Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R1828

Uredba Vijeća (EU) 2015/1828 od 12. listopada 2015. o izmjeni Uredbe (EU) br. 36/2012 o mjerama ograničavanja s obzirom na stanje u Siriji

OJ L 266, 13.10.2015, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/1828/oj

13.10.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 266/1


UREDBA VIJEĆA (EU) 2015/1828

od 12. listopada 2015.

o izmjeni Uredbe (EU) br. 36/2012 o mjerama ograničavanja s obzirom na stanje u Siriji

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 215.,

uzimajući u obzir Odluku Vijeća 2013/255/ZVSP od 31. svibnja 2013. o mjerama ograničavanja protiv Sirije (1),

uzimajući u obzir zajednički prijedlog Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku i Europske komisije,

budući da:

(1)

Uredbom Vijeća (EU) br. 36/2012 (2) provodi se većina mjera predviđenih u Odluci 2013/255/ZVSP.

(2)

Vijeće je 12. listopada 2015. donijelo Odluku (ZVSP) 2015/1836 (3) o izmjeni Odluke 2013/255/ZVSP. Odlukom (ZVSP) 2015/1836 utvrđuju se kriteriji za uvrštavanje na popis osoba, subjekata i tijela u prilozima I. i II. te odluke. Razlozi za ta uvrštavanja na popis navedeni su u uvodnim izjavama Odluke (ZVSP) 2015/1836 i Odluke 2013/255/ZVSP.

(3)

Mjere zamrzavanja imovine obuhvaćene su područjem primjene Ugovora te je stoga, posebno kako bi se osiguralo da ih gospodarski subjekti u svim državama članicama ujednačeno primjenjuju, za njihovu provedbu potrebno djelovanje na razini Unije.

(4)

Uredbu (EU) br. 36/2012 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

DONIJELO JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Uredba (EU) br. 36/2012 mijenja se kako slijedi:

1.

U članku 15. dodaju se sljedeći stavci:

„1.a   Popis u Prilogu II. također uključuje fizičke ili pravne osobe, subjekte i tijela za koje je Vijeće u skladu s člankom 28. stavkom 2. Odluke Vijeća 2013/255/ZVSP (4) utvrdilo da su obuhvaćeni jednom od sljedećih kategorija:

(a)

vodeće poslovne osobe koje djeluju u Siriji;

(b)

članovi obitelji Assad ili Makhlouf;

(c)

ministri sirijske vlade koji su dužnost obnašali ili obnašaju nakon svibnja 2011.;

(d)

članovi sirijskih oružanih snaga s činom pukovnika ili na pukovničkom ili višem položaju nakon svibnja 2011.;

(e)

članovi sirijskih sigurnosnih i obavještajnih službi koji su dužnost obnašali ili obnašaju nakon svibnja 2011.;

(f)

članovi paravojnih postrojbi povezanih s režimom;

(g)

osobe, subjekti, jedinice, agencije, tijela ili institucije koji djeluju u sektoru širenja kemijskog oružja;

i fizičke ili pravne osobe i subjekti povezane s njima te na koje se članak 21. ove Uredbe ne primjenjuje.

1.b   Osobe, subjekti i tijela unutar jedne od kategorija iz stavka 1.a ne uključuju se niti zadržavaju na popisu osoba, subjekata i tijela iz Priloga II. ako postoji dovoljno informacija o tome da nisu, ili da više nisu, povezani s režimom ili da na njega ne utječu ili ne predstavljaju stvaran rizik izbjegavanja.

(4)  Odluka Vijeća 2013/255/ZVSP od 31. svibnja 2013. o mjerama ograničavanja protiv Sirije (SL L 147, 1.6.2013., str. 14.).”."

2.

Članak 32. stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2.   Vijeće o svojoj odluci o uvrštavanju iz stavka 1. ovog članka, uključujući razloge za uvrštavanje, obavješćuje dotičnu osobu, subjekt ili tijelo neposredno, ako je adresa poznata, ili putem objave obavijesti, i na taj način toj osobi, subjektu ili tijelu daje mogućnost da se očituje. Posebno, kada su osoba, subjekt ili tijelo uvršteni na popis u Prilogu II. na temelju toga što su obuhvaćeni jednom od kategorija osoba, subjekata ili tijela navedenih u članku 15. stavku 1.a, ta osoba, subjekt ili tijelo mogu podnijeti dokaze i očitovanja o tome zašto smatraju da, iako su obuhvaćeni tom kategorijom, njihovo uvrštavanje na popis nije opravdano.”.

3.

Naslov Priloga II. zamjenjuje se sljedećim:

„PRILOG II.

Popis fizičkih i pravnih osoba, subjekata ili tijela iz članka 14., članka 15. stavka 1. točke (a) i članka 15. stavka 1.a”.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Luxembourgu 12. listopada 2015.

Za Vijeće

Predsjednica

F. MOGHERINI


(1)  SL L 147, 1.6.2013., str. 14.

(2)  Uredba Vijeća (EU) br. 36/2012 od 18. siječnja 2012. o mjerama ograničavanja s obzirom na stanje u Siriji i o stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 442/2011 (SL L 16, 19.1.2012., str. 1.).

(3)  Odluka Vijeća (ZVSP) 2015/1836 od 12. listopada 2015. o izmjeni Odluke 2013/255/ZVSP o mjerama ograničavanja protiv Sirije (vidjeti stranicu 75. ovoga Službenog lista).


Top