Help Print this page 

Document 32015R0830

Title and reference
Uredba Komisije (EU) 2015/830 оd 28. svibnja 2015. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH) (Tekst značajan za EGP)

C/2015/3522
  • In force
OJ L 132, 29.5.2015, p. 8–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/830/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

29.5.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 132/8


UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/830

оd 28. svibnja 2015.

o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH)

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2006. o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH) i osnivanju Europske agencije za kemikalije te o izmjeni Direktive 1999/45/EZ i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 793/93 i Uredbe Komisije (EZ) br. 1488/94 kao i Direktive Vijeća 76/769/EEZ i direktiva Komisije 91/155/EEZ, 93/67/EEZ, 93/105/EZ i 2000/21/EZ (1), a posebno njezin članak 131.,

budući da:

(1)

U Prilogu II. Uredbi (EZ) br. 1907/2006 utvrđuju se zahtjevi za sastavljanje sigurnosno-tehničkih listova, koji se upotrebljavaju za pružanje informacija o kemijskim tvarima i smjesama u Europskoj uniji.

(2)

Globalno usklađenim sustavom razvrstavanja i označivanja kemikalija (GHS), razvijenim u okviru Ujedinjenih naroda, utvrđuju se međunarodno usklađeni kriteriji za razvrstavanje i označivanje kemikalija te pravila za sigurnosno-tehničke listove.

(3)

Zahtjeve za sigurnosno-tehničke listove iz Priloga II. Uredbi (EZ) br. 1907/2006 trebalo bi prilagoditi u skladu s petom revizijom pravila GHS-a za sigurnosno-tehničke listove.

(4)

Dvije oprečne izmjene Priloga II. Uredbi (EZ) br. 1907/2006, jedna na temelju članka 59. stavka 5. Uredbe (EZ) br. 1272/2008 Europskog parlamenta i Vijeća (2) i druga na temelju Uredbe Komisije (EU) br. 453/2010 (3), istodobno će stupiti na snagu 1. lipnja 2015. Kako bi se izbjegle nejasnoće o tome koja se verzija Priloga II. primjenjuje, taj Prilog u njegovu izmijenjenom obliku treba zamijeniti novim Prilogom II.

(5)

Zahtjev da gospodarski subjekti koji su već sastavili sigurnosno-tehničke listove odmah ažuriraju te listove u skladu s izmijenjenim Prilogom II. Uredbi (EZ) br. 1907/2006 predstavljao bi nerazmjerno opterećenje. Sukladno tome, subjektima bi se na određeno razdoblje trebala dopustiti upotreba sigurnosno-tehničkih listova dostavljenih bilo kojem primatelju do 1. lipnja 2015.

(6)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Odbora osnovanog na temelju članka 133. Uredbe (EZ) br. 1907/2006,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Prilog II. Uredbi (EZ) br. 1907/2006, kako je izmijenjen člankom 59. stavkom 5. Uredbe (EZ) br. 1272/2008 i Uredbom (EU) br. 453/2010, zamjenjuje se tekstom iz Priloga ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ne dovodeći u pitanje članak 31. stavak 9. Uredbe (EZ) br. 1907/2006, sigurnosno-tehnički listovi dostavljeni bilo kojem primatelju do 1. lipnja 2015. mogu se i dalje upotrebljavati i do 31. svibnja 2017. ne moraju biti u skladu s Prilogom ovoj Uredbi.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu trećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 1. lipnja 2015.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 28. svibnja 2015.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 396, 30.12.2006., str. 1.

(2)  Uredba (EZ) br. 1272/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o razvrstavanju, označivanju i pakiranju tvari i smjesa, o izmjeni i stavljanju izvan snage Direktive 67/548/EEZ i Direktive 1999/45/EZ i o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1907/2006 (SL L 353, 31.12.2008., str. 1.).

(3)  Uredba Komisije (EU) br. 453/2010 od 20. svibnja 2010. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH) (SL L 133, 31.5.2010., str. 1.).


PRILOG

„PRILOG II.

ZAHTJEVI ZA SASTAVLJANJE SIGURNOSNO-TEHNIČKIH LISTOVA

DIO A

0.1.   Uvod

0.1.1.   U ovom se Prilogu utvrđuju zahtjevi koje dobavljač mora ispuniti pri sastavljanju sigurnosno-tehničkog lista koji dostavlja za tvar ili smjesu u skladu s člankom 31.

0.1.2.   Informacije koje se navode u sigurnosno-tehničkom listu odgovaraju informacijama u izvješću o kemijskoj sigurnosti, ako je ono potrebno. Ako je izvješće o kemijskoj sigurnosti dovršeno, sigurnosno-tehničkom listu treba priložiti odgovarajući scenarij ili scenarije izloženosti.

0.2.   Opći zahtjevi za sastavljanje sigurnosno-tehničkog lista

0.2.1.   Sigurnosno-tehničkim listom omogućuje se korisnicima da poduzmu potrebne mjere u pogledu zaštite zdravlja ljudi i sigurnosti na radnome mjestu te zaštite okoliša. Autor sigurnosno-tehničkog lista treba voditi računa o tome da se sigurnosno-tehničkim listom čitatelja mora obavijestiti o opasnostima tvari ili smjese i pružiti informacije o sigurnom skladištenju, rukovanju i zbrinjavanju tvari ili smjese.

0.2.2.   Informacije koje se pružaju u sigurnosno-tehničkim listovima također moraju biti u skladu sa zahtjevima utvrđenima u Direktivi 98/24/EZ. Sigurnosno-tehničkim listom posebno se poslodavcima mora omogućiti da odrede jesu li na radnom mjestu prisutna opasna kemijska sredstva te da procijene sve rizike za zdravlje i sigurnost radnika koji proizlaze iz njihove uporabe.

0.2.3.   Informacije u sigurnosno-tehničkom listu moraju biti jasne i sažete. Sigurnosno-tehnički list izrađuje stručna osoba, koja mora uzeti u obzir specifične potrebe i znanja korisnika u mjeri u kojoj su oni poznati. Dobavljači tvari i smjesa stručnim osobama osiguravaju potrebno osposobljavanje, uključujući tečajeve za obnavljanje znanja.

0.2.4.   Jezik sigurnosno-tehničkog lista mora biti jednostavan, jasan i precizan te treba izbjegavati žargon, akronime i kratice. Ne smiju se koristiti obavijesti kao što su ‚može biti opasno’, ‚nema učinaka na zdravlje’, ‚sigurno u većini uvjeta uporabe’ ili ‚nije štetno’ i druge obavijesti kojima se ukazuje na to da tvar ili smjesa nije opasna, odnosno sve obavijesti koje nisu u skladu s razvrstavanjem te tvari ili smjese.

0.2.5.   Datum sastavljanja sigurnosno-tehničkog lista navodi se na prvoj stranici. Kad je sigurnosno-tehnički list izmijenjen i primateljima se dostavlja nova, izmijenjena verzija, u odjeljku 16. sigurnosno-tehničkog lista primateljima treba skrenuti pozornost na izmjene, osim ako su one već navedene drugdje. Za izmijenjene sigurnosno-tehničke listove, na prvoj se stranici navodi datum sastavljanja označen kao ‚Izmjena: (datum)’ i broj verzije, broj izmjene te datum ili neka druga oznaka verzije koja se zamjenjuje.

0.3.   Format sigurnosno-tehničkog lista

0.3.1.   Sigurnosno-tehnički listovi mogu biti različite duljine. Duljina sigurnosno-tehničkog lista razmjerna je opasnosti tvari ili smjese i dostupnim informacijama.

0.3.2.   Sve stranice sigurnosno-tehničkog lista, uključujući priloge, treba numerirati i na svakoj stranici naznačiti duljinu sigurnosno-tehničkog lista (npr. ‚stranica 1. od 3’) ili navesti ima li još stranica (npr. ‚Nastavak na sljedećoj stranici’ ili ‚Kraj sigurnosno-tehničkog lista’).

0.4.   Sadržaj sigurnosno-tehničkog lista

Informacije koje se zahtijevaju ovim Prilogom upisuju se, ovisno o potrebi i dostupnosti, u odgovarajuće pododjeljke sigurnosno-tehničkog lista utvrđene u dijelu B. Sigurnosno-tehnički list ne sadrži prazne pododjeljke.

0.5.   Ostali zahtjevi za obavješćivanje

S obzirom na širok raspon svojstava tvari i smjesa ponekad je u odgovarajuće pododjeljke potrebno unijeti i dodatne relevantne i dostupne informacije.

Dodatne informacije o sigurnosti i utjecaju na okoliš potrebne su pomorcima i drugim radnicima u prijevozu tijekom prijevoza opasnog tereta u razlivenom stanju plovilima za prijevoz tereta u razlivenom stanju ili tankerima koji plove morem ili unutarnjim vodnim putovima i podložni su propisima Međunarodne pomorske organizacije (IMO) ili nacionalnim propisima. Kad se takav teret prevozi u razlivenom stanju, pododjeljkom 14.7. preporučuje se uključivanje osnovnih informacija o razvrstavanju u skladu s Prilogom II. Međunarodnoj konvenciji o sprečavanju onečišćenja s brodova iz 1973., kako je izmijenjena Protokolom iz 1978. koji se na nju odnosi (MARPOL) (1), i s Međunarodnim kodeksom za gradnju i opremanje brodova za prijevoz opasnih kemikalija u razlivenom stanju (Međunarodni kodeks o kemikalijama u razlivenom stanju) (Kodeks IBC) (2). Osim toga, za brodove kojima se prevozi nafta kao teret u razlivenom stanju ili kao gorivo, kako je utvrđeno Prilogom I. MARPOL-u, prije utovara mora se sastaviti ‚sigurnosno-tehnički list materijala’ u skladu s rezolucijom Odbora za pomorsku sigurnost (MSC) IMO-a ‚Preporuke za sigurnosno-tehničke listove materijala u odnosu na Prilog I. MARPOL-u o nafti kao teretu i nafti kao gorivu’ (MSC.286(86)). Stoga, kako bi postojao jedan usklađen sigurnosno-tehnički list za uporabu na moru i drugdje, u sigurnosno-tehničke listove za pomorski prijevoz tereta i nafte kao goriva za plovila iz Priloga I. MARPOL-u mogu se prema potrebi uključiti dodatne odredbe iz Rezolucije MSC.286(86).

0.6.   Jedinice

Koriste se mjerne jedinice utvrđene u Direktivi Vijeća 80/181/EEZ (3).

0.7.   Posebni slučajevi

Sigurnosno-tehnički listovi također se zahtijevaju u posebnim slučajevima navedenima u stavku 1.3. Priloga I. Uredbi (EZ) br. 1272/2008 za koje vrijede odstupanja od zahtjeva za označivanje.

1.    ODJELJAK 1.: Identifikacija tvari/smjese i podaci o tvrtki/poduzeću

U ovom odjeljku sigurnosno-tehničkog lista propisuje se kako se označavaju tvari ili smjese te kako se u sigurnosno-tehničkom listu navode utvrđene relevantne uporabe, naziv dobavljača tvari ili smjese te podaci za kontakt dobavljača tvari ili smjese, uključujući kontakt za izvanredna stanja.

1.1.   Identifikacijska oznaka proizvoda

Identifikacijska oznaka proizvoda navodi se u skladu s člankom 18. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 1272/2008 u slučaju tvari, a u skladu s člankom 18. stavkom 3. točkom (a) Uredbe (EZ) br. 1272/2008 u slučaju smjesa, te kako je navedeno na oznaci na službenom jeziku ili službenim jezicima države članice ili država članica gdje se tvar ili smjesa stavlja na tržište, osim ako je predmetna država članica odredila drukčije.

Za tvari koje podliježu registraciji identifikacijska oznaka proizvoda mora odgovarati onoj navedenoj u registraciji, a treba navesti i broj registracije dodijeljen na temelju članka 20. stavka 3. ove Uredbe.

Bez utjecaja na obveze daljnjih korisnika utvrđene u članku 39. ove Uredbe, dobavljač koji je distributer ili daljnji korisnik može izostaviti dio broja registracije koji se odnosi na pojedinačnog podnositelja registracije koji sudjeluje u zajedničkoj dostavi pod uvjetom da:

(a)

taj dobavljač preuzme obvezu da će za potrebe provedbe na zahtjev dostaviti potpuni broj registracije ili, ako mu potpuni broj registracije nije dostupan, proslijediti zahtjev svojem dobavljaču u skladu s točkom (b); i

(b)

taj dobavljač u roku od 7 dana od zahtjeva koji je primio izravno od provedbenog tijela ili koji mu je proslijedio njegov primatelj dostavi potpuni broj registracije tijelu države članice nadležnom za provedbu (dalje u tekstu: ‚provedbeno tijelo’) ili, ako mu potpuni broj registracije nije dostupan, u roku od 7 dana od zahtjeva proslijedi zahtjev svojem dobavljaču i istodobno o tomu obavijesti provedbeno tijelo.

Jednim sigurnosno-tehničkim listom može se obuhvatiti više tvari ili smjesa ako se informacijama u tom sigurnosno-tehničkom listu ispunjavaju zahtjevi iz ovog Priloga za svaku od tih tvari ili smjesa.

Ostala sredstva identifikacije

Mogu se navesti i drugi nazivi ili sinonimi kojima se označava tvar ili smjesa, ili koji su opće poznati, kao što su alternativni nazivi, brojevi, vlastite šifre proizvoda i druge jedinstvene identifikacijske oznake.

1.2.   Utvrđene relevantne uporabe tvari ili smjese i uporabe koje se ne preporučuju

Potrebno je navesti barem identificirane uporabe koje su bitne za primatelja ili primatelje tvari ili smjese. Pritom je potrebno ukratko opisati namjenu tvari ili smjese, npr. ‚usporivač gorenja’ ili ‚antioksidans’.

Prema potrebi treba navesti i uporabe koje dobavljač ne preporučuje, kao i razloge za to. Tim popisom ne moraju se obuhvatiti sve moguće uporabe.

Ako je potrebno izvješće o kemijskoj sigurnosti, informacije u ovom pododjeljku sigurnosno-tehničkog lista moraju biti u skladu s identificiranim uporabama u izvješću o kemijskoj sigurnosti i scenarijima izloženosti iz izvješća o kemijskoj sigurnosti navedenima u prilogu sigurnosno-tehničkom listu.

1.3.   Podaci o dobavljaču koji isporučuje sigurnosno-tehnički list

Treba navesti podatke o dobavljaču, bilo da se radi o proizvođaču, uvozniku, jedinstvenom zastupniku, daljnjem korisniku ili distributeru. Navodi se puna adresa i broj telefona dobavljača, kao i adresa elektroničke pošte stručne osobe koja je odgovorna za sigurnosno-tehnički list.

Osim toga, ako se dobavljač ne nalazi u državi članici u kojoj se tvar ili smjesa stavlja na tržište i imenovao je odgovornu osobu za tu državu članicu, navodi se puna adresa i broj telefona te odgovorne osobe.

Ako se radi o podnositelju registracije, ti podaci moraju odgovarati podacima o proizvođaču ili uvozniku koji su navedeni u registraciji.

Ako je imenovan jedinstveni zastupnik, mogu se navesti i podaci o proizvođaču ili formulatoru izvan Unije.

1.4.   Broj telefona za izvanredna stanja

Treba navesti podatke o informacijskim službama za izvanredna stanja. Ako u državi članici gdje se tvar ili smjesa stavlja na tržište postoji službeno savjetodavno tijelo (to može biti tijelo nadležno za primanje zdravstvenih informacija iz članka 45. Uredbe (EZ) br. 1272/2008), treba navesti broj telefona tog tijela i to može biti dovoljno. Ako je dostupnost takvih službi ograničena iz bilo kojeg razloga, kao što je radno vrijeme, ili ako postoje ograničenja u pogledu pružanja određenih vrsta informacija, to mora biti jasno navedeno.

2.    ODJELJAK 2.: Identifikacija opasnosti

U ovom odjeljku sigurnosno-tehničkog lista opisuju se opasnosti tvari ili smjese i odgovarajuća upozorenja povezana s tim opasnostima.

2.1.   Razvrstavanje tvari ili smjese

Navodi se razvrstavanje tvari ili smjese koje proizlazi iz primjene pravila za razvrstavanje iz Uredbe (EZ) br. 1272/2008. Ako je dobavljač dostavio informacije o tvari za potrebe popisa razvrstavanja i označivanja u skladu s člankom 40. Uredbe (EZ) br. 1272/2008, razvrstavanje navedeno u sigurnosno-tehničkom listu mora biti jednako razvrstavanju koje je pritom naveo.

Ako smjesa ne ispunjava kriterije za razvrstavanje u skladu s Uredbom (EZ) br. 1272/2008, to se mora jasno navesti.

Informacije o tvarima u smjesi navode se u pododjeljku 3.2.

Ako se razvrstavanje i oznake upozorenja ne ispisuju u cijelosti, treba navesti uputu na odjeljak 16., u kojemu se navodi cjelovit tekst svakog razvrstavanja, uključujući sve oznake upozorenja.

Najvažniji štetni fizikalno-kemijski učinci i učinci na zdravlje i okoliš navode se u skladu s odjeljcima 9.–12. sigurnosno-tehničkog lista, i to tako da i laici mogu prepoznati opasnosti tvari ili smjese.

2.2.   Elementi označivanja

Na temelju razvrstavanja, u skladu s Uredbom (EZ) br. 1272/2008, na oznaci treba navesti barem sljedeće elemente: piktogram(e) opasnosti, oznaku/e opasnosti, oznaku/e upozorenja i oznaku/e obavijesti. Umjesto piktograma u boji predviđena Uredbom (EZ) br. 1272/2008 može se koristiti grafički prikaz cjelovitog piktograma opasnosti u crno-bijeloj boji ili samo grafički prikaz simbola.

Navode se relevantni elementi oznake u skladu s člankom 25. i člankom 32. stavkom 6. Uredbe (EZ) br. 1272/2008.

2.3.   Ostale opasnosti

Navodi se ispunjava li tvar ili smjesa kriterije za PBT ili vPvB u skladu s Prilogom XIII.

Navode se informacije o ostalim opasnostima koje ne dovode do razvrstavanja, ali mogu pridonijeti ukupnim opasnostima tvari ili smjese, kao što su nastanak onečišćivača zraka prilikom stvrdnjavanja ili prerade, prašenje, eksplozivna svojstva koja ne zadovoljavaju kriterije razvrstavanja iz dijela 2. odjeljka 2.1. Priloga I. Uredbi (EZ) br. 1272/2008, opasnosti od eksplozije prašine, unakrsna preosjetljivost, opasnost od gušenja, opasnost od smrzavanja, znatna sposobnost utjecanja na miris ili okus ili učinci na okoliš (npr. opasnosti za organizme koji žive u tlu ili potencijal stvaranja fotokemijskog ozona). Izjava ‚Ako se raspršuje, može nastati eksplozivna smjesa prašine i zraka’ prikladna je ako postoji opasnost od eksplozije prašine.

3.    ODJELJAK 3.: Sastav/informacije o sastojcima

U ovom odjeljku sigurnosno-tehničkog lista navodi se kemijski identitet sastoj(a)ka tvari ili smjese, uključujući nečistoće i stabilizatore, kako je navedeno u nastavku. Potrebno je navesti relevantne i dostupne sigurnosne informacije o površinskoj kemiji.

3.1.   Tvari

Kemijski identitet glavnog sastojka tvari navodi se tako da se navede barem identifikacijska oznaka proizvoda ili neko drugo sredstvo identifikacije navedeno u pododjeljku 1.1.

Kemijski identitet svih nečistoća, stabilizatora ili pojedinačnih sastojaka osim glavnog sastojka, koji je sâm razvrstan i koji pridonosi razvrstavanju tvari, navodi se na sljedeći način:

(a)

identifikacijska oznaka proizvoda u skladu s člankom 18. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 1272/2008;

(b)

ako identifikacijska oznaka proizvoda nije dostupna, neki od drugih naziva (uobičajeni naziv, trgovački naziv, kratica) ili identifikacijskih brojeva.

Dobavljači tvari mogu prema želji navesti i sve sastojke, uključujući one koji nisu razvrstani.

Ovaj se odjeljak može koristiti i za pružanje informacija o tvarima s više sastojaka.

3.2.   Smjese

Identifikacijska oznaka proizvoda, koncentracija ili rasponi koncentracije i razvrstavanje navode se barem za sve tvari iz točaka 3.2.1. i 3.2.2. Dobavljači smjesa mogu prema želji navesti i sve tvari u smjesi, uključujući tvari koje ne ispunjavaju kriterije za razvrstavanje. Ove informacije primatelju moraju omogućiti lako prepoznavanje opasnosti tvari u smjesi. Opasnosti same smjese navode se u odjeljku 2.

Koncentracije tvari u smjesi navode se kao:

(a)

točni maseni ili volumni postoci, od najvećega prema najmanjemu, ako je to tehnički izvedivo; ili

(b)

rasponi masenih ili volumnih postotaka, od najvećega prema najmanjemu, ako je to tehnički izvedivo.

Kad se koristi raspon postotaka, u okviru opisa opasnosti za zdravlje i okoliš moraju se opisati učinci najviše koncentracije svakog sastojka.

Ako su dostupne informacije o učincima smjese u cjelini, one se navode u odjeljku 2.

Ako je na temelju članka 24. Uredbe (EZ) br. 1272/2008 dopuštena uporaba alternativnog kemijskog naziva, može se koristiti taj naziv.

3.2.1.   Za smjese koje ispunjavaju kriterije za razvrstavanje u skladu s Uredbom (EZ) br. 1272/2008 treba navesti sljedeće tvari, zajedno s njihovom koncentracijom ili rasponom koncentracije u smjesi:

(a)

tvari koje predstavljaju opasnost za zdravlje ili okoliš u smislu Uredbe (EZ) br. 1272/2008, ako je njihova koncentracija jednaka ili veća od najniže od sljedećih vrijednosti:

i.a

općih gornjih graničnih vrijednosti iz tablice 1.1. Priloga I. Uredbi (EZ) br. 1272/2008;

i.b

općih graničnih vrijednosti koncentracije iz dijelova 3.–5. Priloga I. Uredbi (EZ) br. 1272/2008, uzimajući u obzir koncentracije navedene u napomenama uz određene tablice u dijelu 3. u vezi s obvezom omogućavanja pristupa sigurnosno-tehničkom listu za smjesu na zahtjev, a za opasnost od aspiracije (odjeljak 3.10. Priloga I. Uredbi (EZ) br. 1272/2008) ≥ 10 %;

Popis razreda opasnosti, kategorija opasnosti i graničnih vrijednosti koncentracije na temelju kojih se tvar mora navesti kao tvar u smjesi u pododjeljku 3.2.

1.1.

Razred opasnosti i kategorija opasnosti

Granična vrijednost koncentracije

(%)

Akutna toksičnost, 1., 2. i 3. kategorija

≥ 0,1

Akutna toksičnost, 4. kategorija

≥ 1

Nagrizanje ili nadraživanje kože, 1.A, 1.B, 1.C i 2. kategorija

≥ 1

Teško oštećivanje ili nadraživanje očiju, 1. i 2. kategorije

≥ 1

Izazivanje preosjetljivosti dišnih putova ili kože

≥ 0,1

Mutageni učinak na zametne stanice, 1.A i 1.B kategorije

≥ 0,1

Mutageni učinak na zametne stanice, 2. kategorije

≥ 1

Karcinogenost, 1.A, 1.B i 2. kategorija

≥ 0,1

Reproduktivna toksičnost, 1.A, 1.B i 2. kategorija i učinci na dojenje ili putem dojenja

≥ 0,1

Specifična toksičnost za ciljane organe (STOT) – jednokratno izlaganje, 1. i 2. kategorije

≥ 1

Specifična toksičnost za ciljane organe (STOT) – ponavljano izlaganje, 1. i 2. kategorije

≥ 1

Opasnost od aspiracije

≥ 10

Opasnost za vodeni okoliš – akutna opasnost, 1. kategorije

≥ 0,1

Opasnost za vodeni okoliš – kronična opasnost, 1. kategorije

≥ 0,1

Opasnost za vodeni okoliš – kronična opasnost, 2., 3. i 4. kategorije

≥ 1

Opasno za ozonski omotač

≥ 0,1

ii.

specifičnih graničnih vrijednosti koncentracije navedenih u dijelu 3. Priloga VI. Uredbi (EZ) br. 1272/2008;

iii.

ako je u dijelu 3. Priloga VI. Uredbi (EZ) br. 1272/2008 naveden M faktor, općih gornjih graničnih vrijednosti iz tablice 1.1. Priloga I. toj Uredbi, prilagođenih primjenom izračuna iz odjeljka 4.1. Priloga I. toj Uredbi;

iv.

specifičnih graničnih vrijednosti koncentracije navedenih u popisu razvrstavanja i označivanja sastavljenom na temelju Uredbe (EZ) br. 1272/2008;

v.

graničnih vrijednosti koncentracije iz Priloga II. Uredbi (EZ) br. 1272/2008;

vi.

ako je u popisu razvrstavanja i označivanja sastavljenog na temelju Uredbe (EZ) br. 1272/2008 naveden M faktor, općih gornjih graničnih vrijednosti iz tablice 1.1. Priloga I. toj Uredbi, prilagođenih primjenom izračuna iz odjeljka 4.1. Priloga I. toj Uredbi;

(b)

tvari za koje u Uniji postoje granične vrijednosti izlaganja na radnom mjestu, ako već nisu navedene na temelju točke (a);

(c)

postojane, bioakumulativne i toksične ili vrlo postojane i vrlo bioakumulativne tvari u skladu s kriterijima iz Priloga XIII., ili tvari uvrštene u popis sastavljen u skladu s člankom 59. stavkom 1. iz drugih razloga osim zbog opasnosti iz točke (a), ako je koncentracija pojedinačne tvari jednaka ili veća od 0,1 %.

3.2.2.   Ako smjesa ne ispunjava kriterije za razvrstavanje u skladu s Uredbom (EZ) br. 1272/2008, treba navesti tvari čija je pojedinačna koncentracija jednaka ili veća od sljedećih vrijednosti, zajedno s njihovom koncentracijom ili rasponom koncentracije:

(a)

1 % masenog udjela u slučaju neplinovitih smjesa i 0,2 % volumnog udjela u slučaju plinovitih smjesa za:

i.

tvari koje predstavljaju opasnost za zdravlje ili okoliš u smislu Uredbe (EZ) br. 1272/2008; ili

ii.

tvari za koje su u Uniji određene granične vrijednosti izlaganja na radnom mjestu;

(b)

0,1 % masenog udjela u slučaju postojanih, bioakumulativnih i toksičnih tvari u skladu s kriterijima iz Priloga XIII., vrlo postojanih i vrlo bioakumulativnih tvari u skladu s kriterijima iz Priloga XIII. ili tvari koje su uvrštene u popis sastavljen u skladu s člankom 59. stavkom 1. iz drugih razloga osim zbog opasnosti iz točke (a).

3.2.3.   Za tvari navedene u pododjeljku 3.2. navodi se razvrstavanje tvari u skladu s Uredbom (EZ) br. 1272/2008, uključujući razred(e) opasnosti i kod(ove) kategorije, kako je predviđeno u tablici 1.1. Priloga VI. toj Uredbi, kao i oznake upozorenja dodijeljene u skladu s njihovim fizikalnim opasnostima i opasnostima za zdravlje ljudi i okoliš. Oznake upozorenja u ovom odjeljku nije potrebno ispisati u cijelosti; dovoljne su njihove šifre. U slučaju kad se oznake upozorenja ne ispisuju u cijelosti, treba navesti uputu na odjeljak 16., gdje se navodi cjelovit tekst svih relevantnih oznaka upozorenja. Ako tvar ne ispunjava kriterije za razvrstavanje, treba navesti razlog za navođenje tvari u pododjeljku 3.2., kao što je ‚nerazvrstana tvar vPvB’ ili ‚tvar za koju u Uniji postoji granična vrijednost izlaganja na radnom mjestu’.

3.2.4.   Za tvari navedene u pododjeljku 3.2. navodi se naziv te, ako je dostupan, broj registracije dodijeljen na temelju članka 20. stavka 3. ove Uredbe.

Bez utjecaja na obveze daljnjih korisnika utvrđene u članku 39. ove Uredbe, dobavljač smjese može izostaviti dio broja registracije koji se odnosi na pojedinačnog podnositelja registracije koji sudjeluje u zajedničkoj dostavi pod uvjetom da:

(a)

taj dobavljač preuzme obvezu da će za potrebe provedbe na zahtjev dostaviti potpuni broj registracije ili, ako mu potpuni broj registracije nije dostupan, proslijediti zahtjev svojem dobavljaču u skladu s točkom (b); i

(b)

taj dobavljač u roku od 7 dana od zahtjeva koji je primio izravno od provedbenog tijela ili koji mu je proslijedio njegov primatelj dostavi potpuni broj registracije tijelu države članice nadležnom za provedbu (dalje u tekstu: ‚provedbeno tijelo’) ili, ako mu potpuni broj registracije nije dostupan, u roku od 7 dana od zahtjeva proslijedi zahtjev svojem dobavljaču i istodobno o tomu obavijesti provedbeno tijelo.

Ako je dostupan, treba navesti EZ broj u skladu s Uredbom (EZ) br. 1272/2008. Ako su dostupni, mogu se navesti i CAS broj i naziv prema IUPAC-u.

Za tvari za koje se u ovom pododjeljku koristi alternativni kemijski naziv u skladu s člankom 24. Uredbe (EZ) br. 1272/2008 nisu potrebni broj registracije, EZ broj i druge precizne kemijske oznake.

4.    ODJELJAK 4.: Mjere prve pomoći

U ovom odjeljku sigurnosno-tehničkog lista opisuje se početno zbrinjavanje izložene osobe tako da ga može razumjeti i provesti i neobučena osoba bez posebne opreme i u situaciji u kojoj nije dostupan velik izbor lijekova. Ako je potrebna liječnička pomoć, to se mora navesti u uputama uz naznaku hitnosti.

4.1.   Opis mjera prve pomoći

4.1.1.   Navode se upute za pružanje prve pomoći po načinima izlaganja. Treba zasebno navesti postupke za svaki način izlaganja, npr. udisanje, koža, oči i gutanje.

4.1.2.   Treba navesti:

(a)

je li potrebna hitna liječnička pomoć i mogu li se nakon izlaganja očekivati odgođeni učinci;

(b)

preporučuje li se izloženu osobu premjestiti na svježi zrak;

(c)

preporučuje li se skinuti odjeću i izuti cipele izložene osobe te postupanje s tom odjećom i cipelama; i

(d)

preporučuje li se osobna zaštitna oprema za pružatelje prve pomoći.

4.2.   Najvažniji simptomi i učinci, akutni i odgođeni

Treba ukratko navesti informacije o najvažnijim simptomima i učincima izlaganja, kako akutnim, tako i odgođenim.

4.3.   Navod o potrebi za hitnom liječničkom pomoći i posebnom skrbi

Prema potrebi pružaju se informacije o kliničkim pregledima i liječničkom nadzoru za odgođene učinke te konkretni podaci o protuotrovima (ako su poznati) i kontraindikacijama.

Za neke je tvari i smjese važno naglasiti da na radnom mjestu moraju biti dostupna posebna sredstva za pružanje specifične i neposredne pomoći.

5.    ODJELJAK 5.: Mjere za gašenje požara

U ovom odjeljku sigurnosno-tehničkog lista treba opisati zahtjeve za gašenje požara izazvanog određenom tvari ili smjesom ili požara koji izbije u njihovoj blizini.

5.1.   Sredstva za gašenje

 

Prikladna sredstva za gašenje:

Treba pružiti informacije o prikladnim sredstvima za gašenje.

 

Neprikladna sredstva za gašenje:

Treba navesti jesu li neka sredstva za gašenje neprikladna za određenu situaciju u kojoj se može naći tvar ili smjesa (npr. izbjegavanje sredstava pod visokim tlakom, čijom bi uporabom moglo doći do nastanka potencijalno eksplozivne smjese prašine i zraka).

5.2.   Posebne opasnosti koje proizlaze iz tvari ili smjese

Treba navesti informacije o opasnostima koje mogu proizaći iz tvari ili smjese, kao što su opasni proizvodi izgaranja koji nastaju gorenjem tvari ili smjese, npr. ‚gorenjem mogu nastati toksični plinovi ugljikova monoksida’ ili ‚izgaranjem nastaju sumporovi i dušikovi oksidi’.

5.3.   Savjeti za gasitelje požara

Treba pružiti savjete o svim zaštitnim mjerama koje je potrebno poduzeti tijekom gašenja požara, npr. ‚hladiti spremnike prskanjem vode’ i o posebnoj zaštitnoj opremi za gasitelje, kao što su čizme, odijelo, rukavice, zaštita za oči i lice i uređaj za disanje.

6.    ODJELJAK 6.: Mjere za slučajno ispuštanje

U ovom se odjeljku sigurnosno-tehničkog lista preporučuju prikladni postupci u slučaju izlijevanja, istjecanja ili ispuštanja kako bi se spriječili ili umanjili štetni učinci na ljude, imovinu i okoliš. Pritom treba razlikovati mjere kod malog i kod velikog izlijevanja ako prolivena količina ima znatan učinak na opasnost. Ako postupci sprečavanja širenja i prikupljanja zahtijevaju različite metode postupanja, one se moraju navesti u sigurnosno-tehničkom listu.

6.1.   Osobne mjere opreza, zaštitna oprema i postupci za izvanredna stanja

6.1.1.   Za osobe koje se ne ubrajaju u interventno osoblje

Potrebno je pružiti savjete u vezi sa slučajnim izlijevanjem i ispuštanjem tvari ili smjese kao što su:

(a)

nošenje prikladne zaštitne opreme (uključujući osobnu zaštitnu opremu iz odjeljka 8. sigurnosno-tehničkog lista) kako bi se spriječila kontaminacija kože, očiju i osobne odjeće;

(b)

uklanjanje izvora zapaljenja, osiguravanje dostatne ventilacije, nadzor nad prašinom; i

(c)

postupci za izvanredna stanja, npr. evakuacija zone opasnosti ili savjetovanje sa stručnjakom.

6.1.2.   Za interventno osoblje

Treba pružiti savjete u pogledu prikladne tkanine za osobnu zaštitnu odjeću (npr. ‚prikladno: butilen’; ‚nije prikladno: PVC’).

6.2.   Mjere zaštite okoliša

Pružaju se savjeti u pogledu mjera opreza koje treba poduzeti kako bi se zaštitio okoliš ako dođe do slučajnog izlijevanja ili ispuštanja tvari ili smjese, npr. držati podalje od kanalizacijskih odvoda, površinskih i podzemnih voda.

6.3.   Metode i materijal za sprečavanje širenja i čišćenje

6.3.1.   Pružaju se odgovarajući savjeti kako spriječiti širenje prolivenog materijala. Prikladne tehnike sprečavanja širenja mogu uključivati:

(a)

zaštitno ograđivanje, prekrivanje odvoda;

(b)

postupke začepljivanja.

6.3.2.   Treba pružiti odgovarajuće savjete o tomu kako očistiti proliveni materijal. Prikladni postupci čišćenja mogu uključivati:

(a)

tehnike neutralizacije;

(b)

tehnike dekontaminacije;

(c)

upijajuće materijale;

(d)

tehnike čišćenja;

(e)

tehnike usisavanja;

(f)

opremu koja je potrebna za sprečavanje širenja ili čišćenje (uključujući, prema potrebi, uporabu neiskrećih alata i opreme).

6.3.3.   Treba pružiti sve ostale informacije u vezi s izlijevanjem i ispuštanjem, uključujući savjete o neprikladnim tehnikama sprečavanja širenja ili čišćenja, npr. ‚nikako ne koristiti …’.

6.4.   Uputa na druge odjeljke

Prema potrebi uputiti na odjeljke 8. i 13.

7.    ODJELJAK 7.: Rukovanje i skladištenje

U ovom odjeljku sigurnosno-tehničkog lista pružaju se savjeti o postupcima sigurnog rukovanja. Treba naglasiti odgovarajuće mjere opreza za identificirane uporabe iz pododjeljka 1.2. i za jedinstvena svojstva tvari ili smjese.

Informacije u ovom odjeljku sigurnosno-tehničkog lista odnose se na zaštitu zdravlja ljudi, sigurnosti i okoliša. One trebaju pomoći poslodavcu pri uspostavi prikladnih radnih postupaka i organizacijskih mjera u skladu s člankom 5. Direktive 98/24/EZ i člankom 5. Direktive 2004/37/EZ.

Ako je potrebno izvješće o kemijskoj sigurnosti, informacije u ovom pododjeljku sigurnosno-tehničkog lista moraju biti u skladu s informacijama za identificirane uporabe iz izvješća o kemijskoj sigurnosti i sa scenarijima izloženosti iz izvješća o kemijskoj sigurnosti koji su navedeni u prilogu sigurnosno-tehničkom listu i kojima se pokazuje nadzor nad rizikom.

Osim u ovom odjeljku, relevantne se informacije mogu pronaći i u odjeljku 8.

7.1.   Mjere opreza za sigurno rukovanje

7.1.1.   Treba navesti odgovarajuće preporuke kako bi se:

(a)

omogućilo sigurno rukovanje tvari ili smjesom, npr. zatvorenim sustavima i mjerama za sprečavanje požara i stvaranja aerosola i prašine;

(b)

spriječilo rukovanje inkompatibilnim tvarima i smjesama;

(c)

skrenula pozornost na radnje i uvjete u kojima se promjenom svojstava tvari ili smjese stvaraju novi rizici, te na odgovarajuće protumjere; i

(d)

smanjilo oslobađanje tvari ili smjese u okoliš, npr. izbjegavati izlijevanje i držati podalje od odvoda.

7.1.2.   Treba navesti savjete o općoj higijeni na radnom mjestu, npr.:

(a)

ne jesti, ne piti i ne pušiti u radnom prostoru;

(b)

prati ruke nakon uporabe; i

(c)

skinuti onečišćenu odjeću i zaštitnu opremu prije ulaska u prostorije u kojima se jede.

7.2.   Uvjeti sigurnog skladištenja, uzimajući u obzir moguće inkompatibilnosti

Navedeni savjeti moraju biti u skladu s fizikalnim i kemijskim svojstvima opisanima u odjeljku 9. sigurnosno-tehničkog lista. Prema potrebi treba pružiti savjete o posebnim zahtjevima za skladištenje, među ostalim:

(a)

kako upravljati rizicima koji su povezani s:

i.

eksplozivnim atmosferama;

ii.

nagrizajućim uvjetima;

iii.

opasnostima u vezi sa zapaljivošću;

iv.

inkompatibilnim tvarima i smjesama;

v.

hlapljivim uvjetima; i

vi.

potencijalnim izvorima zapaljenja (uključujući električnu opremu);

(b)

kako nadzirati učinke:

i.

vremenskih uvjeta;

ii.

okolnog tlaka;

iii.

temperature;

iv.

sunčeve svjetlosti;

v.

vlage; i

vi.

vibracija;

(c)

kako održati cjelovitost tvari ili smjese primjenom:

i.

stabilizatora; i

ii.

antioksidansa;

(d)

ostali savjeti, uključujući:

i.

zahtjeve za prozračivanje;

ii.

poseban oblik skladišnih prostorija ili posuda (uključujući retencijske zidove i ventilaciju);

iii.

količinska ograničenja u uvjetima skladištenja (prema potrebi); i

iv.

kompatibilnost ambalaže.

7.3.   Posebna krajnja uporaba ili uporabe

U slučaju tvari i smjesa koje imaju posebnu krajnju uporabu ili uporabe, navode se detaljne i praktične preporuke za identificiranu uporabu ili uporabe iz pododjeljka 1.2. Ako je priložen scenarij izloženosti, može se uputiti na njega, a u protivnome se moraju pružiti informacije predviđene u pododjeljcima 7.1. i 7.2. Ako je subjekt u lancu opskrbe proveo procjenu kemijske sigurnosti smjese, nije nužno da sigurnosno-tehnički list i scenariji izloženosti budu u skladu s izvješćima o kemijskoj sigurnosti za svaku pojedinu tvar u smjesi, već je dovoljno da budu u skladu s izvješćem o kemijskoj sigurnosti smjese. Ako su dostupne posebne industrijske ili sektorske smjernice, može se navesti i detaljna uputa na te smjernice (uključujući izvor i datum izdavanja).

8.    ODJELJAK 8.: Nadzor nad izloženošću/osobna zaštita

U ovom odjeljku sigurnosno-tehničkog lista opisuju se primjenjive granične vrijednosti izlaganja na radnom mjestu i potrebne mjere upravljanja rizikom.

Ako je potrebno izvješće o kemijskoj sigurnosti, informacije u ovom pododjeljku sigurnosno-tehničkog lista moraju biti u skladu s informacijama za identificirane uporabe iz izvješća o kemijskoj sigurnosti i sa scenarijima izloženosti iz izvješća o kemijskoj sigurnosti koji su navedeni u prilogu sigurnosno-tehničkom listu i kojima se pokazuje nadzor nad rizikom.

8.1.   Nadzorni parametri

8.1.1.   Ovisno o dostupnosti, za tvar ili za svaku tvar u smjesi treba navesti nacionalne granične vrijednosti koje se trenutačno primjenjuju u državi članici u kojoj se izdaje sigurnosno-tehnički list, zajedno s pravnom osnovom svake od njih, kako je navedeno u nastavku. Pri navođenju graničnih vrijednosti izlaganja na radnom mjestu koristi se kemijski identitet u skladu s odjeljkom 3.:

8.1.1.1.

nacionalne granične vrijednosti izlaganja na radnom mjestu koje odgovaraju graničnim vrijednostima izlaganja na radnom mjestu Unije u skladu s Direktivom 98/24/EZ, uključujući sve oznake iz članka 2. stavka 3. Odluke Komisije 2014/113/EU (4);

8.1.1.2.

nacionalne granične vrijednosti izlaganja na radnom mjestu koje odgovaraju graničnim vrijednostima Unije u skladu s Direktivom 2004/37/EZ, uključujući sve oznake iz članka 2. stavka 3. Odluke 2014/113/EU;

8.1.1.3.

sve ostale nacionalne granične vrijednosti izlaganja na radnom mjestu;

8.1.1.4.

nacionalne biološke granične vrijednosti koje odgovaraju biološkim graničnim vrijednostima Unije u skladu s Direktivom 98/24/EZ, uključujući sve oznake iz članka 2. stavka 3. Odluke 2014/113/EU;

8.1.1.5.

sve ostale nacionalne biološke granične vrijednosti.

8.1.2.   Navode se informacije o trenutačno preporučenim postupcima praćenja barem za najznačajnije tvari.

8.1.3.   Ako tijekom predviđene uporabe tvari ili smjese nastaju tvari koje onečišćuju zrak, i za njih se navode primjenjive granične vrijednosti izlaganja na radnom mjestu i/ili biološke granične vrijednosti.

8.1.4.   Ako je potrebno izvješće o kemijskoj sigurnosti ili je dostupan DNEL iz odjeljka 1.4. Priloga I. ili PNEC iz odjeljka 3.3. Priloga I., za tvar treba navesti odgovarajuće vrijednosti DNEL i PNEC za scenarije izloženosti iz izvješća o kemijskoj sigurnosti navedene u prilogu sigurnosno-tehničkom listu.

8.1.5.   Ako se pri donošenju odluke o mjerama upravljanja rizikom za posebne uporabe primjenjuje pristup stupnjevitog nadzora, navodi se dovoljno podataka da se omogući učinkovito upravljanje rizikom. Pritom se jasno moraju navesti kontekst i ograničenja konkretne preporuke za stupnjevanje nadzora.

8.2.   Nadzor nad izloženošću

Informacije iz ovog pododjeljka obvezne su ako sigurnosno-tehničkom listu nije priložen scenarij izloženosti s tim informacijama.

Ako dobavljač nije proveo ispitivanje na temelju odjeljka 3. Priloga XI., mora navesti posebne uvjete uporabe kojima se opravdava to odstupanje.

Ako je tvar registrirana kao izolirani intermedijer (interni ili prevezeni), dobavljač navodi da je sigurnosno-tehnički list u skladu s posebnim uvjetima kojima se opravdava registracija u skladu s člankom 17. ili 18.

8.2.1.   Prikladan tehnički nadzor

Opis odgovarajućih mjera za nadzor nad izloženošću odnosi se na identificiranu uporabu ili uporabe tvari ili smjese, kako je navedeno u pododjeljku 1.2. Te informacije moraju biti dostatne da poslodavac može prema potrebi provesti procjenu rizika za sigurnost i zdravlje radnika koji je rezultat prisutnosti tvari ili smjese u skladu s člancima 4.–6. Direktive 98/24/EZ i u skladu s člancima 3.–5. Direktive 2004/37/EZ.

Ovim se informacijama nadopunjuju informacije koje su već pružene u odjeljku 7.

8.2.2.   Osobne mjere zaštite kao što je osobna zaštitna oprema

8.2.2.1.   Informacije o korištenju osobne zaštitne opreme moraju biti u skladu s dobrim higijenskim praksama na radnom mjestu i povezane s drugim mjerama nadzora, uključujući upravljačke uređaje, ventilaciju i izolaciju. Prema potrebi, za posebne savjete u pogledu osobne zaštitne opreme koja štiti od požara ili kemikalija upućuje se na odjeljak 5.

8.2.2.2.   Uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 89/686/EEZ (5), uz uputu na odgovarajuće norme CEN, navode se detaljne informacije o tome koja oprema pruža dostatnu i prikladnu zaštitu, među ostalim za:

(a)

zaštitu očiju/lica

Navodi se vrsta potrebne zaštitne opreme za oči/lice na temelju opasnosti tvari ili smjese i vjerojatnosti dodira, npr. zaštitne naočale, štitnik za lice;

(b)

zaštitu kože

i.

Zaštita ruku

Jasno se navodi vrsta rukavica koje treba nositi pri rukovanju tvari ili smjesom na temelju opasnosti tvari ili smjese i vjerojatnosti dodira te s obzirom na količinu i trajanje izlaganja kože, uključujući:

vrstu materijala i njegovu debljinu,

uobičajeno ili najmanje vrijeme probijanja materijala rukavica.

Prema potrebi treba navesti sve dodatne mjere za zaštitu ruku;

ii.

Ostalo

Ako je osim ruku potrebno zaštititi i neke druge dijelove tijela, navode se vrsta i kakvoća potrebne zaštitne opreme, npr. rukavice s dugim zaštitnim nastavkom, čizme ili zaštitno odijelo, na temelju opasnosti tvari ili smjese i vjerojatnosti dodira.

Prema potrebi navode se sve dodatne mjere za zaštitu kože i posebne higijenske mjere;

(c)

zaštitu dišnog sustava

Navodi se vrsta zaštitne opreme za plinove, pare, maglicu i prašinu na temelju opasnosti i vjerojatnosti izlaganja, uključujući sredstva za pročišćavanje zraka za zaštitu dišnog sustava, pri čemu treba navesti odgovarajući element za pročišćavanje (uložak ili spremnik), odgovarajuće filtre za lebdeće čestice i odgovarajuće maske ili samostalne uređaje za disanje;

(d)

toplinske opasnosti

Prilikom navođenja zaštitne opreme koju treba koristiti ako su prisutni materijali koji predstavljaju toplinsku opasnost, posebnu pozornost treba posvetiti izradi osobne zaštitne opreme.

8.2.3.   Nadzor nad izloženošću okoliša

Treba pružiti informacije koje su potrebne poslodavcu kako bi mogao ispuniti svoje obveze na temelju zakonodavstva Unije u području zaštite okoliša.

Ako je potrebno izvješće o kemijskoj sigurnosti, treba dati sažetak mjera upravljanja rizikom za scenarije izloženosti navedene u prilogu sigurnosno-tehničkom listu kojima se osigurava odgovarajući nadzor nad izloženošću okoliša tvari.

9.    ODJELJAK 9.: Fizikalna i kemijska svojstva

Ako su relevantni, u ovom se odjeljku sigurnosno-tehničkog lista navode empirijski podaci o tvari ili smjesi. Primjenjuje se članak 8. stavak 2. Uredbe (EZ) br. 1272/2008. Informacije u ovom odjeljku odgovaraju informacijama u registraciji i/ili u izvješću o kemijskoj sigurnosti, ako je ono potrebno, te razvrstavanju tvari ili smjese.

9.1.   Informacije o osnovnim fizikalnim i kemijskim svojstvima

Treba jasno utvrditi svojstva navedena u nastavku, uključujući, prema potrebi, uputu na primijenjene ispitne metode i podatak o odgovarajućim mjernim jedinicama i/ili referentnim uvjetima. Ako je to bitno za tumačenje numeričke vrijednosti, treba navesti i metodu određivanja (npr. metodu za određivanje plamišta: metodu otvorene/zatvorene posude):

(a)

izgled:

Navode se agregatno stanje (kruto – uključujući odgovarajuće i dostupne sigurnosne informacije o granulometriji i specifičnoj površini, ako one nisu navedene drugdje u sigurnosno-tehničkom listu, tekuće, plinovito) i boja tvari ili smjese pri isporuci;

(b)

miris:

Ako se osjeti miris, daje se kratak opis tog mirisa;

(c)

prag mirisa;

(d)

pH vrijednost:

Navodi se pH vrijednost tvari ili smjese u izvornom obliku ili u vodenoj otopini; u slučaju vodene otopine navodi se i koncentracija;

(e)

talište/ledište;

(f)

početno vrelište i raspon vrenja;

(g)

plamište;

(h)

brzina isparavanja;

(i)

zapaljivost (kruta tvar, plin);

(j)

gornja/donja granica zapaljivosti ili granica eksplozivnosti;

(k)

tlak pare;

(l)

gustoća pare;

(m)

relativna gustoća;

(n)

topljivost(i);

(o)

koeficijent raspodjele: n-oktanol/voda;

(p)

temperatura samozapaljenja;

(q)

temperatura raspada;

(r)

viskoznost;

(s)

eksplozivna svojstva;

(t)

oksidirajuća svojstva.

Ako se navede da određeno svojstvo nije relevantno ili ako informacije o određenom svojstvu nisu dostupne, navode se razlozi.

Da bi se omogućilo poduzimanje odgovarajućih mjera nadzora, pružaju se relevantne informacije o tvari ili smjesi. Informacije u ovom odjeljku odgovaraju informacijama navedenima u registraciji, ako je ona potrebna.

U slučaju smjesa, iz unosa mora biti jasno na koju se tvar u smjesi podaci odnose, osim ako podaci vrijede za čitavu smjesu.

9.2.   Ostale informacije

Prema potrebi navode se ostali fizikalni i kemijski parametri, kao što su sposobnost miješanja, topljivost u masnoći (navesti otapalo – ulje), provodljivost ili skupina plinova. Osim toga, navode se odgovarajuće i dostupne sigurnosne informacije o redoks-potencijalu, potencijalu tvorbe radikala i fotokatalitičkim svojstvima.

10.    ODJELJAK 10.: Stabilnost i reaktivnost

U ovom odjeljku sigurnosno-tehničkog lista opisuju se stabilnost tvari ili smjese i mogućnost opasnih reakcija u određenim uvjetima uporabe te u slučaju ispuštanja u okoliš, uključujući, prema potrebi, uputu na primijenjene ispitne metode. Ako se navede da određeno svojstvo nije primjenjivo ili ako informacije o određenom svojstvu nisu dostupne, navode se razlozi.

10.1.   Reaktivnost

10.1.1.   Opisuju se opasnosti koje proizlaze iz reaktivnosti tvari ili smjese. Ako su dostupni, navode se konkretni podaci o ispitivanju za tvar ili smjesu u cjelini. Međutim, informacije se mogu temeljiti i na općim podacima za razred ili porodicu tvari ili smjese, ako su ti podaci dovoljno reprezentativni za pretpostavljenu opasnost tvari ili smjese.

10.1.2.   Ako nisu dostupni podaci za smjesu, navode se podaci o tvarima u smjesi. Pri određivanju inkompatibilnosti uzimaju se u obzir tvari, spremnici i onečišćujuće tvari kojima tvar ili smjesa može biti izložena tijekom prijevoza, skladištenja i uporabe.

10.2.   Kemijska stabilnost

Navodi se je li tvar ili smjesa stabilna ili nestabilna u uobičajenim uvjetima okoline te u očekivanim uvjetima tlaka i temperature skladištenja i rukovanja. Potrebno je opisati sve stabilizatore koji se koriste ili koji mogu biti potrebni kako bi se održala kemijska stabilnost tvari ili smjese. Navodi se važnost svih promjena fizičkog izgleda za sigurnost tvari ili smjese.

10.3.   Mogućnost opasnih reakcija

Prema potrebi navodi se hoće li tvar ili smjesa reagirati ili polimerizirati uz oslobađanje povišenog tlaka ili topline ili pojavu drugih opasnih uvjeta. Opisuju se uvjeti u kojima može doći do opasnih reakcija.

10.4.   Uvjeti koje treba izbjegavati

Navode se uvjeti, kao što su temperatura, tlak, svjetlost, udarci, statičko pražnjenje, vibracije i druga fizikalna naprezanja, koji mogu izazvati opasnost te se prema potrebi daje kratak opis mjera za upravljanje rizicima koji su povezani s takvim opasnostima.

10.5.   Inkompatibilni materijali

Navode se porodice tvari ili smjesa ili konkretne tvari, kao što su voda, zrak, kiseline, baze, oksidansi, koje u reakciji s tvari ili smjesom mogu izazvati opasnost (kao što je eksplozija, oslobađanje toksičnih ili zapaljivih materijala ili oslobađanje velike količine topline) te se prema potrebi daje kratak opis mjera za upravljanje rizicima koji su povezani s tom opasnošću.

10.6.   Opasni proizvodi raspadanja

Treba navesti opasne proizvode raspadanja koji nastaju kao posljedica uporabe, skladištenja, izlijevanja i zagrijavanja, ako su oni poznati i ako se mogu predvidjeti. Opasne proizvode izgaranja treba unijeti u odjeljak 5. sigurnosno-tehničkog lista.

11.    ODJELJAK 11.: Toksikološke informacije

Ovaj je odjeljak sigurnosno-tehničkog lista prvenstveno namijenjen zdravstvenom osoblju, stručnjacima u području zaštite na radu i toksikolozima. Treba dati kratak, ali potpun i razumljiv opis različitih toksikoloških (zdravstvenih) učinaka te navesti dostupne podatke na temelju kojih su ti učinci utvrđeni, uključujući, prema potrebi, informacije o toksikokinetici, metabolizmu i raspodjeli. Informacije u ovom odjeljku odgovaraju informacijama u registraciji i/ili u izvješću o kemijskoj sigurnosti, ako je ono potrebno, te razvrstavanju tvari ili smjese.

11.1.   Informacije o toksikološkim učincima

Informacije se navode za sljedeće razrede opasnosti:

(a)

akutna toksičnost;

(b)

nagrizanje ili nadraživanje kože;

(c)

teško oštećivanje ili nadraživanje očiju;

(d)

izazivanje preosjetljivosti dišnih putova ili kože;

(e)

mutageni učinak na zametne stanice;

(f)

karcinogenost;

(g)

reproduktivna toksičnost;

(h)

STOT – jednokratno izlaganje;

(i)

STOT – ponavljano izlaganje;

(j)

opasnost od aspiracije.

Te opasnosti uvijek se upisuju u sigurnosno-tehnički list.

Za tvari koje podliježu registraciji ukratko se navode informacije dobivene primjenom priloga VII.–XI., uključujući, prema potrebi, uputu na primijenjene ispitne metode. Za tvari koje podliježu registraciji te informacije uključuju i rezultat usporedbe dostupnih podataka s kriterijima navedenima u Uredbi (EZ) br. 1272/2008 za tvari CMR kategorija 1.A i 1.B, u skladu s točkom 1.3.1. Priloga I. ovoj Uredbi.

11.1.1.   Pružaju se informacije za svaki razred opasnosti ili podjelu. Ako se navede da tvar ili smjesa nije razvrstana u odnosu na određeni razred opasnosti ili podjelu, u sigurnosno-tehničkom listu treba jasno navesti razlog tj. nedostaju li podaci ili ih nije moguće dobiti iz tehničkih razloga, nisu jasni ili su jasni, ali nisu dovoljni za razvrstavanje; u potonjem slučaju u sigurnosno-tehničkom listu treba navesti ‚na temelju dostupnih podataka kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni’.

11.1.2.   Podaci koji se unose u ovaj pododjeljak odnose se na tvar ili smjesu u obliku u kojemu se ona stavlja na tržište. U slučaju smjesa, podaci moraju sadržavati opis toksikoloških svojstava smjese u cjelini, osim ako se primjenjuje članak 6. stavak 3. Uredbe (EZ) br. 1272/2008. Ako su dostupna, navode se i relevantna toksikološka svojstva opasnih tvari u smjesi, kao što je LD50, procijenjene vrijednosti akutne toksičnosti ili LC50.

11.1.3.   Ako je dostupna znatna količina podataka o ispitivanju tvari ili smjese, ponekad je potrebno sažeti rezultate upotrijebljenih ključnih studija, npr. prema načinima izlaganja.

11.1.4.   Ako nisu ispunjeni kriteriji za razvrstavanje za određeni razred opasnosti, navode se informacije kojima se podupire taj zaključak.

11.1.5.   Informacije o vjerojatnim načinima izlaganja

Pružaju se informacije o vjerojatnim načinima izlaganja i učincima tvari ili smjese u okviru svakog od mogućih načina izlaganja, tj. gutanjem, udisanjem ili dodirom s kožom ili očima. Ako učinci na zdravlje nisu poznati, to treba navesti.

11.1.6.   Simptomi povezani s fizikalnim, kemijskim i toksikološkim svojstvima

Opisuju se potencijalni štetni učinci na zdravlje i simptomi povezani s izlaganjem tvari ili smjesi i njezinim sastojcima ili poznatim nusproizvodima. Pružaju se dostupne informacije o simptomima povezanima s fizikalnim, kemijskim i toksikološkim svojstvima tvari ili smjese nakon izlaganja. Opisuju se prvi simptomi pri niskim dozama, sve do posljedica teških slučajeva izloženosti, kao što su ‚može doći do glavobolje i vrtoglavice, koje mogu prijeći u nesvjesticu ili gubitak svijesti; velike doze mogu izazvati komu i smrt’.

11.1.7.   Odgođeni i neposredni učinci te kronični učinci nakon kratkotrajnog i dugotrajnog izlaganja

Navodi se mogu li se očekivati odgođeni ili neposredni učinci nakon kratkotrajnog ili dugotrajnog izlaganja. Osim toga, pružaju se informacije o akutnim i kroničnim posljedicama za zdravlje koje mogu nastupiti nakon izlaganja ljudi tvari ili smjesi. Ako nisu dostupni podaci dobiveni na ljudima, daje se sažetak podataka dobivenih na životinjama i pritom jasno naznačuje o kojim se vrstama radi. Navodi se temelje li se toksikološki podaci na podacima dobivenima na ljudima ili životinjama.

11.1.8.   Interaktivni učinci

Pružaju se relevantne i dostupne informacije o interakcijama.

11.1.9.   Nedostatak specifičnih podataka

Ponekad nije moguće dobiti informacije o opasnostima neke tvari ili smjese. Ako podaci o određenoj tvari ili smjesi nisu dostupni, mogu se, gdje je to primjereno, koristiti podaci o sličnim tvarima ili smjesama, pod uvjetom da je utvrđena relevantna slična tvar ili smjesa. Ako se ne koriste specifični podaci ili ako podaci nisu dostupni, to treba jasno navesti.

11.1.10.   Smjese

Ako smjesa nije u cjelini ispitana s obzirom na njezine učinke na zdravlje, navode se odgovarajuće informacije o pojedinim učincima na zdravlje za relevantne tvari navedene u odjeljku 3.

11.1.11.   Informacije o smjesi i tvarima u smjesi

11.1.11.1.   U tijelu može doći do interakcija između tvari u smjesi, što može rezultirati različitim brzinama apsorpcije, metabolizma i izlučivanja. Pritom se njihovo toksično djelovanje može promijeniti i ukupna toksičnost smjese može biti različita od toksičnosti tvari koje su u njoj sadržane. To treba uzeti u obzir kod pružanja toksikoloških informacija u ovom odjeljku sigurnosno-tehničkog lista.

11.1.11.2.   Potrebno je razmotriti je li koncentracija pojedine tvari dovoljno visoka da može pridonijeti ukupnim učincima smjese na zdravlje. Informacije o toksičnim učincima treba prikazati za svaku tvar, osim u sljedećim slučajevima:

(a)

ako se neka informacija ponavlja, navodi se samo jednom za smjesu u cjelini, npr. ako postoje dvije tvari koje izazivaju povraćanje i proljev;

(b)

ako nije vjerojatno da će se učinci pojaviti u postojećim koncentracijama, npr. u slučaju kad se blago nadražujuća tvar razrjeđuje do koncentracije ispod određene granice u nenadražujućoj otopini;

(c)

ako informacije o interakcijama među tvarima u smjesi nisu dostupne, ne iznose se pretpostavke, već se zasebno navode učinci svake tvari na zdravlje.

11.1.12.   Ostale informacije

Navode se i ostale relevantne informacije o štetnim učincima na zdravlje, čak i ako se one ne zahtijevaju u okviru kriterija za razvrstavanje.

12.    ODJELJAK 12.: Ekološke informacije

U ovom odjeljku sigurnosno-tehničkog lista pružaju se informacije za potrebe ocjenjivanja utjecaja tvari ili smjese na okoliš u slučaju njezina ispuštanja u okoliš. U pododjeljcima 12.1.–12.6. sigurnosno-tehničkog lista daje se kratak sažetak podataka, uključujući relevantne podatke o ispitivanju, ako su dostupni, i pritom se jasno naznačuju vrste, mediji, jedinice te trajanje i uvjeti ispitivanja. Te informacije mogu biti korisne za postupanje u slučaju izlijevanja te pri ocjenjivanju postupaka obrade otpada, nadzora ispuštanja, provedbe mjera kod slučajnog ispuštanja i prijevoza. Ako se navede da određeno svojstvo nije relevantno (jer je na temelju dostupnih podataka vidljivo da tvar ili smjesa ne ispunjava kriterije za razvrstavanje), ili ako informacije o određenom svojstvu nisu dostupne, treba navesti razloge za to. Osim toga, ako tvar ili smjesa nije razvrstana iz drugih razloga (na primjer, zbog tehničke nemogućnosti dobivanja podataka ili zbog nejasnih podataka), to treba jasno navesti u sigurnosno-tehničkom listu.

Budući da su neka svojstva (bioakumulacija, postojanost i razgradivost) specifična za određene tvari, te se informacije, u odgovarajućim slučajevima i ako su dostupne, navode za sve pojedinačne relevantne tvari u smjesi (tj. one koje se navode u odjeljku 3. sigurnosno-tehničkog lista). Informacije treba pružiti i za opasne proizvode pretvorbe koji nastaju tijekom razgradnje tvari i smjesa.

Informacije u ovom odjeljku odgovaraju informacijama u registraciji i/ili u izvješću o kemijskoj sigurnosti, ako je ono potrebno, te razvrstavanju tvari ili smjese.

12.1.   Toksičnost

Ako su dostupne, pružaju se informacije o toksičnosti na temelju podataka iz ispitivanja na vodenim i/ili kopnenim organizmima. To uključuje relevantne i dostupne podatke o toksičnosti u vodi, akutnoj i kroničnoj, za ribe, rakove, alge i druge vodene biljke. Osim toga, ako su dostupni, treba navesti i podatke o toksičnosti za mikroorganizme i makroorganizme koji žive u tlu i druge organizme bitne za okoliš, kao što su ptice, pčele i biljke. Ako tvar ili smjesa ima inhibitorne učinke na aktivnost mikroorganizama, treba spomenuti mogući utjecaj na postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda.

Za tvari koje podliježu registraciji treba dati sažetke informacija dobivenih primjenom priloga VII.–XI. ove Uredbe.

12.2.   Postojanost i razgradivost

Postojanost i razgradivost jesu sposobnost tvari ili odgovarajućih tvari u smjesi da se razgrade u okolišu, biorazgradnjom ili drugim procesima, kao što su oksidacija ili hidroliza. Ako su dostupni, navode se rezultati bitni za procjenu postojanosti i razgradivosti. Ako se navode vremena poluraspadanja, treba naznačiti odnose li se ona na mineralizaciju ili na primarnu razgradnju. Treba spomenuti i sposobnost tvari ili određenih tvari u smjesi da se razgrade u postrojenjima za pročišćavanje otpadnih voda.

U odgovarajućim slučajevima i ako su dostupne, te se informacije navode za sve pojedinačne tvari u smjesi koje se navode u odjeljku 3. sigurnosno-tehničkog lista.

12.3.   Bioakumulacijski potencijal

Bioakumulacijski potencijal sposobnost je tvari ili određenih tvari u smjesi da se nakupljaju u bioti i tako s vremenom prođu kroz hranidbeni lanac. Navode se rezultati ispitivanja bitni za procjenu bioakumulacijskog potencijala. To uključuje i koeficijent raspodjele oktanol-voda (Kow) i faktor biokoncentracije (BCF), ako su dostupni.

U odgovarajućim slučajevima i ako su dostupne, te se informacije navode za sve pojedinačne tvari u smjesi koje se navode u odjeljku 3. sigurnosno-tehničkog lista.

12.4.   Pokretljivost u tlu

Pokretljivost u tlu sposobnost je tvari ili sastojaka smjese da u slučaju ispuštanja u okoliš djelovanjem prirodnih sila dospiju u podzemne vode ili na određenu udaljenost od mjesta ispuštanja. Potencijal pokretljivosti u tlu navodi se ako je dostupan. Informacije o pokretljivosti u tlu mogu se dobiti iz relevantnih podataka o pokretljivosti, kao što su studije o adsorpciji ili ispiranju, poznata ili predviđena raspodjela po segmentima okoliša ili površinska napetost. Primjerice, vrijednosti Koc mogu se predvidjeti na temelju koeficijenata raspodjele oktanol/voda (Kow). Ispiranje i pokretljivost mogu se predvidjeti iz modela.

U odgovarajućim slučajevima i ako su dostupne, te se informacije navode za sve pojedinačne tvari u smjesi koje se navode u odjeljku 3. sigurnosno-tehničkog lista.

Ako su dostupni podaci iz pokusa, ti podaci u pravilu imaju prednost u odnosu na modele i predviđanja.

12.5.   Rezultati ocjenjivanja svojstava PBT i vPvB

Ako je potrebno izvješće o kemijskoj sigurnosti, navode se rezultati procjene svojstava PBT i vPvB, kako je navedeno u izvješću o kemijskoj sigurnosti.

12.6.   Ostali štetni učinci

Ako su dostupne, treba uključiti informacije o svim drugim štetnim učincima na okoliš, kao što su životni ciklus okoliša (izloženost), mogućnost stvaranja fotokemijskog ozona, mogućnost oštećivanja ozonskog omotača, mogućnost uzrokovanja poremećaja endokrinog sustava i/ili mogućnost utjecaja na globalno zatopljenje.

13.    ODJELJAK 13.: Zbrinjavanje

U ovom odjeljku sigurnosno-tehničkog lista navode se informacije za pravilno gospodarenje otpadom tvari ili smjese i/ili njezinim spremnikom, čime se pomaže pri utvrđivanju sigurnih i ekološki poželjnih mogućnosti gospodarenja otpadom u državi članici u kojoj se isporučuje sigurnosno-tehnički list, u skladu sa zahtjevima Direktive 2008/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (6). Informacije navedene u odjeljku 8. treba nadopuniti informacijama koje su bitne za sigurnost osoba koje provode zbrinjavanje otpada.

Ako je potrebno izvješće o kemijskoj sigurnosti i ako je provedena analiza stanja otpada, informacije o mjerama gospodarenja otpadom moraju biti u skladu s identificiranim uporabama u izvješću o kemijskoj sigurnosti i scenarijima izloženosti iz izvješća o kemijskoj sigurnosti navedenima u prilogu sigurnosno-tehničkom listu.

13.1.   Metode obrade otpada

U ovom pododjeljku sigurnosno-tehničkog lista:

(a)

navode se spremnici za obradu otpada i metode obrade, uključujući prikladne metode obrade otpada za tvar ili smjesu te za onečišćenu ambalažu (npr. spaljivanje, recikliranje, odlaganje);

(b)

navode se fizikalna ili kemijska svojstva koja mogu utjecati na mogućnosti obrade otpada;

(c)

preporuča se da se otpad ne ispušta u kanalizaciju;

(d)

prema potrebi utvrđuju se posebne mjere opreza za sve preporučene mogućnosti obrade otpada.

Navodi se uputa na sve relevantne odredbe Unije povezane s otpadom ili, u nedostatku tih propisa, sve relevantne nacionalne ili regionalne odredbe.

14.    ODJELJAK 14.: Informacije o prijevozu

U ovom odjeljku sigurnosno-tehničkog lista navode se osnovne informacije o razvrstavanju za potrebe prijevoza/otpreme tvari ili smjesa iz odjeljka 1. u cestovnom, željezničkom, pomorskom i zračnom prometu te unutarnjim plovnim putovima. Ako takve informacije nisu dostupne ili relevantne, to treba također navesti.

U ovom se odjeljku prema potrebi navode i informacije o prijevoznom razredu prema svakom od Oglednih propisa UN-a: Europskom sporazumu o međunarodnom cestovnom prijevozu opasnih tvari (ADR) (7), Pravilniku o međunarodnom prijevozu opasnih tvari željeznicom (RID) (8) i Europskom sporazumu o međunarodnom prijevozu opasnih tvari unutarnjim plovnim putovima (ADN) (9), koji su svi provedeni Direktivom 2008/68/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (10), te Međunarodnom pomorskom kodeksu o opasnim tvarima (IMDG) (11) (more) i Tehničkim uputama za siguran prijevoz opasnih tvari u zračnom prometu (ICAO) (12) (zrak).

14.1.   UN broj

Navodi se UN broj (tj. četveroznamenkasti identifikacijski broj tvari, smjese ili proizvoda sa slovima ‚UN’ na početku) iz Oglednih propisa UN-a.

14.2.   Pravilno otpremno ime prema UN-u

Navodi se pravilno otpremno ime iz Oglednih propisa UN-a, osim ako je ono navedeno kao identifikacijska oznaka proizvoda u pododjeljku 1.1.

14.3.   Razred(i) opasnosti pri prijevozu

Navodi se razred opasnosti pri prijevozu (i dodatni rizici) koji se dodjeljuje tvarima ili smjesama s obzirom na glavnu opasnost koju predstavljaju u skladu s Oglednim propisima UN-a.

14.4.   Skupina pakiranja

Prema potrebi navodi se broj skupine pakiranja iz Oglednih propisa UN-a. Broj skupine pakiranja dodjeljuje se određenim tvarima u skladu s njihovim stupnjem opasnosti.

14.5.   Opasnosti za okoliš

Navodi se je li tvar ili smjesa opasna za okoliš u skladu s kriterijima iz Oglednih propisa UN-a (prema Kodeksu IMDG, ADR-u, RID-u i ADN-u) i/ili zagađuje more u skladu s Kodeksom IMDG. Ako je tvar ili smjesa odobrena za prijevoz ili namijenjena prijevozu unutarnjim plovnim putovima u tankerima, tada se navodi je li u tankerima opasna za okoliš samo u skladu s ADN-om.

14.6.   Posebne mjere opreza za korisnika

U vezi s prijevozom ili prenošenjem tvari ili smjese unutar vlastitog prostora korisnika i izvan njega, pružaju se informacije o svim posebnim mjerama opreza kojih se korisnik mora ili bi se trebao pridržavati ili s kojima mora biti upoznat.

14.7.   Prijevoz u razlivenom stanju u skladu s Prilogom II. Konvenciji MARPOL i Kodeksom IBC

Ovaj se pododjeljak primjenjuje samo ako je teret namijenjen prijevozu u razlivenom stanju u skladu sa sljedećim instrumentima Međunarodne pomorske organizacije (IMO): Prilogom II. MARPOL-u i Kodeksom IBC.

Navodi se naziv proizvoda (ako se razlikuje od naziva navedenog u pododjeljku 1.1.) kako se zahtijeva u otpremnom dokumentu i koji odgovara nazivu koji se koristi u popisu naziva proizvoda iz poglavlja 17. ili 18. Kodeksa IBC ili u najnovijem izdanju Okružnice Odbora za zaštitu morskog okoliša IMO-a (MEPC).2/Okružnica (13). Navode se propisana vrsta broda i kategorija zagađenja.

15.    ODJELJAK 15.: Informacije o propisima

U ovom odjeljku sigurnosno-tehničkog lista navode se informacije o ostalim propisima koji se odnose na tvar ili smjesu, a koje već nisu navedene drugdje u sigurnosno-tehničkom listu (npr. podliježe li tvar ili smjesa Uredbi (EZ) br. 1005/2009 Europskog parlamenta i Vijeća (14), Uredbi (EZ) br. 850/2004 Europskog parlamenta i Vijeća (15) ili Uredbi (EZ) br. 649/2012 Europskog parlamenta i Vijeća (16).

15.1.   Propisi u području sigurnosti, zdravlja i okoliša/posebno zakonodavstvo za tvar ili smjesu

Pružaju se informacije o relevantnim odredbama Unije u području sigurnosti, zdravlja i okoliša (npr. kategorija Seveso/imenovane tvari iz Priloga I. Direktivi Vijeća 96/82/EZ (17)) ili o nacionalnom regulatornom statusu tvari ili smjese (uključujući tvari u smjesi), zajedno sa savjetima u pogledu mjera koje primatelj treba poduzeti kao rezultat tih odredaba. Prema potrebi treba spomenuti nacionalne zakone odgovarajućih država članica koje provode te odredbe, kao i sve ostale nacionalne mjere koje mogu biti relevantne.

Ako tvar ili smjesa obuhvaćena ovim sigurnosno-tehničkim listom podliježe posebnim odredbama u pogledu zaštite zdravlja ljudi ili okoliša na razini Unije (kao što su odobrenja koja se dodjeljuju na temelju glave VII. ili ograničenja na temelju glave VIII.), treba spomenuti te odredbe.

15.2.   Procjena kemijske sigurnosti

U ovom pododjeljku sigurnosno-tehničkog lista navodi se je li dobavljač proveo procjenu kemijske sigurnosti za tvar ili smjesu.

16.    ODJELJAK 16.: Ostale informacije

U ovaj sigurnosno-tehnički list treba uključiti ostale informacije koje nisu obuhvaćene odjeljcima 1.–15., uključujući informacije o izmjeni sigurnosno-tehničkog lista, npr.:

(a)

u slučaju izmijenjenog sigurnosno-tehničkog lista, jasnu naznaku gdje su unesene izmjene u odnosu na prethodnu verziju sigurnosno-tehničkog lista, ako to već nije navedeno drugdje u sigurnosno-tehničkom listu, prema potrebi uz obrazloženje tih izmjena. Dobavljač tvari ili smjese na zahtjev mora moći obrazložiti izmjene;

(b)

objašnjenje ili popis kratica i akronima upotrijebljenih u sigurnosno-tehničkom listu;

(c)

ključnu literaturu i izvore podataka;

(d)

za smjese, naznaku koja je od metoda ocjenjivanja informacija iz članka 9. Uredbe (EZ) br. 1272/2008 upotrijebljena za potrebe razvrstavanja;

(e)

popis relevantnih oznaka upozorenja ili oznaka obavijesti. Treba ispisati cjeloviti tekst svih obavijesti koje nisu ispisane u cijelosti u odjeljcima 2.–15.;

(f)

savjete o potrebnom osposobljavanju radnika kako bi se osigurala zaštita zdravlja ljudi i okoliša.

DIO B

Sigurnosno-tehnički list sadrži sljedećih 16 naslova u skladu s člankom 31. stavkom 6. te navedene podnaslove, osim odjeljka 3., gdje treba uključiti samo pododjeljak 3.1. ili 3.2., ovisno o slučaju:

ODJELJAK 1.:

Identifikacija tvari/smjese i podaci o tvrtki/poduzeću

1.1.

Identifikacijska oznaka proizvoda

1.2.

Relevantne identificirane uporabe tvari ili smjese i uporabe koje se ne preporučuju

1.3.

Podaci o dobavljaču koji isporučuje sigurnosno-tehnički list

1.4.

Broj telefona za izvanredna stanja

ODJELJAK 2.:

Identifikacija opasnosti

2.1.

Razvrstavanje tvari ili smjese

2.2.

Elementi označivanja

2.3.

Ostale opasnosti

ODJELJAK 3.:

Sastav/informacije o sastojcima

3.1.

Tvari

3.2.

Smjese

ODJELJAK 4.:

Mjere prve pomoći

4.1.

Opis mjera prve pomoći

4.2.

Najvažniji simptomi i učinci, akutni i odgođeni

4.3.

Navod o slučaju potrebe za hitnom liječničkom pomoći i posebnom obradom

ODJELJAK 5.:

Mjere gašenja požara

5.1.

Sredstva za gašenje

5.2.

Posebne opasnosti koje proizlaze iz tvari ili smjese

5.3.

Savjeti za gasitelje požara

ODJELJAK 6.:

Mjere kod slučajnog ispuštanja

6.1.

Osobne mjere opreza, zaštitna oprema i postupci za izvanredna stanja

6.2.

Mjere zaštite okoliša

6.3.

Metode i materijal za sprečavanje širenja i čišćenje

6.4.

Uputa na druge odjeljke

ODJELJAK 7.:

Rukovanje i skladištenje

7.1.

Mjere opreza za sigurno rukovanje

7.2.

Uvjeti sigurnog skladištenja, uzimajući u obzir moguće inkompatibilnosti

7.3.

Posebna krajnja uporaba ili uporabe

ODJELJAK 8.:

Nadzor nad izloženošću/osobna zaštita

8.1.

Nadzorni parametri

8.2.

Nadzor nad izloženošću

ODJELJAK 9.:

Fizikalna i kemijska svojstva

9.1.

Informacije o osnovnim fizikalnim i kemijskim svojstvima

9.2.

Ostale informacije

ODJELJAK 10.:

Stabilnost i reaktivnost

10.1.

Reaktivnost

10.2.

Kemijska stabilnost

10.3.

Mogućnost opasnih reakcija

10.4.

Uvjeti koje treba izbjegavati

10.5.

Inkompatibilni materijali

10.6.

Opasni proizvodi raspadanja

ODJELJAK 11.:

Toksikološke informacije

11.1.

Informacije o toksikološkim učincima

ODJELJAK 12.:

Ekološke informacije

12.1.

Toksičnost

12.2.

Postojanost i razgradivost

12.3.

Bioakumulacijski potencijal

12.4.

Pokretljivost u tlu

12.5.

Rezultati ocjenjivanja svojstava PBT i vPvB

12.6.

Ostali štetni učinci

ODJELJAK 13.:

Zbrinjavanje

13.1.

Metode obrade otpada

ODJELJAK 14.:

Informacije o prijevozu

14.1.

UN broj

14.2.

Pravilno otpremno ime prema UN-u

14.3.

Razred(i) opasnosti pri prijevozu

14.4.

Skupina pakiranja

14.5.

Opasnosti za okoliš

14.6.

Posebne mjere opreza za korisnika

14.7.

Prijevoz u razlivenom stanju u skladu s Prilogom II. Konvenciji MARPOL i Kodeksom IBC

ODJELJAK 15.:

Informacije o propisima

15.1.

Propisi u području sigurnosti, zdravlja i okoliša/posebno zakonodavstvo za tvar ili smjesu

15.2.

Procjena kemijske sigurnosti

ODJELJAK 16.:

Ostale informacije

(1)  MARPOL – Pročišćeno izdanje 2006., London, IMO 2007., ISBN 978-92-801-4216-7.

(2)  Kodeks IBC, izdanje 2007., London, IMO 2007., ISBN 978-92-801-4226-6.

(3)  Direktiva Vijeća 80/181/EEZ od 20. prosinca 1979. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na mjerne jedinice i o stavljanju izvan snage Direktive 71/354/EEZ (SL L 39, 15.2.1980., str. 40.).

(4)  Odluka Komisije 2014/113/EU оd 3. ožujka 2014. o osnivanju Znanstvenog odbora za ograničenja profesionalne izloženosti kemijskim sredstvima i stavljanju izvan snage Odluke 95/320/EZ (SL L 62, 4.3.2014., str. 18.).

(5)  Direktiva Vijeća 89/686/EEZ od 21. prosinca 1989. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na osobnu zaštitnu opremu (SL L 399, 30.12.1989., str. 18.).

(6)  Direktiva 2008/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 19. studenoga 2008. godine o otpadu i stavljanju izvan snage određenih direktiva (SL L 312, 22.11.2008., str. 3.).

(7)  Ujedinjeni narodi, Gospodarska komisija za Europu, verzija koja se primjenjuje od 1. siječnja 2015., ISBN-978-92-1-139149-7.

(8)  Prilog 1. Dodatku B (Jedinstveni pravni propisi za ugovor o međunarodnom željezničkom prijevozu robe) Konvenciji o međunarodnom željezničkom prijevozu, verzija koja se primjenjuje od 1. siječnja 2009.

(9)  Izmijenjena verzija od 1. siječnja 2007.

(10)  Direktiva 2008/68/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 24. rujna 2008. o kopnenom prijevozu opasnih tvari (SL L 260, 30.9.2008., str. 13.).

(11)  Međunarodna pomorska organizacija, izdanje 2006., ISBN 978-92-8001-4214-3.

(12)  IATA, izdanje 2007.–2008.

(13)  MEPC.2/Okružnica, ‚Provisional categorisation of liquid substances’, verzija 19., primjenjuje se od 17. prosinca 2013.

(14)  Uredba (EZ) br. 1005/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. rujna 2009. o tvarima koje oštećuju ozonski sloj (SL L 286, 31.10.2009., str. 1.).

(15)  Uredba (EZ) br. 850/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o postojanim organskim onečišćujućim tvarima i izmjeni Direktive 79/117/EEZ (SL L 158, 30.4.2004., str. 7.).

(16)  Uredba (EZ) br. 649/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o izvozu i uvozu opasnih kemikalija (SL L 201, 27.7.2012., str. 60.).

(17)  Direktiva Vijeća 96/82/EZ od 9. prosinca 1996. o kontroli opasnosti od teških nesreća koje uključuju opasne tvari (SL L 10, 14.1.1997., str. 13.).


Top