Help Print this page 

Document 32015R1748

Title and reference
Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/1748 оd 30. rujna 2015. o odstupanju, s obzirom na godinu podnošenja zahtjeva 2015., od članka 75. stavka 1. trećeg podstavka Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu visine predujmova za izravna plaćanja i mjera ruralnog razvoja povezanih s površinom i životinjama te od članka 75. stavka 2. prvog podstavka te Uredbe u pogledu izravnih plaćanja
  • In force
OJ L 256, 1.10.2015, p. 9–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/1748/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

1.10.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 256/9


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/1748

оd 30. rujna 2015.

o odstupanju, s obzirom na godinu podnošenja zahtjeva 2015., od članka 75. stavka 1. trećeg podstavka Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu visine predujmova za izravna plaćanja i mjera ruralnog razvoja povezanih s površinom i životinjama te od članka 75. stavka 2. prvog podstavka te Uredbe u pogledu izravnih plaćanja

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o financiranju, upravljanju i nadzoru zajedničke poljoprivredne politike i o stavljanju izvan snage uredaba Vijeća (EEZ) br. 352/78, (EZ) br. 165/94, (EZ) br. 2799/98, (EZ) br. 814/2000, (EZ) br. 1290/2005 i (EZ) br. 485/2008 (1), a posebno njezin članak 75. stavak 3.,

budući da:

(1)

U skladu s člankom 75. stavkom 1. trećim podstavkom Uredbe (EU) br. 1306/2013, od 16. listopada do 30. studenoga države članice mogu isplaćivati predujmove do 50 % za izravna plaćanja na temelju Uredbe (EU) br. 1307/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (2) te do 75 % za mjere potpore povezane s površinom i životinjama na temelju Uredbe (EU) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (3).

(2)

Člankom 75. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 1306/2013 predviđeno je da se plaćanja iz stavka 1. tog članka, uključujući predujmove za izravna plaćanja, ne izvršavaju prije završetka administrativnih provjera i provjera na licu mjesta koje se izvode u skladu s člankom 74. te Uredbe. Međutim, s obzirom na mjere potpore povezane s površinom i životinjama u okviru ruralnog razvoja, člankom 75. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 1306/2013 omogućuje se plaćanje predujmova nakon završetka administrativnih provjera u skladu s člankom 59. stavkom 1. te Uredbe.

(3)

Teško gospodarsko stanje u određenim poljoprivrednim sektorima, a osobito na tržištu mlijeka i mliječnih proizvoda, korisnicima je uzrokovalo ozbiljne financijske poteškoće i probleme s novčanim tokom. To se stanje podudara s prvom godinom provedbe novih programa za izravna plaćanja. Zbog poteškoća s kojima se države članice suočavaju u provedbi tih programa u praksi došlo je do odgode upravljanja jedinstvenim zahtjevom, zahtjevima za potporu i zahtjevima za plaćanje te zahtjevima za dodjelu prava na plaćanje ili povećanje vrijednosti prava na plaćanje u okviru programa osnovnih plaćanja. Kao posljedica toga potrebne provjere vjerojatno će biti završene kasnije nego što je to uobičajeno, a plaćanja korisnicima vjerojatno će biti odgođena.

(4)

Zbog iznimne prirode tih kombiniranih okolnosti i financijskih poteškoća korisnika koje iz toga proizlaze nužno je olakšati te poteškoće omogućujući korisnicima da pokriju gubitke dok se tržišta ne stabiliziraju.

(5)

Stoga je opravdano odstupiti od članka 75. stavka 1. trećeg podstavka Uredbe (EU) br. 1306/2013 kako bi se državama članicama omogućilo da korisnicima isplate više predujmove za godinu podnošenja zahtjeva 2015.

(6)

Načelo isplaćivanja izravnih plaćanja tek nakon završetka svih administrativnih provjera i provjera na licu mjesta temelj je sigurnosti koju pruža integrirani administrativni i kontrolni sustav. Međutim, s obzirom na ozbiljne poteškoće s kojima se susreću korisnici, odstupanje od članka 75. stavka 2. prvog podstavka Uredbe (EU) br. 1306/2013 nužno je kao izvanredna mjera za godinu podnošenja zahtjeva 2015. kako bi se omogućilo isplaćivanje predujmova za izravna plaćanja nakon završetka administrativnih provjera iz članaka 28. i 29. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 809/2014 (4). Neophodno je međutim da se tim odstupanjem ne ograničava dobro financijsko upravljanje i zahtjev dostatne razine sigurnosti. U skladu s tim odgovornost je država članica koje se koriste tim odstupanjem poduzeti sve potrebne mjere kako bi se izbjeglo preplaćivanje te osigurao brz i stvaran povrat svih neopravdano isplaćenih iznosa. Nadalje, primjena tog odstupanja trebala bi biti obuhvaćena izjavom o upravljanju iz članka 7. stavka 3. točke (b) Uredbe (EU) br. 1306/2013 za financijsku godinu 2016.

(7)

S obzirom na ozbiljnost financijskih poteškoća s kojima se korisnici trenutačno suočavaju, ova bi Uredba trebala stupiti na snagu na dan objave.

(8)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Odbora za poljoprivredne fondove, Odbora za izravna plaćanja i Odbora za ruralni razvoj,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Odstupajući od članka 75. stavka 1. trećeg podstavka Uredbe (EU) br. 1306/2013, u pogledu godine podnošenja zahtjeva 2015. države članice mogu isplaćivati predujmove do 70 % za izravna plaćanja navedena u Prilogu I. Uredbi (EU) br. 1307/2013 te do 85 % za potporu dodijeljenu u okviru ruralnog razvoja iz članka 67. stavka 2. Uredbe (EU) br. 1306/2013.

Članak 2.

Odstupajući od članka 75. stavka 2. prvog podstavka Uredbe (EU) br. 1306/2013, u pogledu godine podnošenja zahtjeva 2015. države članice mogu isplaćivati predujmove za izravna plaćanja navedena u Prilogu I. Uredbi (EU) br. 1307/2013 nakon završetka administrativnih provjera iz članka 74. Uredbe (EU) br. 1306/2013.

Članak 3.

Za države članice koje primjenjuju članak 2. ove Uredbe izjava o upravljanju u skladu s člankom 7. stavkom 3. točkom (b) Uredbe (EU) br. 1306/2013 za financijsku godinu 2016. obuhvaća potvrdu da je spriječeno preplaćivanje iznosa korisnicima te da je izvršen brz i stvaran povrat neopravdano isplaćenih iznosa na temelju provjere svih potrebnih informacija.

Članak 4.

Ova Uredba stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 30. rujna 2015.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 347, 20.12.2013., str. 549.

(2)  Uredba (EU) br. 1307/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju pravila za izravna plaćanja poljoprivrednicima u programima potpore u okviru zajedničke poljoprivredne politike i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 637/2008 i Uredbe Vijeća (EZ) br. 73/2009 (SL L 347, 20.12.2013., str. 608.).

(3)  Uredba (EU) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o potpori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1698/2005 (SL L 347, 20.12.2013., str. 487.).

(4)  Provedbena uredba Komisije (EU) br. 809/2014 оd 17. srpnja 2014. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu integriranog administrativnog i kontrolnog sustava, mjera ruralnog razvoja i višestruke sukladnosti (SL L 227, 31.7.2014., str. 69.).


Top