EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015O0035

Smjernica (EU) 2016/65 Europske središnje banke od 18. studenoga 2015. o korektivnim faktorima koji se primjenjuju u provedbi okvira monetarne politike Eurosustava (ESB/2015/35)

OJ L 14, 21.1.2016, p. 30–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2016/65/oj

21.1.2016   

HR

Službeni list Europske unije

L 14/30


SMJERNICA (EU) 2016/65 EUROPSKE SREDIŠNJE BANKE

od 18. studenoga 2015.

o korektivnim faktorima koji se primjenjuju u provedbi okvira monetarne politike Eurosustava (ESB/2015/35)

UPRAVNO VIJEĆE EUROPSKE SREDIŠNJE BANKE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno prvu alineju njegova članka 127. stavka 2.,

uzimajući u obzir Statut Europskog sustava središnjih banaka i Europske središnje banke, a posebno prvu alineju njegova članka 3. stavka 1., članak 9. stavak 2., članak 12. stavak 1., članak 14. stavak 3., članak 18. stavak 2. te članak 20. prvi stavak,

budući da:

(1)

U skladu s člankom 18. stavkom 1. Statuta Europskog sustava središnjih banaka i Europske središnje banke (dalje u tekstu: „Statut ESSB-a”), Europska središnja banka (ESB) i nacionalne središnje banke država članica čija je valuta euro mogu sklapati kreditne poslove s kreditnim institucijama i drugim sudionicima na tržištu, a da se pritom odobravanje kredita temelji na odgovarajućem osiguranju. Opći uvjeti pod kojima su ESB i nacionalne središnje banke spremni sklapati kreditne poslove, uključujući kriterije kojima se određuje prihvatljivost instrumenata osiguranja za potrebe kreditnih poslova Eurosustava, utvrđeni su u Smjernici (EU) 2015/510 Europske središnje banke (ESB/2014/60) (1).

(2)

Radi zaštite Eurosustava od rizika financijskih gubitaka u slučaju nastanka statusa neispunjavanja obveza druge ugovorne strane, prihvatljiva imovina koja je mobilizirana kao kolateral za kreditne operacije Eurosustava podliježe mjerama za kontrolu rizika koje su utvrđene u glavi VI. dijela četvrtog Smjernice (EU) 2015/510 (ESB/2014/60).

(3)

Bilo bi korisno kada bi odredbe o provjeri provedbe korektivnih faktora bile sadržane u posebnom pravnom aktu. To bi omogućilo da se parametri za kontrolu rizika dostave u cjelovitom i samostalnom obliku i omogućilo pojednostavljenje provedbe izmjena odgovarajućeg okvira u najkraćem roku čim Upravno vijeće donese odgovarajuće odluke,

DONIJELO JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Korektivni faktori koji se primjenjuju na prihvatljivu utrživu imovinu

1.   U skladu s glavom VI. dijela četvrtog Smjernice (EU) 2015/510 (ESB/2014/60), na utrživu imovinu primjenjuju se korektivni faktori kao što je navedeno u članku 2. točki 97. Smjernice (EU) 2015/510 (ESB/2014/60), na razinama utvrđenim u tablici 2. u Prilogu ovoj Smjernici.

2.   Korektivni faktor za određenu imovinu ovisi o sljedećim faktorima:

(a)

o kategoriji korektivnih faktora u koju je imovina raspoređena, kao što je utvrđeno u članku 2.;

(b)

o preostalom dospijeću imovine;

(c)

o kuponskoj strukturi imovine;

(d)

o stupnju kreditne kvalitete koji je dodijeljen imovini.

Članak 2.

Utvrđivanje kategorija korektivnih faktora za utrživu imovinu

Prihvatljiva utrživa imovina raspoređuje se u jednu od pet kategorija korektivnih faktora, na temelju vrste izdavatelja i/ili vrste imovine, kako su niže opisane i sadržane u tablici 1. u Prilogu ovoj Smjernici:

(a)

dužnički instrumenti koje izdaje središnja država, dužnički certifikati ESB-a i dužnički certifikati koje su izdale nacionalne središnje banke prije usvajanja eura u svojim odnosnim državama članicama čija je valuta euro, uključeni su u kategoriju I. korektivnih faktora;

(b)

dužnički instrumenti koje izdaju lokalna i regionalna država, subjekti koje Eurosustav klasificira kao agencije, multilateralne razvojne banke i međunarodne organizacije, kao i pokrivene obveznice velikog iznosa, uključeni su u kategoriju II. korektivnih faktora;

(c)

klasične pokrivene obveznice, druge pokrivene obveznice i dužnički instrumenti koje izdaju nefinancijska društva uključeni su u kategoriju III. korektivnih faktora;

(d)

neosigurani dužnički instrumenti koje izdaju kreditne institucije i financijska društva osim kreditnih institucija uključeni su u kategoriju IV. korektivnih faktora;

(e)

vrijednosni papiri osigurani imovinom uključeni su u kategoriju V. korektivnih faktora, bez obzira na klasifikaciju izdavatelja.

Članak 3.

Korektivni faktori za utrživu imovinu

1.   Korektivni faktori za utrživu imovinu koji su raspoređeni u kategorije korektivnih faktora od I. do IV., utvrđuju se na temelju:

(a)

dodjeljivanja stupnjeva kreditne kvalitete 1., 2. ili 3. određenoj imovini, kao što je utvrđeno u tablici 2. Priloga ovoj Smjernici;

(b)

preostalog roka dospijeća imovine kao što je utvrđeno u stavcima 3. i 4.;

(c)

kuponske strukture imovine kao što je utvrđeno u stavcima 3. i 4.

2.   Na dužničku imovinu raspoređenu u kategoriju V. primjenjuje se korektivni faktor od 10 %, bez obzira na preostalo dospijeće ili kuponsku strukturu.

3.   Za imovinu bez kupona ili s kuponom s nepromjenjivom kamatnom stopom, odgovarajuće dospijeće za korektivni faktor koje se treba primijeniti jest preostalo dospijeće imovine.

4.   Za imovinu s kuponima s promjenjivom kamatnom stopom, korektivni faktor je jednak korektivnom faktoru primijenjenom na utrživu imovinu s kuponom s nepromjenjivom kamatnom stopom s preostalim dospijećem od nula do godine dana, osim u sljedećim slučajevima i neovisno o stavku 2.

(a)

Kuponi s promjenjivom kamatnom stopom s razdobljem ponovnog određivanja duljim od godinu dana tretiraju se kao kuponi s nepromjenjivom kamatnom stopom, a odgovarajuće dospijeće za korektivni faktor koje se treba primijeniti jest preostalo dospijeće utržive imovine.

(b)

Odgovarajuće dospijeće za korektivni faktor koje se treba primijeniti na kupone s promjenjivom kamatnom stopom čija je referentna stopa indeks inflacije europodručja, jest preostalo dospijeće utržive imovine.

(c)

Korektivni faktor koji se primjenjuje na imovinu koja ima više od jedne vrste strukture kupona, isključivo ovisi o strukturi kupona važećoj u razdoblju preostalom do dospijeća imovine i jednak je najvišem korektivnom faktoru za utrživu imovinu s jednakim preostalim dospijećem i stupnjem kreditne kvalitete. Za ove potrebe mogu se uzeti u obzir bilo koje vrste strukture kupona važeće u razdoblju preostalom do dospijeća imovine.

Članak 4.

Dodatni korektivni faktori koji se primjenjuju na određene vrste utržive imovine

Pored korektivnih faktora utvrđenih u članku 3. ove Smjernice, za određene vrste utržive imovine primjenjuju se sljedeći dodatni korektivni faktori:

(a)

na vrijednosne papire osigurane imovinom, pokrivene obveznice i neosigurane dužničke instrumente koji izdaju kreditne institucije koji se teoretski vrednuju u skladu s pravilima sadržanim u članku 134. Smjernice (EU) 2015/510 (ESB/2014/60), primjenjuje se dodatni korektivni faktor u obliku umanjenja vrijednosti od 5 %;

(b)

na vlastite pokrivene obveznice primjenjuje se dodatni korektivni faktor od i. 8 % koji se primjenjuje na vrijednost dužničkih instrumenata kojima su dodijeljeni stupnjevi kreditne kvalitete 1 i 2; i ii. od 12 % koji se primjenjuje na vrijednost dužničkih instrumenata kojima je dodijeljen stupanj kreditne kvalitete 3.;

(c)

za potrebe stavka (b) „vlastita upotreba” znači kada druga ugovorna strana dostavlja ili upotrebljava pokrivene obveznice koje je izdala ili za koje jamči sama druga ugovorna strana ili neki drugi subjekt s kojim je u bliskoj vezi kao što je određeno u skladu s člankom 138. Smjernice (EU) 2015/510 (ESB/2014/60);

(d)

ako se dodatni korektivni faktor naveden u stavku (b) ne može primijeniti u pogledu sustava upravljanja kolateralom od strane NSB-a, agenta treće strane, ili sustava TARGET2-Securities u pogledu samoosiguranja, u tim sustavima ili platformi primjenjivat će se dodatni korektivni faktor na cjelokupnu vrijednost izdavanja pokrivenih obveznica koje se mogu upotrebljavati za vlastite potrebe.

Članak 5.

Korektivni faktori koji se primjenjuju na prihvatljivu neutrživu imovinu

1.   Na pojedina kreditna potraživanja s isplatom kamata po nepromjenjivoj kamatnoj stopi i kreditna potraživanja čija je isplata kamata vezana uz stopu inflacije primjenjuju se posebni korektivni faktori koji se utvrđuju s obzirom na preostalo dospijeće, stupanj kreditne kvalitete i metodologiju vrednovanja koju primjenjuje NSB, kako su utvrđeni u tablici 3. u Prilogu ovoj Smjernici.

2.   Na pojedina kreditna potraživanja s promjenjivom kamatnom stopom primjenjuje se korektivni faktor koji se primjenjuje na kreditna potraživanja s nepromjenjivom kamatnom stopom, s preostalim dospijećem od nula do godine dana, koja imaju jednaki stupanj kreditne kvalitete i za koja vrijedi jednaka metodologija vrednovanja koju primjenjuje NSB. Isplata kamate smatra se isplatom po promjenjivoj stopi ako je vezana uz referentnu kamatnu stopu, te ako razdoblje ponovnog određivanja kamatne stope za to plaćanje nije dulje od godinu dana. Isplate kamata za koje je razdoblje ponovnog određivanja dulje od godinu dana tretiraju se kao isplate s nepromjenjivom kamatnom stopom, pri čemu odgovarajuće dospijeće za korektivni faktor odgovara preostalom dospijeću kreditnog potraživanja.

3.   Korektivni faktor koji se primjenjuje na kreditna potraživanja s više od jedne vrste isplata kamata, isključivo ovise o isplatama kamata u preostalom razdoblju do dospijeća kreditnog potraživanja. Ako postoji više od jedne vrste isplate kamata u preostalom razdoblju do dospijeća kreditnog potraživanja, preostale isplate kamata tretiraju se kao isplate s nepromjenjivom kamatnom stopom, pri čemu odgovarajuće dospijeće za korektivni faktor odgovara preostalom dospijeću kreditnog potraživanja.

4.   Za kreditna potraživanja bez kupona primjenjuje se odgovarajući korektivni faktor za kreditna potraživanja s nepromjenjivom kamatnom stopom.

5.   Na neutržive hipotekarne dužničke instrumente primjenjuje se korektivni faktor 39,5 %.

6.   Na oročene depozite ne primjenjuju se korektivni faktori.

7.   Na svako odnosno kreditno potraživanje uključeno u skup za pokriće za neutržive dužničke instrumente osigurane prihvatljivim kreditnim potraživanjima primjenjuje se korektivni faktor koji se primjenjuje na pojedinačnoj razini u skladu s pravilima utvrđenim u gore navedenim stavcima od 1. do 4. Agregirana vrijednost odnosnih kreditnih potraživanja uključenih u skupu za pokriće nakon primjene korektivnih faktora, mora u svako doba ostati jednaka ili biti iznad vrijednosti nepodmirene glavnice neutrživih dužničkih instrumenata osiguranih prihvatljivim kreditnim potraživanjima. Ako agregirana vrijednost padne ispod praga navedenom u prethodnoj rečenici, neutrživi dužnički instrumenti osigurani prihvatljivim kreditnim potraživanjima, vrednuju se po vrijednosti nula.

Članak 6.

Stupanje na snagu i provedba

1.   Ova Smjernica stupa na snagu danom obavještavanja nacionalnih središnjih banaka država članica čija je valuta euro.

2.   Nacionalne središnje banke država članica čija je valuta euro poduzimaju potrebne mjere kako bi se uskladile s ovom Smjernicom i primjenjuju ih od 25. siječnja 2016. One obavješćuju ESB o propisima i sredstvima u vezi s tim mjerama najkasnije do 5. siječnja 2016.

Članak 7.

Adresati

Ova je Smjernica upućena nacionalnim središnjim bankama država članica čija je valuta euro.

Sastavljeno u Frankfurtu na Majni 18. studenoga 2015.

Upravno vijeće ESB-a

Predsjednik ESB-a

Mario DRAGHI


(1)  Smjernica (EU) 2015/510 Europske središnje banke od 19. prosinca 2014. o provedbi okvira monetarne politike Eurosustava (Smjernica o Općoj dokumentaciji) (ESB/2014/60) (SL L 91, 2.4.2015., str. 3.).


PRILOG

Tablica 1.

Kategorije korektivnih faktora za prihvatljivu utrživu imovinu na temelju vrste izdavatelja i/ili vrste imovine

Kategorija I.

Kategorija II.

Kategorija III.

Kategorija IV.

Kategorija V.

dužnički instrumenti koje izdaje središnja država

dužnički certifikati ESB-a

dužnički certifikati koje su izdale nacionalne središnje banke prije datuma usvajanja eura u svojim odnosnim državama članicama

dužnički instrumenti koje izdaju lokalna i regionalna država

dužnički instrumenti koje izdaju subjekti koje Eurosustav klasificira kao agencije

dužnički instrumenti koje izdaju multilateralne razvojne banke i međunarodne organizacije

pokrivene bankovne obveznice velikog iznosa

klasične pokrivene obveznice i druge pokrivene obveznice

dužnički instrumenti koje izdaju nefinancijska društva

neosigurani dužnički instrumenti koje izdaju kreditne institucije

neosigurani dužnički instrumenti koje izdaju financijska društva osim kreditnih institucija

vrijednosni papiri osigurani imovinom


Tablica 2.

Korektivni faktori koji se primjenjuju na prihvatljivu utrživu imovinu

 

Kategorije korektivnih faktora

Kreditna kvaliteta

Preostalo dospijeće (godine) (1)

Kategorija I.

Kategorija II.

Kategorija III.

Kategorija IV.

Kategorija V.

fiksni kupon

bez kupona

fiksni kupon

bez kupona

fiksni kupon

bez kupona

fiksni kupon

bez kupona

 

1. i 2. stupanj

[0-1)

0,5

0,5

1,0

1,0

1,0

1,0

6,5

6,5

10,0

[1-3)

1,0

2,0

1,5

2,5

2,0

3,0

8,5

9,0

[3-5)

1,5

2,5

2,5

3,5

3,0

4,5

11,0

11,5

[5-7)

2,0

3,0

3,5

4,5

4,5

6,0

12,5

13,5

[7-10)

3,0

4,0

4,5

6,5

6,0

8,0

14,0

15,5

[10, ∞)

5,0

7,0

8,0

10,5

9,0

13,0

17,0

22,5

 

Kategorije korektivnih faktora

Kreditna kvaliteta

Preostalo dospijeće (godine) (1)

Kategorija I.

Kategorija II.

Kategorija III.

Kategorija IV.

Kategorija V.

fiksni kupon

bez kupona

fiksni kupon

bez kupona

fiksni kupon

bez kupona

fiksni kupon

bez kupona

 

3. stupanj

[0-1)

6,0

6,0

7,0

7,0

8,0

8,0

13,0

13,0

nije prihvatljivo

[1-3)

7,0

8,0

10,0

14,5

15,0

16,5

24,5

26,5

[3-5)

9,0

10,0

15,5

20,5

22,5

25,0

32,5

36,5

[5-7)

10,0

11,5

16,0

22,0

26,0

30,0

36,0

40,0

[7-10)

11,5

13,0

18,5

27,5

27,0

32,5

37,0

42,5

[10, ∞)

13,0

16,0

22,5

33,0

27,5

35,0

37,5

44,0


Tablica 3.

Razine vrednovanja korektivnih faktora koji se primjenjuju na kreditna potraživanja s isplatom kamata po nepromjenjivoj stopi

 

Metodologija vrednovanja

Kreditna kvaliteta

Preostalo dospijeće (godine) (2)

Isplata po nepromjenjivoj kamatnoj stopi i vrednovanje utemeljeno na teoretskoj cijeni, koju određuje NSB

Isplata po nepromjenjivoj kamatnoj stopi i vrednovanje s obzirom na neotplaćeni iznos, koji određuje NSB

1. i 2. stupanj

[0-1)

10,0

12,0

[1-3)

12,0

16,0

[3-5)

14,0

21,0

[5-7)

17,0

27,0

[7-10)

22,0

35,0

[10, ∞)

30,0

45,0

 

Metodologija vrednovanja

Kreditna kvaliteta

Preostalo dospijeće (godine) (2)

Isplata po nepromjenjivoj kamatnoj stopi i vrednovanje utemeljeno na teoretskoj cijeni, koju određuje NSB

Isplata po nepromjenjivoj kamatnoj stopi i vrednovanje s obzirom na neotplaćeni iznos, koji određuje NSB

3. stupanj

[0-1)

17,0

19,0

[1-3)

29,0

34,0

[3-5)

37,0

46,0

[5-7)

39,0

52,0

[7-10)

40,0

58,0

[10, ∞)

42,0

65,0


(1)  [0-1) preostalo dospijeće kraće od jedne godine, [1-3) preostalo dospijeće od jedne godine ili duže od jedne godine, a kraće od tri godine itd.

(2)  [0-1) preostalo dospijeće kraće od jedne godine, [1-3) preostalo dospijeće od jedne godine ili duže od jedne godine, a kraće od tri godine itd.


Top