Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R0445

Uredba Komisije (EU) 2015/445 оd 17. ožujka 2015. o izmjeni Uredbe Komisije (EU) br. 1178/2011 o utvrđivanju tehničkih zahtjeva i administrativnih postupaka vezano za članove posade zrakoplova u civilnom zrakoplovstvu Tekst značajan za EGP

OJ L 74, 18.3.2015, p. 1–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/445/oj

18.3.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 74/1


UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/445

оd 17. ožujka 2015.

o izmjeni Uredbe Komisije (EU) br. 1178/2011 o utvrđivanju tehničkih zahtjeva i administrativnih postupaka vezano za članove posade zrakoplova u civilnom zrakoplovstvu

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 216/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. veljače 2008. o zajedničkim pravilima u području civilnog zrakoplovstva i osnivanju Europske agencije za sigurnost zračnog prometa i stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 91/670/EEZ, Uredbe (EZ) br. 1592/2002 i Direktive 2004/36/EZ (1), a posebno njezin članak 7. stavak 6. i članak 8. stavak 5.,

budući da:

(1)

Uredbom Komisije (EU) br. 1178/2011 (2) utvrđuju se tehnički zahtjevi i administrativni postupci vezano za članove posade zrakoplova u civilnom zrakoplovstvu.

(2)

Neke države članice utvrdile su da njima i dionicima određeni zahtjevi iz Uredbe (EU) br. 1178/2011 uzrokuju nepotrebno i nerazmjerno administrativno ili ekonomsko opterećenje te su izvijestile o namjeri da traže odobrenje za odstupanja od određenih zahtjeva u skladu s člankom 14. stavkom 6. Uredbe (EZ) br. 216/2008.

(3)

Ta je predložena odobrenja za odstupanja analizirala Europska agencija za sigurnost zračnog prometa, što je dovelo do preporuke Komisiji o usklađivanju predloženih odobrenja s primjenjivim uvjetima.

(4)

I države članice i dionici iz općeg zrakoplovstva utvrdili su određene zahtjeve za koje se smatra da su nerazmjerni u odnosu na pripadajuće aktivnosti i povezane rizike.

(5)

Utvrđen je i niz uredničkih pogrešaka u Uredbi (EU) br. 1178/2011 koje su uzrokovale nenamjerne poteškoće u provedbi.

(6)

Stoga bi zahtjeve utvrđene u Uredbi (EU) br. 1178/2011 trebalo izmijeniti radi uključivanja odstupanja prema kojima se jasno donose pravila i određenih olakšica za opće zrakoplovstvo te ispravljanja određenih uredničkih pogrešaka.

(7)

Osim toga, na temelju povratnih informacija od država članica i dionika ustanovljeno je da bi zahtjevi iz Priloga VII. Uredbi (EU) br. 1178/2011 mogli biti nerazmjerni u odnosu na aktivnost i povezani rizik od toga da organizacije za osposobljavanje provode samo osposobljavanje za dozvole pilota lakog zrakoplova, dozvole privatnog pilota aviona, dozvole pilota balona i dozvole pilota jedrilice.

(8)

Države članice i dionici stoga se slažu se o općoj potrebi da se omogući više vremena za razvoj primjerenijeg skupa pravila za aktivnosti općeg zrakoplovstva koje su prilagođenije aktivnostima tog zrakoplovnog sektora bez smanjenja sigurnosnih standarda.

(9)

Štoviše, kako bi se omogućilo dovoljno vremena za razvoj tih pravila, datum primjene odredaba iz Priloga VII. Uredbi (EU) br. 1178/2011 za organizacije za osposobljavanje koje provode osposobljavanje samo za nacionalne dozvole koje su prihvatljive za konverziju u dozvole pilota lakog zrakoplova, dozvole pilota balona i dozvole pilota jedrilice iz dijela FCL trebalo bi odgoditi do 8. travnja 2018.

(10)

Uredbu (EU) br. 1178/2011 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(11)

Budući da Uredba Komisije (EU) br. 290/2012 (3) kojom se izmjenjuje Uredba (EU) br. 1178/2011 sadržava autonomnu odredbu o datumu primjene odredaba iz priloga VI. i VII. Uredbi (EU) br. 1178/2011, i nju bi trebalo izmijeniti kako bi se osigurala pravna sigurnost i jasnoća.

(12)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Odbora Europske agencije za sigurnost zračnog prometa osnovanog člankom 65. Uredbe (EZ) br. 216/2008,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Uredba Komisije (EU) br. 1178/2011 mijenja se kako slijedi:

1.

U članku 8. stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1.   Ne dovodeći u pitanje članak 12. Uredbe (EZ) br. 216/2008 i kada ne postoje sklopljeni sporazumi između Unije i treće zemlje u području licenciranja pilota, države članice mogu prihvatiti dozvole, ovlaštenja ili certifikate trećih zemalja te pripadajuće certifikate o zdravstvenoj sposobnosti koje su izdale treće zemlje ili su oni izdani u njihovo ime, u skladu s odredbama Priloga III. ovoj Uredbi.”

2.

U članku 10.a stavak 3. zamjenjuje se sljedećim:

„3.   Organizacije za osposobljavanje usklađene s JAR-om smiju provoditi osposobljavanje za dozvole privatnog pilota (PPL) iz dijela FCL, za povezana ovlaštenja uključena u registraciju te za dozvole pilota lakog zrakoplova (LAPL) do 8. travnja 2018. bez obzira na odredbe iz priloga VI. i VII., pod uvjetom da su registrirane prije 8. travnja 2015.”

3.

Članak 12. mijenja se kako slijedi:

(a)

stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2.   Odstupajući od stavka 1., države članice mogu odlučiti da neće primjenjivati sljedeće odredbe Priloga I. do 8. travnja 2015.:

(a)

odredbe koje se odnose na dozvole pilota zrakoplova s pogonjenim uzgonom i zračnog broda;

(b)

odredbe iz točke FCL.820;

(c)

u slučaju helikoptera, odredbe iz odjeljka 8. poddijela J;

(d)

odredbe iz odjeljka 11. poddijela J.”

(b)

umeće se sljedeći stavak 2.a:

„2.a.   Odstupajući od stavka 1., države članice mogu odlučiti da neće primjenjivati sljedeće odredbe Priloga I. do 8. travnja 2018.:

(a)

odredbe koje se odnose na dozvole pilota jedrilica i balona;

(b)

odredbe poddijela B;

(c)

odredbe iz točaka FCL.800, FCL.805 i FCL.815;

(d)

odredbe iz odjeljka 10. poddijela J.”

(c)

stavak 4. zamjenjuju se sljedećim:

„4.   Odstupajući od stavka 1., države članice mogu odlučiti da do 8. travnja 2016. neće primjenjivati odredbe ove Uredbe na pilote koji posjeduju dozvolu i pripadajući certifikat o zdravstvenoj sposobnosti koje je izdala treća zemlja uključene u nekomercijalne operacije zrakoplova kako je navedeno u članku 4. stavku 1. točki (b) ili (c) Uredbe (EZ) br. 216/2008.”

4.

Prilozi I., II., III., VI. i VII. mijenjaju se u skladu s prilozima ovoj Uredbi.

Članak 2.

U Uredbi Komisije (EU) br. 290/2012 u članku 2. stavku 2. briše se točka (f).

Članak 3.

1.   Ova Uredba stupa na snagu 8. travnja 2015.

2.   Odstupajući od stavka 1., izmjene odredaba iz točaka FCL.315.A, FCL.410.A i FCL.725.A Priloga I. primjenjuju se od 8. travnja 2018.

3.   Odstupajući od stavka 1., države članice mogu odlučiti da do 8. travnja 2018. neće primjenjivati odredbe priloga VI. i VII. na organizacije za osposobljavanje koje provode osposobljavanje samo za nacionalnu dozvolu koja je u skladu s člankom 4. stavkom 3. Uredbe Komisije (EU) br. 1178/2011 prihvatljiva za konverziju u dozvolu pilota lakog zrakoplova (LAPL), dozvolu pilota jedrilice (SPL) ili dozvolu pilota balona (BPL) iz dijela FCL.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 17. ožujka 2015.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 79, 19.3.2008., str. 1.

(2)  Uredba Komisije (EU) br. 1178/2011 od 3. studenoga 2011. o utvrđivanju tehničkih zahtjeva i administrativnih postupaka vezano za članove posade zrakoplova u civilnom zrakoplovstvu u skladu s Uredbom (EZ) br. 216/2008 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 311, 25.11.2011., str. 1.).

(3)  Uredba Komisije (EU) br. 290/2012 оd 30. ožujka 2012. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1178/2011 o utvrđivanju tehničkih zahtjeva i upravnih postupaka vezano za članove posade zrakoplova u civilnom zrakoplovstvu u skladu s Uredbom (EZ) br. 216/2008 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 100, 5.4.2012., str. 1.).


PRILOG I.

Prilog I. Uredbi Komisije (EU) br. 1178/2011 mijenja se kako slijedi:

1.

FCL.065 zamjenjuje se sljedećim:

„FCL.065   Ograničenje privilegija imateljima dozvola koji su stari 60 godina ili više u komercijalnom zračnom prijevozu

(a)

60 – 64godina. Avioni i helikopteri. Imatelj dozvole pilota koji je navršio 60 godina ne smije letjeti kao pilot zrakoplova u komercijalnom zračnom prijevozu osim kao član višečlane posade.

(b)

65 godina. Osim u slučaju imatelja dozvole balona ili jedrilice, imatelj dozvole pilota koji je navršio 65 godina ne smije letjeti kao pilot zrakoplova u komercijalnom zračnom prijevozu.

(c)

70 godina. Imatelj dozvole pilota balona ili jedrilice koji je navršio 70 godina ne smije letjeti kao pilot balona ili jedrilice u komercijalnom zračnom prijevozu.”

2.

FCL.105.B zamjenjuje se sljedećim:

„FCL.105.B   LAPL(B) – Privilegije

Privilegije imatelja LAPL-a za balone omogućuju imatelju dozvole da djeluje kao PIC na balonima na vrući zrak ili zračnim brodovima na vrući zrak maksimalnog kapaciteta kupole 3 400 m3 ili balona s plinom maksimalnog kapaciteta kupole 1 260 m3 s najviše tri putnika, tako da nikad nisu ukrcane više od četiri osobe na balonu.”

3.

U FCL.210.A točka (a) zamjenjuje se sljedećim:

„(a)

Podnositelji zahtjeva za PPL(A) moraju obaviti najmanje 45 sati letačkog osposobljavanja na avionima ili TMG-ovima, od čega 5 sati može biti odrađeno na FSTD-u, uključujući najmanje:

1.

25 sati letačkog osposobljavanja s instruktorom; i

2.

10 sati samostalnog letenja pod nadzorom, uključujući najmanje 5 sati samostalnog rutnog letenja s najmanje jednim rutnim letom od najmanje 270 km (150 NM), tijekom kojeg se mora obaviti slijetanje s potpunim zaustavljanjem na 2 aerodroma koja su različita od aerodroma polijetanja.”

4.

FCL.230.B zamjenjuje se sljedećim:

„FCL.230.B   BPL – Zahtjevi za skorašnje iskustvo

(a)

Imatelji BPL smiju koristiti privilegije iz dozvole samo kada su u jednoj klasi balona u prethodna 24 mjeseca obavili najmanje:

1.

6 sati naleta kao PIC, uključujući 10 polijetanja i slijetanja; i

2.

1 let u svrhu osposobljavanja s instruktorom u balonu odgovarajuće klase;

3.

dodatno, ako su piloti kvalificirani za upravljanje balonima iz više od jedne klase, a da bi mogli koristiti privilegije na tim drugim klasama balona, moraju na svakoj klasi u prethodna 24 mjeseca obaviti najmanje 3 sata naleta uključujući 3 polijetanja i slijetanja.

(b)

Imatelji BPL smiju upravljati samo balonom iz iste skupine iz koje je balon na kojem su obavili let u svrhu osposobljavanja ili balonom iz skupine s manjom veličinom kupole.

(c)

Imatelji BPL koji ne udovoljavaju zahtjevima iz točke (a) moraju prije nego što ponovno počnu koristiti svoje privilegije:

1.

uspješno položiti provjeru stručnosti s ispitivačem u balonu odgovarajuće klase; ili

2.

obaviti dodatni nalet ili polijetanja i slijetanja, s instruktorom ili samostalno pod nadzorom instruktora, kako bi ispunili zahtjeve iz točke (a).

(d)

U slučaju iz točke (c) podtočke 1. imatelj BPL smije upravljati samo balonom iz iste skupine iz koje je balon na kojem je dovršena provjera stručnosti ili balonom iz skupine s manjom veličinom kupole.”

5.

U odjeljku 2. „Specifični zahtjevi za kategoriju aviona” u poddijelu D, dodaje se sljedeća točka FCL.315.A CPL – Tečaj osposobljavanja:

„FCL.315.A   CPL – Tečaj osposobljavanja

Teorijsko znanje i letačko osposobljavanje za izdavanje CPL(A) uključuju osposobljavanje za izbjegavanje nepravilnog položaja i vađenje iz njega.”

6.

U FCL.410.A točka (a) zamjenjuje se sljedećim:

„(a)

Tečaj. Podnositelj zahtjeva za MPL mora završiti tečaj osposobljavanja za teorijsko znanje i letačko osposobljavanje u ATO-u u skladu s Dodatkom 5. ovom dijelu. Teorijsko znanje i letačko osposobljavanje za izdavanje MPL uključuju osposobljavanje za izbjegavanje nepravilnog položaja i vađenje iz njega.”

7.

U dijelu FCL.725.A dodaje se sljedeća točka (c):

„(c)

Višepilotni avioni. Tečaj osposobljavanja za izdavanje ovlaštenja za tip višepilotnog aviona uključuje teorijsko znanje i letačko osposobljavanje za izbjegavanje nepravilnog položaja i vađenje iz njega.”

8.

U FCL.740.A točka (b) zamjenjuje se sljedećim:

„(b)

Produžavanje ovlaštenja za klasu jednopilotnog jednomotornog aviona.

1.

Ovlaštenja za klasu jednomotornog klipnog aviona i ovlaštenja za TMG-ove. Za produžavanje ovlaštenja za klasu jednomotornog klipnog aviona ili TMG-a podnositelj zahtjeva mora:

i.

u roku od 3 mjeseca koji prethode datumu isteka valjanosti ovlaštenja položiti provjeru stručnosti s ispitivačem u odgovarajućoj klasi u skladu s Dodatkom 9. ovom dijelu ili

ii.

u roku od 12 mjeseci koji prethode datumu isteka valjanosti ovlaštenja naletjeti 12 sati na relevantnoj klasi uključujući:

6 sati kao PIC,

12 polijetanja i 12 slijetanja, i

osposobljavanje za osvježenje znanja u trajanju od najmanje 1 sata ukupnog naleta s instruktorom letenja (FI) ili s instruktorom za ovlaštenja za klasu (CRI). Podnositelji zahtjeva mogu biti izuzeti od ovog osposobljavanja ako su položili provjeru stručnosti za klasu ili za tip, ispit praktične osposobljenosti ili procjenu stručnosti na drugoj klasi ili tipu aviona.

2.

Kada podnositelji zahtjeva imaju oba ovlaštenja: za klasu jednomotornog klipnog aviona (kopno) i ovlaštenje za TMG, mogu ispuniti zahtjeve iz točke 1. u bilo kojoj klasi ili u obje i steći produžavanje valjanosti za oba ovlaštenja.

3.

Klasa jednopilotnih jednomotornih turboelisnih aviona. Za produžavanje ovlaštenja za klasu jednomotornih turboelisnih aviona, podnositelji zahtjeva moraju u roku od tri mjeseca koji prethode datumu isteka valjanosti ovlaštenja položiti provjeru stručnosti s ispitivačem na odgovarajućoj klasi aviona u skladu s Dodatkom 9. ovom dijelu.

4.

Kada podnositelji zahtjeva imaju oba ovlaštenja: za klasu jednomotornog klipnog aviona (kopno) i za klasu jednomotornog klipnog hidroaviona, mogu ispuniti zahtjeve iz točke 1. podtočke ii. u bilo kojoj klasi ili u obje i steći produžavanje valjanosti za oba ovlaštenja. Najmanje 1 sat traženog naleta u ulozi zapovjednika zrakoplova te 6 od 12 traženih polijetanja i slijetanja moraju biti obavljeni na svakoj klasi.”

9.

U FCL.825 u točki (g) stavak 6. zamjenjuje se sljedećim:

„6.

Za ovlaštenje za EIR za višemotorne avione provjera stručnosti radi produženja ili obnavljanja valjanosti i leta za osposobljavanje iz točke (g) stavka 2. podtočke ii. moraju se izvršiti u višemotornom avionu. Ako pilot ima ovlaštenje i za EIR za jednomotorne avione i uspješno položi navedenu provjeru stručnosti, ovlaštenje za EIR se produžuje ili obnavlja i za jednomotorne avione. Letom za osposobljavanje na višemotornom avionu ispunjuje se i zahtjev letačkog osposobljavanja za ovlaštenje za EIR za jednomotorne avione.”

10.

U FCL.915 dodaje se sljedeća točka (d):

„(d)

Za priznavanje proširenja na druge tipove uzimaju se u obzir relevantni elementi definirani u podacima o operativnoj prikladnosti u skladu s dijelom 21.”

11.

Dodaje se sljedeća točka FCL.945:

„FCL.945.   Obveze za instruktore

Po završetku leta za osposobljavanje za produžavanje ovlaštenja za klasu jednomotornih klipnih aviona ili TMG u skladu s FCL.740.A točkom (b) stavkom 1. i samo u slučaju ispunjavanja svih drugih kriterija za produživanje propisanih u FCL.740.A točki (b) stavku 1. instruktor upisuje novi datum isteka valjanosti ovlaštenja ili certifikata u dozvolu podnositelja zahtjeva, ako ga je za to posebno ovlastilo nadležno tijelo odgovorno za izdavanje dozvole podnositelju zahtjeva.”

12.

FCL.910.TRI mijenja se kako slijedi:

(a)

točka (b) zamjenjuje se sljedećim:

„(b)

TRI za avione i zrakoplove s pogonjenim uzgonom – TRI(A) i TRI(PL). Privilegije imatelja TRI ograničene su na tip aviona ili zrakoplova s pogonjenim uzgonom na kojem je provedeno osposobljavanje i procjena stručnosti. Osim ako je drukčije određeno u podacima o operativnoj prikladnosti utvrđenima u skladu s dijelom 21., privilegije koje ima TRI proširuju se na druge tipove ako je TRI:

1.

tijekom 12 mjeseci prije predaje zahtjeva, naletio najmanje 15 rutnih sektora, uključujući polijetanja i slijetanja na odgovarajućem tipu zrakoplova, od čega 7 sektora smije biti na FFS-u;

2.

završio tehničko osposobljavanje i dijelove letačkog osposobljavanja relevantnog TRI tečaja;

3.

položio relevantne dijelove procjene stručnosti u skladu s FCL.935 u svrhu dokazivanja FIE-u ili TRE-u kvalificiranom u skladu s poddijelom K sposobnosti provođenja osposobljavanja pilota do razine koja je potrebna za izdavanje ovlaštenja za tip, uključujući predpoletno i poslijeletno osposobljavanje te osposobljavanje za teorijsko znanje.”

(b)

u točki (c) stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

„(c)

TRI za helikoptere – TRI(H).

1.

Privilegije imatelja TRI(H) ograničene su na tip helikoptera na kojem je obavljen ispit praktične osposobljenosti za stjecanje TRI. Osim ako je drukčije određeno u podacima o operativnoj prikladnosti utvrđenima u skladu s dijelom 21., privilegije imatelja TRI proširuju se na druge tipove ako je TRI:

i.

završio tehničko osposobljavanje za odgovarajući tip kao dio tečaja osposobljavanja za TRI na odgovarajućem tipu helikoptera ili FSTD-u koji predstavlja taj tip;

ii.

obavio najmanje 2 sata letačkog osposobljavanja na odgovarajućem tipu, pod nadzorom prikladno kvalificiranog TRI(H); i

iii.

položio relevantne dijelove procjene stručnosti u skladu s FCL.935 u svrhu dokazivanja FIE-u ili TRE-u kvalificiranom u skladu s poddijelom K sposobnosti provođenja osposobljavanja pilota do razine koja je potrebna za stjecanje ovlaštenja za tip, uključujući predpoletno i poslijeletno osposobljavanje te osposobljavanje za teorijsko znanje.”

13.

U FCL.905.CRI u točki (a), dodaje se sljedeći stavak 3.:

„3.

proširenje privilegija imatelja LAPL(A) na drugu klasu ili varijantu aviona.”

14.

U FCL.1005 u točki (a) stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1.

kojima su provodili više od 25 % traženog letačkog osposobljavanja za dozvolu, ovlaštenje ili certifikat za koje se provodi ispit praktične osposobljenosti ili procjene stručnosti; ili”

15.

U FCL.1005.CRE dodaje se sljedeća točka (c):

„(c)

ispita praktične osposobljenosti za proširenje privilegija imatelja LAPL(A) na drugu klasu ili varijantu aviona.”

16.

Odjeljak A Dodatka 1. mijenja se kako slijedi:

(a)

naslov se zamjenjuje sljedećim:

„A.   

PRIZNAVANJE TEORIJSKOG ZNANJA ZA STJECANJE DOZVOLE PILOTA – PRIJELAZNO OSPOSOBLJAVANJE I ZAHTJEVI ISPITIVANJA”

(b)

stavak 1.2. zamjenjuje se sljedećim:

„1.2.

Ne dovodeći u pitanje prethodno navedeni stavak, za stjecanje LAPL, PPL, BPL ili SPL, imatelj dozvole u drugoj kategoriji zrakoplova mora završiti osposobljavanje za teorijsko znanje i uspješno položiti ispite iz teorijskog znanja do odgovarajuće razine iz sljedećih predmeta:

Načela letenja,

Operativni postupci,

Izvedba i planiranje leta,

Opće znanje o zrakoplovima,

Navigacija.”

(c)

dodaje se sljedeći stavak 1.4.:

„1.4.

Neovisno o stavku 1.2., za stjecanje LAPL(A) imatelj LAPL(S) s proširenjem na TMG mora dokazati odgovarajuću razinu teorijskog znanja za klasu jednomotornih klipnih aviona (kopno) u skladu s FCL.135.A točkom (a) stavkom 2.”

17.

U Dodatku 6. odjeljak A.a mijenja se kako slijedi:

(a)

stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1.

Svrha je modularnog tečaja letačkog osposobljavanja na temelju stjecanja vještina osposobiti imatelje dozvole PPL ili CPL za stjecanje ovlaštenja za instrumentalno letenje, uzimajući u obzir prethodna iskustva i osposobljavanja za instrumentalno letenje. Tečaj je osmišljen tako da kandidatima omogući stjecanje potrebne razine stručnosti za upravljanje avionima u skladu s pravilima IFR i u uvjetima IMC. Tečaj se provodi u organizaciji za osposobljavanje ili je kombinacija osposobljavanja za instrumentalno letenje s instruktorom IRI(A) ili s instruktorom FI(A) ovlaštenim za osposobljavanje za IR i letačkog osposobljavanja u organizaciji za osposobljavanje.”

(b)

stavak 6. mijenja se kako slijedi:

i.

u točki (a) podtočki i. (B) se zamjenjuje sljedećim:

„(B)

već ima iskustvo instrumentalnog naleta u letu kao PIC na avionima, u skladu s ovlaštenjem za privilegiju letenja prema IFR pravilima i u IMC uvjetima,”

ii.

u točki (b) podtočki i. (B) se zamjenjuje sljedećim:

„(B)

već ima iskustvo instrumentalnog naleta u letu kao PIC na avionima, u skladu s ovlaštenjem za privilegiju letenja prema IFR pravilima i u IMC uvjetima,”

18.

U odjeljku A Dodatka 9., stavci 4. i 5. zamjenjuju se sljedećim:

„4.

Ako nije drugačije određeno u podacima o operativnoj prikladnosti ustanovljenima u skladu s dijelom 21., silabus letačkog osposobljavanja, ispit praktične osposobljenosti i provjera stručnosti moraju biti u skladu s ovim Dodatkom. Silabus, ispit praktične osposobljenosti i provjera stručnosti mogu biti smanjeni kad se priznaje prethodno iskustvo na sličnom tipu zrakoplova, kako je određeno u podacima o operativnoj prikladnosti ustanovljenima u skladu s dijelom 21.

5.

Osim u slučaju ispita praktične osposobljenosti za stjecanje ATPL, kada je to određeno u podacima o operativnoj prikladnosti ustanovljenima u skladu s dijelom 21. za određeni zrakoplov, mogu se priznati stavke ispita praktične osposobljenosti specifične za druge tipove i varijante ako je pilot za njih kvalificiran.”


PRILOG II.

U odjeljku A Priloga II. Uredbi Komisije (EU) br. 1178/2011 stavak 1. točka (d) zamjenjuje se sljedećim:

„(d)

ispuni zahtjeve utvrđene u tablici u nastavku:

Nacionalna dozvola

Ukupni sati naleta

Dodatni zahtjevi

Zamjena dozvole iz dijela FCL i uvjeti (gdje je primjenjivo)

Uklanjanje uvjeta

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

 

ATPL(A)

> 1 500 kao PIC na višepilotnim avionima

Nema

ATPL(A)

Nije primjenjivo

(a)

ATPL(A)

> 1 500 na višepilotnim avionima

Nema

kao u 4.(c)

kao u 5.(c)

(b)

ATPL(A)

> 500 na višepilotnim avionima

Dokazati znanje iz planiranja i izvedbe leta u skladu s FCL.515

ATPL(A), s ovlaštenjem za tip ograničenim na kopilota

Dokazati mogućnost letenja u svojstvu PIC kako je propisano u Dodatku 9. dijelu FCL

(c)

CPL/IR(A) i položeni ispit teorije ICAO ATPL u državi članici u kojoj je dozvola izdana

 

i.

dokazati nadležnom tijelu znanje planiranja i izvedbe leta u skladu s FCL.310 i FCL.615 točkom (b)

ii.

ispuniti preostale zahtjeve iz FCL.720.A točke (c)

CPL/IR(A) uz priznavanje teorije ATPL

Nije primjenjivo

(d)

CPL/IR(A)

> 500 na višepilotnim avionima, ili višepilotnim operacijama na jednopilotnim avionima kategorije za regionalni prijevoz CS-23 ili jednakovrijedne u skladu s relevantnim zahtjevima iz dijela CAT i dijela ORO za komercijalni zračni prijevoz

i.

proći ispit teorije ATPL(A) u državi članici u kojoj je dozvola izdana (1)

ii.

ispuniti preostale zahtjeve iz FCL.720.A točke (c)

CPL/IR(A) uz priznavanje teorije ATPL

Nije primjenjivo

(e)

CPL/IR(A)

> 500 kao PIC na jednopilotnim avionima

Nema

CPL/IR(A), s ovlaštenjem za tip/klasu ograničenim na jednopilotne avione

Steći ovlaštenje za višepilotni tip u skladu s dijelom FCL

(f)

CPL/IR(A)

< 500 kao PIC na jednopilotnim avionima

Dokazati znanje planiranja i izvedbe leta za razinu CPL/IR

kao u 4.(f)

kao u 5.(f)

(g)

CPL(A)

> 500 kao PIC na jednopilotnim avionima

Noćno ovlaštenje, ako je primjenjivo

CPL(A), s ovlaštenjem za tip/klasu ograničenim na jednopilotne avione

 

(h)

CPL(A)

< 500 kao PIC na jednopilotnim avionima

i.

noćno ovlaštenje, ako je primjenjivo;

ii.

dokazati znanje izvedbe i planiranja leta kako je propisano u FCL.310

kao u 4.(h)

 

i.

PPL/IR(A)

≥ 75 u skladu s IFR

 

PPL/IR(A) (IR ograničen samo na PPL)

Dokazati znanje izvedbe i planiranja leta kako je propisano u FCL.615 točki (b)

(j)

PPL(A)

≥ 70 na avionima

Dokazati znanje korištenja radionavigacijskih uređaja

PPL(A)

 

(k)


(1)  Imatelji CPL-a koji već posjeduju ovlaštenje za tip višepilotnog aviona ne trebaju imati položen ispit iz teorije ATPL(A) sve dok lete na istom tipu aviona, ali im neće biti priznata teorija ATPL(A) za dozvolu iz dijela FCL. Ako traže ovlaštenje za drugi tip višepilotnog aviona, trebaju udovoljiti uvjetima iz stupca 3., reda (e) podtočke i. prethodne tablice.”


PRILOG III.

Prilog III. Uredbi Komisije (EU) br. 1178/2011 mijenja se kako slijedi:

1.

U odjeljku A. „VALIDACIJA DOZVOLA”, stavak 3. točka (f) zamjenjuje se sljedećim:

„(f)

u slučaju helikoptera, ispuniti zahtjeve u pogledu iskustva utvrđene u tablici u nastavku:

Dozvola

Ukupni sati naleta

Privilegije

 

(1)

(2)

(3)

 

ATPL(H) važeći IR

> 1 000 sati kao PIC na višepilotnim helikopterima

Komercijalni zračni prijevoz na višepilotnim helikopterima kao PIC u VFR i IFR operacijama

(a)

ATPL(H) bez IR privilegija

> 1 000 sati kao PIC na višepilotnim helikopterima

Komercijalni zračni prijevoz na višepilotnim helikopterima kao PIC u VFR operacijama

(b)

ATPL(H) važeći IR

> 1 000 sati kao pilot na višepilotnim helikopterima

Komercijalni zračni prijevoz na višepilotnim helikopterima kao kopilot u VFR i IFR operacijama

(c)

ATPL(H) bez IR privilegija

> 1 000 sati kao pilot na višepilotnim helikopterima

Komercijalni zračni prijevoz na višepilotnim helikopterima kao kopilot u VFR operacijama

(d)

CPL(H)/IR (1)

> 1 000 sati kao pilot na višepilotnim helikopterima

Komercijalni zračni prijevoz na višepilotnim helikopterima kao kopilot

(e)

CPL(H)/IR

> 1 000 sati kao PIC u komercijalnom zračnom prijevozu od stjecanja IR ovlaštenja

Komercijalni zračni prijevoz na jednopilotnim helikopterima kao PIC

(f)

ATPL(H) sa ili bez IR privilegija, CPL(H)/IR, CPL(H)

> 700 sati na helikopterima različitima od onih certificiranih u skladu s CS-27/29 ili jednakovrijednima, uključujući 200 sati u ulozi za koju se traži prihvaćanje i 50 sati u toj ulozi u zadnjih 12 mjeseci

Letenje na helikopterima u operacijama različitima od onih za komercijalni zračni prijevoz.

(g)

2.

U odjeljku A „VALIDACIJA DOZVOLA”, stavak 6. točka (b) zamjenjuje se sljedećim:

„(b)

poslodavac mu je, izravno ili neizravno, proizvođač aviona ili zrakoplovno tijelo.”

3.

U odjeljku A „VALIDACIJA DOZVOLA” umeću se sljedeći stavci 7. i 8.:

„7.

Neovisno o odredbama iz prethodnih stavaka, države članice mogu, za letačka natjecanja ili zrakoplovne priredbe ograničenog trajanja, prihvatiti dozvolu koju je izdala treća zemlja te imatelju dozvole omogućiti korištenje privilegija PPL, SPL ili BPL pod uvjetom da:

(a)

prije događanja, organizator natjecanja ili zrakoplovne priredbe nadležnom tijelu predoči odgovarajuće dokaze o načinu na koji će osigurati da je pilot upoznat s relevantnim sigurnosnim informacijama te upravljati rizikom povezanim s letovima; i

(b)

podnositelj zahtjeva posjeduje odgovarajuću dozvolu i certifikat o zdravstvenoj sposobnosti te pripadajuća ovlaštenja ili kvalifikacije izdane u skladu s Prilogom 1. Čikaškoj konvenciji.

8.

Neovisno o odredbama iz prethodnih stavaka, države članice mogu prihvatiti PPL, SPL ili BPL koje je u skladu sa zahtjevima iz Priloga 1. Čikaškoj konvenciji izdala treća zemlja za najviše 28 dana po kalendarskoj godini za posebne nekomercijalne zadatke pod uvjetom da podnositelj zahtjeva:

(a)

posjeduje odgovarajuću dozvolu i certifikat o zdravstvenoj sposobnosti te pripadajuća ovlaštenja ili kvalifikacije izdane u skladu s Prilogom 1. Čikaškoj konvenciji; i

(b)

napravio je najmanje jedan aklimatizacijski let s kvalificiranim instruktorom prije izvođenja posebnih zadataka ograničenog trajanja.”


(1)  Imatelji CPL(H)/IR na višepilotnim helikopterima dokazali su razinu znanja za ICAO ATPL(H) prije prihvaćanja.”


PRILOG IV.

Prilog VI. Uredbi Komisije (EU) br. 1178/2011 mijenja se kako slijedi:

1.

U ARA.GEN.305., umeće se sljedeća točka (ca):

„(ca)

Neovisno o točki (c), za organizacije koje provode samo osposobljavanje za LAPL, PPL, SPL ili BPL te povezana ovlaštenja i certifikate primjenjuje se planirani ciklus nadzora koji nije dulji od 48 mjeseci. Planirani ciklus nadzora smanjuje se ako postoje dokazi da je sigurnosna izvedba organizacije smanjena.

Planirani ciklus nadzora može se produžiti na najviše 72 mjeseca, ako je nadležno tijelo utvrdilo da je tijekom prethodnih 48 mjeseci:

1.

organizacija dokazala da uspješno identificira opasnosti u području sigurnosti zračnog prometa i upravlja pripadajućim rizicima, što je vidljivo iz rezultata godišnjeg pregleda u skladu s ORA.GEN.200(c);

2.

organizacija je zadržala kontinuiranu kontrolu nad svim promjenama u skladu s ORA.GEN.130, što je vidljivo iz rezultata godišnjeg pregleda u skladu s ORA.GEN.200(c);

3.

nisu izdani nalazi razine 1; i

4.

sve korektivne aktivnosti provedene su unutar vremenskog razdoblja koje je nadležno tijelo prihvatilo ili produžilo kako je definirano u ARA.GEN.350(d)(2).”

2.

U ARA.FCL.200 dodaje se sljedeća točka (d):

„(d)

Upis u dozvole od ispitivača. Prije nego posebno autorizira određene instruktore za produžavanje ovlaštenja za klasu jednomotornih klipnih aviona ili klasu TMG, nadležno će tijelo razviti odgovarajuće procedure.”

3.

Dodaje se sljedeća točka ARA.MED.330:

„ARA.MED.330   Posebne zdravstvene okolnosti

(a)

Kada se otkriju nove medicinske tehnologije, lijekovi ili postupci pomoću kojih se kandidate koji inače ne udovoljavaju zahtjevima može ocijeniti kao zdravstveno sposobne, može se provesti istraživanje radi prikupljanja dokaza o sigurnom korištenju privilegija dozvole.

(b)

Kako bi se provelo istraživanje, nadležno tijelo, u suradnji s najmanje još jednim nadležnim tijelom, može razviti i ocijeniti protokol za medicinsku procjenu na temelju kojega ta nadležna tijela mogu izdati određeni broj certifikata o zdravstvenoj sposobnosti za pilote uz odgovarajuća ograničenja.

(c)

AeMC-ovi i AME-ovi mogu izdavati certifikate o zdravstvenoj sposobnosti samo na temelju istraživačkog protokola ako ih je tako uputilo nadležno tijelo.

(d)

Protokol međusobno dogovaraju dotična nadležna tijela te on uključuje najmanje:

1.

procjenu rizika;

2.

pregled i ocjenu literature kako bi se dokazalo da izdavanje certifikata za zdravstvenu sposobnost na temelju istraživačkog protokola neće ugroziti sigurno korištenje privilegija dozvole;

3.

detaljne kriterije za odabir pilota obuhvaćenih protokolom;

4.

ograničenja koja će se upisivati u certifikat o zdravstvenoj sposobnosti;

5.

postupke praćenja koje provode dotična nadležna tijela;

6.

određivanje krajnjih točaka za prekid protokola.

(e)

Protokol je usklađen s odgovarajućim etičkim načelima.

(f)

Imateljima dozvole s certifikatom o zdravstvenoj sposobnosti izdanim na temelju protokola korištenje privilegija dozvole ograničava se na letove zrakoplovom registriranim u jednoj od država članica uključenih u istraživački protokol. To se ograničenje navodi u certifikatu o zdravstvenoj sposobnosti.

(g)

Nadležna tijela sudionici:

1.

Agenciji dostavljaju:

i.

istraživački protokol prije provedbe;

ii.

pojedinosti i kvalifikacije imenovane kontaktne točke svakog od nadležnih tijela sudionika;

iii.

dokumentirana izvješća o redovitim ocjenama učinkovitosti protokola;

2.

AeMC-ovima i AME-ovima u svojoj nadležnosti radi informiranja dostavljaju pojedinosti protokola prije provedbe.”

4.

Dodatak I. zamjenjuje se sljedećim:

„Dodatak I.

Dozvola člana letačke posade

Dozvola člana letačke posade koju je izdala država članica u skladu s dijelom FCL mora odgovarati sljedećim specifikacijama:

(a)

Sadržaj. Broj stavke uvijek mora biti otisnut zajedno s nazivom stavke. Stavke od I. do XI. su ‚stalne’ stavke, a stavke od XII. do XIV. su ‚promjenjive’ stavke koje se mogu napisati na odvojenom ili odvojivom dijelu glavnog obrasca. Svaki odvojeni ili odvojivi dio mora biti jasno prepoznatljiv kao dio dozvole.

1.

Stalne stavke:

I.

država izdavanja dozvole;

II.

naziv dozvole;

III.

serijski broj dozvole koji započinje s UN oznakom države izdavanja dozvole za kojom slijedi, ‚FCL’ i oznaka sastavljena od arapskih brojeva i/ili slova latiničnog pisma

IV.

ime imatelja dozvole (latiničnim pismom, čak i ako je pismo nacionalnog jezika drukčije od latinice);

IV.a

datum rođenja;

V.

adresa imatelja dozvole;

VI.

državljanstvo imatelja dozvole;

VII.

potpis imatelja dozvole;

VIII.

nadležno tijelo te, prema potrebi, uvjeti pod kojima je izdana dozvola;

IX.

certifikacija valjanosti i odobrenje za odobrene privilegije;

X.

potpis službenika koji izdaje dozvolu i datum tog izdavanja; i

XI.

pečat ili žig nadležnog tijela.

2.

Promjenjive stavke:

XII.

ovlaštenja i certifikati: klasa, tip, certifikati instruktora itd., s datumima isteka valjanosti. Privilegije radiotelefonije (R/T) mogu se nalaziti na obrascu dozvole ili na posebnom certifikatu;

XIII.

napomene: tj. posebne primjedbe o ograničenjima i primjedbe o privilegijama, uključujući primjedbe o jezičnoj sposobnosti, ovlaštenja za zrakoplove iz Priloga II. kada se upotrebljavaju za komercijalni zračni prijevoz;

XIV.

svi ostali podaci koje zahtijeva nadležno tijelo (npr. mjesto rođenja/mjesto podrijetla).

(b)

Materijal. Papir ili drugi materijal koji se upotrebljava na kojem su onemogućene bilo kakve promjene ili brisanja ili na kojem su takve izmjene ili brisanja lako uočljivi. Svaki upis i svako brisanje na obrascu jasno će odobriti nadležno tijelo.

(c)

Jezik. Dozvole se pišu na nacionalnom jeziku ili jezicima i na engleskom te ostalim jezicima koje nadležno tijelo smatra prikladnima.

Prednja stranica

Image

Stranica 2.

Image

Stranica 3

Image

Dodatne stranice – Zahtjevi:

Stranice 1., 2. i 3. dozvole moraju biti u skladu s obrascem utvrđenim u modelu iz ove točke. Nadležno tijelo uključuje dodatne prilagođene stranice s tablicama koje sadržavaju barem sljedeće informacije:

ovlaštenja, certifikate, primjedbe i privilegije,

datume isteka valjanosti ovlaštenja te privilegija iz certifikata instruktora i ispitivača,

datume ispitivanja ili provjere,

napomene i ograničenja (operativna ograničenja),

polja za broj certifikata ispitivača i/ili instruktora i potpis, prema potrebi,

skraćenice.

Dodatne su stranice namijenjene nadležnom tijelu ili posebno ovlaštenim instruktorima ili ispitivačima.

Prva izdavanja ovlaštenja ili certifikata upisuje nadležno tijelo. Produljenje ili obnavljanje ovlaštenja ili certifikata može upisati nadležno tijelo ili posebno ovlašteni instruktori ili ispitivači.

Operativna ograničenja upisuju se u ‚Napomene i ograničenja’ uz odgovarajuću ograničenu privilegiju, npr. pristupanje IR ispitu praktične osposobljenosti s kopilotom, privilegije osposobljavanja ograničene na 1 tip zrakoplova.

Ovlaštenja koja nisu validirana nadležno tijelo može izbrisati iz dozvole.”

5.

U Dodatku II., točka 9. uputa koje se odnose na standardni EASA obrazac za potvrdu kabinske posade zamjenjuje se sljedećim:

„Točka 9.: Ako je nadležno tijelo tijelo koje izdaje potvrdu, upisuje se naziv ‚nadležno tijelo’ i stavlja se službeni pečat, žig ili logotip. Samo u tom slučaju nadležno tijelo može odrediti stavljaju li se službeni pečat, žig ili logotip i u točki 8.”


PRILOG V.

U Prilogu VII. Uredbi Komisije (EU) br. 1178/2011 u ORA.GEN.200 dodaje se sljedeća točka (c):

„(c)

Neovisno o točki (a), u organizaciji koja provodi osposobljavanje samo za LAPL, PPL, SPL ili BPL i odgovarajuća ovlaštenja ili certifikate, upravljanje sigurnosnim rizicima i nadgledanje usklađenosti definirano u točki (a) podtočki 3. i točki (a) podtočki 6. može se obaviti u okviru organizacijskog pregleda koji se provodi najmanje jednom u kalendarskoj godini. Organizacija obavješćuje nadležno tijelo o rezultatima pregleda bez nepotrebnog odgađanja.”


Top