Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R0500

Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/500 оd 24. ožujka 2015. o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda u vezi s postupcima koje treba slijediti pri izdavanju odobrenja nadzornih tijela za primjenu uravnotežene prilagodbe u skladu s Direktivom 2009/138/EZ Europskog parlamenta i Vijeća Tekst značajan za EGP

OJ L 79, 25.3.2015, p. 18–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/500/oj

25.3.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 79/18


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/500

оd 24. ožujka 2015.

o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda u vezi s postupcima koje treba slijediti pri izdavanju odobrenja nadzornih tijela za primjenu uravnotežene prilagodbe u skladu s Direktivom 2009/138/EZ Europskog parlamenta i Vijeća

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu 2009/138/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2009. o osnivanju i obavljanju djelatnosti osiguranja i reosiguranja (Solventnost II) (1), a posebno njezin članak 86. stavak 3.,

budući da:

(1)

Na temelju članka 77.b Direktive 2009/138/EZ društva za osiguranje i društva za reosiguranje mogu primijeniti uravnoteženu prilagodbu na relevantne vremenske strukture nerizičnih kamatnih stopa uz prethodno odobrenje nadzornih tijela ako su ispunjeni određeni uvjeti. Potrebno je utvrditi pravila o postupcima koje treba slijediti pri izdavanju odobrenja za primjenu uravnotežene prilagodbe.

(2)

Kako bi se smatrao potpunim, zahtjev bi trebao sadržavati sve bitne informacije koje su nadzornim tijelima potrebne za procjenu i odlučivanje. Kako bi se osigurala usklađena osnova za procjenu i odlučivanje nadzornih tijela, zahtjev bi trebao sadržavati dokaze kojima se potvrđuje da su ispunjeni svi uvjeti iz članka 77.b Direktive 2009/138/EZ.

(3)

Zahtjev za odobrenje primjene uravnotežene prilagodbe strateška je odluka u cilju upravljanja rizikom i planiranja kapitala. Na temelju krajnje odgovornosti upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela u pogledu usklađenosti sa zakonima i drugim propisima kako je utvrđeno člankom 40. Direktive 2009/138/EZ, trebalo bi detaljno razmotriti njihovo sudjelovanje u postupku odlučivanja o zahtjevu.

(4)

Osim članka 77.b Direktive 2009/138/EZ ta Direktiva sadržava i druge zahtjeve navedene u člancima 44., 45. i 77.c koji se primjenjuju na sva društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje koja upotrebljavaju uravnoteženu prilagodbu. Zahtjev za odobrenje trebao bi stoga sadržavati dokaze da će svi ti zahtjevi biti ispunjeni ako se izda odobrenje.

(5)

U postupcima koje treba slijediti za odobrenje primjene uravnotežene prilagodbe predviđa se stalna razmjena obavijesti između nadzornih tijela i društava za osiguranje odnosno društava za reosiguranje. To uključuje razmjenu obavijesti prije podnošenja službenog zahtjeva nadzornom tijelu i nakon odobravanja zahtjeva u okviru postupka nadzornog pregleda. Takva je stalna razmjena obavijesti potrebna kako bi se osiguralo da se odluke nadzornih tijela temelje na relevantnim i ažuriranim informacijama i dokazima.

(6)

Radi provedbe neometanog i učinkovitog procesa nadzorna tijela trebala bi, prije nego što donesu konačnu odluku o prihvaćanju ili odbijanju zahtjeva, moći zatražiti da društva za osiguranje i društva za reosiguranje unesu izmjene u zahtjev ako dokazi o ispunjavanju odgovarajućih uvjeta iz članka 77.b Direktive 2009/138/EZ nisu dostatni.

(7)

Osim razmatranja dokaza sadržanih u zahtjevu nadzorna tijela trebala bi pri donošenju odluke o tome jesu li ispunjeni zahtjevi iz Direktive 2009/138/EZ uzeti u obzir ostale bitne čimbenike.

(8)

Budući da se uravnoteženim portfeljima može upravljati u redovitom poslovanju, društvima kojima je izdano odobrenje za primjenu uravnotežene prilagodbe za vrednovanje odgovarajućih obveza trebalo bi dopustiti i primjenu te prilagodbe za vrednovanje budućih obveza osiguranja u mjeri u kojoj te obveze i imovina kojom se odgovara za te obveze imaju iste značajke kao i obveze i imovina uključene u početni uravnoteženi portfelj i stoga predstavljaju iste rizike za predmetno društvo.

(9)

Pri podnošenju zahtjeva za odobrenje primjene uravnotežene prilagodbe društvo za osiguranje odnosno društvo za reosiguranje trebalo bi, zbog povezanosti različitih zahtjeva za odobrenje u okviru Direktive 2009/138/EZ, obavijestiti nadzorno tijelo o ostalim zahtjevima u vezi sa stavkama iz članka 308.a stavka 1. Direktive 2009/138/EZ koji su trenutačno u tijeku ili koji se predviđaju u sljedećih šest mjeseci. Takav je zahtjev potreban kako bi se osiguralo da se procjene nadzornih tijela temelje na transparentnim i nepristranim informacijama.

(10)

Ova se Uredba temelji na nacrtu provedbenih tehničkih standarda koji je Europskoj komisiji dostavilo Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje.

(11)

Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje provelo je otvoreno javno savjetovanje o nacrtu provedbenih tehničkih standarda na kojem se temelji ova Uredba, analiziralo je moguće povezane troškove i koristi te zatražilo mišljenje Interesne skupine za osiguranje i reosiguranje osnovane u skladu s člankom 37. Uredbe (EU) br. 1094/2010 Europskog parlamenta i Vijeća (2),

(12)

Radi povećanja pravne sigurnosti u pogledu nadzornog sustava tijekom razdoblja postupnog uvođenja predviđenog u članku 308.a Direktive 2009/138/EZ, koje će započeti 1. travnja 2015., važno je osigurati da ova Uredba stupi na snagu što prije, dan nakon njezine objave u Službenom listu Europske Unije.

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Zahtjev za primjenu uravnotežene prilagodbe

1.   Društva za osiguranje i društva za reosiguranje koja podnose zahtjev za primjenu uravnotežene prilagodbe nadzornom tijelu podnose pisani zahtjev na prethodno odobrenje.

2.   Zahtjev se podnosi na jednom od službenih jezika država članice u kojoj društvo za osiguranje odnosno društvo za reosiguranje ima sjedište ili na jeziku koji je prethodno usuglašen s nadzornim tijelom te sadržava barem informacije koje se zahtijevaju na temelju članaka 3. do 6. ove Uredbe.

3.   Društva za osiguranje i društva za reosiguranje osiguravaju da zahtjev sadržava sve ostale bitne informacije za koje smatraju da bi mogle biti potrebne kako bi nadzorno tijelo provelo procjenu i donijelo odluku. Zahtjev mora sadržavati dokumentirane dokaze o internom postupku odlučivanja društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje koji se odnosi na zahtjev.

4.   Ako se zahtjev podnosi u vezi s dva ili više portfelja obveza osiguranja ili reosiguranja, u zahtjevu se za svaki portfelj naveden u njemu zasebno navode dokazi koji se zahtijevaju na temelju članaka 3. do 6. ove Uredbe.

Članak 2.

Sadržaj zahtjeva koji se odnosi na dodijeljeni portfelj imovine

U vezi s dodijeljenim portfeljem imovine koji se zahtijeva na temelju članka 77.b stavka 1. točke (a) Direktive 2009/138/EZ, zahtjev sadržava barem sljedeće:

(a)

dokaze da dodijeljeni portfelj imovine ispunjava sve relevantne uvjete utvrđene člankom 77.b stavkom 1. Direktive 2009/138/EZ;

(b)

pojedinosti o imovini iz dodijeljenog portfelja, koje uključuju podatke o svakoj stavki imovine zajedno s postupkom koji se koristi za razvrstavanje te imovine na temelju vrste imovine, kreditne kvalitete i trajanja za potrebe određivanja temeljnog prinosa iz članka 77.c stavka 1. točke (b) Direktive 2009/138/EZ;

(c)

opis postupka koji se koristi za održavanje dodijeljenog portfelja imovine u skladu s člankom 77.b stavkom 1. točkom (a) Direktive 2009/138/EZ, uključujući postupak održavanja umnožavanja očekivanih novčanih tokova ako su se oni značajno promijenili.

Članak 3.

Sadržaj zahtjeva koji se odnosi na portfelj obveza osiguranja ili reosiguranja

U vezi s portfeljem obveza osiguranja ili reosiguranja na koji se namjerava primijeniti uravnotežena prilagodba, zahtjev sadržava barem sljedeće:

(a)

dokaze da obveze osiguranja ili reosiguranja ispunjavaju sve kriterije utvrđene člankom 77.b stavkom 1. točkama (d), (e), (g) i (j) Direktive 2009/138/EZ;

(b)

ako je uključen rizik smrtnosti, kvantitativne dokaze da se najbolja procjena portfelja obveza osiguranja ili reosiguranja ne povećava za više od 5 % pod stresom zbog rizika smrtnosti utvrđenog člankom 52. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/35 (3).

Članak 4.

Sadržaj pisanog zahtjeva koji se odnosi na usklađivanje novčanih tokova i upravljanje portfeljem

U vezi s usklađivanjem novčanih tokova i upravljanjem prihvatljivim portfeljem obveza i dodijeljenim portfeljem imovine, zahtjev sadržava barem sljedeće:

(a)

kvantitativne dokaze da su ispunjeni kriteriji iz članka 77.b stavka 1. točke (c) Direktive 2009/138/EZ, uključujući kvantitativnu i kvalitativnu procjenu o tome uzrokuje li bilo koja neusklađenost značajne rizike u odnosu na rizike prisutne u djelatnostima osiguranja na koje se namjerava primijeniti uravnotežena prilagodba;

(b)

dokaze da će se uspostaviti prikladni postupci kako bi se pravilno odredili i organizirali portfelj obveza i dodijeljeni portfelj imovine te kako bi se njima upravljalo neovisno o ostalim djelatnostima društva te kako bi se osiguralo da se dodijeljena imovina neće koristiti za pokriće gubitaka koji proizlaze iz drugih djelatnosti društva u skladu s člankom 77.b stavkom 1. točkom (b) Direktive 2009/138/EZ;

(c)

dokaze o prilagodbi vlastitih sredstava u skladu s člankom 81. Direktive 2009/138/EZ kako bi se odrazila smanjena prenosivost;

(d)

dokaze o prilagodbi potrebnog solventnog kapitala kako bi se primjereno odrazio smanjeni opseg diversifikacije rizika. Prema potrebi to uključuje dokaze o usklađenosti s člancima 216., 217. i 234. Delegirane uredbe (EU) 2015/35. Ako društva za osiguranje i društva za reosiguranje namjeravaju izračunati potrebni solventni kapital primjenom unutarnjeg modela, ali ako im nije izdano potrebno odobrenje nadzornog tijela, dokazi koji se zahtijevaju ovim stavkom dostavljaju se na temelju rezultata dobivenih primjenom standardne formule i neodobrenog unutarnjeg modela.

Članak 5.

Dodatni sadržaj pisanog zahtjeva

Osim informacija navedenih u člancima 3. do 4. ove Uredbe zahtjev sadržava i sljedeće:

(a)

potvrdu da će uvjeti iz članka 77.b stavka 3. Direktive 2009/138/EZ biti ispunjeni ako nadzorno tijelo izda odobrenje za primjenu uravnotežene prilagodbe;

(b)

plan likvidnosti koji se zahtijeva člankom 44. stavkom 2. Direktive 2009/138/EZ;

(c)

procjene koje se zahtijevaju člankom 44. stavkom 2.a točkom (b) Direktive 2009/138/EZ;

(d)

procjene koje se zahtijevaju člankom 45. stavkom 2.a Direktive 2009/138/EZ;

(e)

detaljno objašnjenje i prikaz postupka izračuna koji se koristi za utvrđivanje uravnotežene prilagodbe u skladu sa zahtjevima iz članka 77.c Direktive 2009/138/EZ;

(f)

popis ostalih zahtjeva koje je društvo za osiguranje odnosno društvo za reosiguranje podnijelo ili koje predviđa podnijeti u sljedećih šest mjeseci, a koji se odnose na odobrenje bilo koje stavke na koju se odnosi postupno uvođenje predviđeno člankom 308.a stavkom 1. Direktive 2009/138/EZ.

Članak 6.

Procjena zahtjeva

1.   Nadzorno tijelo potvrđuje primitak zahtjeva društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje.

2.   Nadzorno tijelo smatra da je zahtjev potpun ako sadržava sve dokaze koji se zahtijevaju člancima 2. do 5. ove Uredbe.

3.   U roku od 30 dana od primitka zahtjeva nadzorno tijelo potvrđuje smatra li se zahtjev potpunim.

4.   Ako nadzorno tijelo utvrdi da zahtjev nije potpun, ono odmah obavješćuje društvo za osiguranje odnosno društvo za reosiguranje da rok za izdavanje odobrenja nije započeo i objašnjava zbog čega se zahtjev ne smatra potpunim.

5.   Nadzorno tijelo osigurava da se odluka o zahtjevu donese u roku od šest mjeseci od dana primitka potpunog zahtjeva.

6.   Ako je nadzorno tijelo potvrdilo potpunost zahtjeva, to ne sprječava nadzorno tijelo da zatraži dodatne informacije potrebne za provedbu procjene. U zahtjevu se navode potrebne dodatne informacije i razlozi zahtjeva.

7.   Procjena zahtjeva uključuje kontinuiranu razmjenu obavijesti s društvom za osiguranje odnosno društvom za reosiguranje i može uključivati zahtjev nadzornih tijela da se prilagodi način na koji društvo namjerava primjenjivati uravnoteženu prilagodbu. Ako nadzorno tijelo utvrdi da bi se odobrenje za primjenu uravnotežene prilagodbe moglo izdati pod uvjetom da se provedu prilagodbe, ono o potrebnim prilagodbama bez odgode obavješćuje u pisanom obliku društvo za osiguranje odnosno društvo za reosiguranje.

8.   Vrijeme od datuma kada nadzorno tijelo zatraži dodatne informacije ili prilagodbe u skladu sa stavcima 6. ili 7. do datuma kada nadzorno tijelo zaprimi te informacije ili prilagodbe ne uračunava se u šestomjesečno razdoblje navedeno u stavku 5.

9.   Društva za osiguranje i društva za reosiguranje osiguravaju da su tijekom procjene zahtjeva nadzornom tijelu dostupni svi dokumentirani dokazi, uključujući kad je to moguće i u elektroničkom obliku.

10.   Društvo za osiguranje odnosno društvo za reosiguranje obavješćuje nadzorno tijelo o svakoj promjeni pojedinosti zahtjeva. Ako društvo za osiguranje odnosno društvo za reosiguranje obavijesti nadzorno tijelo o promjeni zahtjeva, smatra se da je riječ o novom zahtjevu, osim u sljedećim slučajevima:

(a)

promjena je rezultat zahtjeva nadzornog tijela da se dostave dodatne informacije ili uvedu izmjene; ili

(b)

nadzorno tijelo smatra da promjena ne utječe značajno na procjenu zahtjeva.

11.   Društvo za osiguranje odnosno društvo za reosiguranje može povući zahtjev u bilo kojem trenutku prije nego što nadzorno tijelo donese odluku tako da o tome dostavi obavijest u pisanom obliku. Ako društvo za osiguranje odnosno društvo za reosiguranje ponovno podnese zahtjev ili podnese ažurirani zahtjev, nadzorno tijelo smatra se da je riječ o novom zahtjevu.

Članak 7.

Odlučivanje o zahtjevu

1.   Pri odlučivanju o odobrenju zahtjeva nadzorno tijelo može razmatrati i druge dokaze osim onih koji su navedeni u člancima 2. do 5. ove Uredbe ako su ti dokazi bitni za procjenu usklađenosti s uvjetima iz članka 77.b stavka 1. i članka 77.c Direktive 2009/138/EZ.

2.   Odluka nadzornog tijela o odobrenju zahtjeva dostavlja se u pisanom obliku na jeziku na kojem je zahtjev napisan.

3.   Ako se dostavi jedinstveni zahtjev koji se odnosi na više portfelja obveza osiguranja ili reosiguranja, nadzorno tijelo može odobriti zahtjev u odnosu na neke, ali ne i sve portfelje navedene u zahtjevu. U tom slučaju u pisanoj obavijesti o odluci navode se portfelji obveza osiguranja ili reosiguranja na koje se može primijeniti uravnotežena prilagodba.

4.   Ako nadzorno tijelo odluči odbiti zahtjev u odnosu na neke ili sve portfelje navedene u zahtjevu, dužno je jasno navesti razloge te odluke.

5.   Ako se društvima za osiguranje i reosiguranje odobri zahtjev za primjenu uravnotežene prilagodbe na portfelj obveza osiguranja i reosiguranja, smatra se da su opsegom te odluke o odobrenju obuhvaćene buduće obveze i imovina osiguranja i reosiguranja koje se dodaju tom uravnoteženom portfelju uz uvjet da društva mogu dokazati sljedeće:

(a)

buduće obveze i imovina imaju iste značajke kao i obveze i imovina iz uravnoteženog portfelja za koji je izdano odobrenje;

(b)

uravnoteženi portfelj i dalje ispunjava odgovarajuće uvjete iz Direktive 2009/138/EZ.

Članak 8.

Opoziv odobrenja nadzornog tijela

Ako nadzorno tijelo smatra da društvo za osiguranje odnosno društvo za reosiguranje kojemu je izdano odobrenje za primjenu uravnotežene prilagodbe više ne ispunjava uvjete iz članka 77.b stavka 1. ili članka 77.c Direktive 2009/138/EZ, ono odmah obavješćuje društvo za osiguranje odnosno društvo za reosiguranje i objašnjava prirodu neispunjavanja uvjeta.

Članak 9.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 24. ožujka 2015.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 335, 17.12.2009., str. 1.

(2)  Uredba (EU) br. 1094/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o osnivanju Europskog nadzornog tijela (Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje), o izmjeni Odluke br. 716/2009/EZ i o stavljanju izvan snage Odluke Komisije 2009/79/EZ (SL L 331, 15.12.2010., str. 48.).

(3)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/35 od 10. listopada 2014. o dopuni Direktive 2009/138/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o osnivanju i obavljanju djelatnosti osiguranja i reosiguranja (Solventnost II) (SL L 12, 17.1.2015., str. 1.).


Top