EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R0628

Uredba Komisije (EU) 2015/628 оd 22. travnja 2015. o izmjeni Priloga XVII. Uredbi (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH) u pogledu olova i njegovih spojeva (Tekst značajan za EGP)

SL L 104, 23.4.2015, p. 2–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/628/oj

23.4.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 104/2


UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/628

оd 22. travnja 2015.

o izmjeni Priloga XVII. Uredbi (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH) u pogledu olova i njegovih spojeva

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2006. o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH) i osnivanju Europske agencije za kemikalije te o izmjeni Direktive 1999/45/EZ i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 793/93 i Uredbe Komisije (EZ) br. 1488/94 kao i Direktive Vijeća 76/769/EEZ i direktiva Komisije 91/155/EEZ, 93/67/EEZ, 93/105/EZ i 2000/21/EZ (1), a posebno njezin članak 68. stavak 1.,

budući da:

(1)

Švedska je 21. prosinca 2012. Europskoj agenciji za kemikalije (dalje u tekstu „Agencija”) dostavila dosje na temelju članka 69. stavka 4. Uredbe (EZ) br. 1907/2006 (dosje iz Priloga XV.) kojim se dokazuje da djeca, posebno djeca mlađa od 36 mjeseci, mogu opetovano biti izložena olovu koje se otpušta iz proizvoda široke potrošnje koji sadržavaju olovo ili spojeve olova jer stavljaju predmete u usta. Olovo i spojevi olova sadržani su u proizvodima široke potrošnje kao namjerno dodano metalno olovo, kao nečistoća ili dodatak metalnim legurama (posebno u mjedi), kao pigmenti te kao stabilizator u polimerima (posebno u PVC-u).

(2)

Opetovana izloženost olovu prouzročena stavljanjem u usta proizvoda koji sadržavaju olovo ili njegove spojeve, može izazvati teške i nepovratne neurološke i neuropatološke učinke na ponašanje, pri čemu su posebno djeca osjetljiva jer se njihov središnji živčani sustav i dalje razvija. Stoga bi trebalo zabraniti stavljanje na tržište i uporabu olova i njegovih spojeva u proizvodima koji se nalaze u prometu na malo te koje djeca mogu staviti u usta ako koncentracija olova (izražena kao metal) u tom proizvodu ili dijelu tog proizvoda prelazi određeni prag.

(3)

Odbor za procjenu rizika (dalje u tekstu „RAC”) 10. prosinca 2013. prihvatio je mišljenje kako je ograničenje najprikladnija mjera koja se može poduzeti u Uniji kako bi se riješili utvrđeni rizici izazvani olovom i njegovim spojevima koji su sadržani u proizvodima namijenjenima potrošačkoj uporabi s obzirom na učinkovitost u smanjenju tih rizika, a pritom su predložene i određene izmjene u vezi s područjem primjene ograničenja.

(4)

Odbor za socioekonomsku analizu (dalje u tekstu „SEAC”) 13. ožujka 2014. prihvatio je mišljenje kako je ograničenje koje predlaže podnositelj dosjea, s izmjenama koje su unijeli RAC i SEAC, najprikladnija mjera koja se može poduzeti u Uniji kako bi se riješili utvrđeni rizici, posebno u pogledu razmjernosti. Zaključak je postignut nakon analize dostupnih socioekonomskih dokaza i na temelju najboljih raspoloživih procjena za faktore koji se odnose na nesigurnost, pri čemu se uzima u obzir kako ne postoji prag za neurološke i neuropatološke učinke olova.

(5)

Agencijin Forum za razmjenu informacija o provedbi savjetovan je tijekom postupka ograničenja, a njegovo je mišljenje uzeto u obzir što je pridonijelo izmijenjenom opisu područja primjene i izuzeća od predloženog ograničenja.

(6)

Potrebno je zaključiti kako je neprihvatljiv rizik za zdravlje čovjeka povezan sa zastupljenošću olova i njegovih spojeva u proizvodima koji se nalaze u prometu na malo, a koji prelaze ograničenja sadržaja ili, alternativno, graničnu stopu migracije koja je navedena u mišljenjima. Ti se rizici moraju razmotriti u cijeloj Uniji.

(7)

Na temelju utvrđene izvedene razine minimalnog učinka olova, sklonosti djece da stavljaju predmete u usta i studija o migraciji olova iz metalnih dijelova nakita, trebalo bi utvrditi ograničenje sadržaja olova koje će se primjenjivati na metalne i nemetalne dijelove proizvoda osim ako se može dokazati da stopa otpuštanja olova ne prelazi određeni prag. Za premazane proizvode, premaz bi trebao biti dovoljan za osiguravanje da ta stopa nije prijeđena u razdoblju od najmanje dvije godine normalne uporabe proizvoda.

(8)

Izuzeća od te Uredbe trebala bi biti donesena za određene proizvode čija je očekivana razina migracije niska, npr. kristalno staklo, emajli, drago i poludrago kamenje, ili je prihvatljiva pod uvjetom da se ne prelazi određeno ograničenje sadržaja, što bi mogao biti slučaj za mjedene legure i navedene proizvode čija mala veličina znači da je izloženost olovu minimalna, npr. vrhovi pisaćeg pribora.

(9)

Postoji mogućnost da djeca stavljaju u usta ključeve, brave, lokote i glazbene instrumente te stoga mogu predstavljati rizik za djecu ako ti predmeti sadržavaju olovo. S obzirom na to da nedostaju alternative olovu u proizvodnji tih proizvoda, te bi proizvode trebalo iznimno izuzeti, a moguća primjena tog ograničenja na te proizvode negativno bi se odrazila u socioekonomskom pogledu. Slično tome, utjecaj primjene ograničenja na vjerske artikle i određene baterije nije u cijelosti procijenjen i stoga je prikladno iznimno izuzeti ih iz područja primjene Uredbe sve dok se ne obavi detaljna procjena. Stoga bi nove stavke u tom unosu kao i zahtjeve u pogledu cjelovitosti premaza trebalo preispitati nakon isteka odgovarajućeg vremenskog razdoblja nakon datuma početka primjene.

(10)

Proizvode koji su već obuhvaćeni određenim zakonodavstvom Unije kojim se regulira sadržaj ili migracija olova trebalo bi radi dosljednosti izuzeti.

(11)

Trebalo bi razviti smjernice za proizvode koji spadaju u i izvan područja primjene tog ograničenja kako bi se gospodarskim subjektima i provedbenim tijelima pomoglo pri provedbi.

(12)

Gospodarskim subjektima trebalo bi dopustiti prijelazno razdoblje kako bi svoju proizvodnju prilagodili ograničenju utvrđenom ovom Uredbom i zbrinuli proizvode koji još nisu stavljeni na tržište. Nadalje, ograničenje se ne bi trebalo primjenjivati na rabljene proizvode koji su prvi put stavljeni na tržište prije isteka tog prijelaznog razdoblja jer bi se time uvelike otežala provedba.

(13)

Uredbu (EZ) br. 1907/2006 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(14)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Odbora osnovanog na temelju članka 133. Uredbe (EZ) br. 1907/2006,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Prilog XVII. Uredbi (EZ) br. 1907/2006 izmjenjuje se u skladu s Prilogom ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 22. travnja 2015.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 396, 30.12.2006., str. 1.


PRILOG

U Prilogu XVII. Uredbi (EZ) br. 1907/2006 stupac 2. unosa 63. mijenja se kako slijedi:

1.

Stavak 6. zamjenjuje se sljedećim:

 

„6.

Do 9. listopada 2017. Komisija će ponovno ocijeniti stavke od 1. do 5. ovog unosa s obzirom na nove znanstvene spoznaje, uključujući dostupnost alternativa i migraciju olova iz proizvoda iz stavka 1. i, ako je to potrebno, u skladu s time izmijeniti ovaj unos.”

2.

Dodaju se sljedeći stavci od 7. do 10.:

 

„7.

Ne smiju se stavljati na tržište ni koristiti u proizvodima koji se nalaze u prometu na malo ako je koncentracija olova (izražena kao metal) u tim proizvodima ili dostupnim dijelovima tih proizvoda jednaka ili veća od 0,05 % masenog udjela, a te proizvode ili dostupne dijelove djeca mogu, tijekom uobičajenih ili razumno predvidljivih uvjeta uporabe, staviti u usta.

To se ograničenje ne primjenjuje ako se može dokazati da stopa otpuštanja olova iz tog proizvoda ili tog dostupnog dijela (premazanog ili nepremazanog) ne prelazi 0,05 μg/cm2 po satu (što odgovara 0,05 μg/g/h), a za premazane proizvode, da je premaz dovoljan za osiguravanje da ta stopa otpuštanja nije prijeđena u razdoblju od najmanje dvije godine uobičajenih ili razumno predvidljivih uvjeta uporabe proizvoda.

Za potrebe ovog stavka, smatra se da djeca mogu proizvod ili dostupni dio proizvoda staviti u usta ako je manji od 5 centimetara u jednoj dimenziji ili ima odvojiv ili izbočen dio te veličine.

8.

Stavak 7. se iznimno ne primjenjuje na:

(a)

nakit obuhvaćen stavkom 1.;

(b)

kristalno staklo koje je definirano u Prilogu I. (kategorije 1., 2., 3. i 4.) Direktivi Vijeća 69/493/EEZ;

(c)

nesintetičko ili rekonstruirano drago i poludrago kamenje (oznaka KN 7103 koja je utvrđena Uredbom Vijeća (EEZ) br. 2658/87), osim ako je tretirano olovom ili njegovim spojevima ili pripravcima koji sadržavaju te tvari;

(d)

emajle definirane kao pripravci koji se dobivaju fuzijom, vitrifikacijom ili sinteriranjem minerala topljenih pri temperaturi od najmanje 500 °C;

(e)

ključeve i brave, uključujući lokote;

(f)

glazbene instrumente;

(g)

proizvode i dijelove proizvoda koji se sastoje od mjedene legure ako koncentracija olova (izražena kao metal) u mjedenoj leguri ne prelazi 0,5 % masenog udjela;

(h)

vrhove pisaćeg pribora;

(i)

vjerske artikle;

(j)

prijenosne cink-ugljik baterije i gumbaste baterije;

(k)

proizvode koji su obuhvaćeni područjem primjene:

i.

Direktive 94/62/EZ;

ii.

Uredbe (EZ) br. 1935/2004;

iii.

Direktive 2009/48/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (1);

iv.

Direktive 2011/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća (2).

9.

Do 1. srpnja 2019. Komisija će ponovno ocijeniti stavke 7. i 8. (e), (f), (i) i (j) ovog unosa s obzirom na nove znanstvene spoznaje, uključujući dostupnost alternativa i migraciju olova iz proizvoda iz stavka 7., uključujući zahtjev u pogledu cjelovitosti premaza, i, ako je to potrebno, u skladu s time izmijeniti ovaj unos.

10.

Stavak 7. se iznimno ne primjenjuje na proizvode koji su prvi put stavljeni na tržište prije 1. lipnja 2016.


(1)  Direktiva 2009/48/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 18. lipnja 2009. o sigurnosti igračaka (SL L 170, 30.6.2009., str. 1.).

(2)  Direktiva 2011/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 8. lipnja 2011. o ograničenju uporabe određenih opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi (SL L 174, 1.7.2011., str. 88.).”


Top