Help Print this page 

Document 32015R0760

Title and reference
Uredba (EU) 2015/760 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2015. o europskim fondovima za dugoročna ulaganja (Tekst značajan za EGP)
  • In force
OJ L 123, 19.5.2015, p. 98–121 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/760/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html GA html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf GA pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

19.5.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 123/98


UREDBA (EU) 2015/760 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 29. travnja 2015.

o europskim fondovima za dugoročna ulaganja

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 114.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

nakon prosljeđivanja nacrta zakonodavnog akta nacionalnim parlamentima,

uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora (1),

uzimajući u obzir mišljenje Odbora regija (2),

u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom (3),

budući da:

(1)

Dugotrajno financiranje ključni je alat kojim se omogućuje postavljanje europskog gospodarstva na put pametnog, održivog i uključivog rasta u skladu sa strategijom Europa 2020., visoke stope zaposlenosti i konkurentnosti radi izgradnje gospodarstva sutrašnjice na način koji je manje sklon sustavnim rizicima i koji je otporniji. Europski fondovi za dugoročna ulaganja (ELTIF) pružaju dugoročna financijska sredstva za razne infrastrukturne projekte, neuvrštena društva, ili uvrštena mala i srednja poduzeća(MSP-ovi) koja izdaju vlasničke ili dužničke instrumente za koje ne postoji lako odrediv kupac. Pružanjem financiranja za te projekte, ELTIF-i doprinose financiranju realnog gospodarstva Unije i provedbi njezinih politika.

(2)

Na potražnoj strani ELTIF-i mogu pružiti stabilan dotok prihoda upravitelja mirovinskih fondova, društvima za osiguranje, zakladama, jedinicama lokalne samouprave i drugim subjektima koji imaju redovite i stalne obveze i koji žele dugoročni prinos unutar dobro uređenih struktura. Iako pružaju manju likvidnost od ulaganja u prenosive vrijednosne papire, ELTIF-i mogu pružati stabilan dotok prihoda pojedinačnim ulagateljima koji se oslanjaju na redoviti novčani tok koji ELTIF može proizvesti. ELTIF-i mogu ponuditi dobre prilike za povećanje vrijednosti kapitala tijekom vremena za one ulagatelje koji nemaju stabilan dotok prihoda.

(3)

Financijska sredstva za projekte kao što su prometna infrastruktura, održiva proizvodnja ili distribucija energije, socijalna infrastruktura (stanovi ili bolnice), pokretanje novih tehnologija i sustava kojima se smanjuje uporaba resursa i energije ili dodatni razvoj MSP-a mogu biti oskudna. Kako je pokazala financijska kriza, dopunjavanjem bankovnog financiranja širim rasponom financijskih izvora kojima se bolje mobiliziraju tržišta kapitala moglo bi se pomoći popunjavanju praznina u financiranju. U tom smislu ELTIF-i mogu imati ključnu ulogu i također mogu mobilizirati kapital privlačenjem ulagatelja iz trećih zemalja.

(4)

Težište ove Uredbe je na jačanju europskih dugoročnih ulaganja u realnom gospodarstvu. Dugoročna ulaganja u projekte, poduzeća i infrastrukturu u trećim zemljama također mogu donijeti kapital ELTIF-ima i time biti od koristi za europsko gospodarstvo. Takva ulaganja, stoga, ne bi trebalo sprječavati.

(5)

U nedostatku uredbe kojom bi se utvrdila pravila o ELTIF-ima, na nacionalnoj bi se razini mogle donijeti različite mjere čime bi se vjerojatno narušilo tržišno natjecanje zbog razlika u mjerama zaštite ulaganja. Različiti nacionalni zahtjevi o sastavu portfelja, diversifikaciji i prihvatljivoj imovini, osobito o ulaganju u robu, stvaraju zapreke za prekogranično nuđenje investicijskih fondova usmjerenih na neuvrštena društva i realnu imovinu jer ulagatelji ne mogu lako usporediti razne investicijske mogućnosti koje su im ponuđene. Različiti nacionalni zahtjevi također vode različitim razinama zaštite ulagatelja. Uz to, različiti nacionalni zahtjevi koji se odnose na investicijske tehnike, kao što su dopuštene razine uzimanja zajmova, uporaba izvedenih financijskih instrumenata, pravila koja se primjenjuju na kratku prodaju ili transakcije financiranja vrijednosnih papira vode k odstupanjima na razini zaštite ulagatelja. Osim toga, različitim nacionalnim zahtjevima o razdobljima otkupa ili držanja otežava se prekogranično trgovanje fondovima koji ulažu u neuvrštenu imovinu. Zbog povećanja pravne nesigurnosti te razlike mogu dovesti u pitanje povjerenje ulagatelja kad razmatraju ulaganja u takve fondove i smanjiti područje u sklopu kojeg ulagatelji djelotvorno odabiru između raznih mogućnosti dugoročnog ulaganja. Sukladno tome, odgovarajuća pravna osnova za ovu Uredbu trebao bi biti članak 114. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, kako ga tumači dosljedna sudska praksa Suda Europske unije.

(6)

Potrebno je uspostaviti jedinstvena pravila kako bi se osiguralo da ELTIF-i diljem Unije nude usklađen i stabilan profil proizvoda. Preciznije, kako bi se osiguralo nesmetano funkcioniranje unutarnjeg tržišta i visoka razina zaštite ulagatelja, potrebno je uspostaviti jedinstvena pravila o radu ELTIF-ova, posebno o sastavu njihova portfelja i ulagačkim instrumentima koje smiju koristiti kako bi bili izloženi dugotrajnoj imovini poput vlasničkih ili dužničkih instrumenata uvrštenih MSP-ova i neuvrštenih društava te realnoj imovini. Jedinstvena pravila o portfelju ELTIF-a potrebna su i kako bi se zajamčilo da ELTIF-i kojima je cilj stvaranje redovnog prihoda održavaju raznolik portfelj ulagačke imovine koji je prikladan za održavanje redovitog novčanog toka. ELTIF-i su prvi korak ka stvaranju integriranog unutarnjeg tržišta za prikupljanje kapitala koji se može usmjeriti na dugoročna ulaganja u europsko gospodarstvo. Za neometano funkcioniranje unutarnjeg tržišta za dugoročna ulaganja nužno je da Komisija nastavi s procjenom mogućih prepreka koje bi mogle spriječiti prekogranično prikupljanje dugoročnog kapitala, uključujući prepreke koje proizlaze iz poreznog tretmana takvih ulaganja.

(7)

Nužno je osigurati da se pravila poslovanja ELTIF-a, posebno ona koja se odnose na sastav njihova portfelja i investicijske instrumente koje smiju upotrebljavati, izravno primjenjuju na upravitelje ELTIF-ova i stoga da se ta nova pravila donesu u obliku uredbe. Time se također osiguravaju jedinstveni uvjeti za upotrebu naziva „ELTIF”, sprečavajući nastanak različitih nacionalnih zahtjeva. Upravitelji ELTIF-a trebali bi ista pravila diljem Unije kako bi se poboljšalo povjerenje ulagatelja u ELTIF-e i zajamčila trajna vjerodostojnost oznake „ELTIF”. Istodobno, donošenjem jedinstvenih pravila smanjuje se složenost regulatornih zahtjeva koji se primjenjuju na ELTIF-e. Jedinstvenim pravilima također se smanjuju troškovi upravitelja za usklađivanja s različitim nacionalnim zahtjevima za fondove koji ulažu u uvrštena i neuvrštena društva i usporedive kategorije realne imovine. To se posebno odnosi na upravitelje ELTIF-a koji žele prikupiti kapital na prekograničnoj osnovi. Donošenjem jedinstvenih pravila također se doprinosi borbi protiv narušavanja tržišnog natjecanja.

(8)

Nova pravila o ELTIF-ima tijesno su povezana s Direktivom 2011/61/EU Europskog parlamenta i Vijeća (4) s obzirom na to da ta Direktiva predstavlja pravni okvir kojim se uređuju upravljanje i trgovanje udjelima alternativnih investicijskih fondova (AIF) u Uniji. ELTIF-i su po definiciji alternativni investicijski fondovi EU-a kojima upravljaju upravitelji alternativnih investicijskih fondova (UAIF), a koji su dobili odobrenje za rad u skladu s Direktivom 2011/61/EU.

(9)

Budući da se Direktivom 2011/61/EU također predviđa postupno uređenje poslovanja UAIF-a i AIF-a izvan EU-a u trećoj zemlji, nova pravila o ELTIF-ima imaju ograničenije područje primjene naglašavajući europsku dimenziju novih dugoročnih ulagačkih proizvoda. U skladu s time samo AIF u EU-u, kako je definiran Direktivom 2011/61/EU, mogao bi postati ELTIF i to isključivo ako njime upravlja UAIF u EU-u koji ima odobrenje za rad u skladu s Direktivom 2011/61/EU.

(10)

Nova pravila koja se primjenjuju na ELTIF-e trebala bi se zasnivati na postojećem regulatornom okviru uspostavljenom Direktivom 2011/61/EU i aktima koji su doneseni za njezinu provedbu. Stoga bi se pravila o proizvodu koja se odnose na ELTIF-e trebala primjenjivati uz pravila utvrđena u postojećem pravu Unije. Osobito, pravila za upravljanje i trgovanje utvrđena u Direktivi 2011/61/EU trebala bi se primjenjivati na ELTIF-e. Isto tako, pravila o prekograničnom pružanju usluga i slobodi poslovnog nastana utvrđena Direktivom 2011/61/EU trebala bi se na odgovarajući način primjenjivati na prekogranične aktivnosti ELTIF-a. Njih bi trebalo nadopuniti posebnim pravilima o oblikovanima za prekogranično nuđenje ELTIF-a kako malim tako i profesionalnim ulagateljima diljem Unije.

(11)

Jedinstvena pravila trebala bi se primjenjivati na sve AIF-e u EU-u koji žele biti na tržištu kao ELTIF-i. AIF-e u EU-u koji ne žele biti na tržištu kao ELTIF-i ne bi trebala obvezivati ta pravila, čime bi se istodobno prihvatila nemogućnost korištenja povlasticama koje iz toga proizlaze. Subjekti za zajednička ulaganja u prenosive vrijednosne papire (UCITS) i AIF-i izvan EU-a ne bi trebali imati pravo trgovati kao ELTIF-i.

(12)

Kako bi se osiguralo da ELTIF-i poštuju usklađena pravila kojima se uređuje aktivnost tih fondova, potrebno je zahtijevati od nadležnih tijela da izdaju odobrenja za rad ELTIF-a. Usklađene postupke izdavanja odobrenja za rad i nadzora UAIF-a u skladu s Direktivom 2011/61/EU stoga bi trebalo nadopuniti posebnim postupkom za izdavanje odobrenja za rad ELTIF-a. Trebalo bi uspostaviti postupke kako bi se osiguralo da ELTIF-ima upravljaju samo UAIF-i u EU-u koji imaju odobrenje za rad u skladu s Direktivom 2011/61/EU i koji su sposobni upravljati ELTIF-om. Trebali bi se poduzeti svi odgovarajući koraci kako bi se zajamčilo da će se ELTIF pridržavati usklađenih pravila koja uređuju djelatnost tih fondova. Poseban postupak odobrenja trebao bi se primjenjivati kada ELTIF ima unutarnjeg upravitelja i nije imenovan vanjski UAIF.

(13)

S obzirom na to da AIF-i u EU-u mogu imati različite pravne oblike kojima ne stječu nužno pravnu osobnost, trebalo bi smatrati da se odredbe kojima se zahtijeva da ELTIF-i poduzimaju mjere odnose na upravitelja ELTIF-a ako je ELTIF ustrojen kao AIF u EU-u koji ne može poduzimati mjere samostalno jer nema vlastitu pravnu osobnost.

(14)

Kako bi se osigurala usmjerenost ELTIF-a na dugoročna ulaganja i doprinijelo financiranju održivog razvoja gospodarstva Unije, pravilima o portfelju ELTIF-a trebalo bi zahtijevati jasnu identifikaciju kategorija imovine prihvatljive za ulaganje ELTIF-a te uvjete pod kojima bi te kategorije trebale biti prihvatljive. ELTIF bi trebao ulagati najmanje 70 % svojeg kapitala u imovinu prihvatljivu za ulaganje. Kako bi se osigurala postojanost ELTIF-a, poželjno je da se ELTIF-ima zabrani provođenje određenih financijskih transakcija koje bi mogle ugroziti njihove strategije ulaganja ili ciljeve ulaganja stvaranjem rizika različitih od onih koji se obično očekuju u fondovima usmjerenima na dugoročna ulaganja. Kako bi se zajamčila jasna usmjerenost na dugoročna ulaganja, što bi moglo koristiti malim ulagateljima koji nisu upoznati s manje uobičajenim strategijama ulaganja, ELTIF-u ne bi trebalo dopustiti ulaganje u izvedene financijske instrumente, osim u svrhu zaštite od rizika koji su svojstveni njegovim vlastitim ulaganjima. S obzirom na likvidnost robe i izvedenih financijskih instrumenata kojima nastaje neizravna izloženost robi, ulaganja u robu ne zahtijevaju postojanje dugoročnih obveza ulagatelja i stoga bi trebala biti izuzeta od imovine prihvatljive za ulaganje. To se obrazloženje ne odnosi na ulaganja u infrastrukturu ili u društva koja su povezana s robom ili čije poslovanje neizravno ovisi o tržišnom uspjehu robe, kao što su poljoprivredna gospodarstva u slučaju poljoprivrednih proizvoda ili elektrane u slučaju energenata.

(15)

Definicija dugoročnog ulaganja je široka. Imovina prihvatljiva za ulaganje obično je nelikvidna, zahtijeva obvezivanje na određeno vrijeme i ima ekonomski profil dugoročne prirode. Imovina prihvatljiva za ulaganje uključuje neprenosive vrijednosne papire i prema tome nema pristup likvidnosti sekundarnih tržišta. Često zahtijeva obvezu držanja na određeno vrijeme zbog čega se ograničava njezina utrživost. Ipak, budući da se uvršteni MSP-ovi mogu suočiti s problemima likvidnosti i pristupa sekundarnom tržištu, trebalo bi ih smatrati društvima kvalificiranim za ulaganje. Ekonomski ciklus ulaganja koji traže ELTIF-i u osnovi je dugoročne prirode zbog vezivanja kapitala na dulji rok i vremena koje je potrebno za ostvarivanje prinosa.

(16)

ELTIF bi trebao imati mogućnost ulaganja i u drugu imovinu, osim imovinu prihvatljivu za ulaganje, ako je to potrebno za učinkovito upravljanje novčanim tokom, no samo toliko dugo koliko je to u skladu s dugoročnom strategijom ulaganja ELTIF-a.

(17)

Pod pojmom imovine prihvatljive za ulaganje trebalo bi smatrati sudjelovanja, kao što su vlasnički instrumenti i instrumenti nalik vlasničkim instrumentima, dužnički instrumenti društava kvalificiranih za ulaganje te zajmovi koji su im odobreni. U njih bi također trebalo uključiti sudjelovanja u drugim fondovima koji su usredotočeni na imovinu poput ulaganja u neuvrštena društva koja izdaju vlasničke ili dužničke instrumente za koje ne postoji uvijek lako odrediv kupac. Osim ako nisu sekuritizirani, kategoriju prihvatljive imovine također bi trebali tvoriti izravni udjeli u realnoj imovini pod uvjetom da omogućuju predvidljivi novčani tok, redovni ili neredovni, u smislu da ga se može oblikovati ili vrednovati na temelju metode vrednovanja diskontiranog novčanog toka. Ta bi imovina indikativno mogla uključivati društvenu infrastrukturu koja predviđa predvidljivi prinos, kao što su energija, transport i komunikacijska infrastruktura kao i obrazovanje, zdravstvo, socijalna skrb i industrijska postrojenja. Nasuprot tome, imovina kao što su umjetnička djela, rukopisi, zalihe vina ili nakit ne bi trebala biti prihvatljiva jer obično ne predviđa predvidljivi novčani tok.

(18)

Imovina prihvatljiva za ulaganje trebala bi uključivati realnu imovinu vrijednosti veće od 10 000 000 EUR koja stvara gospodarsku i društvenu korist. Takva imovina podrazumijeva infrastrukturu, intelektualno vlasništvo, plovila, opremu, strojeve, zrakoplove ili željeznička vozila te nepokretnu imovinu. Ulaganja u poslovne nekretnine ili stambene prostore trebala bi biti dopuštena samo u mjeri u kojoj doprinose pametnom, održivom i uključivom rastu ili energetskoj, regionalnoj ili kohezijskoj politici Unije. Ulaganja u takvu nepokretnu imovinu trebalo bi jasno dokumentirati kako bi se dokazala dugoročna obveza u odnosu na tu nekretninu. Namjera ove Uredbe nije promicanje spekulativnih ulaganja.

(19)

Razmjer infrastrukturnih projekata znači da oni zahtijevaju da velike količine kapitala ostanu uložene tijekom dužeg vremenskog razdoblja. U takve infrastrukturne projekte ubrajaju se izgradnja javne infrastrukture kao što su škole, bolnice i zatvori, društvena infrastruktura poput socijalnih stanova, prometna infrastruktura, primjerice ceste, sustavi za prijevoz putnika ili zračne luke, energetska infrastruktura kao što su energetske mreže, projekti za prilagodbu klimatskim promjenama i njihovo ublažavanje, elektrane ili plinovodi, infrastruktura za upravljanje vodama poput vodoopskrbe, sustav otpadnih voda i sustav za navodnjavanje, komunikacijska infrastruktura kao što su mreže i infrastruktura za gospodarenje otpadom kao što su sustavi za recikliranje ili odlaganje otpada.

(20)

Pod instrumentima nalik vlasničkim trebao bi se podrazumijevati i financijski instrument koji je kombinacija vlasničkog i dužničkog instrumenta, a kod kojeg je prinos vezan za dobit ili gubitak društva kvalificiranog za ulaganje te kod kojeg nije posve osigurana otplata u slučaju neizvršenja novčanih obveza. Pod takvim instrumentima podrazumijevamo razne vrste financijskih instrumenata, kao što su npr. podređeni zajmovi, tiho sudjelovanje, sudjelujući zajmovi, prava na udio u dobiti, zamjenjive obveznice i obveznice s varantima.

(21)

Radi odražavanja postojećih poslovnih praksi ELTIF-u bi trebalo dozvoliti da kupuje postojeće dionice društva s kvalificiranog za ulaganje od postojećih članova takvog društva. Dodatno, u svrhu pružanja što širih mogućnosti prikupljanja sredstava trebalo bi dozvoliti ulaganja u druge ELTIF-e, europske fondove poduzetničkog kapitala (EuVECA), uređene Uredbom (EU) br. 345/2013 Europskog Parlamenta i Vijeća (5) te u europske fondove za socijalno poduzetništvo (EuSEF), uređene Uredbom (EU) br. 346/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (6). Da bi se spriječilo razvodnjavanje ulaganja u društva kvalificirana za ulaganje, ELTIF-ima bi trebalo dozvoliti samo ulaganja u druge ELTIF-e, EuVECA-e i EuSEF-e pod uvjetom da oni sami nisu uložili više od 10 % svog kapitala u druge ELTIF-e.

(22)

Uporaba financijskih društava može biti potrebna radi udruživanja i organizacije doprinosa različitih ulagatelja u infrastrukturne projekte, uključujući i javna ulaganja. ELTIF-ima bi stoga trebalo biti dopušteno ulagati u imovinu prihvatljivu za ulaganje putem financijskih društava, ako se ta društva bave financiranjem dugoročnih projekata kao i rastom MSP-a.

(23)

Neuvrštena društva mogu naići na poteškoće prilikom pristupa tržištu kapitala i financiranja daljnjeg rasta i širenja. Privatno financiranje kroz davanje vlasničkih udjela ili zajmovima tipični su načini za prikupljanje financijskih sredstava. Budući da su takvi instrumenti po svojoj prirodi dugoročna ulaganja, potreban im je strpljiv kapital koji ELTIF-i mogu pružiti. Nadalje, uvršteni MSP-i često su suočeni s velikim preprekama prilikom stjecanja dugotrajnog financiranja, a ELTIF-i mogu ponuditi vrijedne alternativne izvore financiranja.

(24)

U smislu ove Uredbe, kategorije dugotrajne imovine trebale bi stoga uključivati neuvrštena društva koja izdaju vlasničke ili dužničke instrumente za koje ne postoji lako odrediv kupac, te uvrštena društva čija kapitalizacija ne premašuje 500 000 000 EUR.

(25)

Ako upravitelj ELTIF-a ima udio u portfeljnom društvu, postoji rizik da stavi svoje interese ispred interesa ulagatelja u ELTIF. Kako bi se izbjegao takav sukob interesa, te kako bi se osiguralo dobro korporativno upravljanje, ELTIF bi trebao ulagati samo u imovinu koja nije povezana s upraviteljem ELTIF-a, osim ako ELTIF ulaže u udjele ili dionice drugog ELTIF-a, EuVEC-a ili EuSEF-a kojim upravlja upravitelj ELTIF-a.

(26)

Kako bi se upraviteljima ELTIF-a omogućila određena fleksibilnost u ulaganju njihovih sredstava, trgovanje imovinom koja ne predstavlja dugoročna ulaganja trebalo bi biti dopušteno do gornje granice od 30 % kapitala ELTIF-a.

(27)

Kako bi se ograničilo da ELTIF preuzima rizik, nužno je smanjiti rizik druge ugovorne strane postavljanjem jasnih zahtjeva za diversifikacijom portfelja ELTIF-a. Sve OTC izvedenice trebale bi podlijegati Uredbi (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća (7).

(28)

Kako bi se spriječio znatan utjecaj ELTIF-a, koji ulaže svoju imovinu, na upravljanje drugim ELTIF-om ili nekim izdavateljem, potrebno je izbjegavati pretjeranu koncentraciju ELTIF-a u jednom ulaganju.

(29)

Kako bi se upraviteljima ELTIF-a omogućilo da prikupe još kapitala za vrijeme trajanja fonda, trebalo bi im dopustiti posuđivanje novca u visini od 30 % vrijednosti kapitala ELTIF-a. To bi trebalo služiti ostvarivanju dodatnog prinosa za ulagatelje. Kako bi se uklonio rizik valutne neusklađenosti, ELTIF bi trebao posuđivati samo u onoj valuti u kojoj upravitelj očekuje da će steći imovinu. Kako bi se riješili problemi u vezi s bankovnim aktivnostima u sjeni, novac koji je ELTIF posudio ne bi se smio koristiti za davanje zajmova društvima kvalificiranim za ulaganje.

(30)

Zbog dugotrajne i nelikvidne prirode ulaganja ELTIF-a, upravitelji ELTIF-a trebali bi imati dovoljno vremena za provedbu ograničenja ulaganja. Razdoblje potrebno za provedbu tih ograničenja trebalo bi uzeti u obzir posebna svojstva i obilježja ulaganja, ali ne bi trebalo trajati duže od pet godina nakon datuma izdavanja odobrenja za rad ELTIF-a ili duže od polovine trajanja ELTIF-a, ovisno o tome što je ranije.

(31)

ELTIF-i su zbog njihovog profila portfelja i usmjerenosti na kategorije dugotrajne imovine osmišljeni kako bi usmjeravali privatnu štednju ka europskom gospodarstvu. ELTIF-i su zamišljeni i kao ulagački instrument kroz koji grupa Europske investicijske banke (EIB) može usmjeriti svoje financiranje europske infrastrukture ili MSP-a. U skladu s ovom Uredbom ELTIF-i su strukturirani kao udruženi ulagački instrument koji odgovara fokusu grupe EIB-a na doprinos uravnoteženom i stabilnom razvoju unutarnjeg tržišta za dugoročna ulaganja koja su u interesu Unije. S obzirom na svoju usmjerenost na kategorije dugotrajne imovine, ELTIF-i mogu ispuniti svoje dodijeljene uloge kao prioritetni alat za ostvarenje investicijskog plana za Europu utvrđenog u Komunikaciji Komisije od 26. studenoga 2014.

(32)

Komisija bi trebala dati prednost zahtjevima ELTIF-a za financiranje iz EIB-a i pojednostavniti svoje procese vezane za to. Komisija bi, stoga, trebala pojednostavniti donošenje svih mišljenja ili doprinosa potrebnih za odobravanje zahtjeva ELTIF-ova kojima se traži financiranje iz EIB-a.

(33)

Štoviše, jačanje svijesti potencijalnih ulagatelja i javnosti o ELTIF-ima prema može biti od interesa za države članice te regionalna i lokalna tijela.

(34)

Neovisno o činjenici da se od ELTIF-a ne zahtijeva da nudi prava otkupa prije isteka svojeg trajanja, ništa ne bi trebalo onemogućivati ELTIF da zatraži uvrštenje svojeg udjela ili dionica na uređeno tržište ili na multilateralnu trgovinsku platformu, pri čemu se ulagateljima pruža mogućnost prodaje njihovih udjela ili dionica prije isteka trajanja ELTIF-a. Pravilima ili dokumentima o osnivanju ELTIF-a ne bi se smjelo onemogućivati uvrštenje za trgovanje udjelima ili dionicama ELTIF-a na uređenom tržištu ili multilateralnoj trgovinskoj platformi, niti bi se njima trebalo onemogućivati ulagatelje da slobodno prenose svoje udjele ili dionice na treće strane koje žele kupiti te udjele ili dionice. Ovime se žele promovirati sekundarna tržišta kao važno mjesto za male ulagatelje za kupnju i prodaju udjela ili dionica ELTIF-a.

(35)

Iako pojedinačni ulagatelji mogu biti zainteresirani za ulaganje u ELTIF, nelikvidna priroda većine ulaganja u dugoročne projekte onemogućuje ELTIF-u da ulagateljima ponudi redoviti otkup. Pojedinačni se ulagatelj mora zbog takve nelikvidne prirode obvezati na ulaganje do okončanja ulagačkog projekta. ELTIF-i bi, stoga, u načelu trebali biti strukturirani tako da ne nude redoviti otkup prije kraja trajanja ELTIF-a.

(36)

S ciljem poticanja ulagatelja, posebno malih ulagatelja koji možda nisu spremni vezati svoj kapital na duže razdoblje, ELTIF bi pod određenim uvjetima ulagateljima mogao ponuditi pravo ranog otkupa. Stoga bi upravitelj ELTIF-a, u skladu sa strategijom ulaganja ELTIF-a, trebao imati slobodu pri odlučivanju hoće li osnivati ELTIF-e s pravima otkupa ili bez njih. Ako je uspostavljen sustav prava otkupa, onda bi ta prava i njihova osnovna obilježja trebalo jasno unaprijed definirati i objaviti u pravilima ili dokumentima o osnivanju ELTIF-a.

(37)

Kako bi udjeli ili dionice u vlasništvu ulagatelja na kraju trajanja ELTIF-a bili uspješno otkupljeni, upravitelj ELTIF-a trebao bi početi pravovremeno prodavati portfelj imovine ELTIF-a kako bi osigurao ostvarenje odgovarajuće vrijednosti. Pri određivanju pravilnog rasporeda raspolaganja ulaganjem upravitelj ELTIF-a trebao bi uzeti u obzir različite profile dospijeća ulaganja i vrijeme potrebno da se pronađe kupca za imovinu u koju je ELTIF uložio. Zbog nepraktičnosti pridržavanja ograničenja ulaganja tijekom razdoblja likvidacije, primjena ograničenja trebala bi prestati kad započne razdoblje likvidacije.

(38)

Kako bi se proširio pristup malih ulagatelja ELTIF-ima, UCITS-i mogu ulagati u udjele ili dionice koje izdaje ELTIF ako udjeli ili dionice ELTIF-a prihvatljivi na temelju Direktive 2009/65/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (8).

(39)

Trebala bi postojati mogućnost da ELTIF smanji vlastiti kapital na proporcionalnoj osnovi u slučaju prodaje dijela vlastite imovine, posebno u slučaju infrastrukturnog ulaganja.

(40)

Neuvrštena imovina u koju je ELTIF uložio može se uvrstiti na uređeno tržište za vrijeme trajanja fonda. U tom je slučaju moguće da ta imovina više ne ispunjava uvjete o neuvrštavanju iz ove Uredbe. Kako bi se omogućilo upravitelju ELTIF-a da na pravilan način raspolaže ulaganjem u takvu imovinu koja više nije prihvatljiva, ta bi se imovina i dalje mogla ubrajati u minimalni prag od 70 % imovine prihvatljive za ulaganje najviše do tri godine.

(41)

S obzirom na posebne značajke ELTIF-a te ciljane male i profesionalne ulagatelje važno je utvrditi čvrste zahtjeve za transparentnost kojima se potencijalnim ulagateljima omogućuje donošenje informirane odluke i potpuna obaviještenost o povezanim rizicima. Uz ispunjavanje zahtjeva za transparentnošću iz Direktive 2011/61/EU, ELTIF-i bi trebali objavljivati prospekt čiji bi sadržaj trebao obuhvaćati sve informacije koje su dužni objavljivati subjekti za zajednička ulaganja zatvorenog tipa u skladu s Direktivom 2003/71/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (9) te Uredbom Komisije (EZ) br. 809/2004. (10) Kada se ELTIF-a nudi malim ulagateljima trebala bi postojati obveza objavljivanja dokumenta s ključnim informacijama u skladu s Uredbom (EU) br. 1286/2014 Europskog parlamenta i Vijeća (11). Nadalje, svakim bi se s promidžbenim materijalom izričito trebala skretati pozornost na profil rizičnosti ELTIF-a.

(42)

ELTIF-i mogu biti privlačni ulagateljima kao što su jedinice lokalne samouprave, crkve, dobrotvorne organizacije i zaklade, koji trebali biti u mogućnosti zatražiti da se prema njima postupa kao prema profesionalnim klijentima u slučajevima kada ispunjavaju uvjete iz dijela II. Priloga II. Direktivi 2014/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća (12).

(43)

Budući da su ELTIF-i namijenjeni i profesionalnim i malim ulagateljima u Uniji, potrebno je dodati određene dodatne zahtjeve zahtjevima za trgovanje iz Direktive 2011/61/EU kako bi se zajamčio odgovarajući stupanj zaštite malih ulagatelja. Prema tome, trebalo bi predvidjeti sustave za obavljanje upisa, plaćanja imateljima udjela ili dioničarima, ponovnu kupnju ili otkup udjela ili dionica te davanje informacija koje su ELTIF-i njegovi upravitelji dužni davati. Nadalje, kako bi se zajamčilo da mali ulagatelji ne budu u nepovoljnijem položaju u odnosu na profesionalne ulagatelje, trebalo bi uspostaviti određene zaštitne mjere prilikom nuđenja ELTIF-a malim ulagateljima. U slučaju nuđenja ELTIF-a ili njihova plasmana malim ulagateljima preko prodajnog zastupnika, taj bi prodajni zastupnik trebao ispunjavati relevantne zahtjeve iz Direktive 2014/65/EU i Uredbe (EU) br. 600/2014 Europskog parlamenta i Vijeća (13).

(44)

Upravitelj ELTIF-a ili prodajni zastupnik trebao bi prikupiti sve potrebne informacije u vezi sa znanjem i iskustvom malog ulagatelja, njegovim financijskim stanjem, sklonosti riziku, ciljevima ulaganja i vremenskim okvirom kako bi procijenio je li ELTIF pogodan za nuđenje tom malom ulagatelju, uzimajući između ostalog u obzir trajanje i planiranu strategiju ulaganja ELTIF-a. Osim toga, ako poslovni ciklus ELTIF-a koji se nudi ili plasira malim ulagateljima premašuje deset godina, upravitelj ELTIF-a ili prodajni zastupnik trebao bi navesti jasno pisano upozorenje da taj proizvod možda ne odgovara malim ulagateljima koji ne mogu podnijeti tako dugoročnu i nelikvidnu obvezu.

(45)

Ako se ELTIF nudi malim ulagateljima, depozitar ELTIF-a trebao bi poštovati odredbe Direktive 2009/65/EZ u pogledu subjekata kojima je dopušteno da djeluju kao depozitari, pravila o nemogućnosti oslobođenja od odgovornosti i ponovnog korištenja imovine.

(46)

S ciljem jačanja zaštite malih ulagatelja, ovom se Uredbom dodatno predviđa da bi, za male ulagatelje čiji portfelj, koji se sastoji od novčanih depozita i financijskih instrumenata koji ne uključuju financijske instrumente dane kao kolateral, ne premašuje 500 000 EUR, upravitelj ELTIF-a ili bilo koji prodajni zastupnik nakon provedenog testa prikladnosti i nakon što je pružio odgovarajuće savjete za ulaganje trebao osigurati da mali ulagatelj ne ulaže ukupni iznos koji premašuje 10 % njegovog portfelja u ELTIF-u i da početni uloženi iznos u jedan ELTIF ili više njih nije manji od 10 000 EUR.

(47)

U iznimnim okolnostima koje su navedene u pravilima ili dokumentima o osnivanju ELTIF-a, trajanje ELTIF-a moglo bi se produžiti ili skratiti radi veće fleksibilnosti kada se projekt, primjerice, dovrši kasnije ili ranije od očekivanog, kako bi sve bilo u skladu s dugoročnom ulagačkom strategijom fonda.

(48)

Nadležno tijelo ELTIF-a trebalo bi kontinuirano provjeravati poštuje li ELTIF odredbe ove Uredbe. Budući da nadležna tijela već imaju široke ovlasti na temelju Direktive 2011/61/EU, potrebno je te ovlasti proširiti uzimajući u obzir ovu Uredbu.

(49)

Europsko nadzorno tijelo (Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala) (ESMA) osnovano Uredbom (EU) br. 1095/2010 Europskog parlamenta i Vijeća (14), trebalo bi moći izvršavati sve ovlasti koje su mu dodijeljene na temelju Direktive 2011/61/EU s obzirom na ovu Uredbu te bi mu trebalo pružiti sve resurse potrebne za tu svrhu, a posebno ljudske resurse.

(50)

ESMA bi trebala imati središnju ulogu u primjeni pravila koja se odnose na ELTIF-e osiguravajući da nadležna nacionalna tijela dosljedno primjenjuju pravila Unije. Kao vrlo specijalizirano stručno tijelo za vrijednosne papire i tržišta vrijednosnih papira, učinkovito je i primjereno da se izrada nacrta regulatornih tehničkih standarda koji ne uključuju izbor politike i koji se podnose Komisiji, povjeri ESMA-i. Ti regulatorni tehnički standardi trebali bi se odnositi na okolnosti u kojima je upotreba izvedenih financijskih instrumenata isključivo u svrhu zaštitu od rizika koji su svojstveni ulaganjima, okolnosti u kojima će trajanje ELTIF-a biti dovoljno dugo da obuhvati poslovni ciklus svake pojedine imovine ELTIF-a, značajke rasporeda za pravilnu prodaju imovine ELTIF-a, definicije i metodologije obračuna troškova koje snose ulagatelji, predstavljanje objave troškova te obilježja sustava koje ELTIF-i trebaju uspostaviti u svakoj državi članici u kojoj namjeravaju nuditi udjele ili dionice.

(51)

Direktiva 95/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (15) i Uredba (EZ) br. 45/2001 Europskog parlamenta i Vijeća (16) trebale bi se u potpunosti primjenjivati na razmjenu, prijenos i obradu osobnih podataka za potrebe ove Uredbe.

(52)

S obzirom na to da ciljeve ove Uredbe, odnosno jamčenje jedinstvenih zahtjeva u pogledu ulaganja i uvjeta poslovanja za ELTIF-e u čitavoj Uniji, pritom u potpunosti vodeći računa o ravnoteži između sigurnosti i pouzdanosti ELTIF-a te učinkovitog funkcioniranja tržišta dugotrajnog financiranja i troškova koje imaju razni dionici na tržištu, ne mogu dostatno ostvariti države članice, nego se zbog njihovih razmjera i učinaka oni na bolji način mogu ostvariti na razini Unije, Unija može donijeti mjere u skladu s načelom supsidijarnosti utvrđenim u članku 5. Ugovora o Europskoj uniji. U skladu s načelom proporcionalnosti, utvrđenim u tom članku, ova Uredba ne prelazi ono što je potrebno za ostvarivanje tih ciljeva.

(53)

Ovom se Uredbom poštuju temeljna prava i načela posebno priznata u Povelji o temeljnim pravima Europske unije, a osobito zaštita potrošača, sloboda poduzetništva, pravo na učinkovit pravni lijek i na pravično suđenje, zaštita osobnih podataka te dostupnost usluga od općeg gospodarskog interesa. Ova se Uredba mora primjenjivati u skladu s tim pravima i načelima,

DONIJELI SU OVU UREDBU:

POGLAVLJE I

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Predmet i cilj

1.   Ovom se Uredbom utvrđuju jedinstvena pravila za odobrenje za rad, politike ulaganja i uvjete poslovanja alternativnih investicijskih fondova EU-a (AIF u EU) ili dijelova AIF-a u EU-u kojima se na tržištu Unije trguje pod nazivom europski dugoročni investicijski fondovi (ELTIF-i).

2.   Cilj je ove Uredbe prikupiti i usmjeriti kapital prema europskim dugoročnim ulaganjima u realno gospodarstvo u skladu s ciljevima Unije za pametan, održiv i uključiv rast.

3.   Države članice ne smiju uvoditi nikakve daljnje zahtjeve u području obuhvaćenom ovom Uredbom.

Članak 2.

Definicije

Za potrebe ove Uredbe primjenjuju se sljedeće definicije:

1.

„kapital” znači ukupni uloženi kapital i neopozivi neuplaćeni dio kapitala izračunan na temelju iznosa koji preostaje za ulaganje nakon odbitka svih naknada, troškova i izdataka koje izravno ili neizravno snose ulagatelji;

2.

„profesionalni ulagatelj” znači ulagatelj koji se smatra profesionalnim klijentom, ili koji se, na zahtjev, može smatrati profesionalnim klijentom u skladu s Prilogom II. Direktivi 2014/65/EU;

3.

„mali ulagatelj” znači ulagatelj koji nije profesionalni ulagatelj;

4.

„vlasnički kapital” znači vlasnički udjel u društvu kvalificiranom za ulaganje u obliku dionica ili drugih oblika sudjelovanja u kapitalu društva kvalificiranog za ulaganje koje izdaje svojim ulagateljima;

5.

„instrument nalik vlasničkom kapitalu” znači bilo koja vrsta financijskog instrumenta kod kojeg je prinos od instrumenta vezan za dobit ili gubitak društva kvalificiranog za ulaganje te kod kojeg nije posve osigurana otplata instrumenta u slučaju neizvršenja novčanih obveza;

6.

„realna imovina” znači imovina koja ima vrijednost zbog svoje suštine i značajki i koja može ostvariti prinose, uključujući infrastrukturu i drugu imovinu koja dovodi do gospodarske i društvene koristi kao što su obrazovanje, savjetovanje, istraživanje i razvoj te, uključujući, poslovne nekretnine ili stambene prostore samo ako su dio ili pomoćni element projekta dugoročnog ulaganja koji doprinosi pametnom, održivom i uključivom rastu kao cilju Unije;

7.

„financijsko društvo” znači bilo koje od sljedećega:

(a)

kreditna institucija kako je definirana člankom 4. stavkom 1. točkom 1.Uredbe (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (17);

(b)

investicijsko društvo kako je definirano člankom 4. stavkom 1. točkom 1. Direktive 2014/65/EU;

(c)

društvo za osiguranje kako je definirano točkom 1. članka 13. Direktive 2009/138/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (18);

(d)

financijski holding kako je definiran člankom 4. stavkom 1. točkom 20. Uredbe (EU) br. 575/2013;

(e)

mješoviti holding kako je definiran člankom 4. stavkom 1. točkom 22. Uredbe (EU) br. 575/2013;

(f)

društvo za upravljanje kako je definirano člankom 2. stavkom 1. točkom (b) Direktive 2009/65/EZ;

(g)

UAIF kako je definiran člankom 4. stavkom 1. točkom (b) Direktive 2011/61/EU;

8.

„AIF u EU-u” znači AIF u EU-u kako je definiran člankom 4. stavku 1. točkom (k) Direktive 2011/61/EU;

9.

„UAIF u EU-u” znači UAIF u EU-u kako je definiran člankom 4. stavku 1. točkom (l) Direktive 2011/61/EU;

10.

„nadležno tijelo ELTIF-a” znači nadležno tijelo AIF-a u EU-u smislu članka 4. stavka 1. točke (h) Direktive 2011/61/EU;

11.

„matična država članica ELTIF-a” znači država članica u kojoj je ELTIF dobio odobrenje za rad;

12.

„upravitelj ELTIF-a” znači ovlašteni UAIF u EU-u koji ima odobrenje za upravljanje ELTIF-om, ili ELTIF s unutarnjim upravljanjem ako pravni oblik ELTIF-a dopušta unutarnje upravljanje i ako nije imenovan vanjski UAIF;

13.

„nadležno tijelo upravitelja ELTIF-a” znači nadležno tijelo matične države članice UAIF-a u smislu članka 4. stavka 1. točke (q) Direktive 2011/61/EU;

14.

„pozajmljivanje vrijednosnih papira” i „uzajmljivanje vrijednosnih papira” znači svaka transakcija kojom druga ugovorna strana prenosi vrijednosne papire pritom podliježući obvezi da će primatelj vratiti istovrijedne vrijednosne papire na kasniji datum ili kada to bude zahtijevao prenositelj, pri čemu je za instituciju koja prenosi vrijednosne papire transakcija pozajmljivanje vrijednosnih papira, a za drugu ugovornu stranu na koju se prenose je uzajmljivanje vrijednosnih papira.

15.

„repo transakcija” znači repo transakcija kako je definirana člankom 4. stavkom 1. točkom (83) Uredbe (EU) br. 575/2013;

16.

„financijski instrument” znači financijski instrument kako je određen u odjeljku C Priloga I. Direktivi 2014/65/EU;

17.

„kratka prodaja” znači aktivnost kako je definirana člankom 2. stavkom 1. točkom (b) Uredbe (EU) br. 236/2012 Europskog parlamenta i Vijeća (19);

18.

„uređeno tržište” znači uređeno tržište kako je definirano u članku 4. stavku 1. točki (21) Direktive 2014/65/EU;

19.

„multilateralna trgovinska platforma” znači multilateralna trgovinska platforma kako je definirana u članku 4. stavku 1. točki (22) Direktive 2014/65/EU.

Članak 3.

Odobrenje za rad i središnji javni registar

1.   ELTIF-om se može trgovati u Uniji samo nakon što je dobio odobrenje za rad u skladu s ovom Uredbom. Odobrenje za rad ELTIF-a vrijedi u svim državama članicama.

2.   Samo AIF u EU-u zadovoljava kriterije za traženje i dobivanje odobrenja za rad ELTIF-a.

3.   Nadležna tijela ELTIF-a na tromjesečnoj osnovi obavješćuju ESMA-u o izdanim ili oduzetim odobrenjima za rad na temelju ove Uredbe.

ESMA vodi središnji javni registar svih ELTIF-a kojima je izdano odobrenje za rad na temelju ove Uredbe, uključujući upravitelja ELTIF-a i nadležno tijelo ELTIF-a. Registar je dostupan u elektroničkom obliku.

Članak 4.

Oznaka i zabrana pretvorbe

1.   Korištenje oznake „ELTIF” ili „europski fond za dugoročna ulaganja” u odnosu na subjekt za zajednička ulaganja, ili udjele ili dionice koje izdaje, dopušteno je samo ako je taj subjekt za zajednička ulaganja dobio odobrenje za rad u skladu s ovom Uredbom.

2.   ELTIF-ima se zabranjuje pretvorba u subjekte za zajednička ulaganja koji nisu obuhvaćeni ovom Uredbom.

Članak 5.

Zahtjev za izdavanje odobrenja za rad ELTIF-a

1.   Zahtjev za odobrenje za rad ELTIF-a podnosi se nadležnom tijelu ELTIF-a.

Zahtjev za odobrenje za rad ELTIF-a obuhvaća sljedeće:

(a)

pravila fonda ili dokumente o osnivanju;

(b)

podatke o predloženom upravitelju ELTIF-a, njegovim sadašnjim i prošlim iskustvima i rezultatima u upravljanju fondovima;

(c)

podatke o depozitaru;

(d)

opis informacija koje se trebaju staviti na raspolaganje ulagateljima, uključujući opis mehanizama za rješavanje pritužbi malih ulagatelja.

Nadležno tijelo ELTIF-a može zatražiti pojašnjenje i informacije u vezi s dokumentacijom i podacima ustupljenim na temelju drugog podstavka.

2.   Samo UAIF u EU-u s odobrenjem za rad na temelju Direktive 2011/61/EU može podnijeti zahtjev nadležnom tijelu ELTIF-a za odobrenje za upravljanje ELTIF-om za koji je zahtjev za odobrenje za rad podnesen u skladu sa stavkom 1. U slučaju kada je nadležno tijelo ELTIF-a isto kao i nadležno tijelo UAIF-a u EU-u takav se zahtjev za odobrenje poziva na dokumentaciju koja se predaje za odobrenje za rad na temelju Direktive 2011/61/EU.

Zahtjev za odobrenje za upravljanje ELTIF-om obuhvaća sljedeće:

(a)

pisani sporazum s depozitarom;

(b)

informacije o delegiranju poslova koji se odnose na upravljanje portfeljem i rizicima te administrativni poslovi koji se odnose na ELTIF;

(c)

informacije o strategijama ulaganja, profilu rizičnosti i drugim karakteristikama AIF-a za koje UAIF u EU-u ima odobrenje za upravljanje.

Nadležno tijelo ELTIF-a može zatražiti nadležno tijelo UAIF-a u EU-u pojašnjenje i informacije o dokumentaciji iz drugog podstavka ili potvrdu jesu li ELTIF-i obuhvaćeni područjem primjene odobrenja za rad koje je UAIF-u izdano za upravljanje AIF-ima. Nadležno tijelo UAIF-a u EU-u dostavlja odgovor u roku od 10 radnih dana od datuma kada je zaprimilo zahtjev koji je predalo nadležno tijelo ELTIF-a.

3.   Podnositelje zahtjeva obavješćuje se u roku od dva mjeseca od datuma predavanja potpunog zahtjeva o tome je li izdano odobrenje za rad ELTIF-a i je li UAIF-u u EU-u izdano odobrenje za upravljanje ELTIF-om.

4.   O svakoj naknadnoj promjeni dokumentacije iz stavaka 1. i 2. odmah se obavješćuje nadležno tijelo ELTIF-a.

5.   Odstupajući od stavaka 1. i 2., AIF u EU-u čiji pravni oblik dopušta unutarnje upravljanje i ako njegovo upravljačko tijelo odluči da neće imenovati vanjskog UAIF-a, istodobno podnosi zahtjev za dobivanje odobrenja za rad ELTIF-a na temelju ove Uredbe te UAIF-a na temelju Direktive 2011/61/EU.

Ne dovodeći u pitanje članak 7. Direktive 2011/61/EU, zahtjev za odobrenje za rad ELTIF-a s unutarnjim upravljanjem obuhvaća sljedeće:

(a)

pravila fonda ili dokumente o osnivanju;

(b)

opis informacija koje se stavljaju na raspolaganje ulagateljima, uključujući popis mehanizama za rješavanje pritužbi podnesu malih ulagatelja;

Odstupajući od stavka 3., AIF u EU-u s unutarnjim upravljanjem obavješćuje se u roku od tri mjeseca od datuma predavanja potpunog zahtjeva o tome je li mu izdano odobrenje za rad ELTIF-a.

Članak 6.

Uvjeti za izdavanje odobrenja za rad ELTIF-a

1.   AIF-u u EU-u izdaje se odobrenje za rad ELTIF-a samo ako je njegovo nadležno tijelo:

(a)

utvrdilo da AIF u EU-u može zadovoljiti sve zahtjeve iz ove Uredbe;

(b)

odobrilo zahtjev UAIF-a u EU-u, koji ima odobrenje za rad u skladu s Direktivom 2011/61/EU, za upravljanje ELTIF-om, pravila fonda ili dokumente o osnivanju te izbor depozitara.

2.   Ako AIF u EU-u podnese zahtjev na temelju članka 5. stavka 5. ove Uredbe, nadležno tijelo izdaje odobrenje za rad AIF-u u EU-u samo ako utvrdi da taj AIF u EU-u zadovoljava zahtjeve ove Uredbe te zahtjeve Direktive 2011/61/EU u vezi s odobrenjem za rad UAIF-a u EU-u.

3.   Nadležno tijelo ELTIF-a može odbiti odobriti zahtjev UAIF-a u EU-u za upravljanje ELTIF-om samo ako UAIF u EU-u:

(a)

nije usklađen s ovom Uredbom;

(b)

nije usklađen s Direktivom 2011/61/EU;

(c)

nema odobrenje svog nadležnog tijela da upravlja AIF-ima koji slijede strategije ulaganja one vrste koja je obuhvaćena ovom Uredbom; ili

(d)

nije dostavio dokumentaciju iz članka 5. stavka 2. ni bilo kakvo pojašnjenje ili informacije koje se zahtijevaju u skladu s tim.

Prije nego što odbije zahtjev, nadležno tijelo ELTIF-a savjetuje se s nadležnim tijelom UAIF-a u EU-u.

4.   Nadležno tijelo ELTIF-a ne izdaje odobrenje za rad ELTIF-a AIF u EU-u koji je podnio zahtjev za odobrenje za rad ako postoje pravni razlozi koji ga sprečavaju da trguje svojim udjelima ili dionicama u svojoj matičnoj državi članici.

5.   Nadležno tijelo ELTIF-a priopćuje AIF-u u EU-u razlog zbog kojeg mu je odbio izdati odobrenja za rad ELTIF-a.

6.   Zahtjev koji je odbijen na temelju ovog poglavlja ne podnosi se ponovno nadležnim tijelima drugih država članica.

7.   Odobrenje za rad ELTIF-a ne podliježe zahtjevu da ELTIF-om upravlja UAIF u EU-u kojemu je izdano odobrenje za rad u matičnoj državi članici ELTIF-a, kao ni zahtjevu da UAIF u EU-u obavlja ili delegira bilo kakve djelatnosti u matičnoj državi članici ELTIF-a.

Članak 7.

Primjenjiva pravila i odgovornost

1.   ELTIF se u svakom trenutku mora pridržavati odredaba ove Uredbe.

2.   ELTIF i upravitelj ELTIF-a u svakom trenutku moraju poštovati Direktivu 2011/61/EU.

3.   Upravitelj ELTIF-a dužan je osigurati usklađenost s ovom Uredbom te u skladu s Direktivom 2011/61/EU odgovara za svako kršenje ove Uredbe. Upravitelj ELTIF-a također odgovara za sve gubitke ili štetu nastalu kao rezultat neusklađenosti s ovom Uredbom.

POGLAVLJE II.

OBVEZE U POGLEDU POLITIKE ULAGANJA ELTIF-a

ODJELJAK 1.

Opća pravila i prihvatljiva imovina

Članak 8.

Investicijski dijelovi

Ako se ELTIF sastoji od više investicijskih dijelova, za potrebe ovog poglavlja svaki se dio smatra zasebnim ELTIF-om.

Članak 9.

Prihvatljiva ulaganja

1.   U skladu s ciljevima iz članka 1. stavka 2., ELTIF smije ulagati samo u sljedeće kategorije imovine i samo pod uvjetima propisanima ovom Uredbom:

(a)

imovinu prihvatljivu za ulaganje;

(b)

imovinu iz članka 50. stavka 1. Direktive 2009/65/EZ.

2.   ELTIF ne smije obavljati nijednu od sljedećih aktivnosti:

(a)

kratku prodaju imovine;

(b)

ostvarivati izravnu ili neizravnu izloženost robi, uključujući putem izvedenih financijskih instrumenata, certifikata koji ih predstavljaju, indeksa koji se na njima temelje ili bilo kojeg drugog sredstva ili instrumenta iz kojih proizlazi takva izloženost;

(c)

sudjelovanje u transakcijama pozajmljivanja vrijednosnih papira, uzajmljivanja vrijednosnih papira, repo transakcijama i svakom drugom ugovoru koji ima jednakovrijedan ekonomski učinak i predstavlja slične rizike ako se time utječe na više od 10 % imovine ELTIF-a;

(d)

upotrebu izvedenih financijskih instrumenata, osim kada upotreba takvih instrumenata služi isključivo za zaštitu od rizika koji su povezani s drugim ulaganjima ELTIF-a.

3.   Kako bi se osigurala dosljedna primjena ovog članka, nakon provedenog javnog savjetovanja ESMA izrađuje nacrt regulatornih tehničkih standarda u kojima navodi kriterije za utvrđivanje okolnosti u kojima upotreba izvedenih financijskih instrumenata služi isključivo za zaštitu od rizika koji su povezani s ulaganjima iz stavka 2. točke (d).

ESMA Komisiji podnosi nacrt tih regulatornih tehničkih standarda do 9. rujna 2015.

Komisiji se dodjeljuje ovlast za donošenje regulatornih tehničkih standarda iz prvog podstavka u skladu s člancima od 10. do 14. Uredbe (EU) br. 1095/2010.

Članak 10.

Imovina prihvatljiva za ulaganje

Imovina iz članka 9. stavka 1. točke (a) prihvatljiva je za ulaganje ELTIF-a samo ako je obuhvaćena jednom od sljedećih kategorija:

(a)

vlasnički instrumenti i instrumenti nalik vlasničkim instrumentima koje je:

i.

izdalo društvo kvalificirano za ulaganje, a ELTIF ih stekao izravno od tog društva kvalificiranog za ulaganje ili od treće strane putem sekundarnog tržišta;

ii.

izdalo društvo kvalificirano za ulaganje u zamjenu za vlasnički instrument ili instrument nalik vlasničkom koji je ELTIF prethodno stekao izravno od tog društva kvalificiranog za ulaganje ili od treće strane putem sekundarnog tržišta;

iii.

izdalo društvo čije je društvo kćer s većinskim vlasništvom društvo kvalificirano za ulaganje, u zamjenu za vlasnički instrument ili instrument nalik vlasničkom koji je ELTIF stekao u skladu s podtočkama i. ili ii. od društva kvalificiranog za ulaganje ili od treće strane putem sekundarnog tržišta;

(b)

dužnički instrumenti izdani od strane društva kvalificiranog za ulaganje;

(c)

zajmovi koje je ELTIF odobrio društvu kvalificiranom za ulaganje s dospijećem koje ne prelazi trajanje ELTIF-a;

(d)

udjeli ili dionice jednog ili nekoliko drugih ELTIF-a, EuVECA-a i EuSEF-a, pod uvjetom da ti ELTIF-i, EuVECA-i i EuSEF-i nisu sami uložili više od 10 % vlastitoga kapitala u ELTIF-e;

(e)

izravni ili neizravni udjeli putem društava kvalificiranih za ulaganje u pojedinačnu realnu imovinu vrijednosti od najmanje 10 000 000 EUR ili ekvivalent tog iznosa u valuti u kojoj je taj izdatak nastao i kada je taj izdatak nastao.

Članak 11.

Društvo kvalificirano za ulaganje

1.   Društvo kvalificirano za ulaganje iz članka 10. jest portfeljno društvo različito od subjekta za zajednička ulaganja, a koje ispunjava sljedeće zahtjeve:

(a)

nije financijsko društvo;

(b)

društvo je koje:

i.

nije uvršteno za trgovanje na uređenom tržištu ili na multilateralnoj trgovinskoj platformi; ili

ii.

uvršteno je za trgovanje na uređenom tržištu ili na multilateralnoj trgovinskoj platformi, a istodobno mu tržišna kapitalizacija nije veća od 500 000 000 EUR;

(c)

ima poslovni nastan u državi članici ili u trećoj zemlji pod uvjetom da treća zemlja:

i.

nije područje nadležnosti koje je Stručna skupina za financijsko djelovanje uvrstila među područja koja su visokorizična i ne surađuju;

ii.

potpisala je sporazum s matičnom državom članicom upravitelja ELTIF-a i svakom državom članicom u kojoj se udjelima ili dionicama ELTIF-a namjerava trgovati kako bi se jamčilo da treća zemlja u potpunosti ispunjava standarde iz članka 26. OECD-ovog modela ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja dohotka i imovine te osigurava učinkovitu razmjenu informacija u pogledu poreznih pitanja, uključujući sve multilateralne sporazume o oporezivanju.

2.   Odstupajući od stavka 1. točke (a) ovoga članka, društvo kvalificirano za ulaganje može biti financijsko društvo koje isključivo financira društva kvalificirana za ulaganje iz stavka 1. ovoga članka ili realnu imovinu iz članka 10. točke (e).

Članak 12.

Sukob interesa

ELTIF ne smije ulagati u imovinu prihvatljivu za ulaganje u kojoj upravitelj ELTIF-a ima ili pokazuje izravni ili neizravni interes, osim imanjem udjela ili dionica ELTIF-a, EuSEF-a ili EuVECA-a kojim upravlja.

ODJELJAK 2.

Odredbe o politikama ulaganja

Članak 13.

Sastav portfelja i diversifikacija

1.   ELTIF ulaže najmanje 70 % vlastitog kapitala u imovinu prihvatljivu za ulaganje.

2.   ELTIF ne smije ulagati više od:

(a)

10 % vlastitoga kapitala u instrumente koje je izdalo jedno društvo kvalificirano za ulaganje ili u zajmove koji su tom društvu odobreni;

(b)

10 % vlastitoga kapitala izravno ili neizravno u pojedinačnu realnu imovinu;

(c)

10 % vlastitoga kapitala u udjele ili dionice bilo kojeg pojedinog ELTIF-a, EuVECA-a ili EuSEF-a;

(d)

5 % vlastitoga kapitala u imovinu iz članka 9. stavka 1. točke (b) kada je tu imovinu izdalo jedno tijelo.

3.   Ukupna vrijednost udjela ili dionica ELTIF-a, EuVECA-a i EuSEF-a u portfelju ELTIF-a ne smije biti veća od 20 % vrijednosti kapitala ELTIF-a.

4.   Ukupna izloženost ELTIF-a riziku prema drugoj ugovornoj strani koja proizlazi iz transakcija s OTC izvedenicama, iz repo ugovora ili obratnih repo ugovora ne smije prelaziti 5 % vrijednosti kapitala ELTIF-a.

5.   Odstupajući od stavka 2. točaka (a) i (b), ELTIF može podignuti ograničenje od 10 % iz tih točaka na 20 % pod uvjetom da ukupna vrijednost imovine koju je ELTIF uložio u društva kvalificiranog za ulaganje i pojedinačnu realnu imovinu u koju ulaže više od 10 % vlastitoga kapitala ne premašuje 40 % vrijednosti kapitala ELTIF-a.

6.   Odstupajući od stavka 2. točke (d), ELTIF može podići ograničenje od 5 % iz te točke na 25 % ako obveznice izdaje kreditna institucija koja ima registrirano sjedište u državi članici i koja je, prema zakonu, predmet posebnog javnog nadzora kojemu je svrha zaštita imatelja obveznica. Sredstva od izdavanja takvih obveznica ulažu se, u skladu sa zakonom, u imovinu koja, za vrijeme cijelog razdoblja važenja obveznica, može pokriti potraživanja koja proizlaze iz obveznica, te koja bi se u slučaju propasti izdavatelja, prvenstveno iskoristila za isplatu glavnice i plaćanje stečenih kamata.

7.   Društva koja pripadaju istoj grupi za potrebe sastavljanja konsolidiranih financijskih izvještaja, kako je propisano Direktivom Vijeća 2013/34/EU Europskog parlamenta i Vijeća (20) ili u skladu s priznatim međunarodnim računovodstvenim pravilima, za potrebe izračuna ograničenja iz stavaka 1. do 6. smatraju se jednim društvom kvalificiranim za ulaganje ili jednim tijelom.

Članak 14.

Ispravljanje pozicija ulaganja

Ako ELTIF prekrši diversifikacijske zahtjeve iz članka 13. stavaka 2. do 6., a kršenje je izvan kontrole upravitelja ELTIF-a, upravitelj ELTIF-a dužan je odgovarajućem razdoblju poduzeti potrebne mjere kako bi ispravio tu poziciju, uzimajući u obzir interese ulagatelja u ELTIF.

Članak 15.

Koncentracija

1.   ELTIF smije steći najviše 25 % udjela ili dionica jednog ELTIF-a, EuVECA-a ili EuSEF-a.

2.   Gornje granice koncentracije utvrđene člankom 56. stavkom 2. Direktive 2009/65/EZ primjenjuju se na ulaganja u imovinu iz članka 9. stavka 1. točke (b) ove Uredbe.

Članak 16.

Pozajmljivanje novčanih sredstava

1.   ELTIF može pozajmiti novčana sredstva pod uvjetom da takvo pozajmljivanje ispunjava sve sljedeće uvjete:

(a)

ne predstavlja više od 30 % vrijednosti kapitala ELTIF-a;

(b)

služi za ulaganje u imovinu prihvatljivu za ulaganje, osim za zajmove iz članka 10. točke (c), uz uvjet da novčana sredstava ili njihovi ekvivalenti koje drži ELTIF nisu dovoljni da se izvrši dotično ulaganje;

(c)

ugovoreno je u istoj valuti kao i imovina koja se stječe pozajmljenim novčanim sredstvima;

(d)

ima dospijeće koje ne traje duže od trajanja ELTIF-a;

(e)

opterećuje imovinu koja ne predstavlja više od 30 % vrijednosti kapitala ELTIF-a.

2.   Upravitelj ELTIF-a u prospektu ELTIF-a navodi namjerava li ili ne pozajmljivati novčana sredstva kao dio svoje strategije ulaganja.

Članak 17.

Primjena pravila o sastavu portfelja i diversifikaciji

1.   Ograničenje ulaganja utvrđeno u članku 13. stavku 1.:

(a)

primjenjuje se do datuma utvrđenog u pravilima ili dokumentima o osnivanju ELTIF-a;

(b)

prestaje se primjenjivati kad ELTIF počne prodavati imovinu kako bi otkupio udjele ili dionice ulagatelje nakon isteka trajanja ELTIF-a;

(c)

privremeno se suspendira ako ELTIF prikuplja dodatni kapital ili smanjuje postojeći kapital, sve dok ta suspenzija ne traje duže od 12 mjeseci.

Datumom iz prvog podstavka točke (a) moraju se uzeti u obzir posebnosti i obilježja imovine koju ELTIF ulaže, te smije biti najviše do pet godina od datuma izdavanja odobrenja za rad ELTIF-a ili pola trajanja ELTIF-a kako je utvrđeno u skladu s člankom 18. stavkom 3., ovisno o tome što je ranije. U iznimnim okolnostima nadležno tijelo ELTIF-a može nakon primitka propisno obrazloženog plana ulaganja odobriti produženje tog vremenskog ograničenja, ali ne na duže od jedne dodatne godine.

2.   Ako je dugotrajnu imovinu u koju je ELTIF uložio izdalo društvo kvalificirano za ulaganje koje više nije usklađeno s člankom11. stavkom 1. točkom (b), dugotrajna imovina može se nastaviti uzimati u obzir u svrhu izračunavanja ograničenja za ulaganje iz članka 13. stavka 1. najduže tri godine od datuma kada društvo kvalificirano za ulaganje prestane ispunjavati zahtjeve iz članka 11. stavka 1. točke (b).

POGLAVLJE III.

OTKUP, TRGOVANJE I IZDAVANJE UDJELA ILI DIONICA ELTIF-a TE DISTRIBUCIJA PRINOSA I KAPITALA

Članak 18.

Politika otkupa i trajanje ELTIF-a

1.   Ulagatelji u ELTIF ne mogu tražiti otkup svojih udjela ili dionica prije isteka trajanja ELTIF-a. Otkup udjela ulagatelja moguć je od dana koji slijedi nakon datuma isteka trajanja ELTIF-a.

U pravilima i dokumentima o osnivanju ELTIF-a jasno se mora navesti određeni datum isteka trajanja ELTIF-a, a može se predvidjeti pravo na privremeno produženje trajanja ELTIF-a te uvjeti za ostvarenje tog prava.

U pravilima i dokumentima o osnivanju ELTIF-a i obavijestima ulagateljima propisuju se postupci za otkup udjela ili dionica i raspolaganje imovinom i jasno se navodi da otkupi udjela ulagateljima počinju na dan koji slijedi nakon datuma isteka trajanja ELTIF-a.

2.   Odstupajući od stavka 1., u pravilima i dokumentima o osnivanju ELTIF-a može se predvidjeti mogućnost otkupa prije isteka trajanja ELTIF-a, pod uvjetom da su ispunjeni svi sljedeći uvjeti:

(a)

otkupi se ne odobravaju prije datuma utvrđenog u članku 17. stavku 1. točki (a);

(b)

u vrijeme izdavanja odobrenja za rad i tijekom trajanja ELTIF-a upravitelj ELTIF-a može nadležnim tijelima dokazati da se primjenjuje odgovarajući sustav upravljanja likvidnošću i učinkoviti postupci za praćenje rizika likvidnosti ELTIF-a, koji su kompatibilni s dugoročnom strategijom ulaganja ELTIF-a i predloženom politikom otkupa;

(c)

upravitelj ELTIF-a utvrđuje definiranu politiku otkupa u kojoj se jasno navode razdoblja tijekom kojih ulagatelji mogu zatražiti otkup;

(d)

politikom otkupa ELTIF-a osigurava se da se ukupni iznos otkupa u svakom razdoblju ograničuje na postotak imovine ELTIF-a iz članka 9. stavka 1. točke (b). Taj postotak usklađuje se s upravljanjem likvidnošću i strategijom ulaganja koju objavljuje upravitelj ELTIF-a;

(e)

politikom otkupa ELTIF-a osigurava se da se prema ulagateljima postupa pošteno i da se otkupi odobravaju na proporcionalnoj osnovi ako ukupan iznos zahtjeva za otkupima u svakom razdoblju premašuje postotak iz točke (d).

3.   Trajanje ELTIF-a u mora biti u skladu s dugoročnom prirodom ELTIF-a i mora biti dovoljno dugo da obuhvati ciklus trajanja svake pojedine imovine ELTIF-a, što se mjeri na temelju profila nelikvidnosti i ekonomskog ciklusa trajanja imovine te navedenog cilja ulaganja ELTIF-a.

4.   Ulagatelji mogu zatražiti likvidaciju ELTIF-a ako se njihovi zahtjevi za otkup podneseni u skladu s ELTIF-ovom politikom otkupa ne ispune u roku godine dana od datuma njihova podnošenja.

5.   Ulagatelji uvijek imaju mogućnost da im se izvrši otplata u gotovini.

6.   Otplata u naravi iz imovine ELTIF-a moguća je jedino ako su zadovoljeni sljedeći uvjeti:

(a)

u pravilima ili dokumentima o osnivanju ELTIF-a predviđa se takva mogućnost, pod uvjetom da se prema svim ulagateljima postupa pošteno;

(b)

ulagatelj je pisanim putem zatražio otplatu u obliku dijela imovine ELTIF-a;

(c)

nikakvim posebnim pravilima nije zabranjen prijenos te imovine.

7.   ESMA izrađuje nacrt regulatornih tehničkih standarda u kojima navodi okolnosti u kojima se trajanje ELTIF-a smatra dovoljno dugim da obuhvati ciklus trajanja svake pojedine imovine ELTIF-a, kako je navedeno u stavku 3.

ESMA Komisiji podnosi nacrt tih regulatornih tehničkih standarda do 9. rujna 2015.

Komisiji se dodjeljuje ovlast za donošenje regulatornih tehničkih standarda iz prvog podstavka u skladu s člancima od 10. do 14. Uredbe (EU) br. 1095/2010.

Članak 19.

Sekundarno tržište

1.   Pravila ili dokumenti o osnivanju ELTIF-a ne sprečavaju da se udjele ili dionice ELTIF-a uvrsti za trgovanje na uređenom tržištu ili na multilateralnoj trgovinskoj platformi.

2.   Pravila ili dokumenti o osnivanju ELTIF-a ne smiju sprečavati ulagatelje da slobodno ustupaju svoje udjele ili dionice trećim osobama, osim upravitelju ELTIF-a.

3.   ELTIF u svojim periodičnim izvješćima objavljuje tržišnu vrijednost uvrštenih udjela ili dionica uz neto vrijednost imovine po udjelu ili dionici.

4.   U slučaju kad postoji značajna razlika u vrijednosti određene imovine, upravitelj ELTIF-a to objavljuje ulagateljima u periodičkim izvješćima.

Članak 20.

Izdavanje novih udjela ili dionica

1.   ELTIF može ponuditi nova izdanja udjela ili dionica u skladu sa svojim pravilima i dokumentima o osnivanju.

2.   ELTIF ne smije izdavati nove udjele ili dionice po cijeni nižoj od neto vrijednosti njihove imovine, a da prethodno po toj cijeni te udjele ili dionice ne ponudi postojećim ulagateljima u ELTIF.

Članak 21.

Raspolaganje imovinom ELTIF-a

1.   ELTIF donosi raspored po stavkama za pravilno raspolaganje svojom imovinom kako bi otkupio udjele ili dionice ulagatelja po isteku trajanja ELTIF-a i objavljuje to nadležnom tijelu ELTIF-a najkasnije jednu godinu prije datuma isteka trajanja ELTIF-a.

2.   Raspored iz stavka 1. obuhvaća:

(a)

procjenu tržišta za potencijalne kupce;

(b)

procjenu i usporedbu mogućih prodajnih cijena;

(c)

vrednovanje imovine koja će se prodavati;

(d)

vremenski okvir za raspored prodaje.

3.   ESMA izrađuje nacrt regulatornih tehničkih standarda u kojima navodi kriterije koje treba primjenjivati za procjene iz točke (a) i vrednovanje iz točke (c) stavka 2.

ESMA Komisiji podnosi nacrt tih regulatornih tehničkih standarda do 9. rujna 2015.

Komisiji se dodjeljuje ovlast za donošenje regulatornih tehničkih standarda iz prvog podstavka u skladu s člancima od 10. do 14. Uredbe (EU) br. 1095/2010.

Članak 22.

Raspodjela prinosa i kapitala

1.   ELTIF ulagateljima može redovito raspodjeljivati prinose ostvarene od imovine sadržane u portfelju. Ti prinosi sastoje se od:

(a)

prinosa koji se redovito ostvaruju od imovine;

(b)

povećanja vrijednosti kapitala ostvarenog nakon prodaje imovine.

2.   Prinosi se ne raspodjeljuju do te mjere da budu potrebni za buduće obveze ELTIF-a.

3.   Pojedini ELTIF može smanjiti vlastiti kapital na proporcionalnoj osnovi u slučaju prodaje imovine prije isteka trajanja ELTIF-a, uz uvjet da upravitelj ELTIF-a takvu prodaju propisno smatra korisnom za ulagatelja.

4.   U pravilima ili dokumentima o osnivanju ELTIF-a navodi se politika raspodjele koju će ELTIF primjenjivati tijekom svojeg trajanja.

POGLAVLJE IV.

ZAHTJEVI U POGLEDU TRANSPARENTNOSTI

Članak 23.

Transparentnost

1.   Udjelima ili dionicama ELTIF-a ne smije se trgovati u Uniji bez prethodne objave prospekta.

Udjelima ili dionicama ELTIF-a ne smije se trgovati s malim ulagateljima u Uniji bez prethodne objave dokumenta s ključnim informacijama u skladu s Uredbom (EU) br. 1286/2014.

2.   Prospekt obuhvaća sve informacije koje ulagateljima omogućuju donošenje utemeljene procjene ulaganja koje im je predloženo, a posebno o rizicima povezanima s njim.

3.   Prospekt sadržava barem sljedeće:

(a)

objašnjenje kako ciljevi ulaganja ELTIF-a i strategija za postizanje tih ciljeva kvalificiraju taj fond kao dugoročan po prirodi;

(b)

informacije koje trebaju objaviti subjekti za zajednička ulaganja zatvorenog tipa u skladu s Direktivom 2003/71/EZ i Uredbom (EZ) br. 809/2004;

(c)

informacije koji se trebaju objaviti ulagateljima na temelju članka 23. Direktive 2011/61/EU, ako već nisu obuhvaćeni točkom (b) ovog stavka;

(d)

istaknutu oznaku kategorije imovine u koju je ELTIF-u odobreno ulagati;

(e)

istaknutu oznaku područja nadležnosti u kojima je ELTIF-u dopušteno ulagati;

(f)

sve ostale informacije koje nadležna tijela smatraju relevantnima za potrebe stavka 2.

4.   U prospektu i svim drugim promidžbenim dokumentima ulagatelje se jasno obavješćuje o nelikvidnoj prirodi ELTIF-a.

Osobito, prospektom i drugim dokumentima o trgovanju jasno se:

(a)

obavješćuje ulagatelje o dugoročnoj prirodi ulaganja ELTIF-a;

(b)

obavješćuje ulagatelje o isteku trajanja ELTIF-a te o mogućnosti produženja trajanja ELTIF-a, ako je to predviđeno, i uvjetima za to;

(c)

navodi je li ELTIF namijenjen za nuđenje malim ulagateljima;

(d)

objašnjavaju prava ulagatelja da im otkupi njihovo ulaganja u skladu s člankom 18. i pravilima ili dokumentima o osnivanju ELTIF-a;

(e)

navodi učestalost i vrijeme raspodjele eventualnih prinosa ulagateljima tijekom trajanja ELTIF-a;

(f)

savjetuju ulagatelji da bi samo mali dio svog cjelokupnog ulagačkog portfelja trebali uložiti u ELTIF;

(g)

opisuje politika zaštite od rizika koju provodi ELTIF, uključujući istaknutu naznaku da se izvedeni financijski instrumenti mogu upotrebljavati samo za potrebe zaštite od rizika povezanih s drugim ulaganjima ELTIF-a te naznaku mogućeg učinka upotrebe izvedenih financijskih instrumenata na profil rizičnosti ELTIF-a;

(h)

obavješćuje ulagatelje o rizicima povezanima s ulaganjem u realnu imovinu, uključujući infrastrukturu;

(i)

redovito obavješćuje ulagatelje, a najmanje jedanput godišnje, o područjima nadležnosti u kojima je ELTIF ulagao.

5.   Uz informacije koje se zahtijevaju prema članku 22. Direktive 2011/61/EU, godišnje izvješće ELTIF-a sadržava sljedeće:

(a)

izjavu o novčanom toku;

(b)

informacije o svakom sudjelovanju u instrumentima povezanima s proračunskim sredstvima Unije;

(c)

informacije o vrijednosti pojedinačnih društava kvalificiranih za ulaganje i o vrijednosti ostale imovine u koju je ELTIF ulagao, uključujući vrijednost korištenih izvedenih financijskih instrumenata;

(d)

informacije o području nadležnosti u kojem je smještena imovina ELTIF-a.

6.   Na zahtjev malog ulagatelja, upravitelj ELTIF-a pruža dodatne informacije koje se odnose na kvantitativna ograničenja koja se primjenjuju na upravljanje rizicima ELTIF-a, na metode odabrane u tu svrhu, kao i na zadnje promjene glavnih rizika i prinosa pojedinih kategorija imovine.

Članak 24.

Dodatni zahtjevi za prospekt

1.   ELTIF nadležnim tijelima ELTIF-a šalje svoj prospekt i sve njegove izmjene, kao i svoje godišnje izvješće. ELTIF na zahtjev dostavlja tu dokumentaciju nadležnom tijelu upravitelja ELTIF-a. ELTIF tu dokumentaciju dostavlja u vremenskom roku koji odrede ta nadležna tijela.

2.   Pravila ili dokumenti o osnivanju ELTIF-a čine sastavni dio prospekta i njemu se prilažu.

Za dokumente iz prvog podstavka ne zahtijeva se da budu priloženi prospektu, pod uvjetom da ulagatelj bude obaviješten da će mu, na zahtjev, biti poslani ti dokumenti ili da bude obaviješten o mjestu, u svakoj državi članici u kojoj se trguje udjelima ili dionicama, na kojem može proučiti te dokumente.

3.   U prospektu se navodi način na koji će godišnje izvješće biti dostupno ulagateljima. U njemu se predviđa da se tiskano izdanje godišnjeg izvješća dostavlja malim ulagateljima na zahtjev i besplatno.

4.   Prospekt i posljednje objavljeno godišnje izvješće dostavljaju se ulagateljima na zahtjev i besplatno.

Prospekt može biti dostavljen na trajnom mediju ili dostupan na internetskoj stranici. Tiskano izdanje dostavlja se malim ulagateljima na zahtjev i besplatno.

5.   Bitni elementi prospekta moraju se redovno ažurirati.

Članak 25.

Objavljivanje troška

1.   Prospektom se ulagatelje mora vidljivo obavijestiti o razini raznih troškova koje ulagatelji plaćaju izravno ili neizravno. Ti se troškovi grupiraju prema sljedećim naslovima:

(a)

troškovi osnivanja ELTIF-a;

(b)

troškovi povezani sa stjecanjem imovine;

(c)

naknade povezane s upravljanjem i rezultatima;

(d)

troškovi raspodjele;

(e)

ostali troškovi, uključujući administrativne troškove, regulatorne troškove, troškove depozitara, skrbničke troškove, revizijske troškove i troškove pružanja profesionalne usluge.

2.   U prospektu se objavljuje ukupan omjer troškova prema kapitalu ELTIF-a.

3.   ESMA izrađuje nacrt regulatornih tehničkih standarda za određivanje zajedničkih definicija, metodologija obračuna i formata predstavljanja troškova iz stavka 1. te ukupnog omjera iz stavka 2.

Pri izradi tih nacrta regulatornih tehničkih standarda ESMA mora uzeti u obzir regulatorne tehničke standarde iz članka 8. stavka 5. točki (a) i (c) Uredbe (EU) br. 1286/2014.

ESMA Komisiji podnosi te nacrte regulatornih tehničkih standarda do 9. rujna 2015.

Komisiji se dodjeljuje ovlast za donošenje regulatornih tehničkih standarda iz prvog podstavka u skladu s člancima od 10. do 14. Uredbe (EU) br. 1095/2010.

POGLAVLJE V.

TRGOVANJE UDJELIMA ILI DIONICAMA ELTIF-a

Članak 26.

Sustavi dostupni ulagateljima

1.   Upravitelj ELTIF-a čiji su udjeli ili dionice namijenjeni nuđenje malim ulagateljima uvodi u svakoj državi članici u kojoj namjerava trgovati tim udjelima ili dionicama sustave za obavljanje upisa, isplatu vlasnicima udjela ili dioničarima, za ponovnu kupnju ili otkup udjela ili dionica te za pružanje informacija koje su ELTIF i upravitelj ELTIF-a dužni pružiti.

2.   ESMA izrađuje nacrt regulatornih tehničkih standarda za određivanje vrste i obilježja sustava iz stavka 1., njihove tehničke infrastrukture i sadržaja njihovih zadaća u pogledu malih ulagatelja.

ESMA Komisiji podnosi nacrt tih regulatornih tehničkih standarda do 9. rujna 2015.

Komisiji se dodjeljuje ovlast za donošenje regulatornih tehničkih standarda iz prvog podstavka u skladu s člancima od 10. do 14. Uredbe (EU) br. 1095/2010.

Članak 27.

Unutarnji postupak procjene ELTIF-a koji se nude malim ulagateljima

1.   Upravitelj ELTIF-a, čiji su udjeli ili dionice namijenjeni za nuđenje malim ulagateljima, uspostavlja i primjenjuje poseban unutarnji postupak procjene tog ELTIF-a prije njegova nuđenja ili raspodjele malim ulagateljima.

2.   Kao dio unutarnjega postupka iz stavka 1., upravitelj ELTIF-a procjenjuje je li ELTIF prikladan za nuđenje malim ulagateljima, uzimajući u obzir najmanje:

(a)

trajanje ELTIF-a; i

(b)

planiranu strategiju ulaganja ELTIF-a.

3.   Upravitelj ELTIF-a svakom prodajnom zastupniku daje na raspolaganje sve odgovarajuće informacije o ELTIF-u koji se nudi malim ulagateljima, uključujući i sve informacije u pogledu njegovog trajanja i strategije ulaganja, kao i one o unutarnjem postupku procjene i područjima u kojima je ELTIF-u dopušteno ulagati.

Članak 28.

Posebni zahtjevi u vezi s raspodjelom ELTIF-a malim ulagateljima

1.   Kad upravitelj ELTIF-a izravno nudi ili plasira ELTIF malim ulagateljima, on mora dobiti informacije koje se odnose na:

(a)

znanje i iskustvo malog ulagatelja u području ulaganja relevantnom za ELTIF;

(b)

financijsko stanje malog ulagatelja, što podrazumijeva i njegovu sposobnost da podnese gubitke;

(c)

ciljeve ulaganja malog ulagatelja, uključujući vremenski okvir ispunjenja tih ciljeva.

Na temelju informacija dobivenih na temelju prvog podstavka upravitelj ELTIF-a preporučuje ELTIF samo ako je on prikladan za dotičnog malog ulagatelja.

2.   Ako poslovni ciklus ELTIF-a koji se nudi ili plasira malim ulagateljima premašuje deset godina, upravitelj ELTIF-a ili distributer izdaje jasno pisano upozorenje da taj proizvod možda ne odgovara malim ulagateljima koji ne mogu podnijeti tako dugoročnu i nelikvidnu obvezu.

Članak 29.

Posebne odredbe u vezi s depozitarom ELTIF-a kojim se nudi malim ulagateljima

1.   Odstupajući od članka 21. stavka 3. Direktive 2011/61/EU, depozitar ELTIF-a kojim se trguje s malim ulagateljima je tijelo one vrste navedene u članku 23. stavku 2. Direktive 2009/65/EZ.

2.   Odstupajući od članka 21. stavka 13. drugog podstavka i članka 21. stavka 14. Direktive 2011/61/EU, depozitar ELTIF-a kojim se trguje s malim ulagateljima ne može se osloboditi od odgovornosti u slučaju gubitka financijskih instrumenata koji su povjereni na skrbništvo kod treće osobe.

3.   Odgovornost depozitara iz članka 21. stavka 12. Direktive 2011/61/EU ne isključuje se ni ograničuje sporazumom ako se ELTIF-om nudi malim ulagateljima.

4.   Sporazum kojim se krši stavak 3. ništetan je.

5.   Imovinom pohranjenom na skrbništvo depozitara ELTIF-a ne smije se ponovno koristiti za vlastiti račun ni depozitar, ni bilo koja treća strana kojoj je delegirana dužnost skrbništva. Ponovno korištenje obuhvaća svaku transakciju koja uključuje imovinu pohranjenu na skrbništvo uključujući, ali ne ograničavajući se na, prenošenje, davanje u zalog, prodaju ili davanje zajmova.

Imovina pohranjena na skrbništvo depozitara ELTIF-a smije se ponovno koristiti samo ako:

(a)

ponovno korištenje imovinom provodi se za račun ELTIF-a;

(b)

depozitar izvršava upute upravitelja ELTIF-a u ime ELTIF-a;

(c)

ponovno korištenje u korist je ELTIF-a i u interesu imatelja udjela ili dioničara; i

(d)

transakcija je osigurana visokokvalitetnim i likvidnim kolateralom koji je primio ELTIF na temelju aranžmana o prijenosu prava vlasništva.

Tržišna vrijednost kolaterala iz točke (d) drugog podstavka u svakom trenutku mora imati barem tržišnu vrijednost ponovno korištene imovine uvećano za premiju.

Članak 30.

Dodatni zahtjevi za nuđenje ELTIF-a malim ulagateljima

1.   Upravitelj ELTIF-a može nuditi udjele ili dionice tog ELTIF-a malim ulagateljima pod uvjetom da su upravitelj ELTIF-a ili prodajni zastupnik malim ulagateljima pružili odgovarajuće savjete za ulaganje.

2.   Upravitelj ELTIF-a: može izravno nuditi ili plasirati udjele ili dionice ELTIF-a malim ulagateljima samo ako je taj upravitelj ovlašten pružati usluge iz članka 6. stavka 4. točke (a) i članka 6. stavka 4. točke (b) podtočke i. Direktive 2011/61/EU te samo ako je proveo test prikladnosti iz članka 28. stavka 1. ove Uredbe;

3.   Ako portfelj financijskih instrumenata potencijalnog malog ulagatelja ne prelazi 500 000 EUR, upravitelj ELTIF-a ili bilo koji prodajni zastupnik, nakon provedenog testa prikladnosti iz članka 28. stavka.1. i pružanja odgovarajućeg savjeta o ulaganjima, osigurava, na temelju informacija koje mu pruži potencijalni mali ulagatelj, da potencijalni mali ulagatelj ne ulaže ukupni iznos koji premašuje 10 % portfelja financijskih instrumenata tog ulagatelja u ELTIF-u i da je početni najmanji iznos uložen u jedan ELTIF ili više njih 10 000 EUR.

Potencijalni mali ulagatelj odgovoran je za to da upravitelju ELTIF-a ili distributeru pruži točne informacije o portfelju financijskih instrumenata potencijalnog malog ulagatelja i ulaganjima u ELTIF-e kako se navodi u prvom podstavku.

Za potrebe ovoga stavka podrazumijeva se da portfelj financijskih instrumenata obuhvaća gotovinske depozite i financijske instrumente, ali isključuju se financijski instrumenti koji su dani kao kolateral.

4.   U pravilima ili dokumentima o osnivanju ELTIF-a koji se nudi malim ulagateljima predviđa se da se prema svim ulagateljima postupa jednako te da se nikakav povlašteni tretman ili određene ekonomske koristi ne smiju odobravati pojedinačnim ulagateljima ili skupinama ulagatelja.

5.   Pravni oblik ELTIF-a koji se nudi malim ulagateljima ne smije dovesti do dodatne odgovornosti malog ulagatelja niti smije zahtijevati dodatne obveze u ime takvog ulagatelja osim izvornog vezanog kapitala.

6.   Mali ulagatelji moraju moći, tijekom razdoblja upisa i najmanje dva tjedna nakon datuma njihovog upisa udjela ili dionica ELTIF-a, otkazati svoj upis i dobiti povrat novca bez sankcija.

7.   Upravitelj ELTIF-a koji se nudi malim ulagateljima utvrđuje odgovarajuće postupke i mjere za rješavanje pritužbi malih ulagatelja koje omogućavaju malim ulagateljima da ulažu pritužbe na službenom jeziku ili jednom od službenih jezika svoje države članice.

Članak 31.

Trgovanje udjelima ili dionicama ELTIF-a

1.   Po obavješćivanju u skladu s člankom 31. Direktive 2011/61/EU, upravitelj ELTIF-a može nuditi udjele ili dionice tog ELTIF-a profesionalnim i malim ulagateljima u svojoj matičnoj državi članici.

2.   Po obavješćivanju u skladu s člankom 32. Direktive 2011/61/EU, upravitelj ELTIF-a može nuditi udjele ili dionice tog ELTIF-a profesionalnim i malim ulagateljima u državama članicama koje nisu matične države članice upravitelja ELTIF-a.

3.   Upravitelj ELTIF-a obavješćuje nadležna tijela za svaki pojedini ELTIF kojim upravlja namjerava li taj ELTIF nuditi i malim ulagateljima ili ne.

4.   Osim dokumentacije i informacija koje se zahtijevaju na temelju članaka 31. i 32. Direktive 2011/61/EU, upravitelj ELTIF-a nadležnim tijelima dostavlja sljedeće:

(a)

prospekt ELTIF-a;

(b)

dokument s ključnim informacijama ELTIF-a u slučaju da se on nudi malim ulagateljima; i

(c)

informacije o sustavima iz članka 26.

5.   Nadležnosti i ovlasti nadležnih tijela na temelju članaka 31. i 32. Direktive 2011/61/EU tumače se tako da se također odnose na nuđenje ELTIF-a malim ulagateljima i da obuhvaćaju dodatne zahtjeve iz ove Uredbe.

6.   Uz svoje ovlasti iz članka 31. stavka 3. prvog podstavka Direktive 2011/61/EU, nadležno tijelo matične države članice upravitelja ELTIF-a također sprečava nuđenje ELTIF-a ako se upravitelj ELTIF-a ne pridržava ili ne bude pridržavao ove Uredbe.

7.   Uz svoje ovlasti iz članka 32. stavka 3. prvog podstavka Direktive 2011/61/EU, nadležno tijelo matične države članice upravitelja ELTIF-a također odbija dostaviti potpunu dokumentaciju nadležnim tijelima države članice u kojoj se namjerava trgovati ELTIF-om ako se upravitelj ELTIF-a ne pridržava ove Uredbe.

POGLAVLJE VI.

NADZOR

Članak 32.

Nadzor koji provode nadležna tijela

1.   Nadležna tijela kontinuirano nadziru usklađenost s ovom Uredbom.

2.   Nadležno tijelo ELTIF-a odgovorno je za nadzor usklađenosti s pravilima utvrđenima u poglavljima II., III. i IV.

3.   Nadležno tijelo ELTIF-a odgovorno je za nadzor usklađenosti s obvezama utvrđenima u pravilima ili dokumentima o osnivanju ELTIF-a te s obvezama utvrđenima u prospektu, koje moraju biti u skladu s ovom Uredbom.

4.   Nadležno tijelo upravitelja ELTIF-a odgovorno je za nadzor adekvatnosti postupaka i organizacije upravitelja ELTIF-a kako bi upravitelj ELTIF-a mogao poštovati obveze i pravila koji se odnose na osnivanje i poslovanje svih ELTIF-a kojima upravlja.

Nadležno tijelo upravitelja ELTIF-a odgovorno je za nadzor toga postupa li upravitelj ELTIF-a u skladu s ovom Uredbom.

5.   Nadležna tijela nadziru subjekte za zajednička ulaganja koji imaju poslovni nastan ili kojima se trguje na njihovu području kako bi se uvjerila da oni ne koriste oznaku ELTIF-a ili ne ukazuju na to da su ELTIF, osim ako za to imaju odobrenje i ako postupaju u skladu s ovom Uredbom.

Članak 33.

Ovlasti nadležnih tijela

1.   Nadležna tijela imaju sve nadzorne i istražne ovlasti koje su potrebne za izvršavanje njihovih zadaća na temelju ove Uredbe.

2.   Ovlasti dodijeljene nadležnim tijelima u skladu s Direktivom 2011/61/EU, uključujući one koje se odnose na sankcije, izvršavaju se i u pogledu ove Uredbe.

3.   Nadležno tijelo ELTIF-a zabranjuje uporabu oznake „ELTIF” ili „Europski fond za dugoročna ulaganja” ako se upravitelj ELTIF-a više ne pridržava ove Uredbe.

Članak 34.

Ovlasti i nadležnosti ESMA-e

1.   ESMA ima ovlasti potrebne za izvršavanje zadaća koje su joj dodijeljene ovom Uredbom.

2.   Ovlasti ESMA-e u skladu s Direktivom 2011/61/EU izvršavaju se i u pogledu ove Uredbe i u skladu s Uredbom (EZ) br. 45/2001.

3.   Za potrebe Uredbe (EU) br. 1095/2010, podrazumijeva se da ova Uredba predstavlja daljnji pravno obvezujući akt Unije kojim se dodjeljuju zadaće ESMA-i kako je navedeno u članku 1. stavku 2. Uredbe (EU) br. 1095/2010.

Članak 35.

Suradnja između nadležnih tijela

1.   Ako su nadležno tijelo ELTIF-a i nadležno tijelo upravitelja ELTIF-a različiti, oni surađuju međusobno i razmjenjuju informacije u svrhu izvršavanja svojih zadaća u skladu s ovom Uredbom.

2.   Nadležna tijela međusobno surađuju u skladu s Direktivom 2011/61/EU.

3.   Nadležna tijela i ESMA međusobno surađuju u svrhu izvršavanja svojih zadaća u okviru ove Uredbe u skladu s Uredbom (EU) br. 1095/2010.

4.   Nadležna tijela i ESMA razmjenjuju sve informacije i dokumente potrebne za izvršavanje svojih zadaća u okviru ove Uredbe u skladu s Uredbom (EU) br. 1095/2010, osobito kako bi se otkrila i uklonila kršenja ove Uredbe.

POGLAVLJE VII.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 36.

Postupanje Komisije sa zahtjevima

Komisija daje prednost postupcima za sve zahtjeve ELTIF-a za financiranje iz EIB-a i pojednostavnjuje svoje procese vezane za to. Komisija pojednostavnjuje donošenje svih mišljenja ili doprinosa potrebnih za odobravanje zahtjeva ELTIF-ova kojima se traži financiranje iz EIB-a.

Članak 37.

Preispitivanje

1.   Komisija započinje s preispitivanjem primjene ove Uredbe najkasnije 9. lipnja 2019. Tim preispitivanjem posebno se analizira:

(a)

učinak članka 18.;

(b)

učinak diversifikacije imovine na primjenu minimalnog praga od 70 % imovine prihvatljive za ulaganje propisanog u članku 13. stavku 1.;

(c)

u kojoj mjeri se ELTIF-ima trguje u Uniji, uključujući i to mogu li UAIF-i obuhvaćeni člankom 3. stavkom 2. Direktive 2011/61/EU imati interes u trgovanju ELTIF-ima;

(d)

u kojoj mjeri je potrebno ažurirati popis prihvatljive imovine i ulaganja te pravila za diversifikaciju, sastav portfelja i ograničenja u vezi s posuđivanjem novčanih sredstava.

2.   Nakon preispitivanja iz stavka 1. i nakon savjetovanja s ESMA-om Komisija Europskom parlamentu i Vijeću podnosi izvješće u kojem se ocjenjuje doprinos ove Uredbe i ELTIF-a dovršenju uspostave unije tržišta kapitala i ostvarenju ciljeva utvrđenih u članku 1. stavku 2. Izvješće prema potrebi prati zakonodavni prijedlog.

Članak 38.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 9. prosinca 2015.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Strasbourgu 29. travnja 2015.

Za Europski parlament

Predsjednik

M. SCHULZ

Za Vijeće

Predsjednica

Z. KALNIŅA-LUKAŠEVICA


(1)  SL C 67, 6.3.2014., str. 71.

(2)  SL C 126, 26.4.2014., str. 8.

(3)  Stajalište Europskog parlamenta od 10. ožujka 2015. (još nije objavljeno u Službenom listu) i odluka Vijeća od 20. travnja 2015.

(4)  Direktiva 2011/61/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 8. lipnja 2011. o upraviteljima alternativnih investicijskih fondova i o izmjeni direktiva 2003/41/EZ i 2009/65/EZ te uredbi (EZ) br. 1060/2009 i (EU) br. 1095/2010 (SL L 174, 1.7.2011., str. 1.).

(5)  Uredba (EU) br. 345/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2013. o europskim fondovima poduzetničkog kapitala (SL L 115, 25.4.2013., str. 1.).

(6)  Uredba (EU) br. 346/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2013. o europskim fondovima za socijalno poduzetništvo (SL L 115, 25.4.2013., str. 18.).

(7)  Uredba (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o OTC izvedenicama, središnjoj drugoj ugovornoj strani i trgovinskom repozitoriju (SL L 201, 27.7.2012., str. 1.).

(8)  Direktiva 2009/65/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 13. srpnja 2009. o usklađivanju zakona i drugih propisa u odnosu na subjekte za zajednička ulaganja u prenosive vrijednosne papire (UCITS) (SL L 302, 17.11.2009., str. 32.).

(9)  Direktiva 2003/71/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 4. studenoga 2003. o prospektu koji je potrebno objaviti prilikom javne ponude vrijednosnih papira ili prilikom uvrštavanja u trgovanje te o izmjeni Direktive 2001/34/EZ (SL L 345, 31.12.2003., str. 64.).

(10)  Uredba Komisije (EZ) br. 809/2004 od 29. travnja 2004. o provedbi Direktive 2003/71/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu informacija koje sadrže prospekti te o njihovu obliku, upućivanju na informacije i objavljivanju takvih prospekata i distribuciji oglasa (SL L 149, 30.4.2004., str. 1.).

(11)  Uredba (EU) br. 1286/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. studenoga 2014. o dokumentima s ključnim informacijama za upakirane investicijske proizvode za male ulagatelje i investicijske osigurateljne proizvode (PRIIP-ovi) (SL L 352, 9.12.2014., str. 1.).

(12)  Direktiva 2014/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o tržištu financijskih instrumenata i izmjeni Direktive 2002/92/EZ i Direktive 2011/61/EU (SL L 173, 12.6.2014., str. 349.).

(13)  Uredba (EU) br. 600/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o tržištima financijskih instrumenata i izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 (SL L 173, 12.6.2014., str. 84.).

(14)  Uredba (EU) br. 1095/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala), izmjeni Odluke br. 716/2009/EZ i stavljanju izvan snage Odluke Komisije 2009/77/EZ (SL L 331, 15.12.2010., str. 84.).

(15)  Direktiva 95/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 24. listopada 1995. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom protoku takvih podataka (SL L 281, 23.11.1995., str. 31.).

(16)  Uredba (EZ) br. 45/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2000. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama i tijelima Zajednice i o slobodnom kretanju takvih podataka (SL L 8, 12.1.2001., str. 1.).

(17)  Uredba (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o bonitetnim zahtjevima za kreditne institucije i investicijska društva i o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 (SL L 176, 27.6.2013., str. 1.).

(18)  Direktiva 2009/138/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2009. o osnivanju i obavljanju djelatnosti osiguranja i reosiguranja (Solventnost II) (SL L 335, 17.12.2009., str. 1.).

(19)  Uredba (EU) br. 236/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. ožujka 2012. o kratkoj prodaji i određenim aspektima kreditnih izvedenica na osnovi nastanka statusa neispunjavanja obveza (SL L 86, 24.3.2012., str. 1.).

(20)  Direktiva 2013/34/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o godišnjim financijskim izvještajima, konsolidiranim financijskim izvještajima i povezanim izvješćima za određene vrste poduzeća, o izmjeni Direktive 2006/43/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i o stavljanju izvan snage direktiva Vijeća 78/660/EEZ i 83/349/EEZ (SL L 182, 29.6.2013., str. 19.).


Top