Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015L0863

Delegirana direktiva Komisije (EU) 2015/863 оd 31. ožujka 2015. o izmjeni Priloga II. Direktivi 2011/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu popisa ograničenih tvari (Tekst značajan za EGP)

C/2015/2067

OJ L 137, 4.6.2015, p. 10–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_del/2015/863/oj

4.6.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 137/10


DELEGIRANA DIREKTIVA KOMISIJE (EU) 2015/863

оd 31. ožujka 2015.

o izmjeni Priloga II. Direktivi 2011/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu popisa ograničenih tvari

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu 2011/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 8. lipnja 2011. o ograničenju uporabe određenih opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi (1), a posebno njezin članak 6. stavak 3.,

budući da:

(1)

Direktivom 2011/65/EU određuju se pravila za ograničavanje uporabe opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi (EEO) u cilju bolje zaštite zdravlja ljudi i okoliša, uključujući oporabu i odlaganje otpadnog EEO-a na ekološki prihvatljiv način.

(2)

Direktivom 2011/65/EU ograničava se uporaba olova, žive, kadmija, šesterovalentnog kroma, polibromiranih bifenila (PBB) i polibromiranih difeniletera (PBDE) u električnoj i elektroničkoj opremi koja se stavlja na tržište Unije. U Prilogu II. toj Direktivi popisane su te ograničene tvari.

(3)

Opasnosti za zdravlje ljudi i za okoliš koje proizlaze iz uporabe heksabromociklododekana (HBCDD), di(2-etilheksil) ftalata (DEHP), benzil butil ftalata (BBP) i dibutil ftalata (DBP) trebalo bi smatrati prioritetnima pri periodičkom preispitivanju popisa ograničenih tvari u Prilogu II. Uz izgledna daljnja ograničenja, trebalo bi preispitati tvari koje su ranije procijenjene.

(4)

U skladu s člankom 6. stavkom 1. Direktive 2011/65/EU, provedeno je savjetovanje sa zainteresiranim strankama, uključujući gospodarske subjekte, subjekte koji se bave recikliranjem i obradom, organizacije za zaštitu okoliša i udruženja zaposlenika i potrošača te je provedena temeljita procjena.

(5)

Di(2-etilheksil) ftalat (DEHP), benzil butil ftalat (BBP), dibutil ftalat (DBP) i diizobutil ftalat (DIBP) posebno su zabrinjavajuće tvari. DIBP se može upotrebljavati kao zamjena za DBP i bio je predmetom ranijih procjena Komisije. Iz dostupnih dokaza proizlazi da te četiri tvari, kad se upotrebljavaju u EEO-u, pri gospodarenju otpadnim EEO-om mogu imati negativne posljedice na recikliranje, zdravlje ljudi i okoliš.

(6)

Zamjene s manje negativnih učinaka dostupne su za DEHP, BBP, DBP i DIBP u većini električne i elektroničke opreme. Stoga bi trebalo ograničiti uporabu tih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi. DEHP, BBP i DBP već su ograničeni na temelju unosa 51. u Prilogu XVII. Uredbi (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća (2), tako da se igračke koje sadržavaju DEHP, BBP ili DBP u koncentracijama većim od 0,1 % mase plastificiranog materijala (izračunato za ta tri ftalata zajedno) ne mogu staviti na tržište u EU-u. Kako bi se izbjeglo dvostruko reguliranje, ograničenje unosom 51. Priloga XVII. toj Uredbi i dalje će biti jedino ograničenje primjenjivo na DEHP, BBP i DBP u igračkama.

(7)

Kako bi se olakšao prijelaz i ublažile moguće socioekonomske posljedice, trebalo bi odobriti primjereno prijelazno razdoblje, čime će se gospodarskim subjektima omogućiti da podnesu zahtjeve za izuzeće od ograničenja tvari, u skladu s člankom 5. Direktive 2011/65/EU. Pri određivanju prijelaznog razdoblja trebalo bi uzeti u obzir dulje inovacijske cikluse za medicinske proizvode i instrumente za praćenje i kontrolu. Ograničenje uporabe DEHP-a, BBP-a, DBP-a i DIBP-a stoga bi se trebalo primjenjivati na medicinske proizvode, uključujući in vitro dijagnostičke medicinske proizvode, i na instrumente za praćenje i kontrolu, uključujući instrumente za praćenje i kontrolu u industriji, od 22. srpnja 2021.

(8)

Sve prilagodbe priloga III. ili IV. Direktivi 2011/65/EU radi izuzeća primjena DEHP-a ili DBP-a trebale bi se provoditi tako da se osigura usklađenost sa svim autorizacijama danim na temelju Uredbe (EZ) br. 1907/2006 za uključivanje tih tvari u EEO, kako bi se izbjeglo dvostruko reguliranje i nepotrebno opterećenje. Subjekti koji razmatraju podnošenje zahtjeva za izuzeća na temelju Direktive 2011/65/EU trebali bi biti svjesni da se takvim izuzećima može obuhvatiti čitav životni ciklus EEO-a, uključujući fazu proizvodnje.

(9)

Direktivu 2011/65/EU stoga bi trebalo na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELA JE OVU DIREKTIVU:

Članak 1.

Prilog II. Direktivi 2011/65/EU zamjenjuje se tekstom iz Priloga ovoj Direktivi.

Članak 2.

1.   Države članice donose i objavljuju zakone i druge propise potrebne za usklađivanje s ovom Direktivom najkasnije do 31. prosinca 2016. One Komisiji odmah dostavljaju tekst tih odredaba.

One primjenjuju te odredbe od 22. srpnja 2019.

Kada države članice donose ove odredbe, te odredbe prilikom službene objave sadržavaju upućivanje na ovu Direktivu ili se uz njih navodi takvo upućivanje. Države članice određuju načine tog upućivanja.

2.   Države članice Komisiji dostavljaju tekst glavnih odredaba nacionalnog prava koje donesu u području na koje se odnosi ova Direktiva.

Članak 3.

Ova Direktiva stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Članak 4.

Ova je Direktiva upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 31. ožujka 2015.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 174, 1.7.2011., str. 88.

(2)  Uredba (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2006. o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH) i osnivanju Europske agencije za kemikalije te o izmjeni Direktive 1999/45/EZ i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 793/93 i Uredbe Komisije (EZ) br. 1488/94 kao i Direktive Vijeća 76/769/EEZ i direktiva Komisije 91/155/EEZ, 93/67/EEZ, 93/105/EZ i 2000/21/EZ (SL L 396, 30.12.2006., str. 1.).


PRILOG

„PRILOG II.

Ograničene tvari iz članka 4. stavka 1. i maksimalne dopuštene vrijednosti koncentracije po masi u homogenim materijalima

 

Olovo (0,1 %)

 

Živa (0,1 %)

 

Kadmij (0,01 %)

 

Šesterovalentni krom (0,1 %)

 

Polibromirani bifenili (PBB) (0,1 %)

 

Polibromirani difenileteri (PBDE) (0,1 %)

 

Di(2-etilheksil) ftalat (DEHP) (0,1 %)

 

Benzil butil ftalat (BBP) (0,1 %)

 

Dibutil ftalat (DBP) (0,1 %)

 

Diizobutil ftalat (DIBP) (0,1 %)

Ograničenje za DEHP, BBP, DBP i DIBP primjenjuje se na medicinske proizvode, uključujući in vitro dijagnostičke medicinske proizvode, te na instrumente za praćenje i kontrolu, uključujući instrumente za praćenje i kontrolu u industriji, od 22. srpnja 2021.

Ograničenje za DEHP, BBP, DBP i DIBP ne primjenjuje se na kabele i rezervne dijelove za popravak, ponovnu uporabu, ažuriranje funkcionalnosti ili povećanje kapaciteta električne i elektroničke opreme stavljene na tržište prije 22. srpnja 2019. te medicinskih proizvoda, uključujući in vitro dijagnostičke medicinske proizvode, i instrumenata za praćenje i kontrolu, uključujući instrumente za praćenje i kontrolu u industriji, stavljenih na tržište prije 22. srpnja 2021.

Ograničenje za DEHP, BBP i DBP ne primjenjuje se na igračke koje već podliježu ograničenju za DEHP, BBP i DBP na temelju unosa 51. u Prilogu XVII. Uredbi (EZ) br. 1907/2006.”


Top