EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R0534

Uredba (EU) 2015/534 Europske središnje banke od 17. ožujka 2015. o izvješćivanju o nadzornim financijskim podacima (ESB/2015/13)

SL L 86, 31.3.2015, p. 13–151 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 21/09/2023

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/534/oj

31.3.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 86/13


UREDBA (EU) 2015/534 EUROPSKE SREDIŠNJE BANKE

od 17. ožujka 2015.

o izvješćivanju o nadzornim financijskim podacima (ESB/2015/13)

UPRAVNO VIJEĆE EUROPSKE SREDIŠNJE BANKE,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU) br. 1024/2013 od 15. listopada 2013. o dodjeli određenih zadaća Europskoj središnjoj banci u vezi s politikama bonitetnog nadzora kreditnih institucija (1), a posebno njezin članak 4. stavak 1., članak 4. stavak 3., članak 6. stavak 2., članak 6. stavak 5. točku (d) i članak 10.,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 468/2014 Europske središnje banke od 16. travnja 2014. o uspostavljanju okvira za suradnju unutar Jedinstvenog nadzornog mehanizma između Europske središnje banke i nacionalnih nadležnih tijela te s nacionalnim imenovanim tijelima (Okvirna uredba o SSM-u) (ESB/2014/17) (2), a posebno njezin članak 21. stavak 1., članak 140. i članak 141. stavak 1.,

budući da:

(1)

Na kreditne institucije primjenjuju se redovni izvještajni zahtjevi kao što je navedeno u Uredbi (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (3) (koja se ovdje također naziva „CRR”) i Provedbenoj uredbi Komisije (EU) br. 680/2014 (4). ESB prikuplja dostavljene podatke temeljem Odluke ESB/2014/29 (5). Ova Uredba nadopunjuje Odluku ESB/2014/29 pobližim određivanjem zahtjeva u odnosu na izvješćivanje o nadzornim financijskim podacima.

(2)

Provedbena uredba (EU) br. 680/2014 utvrđuje jedinstvene zahtjeve za sve institucije na koje se primjenjuje Uredba (EU) br. 575/2013 u pogledu nadzornog izvješćivanja nadležnih tijela za određena područja navedena u članku 1. Provedbene uredbe (EU) br. 680/2014. Jedno od ovih područja su financijski podaci na konsolidiranoj osnovi. Temeljem članka 99. stavka 2. Uredbe (EU) br. 575/2013, dostavljanje nadzornih financijskih podataka na konsolidiranoj osnovi obvezno je za kreditne institucije koje pripremaju svoje konsolidirane financijske izvještaje u skladu s međunarodnim računovodstvenim standardima donesenim u skladu s postupkom iz članka 6. stavka 2. Uredbe (EZ) br. 1606/2002 Europskog Parlamenta i Vijeća (6). Dostavljanje ESB-u nadzornih financijskih podataka koji se obvezno dostavljaju temeljem Provedbene uredbe (EU) br. 680/2014 u odnosu na značajne i manje značajne nadzirane subjekte, od strane nacionalnih nadležnih tijela, trenutno se provodi u skladu s Odlukom ESB/2014/29 i trebalo bi ostati nepromijenjeno jer nije obuhvaćeno ovom Uredbom.

(3)

Diskrecijsko pravo koje se odnosi na upućivanje zahtjeva kreditnim institucijama da primjenjuju međunarodne računovodstvene standarde koji se primjenjuju temeljem Uredbe (EZ) br. 1606/2002 za nadzorno izvješćivanje sukladno članku 24. stavku 2. Uredbe (EU) br. 575/2013 je izvan predmeta ove Uredbe. Uzimajući u obzir članak 150. Uredbe (EU) br. 468/2014 (ESB/2014/17), prethodne odluke nacionalnih nadležnih tijela o izvršavanju ili neizvršavanju ovog diskrecijskog prava trebale bi ostati nepromijenjene.

(4)

U skladu s člankom 99. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 575/2013, za kreditne institucije koje primjenjuju međunarodne računovodstvene standarde koji se primjenjuju temeljem Uredbe (EZ) br. 1606/2002 za nadzorno izvješćivanje sukladno članku 24. stavku 2. Uredbe (EU) br. 575/2013, izvješćivanje o nadzornim financijskim podacima na konsolidiranoj osnovi zahtijeva odluku nadležnog tijela kako bi se ovo izvješćivanje proširilo. ESB bi također trebao donijeti odluku o proširivanju zahtjeva za dostavljanje nadzornih financijskih podataka na značajne nadzirane grupe koje primjenjuju Uredbu (EZ) br. 1606/2002 za nadzorno izvješćivanje sukladno članku 24. stavku 2. Uredbe (EU) br. 575/2013.

(5)

U skladu s člankom 99. stavkom 6. Uredbe (EU) br. 575/2013, za kreditne institucije koje primjenjuju nacionalne računovodstvene okvire temeljem Direktive Vijeća 86/635/EEZ (7), izvješćivanje o nadzornim financijskim podacima na konsolidiranoj osnovi zahtijeva prethodnu odluku nadležnog tijela za proširivanje ovog izvješćivanja. ESB bi također trebao donijeti odluku o proširivanju zahtjeva za dostavljanje nadzornih financijskih podataka na značajne nadzirane grupe koje primjenjuju nacionalne računovodstvene okvire temeljem Direktive 86/635/EEZ. U skladu s člankom 99. stavkom 6. Uredbe (EU) br. 575/2013, obavljeno je savjetovanje s Europskim nadzornim tijelom za bankarstvo.

(6)

Provedbena uredba (EU) br. 680/2014 utvrđuje jedinstvene zahtjeve za nadzorno izvješćivanje u odnosu na područja iz svog djelokruga. Sukladno članku 99. stavku 5. i 6. Uredbe (EU) br. 575/2013, predmet Provedbene uredbe (EU) br. 680/2014 su nadzorni financijski podaci na konsolidiranoj osnovi. Izvješćivanje o nadzornim financijskim podacima na pojedinačnoj osnovi je izvan predmeta navedene Uredbe; stoga, nadležna tijela mogu nametnuti zahtjeve u odnosu na izvješćivanje o nadzornim financijskim podacima na pojedinačnoj osnovi. Uzimajući u obzir potrebu dobivanja usporedivih financijskih podataka za značajne i manje značajne nadzirane subjekte, ova bi Uredba trebala utvrditi nadzorne financijske podatke koje značajni i manje značajni nadzirani subjekti trebaju dostavljati nacionalnim nadležnim tijelima na pojedinačnoj osnovi. Nacionalna nadležna tijela trebala bi nakon toga dostaviti ove podatke ESB-u u skladu s člankom 140. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 468/2014 (ESB/2014/17).

(7)

Sukladno članku 40. Direktive 2013/36/EU Europskog parlamenta i Vijeća (8), nadležna tijela država članica domaćina mogu zahtijevati da ih sve kreditne institucije koje imaju podružnice na njihovom području periodično izvješćuju o svojim djelatnostima u tim državama članicama domaćinima. U skladu s člankom 2. stavkom 20. Uredbe (EU) br. 468/2014 (ESB/2014/17), podružnice koje su u državi članici sudionici osnovale kreditne institucije osnovane u državi članici nesudionici nadzirani su subjekti. Uzimajući u obzir potrebu prikupljanja usporedivih financijskih podataka za značajne nadzirane subjekte, ova bi Uredba trebala utvrditi podatke koje bi nacionalnim nadležnim tijelima trebale dostavljati podružnice koje su u državi članici sudionici osnovale kreditne institucije osnovane u državi članici nesudionici. Nacionalna nadležna tijela trebala bi nakon toga dostaviti ove podatke ESB-u u skladu s člankom 140. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 468/2014 (ESB/2014/17).

(8)

Članak 6. stavak 4. Uredbe (EU) br. 1024/2013 propisuje da ESB ima nadzorne ovlasti nad kreditnim institucijama, financijskim holdinzima ili mješovitim financijskim holdinzima te podružnicama koje su u državama članicama sudionicama osnovale kreditne institucije osnovane u državama članicama nesudionicama. Stoga, podružnice koje su u državi članici sudionici osnovale kreditne institucije iz trećih zemalja nisu obuhvaćene nadzornim zadaćama dodijeljenim ESB-u. Sukladno tome, ove podružnice nisu podvrgnute izvještajnim zahtjevima iz ove Uredbe. Osim toga, podružnice koje su u državama članicama sudionicama osnovale kreditne institucije iz druge države članice sudionice trebale bi biti isključene iz ovih izvještajnih zahtjeva jer je namjera da se oni primjenjuju na razini nadziranih subjekata koji su osnovali podružnicu.

(9)

Zahtjevi utvrđeni u ovoj Uredbi u odnosu na značajne i manje značajne nadzirane subjekte, uključujući podružnice koje je u državi članici sudionici osnovala kreditna institucija osnovana u državi članici nesudionici trebali bi biti usmjereni na osiguravanje da ovi nadzirani subjekti dostavljaju nacionalnim nadležnim tijelima opći minimalni skup podataka, a ne na uvođenje jedinstvenih izvještajnih zahtjeva. Može biti prikladno za nacionalna nadležna tijela da prikupljaju potrebne minimalne podatke kao dio šireg izvještajnog okvira koji one uspostavljaju u skladu s pravom Unije ili nacionalnom pravom, a koji osim za potrebe nadzora služi i za druge potrebe, kao što su statističke potrebe.

(10)

Za izvršavanje zadaća ESB-a potrebno je dobiti financijske podatke od manje značajnih nadziranih grupa, osim od onih koje pripremaju svoje konsolidirane financijske izvještaje u skladu s međunarodnim računovodstvenim standardima donesenim u skladu s člankom 6. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 1606/2002. Ova Uredba stoga bi trebala utvrditi nadzorne financijske podatke koje bi takve grupe dostavljale nacionalnim nadležnim tijelima. Posebno bi trebalo navesti oblike, učestalost, referentne datume i razdoblja dostave te rokove u vezi s dostavljanjem odnosnih podataka. Ovi zahtjevi trebali bi biti usmjereni na osiguravanje da nadzirane grupe dostavljaju nacionalnim nadležnim tijelima opći minimalni skup podataka, a ne na uvođenje jedinstvenih izvještajnih zahtjeva.

(11)

U skladu s člankom 6. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 1024/2013 i člankom 21. Uredbe (EU) br. 468/2014 (ESB/2014/17), ESB i nacionalna nadležna tijela obvezna su razmjenjivati informacije. Ne dovodeći u pitanje ovlast ESB-a da izravno zaprima podatke koje dostavljaju kreditne institucije, ili da ima izravan pristup tim podacima na trajnoj osnovi, nacionalna nadležna tijela trebala bi posebno dostavljati ESB-u sve podatke potrebne za provođenje zadaća koje su ESB-u dodijeljene Uredbom (EU) br. 1024/2013.

(12)

U skladu s člankom 2. stavkom 3. Provedbene uredbe (EU) br. 680/2014, za dostavljanje nadzornih financijskih podataka na konsolidiranoj osnovi, institucijama može biti dopuštena primjena računovodstvene godine koja se ne podudara s kalendarskom godinom. Ova bi Uredba također trebala za takvo izvješćivanje dopustiti primjenu računovodstvene godine koja se ne podudara s kalendarskom godinom.

(13)

ESB proveo je javno savjetovanje o ovoj Uredbi i analizirao moguće troškove i koristi,

DONIJELO JE OVU UREDBU:

GLAVA I.

PREDMET I DEFINICIJE

Članak 1.

Predmet

1.   Ova Uredba utvrđuje zahtjeve u vezi s izvješćivanjem o nadzornim financijskim podacima koji se dostavljaju nacionalnim nadležnim tijelima od strane:

(a)

značajnih nadziranih grupa koje primjenjuju međunarodne računovodstvene standarde u skladu s uredbom (EZ) br. 1606/2002 za nadzorno izvješćivanje sukladno članku 24. stavku 2. Uredbe (EU) br. 575/2013, uključujući sve njihove podgrupe;

(b)

značajnih nadziranih grupa, osim onih iz točke (a), na koje se primjenjuju nacionalni računovodstveni okviri temeljem Direktive 86/635/EEZ, uključujući sve njihove podgrupe;

(c)

značajnih nadziranih subjekata, uključujući podružnice koje su u državi članici sudionici osnovale kreditne institucije osnovane u državi članici nesudionici;

(d)

značajnih nadziranih grupa u odnosu na društva kćeri osnovana u državi članici nesudionici ili u trećoj zemlji;

(e)

manje značajnih nadziranih grupa koje primjenjuju međunarodne računovodstvene standarde u skladu s Uredbom (EZ) br. 1606/2002 za nadzorno izvješćivanje sukladno članku 24. stavku 2. Uredbe (EU) br. 575/2013, uključujući sve njihove podgrupe;

(f)

manje značajnih nadziranih grupa, osim onih iz točke (e), na koje se primjenjuju nacionalni računovodstveni okviri temeljem Direktive 86/635/EEZ, uključujući sve njihove podgrupe;

(g)

manje značajnih nadziranih subjekata, uključujući podružnice koje su u državi članici sudionici osnovale kreditne institucije osnovane u državi članici nesudionici.

2.   Kao iznimka od članka 7. i članka 14., od nadziranih subjekata kojima je u skladu s člankom 7. ili člankom 10. Uredbe (EU) br. 575/2013 odobreno izuzeće u odnosu na primjenu bonitetnih zahtjeva na pojedinačnoj osnovi, ne zahtijeva se dostavljanje nadzornih financijskih podataka u skladu s ovom Uredbom.

3.   Kada nadležna tijela, uključujući ESB, zahtijevaju od institucija da ispunjavaju obveze utvrđene u dijelovima od dva do četiri i dijelovima od šest do osam Uredbe (EU) br. 575/2013 i u glavi VII. Direktive 2013/36/EU na potkonsolidiranoj osnovi u skladu s člankom 11. stavkom 5. Uredbe (EU) br. 575/2013, te institucije ispunjavaju zahtjeve utvrđene u ovoj Uredbi na potkonsolidiranoj osnovi.

4.   Nacionalna nadležna tijela i/ili nacionalne središnje banke mogu koristiti podatke prikupljene sukladno ovoj Uredbi za sve druge zadaće.

5.   Ova Uredba ne utječe na računovodstvene standarde koje primjenjuju nadzirane grupe i subjekti u svojim konsolidiranim financijskim izvještajima ili godišnjim financijskim izvještajima, niti ne mijenja računovodstvene standarde koji se primjenjuju za nadzorno izvješćivanje. Budući da nadzirane grupe i subjekti primjenjuju različite računovodstvene standarde, potrebno je dostaviti samo podatke povezane s pravilima o vrednovanju, uključujući metode procjene gubitaka od kreditnog rizika, koji postoje temeljem odgovarajućih računovodstvenih standarda i koje stvarno primjenjuju odgovarajuće nadzirane grupe ili subjekti. U tu svrhu predviđeni su specifični izvještajni obrasci za nadzirane grupe i subjekte koji primjenjuju nacionalne računovodstvene okvire temeljem Direktive 86/635/EEZ. Podatkovne točke podataka unutar obrazaca koje nisu primjenjive na odgovarajuće nadzirane subjekte ne moraju se dostaviti.

6.   Podružnice koje je u državi članici sudionici osnovala kreditna institucija osnovana u državi članici nesudionici, mogu dostaviti podatke koje su dužne dostaviti temeljem ove Uredbe odgovarajućem nacionalnom nadležnom tijelu preko kreditne institucije koja ih je osnovala.

Članak 2.

Definicije

Za potrebe ove Uredbe, primjenjuju se definicije sadržane u Uredbi (EU) br. 468/2014 (ESB/2014/17), osim ako je drugačije propisano, zajedno sa sljedećim definicijama.

1.

„MRS” i „MSFI” znači „međunarodni računovodstveni standardi” i „međunarodni standardi financijskog izvješćivanja”, kako je navedeno u članku 2. Uredbe (EZ) br. 1606/2002.

2.

„društvo kći” znači društvo kći kako je definirano u članku 4. stavku 1. točki 16. Uredbe (EU) br. 575/2013 a koje je kreditna institucija u smislu članka 4. stavka 1. točke 1. Uredbe (EU) br. 575/2013;

3.

„podgrupa” znači grupa čije matično društvo nije društvo kći druge institucije kojoj je izdano odobrenje za rad u istoj državi članici sudionici, niti društvo kći financijskog holdinga ili mješovitog financijskog holdinga osnovanog u istoj državi članici sudionici;

4.

„konsolidirana osnova” znači konsolidirana osnova kako je utvrđeno u članku 4. stavku 1. točki 48. Uredbe (EU) br. 575/2013;

5.

„potkonsolidirana osnova” znači potkonsolidirana osnova kako je utvrđeno u članku 4. stavku 1. točki 49. Uredbe (EU) br. 575/2013.

Članak 3.

Promjena statusa nadziranog subjekta ili nadzirane grupe

1.   Za potrebe ove Uredbe, nadzirani subjekt ili nadzirana grupa razvrstava se kao značajna 18 mjeseci nakon što joj je dostavljena odluka navedena u članku 45. stavku 1. Uredbe (EU) 468/2014 (ESB/2014/17). Nadzirani subjekt ili nadzirana grupa dostavlja podatke u skladu s glavom II. ove Uredbe kao značajni nadzirani subjekt ili značajna nadzirana grupa na prvi referentni datum koji nastupi nakon što su nadzirani subjekt ili nadzirana grupa razvrstani kao značajni.

2.   Za potrebe ove Uredbe, nadzirani subjekt ili nadzirana grupa razvrstavaju se kao manje značajni nakon što im je dostavljena odluka navedena u članku 46. stavku 1. Uredbe (EU) 468/2014 (ESB/2014/17). Nakon toga, nadzirani subjekt ili nadzirana grupa dostavljaju podatke u skladu s glavom III. ove Uredbe.

GLAVA II.

ZNAČAJNE NADZIRANE GRUPE I SUBJEKTI

POGLAVLJE I.

Značajne nadzirane grupe

Članak 4.

Oblik i učestalost izvješćivanja na konsolidiranoj osnovi te referentni datumi i datumi dostave podataka za značajne nadzirane grupe koje primjenjuju MSFI nadzorno izvješćivanje sukladno članku 24. stavku 2. Uredbe (EU) br. 575/2013

U skladu s člankom 99. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 575/2013, značajne nadzirane grupe koje primjenjuju MSFI temeljem Uredbe (EZ) br. 1606/2002 za nadzorno izvješćivanje sukladno članku 24. stavku 2. Uredbe (EU) br. 575/2013, dostavljaju nadzorne financijske podatke kako je propisano u člancima 2., 3. i 10. Provedbene uredbe (EU) br. 6880/2014 na konsolidiranoj osnovi. Njihove podgrupe koje za nadzorno izvješćivanje primjenjuju MSFI temeljem Uredbe (EZ) br. 1606/2002 također dostavljaju nadzorne financijske podatke kako je propisano u člancima 2., 3. i 10. Provedbene Uredbe (EU) br. 680/2014 na konsolidiranoj osnovi.

Članak 5.

Oblik i učestalost izvješćivanja na konsolidiranoj osnovi te referentni datumi i datumi dostave podataka za značajne nadzirane grupe koje primjenjuju nacionalne računovodstvene okvire temeljem Direktive 86/635/EEZ

U skladu s člankom 99. stavkom 6. Uredbe (EU) br. 575/2013, značajne nadzirane grupe, osim onih iz članka 4., na koje se primjenjuju nacionalni računovodstveni okviri temeljem Direktive 86/635/EEZ, uključujući sve njihove podgrupe, dostavljaju nadzorne financijske podatke kako je propisano u člancima 2., 3. i 11. Provedbene uredbe (EU) br. 680/2014 na konsolidiranoj osnovi.

POGLAVLJE II.

Značajni nadzirani subjekti

Članak 6.

Oblik i učestalost izvješćivanja na pojedinačnoj osnovi za subjekte koji nisu dio značajne nadzirane grupe

1.   Značajni nadzirani subjekti koji nisu dio značajne nadzirane grupe koja primjenjuje MSFI temeljem Uredbe (EZ) br. 1606/2002 zato što pripremaju svoja godišnja financijska izvješća u skladu s tamo navedenim računovodstvenim standardima ili zato što ih primjenjuju za nadzorno izvješćivanje sukladno članku 24. stavku 2. Uredbe (EU) br. 575/2013, dostavljaju nadzorne financijske podatke odgovarajućem nacionalnom nadležnom tijelu na pojedinačnoj osnovi. Ovo se također odnosi na podružnice koje su u državi članici sudionici osnovale kreditne institucije osnovane u državi članici nesudionici.

2.   Nadzorno financijsko izvješćivanje iz stavka 1. uključuje podatke navedene u članku 9. Provedbene uredbe (EU) br. 680/2014 i odvija se s učestalošću određenom u tom članku.

3.   Značajni nadzirani subjekti, osim onih iz stavka 1., koji nisu dio značajne nadzirane grupe i na koje se primjenjuju nacionalni računovodstveni okviri temeljem Direktive 86/635/EEZ, uključujući podružnice koje su u državi članici sudionici osnovale kreditne institucije osnovane u državi članici nesudionici, dostavljaju nadzorne financijske podatke odgovarajućem nacionalnom nadležnom tijelu.

4.   Nadzorno financijsko izvješćivanje iz stavka 3. uključuje podatke navedene u članku 11. Provedbene uredbe (EU) br. 680/2014 i odvija se s učestalošću određenom u tom članku.

5.   Podaci navedeni u stavcima 2. i 4. gore uključuju samo podatke koji se odnose na:

(a)

imovinu, obveze, vlasničke udjele, prihode i rashode koje nadzirani subjekt priznaje temeljem primjenjivih računovodstvenih standarda;

(b)

izvanbilančne izloženosti i aktivnosti u koje je uključena nadzirana institucija;

(c)

transakcije osim onih iz točaka (a) i (b) koje izvršava nadzirani subjekt;

(d)

pravila vrednovanja, uključujući metode procjene gubitaka od kreditnog rizika, koja postoje temeljem primjenjivih računovodstvenih standarda i koja stvarno primjenjuje nadzirani subjekt.

6.   Nacionalna nadležna tijela mogu prikupljati podatke koje treba dostaviti ESB-u, navedene u stavcima 2. i 4. kao dio šireg nacionalnog izvještajnog okvira koji, u skladu s odgovarajućim pravom Unije ili nacionalnim pravom, uključuje dodatne nadzorne financijske podatke koji, osim za potrebe nadzora, služe i za druge potrebe kao što su potrebe statistike.

Članak 7.

Oblik i učestalost izvješćivanja na pojedinačnoj osnovi za subjekte koji su dio značajne nadzirane grupe

1.   Značajni nadzirani subjekti koji primjenjuju MSFI temeljem Uredbe (EZ) br. 1606/2002, bilo zbog toga što pripremaju svoje godišnje račune u skladu s računovodstvenim standardima koji su tamo navedeni, ili zbog toga što ih primjenjuju za nadzorno izvješćivanje sukladno članku 24. stavku 2. Uredbe (EU) br. 575/2013, i koji su dio značajne nadzirane grupe, dostavljaju nadzorne financijske podatke odgovarajućem nacionalnom nadležnom tijelu na pojedinačnoj osnovi. Nadzorno financijsko izvješćivanje takvih subjekata odvija se učestalošću određenom u članku 9. Provedbene uredbe (EU) br. 680/2014 i uključuje opće minimalne podatke navedene u Prilogu I.

2.   Nacionalna nadležna tijela dostavljaju ESB-u sve dodatne obrasce navedene u Prilogu III. Provedbenoj uredbi (EU) br. 680/2014 koje prikupe. Nacionalna nadležna tijela unaprijed obavješćuju ESB o svakom dodatnom obrascu koji namjeravaju prenijeti.

3.   Značajni nadzirani subjekti, osim onih iz stavka 1., na koje se primjenjuju nacionalni računovodstveni okviri temeljem Direktive 86/635/EEZ i koji su dio značajne nadzirane grupe, dostavljaju nadzorne financijske podatke odgovarajućem nacionalnom nadležnom tijelu.

4.   Nadzorno financijsko izvješćivanje iz stavka 3. odvija se učestalošću određenom u članku 11. Provedbene uredbe (EU) br. 680/2014 i uključuje opće minimalne podatke navedene u Prilogu I.

5.   Nacionalna nadležna tijela dostavljaju ESB-u sve dodatne obrasce navedene u Prilogu IV. Provedbenoj uredbi (EU) br. 680/2014 koje prikupe. Nacionalna nadležna tijela unaprijed obavješćuju ESB o svakom dodatnom obrascu koji namjeravaju prenijeti.

6.   Podaci navedeni u stavcima 1., 2. 4. i 5. dostavljaju se kako je propisano u članku 6. stavku 5. ove Uredbe.

7.   Nacionalna nadležna tijela mogu prikupljati podatke koje treba dostaviti ESB-u, navedene u stavcima 1., 2., 4. i 5. kao dio šireg nacionalnog izvještajnog okvira koji, u skladu s odgovarajućim pravom Unije ili nacionalnim pravom, uključuje dodatne nadzorne financijske podatke koji, osim za potrebe nadzora, služe i za druge potrebe kao što su potrebe statistike.

Članak 8.

Referentni datumi i datumi dostave za značajne nadzirane subjekte

1.   Podaci o značajnim nadziranim subjektima navedeni u člancima 6. i 7. imaju sljedeće referentne datume:

(a)

za tromjesečno izvješćivanje: 31. ožujka, 30. lipnja, 30. rujna i 31. prosinca;

(b)

za polugodišnje izvješćivanje: 30. lipnja i 31. prosinca;

(c)

za godišnje izvješćivanje: 31. prosinca.

2.   Podaci koji se odnose na razdoblje dostavljaju se kumulativno od prvog dana kalendarske godine do referentnog datuma.

3.   Kao iznimka od stavaka 1. i 2., ako je značajnim nadziranim subjektima dozvoljeno razraditi svoja godišnja financijska izvješća na temelju računovodstvene godine koja se ne podudara s kalendarskom godinom, nacionalna nadležna tijela mogu prilagoditi referentne datume kraju računovodstvene godine. Prilagođeni referentni datumi su tri, šest, devet i 12 mjeseci nakon početka računovodstvene godine. Podaci koji se odnose na razdoblje dostavljaju se kumulativno od prvog dana kalendarske godine do referentnog datuma.

4.   Nacionalna nadležna tijela dostavljaju ESB-u podatke o značajnim nadziranim subjektima navedenim u članku 6. i 7. do kraja poslovanja na sljedeće datume dostave:

(a)

za značajne nadzirane subjekte koji nisu dio značajne nadzirane grupe, četrdesetog radnog dana nakon referentnog datuma na koje se podaci odnose;

(b)

za značajne nadzirane subjekte koji su dio značajne nadzirane grupe, pedeset i petog radnog dana nakon referentnog datuma na koje se podaci odnose.

5.   Nacionalna nadležna tijela odlučuju kada nadzirani subjekti trebaju dostaviti nadzorne financijske podatke kako bi udovoljili ovim rokovima.

POGLAVLJE III.

Izvješćivanje od strane značajnih nadziranih grupa u odnosu na društva kćeri osnovana u državi članici nesudionici ili trećoj zemlji

Članak 9.

Oblik i učestalost izvješćivanja od strane značajnih nadziranih grupa u odnosu na društva kćeri osnovana u državi članici nesudionici ili trećoj zemlji

1.   Matične institucije u državi članici sudionici i institucije koje kontrolira matični financijski holding ili matični mješoviti financijski holding u državi članici sudionici osiguravaju da se nadzorni financijski podaci, koji se odnose na društva kćeri koja su osnovana u državi članici nesudionici ili u trećoj zemlji, dostavljaju odgovarajućim nacionalnim nadležnim tijelima na pojedinačnoj osnovi kako slijedi:

(a)

za značajne nadzirane grupe koje primjenjuju MSFI temeljem Uredbe (EZ) br. 1606/2002, bilo zbog toga što pripremaju svoje godišnje račune u skladu s računovodstvenim standardima koji su tamo navedeni, ili zbog toga što ih primjenjuju za nadzorno izvješćivanje sukladno članku 24. stavku 2. Uredbe (EU) br. 575/2013, na najvišoj razini konsolidacije unutar države članice sudionice, nadzorno financijsko izvješćivanje uključuje podatke navedene u stavku 1. Priloga II. i odvija se učestalošću navedenom u članku 9. Provedbene uredbe (EU) br. 680/2014;

(b)

za značajne nadzirane grupe, osim onih gore navedenih, na koje se primjenjuju nacionalni računovodstveni okviri temeljem Direktive 86/635/EEZ na najvišoj razini konsolidacije unutar države članice sudionice, nadzorno financijsko izvješćivanja uključuje podatke navedene u stavku 2. Priloga II. i odvija se s učestalošću navedenom u članku 11. Provedbene uredbe (EU) br. 680/2014.

2.   Kao iznimka od stavka 1., matična društva iz tog stavka ne dostavljaju financijske podatke koji se odnose na društva kćeri s imovinom čija ukupna vrijednost iznosi 3 milijarde eura ili manje. U tu svrhu, ukupna vrijednost imovine određuje se na temelju kriterija navedenih u dijelu IV. glavi 3. Uredbe (EU) br. 468/2014 (ESB/2014/17).

3.   Kada ažuriranje popisa nadziranih subjekata, u skladu s dijelom IV., glavom 2. poglavljem 3. Uredbe (EU) br. 468/2014 (ESB/2014/17), pokaže da ukupna vrijednost imovine društva kćeri premašuje 3 milijarde eura, društvo kći uključuje se u podatke koji se dostavljaju u skladu sa stavkom 1. prvog referentnog datuma koji nastupi 18 mjeseci nakon objave ažuriranog popisa nadziranih subjekata. Kada ažuriranje pokaže da je ukupna vrijednost imovine društva kćeri ispod ili jednaka 3 milijarde eura, matično društvo počinje dostavljati podatke u skladu sa stavkom 2. prvog referentnog datuma koji nastupi nakon objave ažuriranog popisa nadziranih subjekata.

Članak 10.

Referentni datumi i datumi dostave za izvješćivanje od strane značajnih nadziranih grupa u odnosu na društva kćeri osnovana u državi članici nesudionici ili trećoj zemlji

1.   Podaci navedeni u članku 9. prikupljaju se s istim referentnim datumima kao i nadzorni financijski podaci o povezanim značajnim nadziranim grupama. Podaci koji se odnose na određeno razdoblje dostavljaju se kumulativno od prvog dana računovodstvene godine koja se koristi za dostavljanje financijskih podataka do referentnog datuma.

2.   Nacionalna nadležna tijela dostavljaju ESB-u podatke o društvima kćeri koja su osnovana u državi članici nesudionici ili trećoj zemlji kako je navedeno u članku 9. do kraja poslovanja pedeset i petog radnog dana nakon referentnog datuma na koji se podaci odnose.

3.   Nacionalna nadležna tijela odlučuju kada nadzirani subjekti trebaju dostaviti nadzorne financijske podatke kako bi udovoljili ovom roku.

GLAVA III.

MANJE ZNAČAJNE NADZIRANE GRUPE I SUBJEKTI

POGLAVLJE I.

Manje značajne nadzirane grupe

Članak 11.

Oblik i učestalost izvješćivanja na konsolidiranoj osnovi za manje značajne nadzirane grupe

1.   Manje značajne nadzirane grupe koje primjenjuju MSFI temeljem Uredbe (EZ) br. 1606/2002 za nadzorno izvješćivanje sukladno članku 24. stavku 2. Uredbe (EU) br. 575/2013, uključujući sve njihove podgrupe, dostavljaju nadzorne financijske podatke odgovarajućem nacionalnom nadležnom tijelu na konsolidiranoj osnovi.

2.   Nadzorno financijsko izvješćivanje iz stavka 1. odvija se učestalošću određenom u članku 9. Provedbene uredbe (EU) br. 680/2014 i uključuje opće minimalne podatke navedene u stavku 1. Priloga I.

3.   Nacionalna nadležna tijela dostavljaju ESB-u sve dodatne obrasce navedene u Prilogu III. Provedbenoj uredbi (EU) br. 680/2014 koje nacionalno nadležno tijelo prikupi. Nacionalna nadležna tijela unaprijed obavješćuju ESB o svakom dodatnom obrascu koji namjeravaju prenijeti.

4.   Manje značajne nadzirane grupe, osim onih iz stavka 1., na koje se primjenjuju nacionalni računovodstveni okviri temeljem Direktive 86/635/EEZ dostavljaju nadzorne financijske podatke odgovarajućem nacionalnom nadležnom tijelu. To nadzorno financijsko izvješćivanje odvija se učestalošću određenom u članku 11. Provedbene uredbe (EU) br. 680/2014 i uključuje opće minimalne podatke navedene u stavku 2. Priloga I.

5.   Nacionalno nadležno tijelo dostavlja ESB-u sve dodatne obrasce navedene u Prilogu IV. Provedbenoj uredbi (EU) br. 680/2014 koje nacionalno nadležno tijelo prikupi. Nacionalna nadležna tijela unaprijed obavješćuju ESB o svakom dodatnom obrascu koji namjeravaju prenijeti.

6.   Kao iznimka od stavaka od 4. i 5. nadzorno financijsko izvješćivanje o manje značajnim nadziranim grupama s imovinom čija ukupna vrijednost iznosi 3 milijarde eura ili manje, uključuje podatke navedene u Prilogu III., kao opći minimum, umjesto podataka navedenih u stavku 4. ovog članka. U tu svrhu, ukupna vrijednost imovine nadzirane grupe je vrijednost koja se koristi za određivanje je li nadzirani subjekt značajan na temelju svoje veličine, u skladu s dijelom IV., glavom III. Uredbe (EU) br. 468/2014 (ESB/2014/17).

7.   Kada ažuriranje popisa nadziranih subjekata, u skladu s dijelom IV., glavom II., poglavljem 3. Uredbe (EU) br. 468/2014 (ESB/2014/17), pokaže da ukupna vrijednost imovine manje značajne nadzirane grupe premašuje 3 milijarde eura, grupa počinje dostavljati podatke u skladu sa stavcima 4. i 5. prvog referentnog datuma koji nastupi 18 mjeseci nakon objave ažuriranog popisa nadziranih subjekata. Kada ažuriranje pokaže da je ukupna vrijednost imovine manje značajne nadzirane grupe ispod ili jednaka 3 milijarde eura, ta grupa počinje dostavljati podatke u skladu sa stavkom 6. prvog referentnog datuma koji nastupi nakon objave ažuriranog popisa nadziranih subjekata.

8.   Podaci navedeni u stavcima 2., 3. 4., 5. i 6. dostavljaju se kako je propisano u članku 6. stavku 5. ove Uredbe.

9.   Nacionalna nadležna tijela mogu prikupljati podatke koje treba dostaviti ESB-u, navedene u stavcima 2., 3., 4., 5. i 6. kao dio šireg izvještajnog okvira koji, u skladu s mjerodavnim pravom Unije ili nacionalnim pravom uključuje dodatne nadzorne financijske podatke koji, osim za potrebe nadzora, služe i za druge potrebe kao što su potrebe statistike.

Članak 12.

Referentni datumi i datumi dostave za manje značajne nadzirane grupe

1.   Podaci o manje značajnim nadziranim grupama navedeni u članku 11. imaju sljedeće referentne datume:

(a)

za tromjesečno izvješćivanje: 31. ožujka, 30. lipnja, 30. rujna i 31. prosinca;

(b)

za polugodišnje izvješćivanje: 30. lipnja i 31. prosinca;

(c)

za godišnje izvješćivanje: 31. prosinca.

2.   Podaci koji se odnose na određeno razdoblje dostavljaju se kumulativno od prvog dana kalendarske godine do referentnog datuma.

3.   Kao iznimka od stavaka 1. i 2., ako je manje značajnim nadziranim grupama dozvoljeno dostaviti svoje nadzorne financijske podatke na temelju računovodstvene godine koja se ne podudara s kalendarskom godinom, nacionalna nadležna tijela mogu prilagoditi referentne datume kraju računovodstvene godine. Prilagođeni referentni datumi su tri, šest, devet i 12 mjeseci nakon početka računovodstvene godine. Podaci koji se odnose na razdoblje dostavljaju se kumulativno i obuhvaćaju razdoblje od prvog dana računovodstvene godine do referentnog datuma.

4.   Nacionalna nadležna tijela dostavljaju ESB-u podatke navedene u članku 11. do kraja poslovanja na sljedeće datume dostave:

(a)

za manje značajne nadzirane grupe, uključujući podgrupe, izvješćivanje na potkonsolidiranoj osnovi, pedeset i petog radnog dana nakon referentnog datuma na koji se podaci odnose;

(b)

za manje značajne nadzirane grupe, izvješćivanje na potkonsolidiranoj osnovi temeljem članka 1. stavka 3., šezdeset i petog radnog dana nakon referentnog datuma na koji se podaci odnose;

5.   Nacionalna nadležna tijela odlučuju kada nadzirani subjekti trebaju dostaviti nadzorne financijske podatke kako bi udovoljili ovim rokovima.

POGLAVLJE II.

Manje značajni nadzirani subjekti

Članak 13.

Oblik i učestalost izvješćivanja na pojedinačnoj osnovi za manje značajne nadzirane subjekte koji nisu dio grupe

1.   Manje značajni nadzirani subjekti koji primjenjuju MSFI temeljem Uredbe (EZ) br. 1606/2002, bilo zbog toga što pripremaju svoje godišnje račune u skladu s računovodstvenim standardima koji su u njoj navedeni, ili zbog toga što ih primjenjuju za nadzorno izvješćivanje sukladno članku 24. stavku 2. Uredbe (EU) br. 575/2013, i koji nisu dio nadzirane grupe, uključujući podružnice koje je u državi članici sudionici osnovala kreditna institucija osnovana u državi članici nesudionici, dostavljaju nadzorne financijske podatke odgovarajućem nacionalnom nadležnom tijelu na pojedinačnoj osnovi.

2.   Nadzorno financijsko izvješćivanje iz stavka 1. odvija se učestalošću određenom u članku 9. Provedbene uredbe (EU) br. 680/2014 i uključuje opće minimalne podatke navedene u stavku 1. Priloga I.

3.   Nacionalna nadležna tijela dostavljaju ESB-u sve dodatne obrasce navedene u Prilogu III. Provedbenoj Uredbi (EU) br. 680/2014 koje nacionalno nadležno tijelo prikupi. Nacionalna nadležna tijela unaprijed obavješćuju ESB o svakom dodatnom obrascu koji namjeravaju prenijeti.

4.   Manje značajni nadzirani subjekti, osim onih iz stavka 1., na koje se primjenjuju nacionalni računovodstveni okviri temeljem Direktive 86/635/EEZ, i koji nisu dio nadzirane grupe, uključujući podružnice koje je u državi članici sudionici osnovala kreditna institucija osnovana u državi članici nesudionici, dostavljaju nadzorne financijske podatke odgovarajućem nacionalnom nadležnom tijelu.

5.   Nadzorno financijsko izvješćivanje iz stavka 4. odvija se učestalošću određenom u članku 11. Provedbene uredbe (EU) br. 680/2014 i uključuje opće minimalne podatke navedene u stavku 2. Priloga I.

6.   Nacionalna nadležna tijela dostavljaju ESB-u sve dodatne obrasce navedene u Prilogu IV. Provedbenoj uredbi (EU) br. 680/2014 koje prikupe. Nacionalna nadležna tijela unaprijed obavješćuju ESB o svakom dodatnom obrascu koji namjeravaju prenijeti.

7.   Na stavke 2., 3., 5. i 6. primjenjuju se sljedeće iznimke:

a)

nadzorno financijsko izvješćivanje o manje značajnim nadziranim kreditnim institucijama s imovinom čija ukupna vrijednost iznosi manje od 3 milijarde eura, uključuje podatke navedene u Prilogu III., kao opći minimum, umjesto podataka navedenih u stavcima 2., 3., 5. ili 6.;

b)

podružnica koju je u državi članici sudionici osnovala kreditna institucija osnovana u državi članici nesudionici nije uključena u izvješćivanje o nadzornim financijskim podacima ako je ukupna vrijednost njene imovine manja od 3 milijarde eura.

8.   Za potrebe stavka 7., ukupna vrijednost imovine nadziranog subjekta je vrijednost koja se koristi za određivanje je li nadzirani subjekt značajan na temelju svoje veličine, u skladu s dijelom IV., glavom III. Uredbe (EU) br. 468/2014 (ESB/2014/17).

9.   Kada ažuriranje popisa nadziranih subjekata, u skladu s dijelom IV., glavom II., poglavljem 3. Uredbe (EU) br. 468/2014 (ESB/2014/17), pokaže da ukupna vrijednost imovine manje značajnog nadziranog subjekta premašuje 3 milijarde eura, subjekt počinje dostavljati podatke u skladu sa stavcima 2., 3., 5. i 6. prvog referentnog datuma koji nastupi 18 mjeseci nakon objave ažuriranog popisa nadziranih subjekata. Kada ažuriranje pokaže da je ukupna vrijednost imovine manje značajnog nadziranog subjekta ispod ili jednaka 3 milijarde eura, taj subjekt počinje dostavljati podatke u skladu sa stavkom 7., prvog referentnog datuma koji nastupi nakon objave ažuriranog popisa nadziranih subjekata.

10.   Podaci navedeni u stavcima 2., 3. 5., 6. i 7. dostavljaju se kako je propisano u članku 6. stavku 5. ove Uredbe.

11.   Nacionalna nadležna tijela mogu prikupljati podatke koje treba dostaviti ESB-u, navedene u stavcima 2., 3., 5., 6. i 7. kao dio šireg nacionalnog izvještajnog okvira koji, u skladu s odgovarajućim pravom Unije ili nacionalnim pravom, uključuje dodatne nadzorne financijske podatke koji, osim za potrebe nadzora, služe i za druge potrebe kao što su potrebe statistike.

Članak 14.

Oblik i učestalost izvješćivanja na pojedinačnoj osnovi za subjekte koji su dio manje značajne nadzirane grupe

1.   Manje značajni nadzirani subjekti koji primjenjuju MSFI temeljem Uredbe (EZ) br. 1606/2002, bilo zbog toga što pripremaju svoje godišnje račune u skladu s računovodstvenim standardima koji su tamo navedeni, ili zbog toga što ih primjenjuju za nadzorno izvješćivanje sukladno članku 24. stavku 2. Uredbe (EU) br. 575/2013, a koji su dio manje značajne nadzirane grupe dostavljaju nadzorne financijske podatke odgovarajućem nacionalnom nadležnom tijelu na pojedinačnoj osnovi.

2.   Nadzorno financijsko izvješćivanje iz stavka 1. odvija se učestalošću određenom u članku 9. Provedbene uredbe (EU) br. 680/2014 i uključuje opće minimalne podatke navedene u Prilogu II.

3.   Nacionalna nadležna tijela dostavljaju ESB-u sve dodatne obrasce navedene u Prilogu III. Provedbenoj uredbi (EU) br. 680/2014 koje prikuplja nacionalno nadležno tijelo. Nacionalna nadležna tijela unaprijed obavješćuju ESB o svakom dodatnom obrascu koji namjeravaju prenijeti.

4.   Manje značajni nadzirani subjekti, osim onih iz stavka 1., na koje se primjenjuju nacionalni računovodstveni okviri temeljem Direktive 86/635/EEZ, i koji su dio manje značajne nadzirane grupe, dostavljaju nadzorne financijske podatke odgovarajućem nacionalnom nadležnom tijelu.

5.   Nadzorno financijsko izvješćivanje iz stavka 4. odvija se učestalošću određenom u članku 11. Provedbene uredbe (EU) br. 680/2014 i uključuje opće minimalne podatke navedene u Prilogu II.

6.   Nacionalna nadležna tijela dostavljaju ESB-u sve dodatne obrasce navedene u Prilogu IV. Provedbenoj uredbi (EU) br. 680/2014 koje prikuplja nacionalno nadležno tijelo. Nacionalna nadležna tijela unaprijed obavješćuju ESB o svakom dodatnom obrascu koji namjeravaju prenijeti.

7.   Kao iznimka od stavaka 2., 3., 5. i 6. nadzorna financijska izvješća manje značajnih nadziranih subjekata s imovinom čija ukupna vrijednost je manja od 3 milijarde eura uključuje podatke navedene u Prilogu III. U tu svrhu, ukupna vrijednost imovine nadziranog subjekta je vrijednost koja se koristi za određivanje je li nadzirani subjekt značajan na temelju svoje veličine, u skladu s dijelom IV., glavom III. Uredbe (EU) br. 468/2014 (ESB/2014/17).

8.   Kada ažuriranje popisa nadziranih subjekata, u skladu s dijelom IV., glavom II. Uredbe (EU) br. 468/2014 (ESB/2014/17), pokaže da ukupna vrijednost imovine manje značajnog nadziranog subjekta premašuje 3 milijarde eura, subjekt počinje dostavljati podatke u skladu sa stavcima 2., 3., 5. i 6. prvog referentnog datuma koji nastupi 18 mjeseci nakon objave ažuriranog popisa nadziranih subjekata. Kada ažuriranje pokaže da je ukupna vrijednost imovine manje značajnog nadziranog subjekta ispod ili jednaka 3 milijarde eura, taj subjekt počinje dostavljati podatke u skladu sa stavkom 7. prvog referentnog datuma koji nastupi nakon objave ažuriranog popisa nadziranih subjekata.

9.   Podaci navedeni u stavcima 2., 3. 5., 6. i 7. dostavljaju se kako je propisano u članku 6. stavku 5. ove Uredbe.

10.   Nacionalna nadležna tijela mogu prikupljati podatke koje treba dostaviti ESB-u, navedene u stavcima 2., 3., 5., 6. i 7. kao dio šireg nacionalnog izvještajnog okvira koji, u skladu s odgovarajućim pravom Unije ili nacionalnim pravom, uključuje dodatne nadzorne financijske podatke koji, osim za potrebe nadzora, služe i za druge potrebe kao što su potrebe statistike.

Članak 15.

Referentni datumi i datumi dostave za manje značajne nadzirane subjekte

1.   Podaci o manje značajnim nadziranim subjektima navedeni u člancima 13. i 14. imaju sljedeće referentne datume:

(a)

za tromjesečno izvješćivanje: 31. ožujka, 30. lipnja, 30. rujna i 31. prosinca;

(b)

za polugodišnje izvješćivanje: 30. lipnja i 31. prosinca;

(c)

za godišnje izvješćivanje: 31. prosinca.

2.   Podaci koji se odnose na razdoblje dostavljaju se kumulativno od prvog dana kalendarske godine do referentnog datuma.

3.   Kao iznimka od stavaka 1. i 2., ako nacionalna nadležna tijela dozvole manje značajnim nadziranim subjektima da dostavljaju svoje nadzorne financijske podatke na temelju računovodstvene godine koja se ne podudara s kalendarskom godinom, nacionalna nadležna tijela mogu prilagoditi referentne datume kraju računovodstvene godine. Prilagođeni referentni datumi su tri, šest, devet i 12 mjeseci nakon početka računovodstvene godine. Podaci koji se odnose na određeno razdoblje dostavljaju se kumulativno od prvog dana računovodstvene godine do referentnog datuma.

4.   Nacionalna nadležna tijela dostavljaju ESB-u nadzorne financijske podatke o manje značajnim nadziranim subjektima navedenim u člancima 13. i 14. do kraja poslovanja na sljedeće datume dostave:

(a)

za manje značajne nadzirane subjekte koji nisu dio nadzirane grupe, pedeset i petog radnog dana nakon referentnog datuma na koje se podaci odnose;

(b)

za manje značajne nadzirane subjekte koji su dio manje značajne nadzirane grupe, šezdeset i petog radnog dana nakon referentnog datuma na koje se podaci odnose.

5.   Nacionalna nadležna tijela odlučuju kada nadzirani subjekti trebaju dostaviti nadzorne financijske podatke kako bi udovoljili ovim rokovima.

GLAVA IV.

KVALITETA PODATAKA I IT JEZIK

Članak 16.

Provjere kvalitete podataka

Nacionalna nadležna tijela prate i osiguravaju kvalitetu i pouzdanost podataka dostavljenih ESB-u. U tu svrhu, nacionalna nadležna tijela slijede specifikacije iz članka 4. i članka 5. Odluke ESB/2014/29.

Članak 17.

IT jezik za prijenos podataka od nacionalnih nadležnih tijela ESB-u

Nacionalna nadležna tijela prenose podatke navedene u ovoj Uredbi u skladu s taksonomijom eXtensible Business Reporting Language kako bi osigurale jedinstvene tehničke oblike za razmjenu podataka utvrđene Provedbenom uredbom (EU) br. 680/2014. U tu svrhu, nacionalna nadležna tijela slijede specifikacije iz članka 6. Odluke ESB/2014/29.

GLAVA V.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 18.

Prvi referentni datumi izvješćivanja

1.   31. prosinca 2015. je prvi referentni datum za izvješćivanje, u skladu s ovom Uredbom, o nadzornim financijskim podacima koji se odnose na:

(a)

značajne nadzirane grupe;

(b)

značajne nadzirane subjekte koji nisu dio nadzirane grupe.

2.   30. lipnja 2016. je prvi referentni datum za izvješćivanje, u skladu s ovom Uredbom, o nadzornim financijskim podacima koji se odnose na:

(a)

značajne nadzirane subjekte koji su dio nadzirane grupe;

(b)

društva kćeri značajnih nadziranih grupa osnovanih u državi članici nesudionici ili u trećoj zemlji.

3.   30. lipnja 2017. je prvi referentni datum za izvješćivanje, u skladu s ovom Uredbom, o nadzornim financijskim podacima koji se odnose na:

(a)

manje značajne nadzirane grupe;

(b)

manje značajne nadzirane subjekte.

Članak 19.

Prijelazne odredbe

Odluke koje su donijela nacionalna nadležna tijela u vezi s izvješćivanjem od strane značajnih nadziranih grupa i subjekata o nadzornim financijskim podacima obuhvaćenim predmetom ove Uredbe ostaju nepromijenjene za sve referentne datume prije prvog referentnog datuma izvješćivanja navedenog u članku 18.

Članak 20.

Završna odredba

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Uredba je u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u državama članicama u skladu s Ugovorima.

Sastavljeno u Frankfurtu na Majni 17. ožujka 2015.

Upravno vijeće ESB-a

Predsjednik ESB-a

Mario DRAGHI


(1)  SL L 287, 29.10.2013., str. 63.

(2)  SL L 141, 14.5.2014., str. 1.

(3)  Uredba (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o bonitetnim zahtjevima za kreditne institucije i investicijska društva i o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 (SL L 176, 27.6.2013., str. 1.).

(4)  Provedbena uredba Komisije (EU) br. 680/2014 od 16. travnja 2014. o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda o nadzornom izvješćivanju institucija u skladu s Uredbom (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 191, 28.6.2014., str. 1.).

(5)  Odluka ESB/2014/29 Europske središnje banke od 2. srpnja 2014. o dostavi nadzornih podataka Europskoj središnjoj banci, o kojima nadzirani subjekti izvješćuju nacionalna nadležna tijela sukladno Provedbenoj uredbi Komisije (EU) br. 680/2014 (SL L 214, 19.7.2014., str. 34.).

(6)  Uredba (EZ) br. 1606/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 19. srpnja 2002. o primjeni međunarodnih računovodstvenih standarda (SL L 243, 11.9.2002., str. 1. ).

(7)  Direktiva Vijeća 86/635/EEZ od 8. prosinca 1986. o godišnjim financijskim izvještajima i konsolidiranim financijskim izvještajima banaka i drugih financijskih institucija (SL L 372, 31.12.1986., str. 1.).

(8)  Direktiva 2013/36/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o pristupanju djelatnosti kreditnih institucija i bonitetnom nadzoru nad kreditnim institucijama i investicijskim društvima, izmjeni Direktive 2002/87/EZ te stavljanju izvan snage direktiva 2006/48/EZ i 2006/49/EZ (SL L 176, 27.6.2013., str. 338. ).


PRILOG I.

Pojednostavljeno nadzorno financijsko izvješćivanje

1.

Za nadzirane grupe i nadzirane subjekte koji primjenjuju MSFI temeljem Provedbene uredbe (EZ) br. 1606/2002 i za nadzirane subjekte koji primjenjuju nacionalne računovodstvene okvire temeljem Direktive 86/635/EEZ koji su usklađeni s MSFI-jem, „Pojednostavljeno nadzorno financijsko izvješćivanje” uključuje obrasce iz Priloga III. Provedbenoj uredbi (EU) br. 680/2014 navedene u tablici 1.

2.

Za nadzirane grupe i nadzirane subjekte koji primjenjuju nacionalne računovodstvene okvire temeljem Direktive 86/635/EEZ, osim onih iz stavka 1., „Pojednostavljeno nadzorno financijsko izvješćivanje” uključuje obrasce iz Priloga IV. Uredbi (EU) br. 680/2014 navedene u tablici 2.

3.

Podaci iz stavaka 1. i 2. dostavljaju se u skladu s uputama iz Priloga V. Provedbenoj uredbi (EU) br. 680/2014.

4.

Obrasci 17.1, 17.2 i 17.3 u tablicama 1. i 2. namijenjeni su samo za nadzirane grupe, a obrazac 40.1 u tablici 1. i 2. namijenjen je za nadzirane grupe i nadzirane subjekte koji nisu dio grupe.

5.

Za potrebe izračunavanja praga navedenog u dijelu 2. tablica 1. i 2. u ovom Prilogu, primjenjuje se članak 5. stavak (a) točka 4. Provedbene uredbe (EU) 680/2014.

Tablica 1.

Obrazac broj

Naziv obrasca ili skupine obrazaca

1. DIO [TROMJESEČNO IZVJEŠĆIVANJE]

Bilanca [Izvješće o financijskom stanju]

1.1

Bilanca: imovina

1.2

Bilanca: obveze

1.3

Bilanca: vlasnički udjeli

2.

Račun dobiti i gubitka

Raščlamba financijske imovine prema instrumentu i prema sektoru druge ugovorne strane

4.1

Raščlamba financijske imovine prema instrumentu i prema sektoru druge ugovorne strane: financijska imovina koja se drži radi trgovanja

4.2

Raščlamba financijske imovine prema instrumentu i prema sektoru druge ugovorne strane: financijska imovina po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak

4.3

Raščlamba financijske imovine prema instrumentu i prema sektoru druge ugovorne strane: financijska imovina raspoloživa za prodaju

4.4

Raščlamba financijske imovine prema instrumentu i prema sektoru druge ugovorne strane: krediti i potraživanja i ulaganja koja se drže do dospijeća

4.5

Podređena financijska imovina

5.

Raščlamba kredita i predujmova prema proizvodu

6.

Raščlamba kredita i predujmova nefinancijskim društvima prema šiframa djelatnosti NACE

Raščlamba financijskih obveza

8.1.

Raščlamba financijskih obveza prema proizvodu i prema sektoru druge ugovorne strane

8.2

Podređene financijske obveze

Obveze po kreditima, financijska jamstva i ostale obveze

9.1

Izvanbilančne izloženosti: obveze po kreditima, financijska jamstva i ostale preuzete obveze

9.2

Obveze po kreditima, financijska jamstva i ostale primljene obveze

10.

Izvedenice – trgovanje

Izvedenice – računovodstvo ograničavanja rizika (hedge)

11.1

Izvedenice – računovodstvo ograničavanja rizika: raščlamba prema vrsti rizika i vrsti ograničavanja rizika

12.

Kretanje ispravaka vrijednosti za kreditne gubitke i umanjenje vrijednosti vlasničkih instrumenata

Primljeni kolaterali i jamstva

13.1

Raščlamba kredita i predujmova prema kolateralu i jamstvima

13.2

Kolateral dobiven u posjed tijekom razdoblja (u posjedu na izvještajni datum)

13.3

Kolateral dobiven u posjed (materijalna imovina) kumulativno

14.

Hijerarhija fer vrijednosti: financijski instrumenti po fer vrijednosti

Raščlamba odabranih stavki računa dobiti i gubitka

16.1

Kamatni prihodi i rashodi prema instrumentu i sektoru druge ugovorne strane

16.3

Dobici ili gubici po financijskoj imovini i financijskim obvezama koje se drže radi trgovanja prema instrumentu

Usklađivanje između računovodstvenog opsega konsolidacije i opsega konsolidacije temeljem CRR-a: bilanca

17.1

Usklađivanje između računovodstvenog opsega konsolidacije i opsega konsolidacije temeljem CRR-a: imovina

17.2

Usklađivanje između računovodstvenog opsega konsolidacije i opsega konsolidacije temeljem CRR-a: izvanbilančne izloženosti – obveze po kreditima, financijska jamstva i ostale preuzete obveze

17.3

Usklađivanje između računovodstvenog opsega konsolidacije i opsega konsolidacije temeljem CRR-a: obveze

18.

Prihodujuće i neprihodujuće izloženosti

19.

Restrukturirane izloženosti

DIO 2. [TROMJESEČNO IZVJEŠĆIVANJE S PRAGOM: TROMJESEČNO IZVJEŠĆIVANJE ILI NEIZVJEŠĆIVANJE]

Geografska raščlamba

20.4

Geografska raščlamba imovine prema rezidentnosti druge ugovorne strane

20.5

Geografska raščlamba izvanbilančnih izloženosti prema rezidentnosti druge ugovorne strane

20.6

Geografska raščlamba obveza prema rezidentnosti druge ugovorne strane

4. DIO [GODIŠNJE]

Struktura grupe

40.1

Struktura grupe 'prema pojedinom subjektu'


Tablica 2.

Broj obrasca

Naziv obrasca ili skupine obrazaca

1. DIO [TROMJESEČNO IZVJEŠĆIVANJE]

Bilanca [Izvješće o financijskom stanju]

1.1

Bilanca: imovina

1.2

Bilanca: obveze

1.3

Bilanca: vlasnički udjeli

2.

Račun dobiti i gubitka

Raščlamba financijske imovine prema instrumentu i prema sektoru druge ugovorne strane

4.1

Raščlamba financijske imovine prema instrumentu i prema sektoru druge ugovorne strane: financijska imovina koja se drži radi trgovanja

4.2

Raščlamba financijske imovine prema instrumentu i prema sektoru druge ugovorne strane: financijska imovina po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak

4.3

Raščlamba financijske imovine prema instrumentu i prema sektoru druge ugovorne strane: financijska imovina raspoloživa za prodaju

4.4

Raščlamba financijske imovine prema instrumentu i prema sektoru druge ugovorne strane: krediti i potraživanja i ulaganja koja se drže do dospijeća

4.5

Podređena financijska imovina

4.6

Raščlamba financijske imovine prema instrumentu i prema sektoru druge ugovorne strane: financijska imovina za trgovanje

4.7

Raščlamba financijske imovine prema instrumentu i prema sektoru druge ugovorne strane: neizvedena financijska imovina kojom se ne trguje mjerena po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak

4.8

Raščlamba financijske imovine prema instrumentu i prema sektoru druge ugovorne strane: neizvedena financijska imovina kojom se ne trguje mjerena po fer vrijednosti prema vlasničkim udjelima

4.9

Raščlamba financijske imovine prema instrumentu i prema sektoru druge ugovorne strane: dužnički instrumenti kojima se ne trguje mjereni po troškovnoj metodi

4.10

Raščlamba financijske imovine prema instrumentu i prema sektoru druge ugovorne strane: ostala neizvedena financijska imovina kojom se ne trguje

5.

Raščlamba kredita i predujmova prema proizvodu

6.

Raščlamba kredita i predujmova nefinancijskim društvima prema šiframa djelatnosti NACE

Raščlamba financijskih obveza

8.1

Raščlamba financijskih obveza prema proizvodu i prema sektoru druge ugovorne strane

8.2

Podređene financijske obveze

Obveze po kreditima, financijska jamstva i ostale obveze

9.1

Izvanbilančne izloženosti: obveze po kreditima, financijska jamstva i ostale preuzete obveze

9.2

Obveze po kreditima, financijska jamstva i ostale primljene obveze

10.

Izvedenice – trgovanje

Izvedenice – računovodstvo ograničavanja rizika

11.2

Izvedenice – računovodstvo ograničavanja rizika na temelju nacionalnog GAAP-a: raščlamba prema vrsti rizika

12.

Kretanje ispravaka vrijednosti za kreditne gubitke i umanjenje vrijednosti vlasničkih instrumenata

Primljeni kolaterali i jamstva

13.1

Raščlamba kredita i predujmova prema kolateralu i jamstvima

13.2

Kolateral dobiven u posjed tijekom razdoblja (u posjedu na izvještajni datum)

13.3

Kolateral dobiven u posjed (materijalna imovina) kumulativno

14.

Hijerarhija fer vrijednosti: financijski instrumenti po fer vrijednosti

Raščlamba odabranih stavki računa dobiti i gubitka

16.1

Kamatni prihodi i rashodi prema instrumentu i sektoru druge ugovorne strane

16.4

Dobici ili gubici po financijskoj imovini i financijskim obvezama koje se drže radi trgovanja prema riziku

Usklađivanje između računovodstvenog opsega konsolidacije i opsega konsolidacije temeljem CRR-a: bilanca

17.1

Usklađivanje između računovodstvenog opsega konsolidacije i opsega konsolidacije temeljem CRR-a: imovina

17.2

Usklađivanje između računovodstvenog opsega konsolidacije i opsega konsolidacije temeljem CRR-a: izvanbilančne izloženosti – obveze po kreditima, financijska jamstva i ostale preuzete obveze

17.3

Usklađivanje između računovodstvenog opsega konsolidacije i opsega konsolidacije temeljem CRR-a: obveze

18.

Prihodujuće i neprihodujuće izloženosti

19.

Restrukturirane izloženosti

2. DIO [TROMJESEČNO IZVJEŠĆIVANJE S PRAGOM: TROMJESEČNO IZVJEŠĆIVANJE ILI NEIZVJEŠĆIVANJE]

Geografska raščlamba

20.4

Geografska raščlamba imovine prema rezidentnosti druge ugovorne strane

20.5

Geografska raščlamba izvanbilančnih izloženosti prema rezidentnosti druge ugovorne strane

20.6

Geografska raščlamba obveza prema rezidentnosti druge ugovorne strane

4. DIO [GODIŠNJE]

Struktura grupe

40.1

Struktura grupe 'prema pojedinom subjektu'


PRILOG II.

Izuzetno pojednostavljeno nadzorno financijsko izvješćivanje

1.

Za nadzirane subjekte koji primjenjuju MSFI temeljem Uredbe (EZ) br. 1606/2002 i za nadzirane subjekte koji primjenjuju nacionalne računovodstvene okvire temeljem Direktive 86/635/EEZ koji su usklađeni s MSFI-jem, „Izuzetno pojednostavljeno nadzorno financijsko izvješćivanje” uključuje obrasce iz Priloga III. Provedbenoj uredbi (EU) br. 680/2014 navedene u tablici 3.

Tablica 3.

Broj obrasca

Naziv obrasca ili skupine obrazaca

1. DIO [TROMJESEČNO IZVJEŠĆIVANJE]

Bilanca [Izvješće o financijskom stanju]

1.1

Bilanca: imovina

1.2

Bilanca: obveze

1.3

Bilanca: vlasnički udjeli

2.

Račun dobiti i gubitka

Raščlamba financijske imovine prema instrumentu i prema sektoru druge ugovorne strane

4.1

Raščlamba financijske imovine prema instrumentu i prema sektoru druge ugovorne strane: financijska imovina koja se drži radi trgovanja

4.2

Raščlamba financijske imovine prema instrumentu i prema sektoru druge ugovorne strane: financijska imovina po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak

4.3

Raščlamba financijske imovine prema instrumentu i prema sektoru druge ugovorne strane: financijska imovina raspoloživa za prodaju

4.4

Raščlamba financijske imovine prema instrumentu i prema sektoru druge ugovorne strane: krediti i potraživanja i ulaganja koja se drže do dospijeća

4.5

Podređena financijska imovina

5.

Raščlamba kredita i predujmova prema proizvodu

Raščlamba financijskih obveza

8.1

Raščlamba financijskih obveza prema proizvodu i prema sektoru druge ugovorne strane

8.2

Podređene financijske obveze

Obveze po kreditima, financijska jamstva i ostale obveze

9.1

Izvanbilančne izloženosti: obveze po kreditima, financijska jamstva i ostale preuzete obveze

10.

Izvedenice – trgovanje

Izvedenice – računovodstvo ograničavanja rizika

11.1

Izvedenice – računovodstvo ograničavanja rizika: raščlamba prema vrsti rizika i vrsti ograničavanja rizika

12.

Kretanje ispravaka vrijednosti za kreditne gubitke i umanjenje vrijednosti vlasničkih instrumenata

14.

Hijerarhija fer vrijednosti: financijski instrumenti po fer vrijednosti

18.

Prihodujuće i neprihodujuće izloženosti

19.

Restrukturirane izloženosti

2.

Za nadzirane subjekte koji primjenjuju nacionalne računovodstvene okvire temeljem Direktive 86/635/EEZ, osim onih iz stavka 1., „Izuzetno pojednostavljeno nadzorno financijsko izvješćivanje” uključuje obrasce iz Priloga IV. Provedbenoj uredbi (EU) br. 680/2014 navedene u tablici 4.

Tablica 4.

Broj obrasca

Naziv obrasca ili skupine obrazaca

1. DIO [TROMJESEČNO IZVJEŠĆIVANJE]

Bilanca [Izvješće o financijskom stanju]

1.1

Bilanca: imovina

1.2

Bilanca: obveze

1.3

Bilanca: vlasnički udjeli

2.

Račun dobiti i gubitka

Raščlamba financijske imovine prema instrumentu i prema sektoru druge ugovorne strane

4.1

Raščlamba financijske imovine prema instrumentu i prema sektoru druge ugovorne strane: financijska imovina koja se drži radi trgovanja

4.2

Raščlamba financijske imovine prema instrumentu i prema sektoru druge ugovorne strane: financijska imovina po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak

4.3

Raščlamba financijske imovine prema instrumentu i prema sektoru druge ugovorne strane: financijska imovina raspoloživa za prodaju

4.4

Raščlamba financijske imovine prema instrumentu i prema sektoru druge ugovorne strane: krediti i potraživanja i ulaganja koja se drže do dospijeća

4.5

Podređena financijska imovina

4.6

Raščlamba financijske imovine prema instrumentu i prema sektoru druge ugovorne strane: financijska imovina za trgovanje

4.7

Raščlamba financijske imovine prema instrumentu i prema sektoru druge ugovorne strane: neizvedena financijska imovina kojom se ne trguje mjerena po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak

4.8

Raščlamba financijske imovine prema instrumentu i prema sektoru druge ugovorne strane: neizvedena financijska imovina kojom se ne trguje mjerena po fer vrijednosti prema vlasničkim udjelima

4.9

Raščlamba financijske imovine prema instrumentu i prema sektoru druge ugovorne strane: dužnički instrumenti kojima se ne trguje mjereni po troškovnoj metodi

4.10

Raščlamba financijske imovine prema instrumentu i prema sektoru druge ugovorne strane: ostala neizvedena financijska imovina kojom se ne trguje

5.

Raščlamba kredita i predujmova prema proizvodu

Raščlamba financijskih obveza

8.1

Raščlamba financijskih obveza prema proizvodu i prema sektoru druge ugovorne strane

8.2

Podređene financijske obveze

Obveze po kreditima, financijska jamstva i ostale obveze

9.1

Izvanbilančne izloženosti: obveze po kreditima, financijska jamstva i ostale preuzete obveze

10.

Izvedenice – trgovanje

Izvedenice – računovodstvo ograničavanja rizika

11.2

Izvedenice – računovodstvo ograničavanja rizika na temelju nacionalnog GAAP-a: Raščlamba prema vrsti rizika

12.

Kretanje ispravaka vrijednosti za kreditne gubitke i umanjenje vrijednosti vlasničkih instrumenata

18.

Prihodujuće i neprihodujuće izloženosti

19.

Restrukturirane izloženosti

3.

Podaci iz stavaka 1. i 2. dostavljaju se u skladu s uputama iz Priloga V. Provedbenoj uredbi (EU) br. 680/2014.


PRILOG III.

Podatkovne točke nadzornog financijskog izvješćivanja

1.

Za nadzirane subjekte koji primjenjuju MSFI temeljem Uredbe (EZ) br. 1606/2002 i za nadzirane subjekte koji primjenjuju nacionalne računovodstvene okvire temeljem Direktive 86/635/EEZ koji su usklađeni s MSFI-jem, „Podatkovne točke izuzetno pojednostavljenog nadzornog financijskog izvješćivanja” uključuje podatkovne točke iz Priloga III. Provedbenoj uredbi (EU) br. 680/2014 navedene u Prilogu IV.

2.

Za nadzirane subjekte koji primjenjuju nacionalne računovodstvene okvire temeljem Direktive 86/635/EEZ, osim onih iz stavka 1., „Podatkovne točke nadzornog financijskog izvješćivanja” uključuje podatkovne točke iz Priloga IV. Provedbenoj uredbi (EU) br. 680/2014 navedene u Prilogu V.

3.

Podaci iz stavaka 1. i 2. dostavljaju se u skladu s uputama iz Priloga V. Provedbenoj uredbi (EU) br. 680/2014.


Prilog IV.

„FINREP točke podataka” temeljem MSFI-ja ili nacionalnog GAAP-a usklađenog s MFSI-jem

Broj obrasca

Naziv obrasca ili skupine obrazaca

DIO 1. [TROMJESEČNO IZVJEŠĆIVANJE]

Bilanca [Izvješće o financijskom položaju]

1.1

Bilanca: imovina

1.2

Bilanca: obveze

1.3

Bilanca: vlasnički udjeli

2

Račun dobiti i gubitka

5

Raščlamba kredita i predujmova prema proizvodu

Raščlamba financijskih obveza

8,1

Raščlamba financijskih obveza prema proizvodu i prema sektoru druge ugovorne strane

8,2

Podređene financijske obveze

10

Izvedenice – trgovanje

Izvedenice – računovodstvo ograničavanja rizika

11,1

Izvedenice – računovodstvo ograničavanja rizika Raščlamba prema vrsti rizika i vrsti ograničavanja rizika

18

Prihodujuće i neprihodujuće izloženosti

19

Restrukturirane izloženosti


BOJE U OBRASCIMA:

 

Točke podataka koji se dostavljaju

1.   Bilanca [Izvješće o financijskom položaju]

1.1.   Imovina

 

Osnova

Knjigovodstvena vrijednost

010

010

Novčana sredstva, novčana potraživanja i obveze u središnjim bankama i ostali depoziti po viđenju

MRS 1.54 (i)

 

020

Novac u blagajni

Dio 2.1 Priloga V. Provedbenoj uredbi (EU) 680/2014 (dalje u tekstu „Prilog V.”)

 

030

Novčana potraživanja i obveze u središnjim bankama

Dio 2.2 Priloga V.

 

040

Ostali depoziti po viđenju

Dio 2.3 Priloga V.

 

050

Financijska imovina koja se drži radi trgovanja

MSFI 7.8(a)(ii); MRS 39.9 Smjernice za primjenu (dalje u tekstu 'AG') 14

 

060

Izvedenice

MRS 39.9

 

070

Vlasnički instrumenti

MRS 32.11

 

080

Dužnički vrijednosni papiri

Dio 1.24, 26 Priloga V.

 

090

Krediti i predujmovi

Dio 1.24, 27 Priloga V.

 

100

Financijska imovina određena po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak

MSFI 7.8(a)(i); MRS 39.9

 

110

Vlasnički instrumenti

MRS 32.11

 

120

Dužnički vrijednosni papiri

Dio 1.24, 26 Priloga V.

 

130

Krediti i predujmovi

Dio 1.24, 27 Priloga V.

 

140

Financijska imovina dostupna za prodaju

MSFI 7.8(d); MRS 39.9

 

150

Vlasnički instrumenti

MRS 32.11

 

160

Dužnički vrijednosni papiri

Dio 1.24, 26 Priloga V.

 

170

Krediti i predujmovi

Dio 1.24, 27 Priloga V.

 

180

Krediti i potraživanja

MSFI 7.8(c); MRS 39.9, AG 16, AG 26; dio1.16. Priloga V.

 

190

Dužnički vrijednosni papiri

Dio 1.24, 26 Priloga V.

 

200

Krediti i predujmovi

Dio 1.24, 27 Priloga V.

 

210

Investicije koje se drže do dospijeća

MSFI 7.8(b); MRS 39.9, AG 16, AG 26

 

220

Dužnički vrijednosni papiri

Dio 1.24, 26 Priloga V.

 

230

Krediti i predujmovi

Dio 1.24, 27 Priloga V.

 

240

Izvedenice – računovodstvo ograničavanja rizika

MSFI 7.22(b); MRS 39.9

 

250

Promjene fer vrijednosti zaštićenih (hedged) stavki u ogranaičavanju rizika portfelja od kamatnog rizika

MRS 39.89A(a)

 

260

Ulaganja u društva kćeri, zajedničke pothvate i pridružena društva

MRS 1.54(e); dio2.4. Priloga V.

 

270

Materijalna imovina

 

 

280

Nekretnine, biljke i oprema

MRS 16.6; MRS 1.54(a)

 

290

Ulaganja u nekretnine

MRS 40.5; MRS 1.54(b)

 

300

Nematerijalna imovina

MRS 1.54(c); članak 4. stavak 115. Uredbe (EU) br. 575/2013 (dalje u tekstu 'CRR')

 

310

Goodwill

MSFI 3.B67(d); članak 4. stavak 1. točka 113. CRR-a

 

320

Ostala nematerijalna imovina

MRS 38.8, 118

 

330

Porezna imovina

MRS 1.54(n-o)

 

340

Tekuća porezna imovina

MRS 1.54(n); MRS 12.5

 

350

Odgođena porezna imovina

MRS 1.54(o); MRS 12.5; članak 4. stavak 1. točka 106. CRR-a

 

360

Ostala imovina

Dio 2.5 Priloga V.

 

370

Netekuća imovina i grupe za raspolaganje razvrstana kao one koje se drže radi prodaje

MRS 1.54(j); MSFI 5.38, dio 2.6 Priloga V.

 

380

UKUPNA IMOVINA

MRS 1.9(a), MRS Smjernice za primjenu (dalje u tekstu „IG”) 6

 

1.2.   Obveze

 

Osnova

Knjigovodstvena vrijednost

010

010

Financijske obveze koje se drže radi trgovanja

MSFI 7.8 (e) (ii); MRS 39.9, AG 14-15

 

020

Izvedenice

MRS 39.9, AG 15(a)

 

030

Kratke pozicije

MRS 39, AG 15(b)

 

040

Depoziti

Dio 2.9 Priloga II. Uredbi (EZ) br. 25/2009; dio 1.30 Priloga V.

 

050

Izdani dužnički vrijednosni papiri

Dio 1.31 Priloga V.

 

060

Ostale financijske obveze

Dio 1.32-34 Priloga V.

 

070

Financijske obveze određene po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak

MSFI 7.8 (e)(i); MRS 39.9

 

080

Depoziti

Dio 2.9 Priloga II. Uredbi (EZ) br. 25/2009; dio 1.30 Priloga V.

 

090

Izdani dužnički vrijednosni papiri

Dio 1.31 Priloga V.

 

100

Ostale financijske obveze

Dio 1.32-34 Priloga V.

 

110

Financijske obveze mjerene po amortiziranom trošku

MSFI 7.8(f); MRS 39.47

 

120

Depoziti

Dio 2.9 Priloga II. Uredbi (EZ) br. 25/2009; dio 1.30 Priloga V.

 

130

Izdani dužnički vrijednosni papiri

Dio 1.31 Priloga V.

 

140

Ostale financijske obveze

Dio 1.32-34 Priloga V.

 

150

Izvedenice – računovodstvo ograničavanja rizika

MSFI 7.22(b); MRS 39.9; dio 1.23. Priloga V.

 

160

Promjene fer vrijednosti zaštićenih (hedged) stavki u ogranaičavanju rizika portfelja od kamatnog rizika

MRS 39.89A(b)

 

170

Rezervacije

MRS 37.10; MRS 1.54(l)

 

180

Mirovine i ostale obveze pod pokroviteljstvom poslodavca nakon zaposlenja

MRS 19.63; MRS 1.78(d); dio 2.7. Priloga V.

 

190

Ostale dugoročne pogodnosti za zaposlenike

MRS 19.153; MRS 1.78(d); dio 2.8. Priloga V.

 

200

Restrukturiranje

MRS 37.71, 84(a)

 

210

Pravna pitanja i porezni sporovi u tijeku

MRS 37. Dodatak C. primjeri 6. i 10.

 

220

Preuzete obveze i jamstva

MRS 37. Dodatak C.9

 

230

Druge odredbe

 

 

240

Porezne obveze

MRS 1.54(n-o)

 

250

Tekuće porezne obveze

MRS 1.54(n); MRS 12.5

 

260

Odgođene porezne obveze

MRS 1.54(o); MRS 12.5; članak 4. stavak 1. točka 108. CRR-a

 

270

Temeljni kapital koji se vraća na zahtjev

MRS 32 opisni primjeri (dalje u tekstu „IE”) 33; Odbor za pojašnjavanje međunarodnog financijskog izvješćivanja (International Financial Reporting Interpretation Committee) (dalje u tekstu „IFRIC”) Pojašnjenje 2.; dio 2.9(d) Priloga V.

 

280

Ostale obveze

Dio 2.10 Priloga V.

 

290

Obveze uključene u grupe za raspolaganje razvrstana kao one koje se drže radi prodaje

MRS 1.54 (p); MSFI 5.38, dio2.11. Priloga V.

 

300

UKUPNE OBVEZE

MRS 1.9(b); IG 6

 

1.3   Vlasnički udjeli

 

Osnova

Knjigovodstvena vrijednost

010

010

Kapital

MRS 1.54(r); članak 22. Direktive 86/635/EEZ (dalje u tekstu „BAD”)

 

020

Uplaćeni kapital

MRS 1.78(e)

 

030

Neuplaćeni opozvani kapital

MRS 1.78(e); dio 2.14. Priloga V.

 

040

Premije na dionice

MRS 1.78(e); članak 4. stavak 1. točka 124. CRR-a

 

050

Izdani vlasnički instrumenti osim kapitala

Dio 2.15-16 Priloga V.

 

060

Vlasnička komponenta složenih financijskih instrumenata

MRS 32.28-29; dio 2.15 Priloga V.

 

070

Ostali izdani vlasnički instrumenti

Dio 2.16 Priloga V.

 

080

Ostali vlasnički udjeli

MSFI 2.10; dio 2.17. Priloga V.

 

090

Akumulirana ostala sveobuhvatna dobit

Članak 4. stavak 1. točka 100. CRR-a

 

095

Stavke koje neće biti reklasificirane u dobit ili gubitak

MRS 1.82A(a)

 

100

Materijalna imovina

MRS 16.39-41

 

110

Nematerijalna imovina

MRS 38.85-87

 

120

Aktuarski dobici ili (-) gubici na mirovinskim planovima pod pokroviteljstvom poslodavca

MRS 1.7

 

122

Netekuća imovina i grupe za raspolaganje razvrstana kao one koje se drže radi prodaje

MSFI 5.38, UP primjer 12

 

124

Udjel ostalih priznatih prihoda i rashoda od ulaganja u društva kćeri, zajedničke pothvate i pridružena društva

MRS 1.82(h); MRS 28.11

 

128

Stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak

MRS 1.82A(a)

 

130

Ograničavanje rizika neto ulaganja u strane operacije (stvarni udio)

MRS 39.102(a)

 

140

Transakcije u stranoj valuti

MRS 21.52(b); MRS 21.32, 38-49

 

150

Ograničavanje rizika u vezi izvedenica Ograničavanja rizika gotovine [stvarni udio]

MSFI 7.23(c); MRS 39.95-101

 

160

Financijska imovina dostupna za prodaju

MSFI 7.20(a)(ii); MRS 39.55(b)

 

170

Netekuća imovina i grupe za raspolaganje razvrstane kao one koje se drže radi prodaje

MSFI 5.38, IG primjer 12

 

180

Udjel ostalih priznatih prihoda i rashoda od ulaganja u društva kćeri, zajedničke pothvate i pridružena društva

MRS 1.82(h); MRS 28.11

 

190

Zadržana dobit

Članak 4. stavak 1. točka 123. CRR-a

 

200

Revalorizacijske rezerve

MSFI 1.30, D5-D8; dio 2.18 Priloga V.

 

210

Ostale rezerve

MRS 1.54; MRS 1.78(e)

 

220

Rezerve ili akumulirani gubici od ulaganja u društva kćeri, zajedničke pothvate i pridružena društva

MRS 28.11; dio 2.19 Priloga V.

 

230

Ostalo

Dio 2.19 Priloga V.

 

240

(-) Trezorske dionice

MRS 1.79(a)(vi); MRS 32.33-34, AG 14, AG 36; dio 2.20 Priloga V.

 

250

Dobit ili gubitak koji pripada vlasnicima matičnog društva

MRS 27.28; MRS 1.83(a)(ii)

 

260

(-) Dividende tijekom poslovne godine

MRS 32.35

 

270

Manjinski udjeli [nekontrolirajući udjeli]

MRS 27.4; MRS 1.54(q); MRS 27.27

 

280

Akumulirana ostala sveobuhvatna dobit

MRS 27.27-28; članak 4. stavak 1. točka 100. CRR-a

 

290

Ostale stavke

MRS 27.27-28

 

300

UKUPNI VLASNIČKI UDJELI

MRS 1.9(c), IG 6

 

310

UKUPNI VLASNIČKI UDJELI I UKUPNE OBVEZE

MRS 1. IG 6

 

2.   Račun dobiti i gubitka

 

Osnova

Tekuće razdoblje

010

010

Kamatni prihod

MRS 1.97; MRS 18.35(b)(iii); dio 2.21 Priloga V.

 

020

Financijska imovina koja se drži radi trgovanja

MSFI 7.20(a)(i), B5(e); dio 2.24 Priloga V.

 

030

Financijska imovina određena po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak

MSFI 7.20(a)(i), B5(e)

 

040

Financijska imovina dostupna za prodaju

MSFI 7.20(b); MRS 39.55(b); MRS 39.9

 

050

Krediti i potraživanja

MSFI 7.20(b); MRS 39.9, 39.46(a)

 

060

Investicije koje se drže do dospijeća

MSFI 7.20(b); MRS 39.9, 39.46(b)

 

070

Izvedeni financijski instrumenti –Računovodstvo ograničavanja rizika, kamatni rizik

MRS 39.9; dio 2.23 Priloga V.

 

080

Ostala imovina

Dio 2.25 Priloga V.

 

090

(Kamatni rashodi)

MRS 1.97; dio 2.21 Priloga V.

 

100

Financijske obveze koje se drže radi trgovanja)

MSFI 7.20(a)(i), B5(e); dio 2.24 Priloga V.

 

110

(Financijske obveze određene po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak)

MSFI 7.20(a)(i), B5(e)

 

120

(Financijske obveze mjerene kod amortiziranog troška)

MSFI 7.20(b); MRS 39.47

 

130

(Izvedeni financijski instrumenti – Računovodstvo ograničavanja rizika, kamatni rizik)

MRS 39.9; dio 2.23 Priloga V.

 

140

(Ostale obveze)

Dio 2.26 Priloga V.

 

150

(Rashodi dioničkog kapitala koji se otplaćuju na zahtjev)

IFRIC 2.11

 

160

Prihodi od dividende

MRS 18.35(b)(v); dio 2.28 Priloga V.

 

170

Financijska imovina koja se drži radi trgovanja

MSFI 7.20(a)(i), B5(e)

 

180

Financijska imovina određena po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak

MSFI 7.20(a)(i), B5(e); MRS 39.9

 

190

Financijska imovina dostupna za prodaju

MSFI 7.20(a)(ii); MRS 39.9, 39.55(b)

 

200

Prihod od naknada i provizija

MSFI 7.20(c)

 

210

(Rashodi od naknada i provizija)

MSFI 7.20(c)

 

220

Dobici ili (-) gubici po prestanku priznavanja financijske imovine i financijskih obveza koje nisu mjerene po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak, neto

MSFI 7.20(a) (ii-v); dio 2.97 Priloga V.

 

230

Financijska imovina dostupna za prodaju

MSFI 7.20(a)(ii); MRS 39.9, 39.55(b)

 

240

Krediti i potraživanja

MSFI 7.20(a)(iv); MRS 39.9, 39.56

 

250

Investicije koje se drže do dospijeća

MSFI 7.20(a)(iii); MRS 39.9, 39.56

 

260

Financijske obveze mjerene po amortiziranom trošku

MSFI 7.20(a)(v); MRS 39.56

 

270

Ostalo

 

 

280

Dobici ili (-) gubici po financijskoj imovini i financijskim obvezama koje se drže radi trgovanja, neto

MSFI 7.20(a)(i); MRS 39.55(a)

 

290

Dobici ili (–) gubici po financijskoj imovini i financijskim obvezama po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak, neto

MSFI 7.20(a)(i); MRS 39.55(a)

 

300

Dobici ili (-) gubici od računovodstva ograničavanja rizika, neto

MSFI 7.24; dio 2.30. Priloga V.

 

310

Tečajne razlike [dobit ili (-) gubitak], neto

MRS 21.28, 52 (a)

 

330

Dobici ili (-) gubici po prestanku priznavanja nefinancijske imovine, neto

MRS 1.34

 

340

Ostali prihodi iz poslovanja

Dio 2.141-143 Priloga V.

 

350

(Drugi troškovi poslovanja)

Dio 2.141-143 Priloga V.

 

355

UKUPNI PRIHODI IZ POSLOVANJA, NETO

 

 

360

(Administrativni troškovi)

 

 

370

(Troškovi osoblja)

MRS 19.7; MRS 1.102, IG 6

 

380

(Drugi administrativni troškovi)

 

 

390

(Amortizacija)

MRS 1.102, 104

 

400

(Nekretnine, biljke i oprema)

MRS 1.104; MRS 16.73(e)(vii)

 

410

(Ulaganja u nekretnine)

MRS 1.104; MRS 40.79(d)(iv)

 

420

(Ostala nematerijalna imovina)

MRS 1.104; MRS 38.118(e)(vi)

 

430

(Rezervacije ili (-) ukidanje rezervacija)

MRS 37.59, 84; MRS 1.98(b)(f)(g)

 

440

(Preuzete obveze i jamstva)

 

 

450

(Ostale rezervacije)

 

 

460

(Umanjenje vrijednosti ili (-) ukidanje umanjenja vrijednosti po financijskoj imovini koja nije mjerena po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak)

MSFI 7.20(e)

 

470

020 Financijska imovina mjerena po trošku

MSFI 7.20(e); MRS 39.66

 

480

(Financijska imovina raspoloživa za prodaju)

MSFI 7.20(e); MRS 39.67

 

490

(Krediti i potraživanja

MSFI 7.20(e); MRS 39.63

 

500

(Investicije koje se drže do dospijeća)

MSFI 7.20(e); MRS 39.63

 

510

(Umanjenje vrijednosti ili (-) ukidanje umanjenja vrijednosti ulaganja u društva kćeri, zajedničke pothvate i pridružena društva)

MRS 28.40-43

 

520

(Umanjenje vrijednosti ili (-) ukidanje umanjenja vrijednosti po nefinancijskoj imovini)

MRS 36.126(a)(b)

 

530

(Nekretnine, biljke i oprema)

MRS 16.73(e)(v-vi)

 

540

(Ulaganja u nekretnine)

MRS 40.79(d)(v)

 

550

(Goodwill)

MSFI 3. Dodatak B67(d)(v); MRS 36.124

 

560

(Ostala nematerijalna imovina)

MRS 38.118 (e)(iv)(v)

 

570

(Ostalo)

MRS 36.126 (a)(b)

 

580

Negativan goodwill priznat u dobiti ili gubitku

MSFI 3. Dodatak B64(n)(i)

 

590

Udjel dobiti ili gubitka od ulaganja u društva kćeri, zajedničke pothvate i pridružena društva

MRS 1.82(c)

 

600

Dobit ili (-) gubitak od dugotrajne imovine i grupa za otuđenje razvrstane kao namijenjene za prodaju

MSFI 5.37; dio 2.27. Priloga V.

 

610

DOBIT ILI (-) GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA IZ POSLOVANJA KOJE ĆE SE NASTAVITI

MRS 1.102, IG 6; MSFI 5.33 A

 

620

(Porezni rashodi ili (-) prihodi povezani s dobiti ili gubitkom iz poslovanja koje će se nastaviti)

MRS 1.82(d); MRS 12.77

 

630

DOBIT ILI (-) GUBITAK NAKON OPOREZIVANJA IZ POSLOVANJA KOJE ĆE SE NASTAVITI

MRS 1, IG 6

 

640

Dobit ili (–) gubitak nakon oporezivanja iz poslovanja koje se neće nastaviti

MRS 1.82(e); MSFI 5.33(a), 5.33 A

 

650

Dobit ili (-) gubitak prije oporezivanja iz poslovanja koje se neće nastaviti

MSFI 5.33(b)(i)

 

660

(Porezni rashodi ili (-) prihodi povezani s poslovanjem koje se neće nastaviti)

MSFI 5.33 (b)(ii),(iv)

 

670

DOBIT ILI (-) GUBITAK TEKUĆE GODINE

MRS 1.82(f)

 

680

Pripada manjinskom udjelu [nekontrolirajući udjeli]

MRS 1.83(a)(i)

 

690

Pripada vlasnicima matičnog društva

MRS 1.83(a)(ii)

 

5.   Raščlamba kredita i predujmova prema proizvodu

 

 

Osnova

Središnje banke

Opća država

Kreditne institucije

Ostala financijska društva

Nefinancijska društva

Kućanstva

Dio 1.35(a) Priloga V.

Dio 1.35(b) Priloga V.

Dio 1.35(c) Priloga V.

Dio 1.35(d) Priloga V.

Dio 1.35(e) Priloga V.

Dio 1.35(f) Priloga V.

010

020

030

040

050

060

Prema proizvodu

010

Na zahtjev [po pozivu] i kratkoročni [tekući račun]

Dio 2.41(a) Priloga V.

 

 

 

 

 

 

020

Dugovanja po kreditnim karticama

Dio 2.41(b) Priloga V.

 

 

 

 

 

 

030

Potraživanja od kupaca

Dio 2.41(c) Priloga V.

 

 

 

 

 

 

040

Financijski najmovi

Dio 2.41(d) Priloga V.

 

 

 

 

 

 

050

Obratni repo krediti

Dio 2.41(e) Priloga V.

 

 

 

 

 

 

060

Ostali dugoročni krediti

Dio 2.41(f) Priloga V.

 

 

 

 

 

 

070

Predujmovi koji nisu krediti

Dio 2.41(g) Priloga V.

 

 

 

 

 

 

080

KREDITI I PREDUJMOVI

Dio 1.24, 27 Priloga V.

 

 

 

 

 

 

Prema kolateralu

090

od toga: hipotekarni krediti [krediti s nekretninom kao kolateralom]

Dio 2.41(h) Priloga V.

 

 

 

 

 

 

100

od toga: ostali krediti s kolateralom

Dio 2.41(i) Priloga V.

 

 

 

 

 

 

Prema namjeni

110

od toga: potrošački krediti

Dio 2.41(j) Priloga V.

 

 

 

 

 

 

120

od toga: kreditiranje kupnje stana ili kuće

Dio 2.41(k) Priloga V.

 

 

 

 

 

 

Prema podređenosti

130

od toga: krediti za financiranje projekata

Dio 2.41(l) Priloga V.

 

 

 

 

 

 

8.   Raščlamba financijskih obveza

8.1   Raščlamba financijskih obveza prema proizvodu i prema sektoru druge ugovorne strane

 

Osnova

Knjigovodstvena vrijednost

Iznos kumulativne promjene fer vrijednosti koje se pripisuju promjenama u kreditnom riziku

Iznos koji je prema ugovoru potrebno platiti po dospijeću

Držanje radi trgovanja

Po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak

Amortizirani trošak

Računovodstvo ograničavanja rizika

MSFI 7.8(e)(ii); MRS 39.9, AG 14-15

MSFI 7.8(e)(i); MRS 39.9

MSFI 7.8(f); MRS 39.47

MSFI 7.22(b); MRS 39.9

MSFI 7.10(a); članak 30. točka(b), članak 424. stavak 1. točka (d) pod (i) CRR-a

MSFI 7.10(b)

010

020

030

037

040

050

010

Izvedenice

MRS 39.9, AG 15(a)

 

 

 

 

 

 

020

Kratke pozicije

MRS 39 AG 15(b)

 

 

 

 

 

 

030

Vlasnički instrumenti

MRS 32.11

 

 

 

 

 

 

040

Dužnički vrijednosni papiri

Dio 1.24, 26 Priloga V.

 

 

 

 

 

 

050

Depoziti

Dio 2.9 Priloga 2. Uredbi (EZ) br. 25/2009; dio 1.30 Priloga V.

 

 

 

 

 

 

060

Središnje banke

Dio 1.35(a) Priloga V.

 

 

 

 

 

 

070

Tekući računi/prekonoćni depoziti

Dio 2.9.1 Priloga II. Uredbi (EZ) br. 25/2009

 

 

 

 

 

 

080

Depoziti s ugovorenim dospijećem

Dio 2.9.2 Priloga II. Uredbi (EZ) br. 25/2009

 

 

 

 

 

 

090

Iskupivi depoziti s otkaznim rokom

Dio 2.9.3 Priloga II. Uredbi (EZ) br. 25/2009; dio 2.51 Priloga V.

 

 

 

 

 

 

100

Repo ugovori

Dio 2.9.4 Priloga II. Uredbi (EZ) br. 25/2009

 

 

 

 

 

 

110

Opća država

Dio 1.35(b) Priloga V.

 

 

 

 

 

 

120

Tekući računi/prekonoćni depoziti

Dio 2.9.1 Priloga II. Uredbi (EZ) br. 25/2009

 

 

 

 

 

 

130

Depoziti s ugovorenim dospijećem

Dio 2.9.2 Priloga II. Uredbi (EZ) br. 25/2009

 

 

 

 

 

 

140

Iskupivi depoziti s otkaznim rokom

Dio 2.9.3 Priloga II. Uredbi (EZ) br. 25/2009; dio 2.51 Priloga V.

 

 

 

 

 

 

150

Repo ugovori

Dio 2.9.4 Priloga II. Uredbi (EZ) br. 25/2009

 

 

 

 

 

 

160

Kreditne institucije

Dio 1.35(c) Priloga V.

 

 

 

 

 

 

170

Tekući računi/prekonoćni depoziti

Dio 2.9.1 Priloga II. Uredbi (EZ) br. 25/2009

 

 

 

 

 

 

180

Depoziti s ugovorenim dospijećem

Dio 2.9.2 Priloga II. Uredbi (EZ) br. 25/2009

 

 

 

 

 

 

190

Iskupivi depoziti s otkaznim rokom

Dio 2.9.3 Priloga II. Uredbi (EZ) br. 25/2009; dio 2.51 Priloga V.

 

 

 

 

 

 

200

Repo ugovori

Dio 2.9.4 Priloga II. Uredbi (EZ) br. 25/2009

 

 

 

 

 

 

210

Ostala financijska društva

Dio 1.35(d) Priloga V.

 

 

 

 

 

 

220

Tekući računi/prekonoćni depoziti

Dio 2.9.1 Priloga II. Uredbi (EZ) br. 25/2009

 

 

 

 

 

 

230

Depoziti s ugovorenim dospijećem

Dio 2.9.2 Priloga II. Uredbi (EZ) br. 25/2009

 

 

 

 

 

 

240

Iskupivi depoziti s otkaznim rokom

Dio 2.9.3 Priloga II. Uredbi (EZ) br. 25/2009; dio 2.51 Priloga V.

 

 

 

 

 

 

250

Repo ugovori

Dio 2.9.4 Priloga II. Uredbi (EZ) br. 25/2009

 

 

 

 

 

 

260

Nefinancijska društva

Dio 1.35(e) Priloga V.

 

 

 

 

 

 

270

Tekući računi/prekonoćni depoziti

Dio 2.9.1 Priloga II. Uredbi (EZ) br. 25/2009

 

 

 

 

 

 

280

Depoziti s ugovorenim dospijećem

Dio 2.9.2 Priloga II. Uredbi (EZ) br. 25/2009

 

 

 

 

 

 

290

Iskupivi depoziti s otkaznim rokom

Dio 2.9.3 Priloga II. Uredbi (EZ) br. 25/2009; dio 2.51 Priloga V.

 

 

 

 

 

 

300

Repo ugovori

Dio 2.9.4 Priloga II. Uredbi (EZ) br. 25/2009

 

 

 

 

 

 

310

Kućanstva

Dio 1.35(f) Priloga V.

 

 

 

 

 

 

320

Tekući računi/prekonoćni depoziti

Dio 2.9.1 Priloga II. Uredbi (EZ) br. 25/2009

 

 

 

 

 

 

330

Depoziti s ugovorenim dospijećem

Dio 2.9.2 Priloga II. Uredbi (EZ) br. 25/2009

 

 

 

 

 

 

340

Iskupivi depoziti s otkaznim rokom

Dio 2.9.3 Priloga II. Uredbi (EZ) br. 25/2009; dio 2.51 Priloga V.

 

 

 

 

 

 

350

Repo ugovori

Dio 2.9.4 Priloga II. Uredbi (EZ) br. 25/2009

 

 

 

 

 

 

360

Izdani dužnički vrijednosni papiri

Dio 1.31 Priloga V.; dio 2.52 Priloga V.

 

 

 

 

 

 

370

Certifikati o depozitu,

Dio 2.52(a) Priloga V.

 

 

 

 

 

 

380

Vrijednosni papiri osigurani imovinom

Članak 4. stavak 1. točka 61. CRR-a

 

 

 

 

 

 

390

Pokrivene obveznice

Članak 129. stavak 1. CRR-a

 

 

 

 

 

 

400

Hibridni ugovori

MRS 39.10-11, AG 27, AG 29; IFRIC 9; dio 2.52(d) Priloga V.

 

 

 

 

 

 

410

Ostali izdani dužnički vrijednosni papiri

Dio 2.52(e) Priloga V.

 

 

 

 

 

 

420

Konvertibilni složeni financijski instrumenti

MRS 32. AG 31

 

 

 

 

 

 

430

Nekonvertibilni

 

 

 

 

 

 

 

440

Ostale financijske obveze

Dio 1.32-34 Priloga V.

 

 

 

 

 

 

450

FINANCIJSKE OBVEZE

 

 

 

 

 

 

 

8.2   Podređene financijske obveze

 

Knjigovodstvena vrijednost

 

Osnova

Po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak

Po amortiziranom trošku

MSFI 7.8(e)(i); MRS 39.9

MSFI 7.8(f); MRS 39.47

010

020

010

Depoziti

Dio 2.9 Priloga II. Uredbi (EZ) br. 25/2009; dio 1.30 Priloga V.

 

 

020

Izdani dužnički vrijednosni papiri

Dio 1.31 Priloga V.

 

 

030

PODREĐENE FINANCIJSKE OBVEZE

Dio 2.53-54 Priloga V.

 

 

10.   Izvedenice – trgovanje

Prema vrsti rizika/prema proizvodu ili vrsti tržišta

BROJ OBRASCA

Knjigovodstvena vrijednost

Zamišljeni iznos

Osnova

Financijska imovina koja se drži radi trgovanja

Financijske obveze koje se drže radi trgovanja

Ukupno trgovanje

od toga: prodano

Dio 2.69 Priloga V.

Dio 2.69 Priloga V.

Dio 2.70-71 Priloga V.

Dio 2.72 Priloga V.

010

020

030

040

010

Kamatna stopa

Dio 2.67(a) Priloga V.

 

 

 

 

020

od toga: ekonomska ograničavanja rizika

Dio 2.74 Priloga V.

 

 

 

 

030

OTC opcije

 

 

 

 

 

040

OTC ostalo

 

 

 

 

 

050

Opcije organiziranog tržišta

 

 

 

 

 

060

Organizirano tržište ostalo

 

 

 

 

 

070

Vlasnički udjeli

Dio 2.67(b) Priloga V.

 

 

 

 

080

od toga: ekonomska ograničavanja rizika

Dio 2.74 Priloga V.

 

 

 

 

090

OTC opcije

 

 

 

 

 

100

OTC ostalo

 

 

 

 

 

110

Opcije organiziranog tržišta

 

 

 

 

 

120

Organizirano tržište ostalo

 

 

 

 

 

130

Devize i zlato

Dio 2.67(c) Priloga V.

 

 

 

 

140

od toga: ekonomska ograničavanja rizika

Dio 2.74 Priloga V.

 

 

 

 

150

OTC opcije

 

 

 

 

 

160

OTC ostalo

 

 

 

 

 

170

Opcije organiziranog tržišta

 

 

 

 

 

180

Organizirano tržište ostalo

 

 

 

 

 

190

Potraživanje

Dio 2.67(d) Priloga V.

 

 

 

 

200

od toga: ekonomska ograničavanja rizika

Dio 2.74 Priloga V.

 

 

 

 

210

Ugovor o razmjeni na osnovi nastanka statusa neispunjavanja obveza

 

 

 

 

 

220

Opcija kreditnog raspona

 

 

 

 

 

230

Ugovor o razmjeni ukupnog prinosa

 

 

 

 

 

240

Ostalo

 

 

 

 

 

250

Roba

Dio 2.67(e) Priloga V.

 

 

 

 

260

od toga: ekonomska ograničavanja rizika

Dio 2.74 Priloga V.

 

 

 

 

270

Ostalo

Dio 2.67(f) Priloga V.

 

 

 

 

280

od toga: ekonomska ograničavanja rizika

Dio 2.74 Priloga V.

 

 

 

 

290

IZVEDENICE

MRS 39.9

 

 

 

 

300

od toga: OTC – kreditne institucije

Dio 1.35.(c) i 2.75.(a) Priloga V.

 

 

 

 

310

od toga: OTC – ostala financijska društva

Dio 1.35.(d) i 2.75.(b) Priloga V.

 

 

 

 

320

od toga: OTC – ostalo

Dio 2.75(c) Priloga V.

 

 

 

 

11.   Izvedenice – računovodstvo ograničavanja rizika

11.1.   Izvedenice – računovodstvo ograničavanja rizika: Raščlamba prema vrsti rizika i vrsti ograničavanja rizika

Prema proizvodu i prema vrsti tržišta

Osnova

Knjigovodstvena vrijednost

Zamišljeni iznos

Imovina

Obveze

Ukupno ograničavanje rizika

od toga: prodano

Dio 2.69 Priloga V.

Dio 2.69 Priloga V.

Dio 2.70, 71 Priloga V.

Dio 2.72 Priloga V.

010

020

030

040

010

Kamatna stopa

Dio 2.67(a) Priloga V.

 

 

 

 

020

OTC opcije

 

 

 

 

 

030

OTC ostalo

 

 

 

 

 

040

Opcije organiziranog tržišta

 

 

 

 

 

050

Organizirano tržište ostalo

 

 

 

 

 

060

Vlasnički udjeli

Dio 2.67(b) Priloga V.

 

 

 

 

070

OTC opcije

 

 

 

 

 

080

OTC ostalo

 

 

 

 

 

090

Opcije organiziranog tržišta

 

 

 

 

 

100

Organizirano tržište ostalo

 

 

 

 

 

110

Devize i zlato

Dio 2.67(c) Priloga V.

 

 

 

 

120

OTC opcije

 

 

 

 

 

130

OTC ostalo

 

 

 

 

 

140

Opcije organiziranog tržišta

 

 

 

 

 

150

Organizirano tržište ostalo

 

 

 

 

 

160

Potraživanje

Dio 2.67(d) Priloga V.

 

 

 

 

170

Ugovor o razmjeni na osnovi nastanka statusa neispunjavanja obveza

 

 

 

 

 

180

Opcija kreditnog raspona

 

 

 

 

 

190

Ugovor o razmjeni ukupnog prinosa

 

 

 

 

 

200

Ostalo

 

 

 

 

 

210

Roba

Dio 2.67(e) Priloga V.

 

 

 

 

220

Ostalo

Dio 2.67(f) Priloga V.

 

 

 

 

230

OGRANIČAVANJA RIZIKA FER VRIJEDNOSTI

MSFI 7.22(b); MRS 39.86(a)

 

 

 

 

240

Kamatna stopa

Dio 2.67(a) Priloga V.

 

 

 

 

250

OTC opcije

 

 

 

 

 

260

OTC ostalo

 

 

 

 

 

270

Opcije organiziranog tržišta

 

 

 

 

 

280

Organizirano tržište ostalo

 

 

 

 

 

290

Vlasnički udjeli

Dio 2.67(b) Priloga V.

 

 

 

 

300

OTC opcije

 

 

 

 

 

310

OTC ostalo

 

 

 

 

 

320

Opcije organiziranog tržišta

 

 

 

 

 

330

Organizirano tržište ostalo

 

 

 

 

 

340

Devize i zlato

Dio 2.67(c) Priloga V.

 

 

 

 

350

OTC opcije

 

 

 

 

 

360

OTC ostalo

 

 

 

 

 

370

Opcije organiziranog tržišta

 

 

 

 

 

380

Organizirano tržište ostalo

 

 

 

 

 

390

Potraživanje

Dio 2.67(d) Priloga V.

 

 

 

 

400

Ugovor o razmjeni na osnovi nastanka statusa neispunjavanja obveza

 

 

 

 

 

410

Opcija kreditnog raspona

 

 

 

 

 

420

Ugovor o razmjeni ukupnog prinosa

 

 

 

 

 

430

Ostalo

 

 

 

 

 

440

Roba

Dio 2.67(e) Priloga V.

 

 

 

 

450

Ostalo

Dio 2.67(f) Priloga V.

 

 

 

 

460

OGRANIČAVANJE RIZIKA NOVČANOG TOKA

MSFI 7.22(b); MRS 39.86(b)

 

 

 

 

470

OGRANIČAVANJE RIZIKA KOD NETO ULAGANJA U INOZEMNO POSLOVANJE

MSFI 7.22(b); MRS 39.86(c)

 

 

 

 

480

OGRANIČAVANJE RIZIKA FER VRIJEDNOSTI PORTFELJA OD KAMATNOG RIZIKA

MRS 39.89A, IE 1-31

 

 

 

 

490

OGRANIČAVANJE RIZIKA NOVČANOG TOKA PORTFELJA OD KAMATNOG RIZIKA

MRS 39 IG F6 1-3

 

 

 

 

500

IZVEDENICE-RAČUNOVODSTVO OGRANIČAVANJA RIZIKA

MSFI 7.22(b); MRS 39.9

 

 

 

 

510

od toga: OTC – kreditne institucije

Dio 1.35.(c) i 2.75.(a) Priloga V.

 

 

 

 

520

od toga: OTC – ostala financijska društva

Dio 1.35.(d) i 2.75.(b) Priloga V.

 

 

 

 

530

od toga: OTC – ostalo

Dio 2.75(c) Priloga V.

 

 

 

 

18.   Informacije o prihodujućim i neprihodujućim izloženostima

 

Osnova

Bruto knjigovodstvena vrijednost

Akumulirano umanjenje vrijednosti, akumulirane promjene fer vrijednosti zbog kreditnog rizika i rezervi

Primljeni kolateral i primljena financijska jamstva

 

Prihodujući

Neprihodujući

 

o prihodujućim izloženostima

o neprihodujućim izloženostima

 

Koja nisu dospjela ili koja su dospjela <= 30 dana

Dospjela > 30 dana <= 60 dana

Dospjela > 60 dana <= 90 dana

 

Za koje nije vjerojatno da će biti plaćena koja nisu dospjela ili koja su dospjela < = 90 dana

Dospjela > 90 dana <= 180 dana

Dospjela > 180 dana <= 1 godina

Dospjela > 1 godina

od toga: sa statusom neispunjavanja obveza

od toga: umanjena vrijednost

 

Za koje nije vjerojatno da će biti plaćena koja nisu dospjela ili koja su dospjela < = 90 dana

Dospjela > 90 dana <= 180 dana

Dospjela > 180 dana <= 1 godina

Dospjela > 1 godina

Primljeni kolateral za neprihodujuće izloženosti

Financijska jamstva primljena za neprihodujuće izloženosti

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

Dio 2. Priloga V. 45, 109, 145-162

Dio 2. Priloga V. 145-162

Dio 2. Priloga V. 158

Dio 2. Priloga V. 158

Dio 2. Priloga V. 158

Dio 2. Priloga V. 145-162

Dio 2. Priloga V. 159

Dio 2. Priloga V. 159

Dio 2. Priloga V. 159

Dio 2. Priloga V. 159

Članak 178. CRR-a; dio 2.61 Priloga V.

MRS 39 58-70

Dio 2. Priloga V. 46

Dio 2. Priloga V. 161

Dio 2. Priloga V. 161

Dio 2. Priloga V. 159.161

Dio 2. Priloga V. 159.161

Dio 2. Priloga V. 159.161

Dio 2. Priloga V. 159.161

Dio 2. Priloga V. 162

Dio 2. Priloga V. 162

010

Dužnički vrijednosni papiri

Dio 1.24, 26 Priloga V.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

020

Središnje banke

Dio 1.35(a) Priloga V.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

Opća država

Dio 1.35(b) Priloga V.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

Kreditne institucije

Dio 1.35(c) Priloga V.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

Ostala financijska društva

Dio 1.35(d) Priloga V.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

Nefinancijska društva

Dio 1.35(e) Priloga V.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

Krediti i predujmovi

Dio 1.24, 27 Priloga V.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

Središnje banke

Dio 1.35(a) Priloga V.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

090

Opća država

Dio 1.35(b) Priloga V.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

Kreditne institucije

Dio 1.35(c) Priloga V.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

Ostala financijska društva

Dio 1.35(d) Priloga V.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

Nefinancijska društva

Dio 1.35(e) Priloga V.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

Od toga: Mala i srednja poduzeća

Članak 1. stavak 2. točka (a) Preporuke Komisije 2003/361/EC (dalje u tekstu „SME”)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140

Od toga: Poslovne nekretnine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

Kućanstva

Dio 1.35(f) Priloga V.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160

Od toga: Krediti osigurani stambenim nekretninama

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

170

Od toga: Potrošački krediti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180

DUŽNIČKI INSTRUMENTI PO AMORTIZIRANOM TROŠKU

Dio 1. Priloga V. 13 (d)(e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

190

Dužnički vrijednosni papiri

Dio 1.24, 26 Priloga V.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200

Središnje banke

Dio 1.35(a) Priloga V.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

Opća država

Dio 1.35(b) Priloga V.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

220

Kreditne institucije

Dio 1.35(c) Priloga V.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

230

Ostala financijska društva

Dio 1.35(d) Priloga V.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

240

Nefinancijska društva

Dio 1.35(e) Priloga V.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

250

Krediti i predujmovi

Dio 1.24, 27 Priloga V.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

260

Središnje banke

Dio 1.35(a) Priloga V.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

270

Opća država

Dio 1.35(b) Priloga V.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

280

Kreditne institucije

Dio 1.35(c) Priloga V.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

290

Ostala financijska društva

Dio 1.35(d) Priloga V.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300

Nefinancijska društva

Dio 1.35(e) Priloga V.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

310

Kućanstva

Dio 1.35(f) Priloga V.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

320

DUŽNIČKI INSTRUMENTI PO FER VRIJEDNOSTI osim onih koji se drže radi trgovanja (HFT)

Dio I. 13(b)(c) Priloga V.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

330

DUŽNIČKI INSTRUMENTI osim HFT

Dio I. 13(b)(c)(d)(e) Priloga V.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

340

Preuzete obveze po kreditima

MRS 39.2 (h), 4 (a) ( c), BC 15; Prilog I. CRR-a, dio 2.56-57. Priloga V.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

350

Središnje banke

Dio 1.35(a) Priloga V.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

360

Opća država

Dio 1.35(b) Priloga V.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

370

Kreditne institucije

Dio 1.35(c) Priloga V.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

380

Ostala financijska društva

Dio 1.35(d) Priloga V.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

390

Nefinancijska društva

Dio 1.35(e) Priloga V.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

400

Kućanstva

Dio 1.35(f) Priloga V.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

410

Preuzeta financijska jamstva

MRS 39.9 AG 4, BC 21; MSFI 4 A; Prilog I. CRR-a; dio2.56., 58. Priloga V.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

420

Središnje banke

Dio 1.35(a) Priloga V.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

430

Opća država

Dio 1.35(b) Priloga V.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

440

Kreditne institucije

Dio 1.35(c) Priloga V.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

450

Ostala financijska društva

Dio 1.35(d) Priloga V.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

460

Nefinancijska društva

Dio 1.35(e) Priloga V.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

470

Kućanstva

Dio 1.35(f) Priloga V.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

480

Ostale preuzete obveze

Prilog I. CRR-a, dio 2.56., 59. Priloga V.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

490

Središnje banke

Dio 1.35(a) Priloga V.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

500

Opća država

Dio 1.35(b) Priloga V.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

510

Kreditne institucije

Dio 1.35(c) Priloga V.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

520

Ostala financijska društva

Dio 1.35(d) Priloga V.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

530

Nefinancijska društva

Dio 1.35(e) Priloga V.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

540

Kućanstva

Dio 1.35(f) Priloga V.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

550

IZVANBILANČNE IZLOŽENOSTI

Dio 2.55 Priloga V.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.   Informacije o restrukturiranim izloženostima

 

Osnova

Bruto knjigovodstvena vrijednost izloženosti s mjerama restrukturiranja

Akumulirano umanjenje vrijednosti, akumulirane promjene fer vrijednosti zbog kreditnog rizika i rezervi

Primljeni kolateral i primljena financijska jamstva

 

Prihodojuće izloženost s mjerama restrukturiranja

Neprihodojuće izloženost s mjerama restrukturiranja

 

o prihodujućim izloženostima s mjerama restrukturiranja

o neprihodujućim izloženostima s mjerama restrukturiranja

 

Instrumenti s promjenama uvjeta

Refinanciranje

od toga: Prihodujuće restrukturirane izloženosti u probnom razdoblju

 

Instrumenti s promjenama uvjeta

Refinanciranje

od toga: Sa statusom neispunjavanja obveza

od toga: Umanjene vrijednosti

od toga: Restrukturiranje neprihodujućih izloženosti

 

Instrumenti s promjenama uvjeta

Refinanciranje

Primljeni kolateral za izloženosti s mjerama restrukturiranja

Financijska jamstva primljena za izloženosti s mjerama restrukturiranja

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

160

170

180

Dio 2. Priloga V. 45, 109, 163-182

Dio 2. Priloga V. 145-162

Dio 2. Priloga V. 164 (a), 177, 178, 182

Dio 2. Priloga V. 164 (b), 177, 178, 181, 182

Dio 2. Priloga V. 176(b), 177, 180

Dio 2. Priloga V. 145-162

Dio 2. Priloga V. 164 (a), 179-180,182

Dio 2. Priloga V. 164 (b), 179-182

Članak 178. CRR-a; dio 2.61 Priloga V.

MRS 39 58-70

Dio 2. Priloga V. 172(a), 157

Dio 2. Priloga V. 46, 183

Dio 2. Priloga V. 145-183

Dio 2. Priloga V. 145-183

Dio 2. Priloga V. 164 (a), 179-180,182,183

Dio 2. Priloga V. 164 (b), 179-183

Dio 2. Priloga V. 162

Dio 2. Priloga V. 162

010

Dužnički vrijednosni papiri

Dio 1.24, 26 Priloga ;V.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

020

Središnje banke

Dio 1.35(a) Priloga V.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

Opća država

Dio 1.35(b) Priloga V.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

Kreditne institucije

Dio 1.35(c) Priloga V.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

Ostala financijska društva

Dio 1.35(d) Priloga V.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

Nefinancijska društva

Dio 1.35(e) Priloga V.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

Krediti i predujmovi

Dio 1.24, 27 Priloga V.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

Središnje banke

Dio 1.35(a) Priloga V.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

090

Opća država

Dio 1.35(b) Priloga V.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

Kreditne institucije

Dio 1.35(c) Priloga V.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

Ostala financijska društva

Dio 1.35(d) Priloga V.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

Nefinancijska društva

Dio 1.35(e) Priloga V.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

Od toga: Mala i srednja poduzeća

Članak 1. stavak 2. Preporuke Komisije 2003/361/EZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140

Od toga: Poslovne nekretnine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

Kućanstva

Dio 1.35(f) Priloga V.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160

Od toga: Krediti osigurani stambenim nekretninama

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

170

Od toga: Potrošački krediti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180

DUŽNIČKI INSTRUMENTI PO AMORTIZIRANOM TROŠKU

Dio 1.13(d)(e) Priloga V.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

190

Dužnički vrijednosni papiri

Dio 1.24, 26 Priloga V.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200

Središnje banke

Dio 1.35(a) Priloga V.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

Opća država

Dio 1.35(b) Priloga V.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

220

Kreditne institucije

Dio 1.35(c) Priloga V.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

230

Ostala financijska društva

Dio 1.35(d) Priloga V.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

240

Nefinancijska društva

Dio 1.35(e) Priloga V.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

250

Krediti i predujmovi

Dio 1.24, 27 Priloga V.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

260

Središnje banke

Dio 1.35(a) Priloga V.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

270

Opća država

Dio 1.35(b) Priloga V.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

280

Kreditne institucije

Dio 1.35(c) Priloga V.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

290

Ostala financijska društva

Dio 1.35(d) Priloga V.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300

Nefinancijska društva

Dio 1.35(e) Priloga V.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

310

Kućanstva

Dio 1.35(f) Priloga V.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

320

DUŽNIČKI INSTRUMENTI PO FER VRIJEDNOSTI osim HFT

Dio I. 13(b)(c) Priloga V.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

330

DUŽNIČKI INSTRUMENTI osim HFT

Dio I. 13(b)(c)(d)(e) Priloga V.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

340

Preuzete obveze po kreditima

MRS 39.2 (h), 4 (a) ( c), BC 15; Prilog I. CRR-a, dio2.56-57. Priloga V.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


PRILOG V.

IZVJEŠĆIVANJE O FINANCIJSKIM INFORMACIJAMA U SKLADU S NACIONALNIM RAČUNOVODSTVENIM OKVIRIMA

FINREP OBRASCI ZA OPĆEPRIHVAĆENA RAČUNOVODSTVENA NAČELA (GAAP)

Broj obrasca

Naziv obrasca ili skupine obrazaca

DIO 1. [TROMJESEČNO IZVJEŠĆIVANJE]

Bilanca [Izvješće o financijskom položaju]

1.1

Bilanca: imovina

1.2

Bilanca: obveze

1.3

Bilanca: vlasnički udjeli

2

Račun dobiti i gubitka

5

Raščlamba kredita i predujmova prema proizvodu

Raščlamba financijskih obveza

8,1

Raščlamba financijskih obveza prema proizvodu i prema sektoru druge ugovorne strane

8,2

Podređene financijske obveze

10

Izvedenice – trgovanje

Izvedenice – računovodstvo ograničavanja rizika

11,2

Izvedenice – računovodstvo ograničavanja rizika na temelju nacionalnih računovodstvenih načela (nacionalni GAAP): Raščlamba prema vrsti rizika

18

Prihodujuće i neprihodujuće izloženosti

19

Restrukturirane izloženosti


BOJE U OBRASCIMA:

 

Točke podataka koji se dostavljaju

1.   Bilanca [Izvješće o financijskom položaju]

1.1.   Imovina

 

Osnova: nacionalni GAAP temeljem Direktive 86/635/EEZ (dalje u tekstu „BAD”)

Knjigovodstvena vrijednost

010

010

Novčana sredstva, novčana potraživanja i obveze u središnjim bankama i ostali depoziti po viđenju

Članak 4. BAD-a Imovina (1)

 

020

Novac u blagajni

Dio 2.1 Priloga V. Provedbenoj uredbi (EU) 680/2014 (dalje u tekstu „Prilog V.”)

 

030

Novčana potraživanja i obveze u središnjim bankama

Članak 13. stavak 2. BAD-a; dio 2.2 Priloga V.

 

091

Financijska imovina koja se drži radi trgovanja

Dio 1.15 Priloga V.

 

092

Izvedenice

Prilog II. Uredbi (EU) br. 575/2013 (dalje u tekstu „CRR”); dio 1.15 Priloga V.

 

093

Vlasnički instrumenti

Dio 2.4-5 Priloga II. Uredbi (EZ) br. 25/2009

 

094

Dužnički vrijednosni papiri

Dio 1.24, 26 Priloga V.

 

095

Krediti i predujmovi

Dio 1.24, 27 Priloga V.

 

171

Neizvedena financijska imovina kojom se ne trguje mjerena po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak

Članak 42.a stavak 1. i 4. Direktive 78/660/EEZ (dalje u tekstu „Četvrta direktiva”)

 

172

Vlasnički instrumenti

Dio 2.4-5 Priloga II. Uredbi (EZ) br. 25/2009

 

173

Dužnički vrijednosni papiri

Dio 1.24, 26 Priloga V.

 

174

Krediti i predujmovi

Članak 42.a stavak 1. i stavak 4. točka (b) Četvrte direktive; dio 1.24., 27 Priloga V.

 

175

Neizvedena financijska imovina kojom se ne trguje mjerena po fer vrijednosti prema vlasničkim instrumentima

Članak 42.a stavak 1. i članak 42.c stavak 2. Četvrte direktive

 

176

Vlasnički instrumenti

Dio 2.4-5 Priloga II. Uredbi (EZ) br. 25/2009

 

177

Dužnički vrijednosni papiri

Dio 1.24, 26 Priloga V.

 

178

Krediti i predujmovi

Članak 42.a stavak 1. i stavak 4. točka (b) Četvrte direktive; dio 1.24., 27 Priloga V.

 

231

Dužnički instrumenti kojima se ne trguje mjereni po troškovnoj metodi

Članak 37. stavak 1. i članak 42.a stavak 4. točka (b) BAD-a; dio 1.16. Priloga V.

 

232

Dužnički vrijednosni papiri

Dio 1.24, 26 Priloga V.

 

233

Krediti i predujmovi

Dio 1.24, 27 Priloga V.

 

234

Ostala neizvedena financijska imovina kojom se ne trguje

Članci od 35. do 37. BAD-a; dio 1.17 Priloga V.

 

235

Vlasnički instrumenti

Dio 2.4-5 Priloga II. Uredbi (EZ) br. 25/2009

 

236

Dužnički vrijednosni papiri

Dio 1.24, 26 Priloga V.

 

237

Krediti i predujmovi

Dio 1.24, 27 Priloga V.

 

240

Izvedenice – računovodstvo ograničavanja rizika

Članak 42.a stavak 1. i stavak 5.a te članak 42.c stavak 1. točka (a) Četvrte direktive; MRS 39.9; dio 1.19 Priloga V.

 

260

Ulaganja u društva kćeri, zajedničke pothvate i pridružena društva

Članak 4. pod „Imovina” točke 7. i 8. BAD-a; članak 17. Četvrte direktive; dio 2.4 Priloga V.

 

270

Materijalna imovina

Članak 4. pod „Imovina” točka 10. BAD-a

 

280

Nekretnine, biljke i oprema

 

 

290

Ulaganja u nekretnine

 

 

300

Nematerijalna imovina

članak 4. pod „Imovina” točka 9. BAD-a; članak 4. stavak 1. točka 115. CRR-a

 

310

Goodwill

članak 4. pod „Imovina” točka 9. BAD-a; članak 4. stavak 1. točka 113. CRR-a

 

320

Ostala nematerijalna imovina

Članak 4. pod „Imovina” točka 9. BAD-a

 

330

Porezna imovina

 

 

340

Tekuća porezna imovina

 

 

350

Odgođena porezna imovina

Članak 43. stavak 1. točka 11. Četvrte direktive; članak 4. stavak 1. točka 106. CRR-a

 

360

Ostala imovina

Dio 2.5 Priloga V.

 

380

UKUPNA IMOVINA

Članak 4. pod „Imovina” BAD-a

 

1.2.   Obveze

 

Osnova: nacionalni GAAP na temelju BAD-a

Knjigovodstvena vrijednost

010

061

Financijske obveze za trgovanje

Članak 42.a stavak 3. Četvrte direktive

 

062

Izvedenice

Prilog II. CRR-u; dio 1.15 Priloga V.

 

063

Kratke pozicije

 

 

064

Depoziti

Dio 2.9 Priloga II. Uredbi (EZ) br. 25/2009; dio 1.30 Priloga V.

 

065

Izdani dužnički vrijednosni papiri

Dio 1.31 Priloga V.

 

066

Ostale financijske obveze

Dio 1.32-34 Priloga V.

 

141

Neizvedene financijske obveze kojima se ne trguje mjerene po troškovnoj metodi

Članak 42.a stavak 3. Četvrte direktive

 

142

Depoziti

Dio 2.9 Priloga II. Uredbi (EZ) br. 25/2009; dio 1.30 Priloga V.

 

143

Izdani dužnički vrijednosni papiri

Dio 1.31 Priloga V.

 

144

Ostale financijske obveze

Dio 1.32-34 Priloga V.

 

150

Izvedenice – računovodstvo ograničavanja rizika

Članak 42.a stavak 1. i stavak 5.a te članak 42.c stavak 1. točka (a) Četvrte direktive; dio 1.23 Priloga V.

 

170

Rezervacije

Članak 4. pod „Obveze” točka 6. BAD-a

 

171

Rezerve za opće bankovne rizike [ako se iskazuju u obvezama]

Članak 38. stavak 1. BAD-a; članak 4. stavak 1. točka 112. CRR-a; dio 2.12. Priloga V.

 

180

Mirovine i ostale obveze pod pokroviteljstvom poslodavca nakon zaposlenja

Dio 2.7 Priloga V.

 

190

Ostale dugoročne pogodnosti za zaposlenike

Dio 2.8 Priloga V.

 

200

Restrukturiranje

 

 

210

Pravna pitanja i porezni sporovi u tijeku

 

 

220

Preuzete obveze i jamstva

Članak 24., članak 25. i članak 33. stavak 1. BAD-a

 

230

Druge odredbe

 

 

240

Porezne obveze

 

 

250

Tekuće porezne obveze

 

 

260

Odgođene porezne obveze

Članak 43. stavak 1. točka 11. Četvrte direktive; članak 4. stavak 1. točka 108. CRR-a

 

280

Ostale obveze

Dio 2.10 Priloga V.

 

300

UKUPNE OBVEZE

 

 

1.3   Vlasnički udjeli

 

Osnova: nacionalni GAAP na temelju BAD-a

Knjigovodstvena vrijednost

010

010

Kapital

Članak 4. pod „Obveze” točka 9. i članak 22. BAD-a

 

020

Uplaćeni kapital

Članak 4. pod „Obveze” točka 9. BAD-a

 

030

Neuplaćeni opozvani kapital

Članak 4. pod „Obveze” točka 9. BAD-a

 

040

Premije na dionice

Članak 4. pod „Obveze” točka 10. BAD-a; članak 4. stavak 1. točka 124. CRR-a

 

050

Izdani vlasnički instrumenti osim kapitala

Dio 2.15-16 Priloga V.

 

060

Vlasnička komponenta složenih financijskih instrumenata

Članak 42.a stavak 5.a Četvrte direktive; dio 2.15 Priloga V.

 

070

Ostali izdani vlasnički instrumenti

Dio 2.16 Priloga V.

 

080

Ostali vlasnički udjeli

Dio 2.17 Priloga V.

 

190

Zadržana dobit

Članak 4. pod „Obveze” točka 13. BAD-a; članak 4. stavak 1. točka 123. CRR-a

 

200

Revalorizacijske rezerve

Članak 4. pod „Obveze” točka 12. BAD-a

 

201

Materijalna imovina

Članak 33. stavak 1. točka (c) Četvrte direktive

 

202

Vlasnički instrumenti

Članak 33. stavak 1. točka (c) Četvrte direktive

 

203

Dužnički vrijednosni papiri

Članak 33. stavak 1. točka (c) Četvrte direktive

 

204

Ostalo

Članak 33. stavak 1. točka (c) Četvrte direktive

 

205

Rezerve po fer vrijednosti

Članak 42.a stavak 1. Četvrte direktive

 

206

Ograničavanje rizika kod neto ulaganja u inozemno poslovanje

Članak 42.a stavak 1. i članak 42.c stavak 1. točka (b) Četvrte direktive

 

207

Ograničavanje rizika vezano za izvedenice – ograničavanje rizika vezano za novčani tok

Članak 42.a stavak 1. i članak 42.c stavak 1. točka (a) Četvrte direktive; članak 30. točka (a) CRR-a

 

208

Ograničavanje rizika vezano za izvedenice – ostala ograničavanja rizika

Članak 42.a stavak 1. i članak 42.c stavak 1. točka (a) Četvrte direktive

 

209

Neizvedena financijska imovina kojom se ne trguje mjerena po fer vrijednosti prema vlasničkim instrumentima

Članak 42.a stavak 1. i članak 42.c stavak 2. Četvrte direktive

 

210

Ostale rezerve

Članak 4. pod „Obveze” točke od 11. do 13. BAD-a

 

215

Rezerve za opće bankovne rizike [ako se iskazuju u vlasničkim udjelima]

Članak 38. stavak 1. BAD-a; članak 4. stavak 1. točka 112. CRR-a; dio 1.38. Priloga V.

 

220

Rezerve ili akumulirani gubici od ulaganja u društva kćeri, zajedničke pothvate i pridružena društva

Članak 59. stavak 4. Četvrte direktive; dio 2.19 Priloga V.

 

230

Ostalo

Dio 2.19 Priloga V.

 

235

Prve konsolidacijske razlike

Članak 19. stavak 1. točka (c) Direktive 83/349/EEZ (dalje u tekstu „Sedma direktiva”)

 

240

(-) Trezorske dionice

Članak 9. C (III)(7) i D (III)(2) Četvrte direktive; dio 2.20 Priloga V.

 

250

Dobit ili gubitak koji pripada vlasnicima matičnog društva

Članak 4. pod „Obveze” točka 14. BAD-a

 

260

(-) Dividende tijekom poslovne godine

Članak 26. stavak 2.b CRR-a

 

270

Manjinski udjeli [nekontrolirajući udjeli]

Članak 21. Sedme direktive

 

280

Akumulirana ostala sveobuhvatna dobit

Članak 4. stavak 1. točka 100. CRR-a

 

290

Ostale stavke

 

 

300

UKUPNI VLASNIČKI UDJELI

 

 

310

UKUPNI VLASNIČKI UDJELI I UKUPNE OBVEZE

Članak 4. pod „Obveze” BAD-a

 

2.   Račun dobiti i gubitka

 

Osnova: nacionalni GAAP na temelju BAD-a

Tekuće razdoblje

010

010

Kamatni prihod

Članak 27. Okomiti obrazac točka 1. BAD-a; dio 2.21 Priloga V.

 

090

(Kamatni rashodi)

Članak 27. Okomiti obrazac točka 2. BAD-a; dio 2.21 Priloga V.

 

160

Prihodi od dividende

Članak 27. Okomiti obrazac točka 3. BAD-a; dio 2.28 Priloga V.

 

200

Prihod od naknada i provizija

Članak 27. Okomiti obrazac točka 2. BAD-a

 

210

(Rashodi od naknada i provizija)

Članak 27. Okomiti obrazac točka 5. BAD-a

 

220

Dobici ili (-) gubici po prestanku priznavanja financijske imovine i financijskih obveza koje nisu mjerene po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak, neto

Članak 27. Okomiti obrazac točka 6. BAD-a

 

285

Dobici ili (–) gubici po financijskoj imovini i financijskim obvezama kojima se trguje, neto

Članak 27. Okomiti obrazac točka 6. BAD-a

 

295

Dobici ili (–) gubici po financijskoj imovini i financijskim obvezama kojima se ne trguje, neto

Članak 27. Okomiti obrazac točka 6. BAD-a

 

300

Dobici ili (-) gubici od računovodstva ograničavanja rizika, neto

Članak 42.a stavak 1. i stavak 5.a te članak 42.c stavak 1. točka (a) Četvrte direktive

 

310

Tečajne razlike [dobit ili (-) gubitak], neto

Članak 39. BAD-a

 

320

Dobici ili (-) gubici po prestanku priznavanja ulaganja u društva kćeri, zajedničke pothvate i pridružena društva, neto

Članak 27. Okomiti obrazac točke 13. i 14. BAD-a

 

330

Dobici ili (-) gubici po prestanku priznavanja nefinancijske imovine, neto

 

 

340

Ostali prihodi iz poslovanja

Članak 27. Okomiti obrazac točka 7. BAD-a; dio 2.141-143 Priloga V.

 

350

(Drugi troškovi poslovanja)

Članak 27. Okomiti obrazac točka 10. BAD-a; dio 2.141-143 Priloga V.

 

355

UKUPNI PRIHODI IZ POSLOVANJA, NETO

 

 

360

(Administrativni troškovi)

Članak 27. Okomiti obrazac točka 8. BAD-a

 

370

(Troškovi osoblja)

Članak 27. Okomiti obrazac točka 8. pod (a) BAD-a

 

380

(Drugi administrativni troškovi)

Članak 27. Okomiti obrazac točka 8. pod (b) BAD-a

 

390

(Amortizacija)

 

 

400

(Nekretnine, biljke i oprema)

Članak 27. Okomiti obrazac točka 9. BAD-a

 

410

(Ulaganja u nekretnine)

Članak 27. Okomiti obrazac točka 9. BAD-a

 

415

(Goodwill)

Članak 27. Okomiti obrazac točka 9. BAD-a

 

420

(Ostala nematerijalna imovina)

Članak 27. Okomiti obrazac točka 9. BAD-a

 

430

(Rezervacije ili (-) ukidanje rezervacija)

 

 

440

(Preuzete obveze i jamstva)

Članak 27. Okomiti obrazac točke 11. i 12. BAD-a

 

450

(Ostale rezervacije)

 

 

455

(Povećanja ili (-) smanjenja rezervi za opće bankovne rizike, neto)

Članak 38. stavak 2. BAD-a

 

460

(Umanjenje vrijednosti ili (-) ukidanje umanjenja vrijednosti po financijskoj imovini koja nije mjerena po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak)

Članci od 35. do 37. BAD-a

 

510

(Umanjenje vrijednosti ili (-) ukidanje umanjenja vrijednosti ulaganja u društva kćeri, zajedničke pothvate i pridružena društva)

Članak 27. Okomiti obrazac točke 13. i 14. BAD-a

 

520

(Umanjenje vrijednosti ili (-) ukidanje umanjenja vrijednosti po nefinancijskoj imovini)

 

 

530

(Nekretnine, biljke i oprema)

Članak 27. Okomiti obrazac točka 9. BAD-a

 

540

(Ulaganja u nekretnine)

Članak 27. Okomiti obrazac točka 9. BAD-a

 

550

(Goodwill)

Članak 27. Okomiti obrazac točka 9. BAD-a

 

560

(Ostala nematerijalna imovina)

Članak 27. Okomiti obrazac točka 9. BAD-a

 

570

(Ostalo)

 

 

580

Negativan goodwill priznat u dobiti ili gubitku

Članak 31. Sedme direktive

 

590

Udjel dobiti ili gubitka od ulaganja u društva kćeri, zajedničke pothvate i pridružena društva

Članak 27. Okomiti obrazac točke 13. i 14. BAD-a

 

610

DOBIT ILI (-) GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA IZ POSLOVANJA KOJE ĆE SE NASTAVITI

 

 

620

(Porezni rashodi ili (-) prihodi povezani s dobiti ili gubitkom iz poslovanja koje će se nastaviti)

Članak 27. Okomiti obrazac točka 15. BAD-a

 

630

DOBIT ILI (-) GUBITAK NAKON OPOREZIVANJA IZ POSLOVANJA KOJE ĆE SE NASTAVITI

Članak 27. Okomiti obrazac točka 16. BAD-a

 

632

Izvanredna dobit ili (-) gubitak nakon oporezivanja

Članak 27. Okomiti obrazac točka 21. BAD-a

 

633

Izvanredna dobit ili gubitak prije oporezivanja

Članak 27. Okomiti obrazac točka 19. BAD-a

 

634

(Porezni rashodi ili (-) prihodi povezani s izvanrednom dobiti ili gubitkom)

Članak 27. Okomiti obrazac točka 20. BAD-a

 

670

DOBIT ILI (-) GUBITAK TEKUĆE GODINE

Članak 27. Okomiti obrazac točka 23. BAD-a

 

680

Pripada manjinskom udjelu [nekontrolirajući udjeli]

 

 

690

Pripada vlasnicima matičnog društva

 

 

5.   Raščlamba kredita i predujmova prema proizvodu

 

 

Osnova: nacionalni GAAP na temelju BAD-a

Središnje banke

Opća država

Kreditne institucije

Ostala financijska društva

Nefinancijska društva

Kućanstva

Dio 1.35(a) Priloga V.

Dio 1.35(b) Priloga V.

Dio 1.35(c) Priloga V.

Dio 1.35(d) Priloga V.

Dio 1.35(e) Priloga V.

Dio 1.35(f) Priloga V.

010

020

030

040

050

060

Prema proizvodu

010

Na zahtjev [po pozivu] i kratkoročni [tekući račun]

Dio 2.41(a) Priloga V.

 

 

 

 

 

 

020

Dugovanja po kreditnim karticama

Dio 2.41(b) Priloga V.

 

 

 

 

 

 

030

Potraživanja od kupaca

Dio 2.41(c) Priloga V.

 

 

 

 

 

 

040

Financijski najmovi

Dio 2.41(d) Priloga V.

 

 

 

 

 

 

050

Obratni repo krediti

Dio 2.41(e) Priloga V.

 

 

 

 

 

 

060

Ostali dugoročni krediti

Dio 2.41(f) Priloga V.

 

 

 

 

 

 

070

Predujmovi koji nisu krediti

Dio 2.41.(g) Priloga V.

 

 

 

 

 

 

080

KREDITI I PREDUJMOVI

Dio 1.24, 27 Priloga V.

 

 

 

 

 

 

Prema kolateralu

090

od toga: hipotekarni krediti [krediti s nekretninom kao kolateralom]

Dio 2.41(h) Priloga V.

 

 

 

 

 

 

100

od toga: ostali krediti s kolateralom

Dio 2.41(i) Priloga V.

 

 

 

 

 

 

Prema namjeni

110

od toga: potrošački krediti

Dio 2.41(j) Priloga V.

 

 

 

 

 

 

120

od toga: kreditiranje kupnje stana ili kuće

Dio 2.41(k) Priloga V.

 

 

 

 

 

 

Prema podređenosti

130

od toga: krediti za financiranje projekata

Dio 2.41(l) Priloga V.

 

 

 

 

 

 

8.   Raščlamba financijskih obveza

8.1   Raščlamba financijskih obveza prema proizvodu i prema sektoru druge ugovorne strane

 

Osnova: nacionalni GAAP na temelju BAD-a

 

Knjigovodstvena vrijednost

Akumulirane promjene fer vrijednosti zbog kreditnog rizika

Iznos koji je prema ugovoru potrebno platiti po dospijeću

Trgovanje

Po troškovnoj metodi

Računovodstvo ograničavanja rizika

Članak 42.a stavak 3. Četvrte direktive; dio 1.15 Priloga V.

Članak 42.a stavak 3. Četvrte direktive

Članak 42.a stavak 1. i stavak 5.a te članak 42.c stavak 1. točka (a) Četvrte direktive

Članak 30. točka (b) i članak 424. stavak 1. točka (d) pod (i) CRR-a

Članak 7. stavak 2. Uredbe (EZ) br. 25/2009

034

035

037

040

050

010

Izvedenice

Prilog II. CRR-u

MRS 39.9 Smjernice za primjenu (dalje u tekstu „AG”) 15(a)

 

 

 

 

 

020

Kratke pozicije

 

MRS 39 AG 15(b)

 

 

 

 

 

030

Vlasnički instrumenti

Dio 2.4-5 Priloga II. Uredbi (EZ) br. 25/2009

MRS 32.11

 

 

 

 

 

040

Dužnički vrijednosni papiri

Dio 1.24, 26 Priloga V.

Dio 1.24, 26 Priloga V.

 

 

 

 

 

050

Depoziti

Dio 2.9 Priloga II. Uredbi (EZ) br. 25/2009; dio 1.30 Priloga V.

Dio 2.9 Priloga II. Uredbi (EZ) br. 25/2009; dio 1.30 Priloga V.

 

 

 

 

 

060