Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R1844

Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/1844 оd 13. srpnja 2015. o izmjeni Uredbe (EU) br. 389/2013 u pogledu tehničke provedbe Kyotskog protokola nakon 2012. (Tekst značajan za EGP)

OJ L 268, 15.10.2015, p. 1–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2015/1844/oj

15.10.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 268/1


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/1844

оd 13. srpnja 2015.

o izmjeni Uredbe (EU) br. 389/2013 u pogledu tehničke provedbe Kyotskog protokola nakon 2012.

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 525/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. svibnja 2013. o mehanizmu za praćenje i izvješćivanje o emisijama stakleničkih plinova i za izvješćivanje o drugim informacijama u vezi s klimatskim promjenama na nacionalnoj razini i razini Unije te stavljanju izvan snage Odluke br. 280/2004/EZ (1), a posebno njezin članak 10. stavke 5. i 6.,

budući da:

(1)

Konferencija stranaka Okvirne konvencije Ujedinjenih naroda o promjeni klime (UNFCCC) koja služi kao sastanak stranaka Kyotskog protokola donijela je Izmjenu iz Dohe kojom se uspostavlja drugo obvezujuće razdoblje Kyotskog protokola koje počinje 1. siječnja 2013., a završava 31. prosinca 2020. („Izmjena iz Dohe”). Unija je Odlukom Vijeća (EU) 2015/1339 (2) (Odluka o ratifikaciji) odobrila Izmjenu iz Dohe.

(2)

Potrebna tehnička provedba Izmjene iz Dohe Kyotskog protokola trebala bi se provesti u Registru Unije i u nacionalnim registrima Kyotskog protokola. Potrebno je osigurati i usklađenost s Direktivom 2003/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (3) i Odlukom br. 406/2009/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (4) te dosljednu provedbu međunarodno dogovorenih obračunskih zahtjeva te poboljšati transparentnost i osigurati točnost obračuna jedinica AAU, RMU, ERU, CER, tCER i lCER u Uniji i državama članicama pritom izbjegavajući, koliko je to moguće, administrativno opterećenje i troškove, uključujući i one koji se odnose na udjele u prihodima i na razvoj i održavanje informacijskih tehnologija.

(3)

Nakon stupanja na snagu Izmjene iz Dohe od Unije i država članica zahtijevat će se da u svojim registrima Kyotskog protokola izdaju jedinice dodijeljene kvote (AAU) koje odgovaraju dodijeljenim kvotama utvrđenima u skladu s Odlukom o ratifikaciji, dodajući iznose koji proizlaze iz primjene članka 3. stavka 7.a Kyotskog protokola.

(4)

Nakon povećanja godišnje emisijske kvote države članice u skladu s člankom 10. Odluke br. 406/2009/EZ ili člankom 27. Uredbe (EU) br. 525/2013, ona će možda morati steći dodatne jedinice AAU na kraju drugog obvezujućeg razdoblja ako je upotrijebila tu dodatnu godišnju emisijsku kvotu da bi kompenzirala svoje emisije u skladu s Odlukom br. 406/2009/EZ ili ju je prenijela drugoj državi članici. Dotična država članica može upotrijebiti i svoju rezervu viška iz prethodnog razdoblja iz članka 3. stavka 13.b Uredbe (EU) br. 525/2013 ako su joj emisije veće od dodijeljene kvote. Sva proizašla stjecanja jedinica AAU bila bi podložna primjeni obračuna udjela u prihodima od prvog međunarodnog prijenosa jedinica AAU iz članka 10. stavka 1. Uredbe (EU) br. 525/2013. Prema potrebi takve se situacije mogu smatrati nedosljednostima u vezi s obračunom pri usklađivanju provedbe zakonodavstva Unije s pravilima dogovorenima u okviru Kyotskog protokola u smislu članka 10. stavka 7. Uredbe (EU) br. 525/2013.

(5)

Na kraju drugog obvezujućeg razdoblja Kyotskog protokola trebalo bi uspostaviti kompenzacijski postupak kako bi se u jedinicama AAU namirili svi neto prijenosi dodijeljenih godišnjih emisijskih kvota u skladu s Odlukom br. 406/2009/EZ.

(6)

U skladu s člankom 11.a Direktive 2003/87/EZ operateri stacionarnih postrojenja i zrakoplova mogu razmjenjivati jedinice CER i ERU za emisijske jedinice. Razmijenjene jedinice CER i ERU važeće u prvom obvezujućem razdoblju Kyotskog protokola mogu predstavljati emisije u sustavu trgovanja emisijama (ETS-u) u drugom obvezujućem razdoblju. Budući da se Izmjenom iz Dohe utvrđuju ograničenja prenošenja jedinica CER i ERU iz prvog u drugo obvezujuće razdoblje Kyotskog protokola, države članice trebale bi prenijeti Uniji odgovarajući broj jedinica AAU važećih u prvom obvezujućem razdoblju kako bi se kompenzirale te moguće emisije, a Unija bi trebala prenijeti na države članice odgovarajuće jedinice CER i ERU važeće u prvom obvezujućem razdoblju Kyotskog protokola primljene od operatera stacionarnih postrojenja i zrakoplova u zamjenu za emisijske jedinice.

(7)

Uredbu Komisije (EU) br. 389/2013 (5) trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(8)

Ova Uredba trebala bi stupiti na snagu po hitnom postupku jer je potrebno izvršiti prijelazne prijenose prije kraja dodatnog razdoblja za ispunjavanje obveza iz prvog obvezujućeg razdoblja Kyotskog protokola iz članka 11. stavka 2. Uredbe (EU) br. 525/2013.

(9)

Ova Uredba trebala bi se primjenjivati od dana stupanja na snagu Izmjene iz Dohe Kyotskog protokola, osim u dijelu kojim se propisuje prijelazne prijenose,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Uredba (EU) br. 389/2013 mijenja se kako slijedi:

1.

Umeće se sljedeći članak 73.a:

„Članak 73.a

Prijenos jedinica CER i ERU razmijenjenih u sustavu trgovanja emisijama EU-a

1.   Središnji administrator obavješćuje svakog nacionalnog administratora o broju jedinica CER i ERU važećih u prvom obvezujućem razdoblju prenesenih u skladu s člankom 60. s računa operatera i operatera zrakoplova kojima upravlja ta država članica. Središnji administrator dodaje tom broju dio broja jedinica CER i ERU važećih u prvom obvezujućem razdoblju prenesenih u skladu s člankom 60. s računa operatera i operatera zrakoplova kojima upravljaju države članice bez registra KP u prvom obvezujućem razdoblju u razmjeru s odgovarajućim brojčanim ograničenjima za prenošenje jedinica CER i ERU iz prvog u drugo obvezujuće razdoblje za dotične države članice.

2.   Prije kraja dodatnog razdoblja za ispunjavanje obveza iz prvog obvezujućeg razdoblja Kyotskog protokola iz članka 11. stavka 2. Uredbe (EU) br. 525/2013 središnji administrator u svaki nacionalni registar KP prenosi s računa EU-a za međunarodne jedinice broj jedinica CER i ERU važećih u prvom obvezujućem razdoblju jednak ukupnom broju utvrđenom u skladu sa stavkom 1. ovog članka.

3.   Središnji administrator osigurava da su Dnevnikom transakcija Europske unije (EUTL) spriječene sve transakcije jedinica prenesenih u skladu sa stavkom 1., osim:

(a)

zahtjeva za poništenje jedinica u skladu s člankom 10. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 525/2013;

(b)

povlačenja jedinica u skladu s člankom 11. Uredbe (EU) br. 525/2013;

(c)

prijenosa jedinica iz prvog u drugo obvezujuće razdoblje u skladu s člankom 10. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 525/2013;

(d)

prijenosa jedinica unutar jednog registra KP.

4.   Odmah nakon prijenosa provedenog u skladu sa stavkom 2. svaki nacionalni administrator prenosi broj jedinica AAU jednak broju jedinica vraćenih toj državi članici na temelju stavka 2. na odgovarajući račun stranke u Registru Unije.”

2.

Umeću se sljedeći članci od 73.b do 73.g:

„Članak 73.b

Izdavanje i deponiranje jedinica AAU

1.   Prije transakcije povlačenja u skladu s člankom 11. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 525/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (6), središnji administrator:

(a)

izdaje broj jedinica AAU jednak emisijskoj kvoti dodijeljenoj Uniji utvrđenoj u skladu s Odlukom Vijeća (EU) 2015/1339 (7) na računu EU-a za jedinice AAU u Registru Unije;

(b)

odmah prenosi broj jedinica AAU jednak broju općih emisijskih jedinica utvrđenom na temelju Odluke Komisije 2010/634/EU (8) s računa EU-a za jedinice AAU na račun ETS-a za deponiranje jedinica AAU u Registru Unije.

2.   Najkasnije tri mjeseca nakon zatvaranja računa za ispunjenje obveze iz ESD-a za 2020. u skladu s člankom 31., svaki nacionalni administrator:

(a)

izdaje broj jedinica AAU jednak kvoti dodijeljenoj dotičnoj državi članici utvrđenoj u skladu s Odlukom o ratifikaciji na račun stranke u njezinom registru KP;

(b)

odmah prenosi broj jedinica AAU jednak ukupnom broju jedinica AEA koje odgovaraju godišnjoj emisijskoj kvoti dotične države članice za sve godine u skladu s člankom 3. stavkom 2. Odluke br. 406/2009/EZ kako je utvrđeno prije svake izmjene u skladu s člankom 27. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 525/2013 s računa stranke na račun za deponiranje jedinica AAU prema ESD-u u njezinom registru KP.

3.   Prije završetka kompenzacijskih postupaka u skladu s člankom 73.f, središnji administrator osigurava da su Dnevnikom transakcija Europske unije (EUTL) spriječene sve transakcije jedinica AAU s računa ETS-a za deponiranje jedinica AAU ili računa za deponiranje jedinica AAU prema ESD-u, osim:

(a)

poništenja ili prijenosa broja jedinica AAU manjeg ili jednakog broju jedinica AEA prenesenih na račun za brisanje prema ESD-u u skladu s člankom 88. stavkom 2.;

(b)

povlačenja broja jedinica AAU u skladu s člankom 11. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 525/2013 koji je jednak broju jedinica AEA prenesenih na račun za brisanje prema ESD-u u skladu s člankom 31. stavkom 4. ove Uredbe koji odgovara količini emisija stakleničkih plinova upisanih na račun za ispunjenje obveze iz ESD-a u skladu s člankom 77. ove Uredbe;

(c)

poništenja ili prijenosa broja jedinica AAU manjeg ili jednakog broju jedinica AEA prenesenih na račun za brisanje prema ESD-u u skladu s člankom 31. stavkom 4. koji premašuje količinu emisija stakleničkih plinova upisanih na račun za ispunjenje obveze iz ESD-a u skladu s člankom 77.;

(d)

prijenosa potrebnih za kompenzacijske postupke u skladu s člankom 73.f;

(e)

pretvaranja jedinica AAU u jedinice ERU, pod uvjetom da je broj jedinica AEA jednak zbroju broja jedinica AAU koje treba pretvoriti i broja jedinica ERU koje su potrebne da se namiri pristojba za udio iz prihoda iz članka 10. stavka 1. Uredbe (EU) br. 525/2013 prenesen na račun za brisanje prema ESD-u u skladu s člankom 31. stavkom 4. ove Uredbe.

Članak 73.c

Prijenos i uporaba jedinica

1.   Središnji administrator osigurava da su Dnevnikom transakcija Europske unije (EUTL) spriječene transakcije jedinica ERU, CER, tCER i lCER koje su upotrijebljene u skladu s člankom 81., osim:

(a)

prijenosa jedinica s računa za ispunjenje obveze iz ESD-a u Registru Unije u relevantne registre KP država članica u skladu s člankom 31. stavkom 3.;

(b)

povlačenja jedinica u skladu s člankom 11. Uredbe (EU) br. 525/2013;

(c)

prijenosa jedinica iz prvog u drugo obvezujuće razdoblje u skladu s člankom 10. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 525/2013.

2.   Po završetku prijenosa jedinica iz prvog u drugo obvezujuće razdoblje u skladu s člankom 10. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 525/2013, središnji administrator osigurava da je Dnevnikom transakcija Europske unije (EUTL) spriječena upotreba jedinica ERU, CER, tCER i lCER u skladu s člankom 81. ove Uredbe, osim ako su te jedinice važeće u drugom obvezujućem razdoblju Kyotskog protokola.

Članak 73.d

Poništenje jedinica

1.   Nakon završetka prijenosa jedinica iz prvog u drugo obvezujuće razdoblje u skladu s člankom 10. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 525/2013, središnji administrator poništava sve jedinice CER i ERU preostale na računu za izdvajanje predaje emisijskih jedinica u zrakoplovstvu.

2.   Nakon završetka prijenosa jedinica iz prvog u drugo ciljno razdoblje u skladu s člankom 10. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 525/2013, središnji administrator nalaže nacionalnim administratorima da ponište jedinice CER i ERU važeće u prvom obvezujućem razdoblju Kyotskog protokola na računima ETS-a kojima upravljaju u Registru Unije ili ih sam poništava.

Članak 73.e

Povlačenje jedinica

Središnji administrator povlači jedinice AAU s računa EU-a za rezervu viška iz prethodnog razdoblja (PPSR) u mjeri u kojoj emisije obuhvaćene Direktivom 2003/87/EZ premašuju iznos dodijeljen Uniji utvrđen u skladu s Odlukom o ratifikaciji.

Članak 73.f

Prijenos u Registru Unije

Središnji administrator prenosi sve jedinice AAU sa središnjeg klirinškog računa ETS-a i jedinice AAU prenesene u skladu s člankom 73.a stavkom 4. ove Uredbe na račun EU-a za rezervu viška iz prethodnog razdoblja (PPSR) uspostavljen u skladu s člankom 10. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 525/2013.

Članak 73.g

Kompenzacijski postupci

1.   U roku od šest mjeseci od zatvaranja računa za ispunjenje obveze iz ESD-a za 2020. u skladu s člankom 31., središnji administrator izračunava kompenzacijski iznos za svaku državu članicu oduzimanjem neto prijenosa jedinica AEA od neto stjecanja jedinica AEA među državama članicama u razdoblju od 2013. do 2020.

2.   Ako je kompenzacijski iznos za državu članicu u skladu sa stavkom 1. negativan, odgovarajući nacionalni administrator prenosi broj jedinica AAU jednak kompenzacijskom iznosu s njihovih računa za deponiranje jedinica AAU prema ESD-u na središnji klirinški račun prema ESD-u.

3.   Ako je kompenzacijski iznos za državu članicu u skladu sa stavkom 1. pozitivan i nakon završetka svih prijenosa u skladu sa stavkom 2., središnji administrator prenosi broj jedinica AAU jednak kompenzacijskom iznosu na račun stranke dotične države članice.

4.   Prije provedbe prijenosa iz stavka 2. ovog članka, odgovarajući nacionalni administrator prvo prenosi broj jedinica AAU kojim će se namiriti udio u prihodu koji se primjenjuje na prve međunarodne prijenose jedinica AAU u skladu s člankom 10. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 525/2013.

(6)  Uredba (EU) br. 525/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. svibnja 2013. o mehanizmu za praćenje i izvješćivanje o emisijama stakleničkih plinova i za izvješćivanje o drugim informacijama u vezi s klimatskim promjenama na nacionalnoj razini i razini Unije te stavljanju izvan snage Odluke br. 280/2004/EZ (SL L 165, 18.6.2013., str. 13.)."

(7)  Odluka Vijeća (EU) 2015/1339 od 13. srpnja 2015. o sklapanju, u ime Europske unije, Izmjene iz Dohe Kyotskog protokola uz Okvirnu konvenciju Ujedinjenih naroda o promjeni klime i zajedničkom ispunjavanju obveza koje iz toga proizlaze (SL L 207, 4.8.2015., str. 1.)."

(8)  Odluka Komisije 2010/634/EU od 22. listopada 2010. o prilagodbi količine emisijskih jedinica na razini Unije koje se izdaju u sklopu sustava Unije za 2013. i stavljanju izvan snage Odluke 2010/384/EU (SL L 279, 23.10.2010., str. 34.).”"

3.

Prilog I. mijenja se kako je utvrđeno u Prilogu ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Međutim, članak 1. stavci 2. i 3. primjenjuju se od dana objave Komunikacije Komisije o stupanju na snagu Izmjene iz Dohe Kyotskog protokola u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 13. srpnja 2015.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 165, 18.6.2013., str. 13.

(2)  Odluka Vijeća (EU) 2015/1339 od 13. srpnja 2015. o sklapanju, u ime Europske unije, Izmjene iz Dohe Kyotskog protokola uz Okvirnu konvenciju Ujedinjenih naroda o promjeni klime i zajedničkom ispunjavanju obveza koje iz toga proizlaze (SL L 207, 4.8.2015., str. 1.).

(3)  Direktiva 2003/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 13. listopada 2003. o uspostavi sustava trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova unutar Zajednice i o izmjeni Direktive Vijeća 96/61/EZ (SL L 275, 25.10.2003., str. 32.).

(4)  Odluka br. 406/2009/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2009. o naporima koje poduzimaju države članice radi smanjenja emisija stakleničkih plinova s ciljem ostvarenja ciljeva Zajednice vezanih za smanjenje emisija stakleničkih plinova do 2020. godine (SL L 140, 5.6.2009., str. 136.).

(5)  Uredba Komisije (EU) br. 389/2013 od 2. svibnja 2013. o uspostavi Registra Unije u skladu s Direktivom 2003/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća, odlukama br. 280/2004/EZ i br. 406/2009/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i o ukidanju uredbi Komisije (EU) br. 920/2010 i br. 1193/2011 (SL L 122, 3.5.2013., str. 1.).


PRILOG

U Prilogu I. Uredbi (EU) br. 389/2013 tablici I.-I. dijelu V. Računi KP u konsolidiranom sustavu europskih registara dodaju se sljedeći redci:

Naziv vrste računa

Vlasnik računa

Administrator računa

Broj računa te vrste

Emisijske jedinice koje nisu Kyotske jedinice

Kyotske jedinice

Emisijske jedinice

AEA

AAU

CER

ERU

lCER/tCER

RMU/ERU iz RMU

Opće emisijske jedinice

Emisijske jedinice u zrakoplovstvu

V.   

Računi KP u konsolidiranom sustavu europskih registara

„Račun EU-a za jedinice AAU

EU

Središnji administrator

1

Ne

Ne

Ne

Da

Ne

Ne

Ne

Ne

Račun za deponiranje jedinica AAU prema ESD-u

Država članica

Administrator registra KP

jedan po registru

Ne

Ne

Ne

Da

Ne

Ne

Ne

Ne

Račun za izdvajanje predaje emisijskih jedinica u zrakoplovstvu

EU

Središnji administrator

1

Ne

Ne

Ne

Da

Da

Da

Ne

Ne

Račun EU-a za PPSR

Stranka Kyotskog protokola

Administrator registra KP (u Registru Unije: središnji administrator)

jedan po registru

Ne

Ne

Ne

Da

Ne

Ne

Ne

Ne

Središnji klirinški račun prema ESD-u

EU

Središnji administrator

1

Ne

Ne

Ne

Da

Ne

Ne

Ne

Ne”


Top