Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R1970

Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/1970 оd 8. srpnja 2015. o dopuni Uredbe (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća posebnim odredbama o izvješćivanju o nepravilnostima povezanima s Europskim fondom za regionalni razvoj, Europskim socijalnim fondom, Kohezijskim fondom i Europskim fondom za pomorstvo i ribarstvo

OJ L 293, 10.11.2015, p. 1–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2015/1970/oj

10.11.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 293/1


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/1970

оd 8. srpnja 2015.

o dopuni Uredbe (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća posebnim odredbama o izvješćivanju o nepravilnostima povezanima s Europskim fondom za regionalni razvoj, Europskim socijalnim fondom, Kohezijskim fondom i Europskim fondom za pomorstvo i ribarstvo

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i o utvrđivanju općih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1083/2006 (1), a posebno njezin članak 122. stavak 2. peti podstavak,

budući da:

(1)

Svrha je ove Uredbe utvrditi o kojim nepravilnostima države članice trebaju izvijestiti Komisiju. Kako bi se Komisiji omogućilo obavljanje zadaća povezanih sa zaštitom financijskih interesa Unije, posebno kako bi se Komisiji omogućilo provođenje analize rizika, treba također utvrditi koji se podaci trebaju dostaviti.

(2)

Financijske interese Unije trebalo bi štititi na isti način, neovisno o fondu koji se upotrebljava za ostvarenje ciljeva zbog kojih je osnovan. U tu se svrhu Uredbom (EU) br. 1303/2013, kao i uredbama (EU) br. 1306/2013 (2), (EU) br. 223/2014 (3) i (EU) br. 514/2014 (4) Europskog parlamenta i Vijeća Komisiju ovlašćuje da donese pravila za izvješćivanje o nepravilnostima. Kako bi se osiguralo da se na sve fondove uređene tim uredbama primjenjuju ista pravila, ova Uredba treba sadržavati odredbe jednake onima u delegiranim uredbama Komisije (EU) 2015/1971 (5), (EU) 2015/1972 (6) i (EU) 2015/1973 (7).

(3)

Kako bi se u svim državama članicama omogućila dosljedna primjena zahtjeva u pogledu izvješćivanja, potrebno je definirati pojam „sumnja na prijevaru” uzimajući u obzir definiciju prijevare navedenu u Konvenciji sastavljenoj na temelju članka K.3 Ugovora o Europskoj uniji o zaštiti financijskih interesa Europskih zajednica (8), te pojam „prvi upravni ili sudski nalaz”.

(4)

Uredbama (EU) br. 1303/2013 i (EU) br. 223/2014 određuje se izvještajni prag ispod kojeg Komisiju ne treba izvijestiti o nepravilnostima,, te slučajevi o kojima ne treba izvješćivati. Kako bi se odredbe pojednostavnile i uskladile te uspostavila ravnoteža između administrativnog opterećenja država članica i zajedničkog interesa u pružanju točnih podataka za analizu u okviru borbe Unije protiv prijevare, potrebno je primijeniti jednak izvještajni prag i jednaka odstupanja za izvješćivanje o nepravilnostima iz uredbi (EU) br. 1306/2013 i (EU) br. 514/2014.

(5)

Potrebno je odrediti koja bi država članica trebala izvijestiti o nepravilnostima povezanima s ciljem europske teritorijalne suradnje u skladu s Uredbom (EU) br. 1299/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (9).

(6)

Kako bi se osigurala dosljednost izvješćivanja, potrebno je utvrditi kriterije po kojima će se odrediti kada se treba prvi put izvijestiti o nepravilnostima i koji se podaci moraju navesti u takvim početnim izvješćima.

(7)

Kako bi podaci dostavljeni Komisiji bili točni, potrebno je naknadno izvješćivanje. Države članice bi stoga Komisiji trebale dostavljati ažurirane podatke o svim značajnim naprecima u upravnim i sudskim postupcima povezanima sa svakim početnim izvješćem.

(8)

U kontekstu Direktive 95/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (10) i Uredbe (EZ) br. 45/2001 Europskog parlamenta i Vijeća (11) Komisija i države članice bi trebale, u odnosu na podatke dostavljene u skladu s ovom Uredbom, spriječiti svako neovlašteno objavljivanje osobnih podataka ili pristup njima. Dodatno, ova Uredba bi trebala odrediti svrhu u koju Komisija i države članice smiju obrađivati te podatke.

(9)

Budući da su plaćanja za predmetne fondove već izvršena i moglo bi doći do nepravilnosti, odredbe ove Uredbe trebale bi se primjenjivati odmah. Ova bi Uredba stoga trebala stupiti na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Predmet

Ovom se Uredbom određuje o kojim se nepravilnostima treba izvijestiti i utvrđuje koje podatke države članice trebaju dostaviti Komisiji.

Članak 2.

Definicije

Primjenjuju se definicije iz Uredbe (EU) br. 1303/2013. Dodatno, za potrebe ove Uredbe:

(a)

„sumnja na prijevaru” znači nepravilnost koja je razlog za pokretanje upravnih ili sudskih postupaka na nacionalnoj razini kako bi se utvrdilo postojanje postupanja s namjerom, osobito prijevare, iz članka 1. stavka 1. točke (a) Konvencije o zaštiti financijskih interesa Europskih zajednica koja je sastavljena na temelju članka K.3 Ugovora o Europskoj uniji;

(b)

„prvi upravni ili sudski nalaz” znači prva pismena procjena koju je sastavilo nadležno tijelo, upravno ili sudsko, koje na temelju konkretnih činjenica zaključuje da je počinjena nepravilnost, ne dovodeći u pitanje mogućnost da se ovaj zaključak naknadno preispita ili ukine kao posljedica tijeka upravnog ili sudskog postupka.

Članak 3.

Početno izvješćivanje

1.   Države članice izvješćuju Komisiju o nepravilnostima koje:

(a)

uključuju iznos veći od 10 000 EUR u doprinosima iz fondova;

(b)

čine predmet prvog upravnog ili sudskog nalaza.

2.   U početnom izvješću države članice dostavljaju sljedeće podatke:

(a)

naziv fonda, cilj, kategoriju regije prema potrebi, naziv i broj zajedničkog identifikacijskog koda (CCI) za konkretni operativni program, prioritet i predmetnu operaciju;

(b)

identitet dotičnih fizičkih i/ili pravnih osoba ili drugih subjekata koji imaju ulogu u počinjenju nepravilnosti te njihova uloga, osim ako su zbog prirode predmetne nepravilnosti ti podaci nebitni za suzbijanje nepravilnosti;

(c)

regija ili područje na kojem je operacija provedena, utvrđeni na temelju odgovarajućih informacija poput razine NUTS;

(d)

odredba ili odredbe koje su prekršene;

(e)

datum i izvor prve informacije zbog koje se sumnja na počinjenje nepravilnosti;

(f)

postupci primijenjeni pri počinjenju nepravilnosti;

(g)

prema potrebi, dovodi li se tim postupkom do sumnje na prijevaru;

(h)

način otkrivanja nepravilnosti;

(i)

prema potrebi, uključene države članice i treće zemlje;

(j)

razdoblje ili datum počinjenja nepravilnosti;

(k)

datum donošenja prvog upravnog ili sudskog nalaza o nepravilnosti;

(l)

ukupni iznos izdatka predmetne operacije, izražen u smislu doprinosa Unije, nacionalnog doprinosa i privatnog doprinosa;

(m)

iznos koji nepravilnost uključuje, izražen u smislu doprinosa Unije i nacionalnog doprinosa;

(n)

u slučaju sumnje na prijevaru i ako javni doprinos nije plaćen korisniku, iznos koji bi bio nepropisno isplaćen da nepravilnost nije utvrđena, izražen u smislu doprinosa Unije i nacionalnog doprinosa;

(o)

priroda nepravilnog izdatka;

(p)

obustava plaćanja, ako postoji, i mogućnost povrata isplaćenih sredstava.

3.   Odstupajući od stavka 1., države članice neće izvješćivati Komisiju o nepravilnostima iz članka 122. stavka 2. drugog podstavka Uredbe (EU) br. 1303/2013.

U svim drugim slučajevima, posebno u onima koji prethode stečaju ili u slučajevima sumnje na prijevaru, Komisiju se izvješćuje o utvrđenim nepravilnostima i povezanim preventivnim i korektivnim mjerama.

4.   O nepravilnostima u vezi s operativnim programima u okviru cilja europske teritorijalne suradnje izvješćuje država članica u kojoj je korisnik platio izdatak pri provedbi operacije. Država članica obavještava upravljačko tijelo, tijelo za ovjeravanje programa i revizijsko tijelo.

5.   Ako se nacionalnim odredbama propisuje povjerljivost istraga, dostavljanje podataka podliježe odobrenju nadležnog suda ili drugog tijela u skladu s nacionalnim propisima.

Članak 4.

Naknadno izvješćivanje

1.   Ako neki podaci iz članka 3. stavka 2., naročito podaci o postupcima primijenjenima pri počinjenju nepravilnosti i o načinu na koji je nepravilnost otkrivena, nisu dostupni ili se trebaju ispraviti, države članice će Komisiji dostaviti podatke koji nedostaju ili točne podatke u naknadnim izvješćima o nepravilnostima.

2.   Države članice obavještavaju Komisiju o početku, završetku ili odustajanju od svih postupaka za izricanje administrativnih mjera, administrativnih sankcija ili kaznenih sankcija povezanih s prijavljenim nepravilnostima, kao i o ishodu tih postupaka. U pogledu nepravilnosti za koje su izrečene sankcije, države članice također navode:

(a)

jesu li sankcije administrativne ili kaznene naravi;

(b)

proizlaze li sankcije iz povrede prava Unije ili nacionalnog prava i pojedinosti o sankcijama;

(c)

je li prijevara utvrđena.

3.   Na pisani zahtjev Komisije država članica dostavlja podatke u vezi s određenom nepravilnošću ili skupinom nepravilnosti.

Članak 5.

Upotreba i obrada podataka

1.   Komisija može sve podatke koje joj na temelju ove Uredbe dostave države članice upotrijebiti za provedbu analize rizika uz pomoć informacijskih tehnologija te na temelju dobivenih podataka sastavljati izvješća i razvijati sustave koji omogućuju učinkovitije utvrđivanje rizika.

2.   Podaci dostavljeni na temelju ove Uredbe podliježu obvezi čuvanja poslovne tajne i zaštićeni su na isti način kao što bi bili zaštićeni nacionalnim zakonodavstvom države članice koja ih je dostavila te odredbama koje se primjenjuju na institucije Unije. Države članice i Komisija moraju poduzeti sve potrebne mjere kako bi osigurale da podaci ostanu povjerljivi.

3.   Podaci navedeni u stavku 2. smiju se otkriti jedino osobama koje u državama članicama ili unutar institucija Unije njima moraju imati pristup zbog svojih dužnosti, osim ako se država članica koja te podatke dostavlja izričito složi sa slanjem podataka drugim osobama.

4.   Podaci navedeni u stavku 2. ne smiju se koristiti u druge svrhe osim zaštite financijskih interesa Unije, osim ako nadležna tijela koja ih dostavljaju daju izričit pristanak.

Članak 6.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 8. srpnja 2015.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 347, 20.12.2013., str. 320.

(2)  Uredba (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o financiranju, upravljanju i nadzoru zajedničke poljoprivredne politike i o stavljanju izvan snage uredaba Vijeća (EEZ) br. 352/78, (EZ) br. 165/94, (EZ) br. 2799/98, (EZ) br. 814/2000, (EZ) br. 1290/2005 i (EZ) br. 485/2008 (SL L 347, 20.12.2013., str. 549.).

(3)  Uredba (EU) br. 223/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 2014. o Fondu europske pomoći za najpotrebitije (SL L 72, 12.3.2014., str. 1.).

(4)  Uredba (EU) br. 514/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o utvrđivanju općih odredaba o Fondu za azil, migracije te integraciju i o Instrumentu za financijsku potporu u području policijske suradnje, sprečavanja i suzbijanja kriminala te upravljanja krizama (SL L 150, 20.5.2014., str. 112.)

(5)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/1971 od 8. srpnja 2015. o dopuni Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća posebnim odredbama o izvješćivanju o nepravilnostima povezanima s Europskim fondom za jamstva u poljoprivredi i Europskim poljoprivrednim fondom za ruralni razvoj te o stavljanju izvan snage Uredbe Komisije (EZ) br. 1848/2006 (vidi stranicu 6. ovog Službenog lista).

(6)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/1972 оd 8. srpnja 2015. o dopuni Uredbe (EU) br. 223/2014 Europskog parlamenta i Vijeća. posebnim odredbama o izvješćivanju o nepravilnostima povezanima s Fondom europske pomoći za najpotrebitije (vidi stranicu 11. ovog Službenog lista).

(7)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/1973 od 8. srpnja 2015. o dopuni Uredbe (EU) br. 514/2014 Europskog parlamenta i Vijeća posebnim odredbama o izvješćivanju o nepravilnostima povezanima s Fondom za azil, migracije i integraciju i instrumentom za financijsku potporu u području policijske suradnje, sprečavanja i suzbijanja kriminala te upravljanja krizama (vidi stranicu 15. ovog Službenog lista).

(8)  SL C 316, 27.11.1995., str. 49.

(9)  Uredba (EU) br. 1299/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o posebnim odredbama za potporu iz Europskog fonda za regionalni razvoj cilju „Europska teritorijalna suradnja” (SL L 347, 20.12.2013., str. 259.).

(10)  Direktiva 95/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 24. listopada 1995. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom protoku takvih podataka (SL L 281, 23.11.1995., str. 31.).

(11)  Uredba (EZ) br. 45/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2000. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama i tijelima Zajednice i o slobodnom kretanju takvih podataka (SL L 8, 12.1.2001., str. 1.).


Top