Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015D2433

Provedbena odluka Komisije (EU) 2015/2433 оd 18. prosinca 2015. o izmjeni Provedbene odluke 2014/709/EU o mjerama kontrole zdravlja životinja u pogledu afričke svinjske kuge u određenim državama članicama (priopćeno pod brojem dokumenta C(2015) 9168) (Tekst značajan za EGP)

OJ L 334, 22.12.2015, p. 46–60 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2015/2433/oj

22.12.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 334/46


PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE (EU) 2015/2433

оd 18. prosinca 2015.

o izmjeni Provedbene odluke 2014/709/EU o mjerama kontrole zdravlja životinja u pogledu afričke svinjske kuge u određenim državama članicama

(priopćeno pod brojem dokumenta C(2015) 9168)

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 89/662/EEZ od 11. prosinca 1989. o veterinarskim pregledima u trgovini unutar Zajednice s ciljem uspostave unutarnjeg tržišta (1), a posebno njezin članak 9. stavak 4.,

uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 90/425/EEZ od 26. lipnja 1990. o veterinarskim i zootehničkim pregledima koji se primjenjuju u trgovini određenim živim životinjama i proizvodima unutar Zajednice s ciljem uspostave unutarnjeg tržišta (2), a posebno njezin članak 10. stavak 4.,

uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 2002/99/EZ od 16. prosinca 2002. o utvrđivanju zdravstvenih pravila za životinje kojima se uređuje proizvodnja, prerada, stavljanje u promet i unošenje proizvoda životinjskog podrijetla namijenjenih prehrani ljudi (3), a posebno njezin članak 4. stavak 3.,

budući da:

(1)

Provedbenom odlukom Komisije 2014/709/EU (4) utvrđuju se određene mjere kontrole zdravlja životinja u pogledu afričke svinjske kuge u državama članicama ili njihovim područjima navedenima u njezinu Prilogu („dotične države članice”). Te mjere obuhvaćaju zabranu otpremanja živih svinja, sjemena, jajnih stanica i zametaka svinja, svinjskog mesa, pripravaka i proizvoda od svinjskog mesa te ostalih proizvoda koji sadržavaju svinjsko meso, uključujući pošiljke životinjskih nusproizvoda dobivenih od svinja, iz određenih područja dotičnih država članica („proizvodi”). U tom Prilogu utvrđuju se i navode ta područja kako bi se u obzir uzela razina rizika s obzirom na epidemiološku situaciju u dotičnim državama članicama.

(2)

Kako bi se mjere kontrole zdravlja životinja utvrđene u Provedbenoj odluci 2014/709/EU prilagodile razvoju epidemiološke situacije u različitim područjima dotičnih država članica i kako bi se u obzir uzele različite razine rizika, ovisno o vrsti proizvoda, primjereno je predvidjeti određena odstupanja za određene vrste proizvoda podrijetlom iz područja navedenih u različitim dijelovima Priloga toj Odluci. Ta odstupanja trebala bi biti u skladu i s mjerama za smanjenje rizika pri uvozu u pogledu afričke svinjske kuge navedenima u Kodeksu o zdravlju kopnenih životinja Svjetske organizacije za zaštitu zdravlja životinja (5). U toj Provedbenoj odluci trebale bi biti opisane i dodatne mjere zaštite i zahtjevi za zdravlje životinja, koji se primjenjuju u slučaju odobrenja navedenih odstupanja.

(3)

Zabrana otpremanja živih svinja iz područja navedenih u dijelu III. Priloga Provedbenoj odluci 2014/709/EU osobito je stroga i stoga može dovesti do problema u pogledu logistike i dobrobiti životinja kada klanje svinja na dotičnim područjima nije moguće, posebno zbog nepostojanja odgovarajuće klaonice ili ograničenja kapaciteta za klanje na relevantnim područjima navedenima u dijelu III. tog Priloga koja se nalaze u istoj državi članici ili na području druge države članice navedene u Prilogu.

(4)

Premještanje živih svinja zbog neposrednog klanja manje je rizično nego druge vrste premještanja živih svinja, uz uvjet da su uspostavljene mjere za smanjenje rizika. Stoga je primjereno da dotične države članice u slučaju okolnosti opisanih u uvodnoj izjavi 3. mogu iznimno odobriti odstupanja za otpremanje živih svinja zbog neposrednog klanja iz područja navedenih u dijelu III. Priloga u klaonicu izvan tih područja u istoj državi članici ili na području druge države članice navedene u Prilogu, uz uvjet da su ispunjene mjere za smanjenje rizika kako se ne bi ugrozilo kontrolu bolesti.

(5)

U pogledu rizika od širenja afričke svinjske kuge kretanje raznih proizvoda svinjskog podrijetla može se smatrati rizikom različitih razina. U pravilu se premještanje sjemena svinja iz ograničenih područja smatra vrlo rizičnim u pogledu izloženosti i posljedica. Međutim primjenom dodatnih mjera za smanjenje rizika, primjerice testiranja i povećane biosigurnosti, mogu se omogućiti odstupanja za sjeme prikupljeno na područjima navedenima u dijelovima II. i III. Priloga Provedbenoj odluci 2014/709/EU. Članak 9. te Provedbene odluke trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(6)

Odstupanja za otpremanje određenih živih svinja iz područja navedenih u dijelovima II. i III. Priloga Provedbenoj odluci 2014/709/EU na druga područja druge države članice sličnog zdravstvenog statusa navedena u dijelovima II. i III. tog Priloga opravdana su, uz uvjet da se primjenjuju mjere za smanjenje rizika. Fleksibilnost koju omogućuju te nove mjere važna je kako bi se omogućila pravilna provedba mjera u srednjoročnoj i dugoročnoj perspektivi. Za to je potrebna uspostava sigurnog postupka usmjeravanja pod strogom kontrolom nadležnih tijela države članice provoza i odredišta. Članke 3. i 4. te Provedbene odluke trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(7)

Trebalo bi uspostaviti postupak usmjeravanja kao dodatnu mjeru za smanjenje rizika u cilju izolacije životinja koje dolaze iz područjâ s većim rizikom u pogledu afričke svinjske kuge. Stoga je potrebno razjasniti i podrobno opisati postupke za otpremanje, provoz i isporuku živih svinja.

(8)

Odstupanja utvrđena u Provedbenoj odluci 2014/709/EU za otpremanje živih svinja i njihova sjemena između područja sličnog rizika od afričke svinjske kuge trebala bi se primjenjivati samo ako su ih prije toga odobrila nadležna tijela država članica provoza i odredišta.

(9)

Direktivom Vijeća 64/432/EEZ (6) utvrđeno je da premještanje životinja mora biti popraćeno zdravstvenim certifikatima. Kada za žive svinje namijenjene trgovini unutar Unije vrijede odstupanja od zabrane otpremanja živih svinja iz područja navedenih u Prilogu Provedbenoj odluci 2014/709/EU, ti zdravstveni certifikati trebali bi sadržavati upućivanje na tu Provedbenu odluku kako bi se osiguralo da relevantni certifikati sadržavaju odgovarajuće i točne zdravstvene informacije.

(10)

Pri određivanju razdoblja primjene mjera predviđenih Provedbenom odlukom 2014/709/EU trebalo bi uzeti u obzir epidemiološku situaciju u pogledu afričke svinjske kuge i uvjete za ponovno priznavanje statusa područja slobodnih od afričke svinjske kuge u skladu s Kodeksom o zdravlju kopnenih životinja Svjetske organizacije za zaštitu zdravlja životinja. Razdoblje primjene Provedbene odluke 2014/709/EU stoga bi trebalo produžiti do 31. prosinca 2019.

(11)

Nekoliko slučajeva afričke svinjske kuge uočeno je kod divljih svinja u Estoniji i Latviji na područjima navedenima u dijelu II. i III. Priloga Provedbenoj odluci 2014/709/EU. Ti slučajevi uočeni su u blizini područja navedenih u dijelu I. tog Priloga.

(12)

Afrička svinjska kuga nikad nije prijavljena na najsjevernijim područjima u Poljskoj koja su trenutačno navedena u dijelu II. Priloga Provedbenoj odluci 2014/709/EU.

(13)

U procjeni rizika koji predstavlja situacija zdravlja životinja kad je riječ o afričkoj svinjskoj kugi u Estoniji, Latviji i Poljskoj trebalo bi uzeti u obzir razvoj trenutačne epidemiološke situacije u Uniji u pogledu te bolesti. Kako bi se usmjerile mjere kontrole zdravlja životinja, spriječilo širenje afričke svinjske kuge i nepotrebno ometanje trgovine u Uniji te izbjeglo da treće zemlje uvedu neopravdane prepreke trgovini, popis Unije koji sadržava područja obuhvaćena mjerama kontrole zdravlja životinja utvrđena u dijelu I. i II. Prilogu Provedbenoj odluci 2014/709/EU trebalo bi izmijeniti kako bi se uzela u obzir trenutačna situacija zdravlja životinja u pogledu te bolesti u tim trima državama članicama.

(14)

Mjere predviđene ovom Odlukom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Provedbena odluka 2014/709/EU mijenja se kako slijedi:

1.

Članak 3. mijenja se kako slijedi:

(a)

Uvodna rečenica zamjenjuje se sljedećom:

„Odstupajući od zabrane iz članka 2. točke (a) dotične države članice mogu odobriti otpremanje živih svinja s gospodarstva koje se nalazi na područjima navedenima u dijelu II. Priloga na druga područja iste države članice ili područja druge države članice navedena u dijelu II. ili III. Priloga, uz uvjet da:”

(b)

Dodaje se sljedeća točka 4.:

„4.

Na žive svinje otpremljene na područja druge države članice navedena u dijelu II. ili III. Priloga primjenjuju se sljedeći dodatni zahtjevi:

(a)

svinje ispunjuju sva ostala prikladna jamstva u pogledu zdravlja životinja na temelju pozitivnog rezultata procjene rizika mjera protiv širenja afričke svinjske kuge koja je prije premještanja tih životinja zatražilo nadležno tijelo države članice mjesta podrijetla te odobrilo nadležno tijelo države članice mjesta provoza i nadležno tijelo države članice odredišta;

(b)

država članica podrijetla odmah obavješćuje Komisiju i ostale države članice o jamstvima u pogledu zdravlja životinja i odobrenju nadležnih tijela iz točke (a);

(c)

uspostavlja se postupak usmjeravanja u skladu s člankom 16.a koji se nalazi pod kontrolom nadležnih tijela država članica podrijetla, provoza i odredišta kako bi se osiguralo da se životinje koje se premještaju u skladu s dodatnim zahtjevima iz točke (a) prevoze na siguran način i da ih se zatim ne premješta u drugu državu članicu;

(d)

za žive svinje koje ispunjuju dodatne zahtjeve iz točke 4. ovog članka odgovarajućim zdravstvenim certifikatima za svinje iz članka 5. stavka 1. Direktive 64/432/EEZ dodaje se sljedeći dodatni tekst:

‚Svinje su u skladu s člankom 3. Provedbene odluke Komisije 2014/709/EU.’”

2.

Umeće se sljedeći članak 3.a:

„Članak 3.a

Odstupanje od zabrane otpremanja živih svinja iz područja navedenih u dijelu III. Priloga

Odstupajući od zabrane iz članka 2. točke (a) dotične države članice mogu odobriti otpremanje živih svinja iz područja navedenih u dijelu III. Priloga na druga područja navedena u dijelu II. iste države članice ili na područja druge države članice navedena u dijelu II. ili III. Priloga, uz uvjet da:

1.

svinje potječu s gospodarstva s odgovarajućom razinom biosigurnosti koju je odobrilo nadležno tijelo, gospodarstvo je pod nadzorom nadležnog tijela, a svinje ispunjuju zahtjeve utvrđene u članku 3. točki 1. i članku 3. točki 2. ili 3.;

2.

svinje se nalaze u središtu područja promjera najmanje 3 km na kojem sve životinje na gospodarstvima ispunjuju zahtjeve utvrđene u članku 3. točki 1. i članku 3. točki 2. ili 3.;

3.

nadležno tijelo gospodarstva otpreme mora pravovremeno obavijestiti nadležno tijelo odredišnog gospodarstva o namjeri slanja svinja, a nadležno tijelo odredišnog gospodarstva mora obavijestiti nadležno tijelo gospodarstva otpreme o dolasku svinja;

4.

prijevoz svinja unutar i preko područja koja su izvan područja navedenih u dijelu III. Priloga mora se provoditi duž unaprijed određenih prometnih putova, a vozila koja su upotrijebljena za prijevoz svinja moraju se očistiti i te se na njima, prema potrebi, mora provesti dezinfekcija i dezinsekcija što je prije moguće nakon istovara;

5.

na žive svinje otpremljene na područja druge države članice navedena u dijelu II. ili III. Priloga primjenjuju se sljedeći dodatni zahtjevi:

(a)

svinje ispunjuju sva ostala prikladna jamstva u pogledu zdravlja životinja na temelju pozitivnog rezultata procjene rizika mjera protiv širenja afričke svinjske kuge koja je prije premještanja tih životinja zatražilo nadležno tijelo države članice podrijetla te odobrilo nadležno tijelo države članice mjesta provoza i nadležno tijelo države članice odredišta;

(b)

država članica mjesta podrijetla odmah obavješćuje Komisiju i ostale države članice o jamstvima u pogledu zdravlja životinja i odobrenju nadležnih tijela iz točke (a) te odobrava popis gospodarstava koja ispunjuju jamstva u pogledu zdravlja životinja;

(c)

uspostavlja se postupak usmjeravanja u skladu s člankom 16.a koji se nalazi pod kontrolom nadležnih tijela država članica podrijetla, provoza i odredišta, kako bi se osiguralo da se životinje koje se premještaju u skladu s dodatnim zahtjevima iz točke (a) prevoze na siguran način i da ih se zatim ne premješta u drugu državu članicu;

(d)

za žive svinje koje ispunjuju sve uvjete iz ovog članka odgovarajućim zdravstvenim certifikatima za svinje iz članka 5. stavka 1. Direktive 64/432/EEZ dodaje se sljedeći dodatni tekst:

‚Svinje su u skladu s člankom 3.a Provedbene odluke Komisije 2014/709/EU.’”

3.

Članak 4. mijenja se kako slijedi:

(a)

Uvodna rečenica zamjenjuje se sljedećom:

„Odstupajući od zabrana iz članka 2. točaka (a) i (c) dotične države članice mogu odobriti otpremanje na neodgodivo klanje živih svinja iz područja navedenih u dijelu III. Priloga na druga područja iste države članice ili na područja druge države članice navedena u dijelu II. ili III. Priloga u slučaju da postoje logistička ograničenja kapaciteta za klanje u klaonicama koje je odobrilo nadležno tijelo u skladu s člankom 12., a koje se nalaze na područjima navedenima u dijelu III. Priloga, uz sljedeće uvjete:”

(b)

Dodaje se sljedeća točka 10.:

„10.

na žive svinje otpremljene na područja druge države članice navedena u dijelu II. ili III. Priloga primjenjuju se sljedeći dodatni zahtjevi:

(a)

svinje ispunjuju sva ostala prikladna jamstva u pogledu zdravlja životinja na temelju pozitivnog rezultata procjene rizika mjera protiv širenja afričke svinjske kuge koja je prije premještanja tih životinja zatražilo nadležno tijelo države članice mjesta podrijetla te odobrilo nadležno tijelo države članice provoza i nadležno tijelo države članice odredišta;

(b)

država članica mjesta podrijetla odmah obavješćuje Komisiju i ostale države članice o jamstvima u pogledu zdravlja životinja i odobrenju nadležnih tijela iz točke (a) te odobrava popis gospodarstava koja ispunjuju jamstva u pogledu zdravlja životinja;

(c)

uspostavlja se postupak usmjeravanja u skladu s člankom 16.a koji se nalazi pod kontrolom nadležnih tijela država članica podrijetla, provoza i odredišta, kako bi se osiguralo da se životinje koje se premještaju u skladu s dodatnim zahtjevima iz točke (a) prevoze na siguran način i da ih se zatim ne premješta u drugu državu članicu;

(d)

za žive svinje koje ispunjuju sve uvjete iz ovog članka odgovarajućim zdravstvenim certifikatima za svinje iz članka 5. stavka 1. Direktive 64/432/EEZ dodaje se sljedeći dodatni tekst:

‚Svinje su u skladu s člankom 4. Provedbene odluke Komisije 2014/709/EU.’”

4.

U članku 8. uvodna rečenica stavka 1. zamjenjuje se sljedećom:

„1.   Ne dovodeći u pitanje članak 3., članak 3.a i članak 4. dotične države članice dužne su osigurati da se s njihova državnog područja u druge države članice i treće zemlje ne otpremaju žive svinje, osim ako te svinje dolaze iz:”

5.

Članak 9. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 9.

Zabrana otpremanja pošiljaka sjemena svinja te jajnih stanica i zametaka prikupljenih od svinja iz područja navedenih u Prilogu u druge države članice i treće zemlje

1.   Dotične države članice osiguravaju da se s njihova državnog područja u druge države članice i treće zemlje ne otpremaju pošiljke sljedećih proizvoda:

(a)

sjeme svinja, osim ako je prikupljeno od nerasta koji se drže u centru za sakupljanje sjemena odobrenom u skladu s člankom 3. točkom (a) Direktive Vijeća 90/429/EEZ (7) koji se nalazi izvan područja navedenih u dijelovima II., III. i IV. Priloga ovoj Odluci;

(b)

jajne stanice i zameci svinja, osim ako jajne stanice i zameci potječu od darivateljica koje pripadaju vrsti svinje koja se drži u gospodarstvima koja su u skladu s člankom 8. stavkom 2. i smještena su izvan područja navedenih u dijelovima II., III. i IV. Priloga te je riječ o zamecima nastalima in-vivo začetima umjetnom oplodnjom ili zamecima nastalima in-vitro začetima oplodnjom sjemenom koje je u skladu sa zahtjevima utvrđenima točkom (a).

2.   Odstupajući od zabrana iz ovog članka stavka 1. točke (a) i članka 2. točke (b) dotične države članice mogu odobriti otpremanje pošiljaka sjemena svinja ako je prikupljeno od nerasta koji se drže u centru za sakupljanje sjemena odobrenom u skladu s člankom 3. točkom (a) Direktive Vijeća 90/429/EEZ, u kojem se primjenjuju sva biosigurnosna pravila relevantna za afričku svinjsku kugu i koji je smješten na područjima navedenima u dijelovima II. i III. Priloga ovoj Odluci, na područja iste države članice ili druge države članice navedena u dijelovima II ili III. Priloga uz uvjet da:

(a)

pošiljke sjemena svinja ispunjuju sva ostala prikladna jamstva u pogledu zdravlja životinja na temelju pozitivnog rezultata procjene rizika mjera protiv širenja afričke svinjske kuge koja je prije premještanja pošiljke sjemena zatražilo nadležno tijelo države članice podrijetla te odobrilo nadležno tijelo države članice odredišta;

(b)

država članica podrijetla odmah obavješćuje Komisiju i ostale države članice o jamstvima u pogledu zdravlja životinja iz točke (a);

(c)

nerasti ispunjuju zahtjeve utvrđene u članku 3. točki 1. i članku 3. točki 2. ili 3.;

(d)

nerasti su u roku od pet dana prije datuma prikupljanja sjemena za otpremanje pojedinačno podvrgnuti testu identifikacije uzročnika bolesti i dobiveni su negativni rezultati, a kopija rezultata testa prilaže se certifikatu o zdravlju životinja koji prati pošiljku sjemena;

(e)

odgovarajućim certifikatima o zdravlju životinja iz članka 6. stavka 1. Direktive 90/429/EEZ prilaže se sljedeća dodatna potvrda:

‚Sjeme svinja u skladu je s člankom 9. Provedbene odluke Komisije 2014/709/EU od 9. listopada 2014. o mjerama kontrole zdravlja životinja u pogledu afričke svinjske kuge u određenim državama članicama i o stavljanju izvan snage Provedbene odluke 2014/178/EU.’

(7)  Direktiva Vijeća 90/429/EEZ od 26. lipnja 1990. o utvrđivanju uvjeta zdravlja životinja koji se primjenjuju na promet unutar Zajednice i uvoz sjemena domaćih životinja vrste svinja (SL L 224, 18.8.1990., str. 62.).”"

6.

Umeće se sljedeći članak 16.a:

„Članak 16.a

Postupak usmjeravanja

Nadležno tijelo osigurava usklađenost postupka usmjeravanja sa sljedećim zahtjevima:

1.

sve kamione i druga vozila koji se upotrebljavaju za prijevoz živih svinja:

(a)

pojedinačno je registriralo nadležno tijelo države članice otpremanja za potrebe prijevoza živih svinja upotrebom postupka usmjeravanja;

(b)

nakon utovara zapečatio je službeni veterinar, a samo službenik nadležnog tijela može skinuti plombu i zamijeniti je novom te se o svakom utovaru ili zamjeni plombi mora obavijestiti nadležno tijelo;

2.

prijevoz se odvija:

(a)

izravno, bez zaustavljanja;

(b)

putom koji je odobrilo nadležno tijelo;

3.

službeni veterinar odgovoran za odredišno gospodarstvo svaki dolazak mora potvrditi nadležnom tijelu odredišta;

4.

nakon istovara živih svinja kamion ili vozilo i sva druga oprema koji su upotrijebljeni u prijevozu tih svinja moraju se u cijelosti očistiti i dezinficirati u zatvorenom prostoru mjesta odredišta pod nadzorom službenog veterinara. Primjenjuje se članak 12. točka (a) Direktive 2002/60/EZ;

5.

prije prve otpreme iz područja navedenih u dijelu III. Priloga nadležno tijelo podrijetla osigurava da su ostvareni potrebni dogovori s relevantnim tijelima u smislu točke (c) Priloga VI. Direktivi 2002/60/EZ kako bi se osigurali plan postupanja u slučaju opasnosti, zapovjedni lanac i potpuna suradnja službi u slučaju nesreće tijekom prijevoza, većeg kvara kamiona ili vozila ili bilo koje neovlaštene radnje prijevoznika. Prijevoznici odmah obavješćuju nadležno tijelo o svakoj nesreći ili kvaru kamiona ili vozila.”

7.

U članku 21. datum „31. prosinca 2018.” zamjenjuje se datumom „31. prosinca 2019.”.

8.

Prilog se zamjenjuje tekstom u Prilogu ovoj Odluci.

Članak 2.

Primatelji

Ova je Odluka upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 18. prosinca 2015.

Za Komisiju

Vytenis ANDRIUKAITIS

Član Komisije


(1)  SL L 395, 30.12.1989., str. 13.

(2)  SL L 224, 18.8.1990., str. 29.

(3)  SL L 18, 23.1.2003., str. 11.

(4)  Provedbena odluka Komisije 2014/709/EU od 9. listopada 2014. o mjerama kontrole zdravlja životinja u pogledu afričke svinjske kuge u određenim državama članicama i o stavljanju izvan snage Provedbene odluke 2014/178/EU (SL L 295, 11.10.2014., str. 63.).

(5)  Kodeks o zdravlju kopnenih životinja Svjetske organizacije za zaštitu zdravlja životinja. (http://www.oie.int/international-standard-setting/terrestrial-code/access-online/).

(6)  Direktiva Vijeća 64/432/EEZ od 26. lipnja 1964. o zdravstvenim problemima životinja koji utječu na trgovinu govedima i svinjama unutar Zajednice (SL 121, 29.7.1964., str. 1977/64.).


PRILOG

„PRILOG

DIO I.

1.   Estonija

Sljedeća područja u Estoniji:

Keila linn,

Kunda linn,

Loksa linn,

Maardu linn,

Mustvee linn,

Pärnu linn,

Saue linn,

Tallinn linn,

Läänemaa maakond,

dio Kuusalu valda koji je smješten sjeverno od ceste 1 (E20),

Are vald,

Audru vald,

Halinga vald,

Haljala vald,

Harku vald,

Jõelähtme vald,

Keila vald,

Kernu vald,

Kiili vald,

Koonga vald,

Lavassaare vald,

Nissi vald,

Padise vald,

Paikuse vald,

Raasiku vald,

Rae vald,

Rägavere vald,

Saku vald,

Saue vald,

Sauga vald,

Sindi vald,

Sõmeru vald,

Tootsi vald,

Tori vald,

Tõstamaa vald,

Varbla vald,

Vasalemma vald,

Vihula vald,

Viimsi vald,

Viru-Nigula vald.

2.   Latvija

Sljedeća područja u Latviji:

u Ogres novads, Suntažu i Ogresgala pagasti,

Ādažu novads,

Amatas novads,

Carnikavas novads,

Garkalnes novads,

Ikšķiles novads,

Inčukalna novads,

Jaunjelgavas novads,

Ķeguma novads,

Līgatnes novads,

Mālpils novads,

Neretas novads,

Ropažu novads,

Salas novads,

Siguldas novads,

Vecumnieku novads,

Viesītes novads.

3.   Litva

Sljedeća područja u Litvi:

u Jurbarkas rajono savivaldybė, Raudonės, Veliuonos, Seredžiaus i Juodaičių seniūnija,

u Pakruojis rajono savivaldybė, Klovainių, Rozalimo i Pakruojo seniūnija,

u Panevežys rajono savivaldybė, Krekenavos, Upytės, Naujamiesčio i Smilgių seniūnija,

u Raseiniai rajono savivaldybė, Ariogalos, Ariogalos miestas, Betygalos, Pagojukų i Šiluvos seniūnija,

u Šakiai rajono savivaldybė, Plokščių, Kriūkų, Lekėčių, Lukšių, Griškabūdžio, Barzdų, Žvirgždaičių, Sintautų, Kudirkos Naumiesčio, Slavikų, Šakių seniūnija,

Pasvalys rajono savivaldybė,

Vilkaviškis rajono savivaldybė,

Radviliškis rajono savivaldybė,

Kalvarija savivaldybė,

Kazlų Rūda savivaldybė,

Marijampolė savivaldybė.

4.   Poljska

Sljedeća područja u Poljskoj:

U województwo podlaskie:

gminy Augustów, uključujući grad Augustów, Nowinka, Płaska, Sztabin i Bargłów Kościelny u powiat augustowski,

gminy Choroszcz, Juchnowiec Kościelny, Suraż, Turośń Kościelna, Tykocin, Łapy, Poświętne, Zawady, Dobrzyniewo Duże i dio Zabłudówa (jugozapadni dio gmina čija je vanjska granica linija koju čini cesta br. 19 i nastavlja se na cestu br. 685) u powiat białostocki,

gminy Czyże, Hajnówka, uključujući grad Hajnówka, Dubicze Cerkiewne, Kleszczele i Czeremcha u powiat hajnowski,

gminy Grodzisk, Dziadkowice i Milejczyce u powiat siemiatycki,

gminy Kobylin-Borzymy, Kulesze Kościelne, Sokoły, Wysokie Mazowieckie, uključujući grad Wysokie Mazowieckie, Nowe Piekuty, Szepietowo, Klukowo i Ciechanowiec u powiat wysokomazowiecki,

powiat sejneński,

gminy Rutka-Tartak, Szypliszki, Suwałki, Raczki u powiat suwalski,

gminy Rutki u powiat zambrowski,

gminy Suchowola i Korycin u powiat sokólski,

powiat bielski,

powiat M. Białystok,

powiat M. Suwałki,

powiat moniecki.

DIO II.

1.   Estonija

Sljedeća područja u Estoniji:

Kallaste linn,

Rakvere linn,

Tartu linn,

Vändra linn,

Viljandi linn,

Ida-Virumaa maakond,

Põlvamaa maakond,

Raplamaa maakond,

dio Kuusalu valda koji je smješten južno od ceste 1 (E20),

dio Palamuse valda koji je smješten istočno od željezničke pruge Tallinn-Tartu,

dio Pärsti valda koji je smješten zapadno od ceste 24126,

dio Suure-Jaani valda koji je smješten zapadno od ceste 49,

dio Tabivere valda koji je smješten istočno od željezničke pruge Tallinn-Tartu,

dio Tamsalu valda koji je smješten sjeveroistočno od željezničke pruge Tallinn-Tartu,

dio Tartu valda koji je smješten istočno od željezničke pruge Tallinn-Tartu,

dio Viiratsi valda koji je smješten zapadno od linije koja se proteže zapadnim dijelom ceste 92 do križanja s cestom 155, zatim cestom 155 do križanja s cestom 24156, zatim cestom 24156 do prelaska rijeke Verilaske, zatim rijekom Verilaske do južne granice valda,

Abja vald,

Aegviidu vald,

Alatskivi vald,

Anija vald,

Häädemeeste vald,

Haaslava vald,

Halliste vald,

Kadrina vald,

Kambja vald,

Karksi vald,

Kasepää vald,

Kõpu vald,

Kose vald,

Kõue vald,

Laekvere vald,

Luunja vald,

Mäksa vald,

Meeksi vald,

Pala vald,

Peipsiääre vald,

Piirissaare vald,

Rakvere vald,

Saarde vald,

Saare vald,

Surju vald,

Tahkuranna vald,

Tapa vald,

Vändra vald,

Vara vald,

Vinni vald,

Võnnu vald.

2.   Latvija

Sljedeća područja u Latviji:

Krimuldas novads,

u Limbažu novads, Skultes, Vidridžu, Limbažu i Umurgas pagasti,

u Ogres novads, Krapes, Ķeipenes, Lauberes, Madlienas, Mazozolu, Menģeles i Taurupes pagasti,

Priekuļu novads,

u Salacgrīvas novads, Liepupes pagasts,

Aizkraukles novads,

Aknīstes novads,

Alūksnes novads,

Apes novads,

Baltinavas novads,

Balvi novads,

Cēsu novads,

Cesvaines novads,

Ērgļu novads,

Gulbenes novads,

Ilūkstes novads,

Jaunpiebalgas novads,

Jēkabpils novads,

Kocēnu novads,

Kokneses novads,

Krustpils novads,

Lielvārdes novads,

Līvānu novads,

Lubānas novads,

Madonas novads,

Pārgaujas novads,

Pļaviņu novads,

Raunas novads,

Rugāju novads,

Saulkrastu novads,

Sējas novads,

Skrīveru novads,

Smiltenes novads,

Varakļānu novads,

Vecpiebalgas novads,

Viļakas novads,

Jēkabpils republikas pilsēta,

Valmiera republikas pilsēta.

3.   Litva

Sljedeća područja u Litvi:

u Anykščiai rajono savivaldybė, Andrioniškis, Anykščiai, Debeikiai, Kavarskas, Kurkliai, Skiemonys, Traupis, Troškūnai seniūnija i dio Svėdasai seniūnijosa koji je smješten južno od ceste br. 118,

u Jonava rajono savivaldybė, Šilų i Bukonių seniūnija te u Žeimių seniūnija, Biliuškiai, Drobiškiai, Normainiai II, Normainėliai, Juškonys, Pauliukai, Mitėniškiai, Zofijauka, Naujokai kaimas,

u Kaišiadorys rajono savivaldybė, Kaišiadorių apylinkės, Kruonio, Nemaitonių, Paparčių, Žąslių, Žiežmarių i Žiežmarių apylinkės seniūnija te dio Rumšiškių seniūnija smješten južno od ceste N. A1,

u Kaunas rajono savivaldybė, Akademijos, Alšėnų, Babtų, Batniavos, Čekiškės, Domeikavos, Ežerėlio, Garliavos, Garliavos apylinkių, Kačerginės, Kulautuvos, Linksmakalnio, Raudondvario, Ringaudų, Rokų, Samylų, Taurakiemio, Užliedžių, Vilkijos, Vilkijos apylinkių i Zapyškio seniūnija,

u Kėdainiai rajono savivaldybė, Josvainių, Pernaravos, Krakių, Dotnuvos, Gudžiūnų, Surviliškio, Vilainių, Truskavos, Šėtos, Kėdainių miesto seniūnija,

u Panevėžys rajono savivaldybė, Karsakiškio, Miežiškių, Paįstrio, Panevėžio, Ramygalos, Raguvos, Vadoklių i Velžio seniūnija,

u Šalčininkai rajono savivaldybė, Jašiūnų, Turgelių, Akmenynės, Šalčininkų, Gerviškių, Butrimonių, Eišiškių, Poškonių, Dieveniškių seniūnija,

u Varėna rajono savivaldybė, Kaniavos, Marcinkonių, Merkinės seniūnija,

Alytus miesto savivaldybė,

Kaišiadorys miesto savivaldybė,

Kaunas miesto savivaldybė,

Panevėžys miesto savivaldybė,

Vilnius miesto savivaldybė,

Alytus rajono savivaldybė,

Biržai rajono savivaldybė,

Druskininkai rajono savivaldybė,

Lazdijai rajono savivaldybė,

Prienai rajono savivaldybė,

Širvintos rajono savivaldybė,

Ukmergė rajono savivaldybė,

Vilnius rajono savivaldybė,

Birštonas savivaldybė,

Elektrėnai savivaldybė.

4.   Poljska

Sljedeća područja u Poljskoj:

U podlaskie województwo:

gminy Czarna Białostocka, Supraśl, Wasilków i dio Zabłudówa (sjeveroistočni dio gmina čija je vanjska granica linija koju čini cesta br. 19 i nastavlja se na cestu br. 685) u powiat białostocki,

gminy Dąbrowa Białostocka, Janów, Nowy Dwór i Sidra u powiat sokólski,

gminy Lipsk u powiat augustowski,

gminy Narew, Narewka i Białowieża u powiat hajnowski.

DIO III.

1.   Estonija

Sljedeća područja u Estoniji:

Elva linn,

Jõgeva linn,

Põltsamaa linn,

Võhma linn,

Järvamaa maakond,

Valgamaa maakond,

Võrumaa maakond,

dio Palamuse valda koji je smješten zapadno od željezničke pruge Tallinn-Tartu,

dio Pärsti valda koji je smješten istočno od ceste 24126,

dio Suure-Jaani valda koji je smješten istočno od ceste 49,

dio Tabivere valda koji je smješten zapadno od željezničke pruge Tallinn-Tartu,

dio Tamsalu valda koji je smješten jugozapadno od željezničke pruge Tallinn-Tartu,

dio Tartu valda koji je smješten zapadno od željezničke pruge Tallinn-Tartu,

dio Viiratsi valda koji je smješten zapadno od linije koja se proteže zapadnim dijelom ceste 92 do križanja s cestom 155, zatim cestom 155 do križanja s cestom 24156, zatim cestom 24156 do prelaska rijeke Verilaske, zatim rijekom Verilaske do južne granice valda,

Jõgeva vald,

Kolga-Jaani vald,

Konguta vald,

Kõo vald,

Laeva vald,

Nõo vald,

Paistu vald,

Pajusi vald,

Põltsamaa vald,

Puhja vald,

Puurmani vald,

Rakke vald,

Rannu vald,

Rõngu vald,

Saarepeedi vald,

Tähtvere vald,

Tarvastu vald,

Torma vald,

Ülenurme vald,

Väike-Maarja vald.

2.   Latvija

Sljedeća područja u Latviji:

u Limbažu novads, Viļķenes, Pāles i Katvaru pagasti,

u Salacgrīvas novads, Ainažu i Salacgrīvas pagasti,

Aglonas novads,

Alojas novads,

Beverīinas novads,

Burtnieku novads,

Ciblas novads,

Dagdas novads,

Daugavpils novads,

Kārsavas novads,

Krāslavas novads,

Ludzas novads,

Mazsalacas novads,

Naukšēnu novads,

Preiļu novads,

Rēzeknes novads,

Riebiņu novads,

Rūjienas novads,

Strenču novads,

Valkas novads,

Vārkavas novads,

Viļānu novads,

Zilupes novads,

Daugavpils republikas pilsēta,

Rēzekne republikas pilsēta.

3.   Litva

Sljedeća područja u Litvi:

u Anykščiai rajono savivaldybė, Viešintos seniūnija i dio Svėdasai seniūnija koji je smješten sjeverno od ceste br. 118,

u Jonava rajono savivaldybė, Upninkų, Ruklos, Dumsių, Užusalių i Kulvos seniūnija te, u Žeimiai seniūnija, kaimas Akliai, Akmeniai, Barsukinė, Blauzdžiai, Gireliai, Jagėlava, Juljanava, Kuigaliai, Liepkalniai, Martyniškiai, Milašiškiai, Mimaliai, Naujasodis, Normainiai I, Paduobiai, Palankesiai, Pamelnytėlė, Pėdžiai, Skrynės, Svalkeniai, Terespolis, Varpėnai, Žeimių gst., Žieveliškiai i Žeimių miestelis,

u Kaišiadorys rajono savivaldybė, Palomenės i Pravieniškių seniūnija te dio Rumšiškių seniūnija koji je smješten sjeverno od ceste N. A1,

u Kaunas rajono savivaldybė, Vandžiogalos, Lapių, Karmėlavos i Neveronių seniūnija,

u Kėdainiai rajono savivaldybė, Pelėdnagių seniūnija,

u Šalčininkai rajono savivaldybė, Baltosios Vokės, Pabarės, Dainavos, Kalesninkų seniūnija,

u Varėna rajono savivaldybė, Valkininkų, Jakėnų, Matuizų, Varėnos, Vydenių seniūnija,

Jonava miesto savivaldybė,

Ignalina rajono savivaldybė,

Kupiškis rajono savivaldybė,

Moletai rajono savivaldybė,

Rokiškis rajono savivaldybė,

Švencionys rajono savivaldybė,

Trakai rajono savivaldybė,

Utena rajono savivaldybė,

Zarasai rajono savivaldybė,

Visaginas savivaldybe.

4.   Poljska

Sljedeća područja u Poljskoj:

U podlaskie województwo:

gminy Gródek i Michałowo u powiat białostocki,

gminy Krynki, Kuźnica, Sokółka i Szudziałowo u powiat sokólski.

DIO IV.

Italija

Sljedeća područja u Italiji:

Sva područja Sardinije.”


Top