednice (SL L 209, 31.7.2006., str. 1.).

(3)  Odluka Vijeća 2004/259/EZ od 19. veljače 2004. o sklapanju Protokola o postojanim organskim onečišćujućim tvarima uz Konvenciju iz 1979. o dalekosežnom prekograničnom onečišćenju zraka u ime Europske zajednice (SL L 81, 19.3.2004., str. 35.).

(4)  C.N.556.2010.TREATIES-4.

(5)  Uredba Komisije (EU) br. 519/2012 od 19. lipnja 2012. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 850/2004 Europskog parlamenta i Vijeća o postojanim organskim onečišćujućim tvarima u pogledu Priloga I. (SL L 159, 20.6.2012., str. 1.).

(6)  Procjena mogućih ograničenja kratkolančanih kloriranih parafina (SCCP-i), izrađena za Nacionalni institut za javno zdravstvo i okoliš (RIVM), Nizozemska, RPA, srpanj 2010.

(7)  http://echa.europa.eu/documents/10162/13640/tech_rep_alkanes_chloro_en.pdf

(8)  Uredba (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2006. o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH) i osnivanju Europske agencije za kemikalije te o izmjeni Direktive 1999/45/EZ i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 793/93 i Uredbe Komisije (EZ) br. 1488/94 kao i Direktive Vijeća 76/769/EEZ i direktiva Komisije 91/155/EEZ, 93/67/EEZ, 93/105/EZ i 2000/21/EZ (SL L 396, 30.12.2006., str. 1.).

(9)  Direktiva Vijeća 67/548/EEZ od 27. lipnja 1967. o usklađivanju zakona i drugih propisa u odnosu na razvrstavanje, pakiranje i označivanje opasnih tvari (SL 196, 16.8.1967., str. 1.).


PRILOG

U dijelu B Priloga I. Uredbi (EZ) br. 850/2004, unos za alkane C10-C13, kloro- (kratkolančane klorinirane parafine) (SCCP-i) zamjenjuje se sljedećim:

„Alkani C10-C13, kloro- (kratkolančani klorirani parafini) (SCCP-i)

85535-84-8

287-476-5

1.

Primjenom odstupanja, proizvodnja, stavljanje na tržište i uporaba tvari ili pripravaka koji sadržavaju SCCP-e u koncentracijama manjima od 1 % masenog udjela ili proizvoda koji sadržavaju SCCP-e u koncentracijama manjima od 0,15 % masenog udjela dopušteni su.

2.

Dopušta se upotreba:

(a)

transportnih traka u rudarskoj industriji i sredstava za brtvljenje brana koji sadržavaju SCCP-e koji su već u uporabi prije ili na dan 4. prosinca 2015.; i

(b)

proizvoda koji sadržavaju SCCP-e osim onih navedenih u točki (a) koji su već bili u uporabi prije ili na dan 10. srpnja 2012.

3.

Članak 4. stavak 2. treći i četvrti podstavak primjenjuju se na proizvode iz prethodno navedene točke 2.”


Top