EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015D1763

Odluka Vijeća (ZVSP) 2015/1763 od 1. listopada 2015. o mjerama ograničavanja s obzirom na stanje u Burundiju

OJ L 257, 2.10.2015, p. 37–41 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 31/10/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/1763/oj

2.10.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 257/37


ODLUKA VIJEĆA (ZVSP) 2015/1763

od 1. listopada 2015.

o mjerama ograničavanja s obzirom na stanje u Burundiju

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o Europskoj uniji, a posebno njegov članak 29.,

uzimajući u obzir prijedlog Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku,

budući da:

(1)

Europska unija je 16. ožujka 2015. potvrdila stajalište koje je zauzela od početka krize u Burundiju, da se trajno političko rješenje u interesu sigurnosti i demokracije za cijeli burundijski narod može pronaći samo putem dijaloga koji vodi prema konsenzusu u skladu sa Sporazumom za mir i pomirenje iz Aruše (2000.) i ustavom Burundija.

(2)

Vijeće je 18. svibnja 2015. osudilo pokušaj državnog udara u Burundiju i svaki čin nasilja ili zlouporabe ustavnog poretka, neovisno o počiniteljima, te je izrazilo duboku zabrinutost zbog stanja u Burundiju. Vijeće je također izrazilo odlučnost da poduzme sve potrebne mjere protiv burundijskih aktera čijim se djelovanjima nastavlja nasilje i ometa potraga za političkim rješenjem.

(3)

Vijeće je 22. lipnja 2015. izrazilo duboku zabrinutost i zbog broja žrtava i zbog broja slučajeva teških povreda ljudskih prava zabilježenih od početka krize, a posebno zbog onih zlostavljanja koja se pripisuju snagama sigurnosti i članovima Imbonerakurea. Vijeće je također ponovilo da je odlučno da prema potrebi donese ciljane mjere ograničavanja protiv onih čija su djelovanja mogla dovesti ili bi mogla dovesti do djelâ nasilja i do represije te do teških povreda ljudskih prava i/ili bi mogla omesti potragu za političkim rješenjem unutar okvira koji su predložili Afrička unija i Istočnoafrička zajednica.

(4)

Europska unija je 23. srpnja 2015. izrazila žaljenje zbog toga što vlada Burundija nije u potpunosti provela odgovarajuće odluke Afričke unije i Istočnoafričke zajednice koje su mogle otvoriti put prema vjerodostojnim i uključivim izborima.

(5)

Vijeće je i dalje vrlo zabrinuto zbog stanja u Burundiju. U trenutačnim okolnostima i u skladu sa zaključcima Vijeća iz lipnja 2015. trebalo bi odrediti ograničavanja putovanja i zamrzavanje imovine protiv osoba, subjekata ili tijela koji podrivaju demokraciju ili ometaju potragu za političkim rješenjem u Burundiju, između ostalog djelima nasilja, represijom ili poticanjem na nasilje, protiv osoba, subjekata ili tijela uključenih u planiranje, usmjerivanje ili počinjenje djela kojima se povređuje međunarodno pravo ljudskih prava ili međunarodno humanitarno pravo, kako je primjenjivo, ili koja predstavljaju teške zlouporabe ljudskih prava u Burundiju, kao i protiv s njima povezanih osoba, subjekata ili tijela.

(6)

Za provedbu određenih mjera potrebno je daljnje djelovanje Unije,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

1.   Države članice poduzimaju mjere potrebne za sprečavanje ulaska na njihova državna područja ili tranzita preko njihovih državnih područja:

(a)

fizičkih osoba koje podrivaju demokraciju ili ometaju potragu za političkim rješenjem u Burundiju, između ostalog djelima nasilja, represijom ili poticanjem na nasilje;

(b)

fizičkih osoba koje su uključene u planiranje, usmjerivanje ili počinjenje djela kojima se povređuje međunarodno pravo ljudskih prava ili međunarodno humanitarno pravo, kako je primjenjivo, ili koja predstavljaju teške zlouporabe ljudskih prava u Burundiju; i

(c)

fizičkih osoba koje su povezane s osobama iz točaka (a) i (b),

kako su navedene u Prilogu.

2.   Stavkom 1. državu članicu ne obvezuje se da vlastitim državljanima uskrati ulazak na svoje državno područje.

3.   Stavkom 1. ne dovode se u pitanje slučajevi u kojima za državu članicu postoji određena obveza prema međunarodnom pravu, i to obveza:

(a)

kao zemlje domaćina međunarodne međuvladine organizacije;

(b)

kao zemlje domaćina međunarodne konferencije koju su sazvali Ujedinjeni narodi ili koja je pod njihovim pokroviteljstvom;

(c)

u okviru multilateralnog sporazuma kojim se odobravaju povlastice i imuniteti; ili

(d)

na temelju Sporazuma o mirenju iz 1929. (Pakt iz Laterana) koji su sklopile Sveta Stolica (Država Vatikanskoga Grada) i Italija.

4.   Smatra se da se stavak 3. primjenjuje i u slučajevima kada je određena država članica zemlja domaćin Organizacije za europsku sigurnost i suradnju (OESS).

5.   Vijeće se propisno izvješćuje u svim slučajevima u kojima država članica odobrava izuzeće u skladu sa stavcima 3. ili 4.

6.   Države članice mogu odobriti izuzeća od mjera koje su određene u skladu sa stavkom 1. ako je putovanje opravdano zbog hitne humanitarne potrebe ili zbog sudjelovanja na međuvladinim sastancima i onima koje promiče ili čiji je domaćin Europska unija, ili čiji je domaćin država članica koja predsjeda OESS-om, kada se vodi politički dijalog kojim se izravno promoviraju ciljevi politike mjera ograničavanja, uključujući demokraciju, ljudska prava i vladavinu prava u Burundiju.

7.   Država članica koja želi odobriti izuzeća iz stavka 6. o tome službeno obavješćuje Vijeće pisanim putem. Izuzeće se smatra odobrenim osim ako jedan ili više članova Vijeća ulože prigovor pisanim putem u roku od dva radna dana od primitka obavijesti o predloženom izuzeću. Ako jedan ili više članova Vijeća ulože prigovor, Vijeće kvalificiranom većinom može odlučiti odobriti predloženo izuzeće.

8.   Kada država članica u skladu sa stavcima 3., 4., 6. ili 7. odobri ulazak na svoje državno područje ili tranzit preko njega osobama navedenima u Prilogu, odobrenje je strogo ograničeno na svrhu za koju je ono dodijeljeno i na osobe na koje se ono izravno odnosi.

Članak 2.

1.   Zamrzavaju se sva sredstva i gospodarski izvori koji pripadaju odnosno koji su u vlasništvu, posjedu ili pod kontrolom:

(a)

fizičkih ili pravnih osoba, subjekata ili tijela koji podrivaju demokraciju ili ometaju potragu za političkim rješenjem u Burundiju, između ostalog djelima nasilja, represijom ili poticanjem na nasilje;

(b)

fizičkih ili pravnih osoba, subjekata ili tijela koji su uključeni u planiranje, usmjerivanje ili počinjenje djela kojima se povređuje međunarodno pravo ljudskih prava ili međunarodno humanitarno pravo, kako je primjenjivo, ili koja predstavljaju teške zlouporabe ljudskih prava u Burundiju; i

(c)

fizičkih ili pravnih osoba, subjekata ili tijela koji su povezani s osobama, subjektima ili tijelima iz točaka (a) i (b),

kako su navedeni u Prilogu.

2.   Nikakva sredstva ili gospodarski izvori ne stavljaju se na raspolaganje, izravno ili neizravno, fizičkim ili pravnim osobama, subjektima ili tijelima navedenima u Prilogu niti u njihovu korist.

3.   Nadležno tijelo države članice može odobriti oslobađanje određenih zamrznutih sredstava ili gospodarskih izvora odnosno stavljanje na raspolaganje određenih sredstava ili gospodarskih izvora pod uvjetima koje smatra primjerenima i nakon što utvrdi da su dotična sredstva ili gospodarski izvori:

(a)

potrebni za zadovoljavanje osnovnih potreba fizičkih ili pravnih osoba, subjekata ili tijela navedenih u Prilogu i uzdržavanih članova obitelji tih fizičkih osoba, uključujući plaćanja za prehrambene proizvode, najamninu ili hipotekarni kredit, lijekove i liječenje, poreze, premije osiguranja te komunalne naknade;

(b)

namijenjeni isključivo za plaćanje opravdanih honorara i naknadu troškova povezanih s pružanjem pravnih usluga;

(c)

namijenjeni isključivo za plaćanje pristojbi ili naknada za usluge rutinskog čuvanja zamrznutih sredstva ili gospodarskih izvora ili upravljanja njima;

(d)

potrebni za izvanredne troškove pod uvjetom da je nadležno tijelo, najmanje dva tjedna prije dodjeljivanja odobrenja, obavijestilo nadležna tijela drugih država članica i Komisiju o razlozima zbog kojih smatra da bi trebalo dodijeliti posebno odobrenje.

Dotična država članica obavješćuje druge države članice i Komisiju o svakom odobrenju dodijeljenom u skladu s ovim stavkom.

4.   Odstupajući od stavka 1., nadležna tijela države članice mogu odobriti oslobađanje određenih zamrznutih sredstava ili gospodarskih izvora pod uvjetom da su ispunjeni sljedeći uvjeti:

(a)

sredstva ili gospodarski izvori predmet su arbitražne odluke donesene prije datuma na koji su fizička ili pravna osoba, subjekt ili tijelo iz stavka 1. uvršteni na popis iz Priloga, ili su predmet sudske ili upravne odluke donesene u Uniji ili su predmet sudske odluke izvršive u dotičnoj državi članici, prije ili nakon tog datuma;

(b)

sredstva ili gospodarski izvori koristit će se isključivo za podmirenje zahtjeva koji su takvom odlukom osigurani ili zahtjeva koji su u takvoj odluci priznati kao valjani, u okviru ograničenja utvrđenih primjenjivim zakonima i drugim propisima kojima su uređena prava osoba koje imaju takve zahtjeve;

(c)

odluka nije u korist fizičke ili pravne osobe, subjekta ili tijela uvrštenih na popis iz Priloga; i

(d)

priznavanje odluke nije protivno javnom poretku dotične države članice.

Dotična država članica obavješćuje druge države članice i Komisiju o svakom odobrenju dodijeljenom u skladu s ovim stavkom.

5.   Stavkom 1. fizičku ili pravnu osobu, subjekt ili tijelo uvrštene na popis iz Priloga ne sprečava se da izvrše plaćanja dospjela na temelju ugovora sklopljenog prije datuma na koji su takva fizička ili pravna osoba, subjekt ili tijelo uvršteni na taj popis, pod uvjetom da je dotična država članica utvrdila da plaćanje ne primaju, izravno ili neizravno, fizička ili pravna osoba, subjekt ili tijelo iz stavka 1.

6.   Stavak 2. ne primjenjuje se na priljev na zamrznute račune na ime:

(a)

kamata ili ostalih prihoda na tim računima;

(b)

plaćanja dospjelih na temelju ugovora i sporazuma koji su sklopljeni ili obveza koje su nastale prije dana od kojeg ti računi podliježu mjerama predviđenima u stavcima 1. i 2.;

(c)

plaćanja dospjelih na temelju sudskih, upravnih ili arbitražnih odluka donesenih u Uniji ili izvršivih u dotičnoj državi članici,

pod uvjetom da sve takve kamate, ostali prihodi i plaćanja i dalje podliježu mjerama predviđenima u stavku 1.

Članak 3.

1.   Vijeće uspostavlja i mijenja popis iz Priloga na prijedlog države članice ili Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku.

2.   Vijeće odluku iz stavka 1., uključujući razloge za uvrštavanje na popis, priopćuje dotičnoj fizičkoj ili pravnoj osobi, subjektu ili tijelu bilo izravno, ako je adresa poznata, bilo putem objave obavijesti, pružajući toj fizičkoj ili pravnoj osobi, subjektu ili tijelu mogućnost da se očituje.

3.   Ako je podneseno očitovanje ili su predloženi bitni novi dokazi, Vijeće preispituje odluku iz stavka 1. i u skladu s time obavješćuje dotičnu fizičku ili pravnu osobu, subjekt ili tijelo.

Članak 4.

1.   U Prilogu se navode razlozi za uvrštavanje na popis fizičkih i pravnih osoba, subjekata i tijela iz članka 1. stavka 1. i članka 2. stavka 1.

2.   U Prilogu se također navode, ako su dostupne, informacije potrebne za utvrđivanje identiteta dotičnih fizičkih ili pravnih osoba, subjekata ili tijela. Kada je riječ o fizičkim osobama, takve informacije mogu uključivati imena, uključujući druga imena pod kojima su te osobe poznate, datum i mjesto rođenja, državljanstvo, brojeve putovnice i osobne iskaznice, spol, adresu ako je poznata, te funkciju ili profesiju. Kada je riječ o pravnim osobama, subjektima ili tijelima, takve informacije mogu uključivati nazive, mjesto i datum registracije, broj registracije i mjesto poslovanja.

Članak 5.

Kako bi utjecaj mjera određenih u ovoj Odluci bio što veći, Unija potiče treće države da donesu mjere ograničavanja slične onima koje su predviđene u ovoj Odluci.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.

Ova Odluka primjenjuje se do 3. listopada 2016.

Ova se Odluka redovito preispituje. Ona se prema potrebi produljuje ili mijenja ako Vijeće smatra da njezini ciljevi nisu ispunjeni.

Sastavljeno u Luxembourgu 1. listopada 2015.

Za Vijeće

Predsjednik

E. SCHNEIDER


PRILOG

Popis fizičkih i pravnih osoba, subjekata i tijela iz članaka 1. i 2.

 

Ime i prezime

Identifikacijski podaci

Razlozi za uvrštenje na popis

1.

Godefroid BIZIMANA

Datum rođenja: 23.4.1968.

Mjesto rođenja: NYAGASEKE, MABAYI, CIBITOKE

Burundijsko državljanstvo. Broj putovnice: DP0001520

Zamjenik glavnog direktora nacionalne policije, odgovoran za podrivanje demokracije donošenjem operativnih odluka koje su rezultirale nerazmjernom uporabom sile i djelima nasilnog gušenja mirnih prosvjeda koji su započeli 26. travnja 2015. nakon najave predsjedničke kandidature predsjednika Nkurunzize.

2.

Gervais NDIRAKOBUCA također poznat kao NDAKUGARIKA

Datum rođenja: 1.8.1970.

Burundijsko državljanstvo. Broj putovnice: DP0000761

Šef kabineta predsjednika (Présidence) odgovoran za pitanja povezana s nacionalnom policijom. Odgovoran za ometanje potrage za političkim rješenjem u Burundiju izdavanjem uputa koje su dovele do nerazmjerne uporabe sile, djelâ nasilja, represije i povreda međunarodnog prava ljudskih prava protiv prosvjednika koji su prosvjedovali od 26. travnja 2015. nakon najave predsjedničke kandidature predsjednika Nkurunzize, te 26., 27. i 28. travnja u okruzima Nyakabiga i Musaga u Bujumburi.

3.

Mathias/Joseph NIYONZIMA također poznat kao KAZUNGU

Registracijski broj (SNR): O/00064

Burundijsko državljanstvo. Broj putovnice: OP0053090

Službenik nacionalne obavještajne službe. Odgovoran za ometanje potrage za političkim rješenjem u Burundiju poticanjem na nasilje i djela represije tijekom prosvjeda koji su započeli 26. travnja 2015. nakon najave predsjedničke kandidature predsjednika Nkurunzize. Odgovoran za pomaganje pri obuci, koordiniranju i naoružavanju paravojnih skupina Imbonerakure, između ostalog izvan Burundija, koji su odgovorni za djela nasilja, represiju i teške zlouporabe ljudskih prava.

4.

Léonard NGENDAKUMANA

Datum rođenja: 24.11.1968.

Burundijsko državljanstvo. Broj putovnice: DP0000885

Bivši „Chargé de Missions de la Présidence” i bivši vojni general. Odgovoran za ometanje potrage za političkim rješenjem u Burundiju sudjelovanjem u pokušaju državnog udara 13. svibnja 2015. s ciljem svrgavanja vlade Burundija. Odgovoran za djela nasilja (napade granatama) počinjena u Burundiju, kao i za poticanje na nasilje. General Léonard Ngendakumana javno je podržavao nasilje kao sredstvo za postizanje političkih ciljeva.


Top