Help Print this page 

Document 32015R0227

Title and reference
Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/227 оd 9. siječnja 2015. o izmjeni Provedbene uredbe (EU) br. 680/2014 o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda o nadzornom izvješćivanju institucija u skladu s Uredbom (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća Tekst značajan za EGP
  • In force
OJ L 48, 20.2.2015, p. 1–630 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/227/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

20.2.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 48/1


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/227

оd 9. siječnja 2015.

o izmjeni Provedbene uredbe (EU) br. 680/2014 o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda o nadzornom izvješćivanju institucija u skladu s Uredbom (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o bonitetnim zahtjevima za kreditne institucije i investicijska društva i o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 (1), a posebno njezin članak 99. stavak 5. četvrti podstavak, članak 99. stavak 6. četvrti podstavak, članak 101. stavak 4. treći podstavak i članak 394. stavak 4. treći podstavak,

budući da:

(1)

Provedbenom uredbom Komisije (EU) br. 680/2014 (2) utvrđuju se zahtjevi u skladu s kojima bi institucije trebale izvješćivati o usklađenosti s Uredbom (EU) br. 575/2013.

(2)

Dostavljanje dosljednih, točnih i usporedivih informacija o rezervacijama za kreditni gubitak i mjerama restrukturiranja u skladu s Provedbenom uredbom (EU) br. 680/2014 ključan je element za dobivanje sveobuhvatnog pregleda profila rizičnosti za institucije i sistemskog rizika koji predstavljaju za financijski sektor. U kontekstu nesigurnosti u pogledu kvalitete imovine u cijeloj Uniji i kako bi Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo (EBA) i nadležna tijela mogli dobiti sveobuhvatan pregled profila rizičnosti djelatnosti institucija te kako bi Europski odbor za sistemske rizike (ESRB) mogao izvršiti svoje zadaće makrobonitetnog nadzora, od institucija bi trebalo zahtijevati da izvješćuju o svojim aktivnostima restrukturiranja i neprihodujućim izloženostima.

(3)

Aktivnosti restrukturiranja i neprihodujuće izloženosti obuhvaćeni su postojećim računovodstvenim zahtjevima za iskazivanje informacija o kreditima i izloženostima dužničkih vrijednosnih papira te njihove kreditne kvalitete u skladu s Uredbom (EZ) br. 1606/2002 Europskog parlamenta i Vijeća (3) i Direktivom Vijeća 86/635/EEZ (4). Međutim, ne postoje sveobuhvatne i usklađene definicije pojmova restrukturiranja i neprihodujućih izloženosti, ni specifični i detaljni zahtjevi za nadzorno izvješćivanje.

(4)

Zato je potrebno tehničkim standardima utvrditi konkretne definicije restrukturiranja i neprihodujućih izloženosti te obrasce za izvješćivanje, kako bi se EBA-i, nadležnim tijelima i ESRB-u omogućilo da se mogu osloniti na definicije kvalitete imovine koje su bolje usklađene od trenutačno postojećih definicija. Time bi dostavljeni podaci postali još usporediviji jer bi se tako smanjile razlike koje proizlaze iz različitih definicija restrukturiranja i razlika u provedbi definicija o neispunjenju obaveza i umanjenje vrijednosti u cijeloj Uniji. U tu svrhu definicija neprihodujuće izloženosti treba djelovati kao usklađeni indeks kvalitete imovine, tj. alat za klasifikaciju, a ne kao nadomjestak za postojeće definicije neispunjenja obveza i umanjenja vrijednosti.

(5)

Kako bi institucije i nadležna tijela imali dovoljno vremena za ispunjenje zahtjeva ove Uredbe u pogledu aktivnosti restrukturiranja i neprihodujućih izloženosti na način koji će osigurati vrlo kvalitetne podatke, odgođeni datum dostave trebao bi se primjenjivati u skladu s tim zahtjevima izvješćivanja.

(6)

U cilju osiguranja ispravne primjene zahtjeva utvrđenih u Provedbenoj uredbi (EU) br. 680/2014, u obrascima, uputama i definicijama koji se upotrebljavaju za potrebe nadzornog izvješćivanja institucija trebalo bi osigurati dodatnu preciznost. Stoga je radi pravne jasnoće primjereno zamijeniti nekoliko obrazaca u prilozima I., III. i IV. i izmijeniti neke upute utvrđene u prilozima II., V., VII. i IX. Ova Uredba temelji se na nacrtu provedbenih tehničkih standarda koje je EBA dostavila Komisiji.

(7)

EBA je provela otvoreno javno savjetovanje o nacrtu provedbenih tehničkih standarda u pogledu aktivnosti restrukturiranja i neprihodujućih izloženosti na kojem se djelomično temelji ova Uredba, analizirala moguće povezane troškove i koristi te zatražila mišljenje Interesne skupine za bankarstvo osnovane u skladu s člankom 37. Uredbe (EU) br. 1093/2010 Europskog parlamenta i Vijeća (5).

(8)

S obzirom na to da druge potrebne izmjene Provedbene uredbe (EU) br. 680/2014 ne uključuju znatne izmjene u sadržajnom smislu, EBA u skladu s člankom 15. stavkom 1. drugim podstavkom Uredbe (EU) br. 1093/2010 nije provela nijedno drugo otvoreno javno savjetovanje smatrajući da bi to bilo nerazmjerno s obzirom na područje primjene i učinak tih nacrta provedbenih tehničkih standarda.

(9)

Provedbenu uredbu (EU) br. 680/2014 stoga bi trebalo izmijeniti na odgovarajući način.

(10)

U cilju osiguranja da institucije nadzorne podatke nadležnim tijelima dostave što je prije moguće kako bi im omogućile da dobiju sveobuhvatnu sliku o institucijama, ova Uredba trebala bi stupiti na snagu dan nakon objave u Službenom listu Europske unije,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Provedbena uredba (EU) br. 680/2014 mijenja se kako slijedi:

1.

Članak 5. stavak (b) točka 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1.

informacije o svim sekuritizacijskim izloženostima, kako je navedeno u obrascu 14. iz Priloga I., u skladu s uputama iz Priloga II. dijela II. točke 3.9.

Institucije su izuzete od obveze dostavljanja tih podataka o sekuritizaciji ako pripadaju grupi u istoj zemlji u kojoj podliježu kapitalnim zahtjevima;”.

2.

U članku 18. dodaje se sljedeći stavak:

„Ne dovodeći u pitanje članak 2., prvi je datum za dostavu obrazaca 18 i 19 iz Priloga III. 31. prosinca 2014. Retci i stupci obrazaca 6, 9.1, 20.4, 20.5 i 20.7 iz Priloga III. koji se odnose na restrukturirane izloženosti i neprihodujuće izloženosti ispunjavaju se s datumom dostave 31. prosinca 2014.”.

3.

Prilozi I. do V. zamjenjuju se tekstom u Prilogu I. ovoj Uredbi.

4.

Prilog VII. zamjenjuje se tekstom u Prilogu II. ovoj Uredbi.

5.

Prilog IX. zamjenjuje se tekstom u Prilogu III. ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dan nakon objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 9. siječnja 2015.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 176, 27.6.2013., str. 1.

(2)  Provedbena uredba Komisije (EU) br. 680/2014 оd 16. travnja 2014. o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda o nadzornom izvješćivanju institucija u skladu s Uredbom (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 191, 28.6.2014., str. 1.).

(3)  Uredba (EZ) br. 1606/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 19. srpnja 2002. o primjeni međunarodnih računovodstvenih standarda (SL L 243, 11.9.2002., str. 1.).

(4)  Direktiva Vijeća 86/635/EEZ od 8. prosinca 1986. o godišnjim financijskim izvještajima i konsolidiranim financijskim izvještajima banaka i drugih financijskih institucija (SL L 372, 31.12.1986., str. 1.).

(5)  Uredba (EU) br. 1093/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za bankarstvo), kojom se izmjenjuje Odluka br. 716/2009/EZ i stavlja izvan snage Odluka Komisije 2009/78/EZ (SL L 331, 15.12.2010., str. 12.).


PRILOG I.

PRILOG I.

IZVJEŠĆIVANJE O REGULATORNOM KAPITALU I KAPITALNIM ZAHTJEVIMA

OBRASCI COREP

Broj obrasca

Kod obrasca

Naziv obrasca / skupine obrazaca

Skraćeni naziv

 

 

ADEKVATNOST KAPITALA

CA

1

C 01.00

REGULATORNI KAPITAL

CA1

2

C 02.00

KAPITALNI ZAHTJEVI

CA2

3

C 03.00

STOPE KAPITALA

CA3

4

C 04.00

BILJEŠKE:

CA4

 

 

PRIJELAZNE ODREDBE

CA5

5.1

C 05.01

PRIJELAZNE ODREDBE

CA5.1

5.2

C 05.02

INSTRUMENTI KOJI SE NASTAVLJAJU PRIZNAVATI: INSTRUMENTI KOJI NISU INSTRUMENTI DRŽAVNE POTPORE

CA5.2

 

 

SOLVENTNOST GRUPE

GS

6.1

C 06.01

SOLVENTNOST GRUPE: INFORMACIJE O POVEZANIM DRUŠTVIMA – UKUPNO

GS ukupno

6.2

C 06.02

SOLVENTNOST GRUPE: INFORMACIJE O POVEZANIM DRUŠTVIMA

GS

 

 

KREDITNI RIZIK

CR

7

C 07.00

KREDITNI RIZIK, KREDITNI RIZIK DRUGE UGOVORNE STRANE I SLOBODNE ISPORUKE: STANDARDIZIRANI PRISTUP KAPITALNIM ZAHTJEVIMA

CR SA

 

 

KREDITNI RIZIK, KREDITNI RIZIK DRUGE UGOVORNE STRANE I SLOBODNE ISPORUKE: IRB PRISTUP KAPITALNIM ZAHTJEVIMA

CR IRB

8.1

C 08.01

KREDITNI RIZIK, KREDITNI RIZIK DRUGE UGOVORNE STRANE I SLOBODNE ISPORUKE: IRB PRISTUP KAPITALNIM ZAHTJEVIMA

CR IRB 1

8.2

C 08.02

KREDITNI RIZIK, KREDITNI RIZIK DRUGE UGOVORNE STRANE I SLOBODNE ISPORUKE: IRB PRISTUP KAPITALNIM ZAHTJEVIMA (raščlamba prema rejting-kategorijama dužnika ili skupovima izloženosti)

CR IRB 2

 

 

GEOGRAFSKA RAŠČLAMBA

CR GB

9.1

C 09.01

Tablica 9.1 – Geografska raščlamba izloženosti prema boravištu dužnika (izloženosti u skladu sa standardiziranim pristupom)

CR GB 1

9.2

C 09.02

Tablica 9.2 – Geografska raščlamba izloženosti prema boravištu dužnika (izloženosti u skladu s IRB pristupom)

CR GB 2

9.3

C 09.03

Tablica 9.3 – Raščlamba ukupnih kapitalnih zahtjeva za kreditni rizik relevantnih kreditnih izloženosti prema zemlji

CR GB 3

 

 

KREDITNI RIZIK: VLASNIČKA ULAGANJA – IRB PRISTUPI KAPITALNIM ZAHTJEVIMA

CR EQU IRB

10.1

C 10.01

KREDITNI RIZIK: VLASNIČKA ULAGANJA – IRB PRISTUPI KAPITALNIM ZAHTJEVIMA

CR EQU IRB 1

10.2

C 10.02

KREDITNI RIZIK: VLASNIČKA ULAGANJA – IRB PRISTUPI KAPITALNIM ZAHTJEVIMA RAŠČLAMBA UKUPNIH IZLOŽENOSTI U SKLADU S PD/LGD PRISTUPOM PREMA REJTING-KATEGORIJAMA DUŽNIKA:

CR EQU IRB 2

11

C 11.00

RIZIK NAMIRE/ISPORUKE

CR SETT

12

C 12.00

KREDITNI RIZIK: SEKURITIZACIJE – STANDARDIZIRANI PRISTUP KAPITALNIM ZAHTJEVIMA

CR SEC SA

13

C 13.00

KREDITNI RIZIK: SEKURITIZACIJE – IRB PRISTUP KAPITALIM ZAHTJEVIMA

CR SEC IRB

14

C 14.00

DETALJNE INFORMACIJE O SEKURITIZACIJAMA

CR SEC detaljniji podaci

 

 

OPERATIVNI RIZIK

OPR

16

C 16.00

OPERATIVNI RIZIK

OPR

17

C 17.00

OPERATIVNI RIZIK: BRUTO GUBICI PREMA POSLOVNIM LINIJAMA I VRSTI DOGAĐAJA U PRETHODNOJ GODINI

OPR detaljniji podaci

 

 

TRŽIŠNI RIZIK:

MKR

18

C 18.00

TRŽIŠNI RIZIK: STANDARDIZIRANI PRISTUP POZICIJSKIM RIZICIMA DUŽNIČKIH INSTRUMENATA KOJIMA SE TRGUJE

MKR SA TDI

19

C 19.00

TRŽIŠNI RIZIK: STANDARDIZIRANI PRISTUP SPECIFIČNOM RIZIKU U SEKURITIZACIJAMA

MKR SA SEC

20

C 20.00

TRŽIŠNI RIZIK: STANDARDIZIRANI PRISTUP SPECIFIČNOM RIZIKU U KORELACIJSKOM PORTFELJU NAMIJENJENOM TRGOVANJU

MKR SA CTP

21

C 21.00

TRŽIŠNI RIZIK: STANDARDIZIRANI PRISTUP POZICIJSKOM RIZIKU U VLASNIČKIM INSTRUMENTIMA

MKR SA EQU

22

C 22.00

TRŽIŠNI RIZIK: STANDARDIZIRANI PRISTUPI VALUTNOM RIZIKU

MKR SA FX

23

C 23.00

TRŽIŠNI RIZIK: STANDARDIZIRANI PRISTUPI ROBI

MKR SA COM

24

C 24.00

INTERNI MODELI ZA TRŽIŠNI RIZIK

MKR IM

25

C 25.00

ISPRAVCI VRIJEDNOSTI ZA KREDITNI RIZIK

CVA


C 01.00 – REGULATORNI KAPITAL (CA1)

Redci

Identifikacijski broj

Stavka

Iznos

010

1

REGULATORNI KAPITAL

 

015

1.1

OSNOVNI KAPITAL

 

020

1.1.1

REDOVNI OSNOVNI KAPITAL

 

030

1.1.1.1

Instrumenti kapitala koji se priznaju kao redovni osnovni kapital

 

040

1.1.1.1.1

Plaćeni instrumenti kapitala

 

050

1.1.1.1.2*

Bilješka: Instrumenti kapitala koji se ne priznaju

 

060

1.1.1.1.3

Premija na dionice

 

070

1.1.1.1.4

(–) Vlastiti instrumenti redovnog osnovnog kapitala

 

080

1.1.1.1.4.1

(–) Izravna ulaganja u instrumente redovnog osnovnog kapitala

 

090

1.1.1.1.4.2

(–) Neizravna ulaganja u instrumente redovnog osnovnog kapitala

 

091

1.1.1.1.4.3

(–) Sintetska ulaganja u instrumente redovnog osnovnog kapitala

 

092

1.1.1.1.5

(–) Stvarne ili potencijalne obveze kupnje vlastitih instrumenata redovnog osnovnog kapitala

 

130

1.1.1.2

Zadržana dobit

 

140

1.1.1.2.1

Zadržana dobit proteklih godina

 

150

1.1.1.2.2

Priznata dobit ili gubitak

 

160

1.1.1.2.2.1

Dobit ili gubitak koji pripada vlasnicima matičnog društva

 

170

1.1.1.2.2.2

(–) Dio dobiti tekuće godine ostvarene tijekom poslovne godine ili dobiti tekuće godine ostvarene na kraju poslovne godine koji nije priznat

 

180

1.1.1.3

Akumulirana ostala sveobuhvatna dobit

 

200

1.1.1.4

Ostale rezerve

 

210

1.1.1.5

Rezerve za opće bankovne rizike

 

220

1.1.1.6

Prijelazna usklađenja na temelju instrumenata redovnog osnovnog kapitala koji se nastavljaju priznavati

 

230

1.1.1.7

Manjinski udjel priznat u redovnom osnovnom kapitalu

 

240

1.1.1.8

Prijelazna usklađenja na temelju dodatnih manjinskih udjela

 

250

1.1.1.9

Usklađenja redovnog osnovnog kapitala zbog bonitetnih filtara

 

260

1.1.1.9.1

(–) Povećanja vlasničkog kapitala koja proizlaze iz sekuritizirane imovine

 

270

1.1.1.9.2

Rezerva na osnovi zaštite novčanih tokova

 

280

1.1.1.9.3

Kumulativni dobici i gubici po obvezama vrednovanima po fer vrijednosti zbog promjena vlastitog kreditnog rizika

 

285

1.1.1.9.4

Dobici ili gubici nastali vrednovanjem po fer vrijednosti, koji proizlaze iz kreditnog rizika same institucije povezanog s obvezama po izvedenicama

 

290

1.1.1.9.5

(–) Vrijednosna usklađenja zbog zahtjeva za bonitetno vrednovanje

 

300

1.1.1.10

(-) Goodwill

 

310

1.1.1.10.1

(–) Goodwill koji se iskazuje kao nematerijalna imovina

 

320

1.1.1.10.2

(–) Goodwill uključen u vrednovanje značajnih ulaganja

 

330

1.1.1.10.3

Odgođene porezne obveze povezane s goodwillom

 

340

1.1.1.11

(–) Ostala nematerijalna imovina

 

350

1.1.1.11.1

(–) Ostala nematerijalna imovina prije odbitka odgođene porezne obveze

 

360

1.1.1.11.2

Odgođene porezne obveze povezane s ostalom nematerijalnom imovinom

 

370

1.1.1.12

(–) Odgođena porezna imovina koja ovisi o budućoj profitabilnosti i ne proizlazi iz privremenih razlika umanjenih za povezane porezne obveze

 

380

1.1.1.13

(–) Manjak ispravaka vrijednosti za kreditni rizik u odnosu na očekivane gubitke primjenom IRB pristupa

 

390

1.1.1.14

(–) Imovina mirovinskog fonda pod pokroviteljstvom poslodavca

 

400

1.1.1.14.1

(–) Imovina mirovinskog fonda pod pokroviteljstvom poslodavca

 

410

1.1.1.14.2

Odgođene porezne obveze povezane s imovinom mirovinskog fonda pod pokroviteljstvom poslodavca

 

420

1.1.1.14.3

Imovina mirovinskog fonda pod pokroviteljstvom poslodavca koju institucija ima neograničenu mogućnost koristiti

 

430

1.1.1.15

(–) Recipročna međusobna ulaganja u redovni osnovni kapital

 

440

1.1.1.16

(–) Odbici od stavki dodatnog osnovnog kapitala koji premašuju dodatni osnovni kapital

 

450

1.1.1.17

(–) Kvalificirani udjeli izvan financijskog sektora na koje se kao alternativa može primjenjivati ponder rizika od 1 250 %

 

460

1.1.1.18

(–) Sekuritizacijske pozicije na koje se kao alternativa može primjenjivati ponder rizika od 1 250 %

 

470

1.1.1.19

(–) Slobodne isporuke na koje se kao alternativa može primjenjivati ponder rizika od 1 250 %

 

471

1.1.1.20

(–) Pozicije u košarici za koje institucija ne može utvrditi ponder rizika prema IRB pristupu i na koje se kao alternativa može primjenjivati ponder rizika od 1 250 %

 

472

1.1.1.21

(–) Izloženosti na osnovi vlasničkih ulaganja u skladu s pristupom internih modela na koje se kao alternativa može primjenjivati ponder rizika od 1 250 %

 

480

1.1.1.22

(–) Instrumenti redovnog osnovnog kapitala subjekata financijskog sektora ako institucija nema značajno ulaganje

 

490

1.1.1.23

(–) Odgođena porezna imovina koja se može odbiti i koja ovisi o budućoj profitabilnosti i proizlazi iz privremenih razlika

 

500

1.1.1.24

(–) Instrumenti redovnog osnovnog kapitala subjekata financijskog sektora ako institucija ima značajno ulaganje

 

510

1.1.1.25

(–) Iznos koji premašuje prag od 17,65 %

 

520

1.1.1.26

Ostala prijelazna usklađenja redovnog osnovnog kapitala

 

524

1.1.1.27

Dodatni odbici od redovnog osnovnog kapitala u skladu s člankom 3. CRR-a

 

529

1.1.1.28

Elementi ili odbici od redovnog osnovnog kapitala – ostalo

 

530

1.1.2

DODATNI OSNOVNI KAPITAL

 

540

1.1.2.1

Instrumenti kapitala koji se priznaju kao dodatni osnovni kapital

 

550

1.1.2.1.1

Plaćeni instrumenti kapitala

 

560

1.1.2.1.2*

Bilješka: Instrumenti kapitala koji se ne priznaju

 

570

1.1.2.1.3

Premija na dionice

 

580

1.1.2.1.4

(–) Vlastiti instrumenti dodatnog osnovnog kapitala

 

590

1.1.2.1.4.1

(–) Izravna ulaganja u instrumente dodatnog osnovnog kapitala

 

620

1.1.2.1.4.2

(–) Neizravna ulaganja u instrumente dodatnog osnovnog kapitala

 

621

1.1.2.1.4.3

(–) Sintetska ulaganja u instrumente dodatnog osnovnog kapitala

 

622

1.1.2.1.5

(–) Stvarne ili potencijalne obveze kupnje vlastitih instrumenata dodatnog osnovnog kapitala

 

660

1.1.2.2

Prijelazna usklađenja na temelju instrumenata dodatnog osnovnog kapitala koji se nastavljaju priznavati

 

670

1.1.2.3

Instrumenti društava kćeri koji su priznati u dodatnom osnovnom kapitalu

 

680

1.1.2.4

Prijelazna usklađenja na temelju dodatnog priznavanja instrumenata društava kćeri u dodatnom osnovnom kapitalu

 

690

1.1.2.5

(–) Recipročno međusobno ulaganje u dodatni osnovni kapital

 

700

1.1.2.6

(–) Instrumenti dodatnog osnovnog kapitala subjekata financijskog sektora ako institucija nema značajno ulaganje

 

710

1.1.2.7

(–) Instrumenti dodatnog osnovnog kapitala subjekata financijskog sektora ako institucija ima značajno ulaganje

 

720

1.1.2.8

(–) Odbici od stavki dopunskog kapitala koji premašuju dopunski kapital

 

730

1.1.2.9

Ostala prijelazna usklađenja dodatnog osnovnog kapitala

 

740

1.1.2.10

Odbitak od stavki dodatnog osnovnog kapitala koji premašuje dodatni osnovni kapital (odbijen u redovnom osnovnom kapitalu)

 

744

1.1.2.11

Dodatni odbici od dodatnog osnovnog kapitala u skladu s člankom 3. CRR-a

 

748

1.1.2.12

Elementi ili odbici od dodatnog osnovnog kapitala – ostalo

 

750

1.2

DOPUNSKI KAPITAL

 

760

1.2.1

Instrumenti kapitala i podređeni krediti koji se priznaju kao dopunski kapital

 

770

1.2.1.1

Plaćeni instrumenti kapitala i podređeni krediti

 

780

1.2.1.2*

Bilješka: Instrumenti kapitala i podređeni krediti koji nisu priznati

 

790

1.2.1.3

Premija na dionice

 

800

1.2.1.4

(–) Vlastiti instrumenti dopunskog kapitala

 

810

1.2.1.4.1

(–) Izravna ulaganja u instrumente dopunskog kapitala

 

840

1.2.1.4.2

(–) Neizravna ulaganja u instrumente dopunskog kapitala

 

841

1.2.1.4.3

(–) Sintetska ulaganja u instrumente dopunskog kapitala

 

842

1.2.1.5

(–) Stvarne ili potencijalne obveze kupnje vlastitih instrumenata dopunskog kapitala

 

880

1.2.2

Prijelazna usklađenja na temelju instrumenata dopunskog kapitala koji se nastavljaju priznavati i podređenih kredita

 

890

1.2.3

Instrumenti društava kćeri koji su priznati u dopunskom kapitalu

 

900

1.2.4

Prijelazna usklađenja na temelju dodatnog priznavanja instrumenata društava kćeri u dopunskom kapitalu

 

910

1.2.5

Priznati iznos viška rezervacija iznad očekivanih gubitaka primjenom IRB pristupa

 

920

1.2.6

Opći ispravci vrijednosti za kreditni rizik u skladu sa standardiziranim pristupom

 

930

1.2.7

(–) Recipročno međusobno ulaganje u dopunski kapital

 

940

1.2.8

(–) Instrumenti dopunskog kapitala subjekata financijskog sektora ako institucija nema značajno ulaganje

 

950

1.2.9

(–) Instrumenti dopunskog kapitala subjekata financijskog sektora ako institucija ima značajno ulaganje

 

960

1.2.10

Ostala prijelazna usklađenja dopunskog kapitala

 

970

1.2.11

Odbitak od stavki dopunskog kapitala koji premašuje dopunski kapital (odbijen u dodatnom osnovnom kapitalu)

 

974

1.2.12

(–) Dodatni odbici dopunskog kapitala u skladu s člankom 3. CRR-a

 

978

1.2.13

Elementi ili odbici od dopunskog kapitala – ostalo

 


C 02.00 – KAPITALNI ZAHTJEVI (CA2)

Redci

Stavka

Oznaka

Iznos

010

1

UKUPAN IZNOS IZLOŽENOSTI RIZIKU

 

020

1*

od čega: investicijska društva u skladu s člankom 95. stavkom 2. i člankom 98. CRR-a

 

030

1**

od čega: investicijska društva u skladu s člankom 96. stavkom 2. i člankom 97. CRR-a

 

040

1.1

IZNOSI IZLOŽENOSTI PONDERIRANI RIZIKOM ZA KREDITNI RIZIK, KREDITNI RIZIK DRUGE UGOVORNE STRANE I RAZRJEĐIVAČKI RIZIK TE SLOBODNE ISPORUKE

 

050

1.1.1

Standardizirani pristup

 

060

1.1.1.1

Kategorije izloženosti u skladu sa standardiziranim pristupom isključujući sekuritizacijske pozicije

 

070

1.1.1.1.01

Središnje države ili središnje banke

 

080

1.1.1.1.02

Jedinice područne (regionalne) ili lokalne samouprave

 

090

1.1.1.1.03

Subjekti javnog sektora

 

100

1.1.1.1.04

Multilateralne razvojne banke

 

110

1.1.1.1.05

Međunarodne organizacije

 

120

1.1.1.1.06

Institucije

 

130

1.1.1.1.07

Trgovačka društva

 

140

1.1.1.1.08

Stanovništvo

 

150

1.1.1.1.09

Osigurane nekretninama

 

160

1.1.1.1.10

Izloženosti sa statusom neispunjavanja obveza

 

170

1.1.1.1.11

Visokorizične stavke

 

180

1.1.1.1.12

Pokrivene obveznice

 

190

1.1.1.1.13

Potraživanja prema institucijama i trgovačkim društvima s kratkoročnom kreditnom procjenom

 

200

1.1.1.1.14

Subjekti za zajednička ulaganja (CIU)

 

210

1.1.1.1.15

Vlasnička ulaganja

 

211

1.1.1.1.16

Ostale stavke

 

220

1.1.1.2

Sekuritizacijske pozicije u skladu sa standardiziranim pristupom

 

230

1.1.1.2*

od čega: resekuritizacija

 

240

1.1.2

Pristup zasnovan na internim rejting-sustavima (IRB)

 

250

1.1.2.1

IRB pristupi kada se ne primjenjuju ni vlastite procjene LGD-a ni konverzijski faktori

 

260

1.1.2.1.01

Središnje države i središnje banke

 

270

1.1.2.1.02

Institucije

 

280

1.1.2.1.03

Trgovačka društva – MSP

 

290

1.1.2.1.04

Trgovačka društva – specijalizirano financiranje

 

300

1.1.2.1.05

Trgovačka društva – ostalo

 

310

1.1.2.2

IRB pristupi kada se primjenjuju vlastite procjene LGD-a i/ili konverzijski faktori

 

320

1.1.2.2.01

Središnje države i središnje banke

 

330

1.1.2.2.02

Institucije

 

340

1.1.2.2.03

Trgovačka društva – MSP

 

350

1.1.2.2.04

Trgovačka društva – specijalizirano financiranje

 

360

1.1.2.2.05

Trgovačka društva – ostalo

 

370

1.1.2.2.06

Stanovništvo – osigurane nekretninom MSP-ova

 

380

1.1.2.2.07

Stanovništvo – osigurano nekretninom, nije izloženost prema MSP-u

 

390

1.1.2.2.08

Stanovništvo – kvalificirane obnovljive izloženosti

 

400

1.1.2.2.09

Stanovništvo – ostalo, MSP

 

410

1.1.2.2.10

Stanovništvo – ostalo, osobe koje nisu MSP-ovi

 

420

1.1.2.3

Vlasnička ulaganja u skladu s IRB pristupom

 

430

1.1.2.4

Sekuritizacijske pozicije u skladu s IRB pristupom

 

440

1.1.2.4*

od čega: resekuritizacija

 

450

1.1.2.5

Ostala imovina

 

460

1.1.3

Iznos izloženosti riziku za uplate u fond za neispunjene obveze središnje druge ugovorne strane

 

490

1.2

UKUPAN IZNOS IZLOŽENOSTI RIZIKU ZA NAMIRU/ISPORUKU

 

500

1.2.1

Rizik namire/isporuke u knjizi pozicija kojima se ne trguje

 

510

1.2.2

Rizik namire/isporuke u knjizi trgovanja

 

520

1.3

UKUPAN IZNOS IZLOŽENOSTI RIZIKU ZA POZICIJSKI, VALUTNI I ROBNI RIZIK

 

530

1.3.1

Iznos izloženosti riziku za pozicijski, valutni i robni rizik u skladu sa standardiziranim pristupima

 

540

1.3.1.1

Dužnički instrumenti kojima se trguje

 

550

1.3.1.2

Vlasnička ulaganja

 

560

1.3.1.3

Devizni instrument

 

570

1.3.1.4

Roba

 

580

1.3.2

Iznos izloženosti riziku za pozicijski, valutni i robni rizik u skladu s internim modelima

 

590

1.4

UKUPAN IZNOS IZLOŽENOSTI RIZIKU ZA OPERATIVNI RIZIK

 

600

1.4.1

Jednostavni pristup operativnom riziku

 

610

1.4.2

Standardizirani / Alternativni standardizirani pristup operativnom riziku

 

620

1.4.3

Napredni pristupi operativnom riziku

 

630

1.5

DODATNI IZNOS IZLOŽENOSTI RIZIKU ZBOG FIKSNIH OPĆIH TROŠKOVA

 

640

1.6

UKUPAN IZNOS IZLOŽENOSTI RIZIKU ZA PRILAGODBU KREDITNOM VREDNOVANJU

 

650

1.6.1

Napredna metoda

 

660

1.6.2

Standardizirana metoda

 

670

1.6.3

Na temelju metode originalne izloženosti

 

680

1.7

UKUPAN IZNOS IZLOŽENOSTI RIZIKU POVEZAN S VELIKIM IZLOŽENOSTIMA KOJE PROIZLAZE IZ STAVKI U KNJIZI TRGOVANJA

 

690

1.8

OSTALI IZNOSI IZLOŽENOSTI RIZIKU

 

710

1.8.2

od čega: dodatni stroži bonitetni zahtjevi na temelju članka 458.

 

720

1.8.2*

od čega: zahtjevi za velike izloženosti

 

730

1.8.2**

od čega: na temelju modificiranih pondera rizika za nekretninske balone u sektoru stambenih i poslovnih nekretnina

 

740

1.8.2***

od čega: zbog izloženosti unutar financijskog sektora

 

750

1.8.3

od čega: dodatni stroži bonitetni zahtjevi na temelju članka 459.

 

760

1.8.4

od čega: dodatni iznosi izloženosti riziku u skladu s člankom 3. CRR-a

 


C 03.00 – STOPE KAPITALA I RAZINE KAPITALA (CA3)

Redci

Identifikacijski broj

Stavka

Iznos

010

1

Stopa redovnog osnovnog kapitala

 

020

2

Višak (+) / manjak (–) redovnog osnovnog kapitala

 

030

3

Stopa osnovnog kapitala

 

040

4

Višak (+) / manjak (–) osnovnog kapitala

 

050

5

Stopa ukupnog kapitala

 

060

6

Višak (+) / manjak (–) ukupnog kapitala

 

Bilješke: Stope kapitala zbog usklađenja iz stupa II

070

7

Stopa redovnog osnovnog kapitala uključujući usklađenja iz stupa II

 

080

8

Ciljna stopa redovnog osnovnog kapitala zbog usklađenja iz stupa II

 

090

9

Stopa osnovnog kapitala uključujući usklađenja iz stupa II

 

100

10

Ciljna stopa osnovnog kapitala zbog usklađenja iz stupa II

 

110

11

Stopa ukupnog kapitala uključujući usklađenja iz stupa II

 

120

12

Ciljna stopa ukupnog kapitala zbog usklađenja iz stupa II

 


C 04.00 – BILJEŠKE (CA4)

Redak

Identifikacijski broj

Stavka

Stupac

Odgođena porezna imovina i obveze

010

010

1

Ukupna odgođena porezna imovina

 

020

1.1

Odgođena porezna imovina koja ne ovisi o budućoj profitabilnosti

 

030

1.2

Odgođena porezna imovina koja ovisi o budućoj profitabilnosti i ne proizlazi iz privremenih razlika

 

040

1.3

Odgođena porezna imovina koja ovisi o budućoj profitabilnosti i proizlazi iz privremenih razlika

 

050

2

Ukupne odgođene porezne obveze

 

060

2.1

Odgođene porezne obveze koje se ne mogu odbiti od odgođene porezne imovine koja ovisi o budućoj profitabilnosti

 

070

2.2

Odgođene porezne obveze koje se mogu odbiti od odgođene porezne imovine koja ovisi o budućoj profitabilnosti

 

080

2.2.1

Odgođene porezne obveze koje se mogu odbiti i koje su povezane s odgođenom poreznom imovinom koja ovisi o budućoj profitabilnosti i ne proizlazi iz privremenih razlika

 

090

2.2.2

Odgođene porezne obveze koje se mogu odbiti i koje su povezane s odgođenom poreznom imovinom koja ovisi o budućoj profitabilnosti i proizlazi iz privremenih razlika

 

Ispravci vrijednosti za kreditni rizik i očekivani gubici

100

3

Višak (+) ili manjak (–) ispravaka vrijednosti za kreditni rizik, dodatnih vrijednosnih usklađenja i ostalih smanjenja regulatornog kapitala na osnovi očekivanih gubitaka za izloženosti koje nisu u statusu neispunjavanja obveza u skladu s IRB pristupom

 

110

3.1

Ukupni ispravci vrijednosti za kreditni rizik, dodatna vrijednosna usklađenja i ostala smanjena regulatornog kapitala prihvatljva za uključivanje u izračun iznosa očekivanog gubitka

 

120

3.1.1

Opći ispravci vrijednosti za kreditni rizik

 

130

3.1.2

Specifični ispravci vrijednosti za kreditni rizik

 

131

3.1.3

Dodatna vrijednosna usklađenja i ostala smanjena regulatornog kapitala

 

140

3.2

Ukupni priznati očekivani gubici

 

145

4

Višak (+) ili manjak (–) specfičnih ispravaka vrijednosti za kreditni rizik na osnovi očekivanih gubitaka za izloženosti u statusu neispunjavanja obveza u skladu s IRB pristupom

 

150

4.1

Specifični ispravci vrijednosti za kreditni rizik i pozicije koje se tretira na sličan način

 

155

4.2

Ukupni priznati očekivani gubici

 

160

5

Iznosi izloženosti ponderirani rizikom za izračun gornje granice viška rezervacije koje se priznaju kao dopunski kapital

 

170

6

Ukupne bruto rezervacije koje ispunjavaju uvjete za uključivanje u dopunski kapital

 

180

7

Iznosi izloženosti ponderirani rizikom za izračun gornje granice rezervacije koja se priznaje kao dopunski kapital

 

Pragovi za odbitke od stavki redovnog osnovnog kapitala

190

8

Prag koji se ne može odbiti od ulaganja u subjekte financijskog sektora ako institucija nema značajno ulaganje

 

200

9

Prag za redovni osnovni kapital od 10 %

 

210

10

Prag za redovni osnovni kapital od 17,65 %

 

220

11

Priznati kapital za potrebe kvalificiranih udjela izvan financijskog sektora i velikih izloženosti

 

Ulaganja u kapital subjekata financijskog sektora ako institucija nema značajno ulaganje

230

12

Ulaganja u redovni osnovni kapital subjekata financijskog sektora ako institucija nema značajno ulaganje, umanjena za kratke pozicije

 

240

12.1

Izravna ulaganja u redovni osnovni kapital subjekata financijskog sektora ako institucija nema značajno ulaganje

 

250

12.1.1

Bruto izravna ulaganja u redovni osnovni kapital subjekata financijskog sektora ako institucija nema značajno ulaganje

 

260

12.1.2

(–) Odobreni prijeboj kratkih pozicija prethodno uključenim izravnim bruto ulaganjima

 

270

12.2

Neizravna ulaganja u redovni osnovni kapital subjekata financijskog sektora ako institucija nema značajno ulaganje

 

280

12.2.1

Bruto neizravna ulaganja u redovni osnovni kapital subjekata financijskog sektora ako institucija nema značajno ulaganje

 

290

12.2.2

(–) Odobreni prijeboj kratkih pozicija prethodno uključenim neizravnim bruto ulaganjima

 

291

12.3

Sintetska ulaganja u redovni osnovni kapital subjekata financijskog sektora ako institucija nema značajno ulaganje

 

292

12.3.1

Bruto sintetska ulaganja u redovni osnovni kapital subjekata financijskog sektora ako institucija nema značajno ulaganje

 

293

12.3.2

(–) Odobreni prijeboj kratkih pozicija prethodno uključenim sintetskim bruto ulaganjima

 

300

13

Ulaganja u dodatni osnovni kapital subjekata financijskog sektora ako institucija nema značajno ulaganje, umanjena za kratke pozicije

 

310

13.1

Izravna ulaganja u dodatni osnovni kapital subjekata financijskog sektora ako institucija nema značajno ulaganje

 

320

13.1.1

Bruto izravna ulaganja u dodatni osnovni kapital subjekata financijskog sektora ako institucija nema značajno ulaganje

 

330

13.1.2

(–) Odobreni prijeboj kratkih pozicija prethodno uključenim izravnim bruto ulaganjima

 

340

13.2

Neizravna ulaganja u dodatni osnovni kapital subjekata financijskog sektora ako institucija nema značajno ulaganje

 

350

13.2.1

Bruto neizravna ulaganja u dodatni osnovni kapital subjekata financijskog sektora ako institucija nema značajno ulaganje

 

360

13.2.2

(–) Odobreni prijeboj kratkih pozicija prethodno uključenim neizravnim bruto ulaganjima

 

361

13.3

Sintetska ulaganja u dodatni osnovni kapital subjekata financijskog sektora ako institucija nema značajno ulaganje

 

362

13.3.1

Bruto sintetska ulaganja u dodatni osnovni kapital subjekata financijskog sektora ako institucija nema značajno ulaganje

 

363

13.3.2

(–) Odobreni prijeboj kratkih pozicija prethodno uključenim sintetskim bruto ulaganjima

 

370

14

Ulaganja u dopunski kapital subjekata financijskog sektora ako institucija nema značajno ulaganje, umanjena za kratke pozicije

 

380

14.1

Izravna ulaganja u dopunski kapital subjekata financijskog sektora ako institucija nema značajno ulaganje

 

390

14.1.1

Bruto izravna ulaganja u dopunski kapital subjekata financijskog sektora ako institucija nema značajno ulaganje

 

400

14.1.2

(–) Odobreni prijeboj kratkih pozicija prethodno uključenim izravnim bruto ulaganjima

 

410

14.2

Neizravna ulaganja u dopunski kapital subjekata financijskog sektora ako institucija nema značajno ulaganje

 

420

14.2.1

Bruto neizravna ulaganja u dopunski kapital subjekata financijskog sektora ako institucija nema značajno ulaganje

 

430

14.2.2

(–) Odobreni prijeboj kratkih pozicija prethodno uključenim neizravnim bruto ulaganjima

 

431

14.3

Sintetska ulaganja u dopunski kapital subjekata financijskog sektora ako institucija nema značajno ulaganje

 

432

14.3.1

Bruto sintetska ulaganja u dopunski kapital subjekata financijskog sektora ako institucija nema značajno ulaganje

 

433

14.3.2

(–) Odobreni prijeboj kratkih pozicija prethodno uključenim sintetskim bruto ulaganjima

 

Ulaganja u kapital subjekata financijskog sektora ako institucija ima značajno ulaganje

440

15

Ulaganja u redovni osnovni kapital subjekata financijskog sektora ako institucija ima značajno ulaganje, umanjena za kratke pozicije

 

450

15.1

Izravna ulaganja u redovni osnovni kapital subjekata financijskog sektora ako institucija ima značajno ulaganje

 

460

15.1.1

Bruto izravna ulaganja u redovni osnovni kapital subjekata financijskog sektora ako institucija ima značajno ulaganje

 

470

15.1.2

(–) Odobreni prijeboj kratkih pozicija prethodno uključenim izravnim bruto ulaganjima

 

480

15.2

Neizravna ulaganja u redovni osnovni kapital subjekata financijskog sektora ako institucija ima značajno ulaganje

 

490

15.2.1

Bruto neizravna ulaganja u redovni osnovni kapital subjekata financijskog sektora ako institucija ima značajno ulaganje

 

500

15.2.2

(–) Odobreni prijeboj kratkih pozicija prethodno uključenim neizravnim bruto ulaganjima

 

501

15.3

Sintetska ulaganja u redovni osnovni kapital subjekata financijskog sektora ako institucija ima značajno ulaganje

 

502

15.3.1

Bruto sintetska ulaganja u redovni osnovni kapital subjekata financijskog sektora ako institucija ima značajno ulaganje

 

503

15.3.2

(–) Odobreni prijeboj kratkih pozicija prethodno uključenim sintetskim bruto ulaganjima

 

510

16

Ulaganja u dodatni osnovni kapital subjekata financijskog sektora ako institucija ima značajno ulaganje, umanjena za kratke pozicije

 

520

16.1

Izravna ulaganja u dodatni osnovni kapital subjekata financijskog sektora ako institucija ima značajno ulaganje

 

530

16.1.1

Bruto izravna ulaganja u dodatni osnovni kapital subjekata financijskog sektora ako institucija ima značajno ulaganje

 

540

16.1.2

(–) Odobreni prijeboj kratkih pozicija prethodno uključenim izravnim bruto ulaganjima

 

550

16.2

Neizravna ulaganja u dodatni osnovni kapital subjekata financijskog sektora ako institucija ima značajno ulaganje

 

560

16.2.1

Bruto neizravna ulaganja u dodatni osnovni kapital subjekata financijskog sektora ako institucija ima značajno ulaganje

 

570

16.2.2

(–) Odobreni prijeboj kratkih pozicija prethodno uključenim neizravnim bruto ulaganjima

 

571

16.3

Sintetska ulaganja u dodatni osnovni kapital subjekata financijskog sektora ako institucija ima značajno ulaganje

 

572

16.3.1

Bruto sintetska ulaganja u dodatni osnovni kapital subjekata financijskog sektora ako institucija ima značajno ulaganje

 

573

16.3.2

(–) Odobreni prijeboj kratkih pozicija prethodno uključenim sintetskim bruto ulaganjima

 

580

17

Ulaganja u dopunski kapital subjekata financijskog sektora ako institucija ima značajno ulaganje, umanjena za kratke pozicije

 

590

17.1

Izravna ulaganja u dopunski kapital subjekata financijskog sektora ako institucija ima značajno ulaganje

 

600

17.1.1

Bruto izravna ulaganja u dopunski kapital subjekata financijskog sektora ako institucija ima značajno ulaganje

 

610

17.1.2

(–) Odobreni prijeboj kratkih pozicija prethodno uključenim izravnim bruto ulaganjima

 

620

17.2

Neizravna ulaganja u dopunski kapital subjekata financijskog sektora ako institucija ima značajno ulaganje

 

630

17.2.1

Bruto neizravna ulaganja u dopunski kapital subjekata financijskog sektora ako institucija ima značajno ulaganje

 

640

17.2.2

(–) Odobreni prijeboj kratkih pozicija prethodno uključenim neizravnim bruto ulaganjima

 

641

17.3

Sintetska ulaganja u dopunski kapital subjekata financijskog sektora ako institucija ima značajno ulaganje

 

642

17.3.1

Bruto sintetska ulaganja u dopunski kapital subjekata financijskog sektora ako institucija ima značajno ulaganje

 

643

17.3.2

(–) Odobreni prijeboj kratkih pozicija prethodno uključenim sintetskim bruto ulaganjima

 

Ukupni iznosi imovine ponderirani rizikom koji se ne odbijaju od odgovarajuće kategorije kapitala:

650

18

Izloženosti ulaganja u redovni osnovni kapital subjekata financijskog sektora ponderirane rizikom koja se ne odbijaju od redovnog osnovnog kapitala institucije

 

660

19

Izloženosti ulaganja u dodatni osnovni kapital subjekata financijskog sektora ponderirane rizikom koja se ne odbijaju od dodatnog osnovnog kapitala institucije

 

670

20

Izloženosti ulaganja u dopunski kapital subjekata financijskog sektora ponderirane rizikom koja se ne odbijaju od dopunskog kapitala institucije

 

Privremeno izuzeće od odbitka od regulatornog kapitala

680

21

Ulaganja u instrumente redovnog osnovnog kapitala subjekata financijskog sektora ako institucija nema značajno ulaganje, privremeno izuzeta

 

690

22

Ulaganja u instrumente redovnog osnovnog kapitala subjekata financijskog sektora ako institucija ima značajno ulaganje, privremeno izuzeta

 

700

23

Ulaganja u instrumente dodatnog osnovnog kapitala subjekata financijskog sektora ako institucija nema značajno ulaganje, privremeno izuzeta

 

710

24

Ulaganja u instrumente dodatnog osnovnog kapitala subjekata financijskog sektora ako institucija ima značajno ulaganje, privremeno izuzeta

 

720

25

Ulaganja u instrumente dopunskog kapitala subjekata financijskog sektora ako institucija nema značajno ulaganje, privremeno izuzeta

 

730

26

Ulaganja u instrumente dopunskog kapitala subjekata financijskog sektora ako institucija ima značajno ulaganje, privremeno izuzeta

 

Zaštitni slojevi kapitala

740

27

Zahtjev za kombinirani zaštitni sloj

 

750

 

Zaštitni sloj za očuvanje kapitala

 

760

 

Zaštitni sloj za očuvanje kapitala zbog makrobonitetnog ili sistemskog rizika utvrđenog na razini države članice

 

770

 

Protuciklički zaštitni sloj kapitala specifičan za instituciju

 

780

 

Zaštitni sloj za sistemski rizik

 

790

 

Zaštitni sloj za sistemski važnu instituciju

 

800

 

Zaštitni sloj za globalnu sistemski važnu instituciju

 

810

 

Zaštitni sloj za ostale sistemski važne institucije

 

Zahtjevi iz stupa II

820

28

Kapitalni zahtjevi povezani s usklađenjima iz stupa II

 

Dodatne informacije za investicijska društva

830

29

Inicijalni kapital

 

840

30

Regulatorni kapital na osnovi fiksnih općih troškova

 

Dodatne informacije za izračun pragova za izvješćivanje

850

31

Strane originalne izloženosti

 

860

32

Ukupne originalne izloženosti

 

Prag iz Basela I

870

 

Usklađenja ukupnog regulatornog kapitala

 

880

 

Regulatorni kapital u potpunosti usklađen s pragom iz Basela I

 

890

 

Kapitalni zahtjevi za prag iz Basela I

 

900

 

Kapitalni zahtjevi za prag iz Basela I – alternativni standardizirani pristup

 


C 05.01 – PRIJELAZNE ODREDBE (CA5.1)

 

Usklađenja redovnog osnovnog kapitala

Usklađenja dodatnog osnovnog kapitala

Usklađenja dopunskog kapitala

Usklađenja uključena u rizikom ponderiranu imovinu

Bilješke

Primjenjivi postotak

Priznati iznos bez prijelaznih odredbi

Oznaka

Identifikacijski broj

Stavka

010

020

030

040

050

060

010

1

UKUPNA USKLAĐENJA

 

 

 

 

 

 

020

1.1

INSTRUMENTI KOJI SE NASTAVLJAJU PRIZNAVATI

poveznica na {CA1;r220}

poveznica na {CA1;r660}

poveznica na {CA1;r880}

 

 

 

030

1.1.1

Instrumenti koji se nastavljaju priznavati: instrumenti državne potpore

 

 

 

 

 

 

040

1.1.1.1

Instrumenti koji su ispunili uvjete za regulatorni kapital u skladu s Direktivom 2006/48/EZ

 

 

 

 

 

 

050

1.1.1.2

Instrumenti koje izdaju institucije koje su osnovane u državi članici koja podliježe Programu ekonomske prilagodbe

 

 

 

 

 

 

060

1.1.2

Instrumenti koji nisu instrumenti državne potpore

poveznica na {CA5.2;r010;c060}

poveznica na {CA5.2;r020;c060}

poveznica na {CA5.2;r090;c060}

 

 

 

070

1.2

MANJINSKI UDJELI I EKVIVALENTI

poveznica na {CA1;r240}

poveznica na {CA1;r680}

poveznica na {CA1;r900}

 

 

 

080

1.2.1

Instrumenti i stavke u kapitalu koji ne ispunjavaju uvjete za manjinske udjele

 

 

 

 

 

 

090

1.2.2

Prijelazno priznavanje u konsolidiranom regulatornom kapitalu manjinskih interesa

 

 

 

 

 

 

091

1.2.3

Prijelazno priznavanje u konsolidiranom regulatornom kapitalu kvalificiranog dodatnog osnovnog kapitala

 

 

 

 

 

 

092

1.2.4

Prijelazno priznavanje u konsolidiranom regulatornom kapitalu kvalificiranog dopunskog kapitala

 

 

 

 

 

 

100

1.3

OSTALA PRIJELAZNA USKLAĐENJA

poveznica na {CA1;r520}

poveznica na {CA1;r730}

poveznica na {CA1;r960}

 

 

 

110

1.3.1

Nerealizirani dobici i gubici

 

 

 

 

 

 

120

1.3.1.1

Nerealizirani dobici

 

 

 

 

 

 

130

1.3.1.2

Nerealizirani gubici

 

 

 

 

 

 

133

1.3.1.3.

Nerealizirani dobici na osnovi izloženosti prema središnjim državama koje su raspoređene u kategoriju „raspoloživo za prodaju” MRS-a 39 koji je potvrdio EU

 

 

 

 

 

 

136

1.3.1.4.

Nerealizirani gubitak na osnovi izloženosti prema središnjim državama koje su raspoređene u kategoriju „raspoloživo za prodaju” MRS-a 39 koji je potvrdio EU

 

 

 

 

 

 

138

1.3.1.5.

Dobici ili gubici nastali vrednovanjem po fer vrijednosti, koji proizlaze iz kreditnog rizika same institucije povezanog s obvezama po izvedenicama

 

 

 

 

 

 

140

1.3.2

Odbici

 

 

 

 

 

 

150

1.3.2.1

Gubici tekuće financijske godine

 

 

 

 

 

 

160

1.3.2.2

Nematerijalna imovina

 

 

 

 

 

 

170

1.3.2.3

Odgođena porezna imovina koja ovisi o budućoj profitabilnosti i ne proizlazi iz privremenih razlika

 

 

 

 

 

 

180

1.3.2.4

Manjak rezervacija u odnosu na očekivane gubitke primjenom IRB pristupa

 

 

 

 

 

 

190

1.3.2.5

Imovina mirovinskog fonda pod pokroviteljstvom poslodavca

 

 

 

 

 

 

194

1.3.2.5*

od čega: uvođenje izmjena MRS-a 19 – pozitivna stavka

 

 

 

 

 

 

198

1.3.2.5**

od čega: uvođenje izmjena MRS-a 19 – negativna stavka

 

 

 

 

 

 

200

1.3.2.6

Vlastiti instrumenti

 

 

 

 

 

 

210

1.3.2.6.1

Vlastiti instrumenti redovnog osnovnog kapitala

 

 

 

 

 

 

211

1.3.2.6.1**

od čega: izravna ulaganja

 

 

 

 

 

 

212

1.3.2.6.1*

od čega: neizravna ulaganja

 

 

 

 

 

 

220

1.3.2.6.2

vlastiti instrumenti dodatnog osnovnog kapitala

 

 

 

 

 

 

221

1.3.2.6.2**

od čega: izravna ulaganja

 

 

 

 

 

 

222

1.3.2.6.2*

od čega: neizravna ulaganja

 

 

 

 

 

 

230

1.3.2.6.3

Vlastiti instrumenti dopunskog kapitala

 

 

 

 

 

 

231

1.3.2.6.3*

od čega: izravna ulaganja

 

 

 

 

 

 

232

1.3.2.6.3**

od čega: neizravna ulaganja

 

 

 

 

 

 

240

1.3.2.7

Recipročna međusobna ulaganja

 

 

 

 

 

 

250

1.3.2.7.1

Recipročna međusobna ulaganja u redovni osnovni kapital

 

 

 

 

 

 

260

1.3.2.7.1.1

Recipročna međusobna ulaganja u redovni osnovni kapital subjekata financijskog sektora ako institucija nema značajno ulaganje

 

 

 

 

 

 

270

1.3.2.7.1.2

Recipročna međusobna ulaganja u redovni osnovni kapital subjekata financijskog sektora ako institucija ima značajno ulaganje

 

 

 

 

 

 

280

1.3.2.7.2

Recipročna međusobna ulaganja u dodatni osnovni kapital

 

 

 

 

 

 

290

1.3.2.7.2.1

Recipročna međusobna ulaganja u dodatni osnovni kapital subjekata financijskog sektora ako institucija nema značajno ulaganje

 

 

 

 

 

 

300

1.3.2.7.2.2

Recipročna međusobna ulaganja u dodatni osnovni kapital subjekata financijskog sektora ako institucija ima značajno ulaganje

 

 

 

 

 

 

310

1.3.2.7.3

Recipročna međusobna ulaganja u dopunski kapital

 

 

 

 

 

 

320

1.3.2.7.3.1

Recipročna međusobna ulaganja u dopunski kapital subjekata financijskog sektora ako institucija nema značajno ulaganje

 

 

 

 

 

 

330

1.3.2.7.3.2

Recipročna međusobna ulaganja u dopunski kapital subjekata financijskog sektora ako institucija ima značajno ulaganje

 

 

 

 

 

 

340

1.3.2.8

Instrumenti regulatornog kapitala subjekata financijskog sektora ako institucija nema značajno ulaganje

 

 

 

 

 

 

350

1.3.2.8.1

Instrumenti redovnog osnovnog kapitala subjekata financijskog sektora ako institucija nema značajno ulaganje

 

 

 

 

 

 

360

1.3.2.8.2

Instrumenti dodatnog osnovnog kapitala subjekata financijskog sektora ako institucija nema značajno ulaganje

 

 

 

 

 

 

370

1.3.2.8.3

Instrumenti dopunskog kapitala subjekata financijskog sektora ako institucija nema značajno ulaganje

 

 

 

 

 

 

380

1.3.2.9

Odgođena porezna imovina koja ovisi o budućoj profitabilnosti i proizlazi iz privremenih razlika i instrumenti redovnog osnovnog kapitala subjekata financijskog sektora ako institucija ima značajno ulaganje

 

 

 

 

 

 

390

1.3.2.10

Instrumenti regulatornog kapitala subjekata financijskog sektora ako institucija ima značajno ulaganje

 

 

 

 

 

 

400

1.3.2.10.1

Instrumenti redovnog osnovnog kapitala subjekata financijskog sektora ako institucija ima značajno ulaganje

 

 

 

 

 

 

410

1.3.2.10.2

Instrumenti dodatnog osnovnog kapitala subjekata financijskog sektora ako institucija ima značajno ulaganje

 

 

 

 

 

 

420

1.3.2.10.3

Instrumenti dopunskog kapitala subjekata financijskog sektora ako institucija ima značajno ulaganje

 

 

 

 

 

 

425

1.3.2.11

Izuzeće od odbitka ulaganja u kapital društava za osiguranje od stavki redovnog osnovnog kapitala

 

 

 

 

 

 

430

1.3.3

Dodatni filtri i odbici

 

 

 

 

 

 


C 05.02 - INSTRUMENTI KOJI SE NASTAVLJAJU PRIZNAVATI: INSTRUMENTI KOJI NISU INSTRUMENTI DRŽAVNE POTPORE (CA5.2)

CA 5.2 Instrumenti koji se nastavljaju priznavati: Instrumenti koji nisu instrumenti državne potpore

Iznos instrumenata uvećan za povezanu premiju na dionice

Osnova za izračun ograničenja

Primjenjivi postotak

Ograničenje

(–) Iznos koji premašuje ograničenja za nastavak priznavanja

Ukupan iznos koji se nastavlja priznavati

Oznaka

Identifikacijski broj

Stavka

010

020

030

040

050

060

010

1.

Instrumenti koji ispunjavaju uvjete iz članka 57. točke (a) Direktive 2006/48/EZ

 

 

 

 

 

poveznica na {CA5.1;r060;c010)

020

2.

Instrumenti koji ispunjavaju uvjete iz članka 57. točke (ca) i članka 154. stavaka 8. i 9. Direktive 2006/48/EZ, podložno ograničenju iz članka 489.

 

 

 

 

 

poveznica na {CA5.1;r060;c020)

030

2.1

Ukupni instrumenti bez opcije kupnje ili poticaja na otkup

 

 

 

 

 

 

040

2.2.

Instrumenti koji se nastavljaju priznavati s opcijom kupnje i poticajem na otkup

 

 

 

 

 

 

050

2.2.1

Instrumenti s opcijom kupnje koja se može izvršiti nakon izvještajnog datuma koji ispunjavaju uvjete iz članka 49. CRR-a nakon datuma efektivnog dospijeća

 

 

 

 

 

 

060

2.2.2

Instrumenti s opcijom kupnje koja se može izvršiti nakon izvještajnog datuma koji ne ispunjavaju uvjete iz članka 49. CRR-a nakon datuma efektivnog dospijeća

 

 

 

 

 

 

070

2.2.3

Instrumenti s opcijom kupnje koja se može izvršiti prije 20. srpnja 2011. ili na taj dan, koji ne ispunjavaju uvjete iz članka 49. CRR-a nakon datuma efektivnog dospijeća

 

 

 

 

 

 

080

2.3

Prekoračenje ograničenja za instrumente redovnog osnovnog kapitala koji se nastavljaju priznavati

 

 

 

 

 

 

090

3

Stavke koje ispunjavaju uvjete iz članka 57. točke (e), (f), (g) ili (h) Direktive 2006/48/EZ, podložno ograničenju iz članka 490.

 

 

 

 

 

poveznica na {CA5.1;r060;c030)

100

3.1

Ukupne stavke bez poticaja na otkup

 

 

 

 

 

 

110

3.2

Stavke koje se nastavljaju priznavati s poticajem na otkup

 

 

 

 

 

 

120

3.2.1

Stavke s opcijom kupnje koja se može izvršiti nakon izvještajnog datuma koje ispunjavaju uvjete iz članka 63. CRR-a nakon datuma efektivnog dospijeća

 

 

 

 

 

 

130

3.2.2

Stavke s opcijom kupnje koja se može izvršiti nakon izvještajnog datuma koje ne ispunjavaju uvjete iz članka 63. CRR-a nakon datuma efektivnog dospijeća

 

 

 

 

 

 

140

3.2.3

Stavke s opcijom kupnje koja se može izvršiti prije 20. srpnja 2011. ili na taj dan, koje ne ispunjavaju uvjete iz članka 63. CRR-a nakon datuma efektivnog dospijeća

 

 

 

 

 

 

150

3.3

Prekoračenje ograničenja za instrumente dodatnog osnovnog kapitala koji se nastavljaju priznavati

 

 

 

 

 

 


C 06.01 – SOLVENTNOST GRUPE: INFORMACIJE O POVEZANIM DRUŠTVIMA – UKUPNO (GS UKUPNO)

 

INFORMACIJE O DOPRINOSU SUBJEKATA SOLVENTNOSTI GRUPE

ZAŠTITNI SLOJEVI KAPITALA

UKUPAN IZNOS IZLOŽENOSTI RIZIKU

 

KVALIFICIRANI REGULATORNI KAPITAL UKLJUČEN KONSOLIDIRANI REGULATORNI KAPITAL

 

KONSOLIDIRANI REGULATORNI KAPITAL

 

ZAHTJEV ZA KOMBINIRANI ZAŠTITNI SLOJ

 

KREDITNI RIZIK; KREDITNI RIZIK DRUGE UGOVORNE STRANE; RAZRJEĐIVAČKI RIZIK, SLOBODNE ISPORUKE I RIZIK NAMIRE/ISPORUKE

POZICIJSKI, VALUTNI I ROBNI RIZIK

OPERATIVNI RIZIK

OSTALI IZNOSI IZLOŽENOSTI RIZIKU

INSTRUMENTI KVALIFICIRANOG OSNOVNOG KAPITALA UKLJUČENI U KONSOLIDIRANI OSNOVNI KAPITAL

 

INSTRUMENTI KVALIFICIRANOG REGULATORNOG KAPITALA UKLJUČENI U KONSOLIDIRANI DOPUNSKI KAPITAL

BILJEŠKA GOODWILL (–) / (+) NEGATIVAN GOODWILL

OD ČEGA: REDOVNI OSNOVNI KAPITAL

OD ČEGA: DODATNI OSNOVNI KAPITAL

OD ČEGA: DOPRINOSI KONSOLIDIRANOM REZULTATU

OD ČEGA: (–) GOODWILL / (+) NEGATIVAN GOODWILL

ZAŠTITNI SLOJ ZA OČUVANJE KAPITALA

PROTUCIKLIČKI ZAŠTITNI SLOJ KAPITALA SPECIFIČAN ZA INSTITUCIJU

ZAŠTITNI SLOJ ZA OČUVANJE KAPITALA ZBOG MAKROBONITETNOG ILI SISTEMSKOG RIZIKA UTVRĐENOG NA RAZINI DRŽAVE ČLANICE

ZAŠTITNI SLOJ ZA SISTEMSKI RIZIK

ZAŠTITNI SLOJ ZA SISTEMSKI VAŽNU INSTITUCIJU

ZAŠTITNI SLOJ ZA GLABALNU SISTEMSKI VAŽNU INSTITUCIJU

ZAŠTITNI SLOJ ZA OSTALE SISTEMSKI VAŽNE INSTITUCIJE

DODATNI OSNOVNI KAPITAL MANJINSKI UDJELI UKLJUČENI U KONSOLIDIRANI REDOVNI OSNOVNI KAPITAL

INSTRUMENTI KVALIFICIRANOG OSNOVNOG KAPITALA UKLJUČENI U KONSOLIDIRANI DODATNI OSNOVNI KAPITAL

250

260

270

280

290

300

310

320

330

340

350

360

370

380

390

400

410

420

430

440

450

460

470

480

010

UKUPNO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


C 06.02 – SOLVENTNOST GRUPE: INFORMACIJE O POVEZANIM DRUŠTVIMA (GS)

SUBJEKTI U OPSEGU KONSOLIDACIJE

INFORMACIJE O SUBJEKTIMA NA KOJE SE PRIMJENJUJU KAPITALNI ZAHTJEVI

INFORMACIJE O DOPRINOSU SUBJEKATA SOLVENTNOSTI GRUPE

ZAŠTITNI SLOJEVI KAPITALA

NAZIV

OZNAKA

OZNAKA LEI

INSITUCIJA ILI EKVIVALENT (DA / NE)

OPSEG PODATAKA: POJEDINAČNO POTPUNO KONSOLIDIRANA (SF) ILI POJEDINAČNO DJELOMIČNO KONSOLIDIRANA (SP)

OZNAKA ZEMLJE

UDJEL ULAGANJA (%)

UKUPAN IZNOS IZLOŽENOSTI RIZIKU

 

REGULATORNI KAPITAL

 

UKUPAN IZNOS IZLOŽENOSTI RIZIKU

 

KVALIFICIRANI REGULATORNI KAPITAL UKLJUČEN KONSOLIDIRANI REGULATORNI KAPITAL

 

KONSOLIDIRANI REGULATORNI KAPITAL

 

ZAHTJEV ZA KOMBINIRANI ZAŠTITNI SLOJ

 

KREDITNI RIZIK; KREDITNI RIZIK DRUGE UGOVORNE STRANE; RAZRJEĐIVAČKI RIZIK, SLOBODNE ISPORUKE I RIZIK NAMIRE/ISPORUKE

POZICIJSKI, VALUTNI I ROBNI RIZIK

OPERATIVNI RIZIK

OSTALI IZNOSI IZLOŽENOSTI RIZIKU

 

UKUPAN OSNOVNI KAPITAL

 

DOPUNSKI KAPITAL

 

KREDITNI RIZIK; KREDITNI RIZIK DRUGE UGOVORNE STRANE; RAZRJEĐIVAČKI RIZIK, SLOBODNE ISPORUKE I RIZIK NAMIRE/ISPORUKE

POZICIJSKI, VALUTNI I ROBNI RIZIK

OPERATIVNI RIZIK

OSTALI IZNOSI IZLOŽENOSTI RIZIKU

INSTRUMENTI KVALIFICIRANOG OSNOVNOG KAPITALA UKLJUČENI U KONSOLIDIRANI OSNOVNI KAPITAL

 

INSTRUMENTI KVALIFICIRANOG REGULATORNOG KAPITALA UKLJUČENI U KONSOLIDIRANI DOPUNSKI KAPITAL

BILJEŠKA GOODWILL (–) / (+) NEGATIVAN GOODWILL

OD ČEGA: REDOVNI OSNOVNI KAPITAL

OD ČEGA: DODATNI OSNOVNI KAPITAL

OD ČEGA: DOPRINOSI KONSOLIDIRANOM REZULTATU

OD ČEGA: (–) GOODWILL / (+) NEGATIVAN GOODWILL

ZAŠTITNI SLOJ ZA OČUVANJE KAPITALA

PROTUCIKLIČKI ZAŠTITNI SLOJ KAPITALA SPECIFIČAN ZA INSTITUCIJU

ZAŠTITNI SLOJ ZA OČUVANJE KAPITALA ZBOG MAKROBONITETNOG ILI SISTEMSKOG RIZIKA UTVRĐENOG NA RAZINI DRŽAVE ČLANICE

ZAŠTITNI SLOJ ZA SISTEMSKI RIZIK

ZAŠTITNI SLOJ ZA SISTEMSKI VAŽNU INSTITUCIJU

ZAŠTITNI SLOJ ZA GLABALNU SISTEMSKI VAŽNU INSTITUCIJU

ZAŠTITNI SLOJ ZA OSTALE SISTEMSKI VAŽNE INSTITUCIJE

 

REDOVNI OSNOVNI KAPITAL

 

DODATNI OSNOVNI KAPITAL

 

MANJINSKI UDJELI UKLJUČENI U KONSOLIDIRANI REDOVNI OSNOVNI KAPITAL

INSTRUMENTI KVALIFICIRANOG OSNOVNOG KAPITALA UKLJUČENI U KONSOLIDIRANI DODATNI OSNOVNI KAPITAL

OD ČEGA: KVALIFICIRANI REGULATORNI KAPITAL

POVEZANI INSTRUMENTI REGULATORNOG KAPITALA, POVEZANA ZADRŽANA DOBIT I RAČUNI PREMIJA NA DIONICE

OD ČEGA: KVALIFICIRANI OSNOVNI KAPITAL

POVEZANI INSTRUMENTI OSNOVNOG KAPITALA, POVEZANA ZADRŽANA DOBIT I RAČUNI PREMIJA NA DIONICE

OD ČEGA: MANJINSKI UDJELI

POVEZANI INSTRUMENTI REGULATORNOG KAPITALA, POVEZANA ZADRŽANA DOBIT, RAČUNI PREMIJA NA DIONICE I OSTALE REZERVE

OD ČEGA: KVALIFICIRANI DODATNI OSNOVNI KAPITAL

OD ČEGA: KVALIFICIRANI DOPUNSKI KAPITAL

010

020

025

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

250

260

270

280

290

300

310

320

330

340

350

360

370

380

390

400

410

420

430

440

450

460

470

480

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


C 07.00 – KREDITNI RIZIK, KREDITNI RIZIK DRUGE UGOVORNE STRANE I SLOBODNE ISPORUKE: STANDARDIZIRANI PRISTUP KAPITALNIM ZAHTJEVIMA (CR SA)

Kategorija izloženosti u skladu sa standardiziranim pristupom

 

 

ORIGINALNA IZLOŽENOST PRIJE KONVERZIJSKIH FAKTORA

(–) VRIJEDNOSNA USKLAĐENJA I REZERVACIJE POVEZANE S ORIGINALNOM IZLOŽENOSTI

IZLOŽENOST UMANJENA ZA VRIJEDNOSNA USKLAĐENJA I REZERVACIJE

TEHNIKE SMANJENJA KREDITNOG RIZIKA S UČINCIMA ZAMJENE NA IZLOŽENOST

NETO IZLOŽENOST NAKON PRIMJENE TEHNIKA SMANJENJA KREDITNOG RIZIKA S UČINKOM ZAMJENE NA IZLOŽENOST

TEHNIKE SMANJENJA KREDITNOG RIZIKA KOJE UTJEČU NA IZNOS IZLOŽENOSTI: MATERIJALNA KREDITNA ZAŠTITA SLOŽENA METODA FINANCIJSKOGA KOLATERALA

POTPUNO PRILAGOĐENA VRIJEDNOST IZLOŽENOSTI (E*)

RAŠČLAMBA POTPUNO PRILAGOĐENE VRIJEDNOSTI IZLOŽENOSTI IZVANBILANČNIH STAVKI PREMA KONVERZIJSKIM FAKTORIMA

VRIJEDNOST IZLOŽENOSTI

 

IZNOS IZLOŽENOSTI PONDERIRAN RIZIKOM PRIJE PRIMJENE POMOĆNOG FAKTORA ZA MSP-ove

IZNOS IZLOŽENOSTI PONDERIRAN RIZIKOM NAKON PRIMJENE POMOĆNOG FAKTORA ZA MSP-ove

 

NEMATERIJALNA KREDITNA ZAŠTITA: PRILAGOĐENE VRIJEDNOSTI (Ga)

MATERIJALNA KREDITNA ZAŠTITA

ZAMJENA IZLOŽENOSTI ZBOG SMANJENJA KREDITNOG RIZIKA

KOREKTIVNI FAKTOR ZA IZLOŽENOST

(–) FINANCIJSKI KOLATERAL: PRILAGOĐENA VRIJEDNOST (Cvam)

0 %

20 %

50 %

100 %

OD ČEGA: KOJI PROIZLAZI IZ KREDITNOG RIZIKA DRUGE UGOVORNE STRANE

OD ČEGA: S PROCJENOM KREDITNOG RIZIKA ODABRANOG VIPKR-A

OD ČEGA: S PROCJENOM KREDITNOG RIZIKA SREDIŠNJE DRŽAVE

(–) JAMSTVA

(–) KREDITNE IZVEDENICE

(–) FINANCIJSKI KOLATERAL: JEDNOSTAVNA METODA

(–) OSTALA MATERIJALNA KREDITNA ZAŠTITA

(–) UKUPNI ODLJEVI

UKUPNI PRILJEVI (+)

 

OD ČEGA: KOJI PROIZLAZI IZ KREDITNOG RIZIKA DRUGE UGOVORNE STRANE

010

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

215

220

230

240

010

UKUPNE IZLOŽENOSTI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ćelija povezana s CA

 

 

020

od čega: MSP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

od čega: MSP-ovi na koji podliježu pomoćnom faktor za MSP-ove

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

od čega: osigurane nekretninama – stambene nekretnine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

od čega: izloženosti u skladu s trajnim izuzećem od primjene standardiziranog pristupa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

od čega: izloženosti u skladu sa standardiziranim pristupom s prethodnim nadzornim odobrenjem za postupno uvođenje IRB pristupa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAŠČLAMBA UKUPNIH IZLOŽENOSTI PREMA VRSTAMA IZLOŽENOSTI:

070

Bilančne izloženosti koje podliježu kreditnom riziku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

Izvanbilančne izloženosti koje podliježu kreditnom riziku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

090

Transakcije financiranja vrijednosnih papira

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

od čega: poravnane centralno preko kvalificirane središnje druge ugovorne strane

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

Izvedenice i transakcije s dugim rokom namire

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

od čega: poravnane centralno preko kvalificirane središnje druge ugovorne strane

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

iz netiranja između različitih kategorija proizvoda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAŠČLAMBA UKUPNIH IZLOŽENOSTI PREMA PONDERIMA RIZIKA:

140

0 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

2 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160

4 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

170

10 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180

20 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

190

35 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200

50 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

70 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

220

75 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

230

100 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

240

150 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

250

250 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

260

370 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

270

1 250 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

280

Ostali ponderi rizika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BILJEŠKE

290

Izloženosti osigurane poslovnim nekretninama

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300

Izloženosti sa statusom neispunjavanja obveza na koje se primjenjuje ponder rizika od 100 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

310

Izloženosti osigurane stambenim nekretninama

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

320

Izloženosti sa statusom neispunjavanja obveza na koje se primjenjuje ponder rizika od 150 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


C 08.01 – KREDITNI RIZIK, KREDITNI RIZIK DRUGE UGOVORNE STRANE I SLOBODNE ISPORUKE: IRB PRISTUP KAPITALNIM ZAHTJEVIMA (CR IRB 1)

Kategorija izloženosti u skladu s IRB pristupom:

Vlastite procjene LGD-a i/ili konverzijskih faktora:

 

INTERNI REJTING-SUSTAV

ORIGINALNA IZLOŽENOST PRIJE KONVERZIJSKIH FAKTORA

TEHNIKE SMANJENJA KREDITNOG RIZIKA S UČINCIMA ZAMJENE NA IZLOŽENOST

IZLOŽENOST NAKON UČINAKA ZAMJENE SMANJENJA KREDITNOG RIZIKA, A PRIJE PRIMJENE KONVERZIJSKIH FAKTORA

 

VRIJEDNOST IZLOŽENOSTI

 

TEHNIKE SMANJENJA KREDITNOG RIZIKA UZETE U OBZIR U PROCJENAMA LGD-A, ISKLJUČUJUĆI TRETMAN DVOSTRUKOG STATUSA NEISPUNJAVANJA OBVEZA

PODLOŽNO TRETMANU DVOSTRUKOG STATUSA NEISPUNJAVANJA OBVEZA

PROSJEČNI LGD PONDERIRAN VISINOM IZLOŽENOSTI (%)

PROSJEČNI LGD PONDERIRAN VISINOM IZLOŽENOSTI (%) ZA VELIKE SUBJEKTE FINANCIJSKOG SEKTORA I NEREGULIRANE FINANCIJSKE SUBJEKTE

PROSJEČNO DOSPIJEĆE PONDERIRANO IZNOSOM IZLOŽENOSTI (U DANIMA)

IZNOS IZLOŽENOSTI PONDERIRAN RIZIKOM PRIJE PRIMJENE POMOĆNOG FAKTORA ZA MSP-ove

IZNOS IZLOŽENOSTI PONDERIRAN RIZIKOM NAKON PRIMJENE POMOĆNOG FAKTORA ZA MSP-ove

BILJEŠKE:

NEMATERIJALNA KREDITNA ZAŠTITA

(–) OSTALA MATERIJALNA KREDITNA ZAŠTITA

ZAMJENA IZLOŽENOSTI ZBOG SMANJENJA KREDITNOG RIZIKA

UPOTREBLJAVAJU SE VLASTITE PROCJENE LGD-a:

NEMATERIJALNA KREDITNA ZAŠTITA

MATERIJALNA KREDITNA ZAŠTITA

NEMATERIJALNA KREDITNA ZAŠTITA

IZNOS OČEKIVANOGA GUBITKA

(–) VRIJEDNOSNA USKLAĐENJA I REZERVACIJE

BROJ DUŽNIKA

PD RASPOREĐEN U REJTING-KATEGORIJU DUŽNIKA ILI SKUP IZLOŽENOSTI (%)

 

OD ČEGA: VELIKI SUBJEKTI FINANCIJSKOG SEKTORA I NEREGULIRANI FINANCIJSKI SUBJEKTI

(–) JAMSTVA

(–) KREDITNE IZVEDENICE

(–) UKUPNI ODLJEVI

UKUPNI PRILJEVI (+)

OD ČEGA: IZVANBILANČNE STAVKE

OD ČEGA: IZVANBILANČNE STAVKE

OD ČEGA: KOJI PROIZLAZI IZ KREDITNOG RIZIKA DRUGE UGOVORNE STRANE

OD ČEGA: VELIKI SUBJEKTI FINANCIJSKOG SEKTORA I NEREGULIRANI FINANCIJSKI SUBJEKTI

JAMSTVA

KREDITNE IZVEDENICE

UPOTREBLJAVAJU SE VLASTITE PROCJENE LGD-a:

OSTALA MATERIJALNA KREDITNA ZAŠTITA

PRIZNATI FINANCIJSKI KOLATERAL

OSTALI PRIZNATI KOLATERAL

 

OD ČEGA: VELIKI SUBJEKTI FINANCIJSKOG SEKTORA I NEREGULIRANI FINANCIJSKI SUBJEKTI

NEKRETNINA

KOLATERAL U OBLIKU OSTALE MATERIJALNE IMOVINE POTRAŽIVANJA OD ČEGA:

KOJA PROIZLAZE IZ KREDITNOG RIZIKA DRUGE UGOVORNE STRANE

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

250

255

260

270

280

290

300

010

UKUPNE IZLOŽENOSTI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ćelija povezana s CA

 

 

 

 

 

RAŠČLAMBA UKUPNIH IZLOŽENOSTI PREMA VRSTAMA IZLOŽENOSTI:

020

Bilančne stavke koje podliježu kreditnom riziku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

Izvanbilančne stavke koje podliježu kreditnom riziku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izloženosti/transakcije koje podliježu kreditnom riziku druge ugovorne strane

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

Transakcije financiranja vrijednosnih papira

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

Izvedenice i transakcije s dugim rokom namire

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

iz netiranja između različitih kategorija proizvoda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

IZLOŽENOSTI RASPOREĐENE U REJTING-KATEGORIJE DUŽNIKA ILI SKUPOVE IZLOŽENOSTI: UKUPNO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

KRITERIJI RASPOREĐIVANJA SPECIJALIZIRANOG FINANCIRANJA: UKUPNO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAŠČLAMBA PREMA PONDERIMA RIZIKA UKUPNIH IZLOŽENOSTI U SKLADU S KRITERIJIMA RASPOREĐIVANJA SPECIJALIZIRANOG FINANCIRANJA

090

PONDER RIZIKA: 0 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

50 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

70 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

od čega: u kategoriji 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

90 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140

115 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

250 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160

ALTERNATIVNI TRETMAN: OSIGURANO NEKRETNINOM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

170

IZLOŽENOSTI NA OSNOVI SLOBODNIH ISPORUKA ZA KOJE SE PRIMJENJUJU PONDERI RIZIKA U SKLADU S ALTERNATIVNIM PRISTUPOM ILI 100 % I OSTALE IZLOŽENOSTI NA KOJE SE PRIMJENJUJU PONDERI RIZIKA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180

RAZRJEĐIVAČKI RIZIK: UKUPNA OTKUPLJENA POTRAŽIVANJA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


C 08.02 – KREDITNI RIZIK, KREDITNI RIZIK DRUGE UGOVORNE STRANE I SLOBODNE ISPORUKE: IRB PRISTUP KAPITALNIM ZAHTJEVIMA: RAŠČLAMBA PREMA REJTING-KATEGORIJAMA DUŽNIKA ILI SKUPOVIMA IZLOŽENOSTI (CR IRB 2)

Kategorija izloženosti u skladu s IRB pristupom:

Vlastite procjene LGD-a i/ili konverzijskih faktora:

REJTING KATEGORIJA DUŽNIKA (IDENTIFIKATOR RETKA)

INTERNI REJTING-SUSTAV

ORIGINALNA IZLOŽENOST PRIJE KONVERZIJSKIH FAKTORA

TEHNIKE SMANJENJA KREDITNOG RIZIKA S UČINCIMA ZAMJENE NA IZLOŽENOST

IZLOŽENOST NAKON UČINAKA ZAMJENE SMANJENJA KREDITNOG RIZIKA, A PRIJE PRIMJENE KONVERZIJSKIH FAKTORA

 

VRIJEDNOST IZLOŽENOSTI

 

TEHNIKE SMANJENJA KREDITNOG RIZIKA UZETE U OBZIR U PROCJENAMA LGD-A, ISKLJUČUJUĆI TRETMAN DVOSTRUKOG STATUSA NEISPUNJAVANJA OBVEZA

PODLOŽNO TRETMANU DVOSTRUKOG STATUSA NEISPUNJAVANJA OBVEZA

PROSJEČNI LGD PONDERIRAN VISINOM IZLOŽENOSTI (%)

PROSJEČNI LGD PONDERIRAN VISINOM IZLOŽENOSTI (%) ZA VELIKE SUBJEKTE FINANCIJSKOG SEKTORA I NEREGULIRANE FINANCIJSKE SUBJEKTE

PROSJEČNO DOSPIJEĆE PONDERIRANO IZNOSOM IZLOŽENOSTI (U DANIMA)

IZNOS IZLOŽENOSTI PONDERIRAN RIZIKOM PRIJE PRIMJENE FAKTORA ZA MSP-ove

IZNOS IZLOŽENOSTI PONDERIRAN RIZIKOM NAKON PRIMJENE FAKTORA ZA MSP-ove

BILJEŠKE:

NEMATERIJALNA KREDITNA ZAŠTITA

(–) OSTALA MATERIJALNA KREDITNA ZAŠTITA

ZAMJENA IZLOŽENOSTI ZBOG SMANJENJA KREDITNOG RIZIKA

UPOTREBLJAVAJU SE VLASTITE PROCJENE LGD-a:

NEMATERIJALNA KREDITNA ZAŠTITA

MATERIJALNA KREDITNA ZAŠTITA

NEMATERIJALNA KREDITNA ZAŠTITA

IZNOS OČEKIVANOGA GUBITKA

(–) VRIJEDNOSNA USKLAĐENJA I REZERVACIJE

BROJ DUŽNIKA

PD RASPOREĐEN U REJTING-KATEGORIJU DUŽNIKA ILI SKUP IZLOŽENOSTI (%)

 

OD ČEGA: VELIKI SUBJEKTI FINANCIJSKOG SEKTORA I NEREGULIRANI FINANCIJSKI SUBJEKTI

(–) JAMSTVA

(–) KREDITNE IZVEDENICE

(–) UKUPNI ODLJEVI

UKUPNI PRILJEVI (+)

OD ČEGA: IZVANBILANČNE STAVKE

OD ČEGA: IZVANBILANČNE STAVKE

OD ČEGA: KOJI PROIZLAZI IZ KREDITNOG RIZIKA DRUGE UGOVORNE STRANE

OD ČEGA: VELIKI SUBJEKTI FINANCIJSKOG SEKTORA I NEREGULIRANI FINANCIJSKI SUBJEKTI

JAMSTVA

KREDITNE IZVEDENICE

UPOTREBLJAVAJU SE VLASTITE PROCJENE LGD-a:

OSTALA MATERIJALNA KREDITNA ZAŠTITA

PRIZNATI FINANCIJSKI KOLATERAL

OSTALI PRIZNATI KOLATERAL

 

OD ČEGA: VELIKI SUBJEKTI FINANCIJSKOG SEKTORA I NEREGULIRANI FINANCIJSKI SUBJEKTI

NEKRETNINA

KOLATERAL U OBLIKU OSTALE MATERIJALNE IMOVINE POTRAŽIVANJA OD ČEGA:

KOJA PROIZLAZE IZ KREDITNOG RIZIKA DRUGE UGOVORNE STRANE

005

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

250

255

260

270

280

290

300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


C 09.01 – GEOGRAFSKA RAŠČLAMBA IZLOŽENOSTI PREMA BORAVIŠTU DUŽNIKA: IZLOŽENOSTI U SKLADU SA STANDARDIZIRANIM PRISTUPOM (CR GB 1)

Zemlja:

 

ORIGINALNA IZLOŽENOST PRIJE KONVERZIJSKIH FAKTORA

Izloženosti sa statusom neispunjavanja obveza

Zabilježeni novi statusi neispunjavanja obveza tijekom razdoblja

Opći ispravci vrijednosti za kreditni rizik

Specifični ispravci vrijednosti za kreditni rizik

od čega: otpis

Ispravci vrijednosti za kreditni rizik / otpisi za zabilježene nove statuse neispunjavanja obveza

VRIJEDNOST IZLOŽENOSTI

IZNOS IZLOŽENOSTI PONDERIRAN RIZIKOM PRIJE PRIMJENE POMOĆNOG FAKTORA ZA MSP-ove

IZNOS IZLOŽENOSTI PONDERIRAN RIZIKOM NAKON PRIMJENE POMOĆNOG FAKTORA ZA MSP-ove

010

020

040

050

055

060

070

075

080

090

010

Središnje države ili središnje banke

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

020

Jedinice područne (regionalne) ili lokalne samouprave

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

Subjekti javnog sektora

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

Multilateralne razvojne banke

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

Međunarodne organizacije

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

Institucije

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

Trgovačka društva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

075

od čega: MSP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

Stanovništvo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

085

od čega: MSP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

090

Osigurane nekretninama

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

095

od čega: MSP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

Izloženosti sa statusom neispunjavanja obveza

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

Visokorizične stavke

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

Pokrivene obveznice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

Potraživanja prema institucijama i trgovačkim društvima s kratkoročnom kreditnom procjenom

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140

Subjekti za zajednička ulaganja (CIU)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

Izloženosti na osnovi vlasničkih ulaganja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160

Ostale izloženosti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupne izloženosti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


C 09.02 – GEOGRAFSKA RAŠČLAMBA IZLOŽENOSTI PREMA BORAVIŠTU DUŽNIKA: Izloženosti u skladu s IRB pristupom (CR GB 2)

Zemlja:

 

ORIGINALNA IZLOŽENOST PRIJE KONVERZIJSKIH FAKTORA

od čega: sa statusom neispunjavanja obveza

Zabilježeni novi statusi neispunjavanja obveza tijekom razdoblja

Opći ispravci vrijednosti za kreditni rizik

Specifični ispravci vrijednosti za kreditni rizik

od čega: otpis

Ispravci vrijednosti za kreditni rizik / otpisi za zabilježene nove statuse neispunjavanja obveza

PD RASPOREĐEN U REJTING-KATEGORIJU DUŽNIKA ILI SKUP IZLOŽENOSTI (%)

PROSJEČNI LGD PONDERIRAN VISINOM IZLOŽENOSTI (%)

od čega: sa statusom neispunjavanja obveza

VRIJEDNOST IZLOŽENOSTI

IZNOS IZLOŽENOSTI PONDERIRAN RIZIKOM PRIJE PRIMJENE POMOĆNOG FAKTORA ZA MSP-ove

od čega: sa statusom neispunjavanja obveza

IZNOS IZLOŽENOSTI PONDERIRAN RIZIKOM NAKON PRIMJENE POMOĆNOG FAKTORA ZA MSP-ove

IZNOS OČEKIVANOGA GUBITKA

010

030

040

050

055

060

070

080

090

100

105

110

120

125

130

010

Središnje države ili središnje banke