Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R0002

Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/2 оd 30. rujna 2014. o dopuni Uredbe (EZ) br. 1060/2009 Europskog parlamenta i Vijeća u odnosu na regulatorne tehničke standarde za prezentaciju informacija koje agencije za kreditni rejting daju na raspolaganje Europskom nadzornom tijelu za vrijednosne papire i tržišta kapitala Tekst značajan za EGP

OJ L 2, 6.1.2015, p. 24–56 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2015/2/oj

6.1.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 2/24


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/2

оd 30. rujna 2014.

o dopuni Uredbe (EZ) br. 1060/2009 Europskog parlamenta i Vijeća u odnosu na regulatorne tehničke standarde za prezentaciju informacija koje agencije za kreditni rejting daju na raspolaganje Europskom nadzornom tijelu za vrijednosne papire i tržišta kapitala

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1060/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. rujna 2009. o agencijama za kreditni rejting (1), a posebno njezin članak 21. stavak 4. treći podstavak i članak 21. stavak 4.a treći podstavak,

budući da:

(1)

U članku 11.a stavku 1. Uredbe (EZ) br. 1060/2009 zahtijeva se da registrirane i certificirane agencije za kreditni rejting pri dodjeli kreditnog rejtinga ili izgleda vezanih uz rejting Europskom nadzornom tijelu za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA) dostave informacije o kreditnom rejtingu. Zahtjev se ne odnosi na rejtinge koji se izrađuju ili objavljuju isključivo ulagateljima uz plaćanje naknade. Od ESMA-e se zahtijeva da informacije o rejtingu koje su dostavile agencije za kreditni rejting objavi na javnoj internetskoj stranici naziva Europska platforma za kreditni rejting. Stoga je potrebno utvrditi pravila u vezi sa sadržajem i prezentacijom informacija koje bi agencije za kreditni rejting trebale dati na raspolaganje ESMA-i za objavu na Europskoj platformi za kreditni rejting.

(2)

Uz to, u članku 11. stavku 2. i članku 21. stavku 4. točki (e) Uredbe (EZ) br. 1060/2009 zahtijeva se da agencije za kreditni rejting ESMA-i dostave informacije o svojim prethodnim rezultatima i za potrebe kontinuiranog nadzora. Sadržaj i prezentacija tih informacija utvrđeni su u Delegiranoj uredbi Komisije (EU) br. 448/2012 (2) odnosno Delegiranoj uredbi Komisije (EU) br. 446/2012 (3). Kako bi ESMA mogla na učinkovitiji način obrađivati podatke te kako bi se registriranim i certificiranim agencijama za kreditni rejting pojednostavila dostava podataka, potrebno je utvrditi integrirane zahtjeve izvješćivanja za sve podatke koje bi registrirane i certificirane agencije za kreditni rejting trebale dostavljati ESMA-i. Stoga se ovom Uredbom utvrđuju pravila u vezi s podacima o kojima se izvješćuje za potrebe Europske platforme za kreditni rejting, informacijama o prethodnim rezultatima koje se daju na raspolaganje u središnjem registru koji je osnovala ESMA te informacijama koje agencije za kreditni rejting moraju periodično dostavljati ESMA-i za potrebe kontinuiranog nadzora agencija za kreditni rejting. Ovom se Uredbom stoga stavljaju izvan snage Delegirana uredba (EU) br. 448/2012 i Delegirana uredba (EU) br. 446/2012. ESMA bi u jednu bazu podataka trebala integrirati sve podatke koje su agencije za kreditni rejting dostavile za potrebe Europske platforme za kreditni rejting, za središnji registar i za stalni nadzor agencija za kreditni rejting.

(3)

Kako bi se osiguralo da se na Europskoj platformi za kreditni rejting nalaze ažurirane informacije o mjerama vezanima uz rejting koje se ne objavljuju isključivo ulagateljima uz plaćanje naknade, potrebno je opisati podatke koje treba dostaviti, uključujući rejting i izglede instrumenta ili subjekta kojem se dodjeljuje rejting, priopćenja za tisak uz mjere vezane uz rejting, izvješća uz aktivnosti državnog rejtinga, vrstu mjere vezane uz rejting te datum i vrijeme objave. Priopćenja za tisak posebno pružaju informacije o ključnim elementima za donošenje odluke o rejtingu. Europska platforma za kreditni rejting korisnicima pruža središnju točku pristupa ažuriranim informacijama o rejtingu te se njome smanjuju troškovi informacija tako što se omogućuje globalni pregled različitih rejtinga izdanih za svaki subjekt ili instrument kojem se dodjeljuje rejting.

(4)

Kako bi se osigurao globalni pregled svih rejtinga koje su dodijelile različite agencije za kreditni rejting istom subjektu ili instrumentu kojem se dodjeljuje rejting, agencije za kreditni rejting trebale bi se koristiti zajedničkim oznakama za subjekt i instrument kojem se dodjeljuje rejting pri dostavljanju podataka o rejtingu ESMA-i. Stoga bi jedini način jedinstvene globalne identifikacije za identifikaciju subjekata kojima se dodjeljuje rejting, izdavatelja, inicijatora i agencija za kreditni rejting trebao biti globalni identifikator pravne osobe (LEI).

(5)

Kako bi se osiguralo da su informacije na Europskoj platformi za kreditni rejting ažurirane, informacije o rejtingu trebale bi se prikupljati i objavljivati svakodnevno da bi se omogućilo ažuriranje platforme jednom dnevno izvan radnog vremena u Uniji.

(6)

Kako bi ESMA bila u stanju promptno reagirati u slučaju stvarnih ili mogućih nesukladnosti s Uredbom (EZ) br. 1060/2009, informacije o rejtingu koje su dostavile registrirane i certificirane agencije za kreditni rejting trebale bi ESMA-i omogućiti da strogo nadzire ponašanje i aktivnosti agencija za kreditni rejting. Stoga bi se podaci o kreditnim rejtinzima ESMA-i trebali dostavljati jednom mjesečno. Međutim, u cilju osiguravanja proporcionalnosti, agencije za kreditni rejting koje imaju manje od 50 zaposlenika i koje nisu članice grupe trebale bi imati mogućnost da podatke o kreditnim rejtinzima podnose svaka dva mjeseca. ESMA bi svejedno trebala imati mogućnost od tih agencija za kreditni rejting zahtijevati mjesečno izvješćivanje, ovisno o broju i vrsti njihovih kreditnih rejtinga, uključujući i složenost kreditne analize, značaj instrumenata ili izdavatelja kojima se dodjeljuje rejting i prikladnost samih ocjena da se koriste za regulatorne potrebe.

(7)

Kako bi se izbjeglo dvostruko dostavljanje podataka, ESMA bi se za kontinuirani nadzor trebala služiti podacima koji su već dostavljeni za potrebe Europske platforme za kreditni rejting. Za potrebe kontinuiranog nadzora od agencija za kreditni rejting trebalo bi se zahtijevati i da dostavljaju informacije o kreditnim rejtinzima i izgledima vezanima uz rejting koji se ne dostavljaju za potrebe Europske platforme za kreditni rejting.

(8)

ESMA bi se trebala služiti podacima dostavljenima za potrebe Europske platforme za kreditni rejting i za potrebe kontinuiranog nadzora kako bi prikupila informacije o prethodnim rezultatima koje bi trebala dati na raspolaganje u središnjem registru u skladu s člankom 11. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 1060/2009. Kako bi se dodatno olakšala usporedivost i osigurala dosljednost s podacima dostavljenima u skladu s Delegiranom uredbom (EU) br. 448/2012, od tek certificiranih agencija za kreditni rejting trebalo bi se zahtijevati da dostave podatke koji se odnose na razdoblje od najmanje deset godina prije certifikacije ili razdoblje od početka njihove djelatnosti. Certificirana agencija za kreditni rejting ne bi trebala biti dužna dostavljati te podatke, potpuno ili djelomično, ako može dokazati da to s obzirom na razmjer i složenost podataka ne bi bilo primjereno.

(9)

Agencije za kreditni rejting koje su članice grupe svoje bi podatke o rejtinzima ESMA-i trebale dostavljati zasebno ili ovlastiti jednu od agencija iz grupe da dostavlja podatke u njihovo ime. Međutim, zbog visoko integrirane organizacije agencija za kreditni rejting na razini Unije i radi lakšeg razumijevanja statističkih podataka, agencije za kreditni rejting potiče se da podnose zajednička izvješća za cijelu grupu.

(10)

Za potrebe kontinuiranog nadzora od strane ESMA-e i za objavljivanje izvješćâ o prethodnim rezultatima agencija za kreditni rejting, ove posljednje mogu također, na dobrovoljnoj osnovi, ESMA-u izvijestiti o kreditnim rejtinzima koje je izdala agencija za kreditni rejting iz treće zemlje koja pripada istoj grupi agencija za kreditni rejting, ali koji nisu priznati u skladu s člankom 4. stavkom 3. Uredbe (EZ) br. 1060/2009.

(11)

Pri podnošenju podataka, agencije za kreditni rejting trebale bi dodijeljene kreditne rejtinge i izglede vezane uz rejting razvrstati u različite kategorije: prema vrsti rejtinga i potkategoriji, poput sektora, grane djelatnosti ili vrsti imovine, ili prema vrsti izdavatelja i izdanju. Te se kategorije temelje na ESMA-inom prethodnom iskustvu pri prikupljanju podataka i potrebi nadzora podataka o kreditnom rejtingu.

(12)

Kako bi se osigurala dostava izvješća o kreditnim rejtinzima novih financijskih instrumenata koji bi mogli nastati kao rezultat financijskih inovacija, za izvješćivanje bi trebalo dodati kategoriju „ostali financijski instrumenti”. Štoviše, kreditni rejtinzi gospodarskih subjekata i kategorije rejtinga strukturiranih financijskih instrumenata također bi trebale sadržavati kategoriju „ostalo” kako bi uključili sve nove vrste izdanja gospodarskih subjekata ili strukturiranih financijskih instrumenata koji se ne mogu razvrstati u postojeće kategorije.

(13)

Kako bi ESMA mogla uspostaviti Europsku platformu za kreditni rejting i kako bi agencije za kreditni rejting imale dovoljno vremena da prilagode svoje unutarnje sustave novim zahtjevima izvješćivanja, agencije za kreditni rejting prvo bi izvješće trebale podnijeti do 1. siječnja 2016. Kako bi se osigurala usporedivost i kontinuitet podataka dostavljenih na temelju ove Uredbe, prvo bi izvješće trebalo sadržavati podatke o svim rejtinzima koji su dodijeljeni i nisu povučeni do 21. lipnja 2015. Uz to, prvo bi izvješće trebalo sadržavati podatke koji se odnose na kreditne rejtinge i izglede vezane uz rejting koje su dodijelile agencije za kreditni rejting u razdoblju od 21. lipnja 2015. do 1. siječnja 2016. Prvo bi izvješće trebalo sadržavati istu vrstu podataka kao što su podaci o rejtingu koje je nakon toga potrebno svakodnevno dostavljati.

(14)

Kako bi ESMA mogla primati i automatski obrađivati podatke u svojim internim sustavima, podaci koji se dostavljaju trebali bi biti sastavljeni u standardnom obliku. Zbog tehničkog napretka ESMA će vjerojatno morati ažurirati određene tehničke upute za izvješćivanje u pogledu prijenosa ili oblika datoteka koje agencije za kreditni rejting moraju podnositi te o tim uputama izvijestiti putem posebnih priopćenja ili smjernica.

(15)

Ova se Uredba temelji na nacrtu regulatornih tehničkih standarda koji je ESMA podnijela Komisiji u skladu s člankom 10. Uredbe (EU) br. 1095/2010 Europskog parlamenta i Vijeća (4).

(16)

ESMA je provela otvoreno javno savjetovanje o nacrtu regulatornih tehničkih standarda na kojem se ova Uredba temelji, izvršila analizu mogućih povezanih troškova i koristi te zatražila mišljenje Interesne skupine za vrijednosne papire i financijska tržišta osnovane u skladu s člankom 37. Uredbe (EU) br. 1095/2010.

(17)

Kako bi se ispunile obveze iz članka 2. stavka 3. Uredbe (EU) br. 462/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (5), ova bi se Uredba trebala primjenjivati od 21. lipnja 2015.,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Podaci koji se dostavljaju

1.   Agencije za kreditni rejting dostavljaju podatke o svim svojim dodijeljenim ili priznatim kreditnim rejtinzima ili izgledima vezanima uz rejting u skladu s člancima 8., 9. i 11. Agencije za kreditni rejting dostavljaju podatke o svim kreditnim rejtinzima i izgledima vezanima uz rejting koji su dodijeljeni na razini subjekta kojem se odjeljuje rejting te, kada je to primjenjivo, o svim njegovim izdanim dužničkim instrumentima.

2.   Agencije za kreditni rejting osiguravaju točnost, potpunost i dostupnost podataka koji se dostavljaju ESMA-i i osiguravaju da se izvješća podnose u skladu s člancima 8., 9. i 11. koristeći se primjerenim sustavima koji su izrađeni na temelju tehničkih uputa koje dostavlja ESMA.

3.   Agencije za kreditni rejting odmah izvješćuju ESMA-u o svim izvanrednim okolnostima koje mogu privremeno spriječiti ili odgoditi njihovo podnošenje izvješća u skladu s ovom Uredbom.

4.   Kad je riječ o grupama agencija za kreditni rejting, članice svake grupe mogu ovlastiti jednu članicu da u njihovo ime podnosi izvješća propisana ovom Uredbom. Svaka agencija za kreditni rejting u čije se ime takvo izvješće podnosi navodi se u podacima koji se podnose ESMA-i.

5.   Za potrebe članka 11. stavka 2. i članka 21. stavka 4. točke (e) Uredbe (EZ) br. 1060/2009, agencija za kreditni rejting koja podnosi izvješće u ime grupe može uključiti podatke o kreditnim rejtinzima i izgledima vezanima uz rejting koje je dodijelila agencija za kreditni rejting iz treće zemlje koja pripada istoj grupi, a koji nisu priznati. Ako agencija za kreditni rejting ne dostavi takve podatke, ona to objašnjava u svojem izvješću s kvalitativnim podacima, u Prilogu I. dijelu 1. tablici 1. poljima 9. i 10. ove Uredbe.

6.   Agencije za kreditni rejting objavljuju informacije o tome je li prijavljeni kreditni rejting ili izgled vezan uz rejting naručen ili nije, navodeći u potonjem slučaju je li nenaručen uz sudjelovanje ili nenaručen bez sudjelovanja, u skladu s člankom 10. stavkom 5. Uredbe (EZ) br. 1060/2009.

Članak 2.

Izvješćivanje o statusu neispunjavanja obveza i povlačenju

1.   Agencija za kreditni rejting izvješćuje o neispunjavanju obveza u pogledu rejtinga u Prilogu I. dijelu 2. tablici 2. poljima 6. i 13. u slučaju nastanka jednog od sljedećih događaja:

(a)

rejting pokazuje da je nastupilo neispunjavanje obveza u skladu s definicijom neispunjavanja obveza agencije za kreditni rejting;

(b)

rejting je povučen zbog insolventnosti subjekta kojem se dodjeljuje rejting ili zbog restrukturiranja duga;

(c)

u svim drugim slučajevima kada agencija za kreditni rejting smatra da je za subjekt ili instrument kojem se dodjeljuje rejting nastupilo neispunjavanje obveza, da je materijalno ugrožen ili slično tome.

2.   U slučaju povlačenja rejtinga o kojem se izvješćuje, razlog povlačenja navodi se u Prilogu I. dijelu 2. tablici 2. polju 11.

Članak 3.

Vrste rejtinga

Pri izvješćivanju o kreditnim rejtinzima ili izgledima vezanima uz rejting, agencije za kreditni rejting razvrstavaju ih u jednu od sljedećih vrsta rejtinga:

(a)

rejtinzi gospodarskih subjekata;

(b)

rejtinzi strukturiranih financijskih instrumenata;

(c)

rejtinzi država i javnih financija;

(d)

ostali financijski instrumenti.

Članak 4.

Rejtinzi gospodarskih subjekata

1.   Pri izvješćivanju o rejtinzima gospodarskih subjekata, agencije za kreditni rejting razvrstavaju ih u jednu od sljedećih grana djelatnosti:

(a)

financijske institucije, uključujući banke, brokere i trgovce;

(b)

osiguranje;

(c)

svi ostali gospodarski subjekti ili izdavatelji koji nisu uključeni u točke (a) i (b).

2.   Agencije za kreditni rejting razvrstavaju izdanja gospodarskih subjekata kao jednu od sljedećih vrsta izdanja:

(a)

obveznice;

(b)

pokrivene obveznice kako su navedene u članku 52. stavku 4. Direktive 2009/65/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (6) koje ispunjuju zahtjeve prihvatljivosti utvrđene člankom 129. stavcima 1. do 3., 6. i 7. Uredbe (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (7);

(c)

ostale vrste pokrivenih obveznica za koje je agencija za kreditni rejting pri dodjeli kreditnog rejtinga upotrebljavala posebne metodologije, modele ili ključne pretpostavke vezane uz rejting i koje nisu uključene u točku (b);

(d)

ostale vrste izdanja gospodarskih subjekata koje nisu uključene u točke (a), (b) i (c).

3.   Oznaka države subjekta kojem se dodjeljuje rejting ili njegovih izdanja u Prilogu I. dijelu 2. tablici 1. polju 10. jest oznaka države porijekla subjekta.

Članak 5.

Rejtinzi strukturiranih financijskih instrumenata

1.   Rejting strukturiranog financijskog instrumenta odnosi se na financijski instrument ili drugu imovinu koja proizlazi iz transakcije ili sheme sekuritizacije iz članka 4. stavka 1. podstavka 61. Uredbe (EU) br. 575/2013.

2.   Pri izvješćivanju o rejtinzima strukturiranih financijskih instrumenata, agencije za kreditni rejting razvrstavaju ih u jednu od sljedećih kategorija imovine:

(a)

vrijednosni papiri pokriveni imovinom, uključujući kredite za kupnju automobila, plovila, zrakoplova, studentske kredite, potrošačke kredite, kredite za mala i srednja poduzeća, kredite za zdravstvene usluge, kredite za kupnju montažnih kuća, kredite za filmsku produkciju, kredite za komunalno uređenje, leasing opreme, potraživanja po kreditnim karticama, porezne zaloge, nenaplative kredite, kredite za kupnju rekreacijskih vozila, leasing za privatne i poslovne korisnike i potraživanja od kupaca;

(b)

vrijednosni papiri pokriveni stambenim hipotekama, uključujući prvorazredne i neprvorazredne vrijednosne papire pokrivene stambenim hipotekama te hipotekarne stambene kredite;

(c)

vrijednosni papiri pokriveni hipotekama na poslovnim nekretninama, uključujući kredite za maloprodajne ili poslovne prostore, kredite za bolnice, za domove za njegu, za skladišne objekte, za hotele, za ustanove za njegu, kredite za gospodarsku djelatnost i kredite za višestambene objekte;

(d)

financijski instrumenti osigurani dužničkim financijskim instrumentima (CDO), uključujući financijske instrumente kolateralizirane kreditima (CLO), financijske instrumente osigurane kreditima, financijske instrumente osigurane sintetskim financijskim instrumentima (CSO), jednotranšne financijske instrumente osigurane dužničkim financijskim instrumentima, financijske instrumente osigurane kreditnim fondovima (CFO), financijske instrumente osigurane dužničkim financijskim instrumentima vrijednosnih papira pokrivenih imovinom (CDO ABS-a) te financijske instrumente osigurane dužničkim financijskim instrumentima financijskih instrumenata osiguranih dužničkim financijskim instrumentima (CDO CDO-a);

(e)

komercijalni zapisi pokriveni imovinom;

(f)

drugi strukturirani financijski instrumenti koji nisu obuhvaćeni točkama (a) do (e), uključujući strukturirane pokrivene obveznice, strukturirane investicijske alate, vrijednosne papire povezane s rizicima osiguranja i ponuditelje izvedenih financijskih instrumenata.

3.   Prema potrebi, agencija za kreditni rejting u Prilogu I. dijelu 2. tablici 1. polju 34. navodi i kojoj potkategoriji imovine pripada svaki ocjenjivani instrument.

4.   Oznaka države strukturiranih financijskih instrumenata navodi se u Prilogu I. dijelu 2. tablici 1. polju 10. i odgovara oznaci države porijekla većine uključene imovine. Kada nije moguće utvrditi državu porijekla većine uključene imovine, instrument kojem se dodjeljuje rejting označava se kao „međunarodni”.

Članak 6.

Rejtinzi država i javnih financija

1.   Pri podnošenju podataka o rejtinzima državnih i javnih subjekata i nadnacionalnih organizacija te o njihovu izdanom dugu, agencije za kreditni rejting razvrstavaju ih u jedan od sljedećih sektora:

(a)

država, ako je subjekt kojem se dodjeljuje rejting država ili je izdavatelj dužničkog financijskog instrumenta ili financijske obveze, dužničkog vrijednosnog papira ili drugog financijskog instrumenta kojem se dodjeljuje rejting država ili subjekt posebne namjene države, u skladu s člankom 3. stavkom 1. točkom v. podtočkama i. i ii. Uredbe (EZ) br. 1060/2009 i ako se rejting odnosi na državu;

(b)

regionalno ili lokalno tijelo, ako je ocjenjivani subjekt regionalno ili lokalno tijelo ili je izdavatelj dužničkog financijskog instrumenta ili financijske obveze, dužničkog vrijednosnog papira ili drugog financijskog instrumenta kojem se dodjeljuje rejting regionalno ili lokalno tijelo ili subjekt posebne namjene regionalnog ili lokalnog tijela, u skladu s člankom 3. stavkom 1. točkom v. podtočkama i. i ii. Uredbe (EZ) br. 1060/2009 i ako se rejting odnosi na regionalno ili lokalno tijelo;

(c)

međunarodna financijska institucija, u skladu s člankom 3. stavkom 1. točkom v. podtočkom iii. Uredbe (EZ) br. 1060/2009;

(d)

nadnacionalne organizacije, poput institucija koje nisu uključene u točku (c) i koje su osnovale, u vlasništvu su i kojima upravlja više od jedne države dioničarke, uključujući organizacije iz Priloga I. odjeljka U Uredbe (EZ) br. 1893/2006 Europskog parlamenta i Vijeća (8);

(e)

javni subjekti, uključujući one iz Priloga I. odjeljaka O, P i Q Uredbe (EZ) br. 1893/2006.

2.   Kada u slučaju međunarodnih financijskih institucija ili nadnacionalnih organizacija, određenih u stavku 1. točkama (c) i (d), nije moguće odrediti jednu državu kao državu izdavanja, izdavatelj kojem se dodjeljuje rejting označava se kao „međunarodni” u Prilogu I. dijelu 2. tablici 1. polju 10.

Članak 7.

Ostali financijski instrumenti

Kreditni rejtinzi ili izgledi vezani uz rejting koji su dodijeljeni za financijske instrumente definirane člankom 3. stavkom 1. točkom (k) Uredbe (EZ) br. 1060/2009 koji se ne mogu razvrstati kao izdanja gospodarskih subjekata iz članka 4. stavka 2. ove Uredbe, kao strukturirani financijski instrumenti iz članka 5. ove Uredbe ili kao izdanja država i javnih subjekata iz članka 6. ove Uredbe, pri izvješćivanju se navode u kategoriji ostalih financijskih instrumenata.

Članak 8.

Izvješćivanje za potrebe objavljivanja na Europskoj platformi za kreditni rejting

1.   Agencije za kreditni rejting dostavljaju podatke o svim kreditnim rejtinzima ili izgledima vezanima uz rejting u skladu s člankom 11.a stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 1060/2009 svaki puta kada dodijele ili priznaju kreditni rejting ili izglede vezane uz rejting koji se ne objavljuju isključivo ulagateljima uz plaćanje naknade.

2.   O kreditnim rejtinzima i izgledima vezanima uz rejting iz stavka 1. koji su izdani između 20:00:00 sati prema srednjoeuropskom vremenu (9) jednog dana i 19:59:59 sati prema srednjoeuropskom vremenu sljedećeg dana, izvješćuje se do 21:59:59 sati prema srednjoeuropskom vremenu sljedećeg dana.

3.   Za svaki kreditni rejting ili izglede vezane uz rejting dostavljene u skladu sa stavkom 1., istodobno se dostavlja prateće priopćenje za tisak iz Priloga I. odjeljka D dijela I. točke 5. Uredbe (EZ) br. 1060/2009. Ako se priopćenje za tisak prvo izda i dostavi na jeziku koji nije engleski, primjerak na engleskom jeziku može se dostaviti ako i kada postane raspoloživ.

4.   Za rejtinge iz članka 6. stavka 1. točaka (a), (b) i (c) dostavlja se prateće izvješće o istraživanju iz Priloga I. odjeljka D dijela III. točke 1. Uredbe (EZ) br. 1060/2009. Ako se izvješće o istraživanju prvo izda i dostavi na jeziku koji nije engleski, primjerak na engleskom jeziku može se dostaviti ako i kada postane raspoloživ.

Članak 9.

Izvješćivanje za potrebe nadzora ESMA-e

1.   Kako je navedeno u članku 21. stavku 4. točki (e) Uredbe (EZ) br. 1060/2009, agencije za kreditni rejting dostavljaju podatke o svim kreditnim rejtinzima i izgledima vezanima uz rejting koji su dodijeljeni ili priznati, ili su dodijeljeni u trećoj zemlji i nisu priznati kako je navedeno članku 1. stavku 5., uključujući informacije o svim subjektima ili dužničkim instrumentima koje su im dostavljene radi inicijalnog pregleda ili preliminarnog rejtinga, kako je navedeno u Prilogu I. odjeljku D dijelu I. točki 6. Uredbe (EZ) br. 1060/2009.

2.   Za kreditne rejtinge i izglede vezane uz rejting na koje se ne primjenjuje članak 8. agencije za kreditni rejting svaki mjesec dostavljaju podatke o rejtingu koji se odnose na prethodni kalendarski mjesec.

3.   Agencija za kreditni rejting koja ima manje od 50 zaposlenika i koja nije članica grupe agencija za kreditni rejting može svaka dva mjeseca podnositi podatke o rejtingu iz stavka 2., osim ako ESMA zahtijeva mjesečno izvješćivanje s obzirom na prirodu, složenost i opseg izdanih ocjena kreditnog rejtinga. Ti podaci o rejtingu odnose se na prethodna dva kalendarska mjeseca.

4.   Podaci o rejtingu iz stavka 2. podnose se ESMA-i u roku od 15 dana od završetka razdoblja koje je obuhvaćeno izvješćem. Ako petnaesti dan u mjeseci pada na državni praznik u državi porijekla agencije za kreditni rejting ili, u slučaju kada agencija za kreditni rejting podnosi izvješće u ime grupe u skladu s člankom 1. stavkom 4., u državi porijekla te agencije za kreditni rejting, rok je sljedeći radni dan.

5.   Ako tijekom prethodnog kalendarskog mjeseca nisu dodijeljeni kreditni rejtinzi ili izgledi vezani uz rejting iz stavka 1., agencija za kreditni rejting nije obvezna dostavljati podatke.

Članak 10.

Izvješćivanje u vezi s prethodnim rezultatima

Kreditne rejtinge koji su izdani ili priznati, ili su izdani u trećoj zemlji i nisu priznati kako je navedeno u članku 1. stavku 5., ESMA upotrebljava kako bi stavila na raspolaganje informacije o prethodnim rezultatima, u skladu s člankom 11. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 1060/2009 i Prilogom I. odjeljkom E dijelom II. točkom 1. te Uredbe.

Članak 11.

Prvo izvješćivanje

1.   Agencije za kreditni rejting registrirane ili certificirane do 21. lipnja 2015. pripremaju prvo izvješće koje se mora dostaviti ESMA-i do 1. siječnja 2016. a ono sadržava sljedeće:

(a)

informacije o svim kreditnim rejtinzima i izgledima vezanima uz rejting iz članaka 8. i 9. koji su dodijeljeni i nisu povučeni do 21. lipnja 2015.;

(b)

kreditne rejtinge i izglede vezane uz rejting iz članaka 8. i 9. koji su dodijeljeni u razdoblju od 21. lipnja 2015. do 31. prosinca 2015.

2.   Agencije za kreditni rejting registrirane ili certificirane u razdoblju od 21. lipnja 2015. do 31. prosinca 2015. moraju biti usklađene s ovom Uredbom od 1. siječnja 2016. U svom prvom izvješću dužne su navesti, u skladu s člancima 8. i 9., sve kreditne rejtinge i izglede vezane uz rejting koji su dodijeljeni od datuma registracije ili certifikacije.

3.   Agencije za kreditni rejting registrirane ili certificirane nakon 1. siječnja 2016. dužne su uskladiti se s ovom Uredbom u roku od tri mjeseca od datuma registracije ili certifikacije. U svojem prvom izvješću dužne su navesti, u skladu s člancima 8. i 9., sve kreditne rejtinge i izglede vezane uz rejting koji su dodijeljeni od datuma registracije ili certifikacije.

4.   Uz prvo izvješće iz stavaka 2. i 3., agencija za kreditni rejting certificirana nakon 21. lipnja 2015. također dostavlja, u skladu s člankom 11. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 1060/2009 i Prilogom I. odjeljkom E dijelom II. točkom 1. te Uredbe, svoje podatke o prethodnim rezultatima koji se odnose na razdoblje od najmanje deset godina prije datuma certifikacije ili, u slučaju da je započela svoju djelatnost vezanu uz rejting manje od deset godina prije datuma certifikacije, na razdoblje od početka svoje djelatnosti vezane uz rejting. Agencija za kreditni rejting nije dužna dostavljati te podatke, potpuno ili djelomično, ako dokaže da to s obzirom na razmjer i složenost podataka ne bi bilo primjereno.

Članak 12.

Struktura podataka

1.   Agencija za kreditni rejting ESMA-i podnosi izvješća s kvalitativnim podacima u obliku utvrđenom u tablicama u Prilogu I. dijelu 1. zajedno sa svojim prvim izvješćem s podacima o rejtingu u skladu s člankom 11. Sve promjene u izvješćima s kvalitativnim podacima odmah se prijavljuju u sustavu ESMA-e radi ažuriranja, prije nego što se ESMA-i podnesu podaci o rejtingu na koje se te promjene odnose. Ako agencija za kreditni rejting izvješćuje u ime grupe, kako je navedeno u članku 1. stavku 4., ESMA-i se može dostaviti jedan skup izvješća s kvalitativnim podacima.

2.   Agencije za kreditni rejting podnose izvješća s podacima o rejtingu za rejtinge iz članaka 8., 9. i 11. u obliku utvrđenom u tablicama u Prilogu I. dijelu 2.

Članak 13.

Postupci izvješćivanja

1.   Agencije za kreditni rejting dostavljaju izvješća s kvalitativnim podacima i izvješća s podacima o rejtingu iz članka 12. putem sustava izvješćivanja ESMA-e u skladu s tehničkim uputama koje ona osigurava.

2.   Agencije za kreditni rejting datoteke koje su poslale ESMA-i i primile od nje čuvaju u elektroničkom obliku najmanje pet godina. One su te datoteke dužne staviti na raspolaganje ESMA-i na zahtjev.

3.   Ako agencija za kreditni rejting utvrdi činjenične pogreške u podacima koje je dostavila, ona relevantne podatke ispravlja bez nepotrebnog odlaganja u skladu s tehničkim uputama koje osigurava ESMA.

Članak 14.

Stavljanje izvan snage i prijelazne odredbe

1.   S učinkom od 1. siječnja 2016. sljedeće se uredbe stavljaju izvan snage:

(a)

Delegirana uredba (EU) br. 446/2012;

(b)

Delegirana uredba (EU) br. 448/2012.

2.   Upućivanja na uredbe iz stavka 1. smatraju se upućivanjima na ovu Uredbu i čitaju se u skladu s korelacijskom tablicom u Prilogu II.

3.   Podaci koji su dostavljeni ESMA-i u skladu s uredbama iz stavka 1. prije 1. siječnja 2016. smatraju se dostavljenima u skladu s ovom Uredbom te ih ESMA i dalje upotrebljava u skladu s člankom 11. stavkom 2. i člankom 21. stavkom 4. točkom (e) Uredbe (EZ) br. 1060/2009 i Prilogom I. odjeljkom E dijelom II. točkom 1. te Uredbe.

Članak 15.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 21. lipnja 2015.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 30. rujna 2014.

Za Komisiju

Predsjednik

José Manuel BARROSO


(1)  SL L 302, 17.11.2009., str. 1.

(2)  Delegirana uredba Komisije (EU) br. 448/2012 od 21. ožujka 2012. o dopuni Uredbe Vijeća (EZ) br. 1060/2009 Europskog parlamenta i Vijeća u vezi regulatornih tehničkih standarda za prezentaciju informacija koje agencije za kreditni rejting daju na raspolaganje u središnjem registru koji je osnovalo Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala (SL L 140, 30.5.2012., str. 17.).

(3)  Delegirana uredba Komisije (EU) br. 446/2012 od 21. ožujka 2012. o dopuni Uredbe Vijeća (EZ) br. 1060/2009 Europskog parlamenta i Vijeća u vezi regulatornih tehničkih standarda za sadržaj i oblik redovnih izvješća s podacima o kreditnim rejtinzima koja agencije za kreditni rejting podnose Europskom nadzornom tijelu za vrijednosne papire i tržišta kapitala (SL L 140, 30.5.2012., str. 2.).

(4)  Uredba (EU) br. 1095/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala), izmjeni Odluke br. 716/2009/EZ i stavljanju izvan snage Odluke Komisije 2009/77/EZ (SL L 331, 15.12.2010., str. 84.).

(5)  Uredba (EU) br. 462/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. svibnja 2013. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1060/2009 o agencijama za kreditni rejting (SL L 146, 31.5.2013., str. 1.).

(6)  Direktiva 2009/65/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 13. srpnja 2009. o usklađivanju zakona i drugih propisa u odnosu na subjekte za zajednička ulaganja u prenosive vrijednosne papire (UCITS) (SL L 302, 17.11.2009., str. 32.).

(7)  Uredba (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o bonitetnim zahtjevima za kreditne institucije i investicijska društva i o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 (SL L 176, 27.6.2013., str. 1.).

(8)  Uredba (EZ) br. 1893/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. prosinca 2006. o utvrđivanju statističke klasifikacije ekonomskih djelatnosti NACE Revision 2 te izmjeni Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3037/90 kao i određenih uredbi EZ-a o posebnim statističkim područjima (SL L 393, 30.12.2006., str. 1.).

(9)  Srednjoeuropskim vremenom uzima se u obzir ljetno računanje vremena.


PRILOG I.

DIO 1.

POPIS POLJA ZA DATOTEKU S KVALITATIVNIM PODACIMA

Tablica 1.

Identifikacija agencije za kreditni rejting i opis metodologije

Ova tablica sadržava elemente kojima se omogućuje identifikacija agencije za kreditni rejting koja izvješćuje, uključujući pravnu identifikaciju, metodologiju i politike kojima se koristi.

Ova tablica sadržava jedan redak za svaku agenciju za kreditni rejting koja izvješćuje.


Br.

Naziv polja

Opis

Vrsta

Norma

Područje primjene

1

Oznaka AKR-a

Oznaka koja se koristi za identifikaciju agencije za kreditni rejting koja izvješćuje. Dodjeljuje je ESMA pri registraciji ili certifikaciji.

Obvezno.

 

Tehničko

2

Globalni identifikator pravne osobe (LEI) AKR-a koji izvješćuje

Oznaka LEI agencije za kreditni rejting koja šalje datoteku.

Obvezno.

ISO 17442

Javno

3

Naziv AKR-a

Naziv koji se upotrebljava za identifikaciju agencije za kreditni rejting. Odgovara nazivu kojim se agencija za kreditni rejting služila u postupku registracije i u svim drugim nadzornim postupcima unutar ESMA-e. Ako jedna članica grupe agencija za kreditni rejting izvješćuje u ime cijele grupe, navodi se naziv koji se odnosi na grupu agencija za kreditni rejting.

Obvezno.

 

Javno

4

Opis AKR-a

Kratki opis agencije za kreditni rejting.

Obvezno.

 

Javno

5

Metodologija AKR-a

Opis metodologije agencije za kreditni rejting. Agencija za kreditni rejting može opisati jedinstvena obilježja svoje metodologije za dodjelu rejtinga.

Obvezno.

 

Javno

6

Poveznica na internetsku stranicu o metodologiji na internetskoj stranici AKR-a

Poveznica na internetsku stranicu agencije za kreditni rejting koja sadržava sve informacije povezane s metodologijama te opise modela i ključnih pretpostavki vezanih uz rejting.

Obvezno.

Valjana uputa na internetsku stranicu.

Javno

7

Politike u vezi s naručenim i nenaručenim rejtinzima

Opis politike agencije za kreditni rejting u vezi s naručenim i nenaručenim rejtinzima uz sudjelovanje ili bez sudjelovanja. U slučaju postojanja više od jedne politike, navode se odgovarajuće vrste rejtinga na koje se pojedine politike primjenjuju.

Obvezno.

 

Javno

8

Politika u vezi s rejtinzima društava kćeri

Opis politike u vezi s izvješćivanjem o kreditnom rejtingu društava kćeri.

Obvezno.

Primjenjuje se na agencije za kreditni rejting koje dodjeljuju kreditne rejtinge gospodarskih subjekata.

 

Javno

9

Zemljopisno područje primjene izvješćivanja

U slučaju kada je agencija za kreditni rejting dio grupe, treba navesti izvješćuje li o svim rejtinzima koje je dodijelila grupa (globalno područje primjene) ili ne (samo EU i priznati rejtinzi). Ako pokrivenost nije globalna, agencija za kreditni rejting navodi razlog. Za sve ostale agencije za kreditni rejting, pokrivenost se treba navesti kao „globalna” („Y”).

Obvezno.

Y – da

N – ne

Javno

10

Razlog neglobalnog područja primjene

Razlog zbog kojeg agencija za kreditni rejting koja je dio grupe ne izvješćuje o svim rejtinzima grupe.

Obvezno.

Primjenjuje se kada je „Zemljopisno područje primjene izvješćivanja” = „N”

 

Javno

11

Definicija statusa neispunjavanja obveza

Opis definicije statusa neispunjavanja obveza kojom se koristi agencija za kreditni rejting.

Obvezno.

 

Javno

12

Poveznica na internetsku stranicu

Poveznica na početnu stranicu javne internetske stranice agencije za kreditni rejting.

Obvezno.

Valjana uputa na internetsku stranicu.

Javno


Tablica 2.

Popis vrsta rejtinga izdavatelja

Ova se tablica ispunjuje kada agencija za kreditni rejting dodjeljuje kreditne rejtinge izdavatelja. Tablica sadržava jedan redak za svaku vrstu rejtinga koju agencija za kreditni rejting dodjeljuje na razini izdavatelja.


Br.

Naziv polja

Opis

Vrsta

Norma

Područje primjene

1

Oznaka vrste rejtinga izdavatelja

Jedinstvena oznaka za svaku vrstu rejtinga izdavatelja na temelju koje se subjekt kojem se dodjeljuje rejting procjenjuje.

Obvezno.

Primjenjuje se ako agencija za kreditni rejting dodjeljuje rejtinge izdavatelja.

 

Tehničko

2

Naziv vrste rejtinga izdavatelja

Naziv kategorije rejtinga izdavatelja.

Obvezno.

 

Tehničko

3

Opis vrste rejtinga izdavatelja

Opis kategorije duga kojoj se dodjeljuje rejting.

Obvezno.

 

Tehničko

4

Norma vrste rejtinga izdavatelja

Ovim bi se trebale razlikovati sljedeće vrste rejtinga izdavatelja: glavni/globalni kreditni rejting izdavatelja, rejting duga (različite kategorije bit će opisane u Prilogu 1. dijelu 2. tablici 2.) i svi ostali rejtinzi duga izdavatelja.

Obvezno.

IR – glavni rejting izdavatelja

DT – rejting duga

OT – ostalo

Tehničko


Tablica 3.

Popis kategorija duga

Ova se tablica ispunjuje ako agencija za kreditni rejting ocjenjuje kategorije duga ili dužnička izdanja/dužničke instrumente (poput nadređenog neosiguranog duga, podređenog neosiguranog duga, mlađeg podređenog neosiguranog duga). Tablica sadržava jedan redak za svaku vrstu duga.


Br.

Naziv polja

Opis

Vrsta

Norma

Područje primjene

1

Oznaka klasifikacije ocjenjivanog duga

Jedinstvena oznaka za svaku kategoriju duga koja se upotrebljava za klasifikaciju kategorija duga gospodarskih subjekata i državnih izdavatelja ili izdanja dužničkih instrumenata.

Obvezno.

Primjenjuje se ako agencija za kreditni rejting ocjenjuje kategorije duga gospodarskih subjekata ili države.

 

Tehničko

2

Naziv klasifikacije ocjenjivanog duga

Naziv ocjenjivane kategorije duga.

Obvezno.

 

Tehničko

3

Opis klasifikacije ocjenjivanog duga

Opis kategorije duga kojoj se dodjeljuje rejting.

Obvezno.

 

Tehničko

4

Nadređenost

Navodi se nadređenost kategorije duga ocjenjivanog izdavatelja ili izdanja.

Neobvezno.

SEU – u slučaju da ocjenjivani dug izdavatelja ili izdanje pripada kategoriji nadređenog neosiguranog duga

SEO – u slučaju da ocjenjivani izdavatelj ili izdanje pripada kategoriji nadređenog duga osim SEU-a

SB – u slučaju da dug izdavatelja ili izdanje pripada kategoriji podređenog duga.

Tehničko


Tablica 4.

Popis vrsta izdanja/programa

Ova se tablica ispunjuje ako agencija za kreditni rejting ocjenjuje dužnička izdanja/financijske instrumente. Agencija za kreditni rejting popisuje sve vrste izdanja ili programe u okviru kojih se izdaju dugovi (poput zapisa, srednjoročnih obveznica, obveznica, komercijalnih zapisa). Tablica sadržava jedan redak za svaki takav program ili vrstu izdanja.


Br.

Naziv polja

Opis

Vrsta

Norma

Područje primjene

1

Oznaka vrste izdanja/programa

Jedinstvena oznaka za svako izdanje/program koja se upotrebljava za klasifikaciju rejtinga izdanja.

Obvezno.

Primjenjuje se ako agencija za kreditni rejting ocjenjuje izdanja gospodarskih subjekata ili države.

 

Tehničko

2

Naziv vrste izdanja/programa

Naziv izdanja/programa.

Obvezno.

 

Tehničko

3

Opis vrste izdanja/programa

Opis izdanja/programa.

Obvezno.

 

Tehničko


Tablica 5.

Popis glavnih analitičara

Ova tablica sadržava popis svih glavnih analitičara koji rade u Uniji. Ako je glavni analitičar radio u različitim razdobljima kao glavni analitičar (s prekidima u međuvremenu), onda bi ga se trebalo navesti u tablici više puta, jednom za svako razdoblje u kojem je imenovan glavnim analitičarom. Datum početka i završetka obavljanja dužnosti ne smiju se preklapati za istog glavnog analitičara. Tablica sadržava jedan redak za svakog glavnog analitičara i razdoblje obavljanja dužnosti.


Br.

Naziv polja

Opis

Vrsta

Norma

Područje primjene

1

Interna oznaka glavnog analitičara

Interna jedinstvena oznaka člana osoblja kojeg je agencija za kreditni rejting imenovala analitičarom.

Obvezno.

 

Samo nadzor

2

Ime glavnog analitičara

Puno ime glavnog analitičara

Obvezno.

 

Samo nadzor

3

Datum početka funkcije glavnog analitičara

Datum na koji član osoblja započinje obavljati funkciju glavnog analitičara.

Obvezno.

Oblik zapisa datuma prema ISO 8601 (GGGG-MM-DD)

Samo nadzor

4

Datum završetka funkcije glavnog analitičara

Datum na koji član osoblja prestaje obavljati funkciju glavnog analitičara. Ako član osoblja trenutačno obavlja funkciju glavnog analitičara, to je potrebno navesti kao 9999-01-01.

Obvezno.

Oblik zapisa datuma prema ISO 8601 (GGGG-MM-DD) ili 9999-01-01

Samo nadzor


Tablica 6.

Ljestvica rejtinga

Ova tablica sadržava opis svih ljestvica kreditnog rejtinga koje agencije za kreditni rejting upotrebljavaju za dodjelu kreditnih rejtinga o kojima se izvješćuje na temelju ove Uredbe. Agencije za kreditni rejting navode jedan redak za svaku ljestvicu kreditnog rejtinga. Za svaku ljestvicu kreditnog rejtinga o kojoj se izvješćuje informacije o jednoj ili više kategorija rejtinga mogu se navesti u podtablici „Kategorije”, a one koje se odnose na jedan ili više stupnjeva mogu se navesti u podizvješću „Stupnjevi”.


Br.

Naziv polja

Opis

Vrsta

Norma

Područje primjene

1

Oznaka ljestvice rejtinga

Služi za označivanje samo jedne ljestvice rejtinga agencije za kreditni rejting.

Obvezno.

 

Tehničko

2

Datum početka važenja ljestvice rejtinga

Datum od kojeg ljestvica rejtinga počinje važiti.

Obvezno.

Oblik zapisa datuma prema ISO 8601 (GGGG-MM-DD)

Javno

3

Datum završetka važenja ljestvice rejtinga

Posljednji datum s kojim ljestvica rejtinga važi. Za ljestvicu rejtinga koja je trenutačno na snazi potrebno je navesti datum 9999-01-01.

Obvezno.

Oblik zapisa datuma prema ISO 8601 (GGGG-MM-DD) ili 9999-01-01

Javno

4

Opis ljestvice rejtinga

Opis vrsta kreditnog rejtinga u okviru ljestvice, uključujući, gdje je to značajno, i zemljopisno područje primjene.

Obvezno.

 

Javno

5

Vremenski okvir

Određuje primjenjivost ljestvice rejtinga s obzirom na vremenski okvir.

Obvezno.

L – ako se ljestvica rejtinga primjenjuje na dugoročne rejtinge

S – ako se ljestvica rejtinga primjenjuje na kratkoročne rejtinge

Javno

6

Vrsta rejtinga

Određuje primjenjivost ljestvice rejtinga s obzirom na vrstu rejtinga.

Obvezno.

C – ako se ljestvica rejtinga primjenjuje na rejtinge gospodarskih subjekata

S – ako se ljestvica rejtinga primjenjuje na rejtinge države ili javnih financija

T – ako se ljestvica rejtinga primjenjuje na rejtinge strukturiranih financijskih instrumenta

O – ako se ljestvica rejtinga primjenjuje na ostale financijske instrumente

Javno

7

Područje primjene ljestvice rejtinga

Pobliže određuje upotrebljava li se ljestvica rejtinga za izdavanje preliminarnih rejtinga, konačnih rejtinga ili oboje.

Obvezno.

PR – ljestvica rejtinga upotrebljava se samo za izdavanje preliminarnih rejtinga

FR – ljestvica rejtinga upotrebljava se samo za izdavanje konačnih rejtinga

BT – ljestvica rejtinga upotrebljava se za izdavanje preliminarnih i konačnih rejtinga

Javno

8

Ljestvica rejtinga koja se upotrebljava za CEREP

Naznačuje treba li ESMA upotrijebiti rejting za izračunavanje statističkih podataka središnjeg registra (CEREP).

Za svako dano razdoblje može se upotrebljavati samo jedna ljestvica rejtinga po kombinaciji vrste rejtinga i vremenskog okvira.

Obvezno.

Y – da

N – ne

Tehničko

9

Kategorije

Vrijednost kategorije rejtinga

Mjesto kategorije rejtinga na ljestvici rejtinga (u kojoj vrijednost 1 odgovara kategoriji koja predstavlja najbolju kreditnu sposobnost).

Obvezno.

Redni broj je cijeli broj najmanje vrijednosti 1 i najveće vrijednosti 20. Vrijednosti kategorija rejtinga navode se uzastopno. Mora postojati najmanje jedna kategorija rejtinga za svaki rejting.

Javno

10

Oznaka kategorije rejtinga

Određuje određenu kategoriju rejtinga unutar ljestvice rejtinga.

Obvezno.

 

Javno

11

Opis kategorije rejtinga

Definicija kategorije rejtinga u okviru ljestvice rejtinga.

Obvezno.

 

Javno

12

Stupnjevi

Vrijednost stupnja

Mjesto stupnja na ljestvici rejtinga (u kojoj vrijednost 1 odgovara stupnju koji predstavlja najbolju kreditnu sposobnost).

Obvezno.

Vrijednost stupnja je cijeli broj najmanje vrijednosti 1 i najveće vrijednosti 99. Vrijednosti se navode uzastopno. Mora postojati najmanje jedan stupanj rejtinga za svaki rejting.

Javno

13

Oznaka stupnja

Određuje određeni stupanj unutar ljestvice rejtinga. Stupnjevima se pružaju detaljnije informacije o kategoriji rejtinga.

Obvezno.

 

Javno

14

Opis stupnja

Opis stupnja unutar ljestvice rejtinga.

Obvezno.

 

Javno

DIO 2.

POPIS POLJA ZA DATOTEKE S PODACIMA O REJTINGU

Tablica 1.

Podaci koji opisuju subjekt/instrument kojem se dodjeljuje rejting

Ovom se tablicom utvrđuju i opisuju svi kreditni rejtinzi koje je dodijelila agencija za kreditni rejting i o kojima se mora podnijeti izvješće u okviru ove Uredbe. Ova tablica sadržava jedan redak za svaki pojedinačni kreditni rejting o kojem se izvješćuje. Prema potrebi se za svaki redak kreditnog rejtinga mogu navesti jedan ili više „inicijatora”.


Br.

Naziv polja

Opis

Vrsta

Norma

Područje primjene

1

Oznaka AKR-a

Oznaka koja se koristi za identifikaciju agencije za kreditni rejting koja izvješćuje. Dodjeljuje je ESMA pri registraciji ili certifikaciji.

Obvezno.

 

Tehničko

2

LEI AKR-a koji izvješćuje

Oznaka LEI agencije za kreditni rejting koja šalje datoteku.

Obvezno.

ISO 17442

Javno

3

LEI nadležnog AKR-a

Oznaka LEI agencije za kreditni rejting nadležne za rejting, tj. u slučaju:

rejtinga dodijeljenog u Uniji, registrirana agencija za kreditni rejting koja je dodijelila rejting,

priznatog rejtinga, registrirana agencija za kreditni rejting koja je priznala rejting,

rejtinga koji je dodijelila certificirana agencija za kreditni rejting, certificirana agencija za kreditni rejting,

rejtinga koji je dodijeljen u trećoj zemlji, ali ga nije priznala registrirana agencija za kreditni rejting, agencija za kreditni rejting treće zemlje koja je dodijelila rejting.

Obvezno.

ISO 17442

Javno

4

LEI AKR-a izdavatelja

Oznaka LEI agencije za kreditni rejting koja je dodijelila rejting, odnosno u slučaju:

rejtinga dodijeljenog u Uniji, registrirana agencija za kreditni rejting,

priznatog rejtinga, agencija za kreditni rejting treće zemlje koja je dodijelila priznati rejting,

rejtinga koji je dodijelila certificirana agencija za kreditni rejting, certificirani subjekt,

rejtinga koji je dodijeljen u trećoj zemlji, ali ga nije priznala registrirana agencija za kreditni rejting, agencija za kreditni rejting treće zemlje koja je dodijelila rejting.

Obvezno.

ISO 17442

Javno

5

Oznaka rejtinga

Jedinstvena oznaka rejtinga koja ostaje nepromijenjena. Oznaka rejtinga jedinstvena je u svim izvješćima koja se podnose ESMA-i.

Obvezno.

 

Tehničko

6

Vrsta rejtinga

Određuje je li rejting rejting gospodarskog subjekta, rejting države ili javnih financija, rejting strukturiranih financijskih instrumenata ili rejting ostalih financijskih instrumenata. Ostaje nepromijenjena.

Obvezno.

C – ako se rejting primjenjuje na rejtinge gospodarskih subjekata

S – ako se rejting primjenjuje na rejting države

T – ako se rejting primjenjuje na rejtinge strukturiranih financijskih instrumenta

O – ako se rejting primjenjuje na ostale financijske instrumente.

Javno

7

Ostale vrste rejtinga

Opisuje vrstu ocijenjenog financijskog instrumenta koji je naveden kao vrsta rejtinga „O”.

Obvezno.

Primjenjuje se u slučaju da je „Vrsta rejtinga” = „O”.

 

Samo nadzor

8

Predmet rejtinga

Određuje odnosi li se rejting na subjekt/izdavatelja duga ili izdavanje duga ocjenjivanog subjekta/financijski instrument.

Obvezno.

ISR – rejting se odnosi na subjekt ili izdavatelja duga

INT – rejting se odnosi na izdavanje duga/financijski instrument.

Javno

9

Vremenski okvir

Navodi se je li rejting kratkoročan ili dugoročan. Ostaje nepromijenjen.

Obvezno.

L – ako je riječ o dugoročnom rejtingu,

S – ako je riječ o kratkoročnom rejtingu.

Javno

10

Zemlja

Oznaka zemlje subjekta/instrumenta kojem se dodjeljuje rejting.

Obvezno.

Oznaka ISO 3166-1.

Za kategoriju „međunarodna” navodi se oznaka „ZZ”.

Javno

11

Valuta

Navodi se je li kreditni rejting izražen u domaćoj ili stranoj valuti.

Obvezno.

Primjenjuje se u slučaju da je „Vrsta rejtinga” = „C” ili „S”

LC – u slučaju rejtinga u domaćoj valuti

FC – u slučaju rejtinga u stranoj valuti.

Javno

12

LEI pravne osobe/izdavatelja

Oznaka LEI pravne osobe/izdavatelja. Ostaje nepromijenjena.

Obvezno.

Primjenjuje se samo ako ocjenjivani subjekt ispunjuje uvjete za stjecanje oznake LEI.

ISO 17442

Javno

13

Nacionalni porezni broj pravne osobe/izdavatelja

Jedinstveni nacionalni porezni broj ocjenjivanog subjekta. Ostaje nepromijenjen.

Neobvezno.

Ako je primjenjivo.

 

Javno

14

Broj poreza na dodanu vrijednost (PDV) pravne osobe/izdavatelja

Jedinstveni nacionalni broj PDV-a subjekta kojem se dodjeljuje rejting. Ostaje nepromijenjen.

Neobvezno.

Ako je primjenjivo.

 

Javno

15

Bankovni identifikacijski kod (BIC) pravne osobe/izdavatelja

Jedinstveni BIC subjekta kojem se dodjeljuje rejting. Ostaje nepromijenjen.

Neobvezno.

Primjenjuje se samo na subjekte koji predstavljaju financijske institucije („Grana djelatnosti” = „FI” ili „IN”).

ISO 9362

Javno

16

Interna oznaka pravne osobe/izdavatelja

Jedinstvena interna oznaka izdavatelja. Ostaje nepromijenjena.

Obvezno.

 

Samo nadzor

17

Naziv pravne osobe/izdavatelja

Sadržava odgovarajuće razumljivo upućivanje na pravni naziv pravne osobe/izdavatelja.

Obvezno.

 

Javno

18

LEI matične pravne osobe/izdavatelja

Oznaka LEI matičnog društva. Navodi se samo u slučaju da je ocjenjivani izdavatelj društvo kći drugog subjekta kojem se dodjeljuje rejting. Ostaje nepromijenjena.

Obvezno.

Primjenjuje se u slučaju da je subjekt/izdavatelj duga kojem se dodjeljuje rejting društvo kći nekog drugog ocjenjivanog subjekta.

ISO 17442

Javno

19

Interna oznaka pravne osobe/izdavatelja

Jedinstvena interna oznaka matične pravne osobe/izdavatelja. Ostaje nepromijenjena.

Obvezno.

Primjenjuje se u slučaju da je subjekt kojem se dodjeljuje rejting društvo kći drugog subjekta kojem se dodjeljuje rejting.

 

Samo nadzor

20

Oznaka Nomenklature teritorijalnih jedinica za statistiku (NUTS) ispod državne razine

Oznaka grada/regije ocjenjivane općine/subjekta ispod državne razine.

Obvezno.

Primjenjuje se samo ako je „Zemlja” dio Unije i ako je „Vrsta rejtinga” = „S” i „Sektor” = „SM”

Nomenklatura Eurostat: NUTS 1 do 3

Javno

21

ISIN

Međunarodni broj za identifikaciju vrijednosnih papira (ISIN) ocjenjivanog instrumenta. Ostaje nepromijenjen.

Obvezno.

Primjenjuje se u slučaju da je „Predmet rejtinga” = „INT” i ako je ocjenjivanim instrumentima dodijeljen ISIN.

ISO 6166

Javno

22

Jedinstvena oznaka instrumenta

Kombinacija značajki instrumenata kojima se na jedinstven način označava instrument.

Neobvezno.

Standard ESMA-e

Samo nadzor

23

Interna oznaka instrumenta

Jedinstvena oznaka ocjenjivanog financijskog instrumenta. Ostaje nepromijenjena.

Obvezno.

Primjenjuje se u slučaju da je „Predmet rejtinga” = „INT”.

 

Samo nadzor

24

Vrsta izdanja/programa

Označava vrstu izdanja/programa rejtinga.

Neobvezno.

Primjenjuje se u slučaju da je „Vrsta rejtinga” = „C” ili „S” i „Predmet rejtinga” = „INT”.

Valjana „oznaka vrste izdanja/programa” prethodno navedena u retku „popis vrsta izdanja/programa”.

Javno

25

Vrsta rejtinga izdavatelja

Pobliže označava vrstu rejtinga izdavatelja.

Obvezno.

Primjenjuje se u slučaju da je „Vrsta rejtinga” = „C” i „Predmet rejtinga” = „ISR”.

Valjana „oznaka vrste rejtinga izdavatelja” prethodno navedena u retku „popis vrsta rejtinga izdavatelja”.

Javno

26

Kategorija duga

Pobliže označava kategoriju duga za ocjenjivana izdanja ili dugove.

Obvezno.

Primjenjuje se u slučaju da je „Vrsta rejtinga” = „C” ili „S” i „Predmet rejtinga” = „ISR” i „Vrsta rejtinga izdavatelja” = „DT” ili „Predmet rejtinga” = „INT”, ako je primjenjivo.

Valjana „oznaka klasifikacije ocjenjivanog duga” prethodno navedena u retku „popis kategorija duga”.

Javno

27

Datum izdavanja

Pobliže označava datum izdavanja ocjenjivanog instrumenta ili izdanja duga. Ostaje nepromijenjen.

Obvezno.

Primjenjuje se u slučaju da je „Predmet rejtinga” = „INT”.

Oblik zapisa datuma prema ISO 8601: (GGGG-MM-DD)

Samo nadzor

28

Datum dospijeća

Datum dospijeća ocjenjivanog instrumenta ili izdanja duga.

Obvezno.

Primjenjuje se u slučaju da je „Predmet rejtinga” = „INT”.

Ako je neprekidan: 9999-01-01.

Oblik zapisa datuma prema ISO 8601: (GGGG-MM-DD) ili 9999-01-01

Samo nadzor

29

Preostali obujam izdanja

Preostali obujam izdanja pri prvom izdavanju rejtinga. Iznos se navodi u valuti izdavanja prijavljenoj u polju „Oznaka valute preostalog obujma izdanja”

Obvezno.

Primjenjuje se u slučaju da je „Predmet rejtinga” = „INT”.

 

Samo nadzor

30

Oznaka valute preostalog obujma izdanja

Oznaka valute ocjenjivanog izdanja.

Obvezno.

Primjenjuje se u slučaju da je „Predmet rejtinga” = „INT”.

ISO 4217

Samo nadzor

31

Grana djelatnosti

Razvrstavanje subjekta ili izdanja dužničkih instrumenata kojima se dodjeljuje rejting koji su navedeni pod vrstom rejtinga gospodarskog subjekta u kategoriju financijske institucije, osiguravateljska društva i nefinancijski gospodarski subjekti.

Obvezno.

Primjenjuje se u slučaju da je „Vrsta rejtinga” = „C”.

FI – za rejting financijskih institucija, uključujući banke, brokere i trgovce,

IN – za rejting osiguravateljskih društava,

CO – za rejting gospodarskih subjekata koji ne pripadaju kategoriji „FI” ili „IN”

Javno

32

Sektor

Navode se potkategorije za kreditne rejtinge države i javnih financija.

Obvezno.

Primjenjuje se u slučaju da je „Vrsta rejtinga” = „S”.

SV – za rejting države

SM – za rejting regionalnog ili lokalnog tijela

IF – za rejting međunarodnih financijskih institucija

SO – za rejting nadnacionalnih organizacija osim „IF”

PE – za rejting javnih subjekata.

Javno

33

Kategorija imovine

Definiraju se glavne kategorije imovine za rejtinge strukturiranih financijskih instrumenata.

Obvezno.

Primjenjuje se u slučaju da je „Vrsta rejtinga” = „T”.

ABS – za rejting ABS

RMBS – za rejting RMBS

CMBS – za rejting CMBS

CDO – za rejting CDO

ABCP – za rejting ABCP

OTH – za ostalo.

Javno

34

Potkategorija imovine

Definiraju se potkategorije imovine za rejtinge strukturiranih financijskih instrumenata.

Obvezno.

Primjenjuje se u slučaju da je „Vrsta rejtinga” = „T”.

CCS – ako ABS: vrijednosni papiri pokriveni potraživanjima po kreditnim karticama

ALB – ako ABS: vrijednosni papiri pokriveni kreditom za kupnju automobila

CNS – ako ABS: vrijednosni papiri pokriveni potrošačkim kreditom

SME – ako ABS: vrijednosni papiri pokriveni kreditima za mala i srednja poduzeća

LES – ako ABS: vrijednosni papiri pokriveni leasingom za privatne i poslovne korisnike

HEL – ako RMBS: hipotekarni stambeni krediti

PRR – ako RMBS: prvorazredni RMBS, NPR – ako RMBS: neprvorazredni RMBS

CFH– ako CDO: novčani tok ili hibridni CDO/CLO instrumenti

SDO – ako CDO: sintetički CDO/CLO instrumenti

MVO – ako CDO: CDO instrumenti vezani za tržišnu vrijednost

SIV – ako OTH: strukturirani investicijski alati

ILS – ako OTH: vrijednosni papiri povezani s rizicima osiguranja

DPC – ako OTH: ponuditelji izvedenih financijskih instrumenata

SCB – ako OTH: strukturirane pokrivene obveznice

OTH – ostalo

Javno

35

Ostale potkategorije imovine

Navode se ostale kategorije ili potkategorije imovine.

Obvezno.

Primjenjuje se u slučaju da je „Vrsta rejtinga” = „T” i „Potkategorija imovine” = „OTH”.

 

Samo nadzor

36

Klasifikacija izdanja gospodarskih subjekata

Klasifikacija pokrivenih obveznica.

Obvezno.

Primjenjuje se u slučaju da je „Vrsta rejtinga” = „C” i „Predmet rejtinga” = „INT”.

BND – obveznice

CBR – pokrivene obveznice kako su navedene u članku 52. stavku 4. Direktive 2009/65/EZ Europskog parlamenta i Vijeća koje ispunjuju zahtjeve prihvatljivosti utvrđene člankom 129. Uredbe (EU) br. 575/2013

OCB – ostale vrste pokrivenih obveznica za koje je agencija za kreditni rejting pri dodjeli kreditnog rejtinga upotrebljavala posebne metodologije, modele ili ključne pretpostavke vezane uz rejting i koje nisu uključene u članak 5. stavak 2. točku (b) ove Uredbe

OTH – ostale vrste izdanja gospodarskih subjekata koje nisu uključene u članak 5. stavak 2. točke (a), (b) i (c) ove Uredbe.

Javno

37

Ostala izdanja gospodarskih subjekata

Opisuje vrstu izdanja navedenu pod kategorijom izdanja gospodarskih subjekata „Ostalo”.

Obvezno.

Primjenjuje se u slučaju da je „Klasifikacija izdanja gospodarskih subjekata” = „OTH”.

 

Samo nadzor

38

Kategorija tranše

Kategorija tranše.

Obvezno.

Primjenjuje se u slučaju da je „Vrsta rejtinga” = „T”.

 

Javno

39

Serijski br./ProgramId

U slučaju da je izdanje dio serije višestrukih izdanja u okviru istog programa, pobliže određuje poseban serijski broj izdanja. Ako postoji, može se dodati identifikacijski broj programa (ProgramId) kako bi se dopunilo polje „Naziv programa/transakcije/izdanja”.

Neobvezno.

Primjenjuje se u slučaju da je „Vrsta rejtinga” = „T” ili „Vrsta rejtinga” = „C” i „Predmet rejtinga” = „INT”.

 

Javno

40

Naziv programa/transakcije/izdanja

Određuje naziv programa/transakcije/izdanja koji se upotrebljava u javnim dokumentima izdanja.

Neobvezno.

Primjenjuje se u slučaju da je „Predmet rejtinga” = „INT”.

 

Javno

41

Inicijatori

Interna oznaka inicijatora

Jedinstvena interna oznaka koju agencija za kreditni rejting dodjeljuje inicijatoru.

Obvezno.

Primjenjuje se u slučaju da je „Vrsta rejtinga” = „T”.

U slučaju višestrukih inicijatora koje nije moguće pojedinačno identificirati, trebalo bi navesti „MUTIPLE”.

 

Samo nadzor

42

LEI inicijatora

Oznaka LEI inicijatora

Obvezno.

Primjenjuje se u slučaju da je „Vrsta rejtinga” = „T” i ako „Interna oznaka inicijatora” nije „MULTIPLE”.

ISO 17442

Samo nadzor

43

BIC inicijatora

Jedinstveni BIC inicijatora.

Neobvezno.

Primjenjuje se u slučaju da je „Vrsta rejtinga” = „T” i ako „Interna oznaka inicijatora” nije „MULTIPLE”.

ISO 9362

Samo nadzor

44

Naziv inicijatora

Sadržava odgovarajuće razumljivo upućivanje na pravni naziv inicijatora (ili matičnog društva inicijatora).

Obvezno.

Primjenjuje se u slučaju da je „Vrsta rejtinga” = „T” i ako „Interna oznaka inicijatora” nije „MULTIPLE”.

 

Samo nadzor

45

Prethodni preliminarni rejting

Za sve nove rejtinge pobliže određuje je li agencija za kreditni rejting dodijelila preliminarni rejting ili inicijalni pregled prije dodjele konačnog rejtinga.

Obvezno.

Primjenjuje se u slučaju da je u dijelu 2. tablici 2. „Vrsta mjere” = „NEW”.

Y – da

N – ne

Samo nadzor

46

Oznaka prethodnog preliminarnog rejtinga

Označava oznaku rejtinga prethodno izdanog preliminarnog rejtinga ili inicijalnog pregleda. „Oznaka prethodnog preliminarnog rejtinga” trebala bi odgovarati valjanoj „oznaci rejtinga” preliminarnog rejtinga koja je već dostavljena.

Obvezno.

Primjenjuje se u slučaju da je „Prethodni preliminarni rejting” = „Y”

 

Samo nadzor

47

Pokazatelj složenosti

Određuje stupanj složenosti dodijeljen rejtingu strukturiranog financijskog instrumenta uzimajući u obzir faktore poput broja inicijatora, drugih ugovornih strana, zemalja, potrebe da se razviju nove metodologije ili inovativne značajke, kreditnih poboljšanja, temeljne dokumentacije, složenog kolaterala, različitih ili novih područja sudske nadležnosti i/ili postojanja izvedenih komponenti, među ostalim faktorima koje agencija za kreditni rejting može smatrati relevantnima pri procjeni složenosti usluge rejtinga.

Obvezno.

Primjenjuje se u slučaju da je „Vrsta rejtinga” = „T”.

S – standardna složenost

C – dodatna složenost

Samo nadzor

48

Vrsta transakcije strukturiranog financijskog instrumenta

Označava odnosi li se instrument na samostalnu transakciju („stand-alone”) ili transakciju „Master Trust”.

Obvezno.

Primjenjuje se u slučaju da je „Vrsta rejtinga” = „T”.

S – samostalna transakcija

M – transakcija „Master Trust”

Samo nadzor

49

Vrsta rejtinga za Europsku platformu za kreditni rejting

Označava kreditne rejtinge koji spadaju u područje primjene Europske platforme za kreditni rejting, na temelju zahtjeva utvrđenih člankom 11.a Uredbe (EZ) br. 1060/2009.

Obvezno.

NXI – rejting se ne izrađuje isključivo za ulagatelje i ne objavljuje se ulagateljima uz plaćanje naknade

EXI – rejting se izrađuje isključivo za ulagatelje i objavljuje ulagateljima uz plaćanje naknade

Tehničko

50

Relevantno za izračunavanje statističkih podataka CEREP-a

Označava upotrebljava li se rejting za izračunavanje statističkih podataka CEREP-a.

Obvezno.

Y – da

N – ne

Tehničko


Tablica 2.

Podaci o pojedinačnim mjerama vezanima uz kreditni rejting

Ova tablica sadržava sve mjere vezane uz rejting dodijeljene u vezi s kreditnim rejtinzima navedenima u tablici 1. Ako se priopćenja za tisak ili izvješća o istraživanju državnih rejtinga izdaju na više jezika, može se dostaviti više primjeraka priopćenja za tisak ili izvješćâ o istraživanju državnih rejtinga za istu mjeru vezanu uz rejting.


Br.

Naziv polja

Opis

Vrsta

Norma

Područje primjene

1

Oznaka mjere rejtinga

Jedinstvena oznaka mjere rejtinga. Oznaka mjere rejtinga jedinstvena je za svaki rejting o kojem se izvješćuje.

Obvezno.

 

Tehničko

2

Oznaka rejtinga

Jedinstvena oznaka rejtinga

Obvezno.

Trebala bi biti valjana „oznaka rejtinga” navedena u dijelu 2. tablici 1.

Tehničko

3

Datum i vrijeme valjanosti mjere

Datum i vrijeme valjanosti mjere. Odgovara koordiniranom svjetskom vremenu (UTC) objave mjere ili distribucije pretplatnicima.

Obvezno.

Prošireni oblik zapisa datuma i vremena prema ISO 8601: GGGG-MM-DD (SS:MM:SS)

Javno

4

Datum i vrijeme obavijesti o mjeri

Datum i vrijeme obavijesti subjekta kojem se dodjeljuje rejting o mjeri.

Izražava se u koordiniranom svjetskom vremenu (UTC). Treba se prijaviti samo za rejtinge dodijeljene u Uniji.

Obvezno.

Primjenjuje se u slučaju da je „Mjesto dodjele rejtinga” = „I”.

Prošireni oblik zapisa datuma i vremena prema ISO 8601: GGGG-MM-DD (SS:MM:SS)

Samo nadzor

5

Datum donošenja odluke

Navodi se datum donošenja odluke o mjeri.

Riječ je o datumu preliminarnog odobrenja mjere (primjerice od strane odbora za kreditni rejting) o kojem se zatim prije konačnog odobrenja obavješćuje subjekt kojem se dodjeljuje rejting.

Treba se prijaviti samo za rejtinge dodijeljene u Uniji.

Obvezno.

Primjenjuje se u slučaju da je „Mjesto dodjele rejtinga” = „I”.

Oblik zapisa datuma prema ISO 8601: (GGGG-MM-DD)

Samo nadzor

6

Vrsta mjere

Navodi se vrsta mjere koju je agencija za kreditni rejting provela u vezi s određenim rejtingom.

Obvezno.

OR – u slučaju rejtinga u tijeku (samo za prvo izvješćivanje)

PR – u slučaju preliminarnog rejtinga

NW – kada se kreditni rejting izdaje po prvi put

UP – kada se rejting povisuje

DG – kada se rejting snižava

AF – kada se rejting potvrđuje

DF – u slučaju da je ocjenjivanom subjektu ili instrumentu dodijeljen status neispunjavanja obveza ili je taj status ukinut i nije povezan s drugom mjerom vezanom uz rejting

SP – kada je rejting obustavljen

WD – kada je rejting povučen

OT – kada se rejtingu dodjeljuje ili ukida status izgledi/trend

WR – kada se rejtingu dodjeljuje ili ukida status promatranje/pregled

Javno

7

Status izgledi/promatranje/neispunjavanje obveza

Rejtingu se dodjeljuje, zadržava ili ukida status izgledi/promatranje/obustava/neispunjavanje obveza.

Obvezno.

Primjenjuje se u slučaju da je „Vrsta mjere” = „OT”, „WR”, „DF”, „SP” ili „OR”

P – status je dodijeljen

M – status je zadržan

R – status je ukinut

Javno

8

Izgledi

Navode se izgledi/trend koje je agencija za kreditni rejting dodijelila rejtingu u skladu sa svojom važećom politikom.

Obvezno.

Primjenjuje se u slučaju da je „Vrsta mjere” = „OT” i „WR”

POS – kada su izgledi pozitivni

NEG – kada su izgledi negativni

EVO – kada se izgledi mijenjaju i razvijaju

STA – kada su izgledi stabilni

Javno

9

Promatranje/pregled

Navodi se status promatranja ili pregleda koji je agencija za kreditni rejting dodijelila rejtingu u skladu sa svojom važećom politikom.

Obvezno.

Primjenjuje se u slučaju da je „Vrsta mjere” = „WR” i „OR”

POW – u slučaju pozitivnog promatranja/pregleda

NEW – u slučaju negativnog promatranja/pregleda

EVW – u slučaju promatranja/pregleda koji se mijenja ili razvija

UNW – u slučaju promatranja/pregleda neodređenog smjera

Javno

10

Razlog promatranja/pregleda

Navodi se razlog statusa promatranja/pregleda rejtinga. Treba se prijaviti samo za rejtinge dodijeljene u Uniji.

Obvezno.

Primjenjuje se u slučaju da je „Vrsta mjere” = „WR” i „OR” i „Mjesto dodjele rejtinga” = „I”.

1 – kada su razlog statusa promatranja/pregleda promjene metodologije, modela ili ključnih pretpostavki ocjenjivanja

2 – kada je status promatranja/pregleda posljedica gospodarskih ili financijskih razloga ili razloga kreditne prirode

3 – kada je status promatranja/pregleda posljedica drugih razloga (npr. odlaska analitičara, postojanja sukoba interesa)

Javno

11

Razlog povlačenja

Navodi se razlog mjere povlačenja.

Obvezno.

Primjenjuje se u slučaju da je „Vrsta mjere” = „WD”.

1 – u slučaju netočnih ili nedostatnih informacija o izdavatelju/izdanju

2 – u slučaju stečaja subjekta kojem se dodjeljuje rejting ili restrukturiranja duga

3 – u slučaju reorganizacije subjekta kojem se dodjeljuje rejting, (uključujući spajanje ili preuzimanje subjekta kojem se dodjeljuje rejting)

4 – u slučaju krajnjeg dospijeća dugovne obveze ili u slučaju da je dug opozvan, vraćen, pretfinanciran, ukinut

5 – u slučaju automatske nevaljanosti kreditnog rejtinga zbog modela poslovanja agencije za kreditni rejting (kao što je istek unaprijed određenog razdoblja valjanosti ocjene)

6 – u slučaju povlačenja rejtinga zbog drugih razloga

7 – u slučaju da na rejting utječe jedna od točaka određenih u Prilogu I. odjeljku B točki 3. Uredbe (EZ) br. 1060/2009

8 – u slučaju zahtjeva klijenta

Javno

12

Ostali razlozi za povlačenje

Ako je rejting povučen zbog drugog razloga osim predviđenih, navesti razlog

Obvezno.

Primjenjuje se u slučaju da je „Razlog povlačenja” = 6

 

Samo nadzor

13

Naznaka o statusu neispunjenja obveza

Ako je ocjenjivanom subjektu ili financijskom instrumentu dodijeljen ili uklonjen status neispunjenja obveza kao rezultat druge mjere vezane uz rejting (tj. povisivanje, snižavanje).

Obvezno.

Primjenjuje se u slučaju da je „Vrsta mjere” = „AF”, „DG”, „UP” ili „OR”

Y – da

N – ne

Javno

14

Razlog obustave

Pobliže određuje razlog mjere obustave.

Obvezno.

Primjenjuje se u slučaju da je „Vrsta mjere” = „SP”

 

Javno

15

Oznaka ljestvice rejtinga

Navodi se ljestvica rejtinga korištena za dodjelu mjere vezane uz rejting.

Obvezno.

Primjenjuje se u slučaju da je „Vrsta mjere” = „NW” ili „UP” ili „AF” ili „DG” ili „PR” ili „OR”

Valjana „oznaka ljestvice rejtinga”, prethodno navedena u tablici „Ljestvica rejtinga”.

Javno

16

Vrijednost rejtinga

Vrijednost stupnja koju je dodijelila agencija za kreditni rejting kao rezultat mjere vezane uz rejting.

Obvezno.

Primjenjuje se u slučaju da je „Vrsta mjere” = „NW” ili „UP” ili „AF” ili „DG” ili „PR” ili „OR”

Valjana „vrijednost stupnja”, prethodno prijavljena u tablici „Ljestvica rejtinga”.

Javno

17

Mjesto izdavanja rejtinga

Navodi se mjesto izdavanja kreditnih rejtinga razlikujući: rejtinge koje je u Uniji dodijelila registrirana agencija za kreditni rejting, rejtinge koje je dodijelila agencija za kreditni rejting iz treće zemlje koja pripada istoj grupi agencija za kreditni rejting i koji su priznati u Uniji, rejtinge koje je dodijelila certificirana agencija za kreditni rejting ili rejtinge koje je dodijelila agencija za kreditni rejting iz treće zemlje koja pripada istoj grupi agencija za kreditni rejting, ali koji nisu priznati u Uniji.

Obvezno.

I – izdan u Uniji

E – priznat

T – certificirani AKR izdao u trećoj zemlji

O – ostalo (nije priznat)

N – nije dostupan (valjan samo do 1.1.2011.)

Javno

18

Oznaka glavnog analitičara

Jedinstvena oznaka glavnog analitičara nadležnog za rejting. Treba se prijaviti samo za rejtinge dodijeljene u Uniji.

Obvezno.

Primjenjuje se u slučaju da je „Mjesto dodjele rejtinga” = „I”.

Valjana „interna oznaka glavnog analitičara”, prethodno navedena u „popisu glavnih analitičara”.

Samo nadzor

19

Država glavnog analitičara

Navodi se država u kojoj se nalazio ured nadležnog glavnog analitičara kada je izdan rejting.

Obvezno.

Primjenjuje se u slučaju da je „Mjesto dodjele rejtinga” = „I”.

Oznaka ISO 3166-1.

Samo nadzor

20

Status u pogledu naručivanja

Status ocjenjivanog subjekta/instrumenta koji se odnosi na naručivanje.

Obvezno.

S – kada je kreditni rejting naručen

U – kada je kreditni rejting nenaručen bez sudjelovanja

P – kada je kreditni rejting nenaručen uz sudjelovanje.

Javno

21

Priopćenje za tisak

Priopćenje za tisak

Navodi se je li mjera vezana uz rejting bila popraćena priopćenjem za tisak.

Obvezno.

Primjenjuje se u slučaju da je „Vrsta rejtinga za Europsku platformu za kreditni rejting” = „NXI”

Y – da

N – ne.

Javno

22

Jezik priopćenja za tisak

Navodi se jezik na kojem je objavljeno priopćenje za tisak.

Obvezno.

Primjenjuje se u slučaju da je „Priopćenje za tisak” = „Y”.

ISO 639-1

Javno

23

Naziv datoteke priopćenja za tisak

Navodi se naziv datoteke pod kojim je dostavljeno priopćenje za tisak.

Obvezno.

Primjenjuje se u slučaju da je „Priopćenje za tisak” = „Y”.

Standard ESMA-e

Javno

24

Poveznica na priopćenje za tisak

Ako je mjera vezana uz rejting popraćena istim priopćenjem za tisak kao i neka druga mjera vezana uz rejting, treba navesti „oznaku mjere” za mjeru za koju je zajedničko priopćenje za tisak prvotno podneseno.

Obvezno.

Primjenjivo za priopćenja za tisak koja se odnose na više od jedne mjere vezane uz rejting.

Valjana „oznaka mjere”

Tehničko

25

Izvješće o istraživanju

Izvješće o istraživanju

Pobliže određuje je li mjera vezana uz rejting bila popraćena izvješćem o istraživanju. Primjenjivo samo za državne rejtinge prijavljene pod sektorom: „SV” ili „SM” ili „IF”

Obvezno.

Primjenjuje se u slučaju da je „Vrsta rejtinga” = „S” i „Sektor” = „SV” ili „SM” ili „IF”

Y – da

N – ne

Javno

26

Jezik izvješća o istraživanju

Navodi se jezik na kojem je objavljeno izvješće o istraživanju.

Obvezno.

Primjenjuje se u slučaju da je „Izvješće o istraživanju državnih rejtinga” = „Y”

ISO 639-1

Javno

27

Naziv datoteke izvješća o istraživanju

Navodi se naziv datoteke pod kojim je dostavljeno izvješće o istraživanju.

Obvezno.

Primjenjuje se u slučaju da je „Izvješće o istraživanju državnih rejtinga” = „Y”

Standard ESMA-e

Javno

28

Poveznica na izvješće o istraživanju

Ako je rejting popraćen istim izvješćem o istraživanju kao i neka druga mjera vezana uz rejting, treba navesti „oznaku mjere” za mjeru za koju je zajedničko izvješće o istraživanju prvotno podneseno.

Neobvezno.

Valjana „oznaka mjere”

Tehničko


PRILOG II.

Korelacijska tablica

Ova Uredba

Uredba (EU) br. 446/2012

Uredba (EU) br. 448/2012

Članak 1. stavak 1.

 

Članak 3. stavak 1.

Članak 1. stavak 2.

Članak 2. stavak 1.

Članak 2. stavak 2.

Članak 1. stavak 3.

Članak 2. stavak 6.

 

Članak 1. stavak 4.

Članak 2. stavak 2.

Članak 2. stavak 3.

Članak 1. stavak 5.

 

Članak 3. stavak 3.

Članak 1. stavak 6.

 

Članak 3. stavak 2.

Članak 2. stavak 1.

 

Članak 8. stavak 2.

Članak 2. stavak 2.

 

Članak 8. stavak 3.

Članak 3.

Članak 4. stavak 1.

Članak 3. stavak 5.

Članak 4.

Članak 4. stavak 3.

Članak 4.

Članak 5.

Članak 4. stavak 2.

Članak 5.

Članak 6.

 

Članak 6.

Članak 7.

 

 

Članak 8.

 

 

Članak 9. stavak 1.

Članak 3. stavak 2.

 

Članak 9. stavak 2.

Članak 2. stavak 3.

 

Članak 9. stavak 3.

Članak 2. stavak 4.

 

Članak 9. stavak 4.

Članak 2. stavak 5.

 

Članak 9. stavak 5.

Članak 3. stavak 3.

 

Članak 10.

 

 

Članak 11. stavci od 1. do 3.

 

 

Članak 11. stavak 4.

 

Članak 3. stavak 4.

Članak 12.

članak 3. stavci 1. i 4.

Članak 2. stavak 1. i članak 7. i članak 8. stavak 1.

Članak 13.

Članak 5.

Članak 9., članak 10., članak 11., članak 12. i članak 13.

Članak 14.

 

 

Članak 15.

Članak 6.

Članak 14.


Top