EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015L1535

Direktiva (EU) 2015/1535 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. rujna 2015. o utvrđivanju postupka pružanja informacija u području tehničkih propisa i pravila o uslugama informacijskog društva (Tekst značajan za EGP)

OJ L 241, 17.9.2015, p. 1–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2015/1535/oj

17.9.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 241/1


DIREKTIVA (EU) 2015/1535 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 9. rujna 2015.

o utvrđivanju postupka pružanja informacija u području tehničkih propisa i pravila o uslugama informacijskog društva (kodificirani tekst)

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegove članke 114., 337. i 43.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

nakon prosljeđivanja nacrta zakonodavnog akta nacionalnim parlamentima,

uzimajući u obzir mišljenja Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora (1),

u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom (2),

budući da:

(1)

Direktiva 98/34/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (3) doživjela je brojne značajne izmjene (4).U interesu jasnoće i svrhovitosti, spomenutu bi Direktivu trebalo kodificirati.

(2)

Unutarnje tržište obuhvaća prostor bez unutarnjih granica u kojemu je osigurano slobodno kretanje robe, osoba, usluga i kapitala. Stoga je zabrana količinskog ograničenja kretanja robe te mjera koje imaju jednak učinak jedno od osnovnih načela Unije.

(3)

S ciljem promicanja nesmetanog funkcioniranja unutarnjeg tržišta trebalo bi osigurati najveću moguću transparentnost nacionalnih inicijativa za utvrđivanje tehničkih propisa.

(4)

Prepreke trgovini koje proizlaze iz tehničkih propisa za proizvode mogu se dopustiti samo ako su nužne za zadovoljenje bitnih zahtjeva i kada su opravdane javnim interesom čije su glavno jamstvo.

(5)

Bitno je da Komisija prije donošenja tehničkih odredaba ima na raspolaganju potrebne informacije. Od država članica, u skladu s člankom 4. stavkom 3. Ugovora o Europskoj Uniji (UEU), zahtijeva se da Komisiji olakšaju tu zadaću te je stoga trebaju obavijestiti o svojim projektima u području tehničkih propisa.

(6)

Sve države članice također trebaju biti obaviještene o tehničkim propisima koje planiraju donijeti druge države članice.

(7)

Cilj je unutarnjeg tržišta stvoriti okruženje koje potiče konkurentnost poduzetnika. Osiguravanje veće količine informacija jedan od načina da se poduzetnicima pomogne da bolje iskoriste prednosti tog tržišta. Stoga je potrebno predvidjeti redovitu objavu naslova priopćenih nacrta i utvrditi odredbe o povjerljivosti tih nacrta kako bi se gospodarskim subjektima omogućilo da ocijene utjecaj tehničkih propisa koje predlažu druge države članice.

(8)

U interesu pravne sigurnosti primjereno je da države članice javno obznane donošenje nacionalnog tehničkog propisa u skladu sa službenim postupkom utvrđenim u ovoj Direktivi.

(9)

Tehnički propisi za proizvode obuhvaćaju mjere čija je svrha osigurati pravilno funkcioniranje tržišta odnosno njegov daljnji razvoj, koje uključuju povećanje transparentnosti nacionalnih namjera i proširenje kriterija i uvjeta na temelju kojih se ocjenjuje potencijalni učinak predloženih propisa na tržište.

(10)

Stoga je potrebno ocijeniti sve zahtjeve koji su utvrđeni za pojedini proizvod i uzeti u obzir trendove nacionalnih postupaka regulacije proizvoda.

(11)

Zahtjevi koji se odnose na životni ciklus proizvoda nakon njegova stavljanja na tržište uključuju i zahtjeve različite od tehničkih specifikacija, koji bi mogli utjecati na slobodu kretanja proizvoda odnosno stvoriti prepreke pravilnom funkcioniranju unutarnjeg tržišta.

(12)

Potrebno je pojasniti pojam de facto tehničkog propisa. Konkretno, odredbe kojima javna vlast upućuje na tehničke specifikacije i druge zahtjeve odnosno potiče na njihovo poštovanje, kao i odredbe o proizvodima koje se povezuju s javnom vlašću, u javnom interesu tim zahtjevima odnosno specifikacijama daju veću obvezujuću vrijednost od one koju bi oni inače imali na temelju svoga privatnog podrijetla.

(13)

Komisiji i državama članicama također treba dati dovoljno vremena da predlože izmjene planirane mjere kako bi se uklonile odnosno smanjile prepreke slobodnom kretanju robe do kojih bi mogla dovesti ta mjera.

(14)

Predmetna država članica kod utvrđivanja konačnog teksta predviđene mjere mora uzeti u obzir te izmjene.

(15)

Unutarnjemu tržištu svojstveno je da Komisija donosi, odnosno predlaže donošenje obvezujućih akata, posebno u slučajevima kada države članice ne mogu provesti načelo uzajamnog priznavanja. Utvrđeno je određeno privremeno razdoblje mirovanja kako bi se spriječilo da države članice uvođenjem nacionalnih mjera ugroze donošenje obvezujućih akata Europskog parlamenta i Vijeća, odnosno Komisije u tom istom području.

(16)

Dotična država članica treba, na temelju općih obveza utvrđenih u članku 4. stavku 3. UEU, odgoditi provedbu planirane mjere do isteka roka koji je potreban da se zajednički ispitaju predložene izmjene ili da se izradi zakonodavni akt ili donese obvezujući akt Komisije.

(17)

Nakon što Vijeće donese stajalište u prvom čitanju o prijedlogu Komisije, države članice trebale bi se suzdržati od donošenja tehničkih propisa u tom sektoru kako bi Europskom parlamentu i Vijeću olakšale donošenje mjera.

(18)

Potrebno je predvidjeti stalni odbor čije članove imenuju države članice i koji ima zadaću surađivati u nastojanjima Komisije da se umanje negativni učinci na slobodno kretanje.

(19)

Ova Direktiva ne bi trebala dovoditi u pitanje obveze država članica u vezi s rokovima za prenošenje direktiva u unutarnje pravo određenih u Prilogu III. dijelu B,

DONIJELI SU OVU DIREKTIVU:

Članak 1.

1.   Za potrebe ove Direktive primjenjuju se sljedeće definicije:

(a)

„proizvod” znači svaki industrijski i poljoprivredni proizvod, uključujući ribarske proizvode;

(b)

„usluga” znači svaka usluga informacijskog društva, to jest svaka usluga koja se obično pruža uz naknadu, na daljinu, elektroničkim sredstvima te na osobni zahtjev primatelja usluga.

Za potrebe ove definicije:

i.

„na daljinu” znači da se usluga pruža bez da su strane istodobno prisutne,

ii.

„elektroničkim sredstvima” znači da se usluga na početku šalje i prima na odredištu pomoću elektroničke opreme za obradu (uključujući digitalnu kompresiju) i pohranu podataka te u potpunosti šalje, prenosi i prima telegrafski, radio vezom, optičkim sredstvima ili ostalim elektromagnetnim sredstvima,

iii.

„na osobni zahtjev primatelja usluga” znači da se usluga pruža prijenosom podataka na osobni zahtjev.

Indikativna lista usluga koje ova definicija ne obuhvaća nalazi se u Prilogu I.;

(c)

„tehnička specifikacija” znači specifikacija sadržana u dokumentu kojim se utvrđuju svojstva koja mora imati određeni proizvod, kao što su razine kakvoće, radne značajke, sigurnost ili dimenzije, uključujući zahtjeve koji se odnose na naziv pod kojim se proizvod prodaje, terminologiju, simbole, ispitivanje i metode ispitivanja, pakiranje, obilježavanje i označivanje te postupke ocjene sukladnosti proizvoda.

Izraz „tehnička specifikacija” također obuhvaća proizvodne metode i postupke koji se koriste kod poljoprivrednih proizvoda iz članka 38. stavka 1. drugog podstavka Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU), proizvoda namijenjenih prehrani ljudi i životinja te lijekova kako je definirano u članku 1. Direktive 2001/83/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (5) kao i proizvodne metode i postupke koji se koriste kod drugih proizvoda, ako oni imaju učinak na svojstva tih proizvoda;

(d)

„ostali zahtjevi” znači zahtjev za proizvod različit od tehničke specifikacije koji utječe na životni ciklus proizvoda nakon njegova stavljanja na tržište, a posebno je uveden radi zaštite potrošača odnosno okoliša, kao što su uvjeti uporabe, recikliranja, ponovne uporabe i odlaganja, ako ti uvjeti mogu značajno utjecati na sastav ili prirodu proizvoda, odnosno njegovu prodaju;

(e)

„propis o uslugama” znači zahtjev opće naravi koji se odnosi na uspostavljanje i obavljanje uslužnih djelatnosti u okviru značenja iz točke (b), posebno odredbi koje se odnose na pružatelja usluga, usluge i primatelja usluga, isključujući sva pravila koja nisu izričito usmjerena na usluge definirane u toj točki.

Za potrebe ove definicije:

i.

smatra se da se neki propis izričito odnosi na usluge informacijskog društva kada je, s obzirom na njegovo obrazloženje i praktični dio, specifičan cilj i svrha svih ili nekih njegovih pojedinačnih odredbi regulirati takve usluge na eksplicitan i ciljani način;

ii.

neće se smatrati da je neki propis izričito usmjeren na usluge informacijskog društva ako na te usluge utječe samo posredno i usputno;

(f)

„tehnički propis” znači tehničke specifikacije i ostali zahtjevi ili propisi koji se odnose na usluge, uključujući odgovarajuće administrativne odredbe pridržavanje kojih je obavezno, de jure ili de facto, kada je riječ o stavljanju na tržište, pružanju neke usluge, poslovnom nastanu nekog operatera usluga ili korištenju u nekoj državi članici ili najvećem dijelu iste, kao i zakonima i drugim propisima država članica, osim onih navedenih u članku 7. koji zabranjuju proizvodnju, uvoz, marketing ili korištenje nekog proizvoda ili zabranjuju pružanje ili korištenje neke usluge ili poslovni nastan kao operatera usluga.

De facto tehnički propisi uključuju:

i.

zakone i druge propise neke države članice koji se odnose na tehničke specifikacije ili druge zahtjeve ili propise o uslugama ili na profesionalne kodekse ili kodekse prakse koji se sa svoje strane odnose na tehničke specifikacije ili druge zahtjeve ili propise o uslugama, pridržavanje kojih ostavlja dojam usklađenosti s obvezama što ih nameću gore spomenuti zakoni i drugi propisi;

ii.

dobrovoljne sporazume u kojima je ugovorna stranka neko državno tijelo, a koji u općem interesu osiguravaju poštovanje tehničkih specifikacija ili drugih zahtjeva ili propisa koji se odnose na usluge, uz izuzeće specifikacija iz natječaja za javne nabave;

iii.

tehničke specifikacije ili druge zahtjeve ili pravila o uslugama povezane s fiskalnim ili financijskim mjerama koje utječu na potrošnju proizvoda ili usluga kroz poticanje pridržavanja takvih tehničkih specifikacija ili drugih zahtjeva ili propisa o uslugama; nisu uključene tehničke specifikacije ili drugi zahtjevi ili propisi o uslugama povezani s nacionalnim sustavima socijalnog osiguranja.

Ovo uključuje tehničke propise koje nameću službe imenovane od strane država članica, a koji se nalazi na popisu uspostavljenom i ažuriranom prema potrebi od strane Komisije u okviru Odbora spomenutog u članku 2.

Isti postupak koristi se također za izmjenu te liste;

(g)

„nacrt tehničkog propisa” znači tekst neke tehničke specifikacije ili drugog zahtjeva ili propisa o uslugama, uključujući administrativne odredbe, formulirane s ciljem njihova donošenja ili donošenja u obliku nekog tehničkog propisa, koji je u fazi pripreme tijekom koje se još uvijek mogu napraviti bitne izmjene.

2.   Ova se Direktiva ne odnosi na:

(a)

usluge radijskog emitiranja;

(b)

usluge televizijskog emitiranja obuhvaćene člankom 1. stavkom 1. točkom (e) Direktive 2010/13/EU Europskog parlamenta i Vijeća (6).

3.   Ova se Direktiva ne primjenjuje na pravila koja se odnose na pitanja obuhvaćena zakonodavstvom Unije iz područja telekomunikacijskih usluga, kako su predviđene Direktivom 2002/21/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (7).

4.   Ova se Direktiva ne primjenjuje na pravila koja se odnose na pitanja obuhvaćena zakonodavstvom Unije iz područja financijskih usluga, kako su netaksativno navedene u popisu koji se nalazi u Prilogu II. ovoj Direktivi.

5.   Uz izuzetak članka 5. stavka 3., ova se Direktiva ne primjenjuje na pravila koja donesu uređena tržišta ili su donesena za uređena tržišta u smislu Direktive 2004/39/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (8) ili koja donesu uređena tržišta ili su donesena za druga tržišta ili tijela koja se bave klirinškim poslovima ili namirom na tim tržištima.

6.   Ova se Direktiva ne primjenjuje na mjere koje države članice uvode na temelju Ugovora radi zaštite osoba, posebno radnika, prilikom uporabe proizvoda, ako te mjere ne utječu na proizvode.

Članak 2.

Uspostavlja se stalni odbor koji se sastoji od predstavnika država članica koji u svome radu mogu zatražiti pomoć stručnjaka odnosno savjetnika; predsjedatelj odbora jest predstavnik Komisije.

Odbor izrađuje svoj poslovnik.

Članak 3.

1.   Odbor se sastaje najmanje dvaput godišnje.

Odbor se sastaje u posebnom sastavu kako bi razmotrio pitanja koja se odnose na usluge informacijskog društva.

2.   Komisija odboru podnosi izvješće o provedbi i primjeni postupaka utvrđenih u ovoj Direktivi i podnosi prijedloge s ciljem uklanjanja postojećih odnosno predvidljivih prepreka trgovini.

3.   Odbor daje mišljenje o informacijama i prijedlozima iz stavka 2. i može u tom pogledu posebno predložiti da Komisija:

(a)

prema potrebi osigura da države članice u pitanju najprije između sebe odluče o odgovarajućim mjerama kako bi se izbjeglo stvaranje prepreka trgovini;

(b)

poduzme sve potrebne mjere;

(c)

odredi područja u kojima se usklađivanje čini nužnim te prema potrebi provede odgovarajuće usklađivanje u danom sektoru.

4.   Komisija se mora savjetovati s odborom:

(a)

prilikom odlučivanja o stvarnom sustavu koji će se primjenjivati na razmjenu informacija predviđenu ovom Direktivom kao i svim izmjenama tog sustava;

(b)

prilikom nadziranja primjene sustava uspostavljenog ovom Direktivom.

5.   Komisija se može savjetovati s Odborom o svim prednacrtima tehničkih propisa koje primi.

6.   Pitanja u vezi s provedbom ove Direktive mogu se dostaviti odboru na zahtjev predsjedatelja ili države članice.

7.   Rad odbora kao i informacije koje mu se dostavljaju su povjerljive.

Međutim, odbor i nacionalne vlasti mogu, uz provedbu potrebnih mjera predostrožnosti, zatražiti stručno mišljenje fizičkih i pravnih osoba, uključujući osobe iz privatnog sektora.

8.   Kada je riječ o propisima koji se odnose na usluge, Komisija i Odbor mogu se savjetovati s fizičkim ili pravnim osobama iz industrije ili iz akademske zajednice, a kada je to moguće i predstavničkim tijelima koja su sposobna dati stručno mišljenje o socijalnim i društvenim ciljevima i posljedicama bilo kojeg nacrta propisa koji se odnosi na usluge te uzeti u obzir njihov savjet kad god se to od njih traži.

Članak 4.

Države članice dostavljaju Komisiji u skladu s člankom 5. stavkom 1. sve zahtjeve dostavljene institucijama za normizaciju za pripremu tehničkih specifikacija ili norme za određene proizvode sa svrhom donošenja tehničkih propisa za takve proizvode u obliku nacrta tehničkih propisa i navode razloge za njihovo donošenje.

Članak 5.

1.   Pridržavajući se članka 7., države članice Komisiji bez odlaganja dostavljaju sve nacrte tehničkih propisa, osim ako se njima u cijelosti prenosi tekst međunarodne ili europske norme, u kom su slučaju dovoljne informacije o toj normi; one Komisiji istodobno dostavljaju obrazloženje u kojemu navode razloge za donošenje tehničkog propisa, ako ti razlozi već nisu pojašnjeni u nacrtu.

Države članice, tamo gdje je to primjereno i ako to nisu prije učinile, istodobno dostavljaju Komisiji i tekst osnovnih zakonodavnih odnosno regulatornih odredaba koje se prvenstveno i izravno tiču dotičnih propisa, ako je poznavanje tog teksta potrebno za ocjenu implikacija nacrta tehničkog propisa.

Država članica Komisiji ponovno dostavlja nacrt tehničkih propisa u skladu s gore navedenim uvjetima iz prvog i drugog podstavka ovog stavka svaki put kada unese izmjene kojima se značajno mijenja njegov opseg ili skraćuje prvobitni raspored provedbe odnosno utvrđuju dodatne specifikacije i zahtjevi ili postojeće specifikacije i zahtjevi čine restriktivnijima.

Ako se nacrtom tehničkih propisa posebno želi ograničiti prodaja odnosno uporaba kemijske tvari, pripravka ili proizvoda zbog javnog zdravlja odnosno zaštite potrošača ili okoliša, države članice također šalju sažetak svih relevantnih podataka o toj tvari, pripravku odnosno proizvodu te poznatim i raspoloživim nadomjescima odnosno upute na te podatke, ako su te informacije raspoložive, te priopćuju očekivane učinke mjere na javno zdravlje, zaštitu potrošača i okoliša, zajedno s analizom rizika koja se prema potrebi obavlja u skladu s općim načelima ocjene rizika kemijskih tvari, kako je navedeno u relevantnom dijelu odjeljka II.3 Priloga XV. Uredbi (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća (9).

Komisija o nacrtu tehničkih propisa i svim dokumentima koji su joj dostavljeni bez odlaganja obavješćuje ostale države članice; ona nacrt može uputiti i odboru iz članka 2. ove Direktive radi dobivanja njegova mišljenja te prema potrebi i odboru koji je nadležan za predmetno područje.

Kada su u pitanju tehničke specifikacije ili drugi zahtjevi ili pravila o uslugama iz članka 1. stavka 1. točke (f) drugog podstavka podtočke iii. ove Direktive, Komisija i države članice mogu dostaviti svoje podrobne primjedbe i mišljenja samo u vezi s aspektom mjere koji bi mogao ometati trgovinu, ali ne i u vezi s fiskalnim odnosno financijskim aspektima mjere.

2.   Komisija i države članice svoje primjedbe dostavljaju državi članici koja je poslala nacrt tehničkog propisa; ta država članica ih prilikom izrade tehničkog propisa uzima u obzir u najvećoj mogućoj mjeri.

3.   Države članice Komisiji bez odlaganja dostavljaju konačan tekst tehničkog propisa.

4.   Informacije koje se dostavljaju na temelju ovog članka nisu povjerljive, osim ako država članica koja ih je dostavila to izričito zahtijeva. Svi se takvi zahtjevi obrazlažu.

U takvom slučaju odbor iz članka 2. i državna tijela mogu zatražiti stručni savjet fizičkih i pravnih osoba iz privatnog sektora nakon što provedu odgovarajuće mjere predostrožnosti.

5.   Ako je nacrt tehničkog propisa sastavni dio mjera koje se Komisiji dostavljaju u fazi nacrta na temelju nekog drugog akta Unije, države članice informacije iz stavka 1. mogu dostaviti na temelju tog drugog akta, ali pritom moraju formalno naznačiti da ta dostava informacija također predstavlja i dostavu za potrebe ove Direktive.

Ako se Komisija ne očituje o nacrtu tehničkog propisa na temelju ove Direktive, to ne dovodi u pitanje odluke koje bi se mogle donijeti na temelju drugih akata Unije.

Članak 6.

1   Države članice odgađaju usvajanje nacrta tehničkog propisa do isteka roka od tri mjeseca od dana kada je Komisija primila informacije iz članka 5. stavka 1.

2.   Države članice odgađaju:

za 4 mjeseca donošenje nacrta tehničkog propisa u obliku dobrovoljnog sporazuma u smislu članka 1. stavka 1. točke (f) drugog podstavka podtočke ii.,

ne dovodeći u pitanje stavke 3., 4. i 5. ovog članka, za šest mjeseci donošenje bilo kojeg drugog nacrta tehničkog propisa osim nacrta propisa o uslugama,

od datuma kada Komisija primi priopćenje spomenuto u članku 5. stavku 1. ako Komisija ili druga država članica u roku od tri mjeseca od tog datuma dostavi detaljno mišljenje o tome da bi predviđena mjera mogla stvoriti prepreke slobodnom kretanju robe u okviru unutarnjeg tržišta,

ne dovodeći u pitanje stavke 4. i 5., za četiri mjeseca od donošenja bilo kojeg nacrta pravila o uslugama, od datuma kada Komisija primi priopćenje spomenuto u članku 5. stavku 1. ako Komisija ili druga država članica u roku od tri mjeseca od tog datuma dostavi detaljno mišljenje o tomu da bi predviđena mjera mogla stvoriti prepreke slobodnom kretanju usluga ili slobodi poslovnog nastana operatera usluga u okviru unutarnjeg tržišta.

Što se nacrta propisa o uslugama tiče, podrobna mišljenja Komisije ili država članica ne smiju utjecati na mjere kulturne politike, posebno u audiovizualnoj sferi, koje bi države članice mogle usvojiti u skladu s pravom Unije, uzimajući u obzir svoje lingvističke razlike, specifične nacionalne i regionalne karakteristike te kulturnu baštinu.

Država članica o kojoj je riječ podnosi izvješće Komisiji o postupku koji predlaže kako bi se takva podrobna mišljenja prihvatila. Komisija daje svoj komentar na tu reakciju.

U odnosu na propise koji se odnose na usluge, ta država članica, kada je to primjereno, navodi razloge zbog kojih se takva podrobna mišljenja ne mogu uzeti u obzir.

3.   Uz izuzetak nacrta propisa o uslugama, države članice odgađaju donošenje nacrta tehničkog propisa za dvanaest mjeseci od datuma kada Komisija primi priopćenje navedeno u članku 5. stavku 1. ove Direktive ako u roku od tri mjeseca od toga datuma Komisija najavi svoju namjeru da predloži i donese neku direktivu, propis ili odluku o tom pitanju u skladu s člankom 288. UFEU-a.

4.   Države članice odgađaju usvajanje nacrta tehničkog propisa do isteka roka od dvanaest mjeseci od datuma kada je Komisija primila priopćenje iz članka 5. stavka 1. ove Direktive ako u roku od tri mjeseca od toga datuma Komisija obznani da se nacrt tehničkog propisa odnosi na pitanje koje je obuhvaćeno prijedlogom direktive, uredbe ili odluke, koji je podnijela Europskom parlamentu i Vijeću u skladu s člankom 288. UFEU-a.

5.   Ako Vijeće usvoji stajalište u prvom čitanju u razdoblju mirovanja iz stavaka 3. i 4., taj se rok, podložno stavku 6., produžuje na 18 mjeseci.

6.   Obveze iz stavaka 3., 4. i 5. prestaju:

(a)

ako Komisija obavijesti države članice da je odustala od prijedloga za donošenje obvezujućeg akta Unije odnosno donošenja takvog akta;

(b)

ako Komisija obavijesti države članice da je povukla nacrt odnosno prijedlog;

(c)

ako Europski parlament i Vijeće ili Komisija donesu obvezujući akt Unije.

7.   Stavci od 1. do 5. ne primjenjuju se u slučajevima kada je:

(a)

neka država članica zbog hitnih razloga nastalih zbog ozbiljnih i nepredvidljivih okolnosti koje se odnose na zaštitu javnog zdravlja i sigurnosti, zaštitu životinja ili očuvanje biljaka, ili na propise o uslugama kao i zbog državne politike, posebno zaštite maloljetnika, obavezna pripremiti tehničke propise u vrlo kratkom vremenu kako bi ih odmah donijela i uvela bez mogućnosti ikakvih konzultacija; ili

(b)

neka država članica zbog hitnih razloga nastalih zbog ozbiljnih okolnosti koje se odnose na zaštitu sigurnosti i integriteta financijskog sustava, posebno zaštitu deponenata, investitora i osiguranih osoba, obavezna odmah donijeti i provesti pravila o financijskim uslugama.

U priopćenju navedenom u članku 5., ta država članica navodi razloge hitnosti mjera koje je poduzela. Komisija, što je prije moguć,e daje svoje mišljenje o tom priopćenju. Poduzima odgovarajuće korake u slučajevima kada se ovaj postupak nepravilno koristi. Komisija redovito obavješćuje Europski parlament.

Članak 7.

1.   Članci 5. i 6. ne primjenjuju se na zakone i druge propise država članica te dobrovoljne sporazume na osnovi kojih države članice:

(a)

poštuje obvezujuće akte Unije rezultat čega je donošenje tehničkih specifikacija ili propisa koji se odnose na usluge;

(b)

ispunjava obveze koje nastaju na temelju međunarodnih sporazuma i čiji rezultat je donošenje zajedničkih tehničkih specifikacija ili pravila koja se odnose na usluge u Uniji;

(c)

koriste zaštitne klauzule predviđene obvezujućim aktima Unije;

(d)

primjenjuju članak 12. stavak 1. Direktive 2001/95/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (10);

(e)

isključivo provode odluke Suda Europske Unije;

(f)

ograničiti se na izmjene nekog tehničkog propisa u smislu članka 1. stavka 1. točke (f) s, u skladu sa zahtjevom Komisije, radi uklanjanja neke prepreke trgovini ili, kada je riječ o pravilima koja se odnose na usluge, slobodnom kretanju usluga ili slobodi poslovnog nastana operatera usluga.

2.   Članak 6. ne primjenjuje se na zakone i druge propise država članica kojima se zabranjuje proizvodnja ako oni ne sprečavaju slobodno kretanje proizvoda.

3.   Članak 6. stavci od 3. do 6. ne odnose se na dobrovoljne sporazume navedene u članku 1. stavku 1. točki (f) drugog podstavka podtočke ii.

4.   Članak 6. ne odnosi se na tehničke specifikacije ili druge zahtjeve ili pravila koja se odnose na usluge spomenute u članku 1. stavku 1. točki (f) drugog podstavka podtočke ii.

Članak 8.

Komisija svake dvije godine podnosi Europskom parlamentu, Vijeću i Europskom gospodarskom i socijalnom odboru izvješće o rezultatima primjene ove Direktive.

Komisija objavljuje godišnje statističke podatke o primljenim obavijestima u Službenom listu Europske unije.

Članak 9.

Kada države članice donose tehnički propis, taj propis prilikom njegove službene objave sadrži uputu na ovu Direktivu ili se uz njega navodi takva uputa. Načine tog upućivanja određuju države članice.

Članak 10.

Direktiva 98/34/EZ, izmijenjena aktima navedenim u Prilogu III. dijelu A se stavlja izvan snage, ne dovodeći u pitanje obveze država članica u vezi s rokovima za prijenos navedenih direktiva koji su utvrđeni u Prilogu III. dijelu B Direktive koja je stavljena izvan snage i u Prilogu III. dijelu B ove Direktive.

Upućivanja na direktive i odluke stavljene izvan snage smatraju se upućivanjima na ovu Direktivu i čitaju se u skladu s korelacijskom tablicom utvrđenom u Prilogu IV.

Članak 11.

Ova Direktiva stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Članak 12.

Ova je Direktiva upućena državama članicama.

Sastavljeno u Strasbourgu 9. rujna 2015.

Za Europski parlament

Predsjednik

M. SCHULZ

Za Vijeće

Predsjednik

N. SCHMIT


(1)  Mišljenje od 14. srpnja 2010. (SL C 44, 11.2.2011., str. 142.) i mišljenje od 26. veljače 2014. (SL C 214, 8.7.2014., str. 55.).

(2)  Stajalište Europskog parlamenta od 15. travnja 2014. (još nije objavljeno u Službenom listu) i odluka Vijeća od 13. srpnja 2015.

(3)  Direktiva 98/34/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 22. lipnja 1998. o utvrđivanju postupka pružanja informacija u području tehničkih standarda i propisa te pravila o uslugama informacijskog društva (SL L 204, 21.7.1998., str. 37.). Izvorni naziv bio je „Direktiva 98/34/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 22. lipnja 1998. o utvrđivanju postupka osiguravanja informacija u području tehničkih normi i propisa”. Izmijenjen je Direktivom 98/48/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 20. srpnja 1998. o izmjeni Direktive 98/34/EZ o utvrđivanju postupka pružanja informacija u području tehničkih normi i propisa (SL L 217, 5.8.1998., str. 18.).

(4)  Vidjeti Prilog III., dio A.

(5)  Direktiva 2001/83/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 6. studenoga 2001. o zakoniku Zajednice o lijekovima za humanu primjenu (SL L 311, 28.11.2001., str. 67.).

(6)  Direktiva 2010/13/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 10. ožujka 2010. o koordinaciji određenih odredaba utvrđenih zakonima i drugim propisima u državama članicama o pružanju audiovizualnih medijskih usluga (Direktiva o audiovizualnim medijskim uslugama) (SL L 95, 15.4.2010., str. 1.).

(7)  Direktiva 2002/21/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 7. ožujka 2002. o zajedničkom regulatornom okviru za elektroničke komunikacijske mreže i usluge (Okvirna direktiva) (SL L 108, 24.4.2002., str. 33.).

(8)  Direktiva 2004/39/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 21. travnja 2004. o tržištima financijskih instrumenata te o izmjeni direktiva Vijeća 85/611/EEZ i 93/6/EEZ i Direktive 2000/12/EZ Europskog parlamenta i Vijeća te stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 93/22/EEZ (SL L 145, 30.4.2004., str. 1.).

(9)  Uredba (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2006. o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH) i osnivanju Europske agencije za kemikalije te o izmjeni Direktive 1999/45/EZ i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 793/93 i Uredbe Komisije (EZ) br. 1488/94 kao i Direktive Vijeća 76/769/EEZ i direktiva Komisije 91/155/EEZ, 93/67/EEZ, 93/105/EZ i 2000/21/EZ (SL L 396, 30.12.2006., str. 1.).

(10)  Direktiva 2001/95/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 3. prosinca 2001. o općoj sigurnosti proizvoda (SL L 11, 15.1.2002., str. 4.).


PRILOG I.

Indikativna lista usluga koje nisu obuhvaćene člankom 1. točkom (b) drugim podstavkom

1.   Usluge koje se ne pružaju „na daljinu”

Usluge koje se pružaju u fizičkoj prisutnosti pružatelja i primatelja, čak i kada se koriste elektroničke naprave:

(a)

medicinski pregledi ili tretmani u liječničkoj ordinaciji kod kojih se koristi elektronička oprema u fizičkoj prisutnosti pacijenta;

(b)

konzultiranje elektroničkog kataloga u nekom dućanu u prisutnosti kupca;

(c)

rezervacija zrakoplovnih karata u putničkoj agenciji kada je kupac fizički prisutan, pomoću mreže računala;

(d)

elektroničke igre na raspolaganju u videoigraonici kada je korisnik fizički prisutan.

2.   Usluge koje se ne pružaju „elektroničkim sredstvima”

usluge čiji sadržaj je materijalan čak i kada se pružaju putem elektroničkih naprava:

(a)

automati za izdavanje gotovine ili karata (novčanice, željezničke karte);

(b)

pristup cestovnim mrežama, parkiralištima automobila itd., naplate za korištenje, čak i kada se elektroničke naprave nalaze na ulazu/izlazu koje kontrolira pristup i/ili osiguravaju točno plaćanje,

samostalne (off-line) usluge: distribucija CD romova ili programska podrška (softver) na disketama,

usluge koje se ne pružaju putem sustava elektroničke obrade/inventure:

(a)

usluge glasovne telefonije;

(b)

usluge telefaksa/teleksa;

(c)

usluge koje se pružaju glasovnom telefonijom ili faksom;

(d)

liječničke konzultacije telefonom/telefaksom;

(e)

konzultacije odvjetnika telefonom/telefaksom;

(f)

neposredni marketing telefonom/telefaksom.

3.   Usluge koje se ne pružaju „na osobni zahtjev primatelja usluga”

Usluge koje se pružaju prijenosom podataka bez da simultani primitak osobno traži neograničeni broj individualnih primatelja (transmisija s jedne točke na više točaka):

(a)

usluge televizijskog emitiranja (uključujući usluge na zahtjev – near-video on-demand usluge), obuhvaćene točkom (e) stavka 1. članka 1. Direktive 2010/13/EU;

(b)

usluge radijskog emitiranja;

(c)

teletekst.


PRILOG II.

Indikativni popis financijskih usluga obuhvaćenih člankom 1. stavkom 4.

Investicijske usluge,

Poslovi osiguranja i reosiguranja,

Bankovne usluge,

Poslovi povezani s mirovinskim fondovima,

Usluge povezane s trgovanjem budućnicama ili opcijama.

Takve usluge posebno uključuju:

(a)

investicijske usluge spomenute u Prilogu Direktivi 2004/39/EZ; usluge poduzeća koja se bave zajedničkim ulaganjima;

(b)

usluge obuhvaćene aktivnostima koje podliježu međusobnom priznavanju, navedene u Prilogu I. Direktivi 2013/36/EU Europskog parlamenta i Vijeća (1);

(c)

poslovi osiguranja i reosiguranja navedeni u Direktivi 2009/138/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (2).


(1)  Direktiva 2013/36/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o pristupu aktivnostima kreditnih institucija i bonitetnom nadzoru kreditnih institucija i investicijskih društava, koja izmjenjuje Direktivu 2002/87/EZ i stavlja izvan snage direktive 2006/48/EZ i 2006/49/EZ (SL L 176, 27.6.2013., str. 338.).

(2)  Direktiva 2009/138/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2009. o osnivanju i obavljanju djelatnosti osiguranja i reosiguranja (Solventnost II) (preinačeno) (SL L 335, 17.12.2009., str. 1.).


PRILOG III.

DIO A

Direktive stavljene izvan snage s popisom naknadnih izmjena

(predviđeno člankom 10.)

Direktiva 98/34/EZ Europskog parlamenta i Vijeća

(SL L 204, 21.7.1998., str. 37.)

 

Direktiva 98/48/EZ Europskog parlamenta i Vijeća

(SL L 217, 5.8.1998., str. 18.)

 

Prilog II, dio 1, glava H Pristupnog ugovora iz 2004

(SL L 236, 23.9.2003., str. 68.)

Samo u pogledu upućivanja, u točki 2., na Direktivu 98/34/EZ

Direktiva Vijeća 2006/96/EZ

(SL L 363, 20.12.2006., str. 81.)

Samo u pogledu upućivanja, u članku 1., na Direktivu 98/34/EZ

Uredba (EU) br. 1025/2012 Europskog parlamenta i Vijeća

(SL L 316, 14.11.2012., str. 12.)

Samo članak 26. stavak 2.

DIO B

Rokovi za prijenos u unutarnje pravo

(predviđeno člankom 10.)

Direktiva

Rokovi za prenošenje

98/34/EZ

98/48/EZ

5. kolovoza 1999.

2006/96/EZ

1. siječnja 2007.


PRILOG IV.

Korelacijska tablica

Direktiva 98/34/EZ

Ova Direktiva

Članak 1., prvi stavak, uvodna rečenica

Članak 1., stavak 1., uvodna rečenica

Članak 1., prvi stavak, točka 1.

Članak 1., stavak 1., točka (a)

Članak 1., prvi stavak, točka 2., prvi podstavak

Članak 1., stavak 1., točka (b), prvi podstavak

Članak 1., prvi stavak, točka 2., drugi podstavak, prva alineja

Članak 1., stavak 1., točka (b), drugi podstavak, točka i.

Članak 1., prvi stavak, točka 2., drugi podstavak, druga alineja

Članak 1., stavak 1., točka (b), drugi podstavak, točka ii.

Članak 1., prvi stavak, točka 2., drugi podstavak, treća alineja

Članak 1., stavak 1., točka (b), drugi podstavak, točka iii.

Članak 1., prvi stavak, točka 2., treći podstavak

Članak 1., stavak 1., točka (b), treći podstavak

Članak 1., prvi stavak, točka 2., četvrti podstavak, uvodna rečenica

Članak 1., stavak 2., uvodna rečenica

Članak 1., prvi stavak, točka 2., četvrti podstavak, prva alineja

Članak 1., stavak 2., točka (a)

Članak 1., prvi stavak, točka 2., četvrti podstavak, druga alineja

Članak 1., stavak 2., točka (b)

Članak 1., prvi stavak, točka 3.

Članak 1., stavak 1., točka (c)

Članak 1., prvi stavak, točka 4.

Članak 1., stavak 1., točka (d)

Članak 1., prvi stavak, točka 5., prvi podstavak

Članak 1., stavak 1., točka (e), prvi podstavak

Članak 1., prvi stavak, točka 5., drugi podstavak

Članak 1., stavak 3.

Članak 1., prvi stavak, točka 5., treći podstavak

Članak 1., stavak 4.

Članak 1., prvi stavak, točka 5., četvrti podstavak

Članak 1., stavak 5.

Članak 1., prvi stavak, točka 5., peti podstavak, uvodna rečenica

Članak 1., stavak 1., točka (e), drugi podstavak, uvodna rečenica

Članak 1., prvi stavak, točka 5., peti podstavak, prva alineja

Članak 1., stavak 1., točka (e), drugi podstavak, točka i.

Članak 1., prvi stavak, točka 5., peti podstavak, druga alineja

Članak 1., stavak 1., točka (e), drugi podstavak, točka ii.

Članak 1., prvi stavak, točka 11., prvi podstavak

Članak 1., stavak 1., točka (f), prvi podstavak

Članak 1., prvi stavak, točka 11., drugi podstavak, uvodna rečenica

Članak 1., stavak 1., točka (f), drugi podstavak, uvodna rečenica

Članak 1., prvi stavak, točka 11., drugi podstavak, prva alineja

Članak 1., stavak 1., točka (f), drugi podstavak, točka i.

Članak 1., prvi stavak, točka 11., drugi podstavak, druga alineja

Članak 1., stavak 1., točka (f), drugi podstavak, točka ii.

Članak 1., prvi stavak, točka 11., drugi podstavak, treća alineja

Članak 1., stavak 1., točka (f), drugi podstavak, točka iii.

Članak 1., prvi stavak, točka 11., treći podstavak

Članak 1., stavak 1., točka (f), treći podstavak

Članak 1., prvi stavak, točka 11., četvrti podstavak

Članak 1., stavak 1., točka (f), četvrti podstavak

Članak 1., prvi stavak, točka 12.

Članak 1., stavak 1., točka (g)

Članak 1., drugi stavak

Članak 1., stavak 6.

Članak 5.

Članak 2.

Članak 6., stavak 1. i 2.

Članak 3., stavak 1. i 2.

Članak 6., stavak 3., uvodna rečenica

Članak 3., stavak 3., uvodna rečenica

Članak 6., stavak 3., druga alineja

Članak 3., stavak 3., točka (a)

Članak 6., stavak 3., treća alineja

Članak 3., stavak 3., točka (b)

Članak 6., stavak 3., četvrta alineja

Članak 3., stavak 3., točka (c)

Članak 6., stavak 4., uvodna rečenica

Članak 3., stavak 4., uvodna rečenica

Članak 6., stavak 4., točka (c)

Članak 3., stavak 4., točka (a)

Članak 6., stavak 4., točka (d)

Članak 3., stavak 4., točka (b)

Članak 6., stavak 5. do 8.

Članak 3., stavak 5. do 8.

Članak 7.

Članak 4.

Članak 8.

Članak 5.

Članak 9., stavak 1. do 5.

Članak 6., stavak 1. do 5.

Članak 9., stavak 6., uvodna rečenica

Članak 6., stavak 6., uvodna rečenica

Članak 9., stavak 6., prva alineja

Članak 6., stavak 6., točka (a)

Članak 9., stavak 6., druga alineja

Članak 6., stavak 6., točka (b)

Članak 9., stavak 6., treća alineja

Članak 6., stavak 6., točka (c)

Članak 9., stavak 7., prvi podstavak, uvodna rečenica

Članak 6., stavak 7., prvi podstavak, uvodna rečenica

Članak 9., stavak 7., prvi podstavak, prva alineja

Članak 6., stavak 7., prvi podstavak, točka (a)

Članak 9., stavak 7., prvi podstavak, druga alineja

Članak 6., stavak 7., prvi podstavak, točka (b)

Članak 9., stavak 7., drugi podstavak

Članak 6., stavak 7., drugi podstavak

Članak 10., stavak 1., uvodna rečenica

Članak 7., stavak 1., uvodna rečenica

Članak 10., stavak 1., prva alineja

Članak 7.., stavak 1., točka (a)

Članak 10., stavak 1., druga alineja

Članak 7., stavak 1., točka (b)

Članak 10., stavak 1., treća alineja

Članak 7., stavak 1., točka (c)

Članak 10., stavak 1., četvrta alineja

Članak 7., stavak 1., točka (d)

Članak 10., stavak 1., peta alineja

Članak 7., stavak 1., točka (e)

Članak 10., stavak 1., šesta alineja

Članak 7., stavak 1., točka (f)

Članak 10., stavak 2., 3. i 4.

Članak 7., stavak 2., 3. i 4.

Članak 11., prva rečenica

Članak 8., prvi stavak

Članak 11., druga rečenica

Članak 8., drugi stavak

Članak 12.

Članak 9.

Članak 13.

Članak 10.

Članak 14.

Članak 11.

Članak 15.

Članak 12.

Prilog III.

Prilog IV.

Prilog V.

Prilog I.

Prilog VI.

Prilog II.

Prilog III.

Prilog IV.


Top