EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015L2060

Direktiva Vijeća (EU) 2015/2060 od 10. studenoga 2015. o stavljanju izvan snage Direktive 2003/48/EZ o oporezivanju dohotka od kamate na štednju

OJ L 301, 18.11.2015, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2015/2060/oj

18.11.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 301/1


DIREKTIVA VIJEĆA (EU) 2015/2060

od 10. studenoga 2015.

o stavljanju izvan snage Direktive 2003/48/EZ o oporezivanju dohotka od kamate na štednju

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 115.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

nakon prosljeđivanja nacrta zakonodavnog akta nacionalnim parlamentima,

uzimajući u obzir mišljenje Europskog parlamenta,

uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora,

u skladu s posebnim zakonodavnim postupkom,

budući da:

(1)

Na temelju konsenzusa postignutog na Europskom vijeću od 20. lipnja 2000. o tome da bi u porezne svrhe trebalo razmjenjivati relevantne informacije na što široj osnovi, Direktiva Vijeća 2003/48/EZ (1) primjenjuje se u državama članicama od 1. srpnja 2005. kako bi se omogućilo uspješno oporezivanje dohotka od kamata na štednju isplaćenih u jednoj državi članici stvarnim korisnicima koji su fizičke osobe – rezidenti u drugoj državi članici, u skladu s propisima potonje države članice, čime se izbjegavaju poremećaji u kretanju kapitala među državama članicama, što bi bilo nespojivo s unutarnjim tržištem.

(2)

Prekogranične porezne prijevare i utaja poreza izazovi su svjetskih razmjera te su stoga i predmet velike zabrinutosti kako na globalnoj razini tako i na razini Unije. Neprijavljeni i neoporezovani dohodak znatno smanjuje nacionalne prihode od poreza. Europsko vijeće 22. svibnja 2013. pozdravilo je kontinuirane napore koje su uložile skupine G8 i G20 te Organizacija za gospodarsku suradnju i razvoj (OECD) u razvijanje globalnog standarda.

(3)

Direktivom Vijeća 2011/16/EU (2) predviđena je obvezna automatska razmjena određenih informacija među državama članicama. Njome je također predviđeno postupno širenje njezina područja primjene na nove kategorije dohotka i kapitala u svrhu borbe protiv prekograničnih poreznih prijevara i utaja.

(4)

Vijeće je 9. prosinca 2014. donijelo Direktivu 2014/107/EU (3), kojom je Direktiva 2011/16/EU izmijenjena kako bi se obvezna automatska razmjena informacija proširila na širi spektar dohodaka u skladu s globalnim standardom koji je u srpnju 2014. objavilo Vijeće OECD-a te kojom je osiguran usklađen, dosljedan i sveobuhvatan pristup, na razini cijele Unije, automatskoj razmjeni informacija o financijskim računima na unutarnjem tržištu.

(5)

Direktiva 2014/107/EU općenito ima šire područje primjene od Direktive 2003/48/EZ te je njome predviđeno da u slučajevima preklapanja područjâ primjene prednost ima Direktiva 2014/107/EU. Još ima slučajeva u kojima se primjenjuje samo Direktiva 2003/48/EZ. Ti preostali slučajevi posljedica su manjih razlika u pristupu između tih dviju direktiva i različitih posebnih izuzeća. U tim ograničenim primjerima primjena Direktive 2003/48/EZ rezultirala bi dvostrukim standardima izvješćivanja u Uniji. Neznatne prednosti zadržavanja takvog dvostrukog izvješćivanja bile bi manje od troškova.

(6)

Europsko vijeće je 21. ožujka 2014. pozvalo Vijeće da osigura potpunu usklađenost relevantnog zakonodavstva Unije s novim jedinstvenim globalnim standardom za automatsku razmjenu informacija koji je razvio OECD. Osim toga, prilikom donošenja Direktive 2014/107/EU Vijeće je pozvalo Komisiju da predstavi prijedlog za stavljanje izvan snage Direktive 2003/48/EZ te da stavljanje izvan snage te Direktive vremenski uskladi s datumom početka primjene utvrđenim u Direktivi 2014/107/EU, uzimajući u obzir odstupanje koje je u tom članku predviđeno za Austriju. Stoga bi se Direktiva 2003/48/EZ trebala nastaviti primjenjivati na Austriju tijekom dodatnog razdoblja od godinu dana. U svjetlu stajališta koje je zauzelo Vijeće, stavljanje izvan snage Direktive 2003/48/EZ potrebno je kako bi se izbjegle dvostruke obveze izvješćivanja i smanjili troškovi i za porezna tijela i za nositelje gospodarske djelatnosti.

(7)

Prema Direktivi Vijeća 2014/48/EU (4) države članice do 1. siječnja 2016. donose i objavljuju zakone i druge propise potrebne za usklađivanje s tom Direktivom. Države članice primjenjuju te odredbe od 1. siječnja 2017. Stavljanjem izvan snage Direktive 2003/48/EZ, Direktiva 2014/48/EU više se ne bi morala prenositi u nacionalno zakonodavstvo.

(8)

Kako bi se osigurao neometani nastavak automatskog izvješćivanja o informacijama o financijskim računima, stavljanje izvan snage Direktive 2003/48/EZ trebalo bi se primjenjivati od istog dana kao i dan početka primjene mjera utvrđenih u Direktivi 2014/107/EU.

(9)

Neovisno o stavljanju izvan snage Direktive 2003/48/EZ, informacije koje su isplatitelji, nositelji gospodarske djelatnosti i države članice prikupili prije datuma stavljanja izvan snage trebalo bi obraditi i prenijeti kako je prvotno zamišljeno, a obveze nastale prije tog datuma trebalo bi ispuniti.

(10)

U pogledu poreza po odbitku ubiranog u prijelaznom razdoblju iz Direktive 2003/48/EZ, kako bi se zaštitila stečena prava stvarnih korisnika, države članice trebale bi nastaviti osiguravati odbitak ili povrat poreza kako je prvotno zamišljeno te bi trebale izdavati potvrde na zahtjev kako bi stvarni korisnici mogli osigurati da se porez po odbitku ne ubire.

(11)

Trebalo bi uzeti u obzir činjenicu da je zbog strukturnih razlika Austriji odobreno odstupanje na temelju Direktive 2014/107/EU kojim se Austriji dopušta da odgodi primjenu te Direktive za godinu dana, do 1. siječnja 2017. Međutim, prilikom donošenja Direktive 2014/107/EU Austrija je izjavila da to odstupanje neće iskoristiti u potpunosti. Umjesto toga Austrija će s razmjenom informacija početi do rujna 2017., iako samo o ograničenom broju računa, dok će u drugim slučajevima zadržati odstupanje. Stoga bi trebalo predvidjeti posebnu odredbu kojom će se osigurati da Austrija te u njoj osnovani isplatitelji i nositelji gospodarske djelatnosti nastave primjenjivati odredbe Direktive 2003/48/EZ tijekom razdoblja odstupanja, osim za one račune na koje se primjenjuje Direktiva 2014/107/EU.

(12)

Ovom Direktivom poštuju se temeljna prava i slijede načela priznata posebno Poveljom Europske unije o temeljnim pravima, uključujući pravo na zaštitu osobnih podataka, te se ničim u ovoj Direktivi ta prava smanjuju ni ukidaju.

(13)

S obzirom na to da cilj ove Direktive, to jest stavljanje izvan snage Direktive 2003/48/EZ uz privremene iznimke koje su potrebne kako bi se zaštitila stečena prava i u obzir uzelo odstupanje odobreno Austriji na temelju Direktive 2014/107/EU, ne mogu dostatno ostvariti države članice, nego se zbog potrebne ujednačenosti i učinkovitosti on na bolji način može ostvariti na razini Unije, Unija može donijeti mjere u skladu s načelom supsidijarnosti utvrđenim u članku 5. Ugovora o Europskoj uniji. U skladu s načelom proporcionalnosti utvrđenim u tom članku, ova Direktiva ne prelazi ono što je potrebno za ostvarivanje tog cilja.

(14)

Direktivu 2003/48/EZ trebalo bi stoga staviti izvan snage,

DONIJELO JE OVU DIREKTIVU:

Članak 1.

1.   Podložno stavcima 2. i 3., Direktiva 2003/48/EZ stavlja se izvan snage s učinkom od 1. siječnja 2016.

2.   Ne dovodeći u pitanje stavak 3., i dalje se primjenjuju sljedeće obveze iz Direktive 2003/48/EZ, kako je izmijenjena Direktivom Vijeća 2006/98/EZ (5):

(a)

obveze država članica i u njima osnovanih nositelja gospodarske djelatnosti na temelju članka 4. stavka 2. drugog podstavka Direktive 2003/48/EZ i dalje se primjenjuju do 5. listopada 2016. ili dok se te obveze ne ispune;

(b)

obveze isplatitelja na temelju članka 8. Direktive 2003/48/EZ i država članica isplatitelja na temelju članka 9. Direktive 2003/48/EZ i dalje se primjenjuju do 5. listopada 2016. ili dok se te obveze ne ispune;

(c)

obveze država članica u kojima stvarni korisnici imaju rezidentnost za potrebe oporezivanja na temelju članka 13. stavka 2. Direktive 2003/48/EZ i dalje se primjenjuju do 31. prosinca 2016.;

(d)

obveze država članica u kojima stvarni korisnici imaju rezidentnost za potrebe oporezivanja na temelju članka 14. Direktive 2003/48/EZ, u pogledu poreza po odbitku ubiranog tijekom 2016. i prethodnih godina, i dalje se primjenjuju dok se te obveze ne ispune.

3.   Direktiva 2003/48/EZ, kako je izmijenjena Direktivom 2006/98/EZ, i dalje se primjenjuje na Austriju do 31. prosinca 2016., uz iznimku sljedećih obveza:

(a)

obveze Austrije i odgovarajuće obveze tamo osnovanih isplatitelja i nositelja gospodarske djelatnosti na temelju članka 12. Direktive 2003/48/EZ, koje se i dalje primjenjuju do 30. lipnja 2017. ili dok se te obveze ne ispune;

(b)

obveze Austrije i tamo osnovanih nositelja gospodarske djelatnosti na temelju članka 4. stavka 2. drugog podstavka Direktive 2003/48/EZ, koje se i dalje primjenjuju do 30. lipnja 2017. ili dok se te obveze ne ispune;

(c)

sve obveze Austrije i odgovarajuće obveze tamo osnovanih isplatitelja koje izravno ili neizravno proizlaze iz postupaka navedenih u članku 13. Direktive 2003/48/EZ, koje se i dalje primjenjuju do 30. lipnja 2017. ili dok se te obveze ne ispune.

Neovisno o prvom podstavku, Direktiva 2003/48/EZ, kako je izmijenjena Direktivom 2006/98/EZ, ne primjenjuje se nakon 1. listopada 2016. na isplate kamate u vezi s računima za koje su ispunjene obveze izvješćivanja i dubinske analize sadržane u prilozima I. i II. Direktivi 2011/16/EU te za koje je Austrija automatskom razmjenom priopćila informacije iz članka 8. stavka 3.a Direktive 2011/16/EU u roku utvrđenom u članku 8. stavku 6. točki (b) Direktive 2011/16/EU.

Članak 2.

Ova Direktiva stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Članak 3.

Ova je Direktiva upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 10. studenoga 2015.

Za Vijeće

Predsjednik

P. GRAMEGNA


(1)  Direktiva Vijeća 2003/48/EZ od 3. lipnja 2003. o oporezivanju dohotka od kamate na štednju (SL L 157, 26.6.2003., str. 38.).

(2)  Direktiva Vijeća 2011/16/EU od 15. veljače 2011. o administrativnoj suradnji u području oporezivanja i stavljanju izvan snage Direktive 77/799/EEZ (SL L 64, 11.3.2011., str. 1.).

(3)  Direktiva Vijeća 2014/107/EU od 9. prosinca 2014. o izmjeni Direktive 2011/16/EU u pogledu obvezne automatske razmjene informacija u području oporezivanja (SL L 359, 16.12.2014., str. 1.).

(4)  Direktiva Vijeća 2014/48/EU od 24. ožujka 2014. o izmjeni Direktive 2003/48/EZ o oporezivanju dohotka od kamate na štednju (SL L 111, 15.4.2014., str. 50.).

(5)  Direktiva Vijeća 2006/98/EZ od 20. studenoga 2006. o prilagođavanju pojedinih direktiva u području oporezivanja zbog pristupanja Bugarske i Rumunjske (SL L 363, 20.12.2006., str. 129.).


Top