EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R0068

Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/68 оd 15. listopada 2014. o dopuni Uredbe (EU) br. 167/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu zahtjeva za kočenje vozila radi homologacije vozila za poljoprivredu i šumarstvo Tekst značajan za EGP

OJ L 17, 23.1.2015, p. 1–139 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 09/06/2018

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2015/68/oj

23.1.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 17/1


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/68

оd 15. listopada 2014.

o dopuni Uredbe (EU) br. 167/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu zahtjeva za kočenje vozila radi homologacije vozila za poljoprivredu i šumarstvo

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 167/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. veljače 2013. o homologaciji i nadzoru tržišta traktora za poljoprivredu i šumarstvo (1), a posebno njezin članak 17. stavak 5.,

budući da:

(1)

Unutarnje tržište obuhvaća područje bez unutarnjih granica na kojem je osigurano slobodno kretanje robe, osoba, usluga i kapitala. Radi toga se, kako je definirano u Uredbi (EU) br. 167/2013, primjenjuje opsežan EU sustav homologacije tipa i ojačanog nadzora tržišta za vozila za poljoprivredu i šumarstvo, njihove sustave, sastavne dijelove i zasebne tehničke jedinice.

(2)

Izrazom „vozila za poljoprivredu i šumarstvo” obuhvaća se velik raspon različitih tipova vozila s najmanje jednom osovinom i dva, četiri ili više kotača ili vozila s gusjenicama, na primjer motorna vozila, kao što su traktori s kotačima ili gusjenicama, i vozila bez motora, kao što su prikolice i priključna vučena oprema, koja se upotrebljavaju za niz raznovrsnih poljoprivrednih i šumarskih namjena, uključujući radove posebne namjene.

(3)

Makar se zahtjevi ove Uredbe temelje na postojećim zakonima koji su posljednji put izmijenjeni 1997., zbog tehničkog je napretka potrebno prije svega detaljno prilagoditi pravila ispitivanja te uvesti posebne odredbe za spremnike energije, vozila s hidrostatskim pogonom, vozila s inercijskim kočnim sustavima, vozila sa složenim elektroničkim sustavima za upravljanje, protublokirajuće kočne sustave i elektronički upravljane kočne sustave.

(4)

U ovoj se Uredbi također nalaze zahtjevi za upravljanje kočnim sustavom vučenih vozila i za spojnice za kočnice između traktora i vučenih vozila koji su stroži od onih u Direktivi Vijeća 76/432/EEZ (2), stavljenoj izvan snage Uredbom (EU) br. 167/2013.

(5)

Odlukom Vijeća 97/836/EZ (3) Unija je pristupila Pravilniku Gospodarske komisije Ujedinjenih naroda za Europu (UNECE) br. 13. Potrebno je u ovu Uredbu preuzeti materijalne zahtjeve navedene u Prilogu 18. tom Pravilniku o sigurnosnim aspektima složenih elektroničkih upravljačkih sustava vozila jer oni odražavaju najnovije stanje tehnologije.

(6)

Iako su protublokirajući kočni sustavi široko rasprostranjeni u slučaju vozila čija je najveća konstrukcijska brzina veća od 60 km/h pa se stoga mogu smatrati prikladnima te se ovom Uredbom njihova primjena može učiniti obveznom, takvi sustavi uglavnom još nisu dostupni za vozila čija je konstrukcijska brzina između 40 km/h i 60 km/h. Stoga se uvođenje protublokirajućih kočnih sustava za ta vozila treba potvrditi nakon što Komisija obavi završnu procjenu dostupnosti takvih sustava. U tu svrhu Komisija treba najkasnije do 31. prosinca 2016. obaviti procjenu dostupnosti protublokirajućih kočnih sustava za vozila za poljoprivredu i šumarstvo čija je najveća konstrukcijska brzina između 40 km/h i 60 km/h. Ako se tom procjenom ne potvrdi da je takva tehnologija dostupna ili primjenjiva, Komisija treba izmijeniti ovu Uredbu kako bi osigurala da ti zahtjevi ne postanu primjenjivi na vozila čija je konstrukcijska brzina između 40 km/h i 60 km/h.

(7)

U slučaju kad proizvođači mogu odabrati hoće li podnijeti zahtjev za nacionalnu homologaciju tipa u skladu s člankom 2. Uredbe (EU) br. 167/2013, države članice trebaju imati mogućnost slobodnog određivanja zahtjeva za nacionalnu homologaciju tipa koji se razlikuju od zahtjeva ove Uredbe za sve teme obuhvaćene ovom Uredbom.

Pri nacionalnoj homologaciji tipa države članice ne bi trebale na temelju funkcionalne sigurnosti koja se odnosi na kočni učinak odbiti homologaciju vozila, sustava, sastavnih dijelova i zasebnih tehničkih jedinica koji su sukladni sa zahtjevima iz ove Uredbe, uz iznimku zahtjeva koji se primjenjuju na hidrauličke spojeve s jednim vodom. Ovom se Uredbom trebaju uvesti usklađeni zahtjevi za hidrauličke spojeve s jednim vodom na temelju kojih se takvi spojevi mogu ograničeno vrijeme prihvaćati u svrhu homologacije EU tipa. Međutim, budući da su neke države članice imale strože zahtjeve na nacionalnoj razini, državama članicama treba se dopustiti da odbiju dodjelu nacionalne homologacije tipovima vozila koji su opremljeni hidrauličkim spojevima s jednim vodom već od datuma primjene ove Uredbe ako te države članice budu smatrale da je to u skladu sa sigurnosnim zahtjevima na nacionalnoj razini.

(8)

Radi dogovora o usklađenom datumu primjene za sva nova pravila za homologaciju tipa, ova se Uredba treba primjenjivati od datuma primjene Uredbe (EU) br. 167/2013,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

POGLAVLJE I.

PREDMET I DEFINICIJE

Članak 1.

Predmet

Ovom se Uredbom utvrđuju detaljni tehnički zahtjevi i postupci ispitivanja u pogledu funkcionalne sigurnosti koja se odnosi na kočni učinak radi homologacije i nadzora tržišta vozila za poljoprivredu i šumarstvo i sustava, sastavnih dijelova i zasebnih tehničkih jedinica namijenjenih za takva vozila, u skladu s Uredbom (EU) br. 167/2013.

Članak 2.

Definicije

Primjenjuju se definicije iz Uredbe (EU) br. 167/2013. Osim toga, primjenjuju se sljedeće definicije:

(1)

„kočni sustav” znači kombinacija dijelova čija je funkcija postupno smanjivanje brzine vozila u pokretu ili zaustavljanje vozila ili održavanje vozila u stanju mirovanja ako je vozilo već zaustavljeno; sustav se sastoji od upravljačke naprave, prijenosnog mehanizma i kočnice;

(2)

„radni kočni sustav” znači kočni sustav koji vozaču omogućuje da upravlja kretanjem vozila i da ga sigurno, brzo i uspješno zaustavi u cijelom rasponu brzina i opterećenja za koje vozilo ima radno odobrenje, na svakoj uzbrdici ili nizbrdici;

(3)

„stupnjevano kočenje” znači kočenje kojim se u normalnom radu opreme pri primjeni ili otpuštanju kočnica ispunjavaju svi sljedeći uvjeti:

(a)

vozač može u bilo kojem trenutku povećati ili smanjiti kočnu silu upotrebom upravljačke naprave;

(b)

kočna sila djeluje u istom smjeru u kojem se djeluje na upravljačku napravu (monotona funkcija);

(c)

lako se postiže dovoljno precizno podešavanje kočne sile;

(4)

„upravljačka naprava” znači naprava koju vozač izravno aktivira kako bi opskrbio prijenosni mehanizam energijom potrebnom za kočenje ili upravljanje kočenjem. Ta energija može biti snaga vozača ili energija iz drugog izvora kojim upravlja vozač ili, u određenim slučajevima, kinetička energija vučenog vozila ili kombinacija tih različitih vrsta energije;

(5)

„prijenosni mehanizam” znači kombinacija sastavnih dijelova koja se nalazi između upravljačke naprave i kočnice, u što ne spadaju upravljački vodovi između traktora i vučenih vozila ni vodovi napajanja između traktora i vučenih vozila, i koja ih funkcionalno povezuje mehanički, hidraulički, pneumatski ili električno ili kombinacijom tih načina; kad snaga kočenja dolazi iz energetskog izvora neovisnog od vozača ili kad takav izvor pridonosi snazi kočenja, zaliha energije u sustavu također je dio prijenosnog sustava;

(6)

„sustav prijenosa upravljanja” znači kombinacija sastavnih dijelova prijenosnog mehanizma kojom se upravlja radom kočnica i neophodnih zaliha energije;

(7)

„sustav za prijenos energije” znači kombinacija sastavnih dijelova kojom se kočnice opskrbljuju energijom neophodnom za rad;

(8)

„tarna kočnica” znači kočnica kod koje sile nastaju trenjem između dva dijela vozila u međusobnom kretanju;

(9)

„kočnica s radnim fluidom” znači kočnica kod koje sile nastaju djelovanjem radnog fluida koji se nalazi između dva dijela vozila u međusobnom kretanju; radni fluid je tekućina u slučaju „hidrauličke kočnice” i zrak u slučaju „pneumatske kočnice”;

(10)

„motorna kočnica” znači kočnica kod koje sile nastaju kontroliranim povećanjem kočnog rada motora koji se prenosi na kotače;

(11)

„parkirni kočni sustav” znači sustav koji omogućuje da vozilo ostane u stanju mirovanja na nizbrdici ili uzbrdici, čak i kad u vozilu nema vozača;

(12)

„povezano kočenje” znači kočenje više vozila koja tvore skup vozila pomoću kočnog sklopa koji posjeduje sve sljedeće značajke:

(a)

samo jedna upravljačka naprava koju vozač postupno aktivira samo jednim pokretom sa svojeg sjedala;

(b)

energija potrebna za kočenje vozila koja tvore skup vozila dolazi iz istog izvora;

(c)

kočni sklop osigurava istovremeno ili odgovarajuće stupnjevano kočenje svakog sastavnog vozila skupa, bez obzira na međusobne položaje vozila;

(13)

„polupovezano kočenje” znači kočenje više vozila koja tvore skup vozila pomoću kočnog sklopa koji posjeduje sve sljedeće značajke:

(a)

samo jedna upravljačka naprava koju vozač postupno aktivira samo jednim pokretom sa svojeg sjedala;

(b)

energija potrebna za kočenje vozila koja tvore skup vozila dolazi iz dva različita izvora;

(c)

kočni sklop osigurava istovremeno ili odgovarajuće stupnjevano kočenje svakog sastavnog vozila skupa, bez obzira na međusobne položaje vozila;

(14)

„automatsko kočenje” znači kočenje vučenog vozila ili vučenih vozila do kojeg dolazi automatski u slučaju odvajanja bilo kojeg sastavnog vozila skupa vozila, uključujući odvajanje zbog pucanja spojnice, bez utjecaja na učinkovitost kočenja preostalog dijela tog skupa;

(15)

„inercijsko kočenje” znači kočenje pomoću sila koje nastaju kad se vučeno vozilo približava traktoru;

(16)

„stalno uključeni mehanizam prijenosa” znači mehanizam prijenosa kod kojeg se tijekom cijelog vremena putovanja vozila tlak, sila ili zakretni moment prenose u pogonskom sklopu između motora i kotača vozila i u kočnom sustavu između upravljačke naprave kočnica i kotača;

(17)

„opterećeno vozilo” znači vozilo opterećeno do svoje tehnički dopuštene najveće opterećene mase;

(18)

„opterećenje kotača” znači vertikalna statička sila površine ceste u točki dodira kotača;

(19)

„opterećenje osovine” znači zbroj vertikalnih statičkih sila površine ceste na točke dodira kotača osovine;

(20)

„najveće statičko opterećenje kotača” znači statičko opterećenje kotača postignuto pod uvjetom tehnički dopuštene najveće opterećene mase vozila;

(21)

„najveće statičko osovinsko opterećenje” znači statičko osovinsko opterećenje postignuto pod uvjetom tehnički dopuštene najveće opterećene mase vozila;

(22)

„vučeno vozilo” znači prikolica iz članka 3. stavka 9. Uredbe (EU) br. 167/2013 ili priključna vučena oprema iz članka 3. stavka 10. te Uredbe;

(23)

„vučeno vozilo s rudom” znači vučeno vozilo kategorije R ili S s najmanje dvije osovine od kojih je najmanje jedna upravljana osovina, opremljeno spravom za vuču koja se može kretati okomito u odnosu na vučeno vozilo i koja ne prenosi značajno statičko vertikalno opterećenje na traktor;

(24)

„vučeno vozilo sa središnjom osovinom” znači vučeno vozilo kategorije R ili S s najmanje jednom osovinom postavljenom blizu težišta ravnomjerno opterećenog vozila tako da se na traktor prenosi samo malo statičko vertikalno opterećenje koje ne premašuje 10 % opterećenja koje odgovara maksimalnoj masi vučenog vozila ili opterećenje od 1 000 daN, koja god vrijednost bila manja;

(25)

„vučeno vozilo s krutim rudom” znači vučeno vozile kategorije R ili S s osovinom ili skupinom osovina na koje je pričvršćeno rudo koje zbog svoje konstrukcije prenosi značajno statičko opterećenje na traktor i koje ne zadovoljava definiciju vučenog vozila sa središnjom osovinom; spojnica koja se koristi za skup vozila ne smije se sastojati od vučnog svornjaka i sedla; kod krutog ruda može doći do malih vertikalnih kretanja; hidraulički podesivo zglobno rudo smatra se krutim rudom;

(26)

„kočni sustav za kontinuirano kočenje” (usporivač ili retarder) znači dodatni kočni sustav koji može vršiti kočenje tijekom dugog razdoblja bez značajnog gubitka učinka i koji posjeduje upravljačku napravu koja se može sastojati od samo jedne naprave ili kombinacije naprava, pri čemu svaka od njih može imati vlastito upravljanje;

(27)

„elektronički upravljani kočni sustav” (EBS) znači kočni sustav u kojem se nalog za kočenje stvara i obrađuje kao električni signal u sustavu prijenosa upravljanja, a električni izlaz daje signale uređajima koji stvaraju aktivacijske sile iz pohranjene ili proizvedene energije;

(28)

„automatski upravljano kočenje” znači funkcija u složenom elektroničkom upravljačkom sustavu kojom se aktiviraju kočni sustav ili kočnice nekih osovina radi usporavanja vozila s ili bez izravnog djelovanja vozača na temelju automatske procjene informacija koje su poslali sustavi vozila;

(29)

„selektivno kočenje” znači funkcija u složenom elektroničkom upravljačkom sustavu kojom se automatski aktiviraju pojedine kočnice u situaciji kad je usporavanje vozila od manje važnosti od promjene ponašanja vozila;

(30)

„električni upravljački vod” znači električni spoj između dva vozila kojim se funkcija upravljanja kočenja osigurava vučenom vozilu u skupu vozila; veza se sastoji od električnog ožičenja i priključka te sadrži dijelove za prijenos podataka i opskrbu energije za sustav prijenosa upravljanja vučenog vozila;

(31)

„opružni cilindar” znači cilindar u kojem se stvara promjena tlaka koja dovodi do stlačivanja opruge;

(32)

„hidrostatski pogon” znači tip pogona vozila koji upotrebljava hidrostatski mehanizam prijenosa, s otvorenim ili zatvorenim krugom, u kojem tekućina kruži kao energetski medij između najmanje jedne hidrauličke pumpe i najmanje jednog hidrauličkog motora;

(33)

„složeni elektronički upravljački sustav vozila” znači elektronički upravljački sustav koji se temelji na upravljačkoj hijerarhiji u kojoj upravljanu funkciju može obustaviti elektronička upravljačka funkcija više razine ili funkcija koju je izvršio elektronički upravljački sustav više razine;

(34)

„protublokirajući kočni sustav” znači dio radnog kočnog sustava koji tijekom kočenja automatski upravlja stupnjem proklizavanja u smjeru vrtnje kotača na najmanje jednom kotaču vozila;

(35)

„neposredno kontrolirani kotač” znači kotač čija se kočna sila prilagođava u skladu s podacima koje daje makar njegov senzor;

(36)

„hidraulički spoj s jednim vodom” znači spajanje kočnica traktora i vučenog vozila jednim vodom za hidraulički radni fluid.

POGLAVLJE II.

ZAHTJEVI KOJI SE PRIMJENJUJU NA KOČNE UREĐAJE I SPOJNICE ZA KOČNICE PRIKOLICE

Članak 3.

Zahtjevi u pogledu ugradnje i dokazivanja povezani s kočnim učinkom

1.   Proizvođač mora opremiti vozila za poljoprivredu i šumarstvo takvim sustavima, sastavnim dijelovima i zasebnim tehničkim jedinicama koji utječu na njihov kočni učinak koji su konstruirani, izrađeni i sastavljeni tako da vozilo, pri uobičajenoj upotrebi i održavano u skladu s proizvođačevim uputama, zadovoljava detaljne tehničke zahtjeve i postupke ispitivanja iz članaka od 4. do 17.

2.   Proizvođači moraju tijelu za homologaciju dokazati fizičkim demonstracijskim ispitivanjem da su vozila za poljoprivredu i šumarstvo stavljena na tržište, registrirana ili u postupku ulaska u promet u EU-u sukladna s detaljnim tehničkim zahtjevima i postupcima ispitivanja iz članaka od 4. do 17.

3.   Proizvođači moraju osigurati da su rezervni dijelovi koji se stavljaju na tržište ili koji se puštaju u upotrebu u EU-u sukladni s detaljnim tehničkim zahtjevima i postupcima ispitivanja iz ove Uredbe.

4.   Umjesto zadovoljavanja zahtjeva ove Uredbe proizvođač može u opisnu dokumentaciju uvrstiti izvješće o ispitivanju sastavnog dijela ili odgovarajuću dokumentaciju kojom se dokazuje sukladnost sustava ili vozila sa zahtjevima iz Pravilnika UNECE-a br. 13., kako je navedeno u Prilogu X.

5.   Umjesto zadovoljavanja zahtjeva ove Uredbe proizvođač može u opisnu dokumentaciju uvrstiti odgovarajuću dokumentaciju kojom se dokazuje sukladnost protublokirajućeg kočnog sustava vučenih vozila, ako je takav sustav ugrađen, sa zahtjevima iz Priloga 19. stavka 5. Pravilnika UNECE-a br. 13., kako je navedeno u Prilogu X.

6.   Na sastavne dijelove i sustave navedene u stavcima 4. i 5. upućivat će se u provedbenom aktu donesenom u skladu s člankom 68. Uredbe (EU) br. 167/2013.

Članak 4.

Zahtjevi koji se primjenjuju na izradu i ugradnju kočnih uređaja i spojnica za kočnice prikolice

Postupci ispitivanja i zahtjevi koji se primjenjuju na izradu i ugradnju kočnih uređaja i spojnica za kočnice prikolice provode se i provjeravaju u skladu s Prilogom I.

Članak 5.

Zahtjevi koji se primjenjuju pri ispitivanju i na učinak kočnih sustava i spojnica za kočnice prikolice te vozila na koja su ti sustavi i spojnice urađeni

Postupci ispitivanja i zahtjevi u pogledu učinka koji se primjenjuju na kočne sustave i kočne spojnice prikolice te na vozila na koja su ti sustavi i spojnice ugrađeni provode se i provjeravaju u skladu s Prilogom II.

Članak 6.

Zahtjevi koji se primjenjuju na mjerenje vremena odziva

Postupci ispitivanja i zahtjevi u pogledu učinka koji se primjenjuju na vrijeme odziva kočnih uređaja i spojnica za kočnice prikolice provode se i provjeravaju u skladu s Prilogom III.

Članak 7.

Zahtjevi koji se primjenjuju na izvore energije i naprave za pohranu energije kočnih sustava i spojnica za kočnice prikolice te vozila na koja su ti izvori i naprave ugrađeni

Postupci ispitivanja i zahtjevi u pogledu učinka koji se primjenjuju na izvore energije i naprave za pohranu energije kočnih sustava i spojnica za kočnice prikolice te vozila na koja su ti izvori i naprave ugrađeni provode se i provjeravaju u skladu s Prilogom IV.

Članak 8.

Zahtjevi koji se primjenjuju na opružne kočnice i na vozila na koja su te kočnice ugrađene

Postupci ispitivanja i zahtjevi u pogledu učinka koji se primjenjuju na opružne kočnice i na vozila na koja su te kočnice ugrađene provode se i provjeravaju u skladu s Prilogom V.

Članak 9.

Zahtjevi koji se primjenjuju na parkirne kočne sustave s uređajem za mehaničko blokiranje kočnog cilindra

Zahtjevi u pogledu učinka koji se primjenjuju na parkirne kočne sustave s uređajem za mehaničko blokiranje kočnog cilindra provjeravaju se u skladu s Prilogom VI.

Članak 10.

Alternativni zahtjevi za ispitivanje za vozila za koja ispitivanja tipa I., tipa II. i tipa III. nisu obvezna

1.   Uvjeti pod kojima ispitivanja tipa I., tipa II. i tipa III. nisu obvezna za određene tipove vozila utvrđeni su u Prilogu VII.

2.   Postupci ispitivanja i zahtjevi u pogledu učinka koji se primjenjuju na vozila za koja ispitivanja tipa I., tipa II. i tipa III. nisu obvezna i na kočne uređaje tih vozila u skladu sa stavkom 1. provode se i provjeravaju u skladu s Prilogom VII.

Članak 11.

Zahtjevi koji se primjenjuju pri ispitivanju inercijskih kočnih sustava, kočnih uređaja i spojnica za kočnice prikolice te vozila na koja su ti sustavi, uređaji i spojnice ugrađeni s obzirom na kočenje

Postupci i zahtjevi koji se primjenjuju pri ispitivanju inercijskih kočnih sustava, kočnih uređaja i spojnica za kočnice prikolice te vozila na koja su ti sustavi, uređaji i spojnice ugrađeni s obzirom na kočenje provode se i provjeravaju u skladu s Prilogom VIII.

Članak 12.

Zahtjevi koji se primjenjuju na vozila s hidrostatskim pogon i njihove kočne uređaje i kočne sustave

Postupci ispitivanja i zahtjevi u pogledu učinka koji se primjenjuju na vozila s hidrostatskim pogonom i njihove kočne uređaje i kočne sustave provode se i provjeravaju u skladu s Prilogom IX.

Članak 13.

Zahtjevi koji se primjenjuju na sigurnosne aspekte složenih elektroničkih upravljačkih sustava vozila

Postupci ispitivanja i zahtjevi u pogledu učinka koji se primjenjuju na sigurnosne aspekte složenih elektroničkih upravljačkih sustava vozila provode se i provjeravaju u skladu s Prilogom X.

Članak 14.

Zahtjevi i postupci ispitivanja koji se primjenjuju na protublokirajuće kočne sustave i vozila na koja su ti sustavi ugrađeni

Postupci ispitivanja i zahtjevi koji se primjenjuju na protublokirajuće kočne sustave i vozila na koja su ti sustavi ugrađeni provode se i provjeravaju u skladu s Prilogom XI.

Članak 15.

Zahtjevi koji se primjenjuju na elektronički upravljani kočni sustav (EBS) vozila s pneumatskim kočnim sustavima ili na EBS vozila s prijenosom podataka na 6. i 7. pinu ISO 7638 priključka te na vozila na koja je takav EBS ugrađen

Postupci ispitivanja i zahtjevi u pogledu učinka koji se primjenjuju na elektronički upravljani kočni sustav vozila s pneumatskim kočnim sustavima i vozila s prijenosom podataka na 6. i 7. pinu ISO 7638 priključka i na vozila na koja je takav EBS ugrađen provode se i provjeravaju u skladu s Prilogom XII.

Članak 16.

Zahtjevi koji se primjenjuju na hidrauličke spojeve s jednim vodom te vozila na koja su takvi spojevi ugrađeni

1.   Zahtjevi u pogledu učinka koji se primjenjuju na hidrauličke spojeve s jednim vodom u sklopu kočnih uređaja i spojnica za kočnice prikolice te vozila na koja su takvi hidraulički spojevi s jednim vodom ugrađeni utvrđeni su u Prilogu XIII.

2.   Proizvođači vozila ne smiju ugrađivati hidrauličke spojeve s jednim vodom u nove tipove vozila kategorije T i C nakon 31. prosinca 2019. i u nova vozila tih kategorija nakon 31. prosinca 2020.

POGLAVLJE III.

OBVEZE DRŽAVA ČLANICA

Članak 17.

Homologacija vozila, sustava, sastavnih dijelova i zasebnih tehničkih jedinica

U skladu s člankom 6. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 167/2013 s učinkom od 1. siječnja 2016. tijela za homologaciju ne smiju na temelju funkcionalne sigurnosti koja se odnosi na kočni učinak odbiti homologaciju EU tipa vozilima za poljoprivredu i šumarstvo koja su sukladna sa zahtjevima ove Uredbe.

S učinkom od 1. siječnja 2020. i u skladu s člankom 6. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 167/2013 i člankom 16. ove Uredbe tijela za homologaciju tipa moraju odbiti homologaciju tipovima vozila kategorija T i C u koje su ugrađeni hidraulički spojevi s jednim vodom.

S učinkom od 1. siječnja 2018. nacionalna tijela moraju zabraniti stavljanje na tržište, registraciju ili puštanje u promet novih vozila koja nisu u skladu s Uredbom (EU) br. 167/2013 i s odredbama ove Uredbe u pogledu funkcionalne sigurnosti koja se odnosi na kočni učinak.

S učinkom od 1. siječnja 2021. nacionalna nadležna tijela moraju zabraniti stavljanje na tržište, registraciju ili puštanje u promet novih vozila kategorija T i C u koja su ugrađeni hidraulički spojevi s jednim vodom iz članka 16.

Članak 18.

Nacionalna homologacija vozila, sustava, sastavnih dijelova i zasebnih tehničkih jedinica

Nacionalna nadležna tijela ne smiju odbiti nacionalnu homologaciju tipu vozila, sustavu, sastavnom dijelu ili zasebnoj tehničkoj jedinici na temelju funkcionalne sigurnosti koja se odnosi na kočni učinak u slučaju da vozilo, sustav, sastavni dio ili zasebna tehnička jedinica ispunjava zahtjeve iz ove Uredbe, uz iznimku zahtjeva koji se primjenjuju na hidrauličke spojeve s jednim vodom.

POGLAVLJE IV.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 19.

Stupanje na snagu i primjena

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 1. siječnja 2016.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 15. listopada 2014.

Za Komisiju

Predsjednik

José Manuel BARROSO


(1)  SL L 60, 2.3.2013., str. 1.

(2)  Direktiva Vijeća 76/432/EEZ od 6. travnja 1976. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na kočne uređaje traktora na kotačima za poljoprivredu i šumarstvo (SL L 122, 8.5.1976., str. 1.).

(3)  Odluka Vijeća 97/836/EZ od 27. studenoga 1997. s obzirom na pristupanje Europske zajednice Sporazumu Gospodarske komisije Ujedinjenih naroda za Europu o prihvaćanju jednakih tehničkih propisa za vozila na kotačima, opremu i dijelove koji mogu biti ugrađeni i/ili upotrijebljeni u vozilima na kotačima i uvjetima za uzajamno priznavanje homologacija dodijeljenih na temelju tih propisa („Revidirani Sporazum iz 1958.”) (SL L 346, 17.12.1997., str. 78.).


POPIS PRILOGA

Broj priloga

Naziv priloga

Stranica br.

I.

Zahtjevi koji se primjenjuju na izradu i ugradnju kočnih uređaja i spojnica za kočnice prikolice

10

II.

Zahtjevi koji se primjenjuju pri ispitivanju i na učinak kočnih sustava i spojnica za kočnice prikolice te vozila na koja su ti sustavi i spojnice ugrađeni

27

III.

Zahtjevi koji se primjenjuju na mjerenje vremena odziva

49

IV.

Zahtjevi koji se primjenjuju na izvore energije i naprave za pohranu energije kočnih sustava i spojnica za kočnice prikolice te vozila na koja su ti izvori i naprave ugrađeni

60

V.

Zahtjevi koji se primjenjuju na opružne kočnice i vozila na koja su te kočnice ugrađene

67

VI.

Zahtjevi koji se primjenjuju na parkirne kočne sustave s uređajem za mehaničko blokiranje kočnog cilindra

70

VII.

Alternativni zahtjevi za ispitivanje vozila za koja ispitivanja tipa I., tipa II. i tipa III. nisu obvezna

71

VIII.

Zahtjevi koji se primjenjuju pri ispitivanju inercijskih kočnih sustava, kočnih uređaja i spojnica za kočnice prikolice te vozila na koja su ti sustavi, uređaji i spojnice ugrađeni s obzirom na kočenje

83

IX.

Zahtjevi koji se primjenjuju na vozila s hidrostatskim pogonom i njihove kočne uređaje i kočne sustave

98

X.

Zahtjevi koji se primjenjuju na sigurnosne aspekte složenih elektroničkih upravljačkih sustava vozila

104

XI.

Zahtjevi i postupci ispitivanja koji se primjenjuju na protublokirajuće kočne sustave te vozila na koja su ti sustavi ugrađeni

105

XII.

Zahtjevi koji se primjenjuju na elektronički upravljani kočni sustav (EBS) vozila s pneumatskim kočnim sustavima ili na EBS vozila s prijenosom podataka na 6. i 7. pinu ISO 7638 priključka te na vozila na koja je takav EBS ugrađen

121

XIII.

Zahtjevi koji se primjenjuju na hidrauličke spojeve s jednim vodom te vozila na koja su takvi spojevi ugrađeni

136


PRILOG I.

Zahtjevi koji se primjenjuju na izradu i ugradnju kočnih uređaja i spojnica za kočnice prikolice

1.   Definicije

Za potrebe ovog Priloga:

1.1.

„sustav kontrole sile na spojnici” znači sustav ili funkcija koja automatski uravnotežuje stupanj kočenja između traktora i vučenog vozila;

1.2.

„nazivna zahtijevana vrijednost” znači značajku sustava kontrole sile na spojnici koje povezuje signal spojne glave sa stupnjem kočenja i koje se može dokazati pri homologaciji unutar graničnih vrijednosti pojaseva sukladnosti iz Dodatka 1. Prilogu II.;

1.3.

„kotači gusjenice” znači sustav koji težinu vozila i podvozja s gusjenicama prenosi na tlo pomoću gusjenice, prenosi zakretni moment od pogonskog sustava vozila do gusjenice i koji može promijeniti smjer gusjenice u pokretu;

1.4.

„podvozje s gusjenicama” znači sustav koji se sastoji od najmanje dva kotača gusjenica, smještenih na određenoj udaljenosti u jednoj ravnini (u nizu) i beskrajne metalne ili gumene gusjenicom koja se kreće oko njih;

1.5.

„gusjenica” znači beskrajna fleksibilna traka koja može apsorbirati uzdužne vučne sile.

2.   Zahtjevi za izradu i ugradnju

2.1.   Općenito

Za najveću se konstrukcijsku brzinu u cijelom ovom Prilogu smatra da se odnosi na kretanje vozila prema naprijed, osim ako je izričito navedeno drukčije.

2.1.1.   Kočni sastavni dijelovi, zasebne tehničke jedinice i dijelovi

2.1.1.1.   Kočni sastavni dijelovi, zasebne tehničke jedinice i dijelovi moraju biti konstruirani, izrađeni i ugrađeni tako da omogućuju da vozilo, pri uobičajenoj upotrebi i bez obzira na moguće vibracije, ispunjava zahtjeve navedene u nastavku.

2.1.1.2.   Kočni sastavni dijelovi, zasebne tehničke jedinice i dijelovi moraju biti posebno konstruirani, izrađeni i ugrađeni tako da budu otporni na koroziju i starenje kojima su izloženi.

2.1.1.3.   Kočne obloge ne smiju sadržavati azbest.

2.1.1.4.   Nije dopušteno ugraditi bilo koji sastavni dio, zasebnu tehničku jedinicu i dio (poput ventila) koji bi omogućio da korisnik vozila promijeni učinak kočnog sustava tako da kočni sustav u upotrebi ne ispunjava zahtjeve ove Uredbe. Sastavni dio, zasebna tehnička jedinica ili dio kojim može rukovati samo proizvođač pomoću posebnog alata ili brtvom protiv neovlaštenog zahvata ili pomoću obje metode dopušta se pod uvjetom da korisnik vozila ne može praviti izmjene na tom sastavnom dijelu, zasebnoj tehničkoj jedinici ili dijelu ili pod uvjetom da provedbena tijela mogu lako ustanoviti svaku izmjenu koju je napravio korisnik.

2.1.1.5.   Vučeno vozilo mora biti opremljeno automatskim regulatorom kočne sile, uz iznimku u sljedećim slučajevima:

2.1.1.5.1.

ako vučeno vozilo čija najveća konstrukcijska brzina nije veća od 30 km/h ne može biti opremljeno automatskim regulatorom kočne sile zbog tehničkih razloga, vozilo može biti opremljeno uređajem s najmanje tri zasebne vrijednosti za regulaciju kočnih sila;

2.1.1.5.2.

u posebnom slučaju ako konstrukcija vučenog vozila dopušta samo dva zasebne stanja, „neopterećen” i „opterećen”, tada vozilo može imati samo dvije zasebne vrijednosti za regulaciju kočnih sila;

2.1.1.5.3.

u slučaju vozila kategorije S čiji strojevi ne uključuju nikakvo drugo opterećenje, uključujući potrošni materijal.

2.1.2.   Funkcije kočnog sustava

Kočni sustav ispunjava sljedeće funkcije:

2.1.2.1.   Radni kočni sustav

Mora postojati mogućnost postupnog kočenja radnim kočnim sustavom. Vozač mora moći kočiti sa svojeg sjedala bez micanja ruku s upravljača.

2.1.2.2.   Pomoćni kočni sustav

Pomoćni kočni sustav omogućuje zaustavljanje vozila na prihvatljivoj udaljenosti u slučaju greške radnog kočnog sustava. Na traktorima se mora moći kočiti postupno na ovaj način. Vozač mora moći kočiti sa svojeg sjedala tako da mu barem jedna ruka bude na upravljaču. Za potrebe ovih zahtjeva pretpostavlja se da se istodobno može pojaviti samo jedna greška radnog kočnog sustava.

2.1.2.3.   Parkirni kočni sustav

Parkirni kočni sustav omogućuje da vozilo ostane u stanju mirovanja na nizbrdici ili uzbrdici čak i kad vozača nema u vozilu, pri čemu radne dijelove kočnog sustava u blokiranom položaju drži potpuno mehanička naprava. Vozač mora moći kočiti sa svojeg sjedala, pri čemu u slučaju vučenog vozila vrijede zahtjevi iz točke 2.2.2.11.

Radnim kočnim sustavom (pneumatskim ili hidrauličkim) vučenog vozila i parkirnim kočnim sustavom traktora smije se upravljati istodobno pod uvjetom da vozač može u bilo kojem trenutku provjeriti da je učinak parkirnog kočnog sustava skupa vozila koji se ostvaruje potpuno mehaničkim djelovanjem parkirnog kočnog sustava dovoljan.

2.1.3.   Odgovarajući zahtjevi Dodatka 1. Prilogu II. primjenjuju se na vozila i njihove kočne sustave.

2.1.4.   Spojevi pneumatskih kočnih sustava između traktora i vučenih vozila

2.1.4.1.   Spojevi pneumatskih kočnih sustava između traktora i vučenih vozila moraju biti osigurani u skladu sa sljedećim točkama 2.1.4.1.1., 2.1.4.1.2. ili 2.1.4.1.3.:

2.1.4.1.1.

jedan pneumatski vod napajanja i jedan pneumatski upravljački vod;

2.1.4.1.2.

jedan pneumatski vod napajanja, jedan pneumatski upravljački vod i jedan električni upravljački vod;

2.1.4.1.3.

jedan pneumatski vod napajanja i jedan električni upravljački vod. Do usvajanja jedinstvenih tehničkih normi koje osiguravaju kompatibilnost i sigurnost, spojevi između traktora i prikolica koji ispunjavaju odredbe ove točke nisu dopušteni.

2.1.5.   Spojevi između traktora i vučenih vozila s hidrauličkim kočnim sustavima.

2.1.5.1.   Vrsta spojeva

2.1.5.1.1.   priključni vod s muškim priključkom na traktoru i ženskim priključkom na vučenom vozilu. Priključci moraju biti u skladu s normom ISO 5676:1983.

2.1.5.1.2.   priključni vod s muškim priključkom na traktoru i ženskim priključkom na vučenom vozilu. Priključci moraju biti u skladu s normom ISO 16028:2006, veličina 10.

2.1.5.1.3.   Priključak iz norme ISO 7638:2003 (neobvezno). Priključak iz norme ISO 7638:2003 može se prema potrebi upotrebljavati u izvedbi s pet ili sedam pinova.

Priključci iz točaka 2.1.5.1.1. i 2.1.5.1.2. moraju biti razmješteni na traktoru kako je prikazano na slici 1.

Slika 1.

Hidraulički priključni vodovi

Image 1

Tekst slike

2.1.5.2.   S motorom koji radi i potpuno aktiviranim parkirnim kočnim sustavom traktora:

2.1.5.2.1.

u dopunskom vodu postoji tlak od 0+100 kPa i/ili

2.1.5.2.2.

na upravljačkom vodu stvara se tlak između 11 500 kPa i 15 000 kPa.

2.1.5.3.   S motorom koji radi i potpuno otpuštenim parkirnim kočnim sustavom traktora tlak na dopunskom vodu mora biti između vrijednosti navedenih u točki 2.2.1.18.3.

2.1.5.4.   S motorom koji radi i bez upotrebe upravljačke naprave za kočenje na traktoru (u uvjetima vožnje ili mirovanja) tlak na spojnoj glavi upravljačkog voda mora biti onaj naveden u točki 2.2.1.18.2.

2.1.5.5.   S motorom koji radi i potpuno aktiviranom upravljačkom napravom radne kočnice na traktoru u upravljačkom se vodu mora stvoriti tlak između 11 500 kPa i 15 000 kPa. Za postizanje tlaka u upravljačkom vodu pri primjeni radne kočnice traktor mora moći ispuniti zahtjev iz točke 3.6. Priloga III.

2.1.6.   Savitljiva crijeva i kabeli koji povezuju traktore i vučena vozila moraju biti dio vučenog vozila.

2.1.7.   Nisu dopuštene isklopne naprave koje ne djeluju automatski.

2.1.8.   Spojevi za provjeru tlaka

2.1.8.1.   U svrhu utvrđivanja kočnih sila u radu za svaku osovinu vozila s pneumatskim kočnim sustavom moraju se osigurati spojevi za provjeru tlaka zraka:

2.1.8.1.1.

na svakom samostalnom sklopu kočnog sustava, na najbližem lako dostupnom mjestu u odnosu na kočni cilindar koji je najnepovoljnije postavljen s obzirom na vrijeme odziva opisano u Prilogu III.;

2.1.8.1.2.

na kočnom sustavu koji uključuje napravu koja podešava pneumatski ili hidraulički tlak u prijenosnom sustavu kočnice iz točke 6.2. Dodatka I. Prilogu II., na najbližem dostupnom mjestu na vodu pod tlakom ispred i iza te naprave. Ako se tom napravom upravlja pneumatski, za simulaciju opterećenog stanja potreban je dodatni spoj za provjeru. Ako takva naprava nije ugrađena, osigurava se jedan spoj za provjeru tlaka koji je istovjetan prethodno navedenom spoju iza naprave. Ti spojevi za provjeru moraju biti smješteni tako da budu lako dostupni s tla ili iz vozila;

2.1.8.1.3.

na najbližem lako dostupnom mjestu u odnosu na najnepovoljnije postavljen uređaj za pohranu energije u smislu točke 2.4. dijela A Priloga IV.;

2.1.8.1.4.

na svakom samostalnom sklopu kočnog sustava tako da bude moguće provjeriti ulazni i izlazni tlak cijelog prijenosnog voda.

2.1.8.1.5.

Ti spojevi za provjeru tlaka moraju biti sukladni s točkom 4. norme ISO 3583/1984.

2.2.   Zahtjevi za kočne sustave

2.2.1.   Traktori kategorija T i C

2.2.1.1.   Skup kočnih sustava kojima je opremljeno vozilo mora zadovoljavati zahtjeve koji su propisani za radni, pomoćni i parkirni kočni sustav.

Kako bi se vozaču pomoglo pri upravljanju (omogućilo diferencijalno kočenje na polju), radni kočni sustav traktora može se sastojati od dvaju samostalnih kočnih sklopova, pri čemu je svaki povezan s jednom zasebnom desnom ili lijevom pedalom kočnice.

Ako je aktivirana funkcija diferencijalnog kočenja, traktor se ne smije moći kretati brzinama većima od 40 km/h ili se pri brzinama većima od 40 km/h funkcija diferencijalnog kočenja mora isključiti. Te dvije radnje moraju biti automatske.

Ako je aktiviran diferencijalni način rada, aktiviranje radnog kočnog sustava vučenog vozila nije potrebno do brzine od 12 km/h.

Kod traktora na kojima se odvojene pedale mogu ručno povezati vozač sa svojeg vozačkog sjedala mora moći lako provjeriti jesu li te pedale povezane ili ne.

2.2.1.2.   Oprema kojom se pruža radno, pomoćno i parkirno kočenje može imati zajedničke sastavne dijelove ako ti dijelovi zadovoljavaju sljedeće zahtjeve:

2.2.1.2.1.

moraju postojati najmanje dvije međusobno neovisne upravljačke naprave, svaka za različit kočni sustav te koje vozač može lako dosegnuti iz svojeg uobičajenog položaja tijekom vožnje. Za sve kategorije vozila, svaka upravljačka naprava za kočenje (osim upravljačke naprave kočnog sustava za kontinuirano kočenje) mora biti konstruirana tako da se nakon otpuštanja vrati u potpuno isključeni položaj. Taj se zahtjev ne odnosi na upravljačku napravu parkirnog kočnog sustava (ili taj dio kombinirane upravljačke naprave) kad je mehanički blokirana u radnom položaju ili se upotrebljava kao pomoćna kočnica ili u oba slučaja.

2.2.1.2.2.

upravljačka naprava radnog kočnog sustava mora biti neovisna o upravljačkoj napravi parkirnog kočnog sustava;

2.2.1.2.3.

ako radni i pomoćni kočni sustav imaju zajedničku upravljačku napravu, ne smije postojati mogućnost da se nakon određenog vremena upotrebe smanji učinkovitost spojne veze između te upravljačke naprave i raznih sastavnih dijelova prijenosnog mehanizma;

2.2.1.2.4.

ako radni i pomoćni kočni sustav imaju zajedničku upravljačku napravu, parkirni kočni sustav mora biti konstruiran tako da se može aktivirati kad je vozilo u pokretu. Ovaj se zahtjev ne primjenjuje ako se radni kočni sustav vozila može, barem djelomično, aktivirati pomoćnom upravljačkom napravom;

2.2.1.2.5.

u slučaju loma bilo kojeg sastavnog dijela osim kočnica ili sastavnih dijelova navedenih u točki 2.2.1.2.7. ili u slučaju bilo kakve druge greške radnog kočnog sustava (kvar, djelomično ili potpuno pražnjenje rezerve energije) vozilo se mora moći zaustaviti upotrebom pomoćnog kočnog sustava ili dijela radnog kočnog sustava koji nije pogođen greškom pod uvjetima propisanima za kočenje pomoćnom kočnicom;

2.2.1.2.6.

posebno, ako pomoćni i radni kočni sustav imaju zajedničku upravljačku napravu i zajednički prijenosni sustav:

2.2.1.2.6.1.

kad je riječ o radnom kočnom sustavu koji aktivira vozač svojom snagom uz pomoć jedne ili više zaliha energije, u slučaju greške te pomoći mora se osigurati djelovanje pomoćne kočnice energijom snagom vozača uz pomoć zalihe energije (ako postoji) koja nije pogođena greškom, pri čemu sila kojom se djeluje na upravljačku napravu ne smije prijeći propisanu gornju granicu;

2.2.1.2.6.2.

kad sila radne kočnice i prijenosnog sustava ovisi isključivo o zalihi energije kojom upravlja vozač, moraju postojati najmanje dvije neovisne zalihe energije, pri čemu svaka od njih treba imati neovisan prijenosni sustav; svaka od njih smije djelovati na kočnice od jedino dva ili više kotača izabranih tako da sami mogu ostvariti propisani stupanj učinka pomoćne kočnice bez narušavanja stabilnost vozila pri kočenju; dodatno, svaka od tih zaliha energije mora biti opremljena uređajem za upozoravanje. U najmanje jednom od spremnika zraka svakog sklopa radnog kočnog sklopa mora se nalaziti uređaj za odvod i ispuh na prikladnom i lako dostupnom mjestu;

2.2.1.2.6.3.

kad sila radne kočnice i prijenosnog sustava ovisi isključivo o upotrebi zalihe energije, smatra se da je za prijenosni sustav dovoljna jedna zaliha energije pod uvjetom da se propisano pomoćno kočenje osigurava djelovanjem snage vozača na upravljačku napravu radne kočnice te da su ispunjeni zahtjevi iz točke 2.2.1.5.;

2.2.1.2.7.

određeni dijelovi, kao što su pedala i njezin ležaj, glavni kočni cilindar i njegov klip (klipovi) (hidraulički sustavi), upravljački ventil (hidraulički ili pneumatski sustavi), spojni dijelovi između pedale i glavnog cilindra ili upravljačkog ventila, kočnih cilindara i njihovih klipova (hidraulički ili pneumatski sustavi) te sklop poluge i ekscentra ne smatraju se dijelovima sklonima lomovima ako su dovoljno veliki, lako dostupni za održavanje i ako posjeduju sigurnosne značajke barem jednake onima propisanima za druge bitne sastavne dijelove (poput upravljačkog polužja) vozila. Budući da bi greška nekog od ovih dijelova onemogućio kočenje vozila s učinkom koji je barem jednak onom propisanom za pomoćni kočni sustav, ti dijelovi moraju biti izrađeni od kovine ili materijala istovjetnih svojstava i ne smiju biti izloženi znatnom deformiranju pri uobičajenom radu kočnih sustava.

2.2.1.3.   U slučaju kad postoje odvojene upravljačke naprave za radni i pomoćni kočni sustav istodobno aktiviranje tih upravljačkih naprava ne smije dovesti do onesposobljavanja radnog i pomoćnog kočnog sustava, bilo kad su oba kočna sustava ispravna, bilo kad je jedan od njih neispravan.

2.2.1.4.   Kad se upotrebljava vrsta energije koja nije snaga vozača, dovoljan je samo jedan izvor energije (hidraulička pumpa, zračni kompresor itd.), ali tada način pogona naprave koja čini taj izvor energije mora biti što pouzdaniji.

2.2.1.4.1.   U slučaju greške na bilo kojem dijelu prijenosa kočnog sustava vozila koji se sastoji od dva radna kočna sklopa koji ispunjavaju zahtjeve točke 2.2.1.25. mora biti osigurana opskrba prema ispravnom dijelu ako je to potrebno za zaustavljanje vozila s razinom učinkovitosti propisanom za preostalo i/ili pomoćno kočenje. Ovaj se uvjet mora zadovoljiti automatski.

2.2.1.4.2.   Nadalje, uređaji za pohranu energije čiji je položaj u sklopu iza te naprave trebaju biti takvi da je u slučaju greške u opskrbi energijom nakon četiri potpuna aktiviranja upravljačke naprave radnog kočnog sustava pod uvjetima ispitivanja koji su propisani u točki 1.2. dijela A ili u točki 1.2. dijela B ili u točki 1.2. dijela C Priloga IV., ovisno o vrsti kočnog sustava, i dalje moguće zaustaviti vozilo u petom aktiviranju s učinkom propisanim za pomoćno kočenje.

2.2.1.4.3.   Za hidraulične kočne sustava sa spremljenom energijom može se smatrati da su zahtjevi iz točaka 2.2.1.4.1. i 2.2.1.4.2. zadovoljeni pod uvjetom da su zadovoljeni zahtjevi točke 1.2.2. dijela C Priloga IV. ovoj Uredbi.

2.2.1.4.4.   U slučaju radnog kočnog sustava koji se sastoji od samo jednog radnog kočnog sklopa zahtijeva se da u slučaju greške ili nedostupnosti izvora energije bude moguće zaustaviti vozilo kontrolom radnog kočnog sustava s učinkom propisanim za pomoćno kočenje.

2.2.1.5.   Zahtjevi točaka 2.2.1.2., 2.2.1.4. i 2.2.1.25. moraju biti ispunjeni bez upotrebe bilo kakve automatske naprave čija bi se neučinkovitost mogla previdjeti jer se dijelovi koji su obično u položaju mirovanja pokreću tek u slučaju greške kočnog sustava.

2.2.1.6.   Na vozilima čija najveća konstrukcijska brzina nije veća od 30 km/h radni kočni sustav mora djelovati na sve kotače barem jedne osovine. U svim ostalim slučajevima radni kočni sustav mora djelovati na sve kotače vozila. Međutim, za vozila s jednom kočenom osovinom i automatskim uključivanjem pogona na sve ostale osovine tijekom kočenja smatra se da kočnica djeluje na sve kotače.

Za vozila kategorije C ovaj se uvjet smatra ispunjenim ako su svi kotači gusjenica zakočeni. Za vozila kategorije C čija je konstrukcijska brzina manja od 30 km/h ovaj se uvjet smatra ispunjenim ako je najmanje jedan kotač gusjenice na svakoj strani vozila zakočen.

Za traktore opremljene sjedalom (sedlom) i upravljačem radni kočni sustav može djelovati bilo na prednju ili na stražnju osovinu pod uvjetom da su ispunjeni svi zahtjevi u pogledu učinka propisani u točki 2. Priloga II. ovoj Uredbi.

Za zglobne traktore kategorije Ta, ako se koči na nekoj osovini i ako je diferencijal ugrađen između radne kočnice i kotača, smatra se da kočnica djeluje na sve kotače te osovine kad se aktiviranjem radnog kočnog sustava automatski blokira diferencijal na toj osovini.

2.2.1.6.1.   Radne značajke sklopova hidrauličkih vodova i crijeva za vozila s jednom kočenom osovinom i automatskim uključivanjem pogona na svim ostalim osovinama tijekom kočenja

Hidraulički vodovi hidrauličkog prijenosnog sustava moraju moći izdržati tlak najmanje četiri puta veći od najvećeg uobičajenog radnog tlaka (T) koji je odredio proizvođač vozila. Sklopovi crijeva moraju biti sukladni normama ISO 1402:1994, ISO 6605:1986 i ISO 7751: 1991.

2.2.1.7.   Ako radni kočni sustav djeluje na sve kotače gusjenica ili na sve kotače vozila, njegovo djelovanje mora biti odgovarajuće raspodijeljeno po osovinama. Ako se to postiže upotrebom naprave koja podešava tlak u prijenosnom sustavu kočnice, moraju biti ispunjeni zahtjevi iz točke 6. Dodatka 1. Prilogu II. i točke 2.1.8.

2.2.1.7.1.   Kad je riječ o vozilima s više od dvije osovine, radi sprečavanja blokiranja kotača ili zaglađenja kočnih obloga kočna se sila na određenim osovinama smije automatski smanjiti na nulu ako je opterećenje vrlo malo pod uvjetom da vozilo zadovoljava sve zahtjeve u pogledu učinka koji su propisani u Prilogu II.

2.2.1.8.   Djelovanje radnog kočnog sustava mora biti raspodijeljeno na kotače gusjenice ili kotače iste osovine simetrično s obzirom na uzdužnu središnju ravninu vozila.

2.2.1.9.   Radni, pomoćni i parkirni kočni sustav moraju djelovati na kočne površine koje su preko dijelova odgovarajuće čvrstoće trajno povezane s kotačima. Kočne površine ne smiju se moći odvojiti od kotača; međutim, takvo je odvajanje dopušteno u slučaju parkirnog kočnog sustava ako njime upravlja samo vozač sa svojeg vozačkog sjedala sustavom koji se ne može aktivirati curenjem. Ako se uobičajeno koči na više od jedne osovine kod traktora kategorija T i C čija najveća konstrukcijska brzina nije veća od 60 km/h, jedna se osovina može odspojiti ako se aktiviranjem radnog kočnog sustava ta osovina automatski ponovno spaja i ako je osigurano automatsko ponovno spajanje u slučaju greške u opskrbi energijom ili greške u sustavu prijenosa upravljanja upravljačke naprave za ponovno spajanje.

2.2.1.10.   Mora biti moguće nadoknaditi trošenje radnih kočnica sustavom ručnog podešavanja. Za vozila kategorija Tb i Cb trošenje se radnih kočnica mora nadoknaditi sustavom automatskog podešavanja. Osim toga, upravljačka naprava i sastavni dijelovi prijenosa i kočnica moraju imati rezervu hoda i, ako je potrebno, odgovarajući način za nadoknađivanje koji osigurava učinkovito kočenje bez potrebe da se odmah izvrši podešavanje ako se kočnice pregriju ili ako kočne obloge dosegnu određenu razinu istrošenosti.

Vozila kategorija Ta i Ca ne moraju imati ugrađen sustav kojim se trošenje kočnica nadoknađuje sustavom automatskog podešavanja. Međutim, ako su vozila tih kategorija opremljena sustavom kojim se trošenje kočnica nadoknađuje sustavom automatskog podešavanja, taj sustav mora ispunjavati iste zahtjeve koji su određeni za kategoriju Tb i Cb.

2.2.1.10.1.   Naprave za automatsko podešavanje kočnih obloga zbog trošenja, ako su ugrađene, moraju nakon što se kočnice zagriju i potom ohlade omogućavati slobodno okretanje kotača kako je određeno u točki 2.3.4. Priloga II. nakon ispitivanja tipa I. koji je također utvrđen u točki 1.3. ovog Priloga.

Trošenje obloga radnih kočnica mora biti moguće jednostavno provjeravati s vanjske ili donje strane vozila, koristeći samo alate ili opremu koja se uobičajeno isporučuje s vozilom; na primjer, time što se osiguraju odgovarajuće rupe za provjeru ili na neki drugi način. Alternativno su prihvatljivi zvučni ili svjetlosni uređaji koji vozača na vozačkom sjedalu upozoravaju kad postane potrebno zamijeniti obloge.

2.2.1.10.2.   Zahtjevi iz točaka 2.2.1.10. i 2.2.1.10.1. ne primjenjuje na kočnice potopljene u ulje koje su konstruirane za cijeli vijek trajanja vozila bez servisiranja.

2.2.1.11.   Za hidrauličke kočne sustave:

2.2.1.11.1.

otvori za punjenje spremnika tekućine moraju biti lako dostupni; uz to, posude za rezervnu tekućinu moraju biti izrađene tako da je razinu tekućine jednostavno provjeriti bez potrebe otvaranja posude. Ako taj uvjet nije ispunjen, crveni signal upozorenja iz točke 2.2.1.29.1.1. mora upozoriti vozača svaki put kad razina rezervne tekućine padne dovoljno nisko da postoji mogućnost zbog toga dođe do greške u kočnom sustavu.

2.2.1.11.2.

Na grešku u hidrauličkom prijenosu u slučaju da se propisani učinak radne kočnice ne može postići vozača mora upozoriti uređaj koji se sastoji od signala upozorenja kako je određeno u točki 2.2.1.29.1.1. Alternativno, dopušteno je i da taj uređaj zasvijetli kad se tekućina u spremniku spusti ispod vrijednosti koju je odredio proizvođač.

2.2.1.11.3.

Tip tekućine koja se upotrebljava u hidrauličkom prijenosu kočnih sustava mora se označiti simbolom u skladu sa slikom 1. ili 2. norme ISO 9128:2006. Simbol se pričvršćuje unutar 100 mm od otvora za punjenje spremnika tekućine u skladu sa zahtjevima propisanima na temelju članka 17. stavka 2. točke (k) i stavka 5. Uredbe (EU) br. 167/2013. Proizvođači mogu dati dodatne informacije. Ovaj se zahtjev odnosi isključivo na vozila koja imaju odvojeni otvor za punjenje za tekućinu kočnog sustava.

2.2.1.12.   Uređaj za upozoravanje

2.2.1.12.1.   Svako vozilo opremljeno radnim kočnim sustavom koji se aktivira pomoću spremnika energije mora, u slučaju da se propisani učinak pomoćne kočnice ne može postići bez upotrebe spremljene energije, biti opremljeno uređajem za upozoravanje – uz manometar ako je ugrađen – koji svjetlosnim ili zvučnim signalom upozorava kad razina spremljene energije u bilo kojem dijelu sustava padne na vrijednost pri kojoj je moguće bez ponovnog punjenja spremnika i bez obzira na opterećenost vozila nakon četiri potpuna aktiviranja i peti put aktivirati upravljačku napravu radnog kočnog sustava i postići propisani učinak pomoćnog kočenja (bez greški u prijenosnom sustavu radne kočnice i s kočnicama podešenima što bliže, tj. sa što manjim zazorom). Uređaj za upozoravanje mora biti neposredno i stalno priključen na kočni sustav. Kad motor radi u normalnim radnim uvjetima i kad u kočnom sustavu nema greški, uređaj za upozoravanje ne smije davati nikakav signal osim za vrijeme punjenja spremnika energije nakon pokretanja motora.

2.2.1.12.1.1.   Međutim, kad je riječ o vozilima za koja se samo smatra da zadovoljavaju zahtjeve točke 2.2.1.4.1. jer zadovoljavaju zahtjeve točke 1.2.2. dijela C Priloga IV., uređaj za upozoravanje mora osim svjetlosnoga imati i zvučni signal. Ti uređaji ne trebaju djelovati istodobno pod uvjetom da oba zadovoljavaju prethodno navedene zahtjeve i da se zvučni signal ne aktivira prije svjetlosnog.

2.2.1.12.2.   Ta zvučna naprava smije biti isključena pri upotrebi parkirnog kočnog sustava ili, po izboru proizvođača, kod automatskog mjenjača kad je ručica birača u parkirnom položaju.

2.2.1.13.   Ne dovodeći u pitanje zahtjeve iz točke 2.1.2.3., kad je upotreba pomoćnog izvora energije nužna za rad kočnog sustava, zaliha energije mora biti takva da osigura zadovoljavajući kočni učinak za zaustavljanje vozila u propisanim uvjetima ako dođe do zaustavljanja motora ili do gubitka pogona izvora energije. Osim toga, ako snazi vozača pri upravljanju parkirnim kočnim sustavom pomaže neki pomoćni izvor, u slučaju greške tog izvora aktiviranje parkirnog kočnog sustava mora se osigurati ako je potrebno i zalihom energije neovisnom o onoj koja uobičajeno opskrbljuje taj pomoćni izvor. Ta zaliha energije može biti ona namijenjena za radni kočni sustav.

2.2.1.14.   Kad je riječ o traktoru na koji se smije spojiti vučeno vozilo opremljeno kočnicom kojom upravlja vozač traktora radni kočni sustav traktora mora biti opremljen napravom konstruiranom tako da je moguće zakočiti traktor učinkom propisanim za pomoćni kočni sustav ako dođe do greške u kočnom sustavu vučenog vozila ili ako se prekine vod napajanja (ili neka druga vrsta spoja) između traktora i vučenog vozila. U skladu s tim je posebno propisano da ta naprava mora biti ugrađena u radni kočni sustav traktora radi osiguravanja da radni kočni sustav još uvijek može zakočiti traktor učinkom propisanim za pomoćno kočenje.

2.2.1.15.   Pomoćna pneumatska ili hidraulička oprema mora se automatski napajati energijom tako da se za vrijeme njihova rada postignu propisane vrijednosti učinka i da u slučaju greške izvora energije rad tih uređaja ne smije uzrokovati pad zaliha energije kojom se napajaju kočni sustavi ispod razine navedene u točki 2.2.1.12.

2.2.1.16.   Traktor koji smije vući vozila kategorije R2, R3, R4 ili S2 mora zadovoljavati sljedeće uvjete:

2.2.1.16.1.

kad se aktivira radni kočni sustav traktora, ujedno mora doći do postupnog kočenja na vučenom vozilu (vidjeti i točku 2.2.1.18.4.);

2.2.1.16.2.

kad se aktivira pomoćni kočni sustav traktora, ujedno mora doći do kočenja na vučenom vozilu. Za traktore kategorija Tb i Cb ovo kočenje mora moći biti postupno;

2.2.1.16.3.

ako dođe do greške u radnom kočnom sustavu traktora i ako se taj sustav sastoji od barem dva neovisna sklopa, sklop ili sklopovi na koje greška ne utječe moraju biti u stanju potpuno ili djelomično aktivirati kočnice vučenog vozila. Ovaj se zahtjev ne primjenjuje kada se dva neovisna sklopa sastoje od jednog sklopa koji koči kotače na lijevoj strani i jednog sklopa koji koči kotače na desnoj strani, pri čemu je takva konstrukcija namijenjena omogućavanju diferencijalnog kočenja za skretanje u poljima. Ako u potonjem slučaju da dođe do greške u radnom kočnom sustavu traktora, pomoćni kočni sustav mora biti u stanju potpuno ili djelomično aktivirati kočnice vučenog vozila. Ako se za taj postupak upotrebljava ventil koji u uobičajenom radu nije aktivan, tada se takav ventil smije upotrijebiti samo ako vozač može jednostavno provjeriti njegovo pravilan rad bez upotrebe alata, iz kabine ili s vanjske strane vozila.

2.2.1.17.   Dodatni zahtjevi za traktore koji smiju vući vučena vozila s pneumatskim kočnim sustavima:

2.2.1.17.1.   U slučaju greške (npr. puknuća) jednog od pneumatskih priključnih vodova, prekida ili greške u električnom upravljačkom vodu vozač unatoč tome mora biti u mogućnosti potpuno ili djelomično aktivirati kočnice vučenog vozila pomoću upravljačke naprave radne kočnice ili upravljačke naprave pomoćne kočnice ili upravljačke naprave parkirne kočnice, osim ako greška automatski ne uzrokuje kočenje vučenog vozila s učinkom propisanim u točki 3.2.3. Priloga II.;

2.2.1.17.2.   automatsko kočenje iz točke 2.2.1.17.1. smatra se postignutim ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

2.2.1.17.2.1.

kad se određena upravljačka naprava za kočenje koja je navedena među upravljačkim napravama iz točke 2.2.1.17.1. u potpunosti aktivira, tlak u vodu napajanja mora u sljedeće dvije sekunde pasti na 150 kPa; osim toga, pri otpuštanju upravljačke naprave za kočenje u vodu napajanja mora se ponovno stvoriti tlak;

2.2.1.17.2.2.

pri padu tlaka u vodu napajanja brzinom od najmanje 100 kPa/s automatsko kočenje vučenog vozila mora početi djelovati prije nego što tlak u vodu napajanja padne na 200 kPa;

2.2.1.17.3.   U slučaju greške jednog od upravljačkih vodova koji povezuju dva vozila, opremljena u skladu s točkom 2.1.4.1.2., upravljački vod koji nije pogođen greškom mora automatski osigurati kočni učinak propisan za vučena vozila u točki 3.2.3. Priloga II.;

2.2.1.17.4.   kod pneumatskog radnog kočnog sustava koji se sastoji od dvaju ili više neovisnih sklopova, svako se propuštanje između tih sklopova na upravljačkoj napravi ili niže od nje mora neprestano ispuštati u atmosferu.

2.2.1.18.   Dodatni zahtjevi za traktore koji smiju vući vučena vozila s hidrauličkim kočnim sustavima:

2.2.1.18.1.   tlak na obje spojne glave dok motor ne radi mora uvijek biti 0 kPa;

2.2.1.18.2.   tlak na spojnoj glavi upravljačkog voda s motorom koji radi i bez upotrebe sile za aktiviranje upravljačke naprave za kočenje mora biti 0+200 kPa;

2.2.1.18.3.   s motorom koji radi mora biti moguće na spojnoj glavi dopunskog voda postići tlak od najmanje 1 500 kPa, ali koji ne prelazi 3 500 kPa;

2.2.1.18.4.   odstupajući od zahtjeva iz točke 2.2.1.16.1., postupno kočenje na vučenom vozilu potrebno je samo kad se radni kočni sustav traktora aktivira dok motor radi;

2.2.1.18.5.   U slučaju greške (npr. puknuća ili propuštanja) dopunskog voda vozač unatoč tome mora biti u mogućnosti potpuno ili djelomično aktivirati kočnice vučenog vozila pomoću upravljačke naprave radnog kočnog sustava ili upravljačke naprave parkirnog kočnog sustava, osim ako greška automatski uzrokuje kočenje vučenog vozila s učinkom propisanim u točki 3.2.3. Priloga II.;

2.2.1.18.6.   U slučaju greške (npr. puknuća ili propuštanja) upravljačkog voda tlak u dopunskom vodu mora pasti na 1 000 kPa u sljedeće dvije sekunde nakon potpunog aktiviranja upravljačke naprave radnog kočnog sustava; osim toga, pri otpuštanju upravljačke naprave radne kočnice u dopunskom se vodu mora ponovno stvoriti tlak (vidjeti i točku 2.2.2.15.3.);

2.2.1.18.7.   tlak u dopunskom vodu mora sa svoje najveće vrijednosti pasti na 0+300 kPa u sljedećoj sekundi nakon potpunog aktiviranja upravljačke naprave parkirnog kočnog sustava.

Za provjeru vremena pada tlaka na dopunski se vod traktora mora spojiti dopunski vod simulatora vučenog vozila u skladu s točkom 3.6.2.1. Priloga III.

Akumulatori simulatora nakon toga se pune na najveću vrijednost koju proizvodi traktor s motorom koji radi i potpuno zatvorenim uređajem za odzračivanje (točka 1.1. Dodatka 2. Priloga III.);

2.2.1.18.8.   kako bi se hidrauličke priključne vodove moglo spojiti ili odspojiti čak i dok motor radi i dok je aktiviran parkirni kočni sustav, na traktor se može ugraditi odgovarajući uređaj.

Taj uređaj mora biti konstruiran i izrađen tako da se tlak u priključnim vodovima vrati u stanje mirovanja najkasnije pri automatskom otpuštanju (npr. ventil se automatski vrati u uobičajeni radni položaj) upravljačke naprave (npr. tipkala) tog uređaja;

2.2.1.18.9.   traktori koji vuku vozilo kategorije R ili S i koji zahtjeve u pogledu učinka radnog kočnog sustava i/ili parkirnog kočnog sustava i/ili automatskog kočnog sustava mogu ispuniti samo uz pomoć energije spremljene u uređaju za pohranu hidrauličke energije moraju biti opremljeni ISO 7638:2003 priključkom kako bi bili sposobni upozoriti na nisku razinu spremljene energije u vučenom vozilu, koju to vozilo prima, kako je utvrđeno u točki 2.2.2.15.1.1., odvojenim signalom upozorenja preko 5. pina električnog priključka koji je sukladan s normom ISO 7638:2003 iz točke 2.2.1.29.2.2. (vidjeti također točku 2.2.2.15.1.). Priključak iz norme ISO 7638:2003 može se prema potrebi upotrebljavati u izvedbi s pet ili sedam pinova.

2.2.1.19.   Ako traktor smije vući vozila kategorije R3, R4 ili S2, radni kočni sustav vučenog vozila smije se aktivirati samo u sprezi s radnim, pomoćnim ili parkirnim kočnim sustavom traktora. Međutim, automatsko aktiviranje kočnica vučenog vozila dopušteno je kad traktor automatski aktivira djelovanje kočnica vučenog vozila isključivo u svrhu stabilizacije vozila.

2.2.1.19.1.   Odstupajući od točke 2.2.1.19., kako bi se poboljšalo ponašanje u vožnji skupa vozila prilagođavanjem sile na spojnici između traktora i vučenog vozila, dopušteno je da se do 5 sekundi automatski aktiviraju kočnice vučenog vozila bez djelovanja radnog, pomoćnog ili parkirnog kočnog sustava traktora.

2.2.1.20.   Ako točka 3.1.3. Priloga II. može biti ispunjena samo zadovoljavanjem uvjeta iz točke 3.1.3.4.1.1. Priloga II., onda:

2.2.1.20.1.

u slučaju pneumatskog kočnog sustava tlak u upravljačkom vodu (ili jednakovrijedna digitalna vrijednost) od najmanje 650 kPa mora se prenositi kad je potpuno aktivirana jedna upravljačka naprava koja aktivira i parkirni kočni sustav. To se mora osigurati i kad je prekidača za pokretanje isključen i/ili kad je ključ za paljenje uklonjen;

2.2.1.20.2.

u slučaju hidrauličkog kočnog sustava pri punom aktiviranju jedne upravljačke mora se stvoriti tlak od 0+100 kPa u dopunskom vodu.

2.2.1.21.   Protublokirajući kočni sustavi za traktore kategorije Tb

2.2.1.21.1.   Traktori kategorije Tb čija je najveća konstrukcijska brzina veća od 60 km/h moraju biti opremljeni protublokirajućim kočnim sustavima kategorije 1. u skladu sa zahtjevima Priloga XI.

2.2.1.21.2.   Traktori kategorije Tb čija je najveća konstrukcijska brzina veća od 40 km/h i manja od 60 km/h moraju biti opremljeni protublokirajućim kočnim sustavima kategorije 1. u skladu sa zahtjevima Priloga XI.:

(a)

za nove tipove vozila od 1. siječnja 2020. i

(b)

za nova vozila od 1. siječnja 2021.

2.2.1.22.   Traktori predviđeni za vuču vozila opremljenog protublokirajućim kočnim sustavom moraju biti opremljeni i posebnim električnim priključkom koji je sukladan s normom ISO 7638:2003 za električni sustav prijenosa upravljanja. Priključak iz norme ISO 7638:2003 može se prema potrebi upotrebljavati u izvedbi s pet ili sedam pinova.

2.2.1.23.   Ako su protublokirajućim kočnim sustavima opremljeni traktori koji nisu navedeni u točkama 2.2.1.21.1. i 2.2.1.21.2., ti sustavi moraju ispunjavati zahtjeve Priloga XI.

2.2.1.24.   Zahtjevi Priloga X. primjenjuju se na sigurnosne aspekte svih složenih elektroničkih upravljačkih sustava vozila koji obavljaju funkciju prijenosa upravljanja ili predstavljaju dio sustava prijenosa upravljanja za funkciju kočenja, uključujući one koji upotrebljavaju kočni sustav (sustave) za automatski upravljano kočenje ili selektivno kočenje.

2.2.1.25.   Kad je riječ o traktorima kategorije Tb čija je najveća konstrukcijska brzina veća od 60 km/h, radni kočni sustav mora, bez obzira na to nalazi li se u kombinaciji s pomoćnim kočnim sustavom, biti takav da se u slučaju greške dijela njegova prijenosnog mehanizma i dalje aktivira kočenje dovoljnog broja kotača aktiviranjem upravljačke naprave radne kočnice; ti kotači moraju biti izabrani tako da preostali kočni učinak radnog kočnog sustava zadovoljava zahtjeve navedene u točki 3.1.4. Priloga II.

Dio ili dijelovi na koje greška ne utječe moraju biti sposobni djelomično ili potpuno aktivirati kočnice vučenog vozila.

2.2.1.25.1.   Na grešku dijela hidrauličkog prijenosnog mehanizma vozača mora upozoriti uređaj koji se sastoji od signala upozorenja kako je određeno u točki 2.2.1.29.1.1. Alternativno, dopušteno je i da taj uređaj zasvijetli kad se tekućina u spremniku spusti ispod vrijednosti koju je odredio proizvođač.

2.2.1.26.   Posebni dodatni zahtjevi za električni sustav prijenosa upravljanja parkirnog kočnog sustava

2.2.1.26.1.   Traktori čija je najveća konstrukcijska brzina veća od 60 km/h:

2.2.1.26.1.1.   U slučaju greške unutar električnog sustava prijenosa upravljanja mora se spriječiti svako nenamjerno aktiviranje parkirnog kočnog sustava;

2.2.1.26.1.2.   u slučaju električne greške upravljačke naprave ili prekida ožičenja unutar električnog sustava prijenosa upravljanja izvan elektroničke upravljačke jedinice (jedinica), isključujući opskrbu energijom, mora još uvijek biti moguće aktivirati parkirni kočni sustav s vozačkog sjedala koji mora biti sposoban držati opterećeno vozilo u stanju mirovanja na nizbrdici ili uzbrdici od 8 %.

2.2.1.26.2.   Traktori čija najveća konstrukcijska brzina nije veća od 60 km/h:

2.2.1.26.2.1.   u slučaju električne greške upravljačke naprave ili prekida ožičenja unutar električnog sustava prijenosa upravljanja izvan elektroničke upravljačke jedinice (jedinica), isključujući opskrbu energijom,

2.2.1.26.2.1.1.

mora se spriječiti svako nenamjerno aktiviranje parkirnog kočnog sustava pri brzini vozila većoj od 10 km/h;

2.2.1.26.2.1.2.

mora još uvijek biti moguće aktivirati parkirni kočni sustav s vozačkog sjedala koji mora biti sposoban držati opterećeno vozilo u stanju mirovanja na nizbrdici ili uzbrdici od 8 %.

2.2.1.26.3.   Alternativno zahtjevima u pogledu učinka parkirne kočnice iz točaka 2.2.1.26.1.2. i 2.2.1.26.2.1., dopušteno je automatsko aktiviranje parkirnog kočnog sustava kad je vozilo u mirovanju pod uvjetom da je postignut prethodno navedeni učinak i da, jednom kad je aktiviran, parkirni kočni sustav ostane uključen neovisno o stanju prekidača za pokretanje. U ovom se slučaju parkirni kočni sustav automatski otpušta čim vozač ponovno započne pokretati vozilo.

2.2.1.26.4.   Jednako tako, mora biti moguće otpustiti parkirni kočni sustav, ako je potrebno upotrebom alata i/ili pomoćnog uređaja koji se nalazi u vozilu ili je ugrađen u njega.

2.2.1.26.5.   Na prekid ožičenja unutar električnog sustava prijenosa upravljanja ili električnu grešku u upravljačkoj napravi parkirnog kočnog sustava vozača mora upozoriti žuti signal upozorenja kako je određeno u točki 2.2.1.29.1.2. Kad je izazvan prekidom ožičenja unutar električnog sustava prijenosa upravljanja parkirnog kočnog sustava, taj žuti signal upozorenja mora se aktivirati čim dođe do prekida ili, u slučaju traktora čija najveća konstrukcijska brzina nije veća od 60 km/h, najkasnije pri aktiviranju odgovarajuće upravljačke naprave za kočenje. Osim toga, na takvu električnu grešku upravljačke naprave ili na prekid ožičenja izvan elektroničke upravljačke jedinice (jedinica), isključujući opskrbu energijom, vozač mora biti upozoren treptanjem signala upozorenja iz točke 2.2.1.29.1.1. sve dok se prekidač za pokretanje traktora nalazi u položaju „uključeno”, uključujući i razdoblje od najmanje deset sekundi nakon toga i dok je upravljačka naprava u položaju „uključeno” (aktivirano).

Međutim, ako parkirni kočni sustav detektira pravilno djelovanje parkirnog kočnog sustava, treptanje signala upozorenja može se prekinuti, a za označivanje aktiviranja parkirnog kočnog sustava upotrebljava se netrepćuće crveno svjetlo.

Kada se aktiviranje parkirnog kočnog sustava uobičajeno označava odvojenim signalom upozorenja koji ispunjava sve zahtjeve točke 2.2.1.29.3., taj se signal mora upotrijebiti za ispunjavanje prethodno navedenog zahtjeva u pogledu crvenog signala.

2.2.1.26.6.   Pomoćni uređaji mogu biti opskrbljivani energijom iz električnog prijenosa parkirnog kočnog sustava ako je opskrba energijom dovoljna da omogući aktiviranje parkirnog kočnog sustava uz električno opterećenje vozila u stanju bez greške. Osim toga, kada zalihu energije upotrebljava i radni kočni sustav, primjenjuju se i zahtjevi točke 4.1.7. Priloga XII.

2.2.1.26.7.   Nakon što se prekidač za pokretanje koji upravlja električnom energijom kočnog uređaja postavi u isključen položaj i/ili se ukloni ključ za paljenje, i dalje mora biti moguće aktivirati parkirni kočni sustav, a njegovo otpuštanje mora biti onemogućeno.

Dopušteno je otpuštanje parkirnog kočnog sustava ako se kontrola mora mehanički deblokirati kako bi se parkirni kočni sustav otpustio.

2.2.1.27.   Zahtjevi Priloga XII. primjenjuju se s obzirom na vozila s elektroničkim upravljanim kočnim sustavom (EBS) ili vozila s prijenosom podataka preko 6. i 7. pina ISO 7638 priključka.

2.2.1.28.   Posebni zahtjevi za sustav kontrole sile na spojnici

2.2.1.28.1.   Sustav kontrole sile na spojnici dopušten je samo na traktoru.

2.2.1.28.2.   Učinak sustava kontrole sile na spojnici mora biti smanjenje razlike između dinamičkih stupnjeva kočenja traktora i vučenih vozila. Rad sustava kontrole sile na spojnici provjerava se u trenutku homologacije. Metodu kojom se provodi ta provjera zajednički određuju proizvođač vozila i tehnička služba, pri čemu se metoda ocjenjivanja i rezultati prilažu izvješću o homologaciji.

2.2.1.28.2.1.   Sustav kontrole sile na spojnici može regulirati stupanj kočenja TM/FM (točka 2. Dodatka 1. Prilogu II.) i/ili zahtijevanu vrijednost (vrijednosti) kočenja za vučeno vozilo. Kad je riječ o traktoru koji je opremljen s dva upravljačka voda u skladu s točkom 2.1.4.1.2. ovog Priloga, oba signala podliježu sličnim prilagodbama kontrole.

2.2.1.28.2.2.   Sustav kontrole sile na spojnici ne smije spriječiti upotrebu najvećeg mogućeg kočnog tlaka (tlakova).

2.2.1.28.3.   Vozilo mora ispunjavati zahtjeve u pogledu sukladnosti u opterećenom stanju iz Dodatka 1. Prilogu II., ali za vrijeme djelovanja sustava kontrole sile na spojnici vozilo može odstupati od tih zahtjeva u svrhu postizanja ciljeva iz točke 2.2.1.28.2.

2.2.1.28.4.   Na grešku sustava kontrole sile na spojnici vozača mora upozoriti žuti signal upozorenja poput signala određenog u točki 2.2.1.29.1.2. U slučaju greške moraju biti ispunjeni odgovarajući zahtjevi Dodatka 1. Prilogu II.

2.2.1.28.5.   Na izjednačavanje sustava kontrole sile na spojnici mora upozoriti žuti signal upozorenja određen u točki 2.2.1.29.1.2. ako to izjednačavanje prelazi nazivnu zahtijevanu vrijednost za 150 kPa (pneumatski), odnosno 2 600 kPa (hidraulički), do granice, izražene u pm, od 650 kPa (ili jednakovrijedne digitalne vrijednosti), odnosno 11 500 kPa (hidraulički). Iznad razine od 650 kPa, odnosno 11 500 kPa (hidraulički), upozorenje se mora aktivirati ako se zbog izjednačavanja točka djelovanja našla izvan pojasa sukladnosti u opterećenom stanju kako je određeno u Dodatku 1. Prilogu II. za traktore.

2.2.1.28.6.   Sustav kontrole sile na spojnici mora regulirati samo sile na spojnici koje stvara radni kočni sustav traktora i vučenog vozila. Radni kočni sustav traktora ili vučenog vozila ne smije izjednačavati sile na spojnici koje proizlaze iz učinka kočnog sustava za kontinuirano kočenje. Smatra se da kočni sustavi za kontinuirano kočenje nisu dio radnih kočnih sustava.

2.2.1.29.   Signali upozorenja na grešku i neispravnost kočnica

Zahtjevi za svjetlosne signale upozorenja, čija je funkcija upozoriti vozača na određenu grešku ili neispravnost u kočnim uređajima traktora ili vučenog vozila, navedeni su u točkama od 2.2.1.29.1 do 2.2.1.29.6.3. Funkcija tih signala mora biti isključivo upozoravanje na greške ili neispravnosti u kočnim uređajima. Međutim, svjetlosni signal upozorenja opisan u točki 2.2.1.29.6. može se uz to upotrijebiti za upozoravanje na greške ili neispravnosti u podvozju.

2.2.1.29.1.   Traktori moraju biti sposobni davati sljedeće svjetlosne signale upozorenja na grešku i neispravnost kočnica:

2.2.1.29.1.1.

crveni signal upozorenja u skladu sa zahtjevima propisanima na temelju članka 18. stavka 2. točaka (l), (s), (q) i stavka 4. Uredbe (EU) br. 167/2013 koji upozorava na greške na kočnim uređajima vozila, kako je određeno u drugim točkama ovog Priloga i u prilozima V., VII., IX. i XIII., koje onemogućavaju postizanje propisanog učinka radne kočnice ili rad barem jednog od dva neovisna radna kočna sklopa.

2.2.1.29.1.2.

prema potrebi, žuti signal upozorenja u skladu sa zahtjevima propisanima na temelju članka 18. stavka 2. točaka (l), (s), (q) i stavka 4. Uredbe (EU) br. 167/2013 koji upozorava na detektiranu električnu neispravnost na kočnim uređajima vozila na koju ne upozorava signal upozorenja naveden u prethodnoj točki., 2.2.1.29.1.1.

2.2.1.29.2.   Traktori opremljeni električnim upravljačkim vodom i/ili koji smiju vući vozilo opremljeno električnim sustavom prijenosa upravljanja moraju biti sposobni davati odvojeni signal upozorenja u skladu sa zahtjevima propisanima na temelju članka 18. stavka 2. točaka (l), (s), (q) i stavka 4. Uredbe (EU) br. 167/2013 koji upozorava na neispravnost unutar električnog sustava prijenosa upravljanja kočnim uređajima vučenog vozila. Signal se mora aktivirati iz vučenog vozila preko 5. pina električnog priključka koji je sukladan s normom ISO 7638:2003 pri čemu se signal koji pošalje vučeno vozilo mora na traktoru prikazati bez znatnijeg kašnjenja ili promjene. Ovaj signal upozorenja ne smije zasvijetliti ako spojeno vučeno vozilo nema električni upravljački vod i/ili električni sustav prijenosa upravljanja ili ako nije spojeno nijedno vučeno vozilo. Ova funkcija mora biti automatska.

2.2.1.29.2.1.   Kad je riječ o traktoru opremljenom električnim upravljačkim vodom, kad je električno spojen s vučenim vozilom s električnim upravljačkim vodom, signal upozorenja iz točke 2.2.1.29.1.1. mora se upotrijebiti i za upozoravanje na određene greške na kočnim uređajima vučenog vozila svaki put kada vučeno vozilo dostavi odgovarajuće podatke o greški putem dijela električnog upravljačkog voda za prijenos podataka. To upozorenje mora biti dodatno uz signal upozorenja iz točke 2.2.1.29.2. Alternativno, umjesto upotrebe signala upozorenja iz točke 2.2.1.29.1.1. i prethodno navedenog popratnog signala upozorenja, na traktoru može postojati odvojeni signal upozorenja u skladu sa zahtjevima propisanima na temelju članka 18. stavka 2. točaka (l), (s), (q) i stavka 4. Uredbe (EU) br. 167/2013 koji upozorava na takvu grešku na kočnim uređajima vučenog vozila.

2.2.1.29.2.2.   Traktori opremljeni električnim priključkom sukladnim s normom ISO 7638:2003 kako bi bili sposobni upozoriti na nisku razinu spremljene energije u vučenom vozilu kako je određeno u točkama 2.2.2.15.1.1. i 2.2.2.15.2 moraju vozaču prikazati odvojeni žuti signal upozorenja iz točke 2.2.1.29.2. kad vučeno vozilo pošalje signal upozorenja traktoru preko 5. pina električnog priključka sukladnog s normom ISO 7638:2003.

2.2.1.29.3.   Ako nije drukčije navedeno:

2.2.1.29.3.1.

prethodno navedeni signal (signali) upozorenja mora vozača upozoriti na navedenu grešku ili neispravnost najkasnije pri aktiviranju odgovarajuće upravljačke naprave za kočenje;

2.2.1.29.3.2.

signal (signali) upozorenja moraju se prikazivati sve dok postoji greška ili neispravnost postoji, a prekidač za pokretanje traktora nalazi se u položaju „uključeno”;

2.2.1.29.3.3.

signal upozorenja mora biti stalan (ne smije treptati).

2.2.1.29.4.   Signali upozorenja moraju biti vidljivi i pri dnevnom svjetlu, a vozač mora moći sa vozačkog sjedala lako provjeriti njegovu ispravnost; greška sastavnog dijela uređaja za upozoravanje ne smije dovesti do bilo kakvog gubitka učinka kočnog sustava.

2.2.1.29.5.   Signal (signali) upozorenja mora zasvijetliti kad je električna oprema vozila (i kočnog sustava) opskrbljena energijom. Kad vozilo bude u stanju mirovanja, kočni sustav prije isključivanja signala mora provjeriti da nije prisutna nijedna od navedenih grešaka ili neispravnosti. Navedene greške ili neispravnosti koje bi trebali aktivirati prethodno navedene signale upozorenja, ali koje se ne mogu detektirati u statičkim uvjetima, moraju se nakon detekcije pohraniti i prikazati pri pokretanju vozila i sve vrijeme dok se prekidač za paljenje pokretanje traktora nalazi u položaju „uključeno”, dok god postoji greška ili neispravnost.

2.2.1.29.6.   Na nenavedene greške ili neispravnosti)ili druge informacije o kočnicama ili podvozju traktora može upozoriti signal iz točke 2.2.1.29.1.2., ako su ispunjeni svi sljedeći uvjeti:

2.2.1.29.6.1.

vozilo je u stanju mirovanja;

2.2.1.29.6.2.

nakon prve opskrbe kočnog sustava energijom i upozorenja signalom da nakon provođenja postupaka iz točke 2.2.1.29.5. nisu utvrđene nikakve navedene greške (ili neispravnosti); i

2.2.1.29.6.3.

na nenavedene greške ili druge informacije upozorava se treptajućim signalom upozorenja. Međutim, signal upozorenja mora se ugasiti do trenutka kad vozilo prvi put dosegne brzinu od 10 km/h.

2.2.1.30.   Zbog neispravnosti električnog sustava prijenosa upravljanja kočnice se ne smiju aktivirati u suprotnosti s namjerama vozača.

2.2.1.31.   Traktori s hidrostatskim pogonom moraju ispunjavati sve odgovarajuće zahtjeve ovog Priloga ili Priloga IX.

2.2.2.   Vozila kategorija R i S

2.2.2.1.   Vozila kategorija R1a, R1b (kod kojih zbroj tehnički dopuštenih masa po osovini ne prelazi 750 kg), S1a, S1b (kod kojih zbroj tehnički dopuštenih masa po osovini ne prelazi 750 kg) ne moraju biti opremljena radnim kočnim sustavom. Međutim, ako su vozila tih kategorija opremljena radnim kočnim sustavom, taj sustav mora ispunjavati iste zahtjeve koji su određeni za kategoriju R2 ili S2, prema potrebi.

2.2.2.2.   Vozila kategorija R1b i S1b (kod kojih zbroj tehnički dopuštenih masa po osovini prelazi 750 kg) i R2 moraju biti opremljena radnim kočnim sustavom povezanog, polupovezanog ili inercijskog tipa. Međutim, ako vozila tih kategorija imaju radni kočni sustav povezanog ili polupovezanog tipa, ona moraju ispunjavati iste zahtjeve koji su određeni za kategoriju R3.

2.2.2.3.   Vučena vozila kategorija R3, R4 ili S2 moraju imati radni kočni sustav povezanog ili polupovezanog tipa.

2.2.2.3.1.   Odstupajući od zahtjeva iz točke 2.2.2.3., vozila kategorija R3a i S2a čija najveća masa nije veća od 8 000 kg mogu biti opremljena inercijskim kočnim sustavom pod sljedećim uvjetima:

2.2.2.3.1.1.

konstrukcijska brzina nije veća od 30 km/h ako kočnice ne djeluju na sve kotače;

2.2.2.3.1.2.

konstrukcijska brzina nije veća od 40 km/h ako kočnice djeluju na sve kotače.

2.2.2.3.1.3.

Na stražnji kraj prikolica kategorije R3a s inercijskim kočnim sustavom mora se postaviti trajna pločica (promjera 150 mm) na kojoj je navedena najveća konstrukcijska brzina. Na njoj mora pisati, prema potrebi, 30 ili 40 km/h, odnosno 20 ili 25 mph u državama članicama koje još uvijek upotrebljavaju anglosaksonske mjerne jedinice.

2.2.2.4.   Radni kočni sustav:

2.2.2.4.1.

mora djelovati na najmanje dva kotača na svakoj osovini u slučaju vozila kategorija Rb i Sb;

2.2.2.4.2.

mora svoje djelovanje odgovarajuće raspodijeliti po osovinama;

2.2.2.4.3.

mora u najmanje jednom od spremnika zraka, ako je ugrađen, posjedovati uređaj za odvod i ispuh na prikladnom i lako dostupnom mjestu.

2.2.2.5.   Djelovanje svakog kočnog sustava mora biti razdijeljeno po kotačima iste osovine simetrično u odnosu na uzdužnu središnju ravninu vučenog vozila.

2.2.2.5.1.   Međutim, kod vozila sa značajno različitim opterećenjima kotača na lijevoj i desnoj strani vozila djelovanje kočnog sustava može u skladu s tim odstupati od simetrične raspodjele kočne sile.

2.2.2.6.   Zbog neispravnosti električnog sustava prijenosa upravljanja kočnice se ne smiju aktivirati u suprotnosti s namjerama vozača.

2.2.2.7.   Kočne površine potrebne za dosezanje propisane razine učinka moraju biti u stalnom dodiru s kotačima, bilo čvrsto pričvršćene ili preko sastavnih dijelova koji nisu skloni greškama.

2.2.2.8.   Trošenje kočnica mora se moći jednostavno kompenzirati upotrebom sustava za ručno ili automatsko podešavanje kočnih obloga. Osim toga, upravljačka naprava za kočenje, sastavni dijelovi mehanizma prijenosa i kočnica moraju imati rezervu hoda i, ako je potrebno odgovarajući način za kompenzaciju kojim se osigurava učinkovito kočenje bez potrebe trenutačnog podešavanja kočnih obloga ako se kočnice pregriju ili ako se dosegne određena razina istrošenosti kočnih obloga.

2.2.2.8.1.   Podešavanje kočnih obloga zbog istrošenosti radnih kočnica mora biti automatsko. Međutim, ugradnja naprava za automatsko podešavanje kočnih obloga nije obvezna za vozila kategorija R1, R2, R3a, S1 i S2a. Kočnice opremljene napravama za automatsko podešavanje kočnih obloga moraju, nakon što se kočnice zagriju i potom ohlade, omogućavati slobodno okretanje kotača kako je određeno u točki 2.5.6. Priloga II. nakon ispitivanja tipa I. ili tipa III. koje je isto tako određeno u tom Prilogu.

2.2.2.8.1.1.   Za vučena vozila kategorija:

R3a, R4a, S2a i

R3b, R4b, S2b kod kojih zbroj tehnički dopuštenih masa po osovini ne prelazi 10 000 kg,

zahtjevi u pogledu učinka iz točke 2.2.2.8.1. smatraju se zadovoljenima ako su ispunjeni zahtjevi iz točke 2.5.6. Priloga II. Do usvajanja jedinstvenih tehničkih odredaba za pravilnu ocjenu funkcije naprave za automatsko podešavanje kočnih obloga zahtjev slobodnog okretanja kotača smatra se ispunjenim ako je slobodno okretanje kotača uočeno tijekom svih ispitivanja kočnica propisanih za predmetnu prikolicu.

2.2.2.8.1.2.   Za vučena vozila kategorija R3b, R4b, S2b kod kojih zbroj tehnički dopuštenih masa po osovini prelazi 10 000 kg, zahtjevi u pogledu učinka iz točke 2.2.2.8.1. smatraju se zadovoljenima ako su ispunjeni zahtjevi iz točke 2.5.6. Priloga II.

2.2.2.9.   Kočni sustav mora biti izveden tako da se vučeno vozilo automatski zaustavi ako se spojnica odvoji dok se vučeno vozilo kreće.

2.2.2.9.1.   Vozila kategorija R1 i S1 bez kočnog sustava moraju, osim glavnom spojnicom, biti opremljena i pomoćnom spojnicom (lanac, čelično uže itd.) koja u slučaju odvajanja glavne spojnice može spriječiti da rudo dodirne tlo te može omogućiti nešto preostalog upravljanja vučenim vozilom.

2.2.2.9.2.   Vozila kategorija R1, R2, R3a, S1 i S2a s ugrađenim inercijskim kočnim sustavom moraju biti opremljena napravom (lanac, čelično uže itd.) koja u slučaju odvajanja spojnice može aktivirati kočnice vučenog vozila.

2.2.2.9.3.   Na vučenim se vozilima s hidrauličkim kočnim sustavom priključni vodovi, kako je određeno u točkama 2.1.5.1.1. i 2.1.5.1.2., moraju odspojiti s traktora ili vučenog vozila uz neznatno istjecanje tekućine tijekom odvajanja spojnice. Sila za odspajanje jednog priključnog voda ne smije prelaziti vrijednosti navedene u normi ISO 5675:2008. Odstupajući od vrijednosti propisanih stavkom 4.2.4. navedene norme, sila potrebna za odspajanje ne smije prijeći 2 500 N.

2.2.2.10.   Na svakom vučenom vozilu koje mora biti opremljeno radnim kočnim sustavom mora se osigurati kočenje parkirnom kočnicom i kada je vučeno vozilo odvojeno od traktora. Parkirni kočni sustav može aktivirati osoba koja stoji na tlu uz vučeno vozilo.

2.2.2.11.   Ako je vučeno vozilo opremljeno napravom koja omogućuje isključivanje aktiviranja kočnog sustava koji nije parkirni kočni sustav, ta naprava mora biti konstruirana i izrađena tako da se vrati u položaj mirovanja najkasnije pri nastavku dotoka stlačenog zraka ili hidrauličkog ulja ili električne energije u vučeno vozilo.

2.2.2.12.   Na svakom vučenom vozilu koje je opremljeno hidrauličkim radnim kočnim sustavom kočni sustav mora biti konstruiran tako da se pri odvajanju dopunskog voda parkirni ili radni kočni sustav automatski aktivira.

2.2.2.13.   Vozila kategorija R3, R4 i S2 moraju zadovoljavati uvjete određene u točki 2.2.1.17.2.2. za pneumatske kočne sustave odnosno u točki 2.2.2.15.3. za hidrauličke kočne sustave.

2.2.2.14.   Ako se pomoćni uređaji napajaju energijom iz radnog kočnog sustava, radni kočni sustav mora biti zaštićen kako bi se osiguralo da se u uređaju (uređajima) za pohranu energije radne kočnice održava tlak u vrijednosti od najmanje 80 % zahtijevanog tlaka u upravljačkom vodu ili jednakovrijedne digitalne vrijednosti kako je propisano u točki 2.2.3.2. odnosno točki 2.2.3.3. Priloga II.

2.2.2.15.   Uz prethodno navedene zahtjeve vučena vozila s hidrauličkim kočnim sustavima moraju ispunjavati i sljedeće:

2.2.2.15.1.

za vučeno vozilo koje zahtjeve u pogledu radnog kočnog sustava i/ili parkirnog kočnog sustava i/ili automatskog kočnog sustava može ispuniti samo uz pomoć energije spremljene u uređaju za pohranu hidrauličke energije, vučeno vozilo mora automatski aktivirati kočnice ili ostati zakočeno kada nije spojeno električnom vezom (paljenje traktora je uključeno) s opskrbom energije preko ISO 7638:2003 priključka (vidjeti i točku 2.2.1.18.9.). Priključak iz norme ISO 7638:2003 može se prema potrebi upotrebljavati u izvedbi s pet ili sedam pinova.

2.2.2.15.1.1.

ako tlak u uređajima za pohranu hidrauličke energije padne ispod vrijednosti tlaka za koju je proizvođač vozila u certifikatu o homologaciji naveo da ne osigurava propisani kočni učinak (učinke), na taj niski tlak vozača mora upozoriti odvojeni signal upozorenja određen u točki 2.2.1.29.2.2. preko 5. pina električnog priključka sukladnog s normom ISO 7638:2003.

Taj tlak ne smije biti veći od 11 500 kPa.

2.2.2.15.2.

ako je tlak u dopunskom vodu pao na 1 200 kPa, mora započeti automatsko kočenje vučenog vozila (vidjeti i točku 2.2.1.18.6.).

2.2.2.15.3.

na vučeno vozilo može biti ugrađen uređaj za privremeno otpuštanje kočnica u slučaju nedostupnosti odgovarajućeg traktora. U tom se slučaju dopunski vod privremeno priključuje na taj uređaj. Kada se dopunski vod odvoji od tog uređaja, kočnice se moraju automatski vratiti u aktivirano stanje.

2.2.2.16.   Vučena vozila kategorija R3b, R4b i S2b čija je najveća konstrukcijska brzina veća od 60 km/h moraju biti opremljena protublokirajućim kočnim sustavom u skladu s Prilogom XI. Uz to, ako je najveća dopuštena masa vučenih vozila veća od 10 t, dopušten je samo protublokirajući kočni sustav kategorije A.

2.2.2.17.   Ako su vučena vozila, koja nisu navedena u točki 2.2.2.16., opremljena protublokirajućim sustavima, moraju zadovoljavati zahtjeve Priloga XI.

2.2.2.18.   Na vučena vozila opremljena električnim upravljačkim vodom i vučena vozila kategorije R3b ili R4b opremljena protublokirajućim kočnim sustavom mora biti ugrađen posebni električni priključak za kočni sustav i protublokirajući kočni sustav ili za samo jedan od tih dvaju sustava, sukladan s normom ISO 7638:2003. Poprečni presjeci vodiča definirani u normi ISO 7638:2003 za prikolice mogu se smanjiti ako je prikolica opremljena vlastitim neovisnim osiguračem. Nazivna snaga osigurača ne smije prijeći nazivnu snagu struje vodiča. Ovo se odstupanje ne odnosi na prikolice opremljene za vuču druge prikolice. Signali upozorenja na grešku propisani za vučeno vozilo u skladu s ovom Uredbom moraju se aktivirati preko prethodno navedenog priključka. Zahtjevi koji se primjenjuju na vučena vozila s obzirom na prijenos signala upozorenja na grešku moraju, prema potrebi, biti oni propisani za traktore u točkama 2.2.1.29.3., 2.2.1.29.4., 2.2.1.29.5. i 2.2.1.29.6.

Ta vozila moraju imati neizbrisivu oznaku u skladu sa zahtjevima propisanima na temelju članka 17. stavka 2. točke (k) i stavka 5. Uredbe (EU) br. 167/2013 na kojoj se navodi funkcionalnost kočnog sustava kad je priključak iz norme ISO 7638:2003 spojen ili odspojen. Oznaka mora biti postavljena tako da je vidljiva pri spajanju pneumatskih i električnih spojeva.

2.2.2.18.1.   Osim opskrbe energijom iz prethodno navedenog ISO 7638:2003 priključka, dopušteno je priključiti kočni sustav i na dodatnu opskrbu energijom. Međutim, u slučaju dodatne opskrbe energijom primjenjuju se sljedeće odredbe:

2.2.2.18.1.1.

opskrba energijom u skladu s normom ISO 7638:2003 mora u svakom slučaju biti primarni izvor energije za kočni sustav bez obzira na to je li priključena dodatna opskrba energijom. Dodatna opskrba energijom namijenjena je kao rezerva u slučaju greške u izvoru energije u skladu s normom ISO 7638:2003;

2.2.2.18.1.2.

dodatna opskrba energije ne smije negativno utjecati na rad kočnog sustava u uobičajenim radnim uvjetima i u radnim uvjetima uz simptome greške;

2.2.2.18.1.3.

U slučaju greške u opskrbi energijom u skladu s normom ISO 7638:2003 energija koju troši kočni sustav ne smije prijeći najveću energiju koju osigurava dodatna opskrba energijom;

2.2.2.18.1.4.

vučeno vozilo ne smije imati nikakve oznake koje bi ukazivale na to da je vučeno vozilo opremljeno dodatnom opskrbom energije;

2.2.2.18.1.5.

nije dopušten uređaj za upozoravanje na grešku na vučenom vozilu za potrebe upozoravanja u slučaju greške na kočnom sustavu vučenog vozila dok se kočni sustav napaja iz dodatne opskrbe energijom;

2.2.2.18.1.6.

ako je dostupna dodatna opskrba energijom, mora biti moguće provjeriti djelovanje kočnog sustava iz tog izvora energije;

2.2.2.18.1.7.

u slučaju greške u opskrbi električnom energijom preko ISO 7638:2003 priključka primjenjuju se zahtjevi točke 4.2.3. Priloga XII. i točke 4.1. Priloga XI. s obzirom na prijenos upozorenja na grešku bez obzira na rad kočnog sustava iz dodatne opskrbe energijom.

2.2.2.19.   Dodatno uz zahtjeve iz točaka 2.2.1.17.2.2. i 2.2.1.19., kočnice vučenog vozila mogu se automatski aktivirati ako tu aktivaciju pokrene kočni sustav vučenog vozila nakon procjene podataka dobivenih iz vozila.

3.   Ispitivanja

Ispitivanja kočenja koja su obvezna za vozila za koja je zatražena homologacija te zahtijevani kočni učinak opisani su u Prilogu II.


PRILOG II.

Zahtjevi koji se primjenjuju pri ispitivanju i na učinak kočnih sustava i spojnica za kočnice prikolice te vozila na koja su ti sustavi i spojnice ugrađeni

1.   Definicije

Za potrebe ovog Priloga:

1.1.

„skupina osovina” znači više osovina kod kojih je razmak između susjednih osovina jednak ili manji od 2,0 m. Ako je razmak između susjednih osovina veći od 2,0 m, svaka se pojedina osovina smatra neovisnom skupinom osovina.

1.2.

„krivulje iskorištenja prianjanja” vozila znači krivulje koje pokazuju iskorištenje prianjanja na svakoj osovini „i” u odnosu na stupanj kočenja vozila za određene uvjete opterećenja.

2.   Ispitivanja kočenja

2.1.   Općenito

Za najveću se konstrukcijsku brzinu u cijelom ovom Prilogu smatra da se odnosi na kretanje vozila prema naprijed, osim ako je izričito navedeno drukčije.

2.1.1.   Učinak propisan za kočne sustave temelji se na zaustavnom putu i prosječnom punom usporenju ili na samo jednom od tih dvaju parametara. Učinak kočnog sustava određuje se mjerenjem zaustavnog puta u odnosu na početnu brzinu vozila i mjerenjem prosječnog punog usporenja pri ispitivanju ili samo jednog od tih dvaju parametara. Zaustavni put i prosječno puno usporenje ili samo jedno od toga moraju biti propisani i izmjereni nakon provedenog ispitivanja.

2.1.2.   Zaustavni put jest udaljenost koju vozilo prijeđe od trenutka kad vozač počne aktiviranje upravljačke naprave kočnog sustava do trenutka kad se vozilo zaustavi; početna brzina vozila (v1) je brzina pri kojoj vozač počne aktivirati upravljačku napravu kočnog sustava; početna brzina ne smije biti manja od 98 % brzine propisane za to ispitivanje. Srednja vrijednost postignutog punog usporenja dm izračunava se kao srednja vrijednost usporenja na prijeđenom putu između brzina vb do ve prema sljedećoj formuli:

Formula

pri čemu je:

v1

=

početna brzina vozila izračunata kako je opisano u prvom podstavku,

vb

=

brzina vozila pri 0,8 v1 u km/h,

ve

=

brzina vozila pri 0,1 v1 u km/h,

sb

=

udaljenost u metrima prijeđena od v1 do vb,

se

=

udaljenost u metrima prijeđena od v1 do ve,

Brzina i udaljenost određuju se upotrebom mjernih instrumenata s točnošću ± 1 % pri propisanoj ispitnoj brzini. Vrijednost dm može se odrediti i drugim metodama osim mjerenjem brzine i udaljenosti; u tom slučaju točnost vrijednosti dm mora biti unutar ± 3 %.

2.1.3.   Za homologaciju vozila kočni se učinak mora odrediti ispitivanjima na cesti koja se provode u sljedećim uvjetima:

2.1.3.1.

stanje vozila s obzirom na masu mora biti takvo kako je propisano za svaki tip ispitivanja i mora biti navedeno u izvješću o ispitivanju.

2.1.3.2.

ispitivanje se mora provoditi pri brzinama propisanima za svaki tip ispitivanja; ako je najveća konstrukcijska brzina vozila manja od propisane ispitne brzine, ispitivanje se mora provesti pri najvećoj konstrukcijskoj brzini vozila.

2.1.3.3.

sila kojom se tijekom ispitivanja djeluje na upravljačku napravu kočnog sustava da bi se ostvario propisani učinak ne smije prijeći 600 N za nožne ili 400 N za ručne upravljačke naprave.

2.1.3.4.

cesta mora imati površinu koja osigurava dobro prianjanje, osim ako je drukčije određeno.

2.1.3.5.

ispitivanja se moraju izvoditi kad nema vjetra koji bi mogao utjecati na rezultate.

2.1.3.6.

na početku ispitivanja gume moraju biti hladne is tlakom koji je propisan za opterećenje kojem su izloženi kotači kad je vozilo u stanju mirovanja.

2.1.3.7.

propisani kočni učinak mora se ostvariti bez pomaka vozila s njegove putanje, bez neuobičajenih vibracija i bez blokiranja kotača. Blokiranje kotača dopušteno je samo ondje gdje je to navedeno.

2.1.4.   Ponašanje vozila pri kočenju

2.1.4.1.   Pri ispitivanjima kočenja, osobito onima pri velikoj brzini, mora se provjeravati općenito ponašanje vozila pri kočenju.

2.1.4.2.   Ponašanje vozila pri kočenju na cesti smanjenog prianjanja.

Ponašanje vozila kategorija Tb, R2b, R3b, R4b i S2b pri kočenju na cesti smanjenog prianjanja mora ispunjavati zahtjeve Dodatka 1. i, ako je vozilo opremljeno ABS-om, Priloga XI.

2.2.   Ispitivanje tipa 0 (obično ispitivanje kočnog učinka s hladnim kočnicama)

2.2.1.   Općenito

2.2.1.1.   Kočnica mora biti hladna. Kočnica se smatra hladnom ako je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta:

2.2.1.1.1.

temperatura izmjerena na disku ili na vanjskoj strani bubnja niža je od 100 °C;

2.2.1.1.2.

u slučaju potpuno zatvorenih kočnica, uključujući i kočnice potopljene u ulje, temperatura izmjerena na vanjskoj strani kućišta niža je od 50 °C;

2.2.1.1.3.

kočnice nisu upotrebljavane najmanje jedan sat prije ispitivanja.

2.2.1.2.   Osovina bez kočnice, ako se ta osovina može odspojiti, ne smije biti spojena s kočenom osovinom tijekom ispitivanja kočenja. Međutim, smatra se da kočnica djeluje na sve kotače u slučaju traktora s jednom kočenom osovinom i automatskim uključivanjem pogona na svim ostalim osovinama tijekom kočenja.

2.2.1.3.   Ispitivanje se provodi pod sljedećim uvjetima:

2.2.1.3.1.

vozilo mora biti opterećeno do svoje najveće dopuštene mase koju je naveo proizvođač i s nekočenom osovinom opterećenom do svoje najveće dopuštene mase. Kotači kočene osovine moraju biti opremljeni gumama najvećeg promjera koji je proizvođač predvidio za taj tip vozila pri najvećoj dopuštenoj masi. Prednja osovina vozila koja koče na svim kotačima mora biti opterećena do najveće dopuštene mase;

2.2.1.3.2.

ispitivanje se mora ponoviti na neopterećenom vozilu; za traktore samo s vozačem i, ako je potrebno, osobom odgovornom za nadzor rezultata ispitivanja;

2.2.1.3.3.

propisane vrijednosti najmanjeg učinka, pri ispitivanju neopterećenog i opterećenog vozila, navedene su u nastavku za svaku pojedinu kategoriju vozila. Vozilo mora zadovoljiti propisani zaustavni put i propisanu vrijednost prosječnog punog usporenja za predmetnu kategoriju vozila, ali možda ne mora biti nužno doista izmjeriti oba parametra;

2.2.1.3.4.

cesta mora biti ravna;

2.2.2.   Ispitivanje tipa 0 za traktore kategorija T i C

2.2.2.1.   Ispitivanje se provodi pri najvećoj konstrukcijskoj brzini vozila s odspojenim motorom. Za tu brzinu mogu vrijediti određena odstupanja. Međutim, uvijek se mora postići najmanji propisani kočni učinak. Propisani najveći zaustavni put (dobiven formulom za izračun zaustavnog puta) izračunava se sa stvarnom ispitnom brzinom.

2.2.2.2.   Kako bi se provjerila sukladnost sa zahtjevima točke 2.2.1.2.4. Priloga I., ispitivanje tipa 0 provodi se s odspojenim motorom pri početnoj brzini ne manjoj od 98 % najveće konstrukcijske brzine vozila. Prosječno puno usporenje pri upotrebi upravljačke naprave parkirnog kočnog sustava ili pri upotrebi pomoćne upravljačke naprave koja dopušta barem djelomično aktiviranje radnog kočnog sustava i usporenje neposredno prije samog zaustavljanja vozila ne smije biti manje od 1,5 m/s2 pri brzinama do 30 km/h i 2,2 m/s2 pri brzinama iznad 30 km/h. Ispitivanje se provodi s opterećenim vozilom. Sila kojom se djeluje na upravljačku napravu za kočenje ne smije prijeći navedene vrijednosti.

2.2.2.3.   Za traktore opremljene ručkama upravljač i sjedalom (sedlom) ili opremljene kolom upravljača i sjedećom klupom ili sjedalima u jednom ili dva reda, koji su isto tako opremljeni stalno uključenim prijenosnim mehanizmom, a to proizvođač može dokazati pri ispitivanju kočenja, ispitivanje tipa 0 provodi se sa spojenim motorom.

2.2.3.   Ispitivanje tipa 0 za vozila kategorija R i S:

2.2.3.1.   kočni učinak vučenog vozila može se izračunati iz stupnja kočenja traktora s vučenim vozilom i izmjerenog potiska na spojnici ili, u određenim slučajevima, iz stupnja kočenja traktora s vučenim vozilom kad koči samo vučeno vozilo. Motor traktora mora biti odspojen tijekom ispitivanja;

2.2.3.2.   ako je vučeno vozilo opremljeno pneumatskim kočnim sustavom, tlak u vodu napajanja ne smije biti veći od 700 kPa tijekom ispitivanja kočenja i vrijednost signala u upravljačkom vodu ne smije prijeći sljedeće vrijednosti, ovisno o ugradnji:

2.2.3.2.1.

650 kPa u pneumatskom upravljačkom vodu;

2.2.3.2.2.

digitalna vrijednost koja odgovara 650 kPa (kako je utvrđena u normi ISO 11992:2003, uključujući normu ISO 11992-2:2003 i njezinu izmjenu 1:2007 o električnom upravljačkom vodu).

2.2.3.3.   ako je vučeno vozilo opremljeno hidrauličkim kočnim sustavom:

2.2.3.3.1.

najmanji propisani kočni učinak mora se postići s tlakom na spojnoj glavi upravljačkog voda koji nije veći od 11 500 kPa;

2.2.3.3.2.

najveći tlak na spojnoj glavi upravljačkog voda ne smije prijeći 15 000 kPa.

2.2.3.4.   Izuzimajući slučajeve navedene u točkama 2.2.3.5. i 2.2.3.6., radi određivanje stupnja kočenja vučenog vozila potrebno je izmjeriti stupanj kočenja traktora s vučenim vozilom i potisak na spojnici. Traktor mora ispunjavati zahtjeve iz Dodatka 1. u pogledu odnosa između omjera TM/FM i tlaka pm,

pri čemu je:

TM

=

zbroj kočnih sila na obodu svih kotača traktora,

FM

=

ukupna vertikalna statička reakcija površine ceste na kotače traktora,

pm

=

tlak na spojnoj glavi upravljačkog voda.

Stupanj kočenja vučenog vozila izračunava se prema sljedećoj formuli:

zR = zR + M + D/FR

pri čemu je:

zR

=

stupanj kočenja vučenog vozila,

zR + M

=

stupanj kočenja traktora s vučenim vozilom,

D

=

potisak na spojnici (vučna sila D > 0; tlačna sila D < 0),

FR

=

ukupna vertikalna statička reakcija površine ceste na sve kotače vučenog vozila.

2.2.3.5.   Ako vučeno vozilo ima povezani ili polupovezani kočni sustav u kojem se tlak u kočnim cilindrima pri kočenju ne mijenja unatoč pomaku dinamičkog opterećenja po osovinama, kočenje smije obavljati samo vučeno vozilo. Stupanj kočenja zR vučenog vozila izračunava se prema sljedećoj formuli:

Formula

pri čemu je:

R

=

vrijednost otpora kotrljanja:

0,02 za vozila čija najveća konstrukcijska brzina nije veća od 40 km/h,

0,01 za vozila čija je najveća konstrukcijska brzina veća od 40 km/h,

FM

=

ukupna vertikalna statička reakcija površine ceste na kotače traktora,

FR

=

ukupna vertikalna statička reakcija površine ceste na sve kotače vučenog vozila.

2.2.3.6.   Alternativno, stupanj kočenja vučenog vozila može se vrednovati kočenjem samo vučenog vozila. U tom slučaju treba upotrijebiti tlak jednak onome izmjerenom u kočnim cilindrima tijekom kočenja traktora i vučenog vozila.

2.3.   Ispitivanje tipa I. (ispitivanje slabljenja kočnog djelovanja)

Ovaj se tip ispitivanja provodi u skladu sa zahtjevima točaka 2.3.1. ili 2.3.2., kako je primjenjivo.

2.3.1.   S višekratnim kočenjem

Ispitivanje s višekratnim kočenjem tipa I. obvezno je za traktore kategorija T i C.

2.3.1.1.   Radni kočni sustav traktora obuhvaćenih ovom Uredbom mora se ispitati višekratnim uzastopnim aktiviranjem i otpuštanjem kočnica. Vozilo mora biti potpuno opterećeno u skladu s uvjetima navedenima u sljedećoj tablici:

Kategorija vozila

Uvjeti

v1 [km/h]

v2 [km/h]

Δt [sek]

n

T, C

80 % vmax

Formula

v1

60

20

pri čemu je:

v1

=

brzina na početku kočenja,

v2

=

brzina na kraju kočenja,

vmax

=

najveća konstrukcijska brzina vozila,

n

=

broj aktiviranja kočnice,

Δt

=

trajanje jednog ciklusa kočenja (vrijeme koje prođe od početka prvog do početka drugog aktiviranja kočnica).

2.3.1.1.1.   Kad je riječ o traktorima čija najveća konstrukcijska brzina nije veća od 40 km/h, umjesto uvjeta ispitivanja iz tablice u točki 2.3.1.1. mogu se primijeniti uvjeti navedeni u sljedećoj tablici:

Kategorija vozila

Uvjeti

v1 [km/h]

v2 [km/h]

Δt [sek]

n

T, C

80 % vmax

0,05 v1

60

18

2.3.1.2.   Ako značajke vozila ne omogućuju zadovoljavanje vremenskog razmaka propisanog za Δt, to se trajanje može produljiti; u svakom slučaju, radi stabiliziranja brzine v1 u svakom ciklusu treba dopustiti razdoblje od deset sekundi dodatno na vrijeme potrebno za kočenje i ubrzavanje vozila.

2.3.1.3.   Pri tim se ispitivanjima silu kojom se djeluje na upravljačku napravu mora prilagoditi tako da se pri prvoj upotrebi kočnica postigne prosječno puno usporenje od 3 m/s2. Ta sila mora ostati jednaka pri svakoj sljedećoj upotrebi kočnica.

2.3.1.4.   Tijekom kočenja mora biti stalno uključen najviši stupanj prijenosa (osim štednog hoda itd.).

2.3.1.5.   Za postizanje brzine nakon kočenja mjenjač se mora upotrijebiti tako da se brzina v1 dostigne u što kraćem vremenu (najveće ubrzanje koje dopuštaju motor i mjenjač).

2.3.1.6.   Kad je riječ o vozilima opremljenima napravama za automatsko podešavanje kočnih obloga, prije prethodno navedenog ispitivanja tipa I. kočne se obloge moraju namjestiti u skladu sa sljedećim postupcima, prema potrebi:

2.3.1.6.1.

kad je riječ o vozilima opremljenima pneumatskim kočnicama, podešavanje kočnica mora biti takvo da omogući funkcioniranje naprave za automatsko podešavanje kočnih obloga. Zbog toga se hod klipa kočnog cilindra mora namjestiti na:

so ≥ 1,1 × sre-adjust

(gornja granična vrijednost ne smije prijeći vrijednost koju preporučuje proizvođač),

pri čemu je:

Sre-adjust

je hod klipa za ponovno podešavanje u skladu sa specifikacijom proizvođača naprave za automatsko podešavanje kočnih obloga, tj. hod klipa, pri čemu ponovno podešavanje voznog profila kočnice počinje s tlakom u kočnom cilindru koji iznosi 15 posto radnog tlaka kočnog sustava, ali nije manji od 100 kPa.

Kad se u dogovoru s tehničkom službom zaključi da mjerenje hoda klipa kočnog cilindra nije izvedivo, početno podešavanje mora se dogovoriti s tehničkom službom.

Iz prethodnog se stanja kočnica mora aktivirati 50 puta zaredom s tlakom u kočnom cilindru koji iznosi 30 % radnog tlaka kočnog sustava, ali koji nije manji od 200 kPa. Nakon toga slijedi jednokratno aktiviranje kočnice s tlakom u kočnom cilindru od > 650 kPa;

2.3.1.6.2.

za vozila opremljena hidrauličkim disk kočnicama smatra se da zahtjevi u pogledu podešavanja nisu potrebni;

2.3.1.6.3.

za vozila opremljena hidrauličkim bubanj kočnicama podešavanje kočnica određuje proizvođač.

2.3.2.   S neprekidnim kočenjem

2.3.2.1.   Radni kočni sustav vozila kategorija R1, R2, S1, R3a, R4a, S2a i kategorija R3b, R4b, S2b kod kojih zbroj tehnički dopuštenih masa po osovini ne prelazi 10 000 kg.

Ako prethodno navedena vozila kategorija R3a, R4a, S2a i kategorija R3b, R4b, S2b kod kojih zbroj tehnički dopuštenih masa po osovini ne prelazi 10 000 kg nisu prošla alternativno ispitivanje tipa III. u skladu s točkom 2.5., ona se moraju ispitati tako da se pri opterećenom vozilu u kočnice uloži energija jednaka onoj koja je zabilježena u istom vremenskom razdoblju na opterećenom vozilu koje prijeđe put od 1,7 km na nizbrdici od 7 % konstantnom brzinom od 40 km/h na.

2.3.2.2.   Ispitivanje se može izvesti i na vodoravnoj cesti pri čemu traktor vuče vučeno vozilo; tijekom ispitivanja sila primijenjena na upravljačku napravu mora biti prilagođena tako da otpor vučenog vozila održava konstantnim (7 % najvećeg osovinskog opterećenja vučenog vozila). Ako snaga potrebna za vuču nije dovoljna, ispitivanje se može izvesti i pri manjoj brzini, ali na dužem putu, kako je navedeno u tablici u nastavku:

Brzina (km/h)

put (u m)

40

1 700

30

1 950

20

2 500

15

3 100

2.3.2.3.   Za vozila opremljena napravama za automatsko podešavanje kočnih obloga, prije prethodno propisanog ispitivanja tipa I. kočnice se moraju namjestiti u skladu s postupkom određenim u točki 2.5.4.

2.3.3.   Kočni učinak s vrućim kočnicama

2.3.3.1.   Na kraju ispitivanja tipa I. (ispitivanje opisano u točki 2.3.1. ili ispitivanje opisano u točki 2.3.2.) mjeri se učinak radnog kočnog sustava s vrućim kočnicama pod istim uvjetima (aposebno s konstantnom silom za aktiviranje koja nije veća od stvarno upotrijebljene prosječne sile) kao pri ispitivanju tipa 0 s odspojenim motorom (toplinski uvjeti mogu biti različiti).

2.3.3.2.   Kad je riječ o traktorima učinak s vrućim kočnicama ne smije biti manji od 80 % učinka propisanog za predmetnu kategoriju i manji od 60 % vrijednosti zabilježene tijekom ispitivanja tipa 0 s odspojenim motorom.

2.3.3.3.   Kad je riječ o vučenim vozilima, kočna sila vrućih kočnica na obodu kotača, izmjerena pri brzini 40 km/h, ne smije biti manja od 36 %, za vučena vozila s vmax > 30 km/h, ili 26 %, za vučena vozila s vmax ≤ 30 km/h, najvećeg statičkog opterećenja kotača niti manja od 60 % vrijednosti zabilježene u ispitivanju tipa 0 pri istoj brzini.

2.3.4.   Ispitivanje slobodnog okretanja kotača

Kad je riječ o traktorima opremljenima napravama za automatsko podešavanje kočnih obloga, nakon završetka ispitivanja iz točke 2.3.3. kočnice se moraju ohladiti na temperaturu hladnih kočnica (tj. ≤ 100 °C) pa se mora provjeriti da je slobodno okretanje kotača vozila moguće tako što se ispuni jedan od sljedećih uvjeta:

2.3.4.1.

kotači se slobodno okreću (tj. može ih se vrtjeti rukom);

2.3.4.2.

potvrđeno je da asimptotske temperature ne prelaze povećanje temperature bubnja/diska za 80 °C ako vozilo vozi konstantnom brzinom v = 60 km/h s otpuštenim kočnicama, u kom se slučaju preostali kočni učinak može smatrati prihvatljivim.

2.4.   Ispitivanje tipa II. (ispitivanje ponašanja vozila na nizbrdici)

Osim ispitivanja tipa I., traktori kategorija Tb i Cb čija najveća dopuštena masa prelazi 12 t moraju biti podvrgnuti i ispitivanju tipa II.

2.4.1.   Opterećeni traktor ispituje se tako da se ostvari kočna energija jednaka onoj koja je zabilježena u istom vremenskom razdoblju na opterećenom traktoru koji prijeđe put od 6 km na nizbrdici od 6 % prosječnom brzinom od 30 km/h, u odgovarajućem stupnju prijenosa i s upotrebom kočnog sustava za kontinuirano kočenje, ako je njime opremljen. Primjenjuje se onaj stupanj prijenosa koji onemogućuje da motor prijeđe najveću brzinu vrtnje (min-1) koju propisuje proizvođač.

2.4.2.   Za vozila kod kojih se energija apsorbira samo kočenjem motora dopušteno je odstupanje prosječne brzine od 5 km/h i upotreba stupnja prijenosa koji omogućuje da se brzina stabilizira na vrijednosti koja je najbliža 30 km/h na nizbrdici od 6 %. Ako se kočni učinak samog motora određuje mjerenjem usporenja, dovoljno je ako prosječno usporenje iznosi barem 0,5 m/s2.

2.4.3.   Na kraju ispitivanja učinak radnog kočnog sustava s vrućim kočnicama mjeri se pod istim uvjetima kao pri ispitivanju tipa 0 s odspojenim motorom (toplinski uvjeti mogu biti različiti). U ovom ispitivanju učinka s vrućim kočnicama zaustavni put ne smije prijeći sljedeće vrijednosti i prosječno puno usporenje ne smije biti manje od sljedećih vrijednosti, pri čemu sila za aktiviranje ne smije prijeći 60 daN:

0,15 v + (1,33 v2/115)

(drugi član ovog izraza odgovara prosječnom punom usporenju dm = 3,3 m/s2).

2.5.   Ispitivanje tipa III. (ispitivanje slabljenja kočnog djelovanja) za opterećena vozila kategorija:

2.5.1.   R3b, R4b, S2b kod kojih zbroj tehnički dopuštenih masa po osovini prelazi 10 000 kg,

ili alternativno za kategorije:

2.5.2.   R3a, R4a, S2a, kad ta vozila nisu ispitana u skladu s točkom 2.3.2.;

2.5.3.   R3b, R4b, S2b kod kojih zbroj tehnički dopuštenih masa po osovini ne prelazi 10 000 kg,

2.5.4.   Ispitivanje na ispitnoj stazi

2.5.4.1.   Prije ispitivanja tipa III. opisanog u nastavku kočnice se moraju namjestiti u skladu sa sljedećim postupcima, prema potrebi:

2.5.4.1.1.

za vučena vozila opremljena pneumatskim kočnicama podešavanje kočnica mora biti takvo da omogući funkcioniranje naprave za automatsko podešavanje kočnih obloga. Zbog toga se hod klipa kočnog cilindra mora namjestiti na:

so ≥ 1,1 × sre-adjust

(gornja granična vrijednost ne smije prijeći vrijednost koju preporučuje proizvođač),

pri čemu je:

Sre-adjust

je hod klipa za ponovno podešavanje u skladu sa specifikacijom proizvođača naprave za automatsko podešavanje kočnih obloga, tj. hod klipa, pri čemu ponovno podešavanje voznog profila kočnice počinje s tlakom u kočnom cilindru od 100 kPa.

Kad se u dogovoru s tehničkom službom zaključi da mjerenje hoda klipa kočnog cilindra nije izvedivo, početno podešavanje mora se dogovoriti s tehničkom službom.

Iz prethodnog se stanja kočnica mora aktivirati 50 puta zaredom s tlakom u kočnom cilindru od 200 kPa. Nakon toga slijedi jednokratno aktiviranje kočnice s tlakom u kočnom cilindru od ≥ 650 kPa.

2.5.4.1.2.

za vučena vozila opremljena hidrauličkim disk kočnicama smatra se da zahtjevi u pogledu podešavanja nisu potrebni.

2.5.4.1.3.

za vučena vozila opremljena hidrauličkim bubanj kočnicama podešavanje kočnica određuje proizvođač.

2.5.4.2.   Za ispitivanja na cesti moraju biti zadovoljeni sljedeći uvjeti:

broj aktiviranja kočnice:

20

trajanje ciklusa kočenja:

60 s

početna brzina na početku kočenja:

60 km/h

kočenje:

Pri ovim se ispitivanjima silu kojom se djeluje na upravljačku napravu mora prilagoditi tako da se prosječno puno usporenje od 3 m/s2 u odnosu na masu vučenog vozila PR postigne pri prvoj upotrebi kočnica. Ta sila mora ostati jednaka pri svakoj sljedećoj upotrebi kočnica.

Stupanj kočenja vučenog vozila izračunava se prema formuli iz točke 2.2.3.5.:

Formula

brzina na kraju kočenja:

Formula

pri čemu je:

zR

=

stupanj kočenja vučenog vozila,

zR+M

=

stupanj kočenja skupa vozila (traktor s vučenim vozilom),

R

=

vrijednost otpora kotrljanja = 0,01,

FM

=

ukupna vertikalna statička reakcija između površine ceste i kotača traktora (N),

FR

=

ukupna vertikalna statička reakcija između površine ceste i kotača vučenog vozila (N),

F1

=

vertikalna statička reakcija dijela mase vučenog vozila koju nosi nekočena osovina (osovine) (N),

F2

=

vertikalna statička reakcija dijela mase vučenog vozila koju nosi kočena osovina (osovine) (N),

PR

=

PR = FR/g

v1

=

početna brzina (km/h),

v2

=

konačna brzina (km/h).

2.5.5.   Kočni učinak s vrućim kočnicama

Na kraju ispitivanja u skladu s točkom 2.5.4. mora se izmjeriti učinak radnog kočnog sustava s vrućim kočnicama pod istim uvjetima kao pri ispitivanju tipa 0, ali pod različitim toplinskim uvjetima i pri početnoj brzini od 60 km/h. Kočna sila (vrućih kočnica) na obodu kotača ne smije biti manja od 40 % najvećeg statičkog opterećenja kotača i manja od 60 % vrijednosti zabilježene pri ispitivanju tipa 0 pri istoj brzini.

2.5.6.   Ispitivanje slobodnog okretanja kotača

Nakon završetka ispitivanja iz točke 2.5.5. kočnice se moraju ohladiti na temperaturu hladnih kočnica (tj. < 100 °C) pa se mora provjeriti da je slobodno okretanje kotača vozila moguće tako što se jedan od sljedećih uvjeta ispuni:

2.5.6.1.

kotači se slobodno okreću (tj. može ih se vrtjeti rukom);

2.5.6.2.

potvrđeno je da asimptotske temperature ne prelaze povećanje temperature bubnja/diska za 80 °C ako vozilo vozi konstantnom brzinom v = 60 km/h s otpuštenim kočnicama, u kom se slučaju preostali kočni učinak može smatrati prihvatljivim.

3.   Učinak kočnih sustava

3.1.   Traktori kategorija T i C

3.1.1.   Radni kočni sustavi

3.1.1.1.   U uvjetima ispitivanja tipa 0 radni kočni sustav mora se ispitivati pod uvjetima navedenima u sljedećoj tablici:

 

vmax ≤ 30 km/h

vmax > 30 km/h

V

= vmax

= vmax

s (metri)

≤ 0,15 v + v2/92

≤ 0,15 v + v2/130

dm

≤ 3,55 m/s2

≤ 5 m/s2

F (nožna upravljačka naprava)

≤ 600 N

≤ 600 N

F (ručna upravljačka naprava)

≤ 400 N

≤ 400 N

pri čemu je:

vmax

=

najveća konstrukcijska brzina vozila,

V

=

propisana ispitna brzina,

S

=

zaustavni put

dm

=

prosječno puno usporenje

F

=

sila primijenjena na upravljačku napravu

3.1.1.2.   Kad je riječ o traktorima koji smiju vući nekočeno vučeno vozilo kategorije R ili S, mora se postići najmanji kočni učinak propisan za odgovarajući traktor (za ispitivanje tipa 0 s odspojenim motorom) dok je za traktor priključeno nekočeno vučeno vozilo opterećeno do najveće tehnički dopuštene mase koju je naveo proizvođač.

Kočni učinak skupa vozila provjerava se izračunom koji se odnosi na najveći kočni učinak koji je traktor stvarno stvarno postignuo tijekom ispitivanja tipa 0 s odspojenim motorom, za opterećeni i neopterećeni traktor, pomoću sljedeće formule (ispitivanja u praksi s priključenim nekočenim vučenim vozilom nisu potrebna):

Formula

pri čemu je:

dM+R

=

izračunano prosječno puno usporenje traktora kad je na njega priključeno nekočeno vučeno vozilo u m/s2

dM

=

najveće prosječno puno usporenje samog traktora postignuto tijekom ispitivanja tipa 0 s odspojenim motorom u m/s2

PM

=

masa traktora (prema potrebi uključujući sve utege i/ili dodatna opterećenja)

PM_laden

=

masa opterećenog traktora

PM_par_laden

=

masa djelomično opterećenog traktora

PM_unladen

=

masa neopterećenog traktora

PR

=

dio najveće mase koju nosi osovina (osovine) vučenog vozila bez radne kočnice koje može biti spojeno (kako je naveo proizvođač traktora)

„PM+R

=

masa skupa vozila (masa „PM” + navedena masa nekočenog vučenog vozila PR)

3.1.1.2.1.   Najmanji kočni učinak skupa vozila

Najmanji kočni učinak skupa vozila ne smije biti manji od 4,5 m/s2 za traktore s vmax > 30 km/h i ne smije biti manji od 3,2 m/s2 za traktore s vmax ≤ 30 km/h, u opterećenom i neopterećenom stanju. Prema izboru proizvođača traktora tehnička služba može provesti dodatno ispitivanje tipa 0 za masu djelomično opterećenog traktora koju je naveo proizvođač kako bi se utvrdila najveća dopuštena masa nekočenog vučenog vozila koja ispunjava zahtjev u pogledu najmanjeg kočnog učinka skupa vozila za takvu „masu skupa vozila”.

Izmjerene vrijednosti „dm” za prethodno navedene uvjete opterećenja i odgovarajuće izračunane vrijednosti „dM+R” moraju se zabilježiti u izvješću o ispitivanju.

Najveća navedena vrijednost za masu nekočenog vučenog vozila ne smije prijeći 3 500 kg.

3.1.2.   Pomoćni kočni sustav

Pomoćni kočni sustav, čak i ako se upravljačka naprava koja ga aktivira upotrebljava i za druge kočne funkcije, mora omogućiti zaustavni put koji ne prelazi sljedeće vrijednosti i prosječno puno usporenje koje nije manje od sljedećih vrijednosti:

Traktori s vmax ≤ 30 km/h:

0,15 v + (v2/39)

(drugi član ovog izraza odgovara prosječnom punom usporenju dm = 1,5 m/s2).


Traktori s vmax > 30 km/h:

0,15 v + (v2/57)

(drugi član ovog izraza odgovara prosječnom punom usporenju dm = 2,2 m/s2).

Propisani kočni učinak mora se postići primjenom sile na upravljačku napravu koja ne smije prijeći 600 N za nožne ili 400 N za ručne upravljačke naprave. Upravljačka naprava mora biti postavljena tako da je vozač može lako i brzo aktivirati.

3.1.3.   Parkirni kočni sustav

3.1.3.1.   Parkirni kočni sustav mora biti, makar u kombinaciji s nekim od drugih kočnih sustava, sposoban zadržati opterećeni traktor na nizbrdici ili uzbrdici od 18 %. Ovaj zahtjev mora biti ispunjen čak i tijekom razdoblja hlađenja. Razdoblje hlađenja smatra se završenim nakon što temperatura kočnice dođe do temperature od 10 °C iznad temperature okoliša.

3.1.3.2.   Za vozila kategorije T4.3 parkirni kočni sustav mora biti, čak i kad je u kombinaciji s nekim od drugih kočnih sustava, sposoban zadržati opterećeni traktor na nizbrdici ili uzbrdici od 40 %. Ovaj zahtjev mora biti ispunjen čak i tijekom razdoblja hlađenja. Razdoblje hlađenja smatra se završenim nakon što temperatura kočnice dođe do temperature od 10 °C iznad temperature okoliša.

3.1.3.3.   Ispitivanje učinka parkirnog kočnog sustava s vrućim i hladnim kočnicama

Radi provjere može li parkirni kočni sustav zadržati opterećeni traktor na nizbrdicama i uzbrdicama iz točaka 3.1.3.1. i 3.1.3.2. mjerenja se moraju provesti pod sljedećim uvjetima:

kočnice su zagrijane na temperaturu ≥ 100 °C (izmjerenu na tarnoj površini diska ili vanjskoj strani bubnja);

statičko ispitivanje parkirnog kočnog sustava s vrućim kočnicama kada je njihova temperatura ≥ 100 °C;

statičko ispitivanje parkirnog kočnog sustava s hladnim kočnicama kada je njihova temperatura ≤ temperatura okoliša + 10 °C.

U slučaju kočnica potopljenih u ulje, proizvođač vozila i tehnička služba moraju se dogovoriti o metodi kojom se obavlja ova provjera. Metoda ispitivanja i rezultati moraju biti priloženi u izvješću o homologaciji.

3.1.3.4.   Kod traktora na koje se smiju spajati vučena vozila parkirni kočni sustav traktora mora biti sposoban zadržati skup vozila u stanju mirovanja na nizbrdici ili uzbrdici od 12 % pri najvećoj dopuštenoj masi koju je naveo proizvođač traktora.

Ako ovaj zahtjev ne može biti ispunjen zbog fizičkih ograničenja (npr. ograničenog raspoloživog prianjanja između ceste i guma da bi traktor proizveo dovoljne kočne sile), smatra se da je ovaj zahtjev ispunjen ako je zadovoljen alternativni zahtjev točke 3.1.3.4 povezan s točkom 2.2.1.20. Priloga I.

3.1.3.4.1.   Zahtjev iz točke 3.1.3.4. smatra se ispunjenim kada su zadovoljeni uvjeti iz točaka 3.1.3.4.1.1. ili 3.1.3.4.1.2. u nastavku:

3.1.3.4.1.1.

čak i kad se motor traktora ne vrti, skup vozila najveće dopuštene mase mora ostati u stanju mirovanja na propisanom nagibu nakon što vozač aktiviranjem jedne upravljačke naprave sa svojeg sjedala upotrijebi parkirni kočni sustav traktora i radni kočni sustav vučenog vozila ili samo jedan od tih dvaju kočnih sustava;

3.1.3.4.1.2.

parkirni kočni sustav traktora može držati traktor spojen s nekočenim vučenim vozilom čija je masa jednaka najvećoj „masi skupa vozila PM+R” navedenoj u izvješću o ispitivanju.

„PM+R

=

masa skupa vozila (masa „PM” + navedena masa nekočenog vučenog vozila PR), u skladu s točkom 3.1.1.2. i izvješćem o ispitivanju.

„PM”

=

masa traktora (prema potrebi uključujući sve utege i/ili dodatna opterećenja ili oboje).

3.1.3.5.   Dopušten je parkirni kočni sustav koji treba višekratno aktivirati da bi se postigao propisani kočni učinak.

3.1.4.   Preostali kočni učinak nakon greške u prijenosu

3.1.4.1.   Kad je riječ o traktorima kategorije Tb čija je najveća konstrukcijska brzina veća od 60 km/h, preostali kočni učinak radnog kočnog sustava mora, u slučaju greške dijela prijenosnog mehanizma, postići zaustavni put koji nije duži od sljedećih vrijednosti i prosječno puno usporenje koje nije manje od sljedećih vrijednosti, pri čemu sila za aktiviranje ne smije prijeći 70 daN tijekom ispitivanja tipa 0 s odspojenim motorom od početnih brzina za odgovarajuću kategoriju vozila:

v (km/h)

Zaustavni put OPTEREĆENO – [m]

dm [m/s2]

Zaustavni put NEOPTEREĆENO – [m]

dm [m/s2]

40

Formula

1,3

Formula

1,3

Ovaj se zahtjev ne smije tumačiti kao odstupanje od zahtjeva koji se odnose na pomoćno kočenje.

3.1.4.2.   Ispitivanje preostalog kočnog učinka provodi se simuliranjem stvarnih uvjeta greške u radnom kočnom sustavu.

3.2.   Vozila kategorija R i S

3.2.1.   Radni kočni sustav

3.2.1.1.   Zahtjevi s obzirom na ispitivanje vozila kategorije R1 ili S1

Ako je na vučena vozila kategorije R1 ili S1 ugrađen radni kočni sustav, učinak tog sustava mora ispunjavati zahtjeve propisane za vozila kategorije R2 ili S2.

3.2.1.2.   Zahtjevi s obzirom na ispitivanje vozila kategorije R2

Ako je radni kočni sustav povezanog ili polupovezanog tipa, zbroj sila koje djeluju na obodu kočenih kotača mora biti najmanje X % najvećeg statičkog opterećenja kotača:

X

=

„50” za vučeno vozilo čija je najveća konstrukcijska brzina veća od 30 km/h,

X

=

„35” za vučeno vozilo čija je najveća konstrukcijska brzina veća od 30 km/h,

Ako je vučeno vozilo opremljeno pneumatskim kočnim sustavom, tijekom ispitivanja tlak u upravljačkom vodu ne smije prijeći 650 kPa (i/ili odgovarajuću digitalnu vrijednost kako je utvrđena u normi ISO 11992:2003, uključujući normu ISO 11992-2:2003 i njezinu izmjenu 1:2007 o električnom upravljačkom vodu), a tlak u vodu napajanja ne smije prijeći 700 kPa.

Ako je vučeno vozilo opremljeno hidrauličkim kočnim sustavom, tijekom ispitivanja tlak u upravljačkom vodu ne smije prijeći 11 500 kPa, a tlak u dopunskom vodu mora biti između 1 500 kPa i 1 800 kPa.

Ispitna brzina je 60 km/h ili najveća konstrukcijska brzina vučenog vozila, ovisno o tome koja je vrijednost niža.

Ako je kočni sustav inercijskog tipa, mora ispunjavati uvjete navedene u Prilogu VIII.

3.2.1.3.   Zahtjevi s obzirom na ispitivanje vozila kategorije R3, R4 ili S2

Zbroj sila koje djeluju na obodu kočenih kotača mora biti najmanje X % najvećeg statičkog opterećenja kotača:

X

=

„50” za vučeno vozilo kategorije R3, R4 ili S2 čija je najveća konstrukcijska brzina veća od 30 km/h,

X

=

„35” za vučeno vozilo kategorije R3a, R4a ili S2a čija najveća konstrukcijska brzina nije veća od 30 km/h.

Ako je vučeno vozilo opremljeno pneumatskim kočnim sustavom, tijekom ispitivanja tlak u upravljačkom vodu ne smije prijeći 650 kPa, a tlak u vodu napajanja ne smije prijeći 700 kPa.

Ispitna brzina je 60 km/h ili najveća konstrukcijska brzina vučenog vozila, ovisno o tome koja je vrijednost niža.

Ako je vučeno vozilo opremljeno hidrauličkim kočnim sustavom, tijekom ispitivanja tlak u upravljačkom vodu ne smije prijeći 11 500 kPa, a tlak u dopunskom vodu mora biti između 1 500 kPa i 1 800 kPa.

3.2.1.4.   Unutar jedne skupine osovina dopušteno je blokiranje kotača na jednoj osovini tijekom ispitivanja tipa 0. Ovaj se zahtjev ne smije tumačiti kao odstupanje od zahtjeva točke 6.3.1. Priloga XI. koji se odnose na blokiranje neposredno kontroliranih kotača.

3.2.2.   Parkirni kočni sustav

3.2.2.1.   Parkirni kočni sustav kojim je opremljeno vučeno vozilo mora biti sposoban opterećeno vozilo odspojeno od traktora držati u stanju mirovanja na nizbrdici ili uzbrdici od 18 %.

3.2.2.2.   Zahtjevi iz točke 3.2.2.1. moraju biti ispunjeni i tijekom razdoblja hlađenja. Razdoblje hlađenja smatra se završenim nakon što temperatura kočnice dođe do temperature od 10 °C iznad temperature okoliša.

3.2.2.3.   Ispitivanje učinka parkirnog kočnog sustava s vrućim i hladnim kočnicama

Zahtjev u pogledu ispitivanja iz točke 3.1.3.3. primjenjuje se na odgovarajući način.

3.2.3.   Automatski kočni sustav

Učinak automatskog kočnog sustava u slučaju greške, kako je opisano u točkama 2.2.1.17. i 2.2.1.18. Priloga I., pri ispitivanju opterećenog vozila pri brzini od 40 km/h ili 0,8 vmax (niža od dvije vrijednosti) ne smije biti manji od 13,5 % najvećeg statičkog opterećenja kotača. Blokiranje kotača dopušteno je pri učinku koji je veći od 13,5 %.

3.3.   Vrijeme odziva za vozila kategorija T, C, R i S

3.3.1.   Ako je u vozilo ugrađen radni kočni sustav koji potpuno ili djelomično ovisi o izvoru energije koji nije snaga vozača, moraju biti zadovoljeni sljedeći zahtjevi:

3.3.1.1.

pri kočenju u nuždi vrijeme koje prođe od trenutka početka aktiviranja upravljačke naprave do trenutka kad kočna sila na najnepovoljnije postavljenoj osovini dostigne razinu koja odgovara propisanom učinku ne smije biti dulje od 0,6 sekundi;

3.3.1.2.

smatra se da vozila opremljena pneumatskim kočnim sustavima, vučena vozila opremljena hidrauličkim kočnim sustavima i traktori s hidrauličkim upravljačkim vodom zadovoljavaju zahtjeve iz točke 3.3.1. ako vozilo odgovara odredbama iz Priloga III.;

3.3.1.3.

smatra se da traktori opremljeni hidrauličkim kočnim sustavima zadovoljavaju zahtjeve iz točke 3.3.1. ako pri kočenju u nuždi u roku od 0,6 sekundi ostvare usporenje vozila ili tlak u kočnom cilindru s najslabijim učinkom koji odgovara propisanom učinku;

3.3.1.4.

smatra se da traktori s jednom kočenom osovinom i automatskim uključivanjem pogona na svim ostalim osovinama tijekom kočenja zadovoljavaju zahtjeve iz točke 3.3.1. ako traktor zadovoljava propisani zaustavni put i propisanu vrijednost prosječnog punog usporenja za predmetnu kategoriju vozila u skladu s točkom 3.1.1.1., ali u ovom je slučaju potrebno stvarno izmjeriti oba parametra.

Dodatak 1.

Raspodjela kočne sile po osovinama vozila i zahtjevi u pogledu sukladnosti traktora i vučenog vozila

1.   Opći zahtjevi

1.1.   Vozila kategorija T, C, R i S

1.1.1.   Vozila kategorija Ta, Ca, R2a, R3a, R4a i S2a čija je najveća konstrukcijska brzina veća od 30 km/h moraju ispunjavati sljedeće zahtjeve ovog Dodatka:

1.1.1.1.

zahtjevi u pogledu kompatibilnosti povezani s dijagramima 2. i 3., prema potrebi, moraju djelovati automatski ako se upotrebljava posebna naprava. Za prikolice s elektronički upravljanom raspodjelom kočne sile zahtjevi ovog Dodatka primjenjuju se samo ako je prikolica električno povezana s traktorom ISO 7638:2003 priključkom;

1.1.1.2.

U slučaju greške u upravljanju posebne naprave predmetno vozilo mora postići kočni učinak iz točke 5.;

1.1.1.3.

zahtjeve za označivanje iz točke 6.

1.1.2.   Vozila kategorija Tb, R2b, R3b, R4b i S2b moraju ispunjavati odgovarajuće zahtjeve ovog Dodatka. Ako se upotrijebi posebna naprava, ona mora djelovati automatski.

1.1.3.   Međutim, vozila kategorija navedenih u točki 1.1.1. i ona navedena u točki 1.1.2. koja su opremljena protublokirajućim kočnim sustavom kategorije 1 ili 2 (traktori) i kategorije A ili B (vučena vozila) koja ispunjavaju odgovarajuće zahtjeve Priloga XI. moraju isto tako ispuniti sve odgovarajuće zahtjeve ovog Dodatka, uz sljedeće iznimke:

1.1.3.1.

nije potrebna sukladnost sa zahtjevima u pogledu iskorištenja prianjanja koji su povezani s dijagramom 1.;

1.1.3.2.

za traktore i vučena vozila nije potrebna sukladnost sa zahtjevima u pogledu kompatibilnosti u neopterećenom stanju koji su povezani s dijagramima 2. i 3. Međutim, u svim uvjetima opterećenja stupanj kočenja mora razvijati pod tlakom između 20 kPa i 100 kPa (pneumatski kočni sustavi) i između 350 i 1 800 kPa (hidraulički kočni sustavi) ili jednakovrijedne digitalne vrijednosti na spojnoj glavi upravljačkog voda (vodova);

1.1.3.3.

za vozila opremljena posebnom napravom koja automatski kontrolira raspodjelu kočne sile po osovinama ili automatski regulira kočnu silu prema opterećenju osovine (osovina) primjenjuju se zahtjevi iz točaka 5. i 6.

1.1.4   Ako je vozilo opremljeno kočnim sustavom za kontinuirano kočenje, pri određivanju učinka vozila s obzirom na odredbe ovog Dodatka u obzir se ne uzima sila usporavanja.

1.2.   Zahtjevi povezani s dijagramima iz točaka .3.1.6.1., 4.1. i 4.2. vrijede za vozila s pneumatskim i električnim upravljačkim vodom u skladu s točkom 2.1.4. Priloga I. ili s hidrauličkim upravljačkim vodom u skladu s točkom 2.1.5. Priloga I. U svakom slučaju referentna vrijednost (apscisa dijagrama) bit će vrijednost tlaka ili električnog signala koji se prenosi po upravljačkom vodu:

1.2.1.

za vozila opremljena u skladu s točkom 2.1.4.1.1. Priloga I. ta vrijednost mora biti stvarni pneumatski tlak u upravljačkom vodu (pm);

1.2.2.

za vozila opremljena u skladu s točkom 2.1.4.1.2. ili 2.1.4.1.3. Priloga I. ta vrijednost mora biti tlak koji odgovara digitalnoj vrijednosti koja se prenosi po električnom upravljačkom vodu u skladu s normom ISO 11992:2003, uključujući normu ISO 11992-2:2003 i njezinu izmjenu 1:2007.

Vozila opremljena u skladu s točkom 2.1.4.1.2. Priloga I. (s pneumatskim i električnim upravljačkim vodom) moraju ispunjavati zahtjeve iz dijagrama koji se odnose na oba upravljačka voda. Međutim, krivulje značajki kočenja povezane s oba upravljačka voda ne moraju biti jednake;

1.2.3.

za vozila opremljena u skladu s točkom 2.1.5.1. Priloga I. ta vrijednost mora biti stvarni hidraulički tlak u upravljačkom vodu (pm);

1.3.   Potvrđivanje razvoja kočne sile.

1.3.1.   Tijekom homologacije mora se provjeriti da je razvoj kočenja na osovini svake nezavisne skupine osovina unutar sljedećih raspona tlaka:

1.3.1.1.

opterećena vozila:

 

najmanje jedna osovina mora početi razvijati kočnu silu kad je tlak na spojnoj glavi u rasponu od 20 do 100 kPa (pneumatski kočni sustavi), od 350 do 1 800 kPa (hidraulički kočni sustavi) ili jednakovrijedne digitalne vrijednosti.

 

Najmanje jedna osovina svake druge skupine osovina mora početi razvijati kočnu silu kad je tlak na spojnoj glavi ≤ 120 kPa (pneumatski kočni sustavi), 2 100 kPa (hidraulički kočni sustavi) ili jednakovrijedne digitalne vrijednosti;

1.3.1.2.

neopterećena vozila:

najmanje jedna osovina mora početi razvijati kočnu silu kad je tlak na spojnoj glavi u rasponu od 20 do 100 kPa (pneumatski kočni sustavi), od 350 do 1 800 kPa (hidraulički kočni sustavi) ili jednakovrijedne digitalne vrijednosti.

1.3.1.3.

Kad je kotač (kotači) osovine (osovina) podignut i kad se slobodno okreće, potrebno je povećavati kočnu silu i izmjeriti tlak na spojnoj glavi u trenutku kad više nije moguće zavrtjeti kotač (kotače) rukom. Za traktore kategorije C može se upotrijebiti alternativni postupak za potvrđivanje razvoja kočne sile (npr. uklanjanjem gusjenica). Tim se stanjem utvrđuje razvoj kočne sile.

2.   Simboli

i

=

indeks osovine (i = 1, prednja osovina; i = 2, druga osovina itd.)

E

=

osovinski razmak

ER

=

razmak između spojne točke i središta osovine vučenog vozila s krutim rudom i vučenog vozila sa središnjom osovinom

fi

=

Ti/Ni, iskorištenje prianjanja na osovini „i”

Fi

=

vertikalna reakcija površine ceste na osovinu „i” u statičkim uvjetima

FM

=

ukupna vertikalna statička reakcija površine ceste na kotače traktora

g

=

ubrzanje djelovanjem sile teže: g = 9,81 m/s2

h

=

visina težišta od tla koju je odredio proizvođač i s kojom se složila tehnička služba koja provodi homologacijsko ispitivanje

J

=

usporenje vozila

k

=

teoretski koeficijent prianjanja između gume i površine ceste

P

=

masa vozila

Ni

=

vertikalna reakcija površine ceste na osovinu „i” pri kočenju

pm

=

tlak na spojnoj glavi upravljačkog voda

FR

=

ukupna vertikalna statička reakcija površine ceste na sve kotače vučenog vozila.

FRmax

=

vrijednost FR pri najvećoj masi vučenog vozila

Ti

=

sila kojom kočnice djeluju na osovinu „i” u uobičajenim uvjetima kočenja na cesti

TM

=

zbroj kočnih sila na obodu svih kotača traktora,

TR

=

zbroj kočnih sila Ti na obodu svih kotača vučenog vozila

z

=

stupanj kočenja vozila = J/g

3.   Zahtjevi za traktore kategorije T

3.1.   Dvoosovinski traktori

3.1.1.   Za sve kategorije traktora s vrijednošću „k” između 0,2 i 0,8:

z ≥ 0,10 + 0,85 (k – 0,20)

Odredbe iz točaka 3.1.1. i 4.1.1. ne utječu na zahtjeve iz Priloga II. s obzirom na kočni učinak. Međutim, ako se tijekom ispitivanja na temelju odredaba točaka 3.1.1. i 4.1.1. ustanovi da je kočni učinak veći od onih propisanih u Prilogu II., primjenjuju se odredbe koje se odnose na krivulje iskorištenja prianjanja na područjima dijagrama 1. koje su određene ravnim crtama k = 0,8 i z = 0,8.

3.1.2.   Za sve stupnjeve opterećenja vozila krivulja iskorištenja prianjanja stražnje osovine ne smije se nalaziti iznad krivulje iskorištenja prianjanja prednje osovine:

3.1.2.1.

za sve stupnjeve kočenja između 0,15 i 0,30

Smatra se da je i taj uvjet ispunjen ako se za stupnjeve kočenja između 0,15 i 0,30 krivulje iskorištenja prianjanja svake osovine nalaze između dviju crta usporednih s crtom idealnog iskorištenja prianjanja određenog jednadžbom k = z + 0,08 kako je prikazano na dijagramu 1. ovog Dodatka i ako krivulja iskorištenja prianjanja stražnje osovine za stupnjeve kočenja između z > 0,3 odgovara odnosu:

z ≥ 0,3 + 0,74 (k – 0,38).

3.1.3.   Za traktore koji smiju vući vozila kategorije R3b, R4b i S2b s pneumatskim kočnim sustavima:

3.1.3.1.

pri ispitivanju s isključenim izvorom energije, blokiranim vodom napajanja, posudom obujma 0,5 litre povezanom s pneumatskim upravljačkim vodom i s tlakom sustava koji odgovara uklopnom i isklopnom tlaku tlačnog regulatora, tlak pri punom aktiviranju upravljačke naprave za kočenje mora biti između 650 i 850 kPa na spojnim glavama voda napajanja i pneumatskog upravljačkog voda bez obzira na opterećenje vozila;

3.1.3.2.

za vozila opremljena električnim upravljačkim vodom puno aktiviranje upravljačke naprave radnog kočnog sustava mora osigurati digitalnu vrijednost koja odgovara tlaku između 650 i 850 kPa (vidjeti normu ISO 11992:2003, uključujući normu ISO 11992-2:2003 i njezinu izmjenu 1:2007);

3.1.3.3.

te vrijednosti moraju biti dokazivo prisutne na traktoru kad se traktor odvoji od vučenog vozila. Pojasevi sukladnosti u dijagramima iz točaka 3.1.6., 4.1. i 4.2. ne smiju se proširiti preko 750 kPa i/ili odgovarajuće digitalne vrijednosti (vidjeti normu ISO 11992:2003, uključujući normu ISO 11992-2:2003 i njezinu izmjenu 1:2007);

3.1.3.4.

mora se osigurati da je na spojnoj glavi voda napajanja dostupan tlak od najmanje 700 kPa kad je sustav na uklopnom tlaku. Taj se tlak mora dokazati bez upotrebe radnih kočnica.

3.1.4.   Za traktore koji smiju vući vozila kategorije R3b, R4b i S2b s hidrauličkim kočnim sustavima:

3.1.4.1.

pri ispitivanju s izvorom energije u praznom hodu i pri 2/3 najveće brzine vrtnje motora upravljački vod simulatora vučenog vozila (točka 3.6. Priloga III.) priključuje se na hidraulički upravljački vod. Pri punom aktiviranju upravljačke naprave za kočenje tlak mora biti između 11 500 i 15 000 kPa na hidrauličkom upravljačkom vodu i između 1 500 i 3 500 kPa na dopunskom vodu, bez obzira na opterećenje vozila;

3.1.4.2.

te vrijednosti moraju biti dokazivo prisutne na traktoru kad se odvoji od vučenog vozila. Pojasevi sukladnosti u dijagramima iz točaka 3.1.6., 4.1. i 4.2. ne smiju se proširiti preko 13 300 kPa

3.1.5.   Provjera zahtjeva navedenih u točkama 3.1.1. i 3.1.2.

3.1.5.1.   Za provjeru zahtjeva iz točaka 3.1.1. i 3.1.2. proizvođač mora dostaviti krivulje iskorištenja prianjanja za prednje i stražnje osovine koje se izračunavaju prema formulama:

Formula

Formula

Za oba se sljedeća stanja opterećenosti moraju iscrtati krivulje:

3.1.5.1.1.

neopterećeno stanje, koje ne iznosi više od najmanje mase vozila koju je naveo proizvođač u opisnom dokumentu;

3.1.5.1.2.

opterećeno stanje; ako postoje različite mogućnosti raspodjele opterećenja, u obzir se uzima onu pri kojoj je prednja osovina najopterećenija.

3.1.5.2.   Ako za vozila sa stalnim pogonom na sve kotače ili stanjem kad je pogon na sve kotače uključen tijekom kočenja nije moguće provesti matematičku provjeru u skladu s točkom 3.1.5.1., proizvođač umjesto toga može ispitivanjem redoslijeda blokiranja kotača provjeriti da se za sve stupnjeve kočenja između 0,15 i 0,8, prednji kotači blokiraju istodobno ili prije blokiranja stražnjih kotača. Ova alternativa ne izuzima proizvođača od obveze dokazivanja sukladnosti s točkom 3.1.5.1. za stanje kad pogon na sve kotače nije uključen tijekom kočenja.

3.1.5.2.1.   Međutim, kad je riječ o traktorima koji automatski upotrebljavaju pogon na sve kotače kad se kočnica aktivira pri brzini vozila iznad 20 km/h, ali koji ne upotrebljavaju pogon na sve kotače automatski pri upotrebi radnog kočnog sustaa kod brzina ≤ 20 km/h, nije potrebno dokazati sukladnost s točkom 3.1.5.1. za stanje kada pogon na sve kotače nije uključen tijekom kočenja.

3.1.5.3.   Postupak za provjeru zahtjeva iz točke 3.1.5.2.:

3.1.5.3.1.   Ispitivanje redoslijeda blokiranja kotača provodi se na površini ceste s koeficijentom prianjanja koji nije veći od 0,3 i s koeficijentom od približno 0,8 (na suhoj cesti) pri početnim ispitnim brzinama navedenima u točki 3.1.5.3.2.

3.1.5.3.2.   Ispitne brzine:

 

0,8 vmax km/h, ali ne smije prijeći 60 km/h za usporenja na površini ceste s niskim koeficijentom trenja;

 

0,9 vmax za usporenja na površini ceste s visokim koeficijentom trenja.

3.1.5.3.3.   Sila pritiska na pedalu kočnice može prijeći dopuštene sile za aktiviranje u skladu s točkom 3.2.1.

3.1.5.3.4.   Sila pritiska na pedalu povećava se tako da se drugi kotač na vozilu blokira između 0,5 i 1 s nakon početka aktiviranja kočnice dok ne dođe do blokiranja obaju kotača na jednoj osovini (tijekom ispitivanja mogu se blokirati i dodatni kotači, npr. u slučaju istodobnog blokiranja).

3.1.5.4.   Ispitivanja propisana u točki 3.1.5.2. moraju se provesti dvaput na svakoj površini ceste. Ako rezultat jednog ispitivanja ne zadovolji, mora se provesti treće ispitivanje koje je odlučujuće.

3.1.6.   Traktori koji smiju vući vučena vozila koja nisu vučena vozila s krutim rudom i vučena vozila sa središnjom osovinom

3.1.6.1.   Dopušteni odnos između stupnja kočenja TM/FM i tlaka pm mora se nalaziti unutar područja prikazanih na dijagramu 2. za svaki tlak između 20 i 750 kPa (za pneumatski kočni sustav) i između 350 i 13 300 kPa (za hidraulički kočni sustav).

3.2.   Traktori s više od dviju osovina

Za vozila s više od dvije osovine vrijede zahtjevi navedeni u točki 3.1. Zahtjevi iz točke 3.1.2. s obzirom na redoslijed blokiranja kotača smatraju se zadovoljeni ako je za stupnjeve kočenja između 0,15 i 0,30 iskorišteno prianjanje barem jedne od prednjih osovina veće od iskorištenog prianjanja barem jedne od stražnjih osovina.

4.   Zahtjevi za vučena vozila

4.1.   Za vučena vozila s rudom opremljena pneumatskim ili hidrauličkim kočnim sustavima:

4.1.1.

Za vučena vozila s rudom i s dvije osovine vrijede sljedeći zahtjevi:

4.1.1.1.

Za vrijednosti „k” između 0,2 i 0,8:

z ≥ 0,1 + 0,85 (k – 0,2).

Odredbe iz točke 3.1.1. ne utječu na zahtjeve iz Priloga II. s obzirom na kočni učinak. Međutim, ako se tijekom ispitivanja na temelju odredaba iz točke 3.1.1. ustanovi da je kočni učinak veći od onih propisanih u Prilogu II., primjenjuju se odredbe koje se odnose na krivulje iskorištenja prianjanja na područjima dijagrama 1. ovog Priloga koje su određene ravnim crtama k = 0,8 i z = 0,8.

4.1.1.2.

Za sve stupnjeve opterećenja vozila krivulja iskorištenja prianjanja stražnje osovine ne smije se nalaziti iznad krivulje iskorištenja prianjanja prednje osovine za sve stupnjeve kočenja između 0,15 i 0,30. Smatra se da je i taj uvjet ispunjen ako se za stupnjeve kočenja između 0,15 i 0,30 ispunjena sljedeća dva uvjeta:

4.1.1.2.1.

krivulje iskorištenja prianjanja svake osovine nalaze se između dviju crta usporednih s crtom idealnog iskorištenja prianjanja koje su određene jednadžbama k = z + 0,08 i k = z – 0,08, kako je prikazano na dijagramu 1.;

i

4.1.1.2.2.

krivulja iskorištenja prianjanja za stražnju osovinu za stupnjeve kočenja z ≥ 0,3 odgovara odnosu z 0,3 + 0,74 (k – 0,38).

4.1.1.3.

Postupak za provjeru zahtjeva iz točaka 4.1.1.1. i 4.1.1.2. trebao bi biti onaj propisan odredbama točke 3.1.5.

4.1.2.

Za vučena vozila s rudom i s više od dviju osovina vrijede zahtjevi navedeni u točki 4.1.1. Zahtjevi iz točke 4.1.1. s obzirom na redoslijed blokiranja kotača smatraju se zadovoljeni ako je za stupnjeve kočenja između 0,15 i 0,30 iskorišteno prianjanje barem jedne od prednjih osovina veće od iskorištenog prianjanja barem jedne od stražnjih osovina.

4.1.3.

Dopušteni odnos između stupnja kočenja TR/FR i tlaka pm mora se nalaziti unutar područja prikazanih na dijagramu 3. za svaki tlak između 20 i 750 kPa (pneumatski) i između 350 i 13 300 kPa (hidraulički) za opterećeno i neopterećeno stanje.

4.2.   Za vučena vozila s krutim rudom i vučena vozila sa središnjom osovinom opremljena pneumatskim ili hidrauličkim kočnim sustavima:

4.2.1.

Dopušteni odnos između stupnja kočenja TR/FR i tlaka pm mora se nalaziti unutar dvaju područja prikazanih na dijagramu 3. tako da se vrijednosti okomite osi množe s 0,95. Taj zahtjev mora biti ispunjen pri svakom tlaku između 20 i 750 kPa (pneumatski) i između 350 i 13 300 kPa (hidraulički) za opterećeno i neopterećeno stanje.

4.3.   Za vučena vozila s rudom opremljena inercijskim kočnim sustavom

4.3.1.   Zahtjevi u skladu s točkom 4.1.1. vrijede i za vučena vozila s rudom opremljena inercijskim kočnim sustavom.

4.3.2.   Za vučena vozila s rudom opremljena inercijskim kočnim sustavom i s više od dviju osovina vrijede zahtjevi navedeni u točki 4.1.2. ovog Dodatka.

4.3.3.   Pri izračunu za provjeru sukladnosti s odredbama točke 4.1.1.3. može se zanemariti utjecaj dopuštene sile ruda D* (točka 10.3.1. Priloga VIII.).

5.   Zahtjevi koji moraju biti zadovoljeni u slučaju greške sustava raspodjele kočenja (regulatora kočne sile)

Ako su zahtjevi ovog Dodataka ispunjeni upotrebom posebne naprave (npr. mehanički upravljani ovjes vozila), u slučaju greške njezina upravljanja vozilo mora biti moguće zaustaviti pod uvjetima određenima za pomoćno kočenje traktora; na traktorima koji smiju vući vozilo opremljeno pneumatskim ili hidrauličkim kočnim sustavom mora biti moguće moći postići tlak na spojnoj glavi upravljačkog voda u rasponu iz točaka 3.1.3. i 3.1.4. U slučaju greške u upravljanju naprave na vučenim vozilima mora se postići učinak radne kočnice koji odgovara barem 30 % učinka propisanog za predmetno vozilo.

6.   Oznake

6.1.   Na vozilima koja ispunjavaju zahtjeve ovog Dodatka upotrebom naprave koja je mehanički upravljana ovjesom vozila moraju biti oznake u skladu sa zahtjevima propisanima na temelju članka 17. stavka 2. točke (k) i stavka 5. Uredbe (EU) br. 167/2013 s odgovarajućim podacima koji pokazuju korisnih hod naprave između položaja neopterećenog odnosno opterećenog stanja te ostalim podacima koji omogućuju provjeru podešenosti naprave.

6.1.1.   Ako se regulatorom kočne sile za različita opterećenja vozila upravlja preko ovjesa vozila na bilo koji drugi način, na vozilu moraju biti oznake s podacima koji omogućuju provjeru kako je ta naprava podešena.

6.2.   Ako su zahtjevi iz ovog Dodatka zadovoljeni upotrebom naprave koja podešava pneumatski ili hidraulički tlak u prijenosnom sustavu kočnice, na vozilu moraju biti oznake koje pokazuju opterećenjaa osovina na tlu, nominalni izlazni tlak u napravi i ulazni tlak koji ne smije biti manji od 80 % najvećeg konstrukcijskog tlaka koji je naveo proizvođač vozila za sljedeće stupnjeve opterećenja:

6.2.1.

najveće tehnički dopušteno opterećenje osovine (osovina) koja upravlja napravom;

6.2.2.

opterećenje (opterećenja) osovina koja odgovara neopterećenoj masi vozila u voznom stanju kako je navedena u izvješću o ispitivanju za homologaciju zahtjeva za kočenje;

6.2.3.

opterećenje (opterećenja) osovina koje je odredio proizvođač radi provjere podešavanja naprave u upotrebi ako se to opterećenje (ta opterećenja) razlikuje od vrijednosti opterećenja navedenih u točkama od 6.2.1. do 6.2.2.

6.3.   Oznake iz točaka 6.1. i 6.2. postavljene su na vozilu na vidnome mjestu i u neizbrisivom obliku. Primjer oznaka za mehanički upravljanu napravu na vozilu opremljenom pneumatskim ili hidrauličkom kočnim sustavom osiguran je u skladu sa zahtjevima propisanima na temelju članka 34. stavka 3. Uredbe (EU) br. 167/2013.

6.4.   Elektronički upravljani sustavi raspodjele kočne sile koji ne mogu ispuniti zahtjeve iz točaka 6.1., 6.2. i 6.3. moraju imati postupak samoprovjere funkcija koje utječu na raspodjelu kočne sile. Uz to, dok vozilo miruje, mora biti moguće provesti provjere utvrđene u točki 1.3.1. stvaranjem nazivne vrijednosti tlaka koja odgovara početku kočenja u opterećenom i neopterećenom stanju.

7.   Ispitivanje vozila

Tijekom homologacijskog postupka tehnička služba mora potvrditi sukladnost sa zahtjevima koji se nalaze u ovom Dodatku i provesti sva druga ispitivanja koja se smatraju potrebnima u tu svrhu. Izvješće o dodatnim ispitivanjima mora biti priloženo izvješću o homologaciji.

Dijagram 1.

Traktori kategorije Tb i vučena vozila s rudom kategorija R3b, R4b i S2b

(vidjeti točke 3.1.2.1. i 4.1.1.2.)

Image 2

Napomena: Donja granica k = z – 0,08 nije primjenjiva za iskorištenje prianjanja stražnje osovine.

Dijagram 2.

Dopušteni odnos između stupnja kočenja TM/PM i tlaka na spojnoj glavi pm za traktore kategorija T i C s pneumatskim ili hidrauličkim kočnim sustavima

Image 3

Tekst slike

Dijagram 3.

Dopušteni odnos između stupnja kočenja TR/FR i tlaka na spojnoj glavi pm za vučena vozila kategorija S2, R3 i R4 s pneumatskim ili hidrauličkim kočnim sustavima