EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R2016

Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/2016 оd 11. studenoga 2015. o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda u vezi s dioničkim indeksom za simetričnu prilagodbu standardnog kapitalnog zahtjeva za vlasničke vrijednosne papire u skladu s Direktivom 2009/138/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (Tekst značajan za EGP)

OJ L 295, 12.11.2015, p. 18–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/2016/oj

12.11.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 295/18


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/2016

оd 11. studenoga 2015.

o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda u vezi s dioničkim indeksom za simetričnu prilagodbu standardnog kapitalnog zahtjeva za vlasničke vrijednosne papire u skladu s Direktivom 2009/138/EZ Europskog parlamenta i Vijeća

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu 2009/138/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2009. o osnivanju i obavljanju djelatnosti osiguranja i reosiguranja (Solventnost II) (1), a posebno njezin članak 109.a stavak 2. točku (b),

budući da:

(1)

Kako bi se osiguralo da dionički indeks mjeri tržišnu cijenu raznovrsnog portfelja vlasničkih vrijednosnih papira koji upućuje na prirodu vlasničkih vrijednosnih papira koje drže društva za osiguranje i društva za reosiguranje, kako se zahtijeva na temelju članka 172. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/35 (2), on bi se trebao sastojati od nekoliko postojećih dioničkih indeksa za odgovarajuća tržišta. Radi usporedivosti razina tih dioničkih indeksa, razina svakog indeksa na početku odgovarajućeg vremenskog razdoblja iz članka 106. stavka 2. Direktive 2009/138/EZ trebala bi iznositi 100 postotnih bodova.

(2)

Vrijednost dioničkog indeksa mijenja se tijekom dana. Stoga je potrebno razjasniti koja se vrijednost mora upotrebljavati za određeni dan. Budući da se na burzama ne trguje svaki dan, potrebno je i odrediti dane za koje je potrebno izračunati razine dioničkog indeksa. Zbog toga bi se trebali definirati pojmovi „zadnja razina” i „radni dan”.

(3)

Dionički indeks trebao bi ispunjavati zahtjeve utvrđene člankom 172. Delegirane uredbe (EU) 2015/35.

(4)

Ova se Uredba temelji na nacrtu provedbenih tehničkih standarda koji je Komisiji dostavilo Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje.

(5)

Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje provelo je otvoreno javno savjetovanje o nacrtu provedbenih tehničkih standarda na kojem se temelji ova Uredba, analiziralo je moguće povezane troškove i koristi te zatražilo mišljenje Interesne skupine za osiguranje i reosiguranje osnovane u skladu s člankom 37. Uredbe (EU) br. 1094/2010 Europskog parlamenta i Vijeća (3),

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Definicije

Za potrebe ove Uredbe primjenjuju se sljedeće definicije:

1.

„zadnja razina” znači zadnja vrijednost dioničkog indeksa za referentni dan koju objavljuje pružatelj dioničkog indeksa;

2.

„radni dan” znači svaki dan osim subote i nedjelje.

Članak 2.

Izračun dioničkog indeksa

1.   Razina dioničkog indeksa iz članka 106. stavka 2. Direktive 2009/138/EZ utvrđuje se za svaki radni dan.

Razina dioničkog indeksa za određeni radni dan jednaka je zbroju doprinosa svih dioničkih indeksa uključenih u Prilog na taj radni dan.

Za svaki dionički indeks iz Priloga njegov doprinos za određeni radni dan jednak je umnošku njegove normalizirane razine za taj radni dan i odgovarajućeg pondera za dionički indeks kako je utvrđeno u Prilogu.

2.   Za svaki dionički indeks iz Priloga njegova normalizirana razina za određeni radni dan jednaka je njegovoj zadnjoj razini tog radnog dana podijeljeno s njegovom zadnjom razinom prvog dana 36-mjesečnog razdoblja koje završava na radni dan za koji se izračunava razina dioničkog indeksa kako je definirano u članku 172. stavku 1. Delegirane uredbe (EU) 2015/35. Ako za određeni dan nije dostupna zadnja razina dioničkog indeksa, upotrebljava se posljednja zadnja razina prije tog dana.

Članak 3.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 11. studenoga 2015.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 335, 17.12.2009., str. 1.

(2)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/35 od 10. listopada 2014. o dopuni Direktive 2009/138/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o osnivanju i obavljanju djelatnosti osiguranja i reosiguranja (Solventnost II) (SL L 12, 17.1.2015., str. 1.).

(3)  Uredba (EU) br. 1094/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o osnivanju Europskog nadzornog tijela (Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje), o izmjeni Odluke br. 716/2009/EZ i o stavljanju izvan snage Odluke Komisije 2009/79/EZ (SL L 331, 15.12.2010., str. 48.).


PRILOG

Dionički indeksi i ponderi

Dionički indeksi (Indeksi cijena)

Ponderi

AEX

0,14

CAC 40

0,14

DAX

0,14

FTSE All-Share Index

0,14

FTSE MIB Index

0,08

IBEX 35

0,08

Nikkei 225

0,02

OMX Stockholm 30 Index

0,08

S&P 500

0,08

SMI

0,02

WIG30

0,08


Top