Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015D0974

Provedbena odluka Komisije (EU) 2015/974 оd 17. lipnja 2015. o odobravanju državama članicama da donesu određena odstupanja u skladu s Direktivom 2008/68/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o kopnenom prijevozu opasnih tvari (priopćeno pod brojem dokumenta C(2015) 4087)

OJ L 157, 23.6.2015, p. 53–95 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2015/974/oj

23.6.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 157/53


PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE (EU) 2015/974

оd 17. lipnja 2015.

o odobravanju državama članicama da donesu određena odstupanja u skladu s Direktivom 2008/68/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o kopnenom prijevozu opasnih tvari

(priopćeno pod brojem dokumenta C(2015) 4087)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu 2008/68/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 24. rujna 2008. o kopnenom prijevozu opasnih tvari (1), a posebno njezin članak 6. stavke 2. i 4.,

budući da:

(1)

U Prilogu I. odjeljku I.3., Prilogu II. odjeljku II.3. i Prilogu III. odjeljku III.3. Direktive 2008/68/EZ nalaze se popisi nacionalnih odstupanja kojima se dopušta da se uzmu u obzir posebne nacionalne okolnosti. Određene države članice zatražile su jedno nacionalno odstupanje i nekoliko izmjena odobrenih odstupanja.

(2)

Ta bi odstupanja trebalo odobriti.

(3)

S obzirom na to da Prilog I. odjeljak I.3., Prilog II. odjeljak II.3. i Prilog III. odjeljak III.3. treba zbog toga prilagoditi, primjereno je, radi jasnoće, zamijeniti ih u cijelosti.

(4)

Direktivu 2008/68/EZ trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(5)

Mjere predviđene ovom Odlukom u skladu su s mišljenjem Odbora za prijevoz opasnih tvari uspostavljenog Direktivom 2008/68/EZ,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Države članice navedene u Prilogu ovlaštene su da za prijevoz opasnih tvari unutar svojeg državnog područja provode odstupanja utvrđena u tom Prilogu.

Ta odstupanja primjenjuju se bez diskriminacije.

Članak 2.

Prilog I. odjeljak I.3., Prilog II. odjeljak II.3. i Prilog III. odjeljak III.3. Direktive 2008/68/EZ mijenjaju se u skladu s Prilogom ovoj Odluci.

Članak 3.

Ova je Odluka upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 17. lipnja 2015.

Za Komisiju

Violeta BULC

Članica Komisije


(1)  SL L 260, 30.9.2008., str. 13.


PRILOG

Prilog I., Prilog II. i Prilog III. Direktivi 2008/68/EZ mijenjaju se kako slijedi:

1.

U Prilogu I. odjeljak I.3. zamjenjuje se sljedećim:

„I.3.   Nacionalna odstupanja

Odstupanja za države članice za prijevoz opasnih tvari unutar njihova državnog područja na temelju članka 6. stavka 2. Direktive 2008/68/EZ.

Označavanje odstupanja: RO-a/bi/bii-MS-nn

RO= cesta

a/bi/bii= članak 6. stavak 2. točka (a)/točka (b) podtočka i./točka (b) podtočka ii.

MS= kratica za državu članicu

nn= redni broj

Na temelju članka 6. stavka 2. točke (a) Direktive 2008/68/EZ

BE Belgija

RO–a–BE–1

Predmet: klasa 1. – Male količine.

Upućivanje na Prilog I. odjeljak I.1. Direktivi 2008/68/EZ: 1.1.3.6.

Sadržaj Priloga Direktivi: 1.1.3.6. ograničava količinu eksploziva za rudarstvo koji se mogu prevoziti u običnom vozilu na 20 kg.

Sadržaj nacionalnog zakonodavstva: operaterima skladišta koja su udaljena od mjesta opskrbe može se odobriti prijevoz najviše 25 kg dinamita ili snažnih eksploziva i 300 detonatora u običnim motornim vozilima, podložno uvjetima koje utvrđuje služba za eksplozive.

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo: Article 111 de l'arrêté royal de 23 septembre 1958 sur les produits explosifs.

Datum isteka: 30. lipnja 2020.

RO–a–BE– 2

Predmet: prijevoz praznih neočišćenih spremnika u kojima su se nalazili proizvodi različitih klasa.

Upućivanje na Prilog I. odjeljak I.1. Direktivi 2008/68/EZ: 5.4.1.1.6.

Sadržaj nacionalnog zakonodavstva: oznaka na prijevoznoj ispravi ‚neočišćena prazna ambalaža koja je sadržavala proizvode različitih klasa’.

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo: odstupanje 6-97:

Napomene: Odstupanje koje je Komisija registrirala pod brojem 21 (u skladu s člankom 6. stavkom 10. Direktive 94/55/EZ).

Datum isteka: 30. lipnja 2020.

RO-a-BE-3

Predmet: usvajanje RO–a–UK–4.

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo: Arrêté royal relatif au transport des marchandises dangereuses par route

Datum isteka: 30. lipnja 2020.

RO-a-BE-4

Predmet: izuzeće od svih zahtjeva ADR-a vezanih za nacionalni prijevoz najviše 1 000 rabljenih ionskih detektora dima od privatnih kućanstava do pogona za obradu u Belgiji preko mjesta za prikupljanje predviđenih u scenariju selektivnog prikupljanja detektora dima.

Upućivanje na ADR: svi zahtjevi

Upućivanje na Prilog I. odjeljak I.1. Direktivi 2008/68/EZ:

Sadržaj nacionalnog zakonodavstva: kućanska uporaba ionskih detektora dima nije podložna, u radiološkom smislu, propisanom nadzoru kada se radi o detektoru dima odobrenog tipa. Prijevoz tih detektora dima krajnjem korisniku također je izuzet od zahtjeva ADR-a. (vidjeti 2.2.7.1.2.(d)).

Direktivom 2002/96/EZ (o otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi) zahtijeva se selektivno prikupljanje rabljenih detektora dima za obradu sklopnih ploča i odstranjivanje radioaktivnih tvari iz ionskih detektora dima. Kako bi se omogućilo takvo selektivno prikupljanje, razvijen je program kojim se privatna kućanstva potiču da donose svoje rabljene detektore dima na sabirno mjesto, odakle se ti detektori mogu prevoziti do postrojenja za obradu, ponekad preko drugog sabirnog mjesta ili privremenog skladišta.

Na sabirnim mjestima na raspolaganju će biti metalna ambalaža za najviše 1 000 detektora dima. Jedna takva ambalaža s detektorima dima može se prevesti sa sabirnih mjesta zajedno s drugim otpadom do privremenog skladišta ili postrojenja za obradu. Ambalaža se označuje natpisom ‚detektor dima’.

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo: program za selektivno prikupljanje detektora dima jedan je od uvjeta za ukidanje odobrenih instrumenata koji su predviđeni u članku 3.1.d.2. kraljevske uredbe od 20. srpnja 2001. opća uredba za zaštitu od zračenja.

Napomene: ovo je odstupanje potrebno kako bi se omogućilo selektivno prikupljanje korištenih ionskih detektora dima.

Datum isteka: 30. lipnja 2020.

DE Njemačka

RO-a-DE-1

Predmet: mješovito pakiranje i mješoviti utovar automobilskih dijelova klasifikacije 1.4G zajedno s određenim opasnim tvarima (n4).

Upućivanje na Prilog I. odjeljak I.1. Direktivi 2008/68/EZ: 4.1.10. i 7.5.2.1.

Sadržaj Priloga Direktivi: odredbe o mješovitom pakiranju i mješovitom utovaru.

Sadržaj nacionalnog zakonodavstva: sredstva s UN brojevima 0431 i 0503 mogu se utovariti zajedno s određenim opasnim tvarima (proizvodi vezani za proizvodnju automobila) u određenim količinama navedenim u izuzeću. Ne smije se prijeći vrijednost 1 000 (usporedivo s 1.1.3.6.4.).

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung – GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 28.

Napomene: ovo je izuzeće potrebno kako bi se omogućila brza dostava sigurnosnih automobilskih dijelova, ovisno o lokalnoj potražnji. Zbog širokog raspona proizvoda, skladištenje tih proizvoda u lokalnim autoservisima nije uobičajeno.

Datum isteka: 30. lipnja 2021.

RO–a–DE–2

Predmet: izuzeće od zahtjeva prema kojemu je za određene količine opasnih tvari, kako je određeno u 1.1.3.6. (n1), potrebno nositi prijevoznu ispravu i izjavu pošiljatelja.

Upućivanje na Prilog I. odjeljak I.1. Direktivi 2008/68/EZ: 5.4.1.1.6. i 5.4.1.1.1.

Sadržaj Priloga Direktivi: sadržaj prijevozne isprave.

Sadržaj nacionalnog zakonodavstva: za sve klase osim klase 7: nije potrebna prijevozna isprava ako količina robe koja se prevozi ne prelazi količine navedene u 1.1.3.6.

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung – GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 18.

Napomene: informacije koje su osigurane označivanjem i obilježavanjem ambalaže smatraju se dostatnima za nacionalni prijevoz, budući da prijevozna isprava nije uvijek prikladna kada se radi o lokalnoj distribuciji.

Odstupanje koje je Komisija registrirala pod brojem 22 (u skladu s člankom 6. stavkom 10. Direktive 94/55/EZ).

Datum isteka: 30. lipnja 2021.

RO-a-DE-3

Predmet: prijevoz mjernih posuda i pumpi za gorivo (praznih, neočišćenih).

Upućivanje na Prilog I. odjeljak I.1. Direktivi 2008/68/EZ: odredbe za UN brojeve 1202, 1203 i 1223.

Sadržaj Priloga Direktivi: pakiranje, označivanje, isprave, upute za prijevoz i rukovanje, upute za posadu vozila.

Sadržaj nacionalnog zakonodavstva: specifikacija primjenjivih propisa i dodatnih odredaba za primjenu odstupanja; do 1 000 l: usporedivo s propisima za praznu, neočišćenu ambalažu; iznad 1 000 l: usklađenost s određenim propisima za spremnike; prijevoz samo praznih i neočišćenih.

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung – GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 24.

Napomene: popis br. 7, 38, 38a.

Datum isteka: 30. lipnja 2021.

RO–a–DE–5

Predmet: dopuštenje za kombinirano pakiranje.

Upućivanje na Prilog I. odjeljak I.1. Direktivi 2008/68/EZ: 4.1.10.4. MP2

Sadržaj Priloga Direktivi: zabrana kombiniranog pakiranja.

Sadržaj nacionalnog zakonodavstva: klase 1.4S, 2, 3 i 6.1; odobrenje za kombinirano pakiranje predmeta klase 1.4S (naboji za malo oružje), raspršivača (klasa 2) i sredstava za čišćenje i obradu klase 3 i klase 6.1 (navedeni UN brojevi) kao kompleta za prodaju u kombiniranom pakiranju u pakirnoj skupini II. i u malim količinama.

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung – GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 21.

Napomene: popis br. 30*, 30a, 30b, 30c, 30d, 30e, 30f, 30g.

Datum isteka: 30. lipnja 2021.

DK Danska

RO-a-DK-2

Predmet: cestovni prijevoz paketa koji sadrže eksplozivne tvari i paketa koji sadrže detonatore u istom vozilu.

Upućivanje na Prilog I. odjeljak I.1. Direktivi 2008/68/EZ: 7.5.2.2.

Sadržaj Priloga Direktivi: odredbe o mješovitom pakiranju.

Sadržaj nacionalnog zakonodavstva: pri prijevozu opasnih tvari u cestovnom prometu moraju se poštovati pravila ADR-a.

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo: Bekendtgørelse nr. 729 of 15. august 2001 om vejtransport of farligt gods § 4, stk. l.

Napomene: postoji praktična potreba za mogućnosti pakiranja eksplozivnih tvari zajedno s detonatorima u istom vozilu prilikom prijevoza takve robe od mjesta skladištenja do mjesta rada i natrag.

Prilikom izmjene danskog zakonodavstva o prijevozu opasnih tvari, danska će nadležna tijela dopustiti takav prijevoz pod sljedećim uvjetima:

1.

Ne prevozi se više od 25 kg eksplozivnih tvari iz skupine D.

2.

Ne prevozi se više od 200 komada detonatora iz skupine B.

3.

Detonatori i eksplozivne tvari moraju biti pakirani odvojeno u ambalaži s certifikatom UN-a, u skladu s pravilima iz Direktive 2000/61/EZ o izmjeni Direktive 94/55/EZ.

4.

Udaljenost između pakiranja koja sadrže detonatore i pakiranja koja sadrže eksplozivne tvari mora biti najmanje 1 metar. Ta udaljenost mora ostati tolika čak i nakon naglog kočenja. Pakiranje koje sadrži eksplozivne tvari i pakiranje koje sadrži detonatore moraju biti smješteni tako da ih je moguće brzo ukloniti iz vozila.

5.

Moraju se poštovati sva ostala pravila koja se odnose na cestovni prijevoz opasnih tvari.

Datum isteka: 30. lipnja 2021.

RO-a-DK-3

Predmet: cestovni prijevoz pakiranja i proizvoda koji sadrže otpad ili ostatke opasnih tvari određenih klasa iz kućanstava i poduzeća radi odlaganja.

Upućivanje na Prilog I. odjeljak I.1. Direktivi 2008/68/EZ: Dijelovi i poglavlja 2., 3., 4.1., 5.1., 5.2., 5.4., 6., 8.1. i 8.2.

Sadržaj Priloga Direktivi: odredbe o klasifikaciji, posebne odredbe, odredbe o pakiranju, postupci za pošiljke, zahtjevi za izradu i ispitivanje ambalaže, opći zahtjevi za prijevozne jedinice i opremu u vozilu te zahtjevi za osposobljavanje.

Sadržaj nacionalnog zakonodavstva: unutarnja ambalaža i proizvodi koji sadrže otpad ili ostatke opasnih tvari određenih klasa, prikupljeni od privatnih kućanstava ili poduzeća radi odlaganja, mogu se pakirati zajedno u određenoj vanjskoj ambalaži i/ili prepakirati i prevoziti u skladu s posebnim postupcima za pošiljke, uključujući posebna ograničenja za pakiranje i označivanje. Količina opasnih tvari za unutarnju ambalažu, vanjsku ambalažu i/ili prijevoznu jedinicu je ograničena.

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo: Bekendtgørelse nr. 818 af 28. juni 2011 om vejtransport af farligt gods § 4, stk. 3.

Napomene: upravitelji otpadom ne mogu primjenjivati sve odredbe iz Priloga I. odjeljka I.1. Direktivi 2008/68/EZ kada je otpad s ostacima opasnih tvari prikupljen od privatnih kućanstava i poduzeća za prijevoz radi odlaganja. Otpad se obično nalazi u ambalaži koja je bila prodana u maloprodaji.

Datum isteka: 1. siječnja 2019.

FI Finska

RO-a-FI-1

Predmet: prijevoz određenih količina opasnih tvari u autobusima i malih količina niskoradioaktivnih tvari za potrebe zdravstvene skrbi i istraživanja.

Upućivanje na Prilog I. odjeljak I.1. Direktivi 2008/68/EZ: 4.1., 5.4.;

Sadržaj Priloga Direktivi: odredbe o pakiranju, dokumentacija.

Sadržaj nacionalnog zakonodavstva: dopušten je prijevoz opasnih tvari u autobusima, u količinama koje ne prelaze ograničenja navedena u 1.1.3.6., najveće neto mase 200 kg, bez prijevozne isprave i bez ispunjavanja svih zahtjeva o pakiranju. Vozilo koje prevozi niskoaktivni radioaktivni materijal najveće težine 50 kg za potrebe zdravstvene skrbi i istraživanja ne mora biti označeno i opremljeno u skladu s ADR-om.

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo: Liikenne- ja viestintäministeriön asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä (277/2002; 313/2003; 312/2005).

Datum isteka: 30. lipnja 2021.

RO-a-FI-2

Predmet: opis praznih cisterni u prijevoznoj ispravi.

Upućivanje na Prilog I. odjeljak I.1. Direktivi 2008/68/EZ: 5.4.1.1.6.

Sadržaj Priloga Direktivi: posebne odredbe za praznu, neočišćenu ambalažu, vozila, spremnike, cisterne, baterijska vozila i višedjelne kontejnere za plin (‚MEGC’).

Sadržaj nacionalnog zakonodavstva: u slučaju praznih, neočišćenih vozila cisterni u kojima su se prevozile dvije ili više tvari UN brojeva 1202, 1203 i 1223, opis u prijevoznim ispravama može se dopuniti riječima ‚tvar kojom je spremnik zadnji put napunjen’ zajedno s nazivom proizvoda koji ima najniže plamište; ‚prazno vozilo cisterna, 3., tvar kojom je spremnik zadnji put napunjen: UN 1203 motorni benzin, II.’.

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo: Liikenne- ja viestintäministeriön asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä (277/2002; 313/2003).

Datum isteka: 30. lipnja 2021.

RO-a-FI-3

Predmet: označivanje i obilježavanje prijevozne jedinice za eksplozive.

Upućivanje na Prilog I. odjeljak I.1. Direktivi 2008/68/EZ: 5.3.2.1.1.

Sadržaj Priloga Direktivi: opće odredbe o označivanju narančastom pločom.

Sadržaj nacionalnog zakonodavstva: prijevozne jedinice (obično dostavna vozila) kojima se prevoze male količine eksploziva (najviše 1 000 kg (neto)) do kamenoloma i na radilišta mogu se na prednjem i stražnjem dijelu označiti pločicom prema uzorku br. 1.

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo: Liikenne- ja viestintäministeriön asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä (277/2002; 313/2003).

Datum isteka: 30. lipnja 2021.

FR Francuska

RO-a-FR-2

Predmet: prijevoz otpada koji nastaje tijekom pružanja zdravstvene skrbi i kod kojega postoji opasnost od zaraze, obuhvaćenog UN brojem 3291, čija je masa manja ili jednaka 15 kg.

Upućivanje na Prilog I. odjeljak I.1. Direktivi 2008/68/EZ: prilozi A i B.

Sadržaj nacionalnog zakonodavstva: izuzeće od zahtjeva ADR-a za prijevoz otpada nastalog tijekom pružanja zdravstvene skrbi kod kojeg postoji opasnost od zaraze, obuhvaćenog UN brojem 3291, čija je masa manja ili jednaka 15 kg.

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo: Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par routeArticle 12.

Datum isteka: 30. lipnja 2021.

RO–a–FR–5

Predmet: prijevoz opasnih tvari vozilima javnog putničkog prijevoza (18).

Upućivanje na Prilog I. odjeljak I.1. Direktivi 2008/68/EZ: 8.3.1.

Sadržaj Priloga Direktivi: prijevoz putnika i opasnih tvari.

Sadržaj nacionalnog zakonodavstva: prijevoz opasnih tvari osim onih klase 7, koje su odobrene u sredstvima javnog prijevoza kao ručna prtljaga: primjenjuju se samo odredbe koje se odnose na pakiranje, obilježavanje i označivanje pakiranja navedene u 4.1., 5.2. i 3.4.

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo: Arrêté du 29 mai 2009 relatif au transport des marchandises dangereuses par voies terrestres, annexe I paragraphe 3.1.

Napomene: u ručnoj prtljazi dopušteno je nositi samo one opasne tvari koje su za osobnu ili vlastitu profesionalnu uporabu. Dopušteni su prenosivi plinski spremnici za bolesnike s respiratornim smetnjama u količini potrebnoj za jedno putovanje.

Datum isteka: 28 February 2022

RO-a-FR-6

Predmet: prijevoz malih količina opasnih tvari za vlastite potrebe (18).

Upućivanje na Prilog I. odjeljak I.1. Direktivi 2008/68/EZ: 5.4.1.

Sadržaj Priloga Direktivi: obveza posjedovanja prijevozne isprave.

Sadržaj nacionalnog zakonodavstva: prijevoz malih količina opasnih tvari za vlastite potrebe, osim onih klase 7, koje ne prelaze ograničenja navedena u 1.1.3.6., ne podliježe obvezi posjedovanja prijevozne isprave predviđene u 5.4.1.

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo: Arrêté du 29 mai 2009 relatif au transport des marchandises dangereuses par voies terrestres annexe I, paragraphe 3.2.1.

Datum isteka: 28 February 2022

RO-a-FR-7

Predmet: cestovni prijevoz uzoraka kemijskih tvari, smjesa i proizvoda koji sadrže opasne tvari za potrebe nadzora nad tržištem.

Upućivanje na Prilog I. odjeljak I.1. Direktivi 2008/68/EZ: Dijelovi 1. do 9.

Sadržaj Priloga Direktivi: opće odredbe, klasifikacija, posebne odredbe i izuzeća u vezi s prijevozom opasnih tvari pakiranih u ograničenim količinama, odredbe o upotrebi ambalaže i spremnika, postupci za pošiljke, zahtjevi za izradu ambalaže, odredbe o uvjetima prijevoza, rukovanju, utovaru i istovaru, zahtjevi u vezi s prijevoznom opremom i prijevoznim operacijama, zahtjevi u vezi s konstrukcijom i homologacijom vozila.

Sadržaj nacionalnog zakonodavstva: uzorci kemijskih tvari, smjesa i proizvoda koji sadrže opasne tvari, a prevoze se za analizu kao dio djelatnosti nadzora nad tržištem, pakiraju se u kombiniranoj ambalaži. Moraju biti u skladu s pravilima o maksimalnim količinama za unutarnju ambalažu, ovisno o vrsti opasne tvari. Vanjska ambalaža mora biti u skladu sa zahtjevima za krute plastične kutije (4H2, poglavlje 6.1. Priloga I. odjeljka I.1. Direktivi 2008/68/EZ). Vanjska ambalaža mora imati oznaku iz odjeljka 3.4.7. Priloga I. odjeljka I.1. Direktivi 2008/68/EZ i tekst ‚Uzorci za analizu’(na francuskom: ‚Echantillons destinés à l'analyse’) Ako su te odredbe ispunjene, prijevoz ne podliježe odredbama iz Priloga I. odjeljka I.1. Direktive 2008/68/EZ.

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo: Arrêté du 12 décembre 2012 modifiant l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres

Napomene: izuzeće iz odjeljka 1.1.3 Priloga I. odjeljka I.1. Direktivi 2008/68/EZ ne predviđa prijevoz uzoraka opasnih tvari uzetih za analizu od nadležnih tijela ili u njihovo ime. Kako bi osigurala učinkoviti nadzor nad tržištem, Francuska je uvela postupak na temelju sustava koji se primjenjuje na ograničene količine radi osiguravanja sigurnosti prijevoza uzoraka koji sadrže opasne tvari. Kako nije uvijek moguće primijeniti odredbe iz tablice A, ograničenje količine za unutarnju ambalažu definirano je na operativniji način.

Datum isteka: 1. siječnja 2019.

HU Mađarska

RO-a-HU-1

Predmet: donošenje RO-a-DE-2

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo: A nemzeti fejlesztési miniszter rendelete az ADR Megállapodás A és B Mellékletének belföldi alkalmazásáról

Datum isteka: 30. siječnja 2020.

RO–a-HU-2

Predmet: donošenje RO-a-UK-4

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo: A nemzeti fejlesztési miniszter rendelete az ADR Megállapodás A és B Mellékletének belföldi alkalmazásáról

Datum isteka: 30. siječnja 2020.

IE Irska

RO-a-IE-1

Predmet: izuzeće od zahtjeva iz 5.4.0. ADR-a što se tiče prijevozne isprave za prijevoz pesticida klase 3 prema ADR-u, koji su navedeni u 2.2.3.3. kao pesticidi FT2 (plamište < 23 oC) i ADR klase 6.1., koji su navedeni u 2.2.61.3. kao pesticidi T6, tekući (plamište nije niže od 23 oC), ako količine opasnih tvari koje se prevoze ne prelaze količine utvrđene u 1.1.3.6. ADR-a.

Upućivanje na Prilog I. odjeljak I.1. Direktivi 2008/68/EZ: 5.4.

Sadržaj Priloga Direktivi: zahtjev za prijevoznom ispravom.

Sadržaj nacionalnog zakonodavstva: prijevozna isprava nije potrebna za prijevoz pesticida klasa 3. i 6.1. ADR-a, u slučaju kada količina opasnih tvari koje se prevoze ne prelazi količine navedene u 1.1.3.6. ADR-a.

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo: Regulation 82(9) of the ‚Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 2004’.

Napomene: nepotreban i prestrogi zahtjev za lokalni prijevoz i isporuku takvih pesticida.

Datum isteka: 30. lipnja 2021.

RO-a-IE-4

Predmet: izuzeće od zahtjeva iz 5.3., 5.4., 7. i Priloga B ADR-u, u vezi s prijevozom boca s plinom za dodavanje pićima u slučaju kada se one prevoze u istom vozilu kao i pića (za koja će se koristiti).

Upućivanje na Prilog I. odjeljak I.1. Direktivi 2008/68/EZ: 5.3., 5.4., 7. i Prilog B.

Sadržaj Priloga Direktivi: označivanje vozila, dokumentacija koju je potrebno nositi u vozilu i odredbe o prijevoznoj opremi i prijevozu.

Sadržaj nacionalnog zakonodavstva: izuzeće od zahtjeva iz 5.3., 5.4., 7. i Priloga B ADR-u u vezi s prijevozom boca s plinom za dodavanje pićima u slučaju kada se one prevoze u istom vozilu kao i pića (za koja će se koristiti).

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo: Proposed amendment to ‚Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004’.

Napomene: glavna se djelatnost sastoji od distribucije paketa pića, koja nisu tvari u skladu s ADR-om, zajedno s malim količinama malih spremnika punjenih plinom za dodavanje pićima.

Ranije prema članku 6. stavku 10. Direktive 94/55/EZ.

Datum isteka: 30. lipnja 2021.

RO–a–IE–5

Predmet: za nacionalni prijevoz u Irskoj, izuzeće od zahtjeva za izradu i ispitivanje posuda i odredaba o njihovoj uporabi iz 6.2. i 4.1. ADR-a, za plinske boce i tlačne posude punjene plinom klase 2, koje su se prevozile multimodalnim prijevozom, uključujući pomorski prijevoz, u slučaju i. kada se te plinske boce i tlačne posude izrađuju, ispituju i upotrebljavaju u skladu s kodeksom IMDG; ii. kada se te plinske boce i tlačne posude ne pune iznova u Irskoj nego se vraćaju nominalno prazne u državu u kojoj je započeo njihov multimodalni prijevoz; i iii. kada se te plinske boce i tlačne posude distribuiraju lokalno u malim količinama.

Upućivanje na Prilog I. odjeljak I.1. Direktivi 2008/68/EZ: 1.1.4.2., 4.1. i 6.2.

Sadržaj Priloga Direktivi: odredbe koje se odnose na multimodalni prijevoz, uključujući pomorski prijevoz, upotrebu plinskih boca i tlačnih posuda za plinove klase 2 prema ADR-u, i izradu i ispitivanje tih plinskih boca i tlačnih posuda za plinove klase 2 prema ADR-u.

Sadržaj nacionalnog zakonodavstva: odredbe 4.1. i 6.2. ne primjenjuju se na plinske boce i tlačne posude punjene plinom klase 2, pod uvjetom i. da su te plinske boce i tlačne posude izrađene i ispitane u skladu s kodeksom IMDG; ii. da se te plinske boce i tlačne posude upotrebljavaju u skladu s kodeksom IMDG; iii. da su te plinske boce i tlačne posude bile prevezene do pošiljatelja multimodalnim prijevozom, uključujući pomorski prijevoz; iv. da se prijevoz tih plinskih boca i tlačnih posuda od primatelja multimodalnog prijevoza (iz iii.) do krajnjeg korisnika sastoji od samo jednog putovanja, izvedenog u istom danu; v. da se te plinske boce i tlačne posude ne pune ponovno unutar države i da se vrate nominalno prazne u državu iz koje je započeo njihov multimodalni prijevoz (iz iii.); i vi. da se te plinske boce i tlačne posude distribuiraju lokalno unutar države u malim količinama.

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo: Proposed amendment to ‚Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004’.

Napomene: plinovi sadržani u tim plinskim bocama i tlačnim posudama imaju specifikacije koje zahtijeva krajnji korisnik, zbog čega ih je potrebno uvoziti iz područja na kojima se ne primjenjuje ADR. Nakon upotrebe, te nominalno prazne boce i tlačne posude moraju se vratiti u državu podrijetla radi ponovnog punjenja posebno specificiranim plinovima – ne smiju se ponovno puniti unutar Irske niti u bilo kojem drugom dijelu na području ADR-a. Iako nisu u skladu s ADR-om, one su u skladu s Kodeksom IMDG i prihvaćene su u smislu tog Kodeksa. Multimodalni prijevoz koji započinje izvan područja ADR-a mora završiti u objektima uvoznika, odakle se te boce i tlačne posude distribuiraju u malim količinama lokalno unutar Irske do krajnjeg korisnika. Navedeni prijevoz unutar Irske spada u izmijenjeni članak 6. stavak 9. Direktive 94/55/EZ.

Datum isteka: 30. lipnja 2021.

RO–a–IE–6

Predmet: izuzeće od nekih odredaba Priloga I., odjeljka I.1. Direktivi 2008/68/EZ o pakiranju, označivanju i etiketiranju za prijevoz malih količina (manje od ograničenja u 1.1.3.6.) pirotehničkih proizvoda kojima je istekao rok upotrebe, klasificiranih kao 1.3G, 1.4G i 1.4S klase 1. Priloga I., odjeljka I.1. Direktivi 2008/68/EZ, s identifikacijskim oznakama tvari UN 0092, UN 0093, UN 0191, UN 0195, UN 0197, UN 0240, UN 0312, UN 0403, UN 0404, UN 0453, UN 0505, UN 0506 ili UN 0507, do vojarne ili vojnog područja radi odlaganja.

Upućivanje na Prilog I. odjeljak I.1. Direktivi 2008/68/EZ: dijelovi 1., 2., 4., 5. i 6.

Sadržaj Priloga Direktivi: Opće odredbe. Razvrstavanje. Odredbe o pakiranju. Postupci za pošiljke. Izrada i ispitivanje ambalaže.

Sadržaj nacionalnog zakonodavstva: odredbe Priloga I., odjeljka I.1. Direktivi 2008/68/EC o pakiranju, označivanju i etiketiranju za prijevoz pirotehničkih proizvoda kojima je istekao rok upotrebe, a koji su označeni brojevima UN 0092, UN 0093, UN 0191, UN 0195, UN 0197, UN 0240, UN 0312, UN 0403, UN 0404, UN 0453, UN 0505, UN 0506 ili UN 0507, do vojarne ili vojnog područja, ne primjenjuju se ako su ispunjene opće odredbe o ambalaži Priloga I., odjeljka I.1. Direktivi 2008/68/EC-a te ako su u prijevoznu ispravu uključene dodatne informacije. To se izuzeće primjenjuje samo na lokalni prijevoz malih količina pirotehničkih proizvoda kojima je istekao rok upotrebe do vojarne ili vojnog područja radi sigurnog odlaganja.

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo: S.I. 349 of 2011 Regulation 57(f) and (g)

Napomene: Napomene: prijevoz malih količina brodskih pirotehničkih proizvoda kojima je ‚istekao rok upotrebe’, posebno kad se prikupljaju od vlasnika turističkih brodova i opskrbljivača brodova, do vojarne ili vojnog područja radi sigurnog odlaganja, stvara poteškoće, posebno u vezi sa zahtjevima u pogledu pakiranja. Izuzeće se odnosi na male količine (manje od onih navedenih u 1.1.3.6.) u lokalnom prijevozu kojim su obuhvaćeni svi brojevi UN dodijeljeni pomorskim pirotehničkim proizvodima.

Datum isteka: 30. siječnja 2020.

UK Ujedinjena Kraljevina

RO–a–UK–1

Predmet: prijevoz određenih predmeta koji sadrže radioaktivne tvari niskog rizika, kao što su zidni satovi, ručni satovi, detektori dima, kazaljke kompasa (E1).

Upućivanje na Prilog I. odjeljak I.1. Direktivi 2008/68/EZ: većina zahtjeva ADR-a

Sadržaj Priloga Direktivi: zahtjevi koji se odnose na prijevoz materijala klase 7.

Sadržaj nacionalnog zakonodavstva: potpuno izuzeće od odredaba nacionalnog zakonodavstva za određene komercijalne proizvode koji sadrže ograničene količine radioaktivnog materijala. (Svijetleća naprava koju treba nositi osoba; u bilo kojem vozilu ili željezničkom vozilu najviše 500 detektora dima za kućnu uporabu čija pojedinačna aktivnost ne prelazi 40 kBq; ili u bilo kojem vozilu ili željezničkom vozilu najviše pet svijetlećih naprava s plinovitim tricijem čija pojedinačna aktivnost ne prelazi 10 GBq).

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo: The Radioactive Material (Road Transport) Regulations 2002: Regulation 5(4)(d). The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 3(10).

Napomene: ovo odstupanje je kratkoročna mjera, koja neće biti potrebna nakon što se u ADR uključe slične izmjene propisa Međunarodne agencije za atomsku energiju (‚IAEA’).

Datum isteka: 30. lipnja 2021.

RO-a-UK-2

Predmet: izuzeće od zahtjeva za nošenje prijevozne isprave za određene količine opasnih tvari (osim klase 7.) kako je određeno u 1.1.3.6. (E2).

Upućivanje na Prilog I. odjeljak I.1. Direktivi 2008/68/EZ: 1.1.3.6.2. i 1.1.3.6.3.

Sadržaj Priloga Direktivi: izuzeće od određenih zahtjeva za određene količine po prijevoznoj jedinici.

Sadržaj nacionalnog zakonodavstva: nije potrebno nositi prijevoznu ispravu za ograničene količine, osim kada su one dio većega tereta.

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 3(7)(a).

Napomene: ovo je izuzeće primjereno za nacionalni prijevoz, u kojemu, u slučajevima lokalne distribucije, prijevozna isprava nije uvijek primjerena.

Datum isteka: 30. lipnja 2021.

RO-a-UK-3

Predmet: izuzeće od zahtjeva prema kojemu vozila koja prevoze niskoradioaktivni materijal moraju biti opremljena protupožarnom opremom (E4).

Upućivanje na Prilog I. odjeljak I.1. Direktivi 2008/68/EZ: 8.1.4.

Sadržaj Priloga Direktivi: zahtjev prema kojemu vozila moraju biti opremljena protupožarnom opremom.

Sadržaj nacionalnog zakonodavstva: zahtjev prema kojemu vozila moraju biti opremljena aparatima za gašenje požara ne vrijedi kada se prevoze isključivo pakiranja koja su izuzeta (UN 2908, 2909, 2910 i 2911).

Zahtjev se ograničava ako se prevozi samo mali broj paketa.

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo: The Radioactive Material (Road Transport) Regulations 2002: Regulation 5(4)(d).

Napomene: nošenje protupožarne opreme u praksi se ne zahtijeva za prijevoz tvari UN brojeva 2908, 2909, 2910, UN 2911, koje se često mogu prevoziti u malim vozilima.

Datum isteka: 30. lipnja 2021.

RO-a-UK-4

Predmet: distribucija tvari u unutarnjoj ambalaži maloprodaji ili korisnicima (isključujući one klasa 1., 4.2., 6.2. i 7.) od lokalnih distribucijskih skladišta do maloprodaje ili korisnika i od maloprodaje do krajnjih korisnika (N1).

Upućivanje na Prilog I. odjeljak I.1. Direktivi 2008/68/EZ: 6.1.

Sadržaj Priloga Direktivi: zahtjevi za izradu i ispitivanje ambalaže.

Sadržaj nacionalnog zakonodavstva: ambalaži se ne moraju dodijeliti oznake RID-a/ADR-a ili UN-a ili ih na drugi način obilježiti ako sadrži tvari kako je utvrđeno u Dodatku 3.

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 7(4) and Regulation 36 Authorisation Number 13.

Napomene: zahtjevi ADR-a nisu primjereni za završne faze prijevoza od distribucijskog skladišta do maloprodaje ili korisnika ili od maloprodaje do krajnjeg korisnika. Svrha je ovog odstupanja dopustiti da se unutarnje pakiranje robe koja se distribuira u maloprodaji, u posljednjoj fazi puta lokalne distribucije prevozi bez vanjske ambalaže.

Datum isteka: 30. lipnja 2021.

RO-a-UK-5

Predmet: dozvoliti različite ‚najveće ukupne količine po prijevoznoj jedinici’ za tvari klase 1. u kategorijama 1. i 2. iz Tablice u 1.1.3.6.3. (N10).

Upućivanje na Prilog I. odjeljak I.1. Direktivi 2008/68/EZ: 1.1.3.6.3. i 1.1.3.6.4.

Sadržaj Priloga Direktivi: izuzeća u vezi s količinama koje se prevoze po prijevoznoj jedinici.

Sadržaj nacionalnog zakonodavstva: propisuje pravila u pogledu izuzeća za ograničene količine i mješoviti utovar eksploziva.

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo: Carriage of Explosives by Road Regulations 1996, reg. 13 and Schedule 5; reg. 14 and Schedule 4.

Napomene: kako bi se dopustilo različita količinska ograničenja za tvari klase 1., i to ‚50’ za kategoriju 1. i ‚500’ za kategoriju 2. Za izračun mješovitih tereta, faktori množenja su ‚20’ za prijevoznu kategoriju 1. i ‚2’ za prijevoznu kategoriju 2.

Ranije prema članku 6. stavku 10. Direktive 94/55/EZ.

Datum isteka: 30. lipnja 2021.

RO-a-UK-6

Predmet: povećanje najveće neto mase eksplozivnih predmeta dozvoljenih u vozilima EX/II. (N13).

Upućivanje na Prilog I. odjeljak I.1. Direktivi 2008/68/EZ: 7.5.5.2.

Sadržaj Priloga Direktivi: ograničenja količina eksplozivnih tvari i predmeta koji se prevoze.

Sadržaj nacionalnog zakonodavstva: ograničenja količina eksplozivnih tvari i predmeta koji se prevoze.

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo: Carriage of Explosives by Road Regulations 1996, reg. 13, Schedule 3.

Napomene: propisima Ujedinjene Kraljevine dopušta se najveća neto masa od 5 000 kg u vozilima tipa II. za skupine sukladnosti 1.1C, 1.1D, 1.1E i 1.1J.

Mnogi proizvodi klase 1.1C, 1.1D, 1.1E i 1.1J koji se prevoze po Europskoj uniji veliki su ili glomazni i duži su od oko 2,5 m. To su prvenstveno eksplozivni predmeti za vojnu uporabu. Ograničenja u vezi s izradom vozila EX/III (koja moraju biti zatvorena vozila) znatno otežavaju utovar i istovar takvih proizvoda. Za neke je proizvode potrebna posebna oprema za utovar i istovar na početku i na kraju putovanja. U praksi, takva oprema rijetko postoji. U Ujedinjenoj Kraljevini upotrebljava se malo vozila tipa EX/III, i za industriju bi bilo vrlo zahtjevno tražiti izradu dodatnih posebnih vozila tipa EX/III za prijevoz te vrste eksploziva.

U Ujedinjenoj Kraljevini vojne eksplozive prevoze uglavnom komercijalni prijevoznici, pa stoga ne mogu koristiti izuzeća za vojna vozila iz Direktive 2008/68/EZ. Kako bi riješila taj problem, Ujedinjena Kraljevina uvijek je dopuštala prijevoz do 5 000 kg takvih proizvoda u vozilima EX/II. Sadašnje ograničenje nije uvijek dostatno, jer neki proizvod može sadržavati više od 1 000 kg eksploziva.

Od 1950. dogodile su se samo dvije nezgode (obje 1950-ih godina) u kojima se radilo o eksplozivu za miniranje težine više od 5 000 kg. Nezgode su bile uzrokovane zapaljenjem gume i vrućim ispušnim sustavom koji je zapalio ceradu. Do požara je moglo doći i s manjim teretom. Nije bilo smrtnih slučajeva niti povrijeđenih.

Iskustvo pokazuje da nije vjerojatno da će se pravilno zapakirani eksplozivni proizvodi aktivirati zbog udara, npr. zbog sudara vozila. Dokazni materijal iz vojnih izvješća i sudski podaci o ispitivanju projektila na udare pokazuju da je za aktivaciju streljiva potrebna brzina udara veća od one koja nastaje pri ispitivanju 12-metarskim padom.

To ne bi utjecalo na sadašnje sigurnosne standarde.

Datum isteka: 30. lipnja 2021.

RO-a-UK-7

Predmet: izuzeće od zahtjeva u vezi s nadzorom za male količine određenih tvari klase 1. (N12).

Upućivanje na Prilog I. odjeljak I.1. Direktivi 2008/68/EZ: 8.4. i 8.5. S1(6).

Sadržaj Priloga Direktivi: zahtjevi u vezi s nadzorom vozila kojima se prevoze određene količine opasnih tvari.

Sadržaj nacionalnog zakonodavstva: osigurava objekte za sigurno parkiranje i nadzor, ali ne zahtijeva stalni nadzor određenih tereta klase 1., kako se to zahtijeva ADR-om u 8.5 S1(6).

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo: Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 1996, reg. 24.

Napomene: zahtjevi iz ADR-a u vezi s nadzorom nisu uvijek provedivi u nacionalnom kontekstu.

Datum isteka: 30. lipnja 2021.

RO-a-UK-8

Predmet: smanjenje ograničenja u vezi s prijevozom mješovitih tereta eksploziva i eksploziva s drugim opasnim tvarima u vagonima, vozilima i kontejnerima (N4/5/6).

Upućivanje na Prilog I. odjeljak I.1. Direktivi 2008/68/EZ: 7.5.2.1. i 7.5.2.2.

Sadržaj Priloga Direktivi: ograničenja za određene vrste mješovitog tereta.

Sadržaj nacionalnog zakonodavstva: nacionalno je zakonodavstvo manje restriktivno u pogledu mješovitog utovara eksploziva pod uvjetom da se takav prijevoz može izvesti bez rizika.

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo: Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 1996, Regulation 18.

Napomene: Ujedinjena Kraljevina želi dopustiti neke promjene u pravilima o kombiniranju eksploziva s drugim eksplozivima i eksploziva s drugim opasnim tvarima. Svaka promjena bit će količinski ograničena za jedan ili više sastavnih dijelova tereta i bit će dozvoljena samo pod uvjetom da ‚se poduzmu sve razumno izvedive mjere kako bi se spriječilo da eksplozivi dođu u dodir s bilo kojom vrstom takvih tvari, ili da eksplozivi na kakav drugi način ugroze takve tvari ili da takve tvari ugroze njih’.

Primjeri odstupanja koje bi Ujedinjena Kraljevina mogla dopustiti su:

1.

Eksplozivi kojima su u klasifikaciji dodijeljeni brojevi UN 0029, 0030, 0042, 0065, 0081, 0082, 0104, 0241, 0255, 0267, 0283, 0289, 0290, 0331, 0332, 0360, ili 0361 mogu se prevoziti u istom vozilu s opasnim tvarima kojima je u klasifikaciji dodijeljen broj UN 1942. Količina UN 1942 koju je dopušteno prevoziti ograničava se kao da se radi o eksplozivu 1.1D.

2.

Eksplozivi kojima su u klasifikaciji dodijeljeni brojevi UN 0191, 0197, 0312, 0336, 0403, 0431 ili 0453 mogu se prevoziti u istom vozilu s opasnim tvarima (osim zapaljivih plinova, zaraznih tvari i toksičnih tvari) u prijevoznoj kategoriji 2 ili s opasnim tvarima u prijevoznoj kategoriji 3 ili u bilo kojoj kombinaciji tih tvari, pod uvjetom da ukupna masa ili zapremnina opasnih tvari u prijevoznoj kategoriji 2 ne prelazi 500 kg ili litara te da ukupna neto masa takvih eksploziva ne prelazi 500 kg.

3.

Eksplozivi iz 1.4G mogu se prevoziti u istom vozilu sa zapaljivim tekućinama i zapaljivim plinovima u prijevoznoj kategoriji 2 ili s nezapaljivim, neotrovnim plinovima u prijevoznoj kategoriji 3, ili u bilo kojoj kombinaciji tih tvari, pod uvjetom da ukupna masa ili zapremnina sveukupnih opasnih tvari ne prelazi 200 kg ili litara te da ukupna neto masa eksploziva ne prelazi 20 kg.

4.

Eksplozivni proizvodi kojima su u klasifikaciji dodijeljeni brojevi UN 0106, 0107 ili 0257 mogu se prevoziti s eksplozivnim proizvodima skupine kompatibilnosti D, E ili F, čiji su sastavni dio. Ukupna količina eksploziva brojeva UN 0106, 0107 ili 0257 ne smije prelaziti 20 kg.

Datum isteka: 30. lipnja 2021.

RO-a-UK-9

Predmet: alternativa isticanju narančastih ploča u slučaju malih pošiljki radioaktivnog materijala u malim vozilima.

Upućivanje na Prilog I. odjeljak I.1. Direktivi 2008/68/EZ: 5.3.2.

Sadržaj Priloga Direktivi: zahtjev za isticanjem narančastih ploča na malim vozilima kojima se prevozi radioaktivni materijal.

Sadržaj nacionalnog zakonodavstva: dopušta bilo koja odstupanja koja su odobrena u skladu s ovim postupkom. Traži se sljedeće odstupanje:

Vozila moraju:

(a)

biti označena u skladu s primjenjivim odredbama stavka 5.3.2. ADR-a; ili

(b)

u slučaju vozila koje prevozi najviše deset paketa koji sadrže nefisilni ili fisilni materijal koji nije radioaktivan, i ako zbroj prijevoznih indeksa tih paketa ne prelazi 3, vozilo može alternativno biti označeno natpisom u skladu sa zahtjevima koji su propisani u nacionalnom zakonodavstvu.

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo: The Radioactive Material (Road Transport) Regulations 2002, Regulation 5(4)(d).

Napomene:

Datum isteka: 30. lipnja 2021.

RO-a-UK-10

Predmet: prijevoz otpada koji nastaje tijekom pružanja zdravstvene skrbi i kod kojega postoji opasnost od zaraze, obuhvaćenog UN brojem 3291, čija je masa manja ili jednaka 15 kg.

Upućivanje na Prilog I. odjeljak I.1. Direktivi 2008/68/EZ: sve odredbe

Sadržaj nacionalnog zakonodavstva: izuzeće od zahtjeva iz Priloga I. odjeljka I.1. za prijevoz otpada nastalog tijekom pružanja zdravstvene skrbi kod kojeg postoji opasnost od zaraze, obuhvaćenog UN brojem 3291, čije je masa manja ili jednaka 15 kg.

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo: ovo se odstupanje namjerava izdati na temelju propisa The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2011.

Datum isteka: 1. siječnja 2017.

Na temelju članka 6. stavka 2. točke (b) podtočke i. Direktive 2008/68/EZ

BE Belgija

RO-bi-BE-4

Predmet: prijevoz opasnih tvari u cisternama do mjesta za uništenje spaljivanjem.

Upućivanje na Prilog I. odjeljak I.1. Direktivi 2008/68/EZ: 3.2.

Sadržaj nacionalnog zakonodavstva: odstupajući od tablice iz 3.2. u određenim se uvjetima dopušta uporaba kontejnera cisterni oznake L4BH umjesto cisterne oznake L4DH za prijevoz tekućine koja reagira s vodom, toksične, III., n.d.n.

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo: Dérogation 01 – 2002.

Napomene: ova se uredba može koristiti samo za prijevoz opasnog otpada na male udaljenosti.

Datum isteka: 30. lipnja 2020.

RO-bi-BE-5

Predmet: prijevoz otpada do pogona za zbrinjavanje otpada.

Upućivanje na Prilog I. odjeljak I.1. Direktivi 2008/68/EZ: 5.2., 5.4., 6.1. (ranija uredba: A5, 2X14, 2X12).

Sadržaj Priloga Direktivi: klasifikacija, označivanje i zahtjevi u vezi s pakiranjem.

Sadržaj nacionalnog zakonodavstva: umjesto klasificiranja otpada u skladu s ADR-om, otpad se razvrstava u različite skupine (zapaljiva otapala, boje, kiseline, akumulatori itd.) kako bi se izbjegle opasne reakcije unutar iste skupine. Zahtjevi u vezi s proizvodnjom ambalaže manje su ograničavajući.

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo: Arrêté royal relatif au transport des marchandises dangereuses par route

Napomene: ova se uredba može koristiti za prijevoz malih količina otpada do pogona za zbrinjavanje otpada.

Datum isteka: 30. lipnja 2020.

RO-bi-BE-6

Predmet: donošenje RO–bi–SE–5

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo: Arrêté royal relatif au transport des marchandises dangereuses par route

Datum isteka: 30. lipnja 2020.

RO-bi-BE-7

Predmet: donošenje RO–bi–SE–6

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo: Arrêté royal relatif au transport des marchandises dangereuses par route

Datum isteka: 30. lipnja 2020.

RO–bi–BE–8

Predmet: donošenje RO–bi–UK–2

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo: Arrêté royal relatif au transport des marchandises dangereuses par route

Datum isteka: 30. lipnja 2020.

RO-bi-BE-9

Predmet: donošenje RO–bi–SE–3.

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo: Arrêté royal relatif au transport des marchandises dangereuses par route

Datum isteka: 15. siječnja 2018.

RO-bi-BE-10

Predmet: prijevoz u neposrednoj blizini industrijskih lokacija uključujući prijevoz javnim cestama.

Upućivanje na Prilog I. odjeljak I.1. Direktivi 2008/68/EZ: prilozi A i B.

Sadržaj Priloga Direktivi: prilozi A i B.

Sadržaj nacionalnog zakonodavstva: odstupanja se tiču dokumentacije, označivanja i obilježavanja paketa i potvrde o osposobljenosti vozača.

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo: Arrêté royal relatif au transport des marchandises dangereuses par route

Napomene: u sljedećem popisu navodi se broj odstupanja u nacionalnom zakonodavstvu, dopuštena udaljenost i uključene opasne tvari.

odstupanje 2-2001

:

300 m (klase 3., 6.1. i 8.) – datum isteka: 30. lipnja 2015.

odstupanje 6-2004

:

Najviše 5 km (kemikalije u paketima) – datum isteka: 30. lipnja 2015.

odstupanje 7-2005

:

prelazak javne ceste (UN 1202) – datum isteka: 30. lipnja 2015.

odstupanje 1-2006

:

600 m (kemikalije u paketima) – datum isteka: 30. lipnja 2015.

odstupanje 13-2007

:

8 km (kemikalije u paketima) – datum isteka: 30. lipnja 2015.

odstupanje 2-2009

:

350 m (kemikalije u paketima) – datum isteka: 30. lipnja 2015.

odstupanje 3-2009

:

Najviše 4,5 km (kemikalije u paketima) – datum isteka: 30. lipnja 2015.

odstupanje 5-2009

:

Najviše 4,5 km (kemikalije u paketima) – datum isteka: 30. lipnja 2015.

odstupanje 9-2009

:

najviše 20 km (klasa 2. u paketima) – datum isteka: 9. rujna 2015.

odstupanje 16-2009

:

200 m (IBC) – datum isteka: 15. siječnja 2018.

Datum isteka: 15. siječnja 2018.

DE Njemačka

RO-bi-DE-1

Predmet: ukidanje određenih navoda u prijevoznoj ispravi (n2).

Upućivanje na Prilog I. odjeljak I.1. Direktivi 2008/68/EZ: 5.4.1.1.1.

Sadržaj Priloga Direktivi: sadržaj prijevozne isprave.

Sadržaj nacionalnog zakonodavstva: za sve klase osim klase 1. (osim 1.4S), 5.2. i 7.:

U prijevoznoj ispravi nije potrebno navesti podatke:

(a)

o primatelju u slučaju lokalne distribucije (osim za ukupni teret i za prijevoz određenim smjerovima);

(b)

o količini i vrstama pakiranja, ako se ne primjenjuje 1.1.3.6. i ako je vozilo u skladu sa svim odredbama iz Priloga A i B;

(c)

za prazne neočišćene spremnike dostatna je prijevozna isprava tvar kojom je spremnik zadnji put napunjen.

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung – GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 18.

Napomene: primjena svih odredaba u vezi s tom vrstom prijevoza ne bi bila izvediva.

Komisija je ovo odstupanje registrirala pod brojem 22. (u skladu s člankom 6. stavkom 10. Direktive 94/55/EZ).

Datum isteka: 30. lipnja 2021.

RO-bi-DE-3

Predmet: prijevoz pakiranog opasnog otpada.

Upućivanje na Prilog I. odjeljak I.1. Direktivi 2008/68/EZ: 1. do 5.;

Sadržaj Priloga Direktivi: klasifikacija, pakiranje i označivanje.

Sadržaj nacionalnog zakonodavstva: klase 2. do 6.1., 8. i 9.: kombinirano pakiranje i prijevoz opasnog otpada u pakiranjima i IBC-ima; otpad se mora pakirati u unutarnju ambalažu (kako je prikupljen) i kategorizirati u posebne skupine otpada (izbjegavanje opasnih reakcija unutar pojedinačne skupine otpada); uporaba posebnih pisanih uputa koje se odnose na skupine otpada i koje služe kao teretni list; prikupljanje kućanskog i laboratorijskog otpada itd.

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung – GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 20.

Napomene: popis br. 6*.

Datum isteka: 30. lipnja 2021.

RO-bi-DE-4

Predmet: donošenje RO-bi-BE-1.

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo: —

Datum isteka: 1. siječnja 2017.

RO-bi-DE-5

Predmet: lokalni prijevoz tvari UN broja 3343 (nitroglicerinska smjesa, desenzitivizirana tekuća, zapaljiva, koja nije drugdje navedena, s najviše 30 % masenog udjela nitroglicerina) u kontejnerima cisternama, odstupajući od pododjeljka 4.3.2.1.1. Priloga I. odjeljka I.1. Direktivi 2008/68/EZ.

Upućivanje na Prilog I. odjeljak I.1. Direktivi 2008/68/EZ: 3.2., 4.3.2.1.1.

Sadržaj Priloga Direktivi: odredbe o upotrebi kontejnera cisterni.

Sadržaj nacionalnih zakonskih odredaba: lokalni prijevoz nitroglicerina (UN 3343) u kontejnerima cisternama, na kratke udaljenosti, podložno ispunjenju sljedećih uvjeta:

1.   Zahtjevi za spremnike-kontejnere

1.1.

Mogu se upotrebljavati samo spremnici-kontejneri posebno odobreni za tu svrhu, koji u svakom drugom smislu ispunjavaju odredbe u pogledu izrade, opreme, odobrenja za konstrukcijski model, ispitivanja, etiketiranja i rada iz poglavlja 6.8. Priloga I. odjeljka I.1. Direktivi 2008/68/EZ.

1.2.

Mehanizam za zatvaranje spremnika-kontejnera mora imati sustav za otpuštanje tlaka koji popušta pri unutarnjem tlaku od 300 kPa (3 bara) iznad uobičajenog tlaka i pritom oslobađa otvor okrenut prema gore, s područjem otpuštanja tlaka od najmanje 135 cm2 (promjer 132 mm). Otvor se nakon aktiviranja ne smije ponovno zatvoriti. Kao sigurnosna naprava, može se upotrijebiti jedan ili više sigurnosnih elemenata koji se jednako ponašaju pri aktivaciji, te imaju odgovarajuće područje otpuštanja tlaka. Za tip izrade sigurnosne naprave mora se uspješno provesti ispitivanje tipa i homologacija, što obavlja nadležno tijelo.

2.   Etiketiranje

Svaki spremnik-kontejner mora se označiti na obje strane oznakom opasnosti u skladu s predloškom 3 iz pododjeljka 5.2.2.2.2. Priloga I. odjeljka I.1. Direktivi 2008/68/EZ.

3.   Operativne odredbe

3.1.

Treba osigurati da je nitroglicerin tijekom prijevoza ravnomjerno raspoređen u flegmatizatoru i da ne može doći do razdvajanja tih dviju tvari.

3.2.

Za vrijeme utovara i istovara nije dopušteno zadržavanje u ili na vozilu, osim radi upravljanja opremom za utovar i istovar.

3.3.

Na mjestu istovara spremnici-kontejneri moraju se potpuno isprazniti. Ako se ne mogu potpuno isprazniti, nakon istovara moraju se čvrsto zatvoriti do ponovnog punjenja.

Prvotna uputa na nacionalne zakonske odredbe: odstupanje Sjeverne Rajne-Vestfalije

Napomene: ovo se odnosi na lokalni prijevoz u kontejnerima cisternama na male udaljenosti kao dio industrijskog procesa između dviju fiksnih proizvodnih lokacija. Radi proizvodnje farmaceutskog proizvoda, proizvodna lokacija A, u okviru prijevoza u skladu s propisima, isporučuje u 600-litrenim spremnicima-kontejnerima otopinu smole, zapaljivu (UN 1866), pakirna skupina II., proizvodnoj lokaciji B. Tu se dodaje otopina nitroglicerina i obavlja miješanje, čime nastaje ljepljiva smjesa koja sadrži nitroglicerin, desentizirana, tekuća, zapaljiva, koja nije drugdje specificirana, s najviše 30 % nitroglicerina po masi (UN 3343) za daljnju upotrebu. Povratni prijevoz te tvari do proizvodne lokacije A također se obavlja u gore navedenim spremnicima-kontejnerima, koje je nadležno tijelo posebno pregledalo i odobrilo za tu specifičnu prijevoznu operaciju i koji nose oznaku spremnika L10DN.

Kraj razdoblja valjanosti: 1. siječnja 2017.

RO-bi-DE-6

Predmet: donošenje RO–bi–SE–6.

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo: § 1 Absatz 3 Nummer 1 der Gefahrgutverordnung Straße, Eisenbahn und Binnenschifffahrt (GGVSEB)

Datum isteka: 30. lipnja 2021.

RO-bi-DE-7

Predmet: donošenje RO-bi-BE-10.

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo:

Datum isteka: 20. ožujka 2021.

DK Danska

RO-bi-DK-1

Predmet: UN 1202, 1203, 1223 i klasa 2 – bez prijevozne isprave.

Upućivanje na Prilog I. odjeljak I.1. Direktivi 2008/68/EZ: 5.4.1.

Sadržaj Priloga Direktivi: potrebna je prijevozna isprava.

Sadržaj nacionalnog zakonodavstva: kod prijevoza proizvoda od mineralnih ulja iz klase 3., UN brojeva 1202, 1203 i 1223 i plinova iz klase 2. u vezi s njihovom distribucijom (roba koja se isporučuje dvama ili većem broju primatelja i prikupljanje vraćene robe u sličnim situacijama), prijevozna isprava se ne zahtijeva pod uvjetom da pisane upute, uz informacije koje se zahtijevaju u ADR-u, sadrže i informacije o UN broju, imenu i klasi.

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo: Bekendtgørelse nr. 729 af 15.8.2001 om vejtransport af farligt gods.

Napomene: Napomene: razlog za nacionalno odstupanje jest što se razvojem elektroničke opreme omogućuje, na primjer, naftnim kompanijama koje koriste takvu opremu, da vozilima kontinuirano šalju informacije o kupcima. Kako te informacije nisu dostupne na početku prijevoza nego se vozilu upućuju tijekom prijevoza, prijevoznu ispravu nije moguće ispuniti prije početka prijevoza. Takve su vrste prijevoza ograničene na ograničena područja.

Za Dansku vrijedi odstupanje za sličnu odredbu u skladu s člankom 6. stavkom 10. Direktive 94/55/EZ.

Datum isteka: 30. lipnja 2021.

RO-bi-DK-2

Predmet: donošenje RO–bi–SE–6

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo: Bekendtgørelse nr. 437 af 6. juni 2005 om vejtransport af farligt gods, as amended.

Datum isteka: 30. lipnja 2021.

RO-bi-DK-3

Predmet: donošenje RO–bi–UK–1

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo: Bekendtgørelse nr. 437 af 6. juni 2005 om vejtransport af farligt gods, s izmjenama.

Datum isteka: 30. lipnja 2021.

RO-bi-DK-4

Predmet: cestovni prijevoz opasnih tvari određenih klasa iz privatnih kućanstava i poduzeća do obližnjih sabirnih mjesta ili privremenih postrojenja za obradu radi odlaganja.

Upućivanje na Prilog I. odjeljak I.1. Direktivi 2008/68/EZ: Dijelovi 1. do 9.

Sadržaj Priloga Direktivi: opće odredbe, odredbe o klasifikaciji, posebne odredbe, odredbe o pakiranju, postupci za pošiljke, zahtjevi za izradu i ispitivanje ambalaže, odredbe o uvjetima prijevoza, utovaru i istovaru i rukovanju, zahtjevi za posade vozila, opremu, rad i dokumentaciju, te zahtjevi u vezi s konstrukcijom i homologacijom vozila.

Sadržaj nacionalnog zakonodavstva: opasne tvari iz privatnih kućanstava i poduzeća mogu se pod određenim uvjetima prevoziti do obližnjih sabirnih mjesta ili privremenih postrojenja za obradu radi odlaganja. Moraju biti ispunjene različite odredbe, ovisno o svojstvima i opasnostima u vezi s prijevozom; npr. količina opasnih tvari po unutarnjoj ambalaži, po vanjskoj ambalaži i/ili po prijevoznoj jedinici, te je li prijevoz opasnih tvari sporedna djelatnost u odnosu na glavnu djelatnost poduzeća ili ne.

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo: Bekendtgørelse nr. 818 af 28. juni 2011 om vejtransport af farligt gods § 4, stk. 3.

Napomene: upravitelji otpadom i poduzeća ne mogu primjenjivati sve odredbe iz Priloga I. odjeljka I.1. Direktivi 2008/68/EZ kada se otpad koji može sadržavati ostatke opasnih tvari prevozi iz privatnih kućanstava i/ili poduzeća do obližnjih sabirnih mjesta radi odlaganja. Otpad je obično ambalaža koja je prvotno bila prevezena u skladu s izuzećem iz pododjeljka 1.1.3.1.(c) Priloga I. odjeljka I.1. Direktivi 2008/68/EZ i/ili prodana u maloprodaji. Međutim, izuzeće 1.1.3.1.(c) ne primjenjuje se na prijevoz do sabirnih mjesta za otpad, a odredbe iz poglavlja 3.4. Priloga I. odjeljka I.1. Direktivi 2008/68/EZ nisu prikladne za prijevoz otpadne unutarnje ambalaže.

Datum isteka: 1. siječnja 2019.

EL Grčka

RO-bi-EL-1

Predmet: odstupanje od sigurnosnih zahtjeva za fiksne cisterne (vozila cisterne) registrirane prije 31. prosinca 2001., za lokalni prijevoz ili za male količine nekih kategorija opasnih tvari.

Upućivanje na Prilog I. odjeljak I.1. Direktivi 2008/68/EZ: 1.6.3.6., 6.8.2.4.2., 6.8.2.4.3., 6.8.2.4.4., 6.8.2.4.5., 6.8.2.1.17. – 6.8.2.1.22., 6.8.2.1.28., 6.8.2.2., 6.8.2.2.1., 6.8.2.2.2.

Sadržaj Priloga Direktivi: zahtjevi za izradu, opremanje, homologaciju, preglede i ispitivanja te označivanje fiksnih cisterni (vozila cisterni), prijenosnih cisterni i kontejnera cisterni te cisterni s izmjenjivim tijelima, izrađenim od metala, te baterijskih vozila i višeelementnih plinskih kontejnera (MEGC-ova).

Sadržaj nacionalnog zakonodavstva: prijelazna odredba: fiksne cisterne (vozila cisterne), cisterne s izmjenjivim tijelima i kontejneri cisterne koji su prvi put registrirani u Grčkoj između 1. siječnja 1985. i 31. prosinca 2001. mogu se i dalje koristiti. Ta se prijelazna odredba odnosi na vozila za prijevoz sljedećih opasnih tvari (UN: 1202, 1268, 1223, 1863, 2614, 1212, 1203, 1170, 1090, 1193, 1245, 1294, 1208, 1230, 3262, 3257). Namjera je da se njome reguliraju male količine ili lokalni prijevoz, za vozila registrirana tijekom tog razdoblja. Ta prijelazna odredba vrijedi za vozila cisterne koja su prilagođena u skladu sa:

1.

Stavci ADR-a u vezi s pregledima i ispitivanjima: 6.8.2.4.2., 6.8.2.4.3., 6.8.2.4.4., 6.8.2.4.5., (ADR 1999: 211.151., 211.152., 211.153., 211.154.).

2.

Minimalna debljina plašta od mekog čelika je 3 mm za cisterne zapremnine do 3 500 litara i najmanje 4 mm za cisterne s pregradama kapaciteta do 6 000 litara, bez obzira na vrstu i debljinu pregradnih stijena.

3.

Ako je upotrijebljeni materijal aluminij ili neki drugi metal, cisterne moraju ispunjavati zahtjeve u pogledu debljine i druge tehničke specifikacije koje proistječu iz tehničkih nacrta koje su odobrila lokalna nadležna tijela države u kojoj su cisterne ranije bile registrirane. Ako takvih tehničkih nacrta nema, cisterne moraju ispunjavati zahtjeve iz 6.8.2.1.17. (211.127.).

4.

Cisterne moraju ispunjavati zahtjeve iz graničnih stavaka 211.128., 6.8.2.1.28. (211.129.), stavka 6.8.2.2. s podstavcima 6.8.2.2.1. i 6.8.2.2.2. (211.130., 211.131.).

Preciznije, vozila cisterne s masom manjom od 4 tone, koja se upotrebljavaju samo za lokalni prijevoz plinskog ulja (UN 1202), prvi put registrirana prije 31. prosinca 2002., ako im je debljina plašta manja od 3 mm, mogu se upotrebljavati samo ako se preinače sukladno graničnom stavku 211.127 (5)b4 (6.8.2.1.20.).

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo: Τεχνικές Προδιαγραφές κατασκευής, εξοπλισμού και ελέγχων των δεξαμενών μεταφοράς συγκεκριμένων κατηγοριών επικινδύνων εμπορευμάτων για σταθερές δεξαμενές (οχήματα-δεξαμενές), αποσυναρμολογούμενες δεξαμενές που βρίσκονται σε κυκλοφορία (Zahtjevi za izradu, opremanje, nadzor i ispitivanje fiksnih cisterni (vozila cisterni) i prijenosnih spremnika koji su u prometu, za neke kategorije opasnih tvari).

Datum isteka: 30. lipnja 2016.

RO-bi-EL-2

Predmet: odstupanje od zahtjeva za izradu osnovnog vozila, u pogledu vozila namijenjenih za lokalni prijevoz opasnih tvari koja su prvi put registrirana prije 31. prosinca 2001.

Upućivanje na Prilog I. odjeljak I.1. Direktivi 2008/68/EZ: ADR 2001: 9.2., 9.2.3.2., 9.2.3.3.

Sadržaj Priloga Direktivi: zahtjevi u pogledu izrade osnovnih vozila.

Sadržaj nacionalnog zakonodavstva: odstupanje se primjenjuje na vozila namijenjena za lokalni prijevoz opasnih tvari (kategorije UN 1202, 1268, 1223, 1863, 2614, 1212, 1203, 1170, 1090, 1193, 1245, 1294, 1208, 1230, 3262 i 3257) koja su prvi put registrirana prije 31. prosinca 2001.

Vozila moraju biti u skladu sa zahtjevima iz dijela 9. (od 9.2.1. do 9.2.6.) Priloga B Direktivi 94/55/EZ uz sljedeće iznimke.

Sukladnost sa zahtjevima iz 9.2.3.2. potrebna je samo u slučajevima kada je vozilo tvornički opremljeno protublokirnim kočnim sustavom; vozilo mora biti opremljeno sustavom za kontinuirano kočenje, kako je definirano u 9.2.3.3.1., ali ne mora nužno biti u skladu s 9.2.3.3.2. i 9.2.3.3.3.

Električno napajanje tahografa mora biti omogućeno preko sigurnosne zapreke koja je izravno spojena na akumulator (granični stavak 220 514.), a električna oprema mehanizma za podizanje osovine podvozja mora biti postavljena na istom mjestu na kojem je bila prvobitno tvornički ugrađena, te mora biti zaštićena u primjerenom nepropusno zatvorenom kućištu (granični stavak 220 517.).

Posebno, vozila cisterne s maksimalnom masom manjom od 4 tone, koja su namijenjena za lokalni prijevoz dizelskog loživog ulja (UN: 1202) moraju ispunjavati zahtjeve iz 9.2.2.3., 9.2.2.6., 9.2.4.3. i 9.2.4.5., ali ne nužno i druge.

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo: Τεχνικές Προδιαγραφές ήδη κυκλοφορούντων οχημάτων που διενεργούν εθνικές μεταφορές ορισμένων κατηγοριών επικινδύνων εμπορευμάτων (Tehnički zahtjevi za vozila koja su već u upotrebi i koja su namijenjena za lokalni prijevoz određenih kategorija opasnih tvari).

Napomene: broj vozila je mali u usporedbi s ukupnim brojem vozila koja su već registrirana, a osim toga, ona su namijenjena samo za lokalni prijevoz. Oblik zatraženog odstupanja, veličina predmetnog voznog parka i vrsta robe koja se prevozi ne ugrožavaju sigurnost cestovnog prometa.

Datum isteka: 30. lipnja 2016.

ES Španjolska

RO-bi-ES-2

Predmet: posebna oprema za distribuciju bezvodnog amonijaka.

Upućivanje na Prilog I. odjeljak I.1. Direktivi 2008/68/EZ: 6.8.2.2.2.

Sadržaj Priloga Direktivi: kako bi se izbjegao bilo kakav gubitak sadržaja u slučaju oštećenja vanjskih priključnih elemenata (cijevi, bočnih zapornih uređaja), unutarnji zaporni ventil i njegovo ležište moraju biti zaštićeni od opasnosti odvrtanja zbog vanjskih udara ili moraju biti projektirani tako da odolijevaju takvim udarima. Uređaji za punjenje i pražnjenje (uključujući prirubnice i čepove s navojem) te zaštitne kapice (ako postoje) moraju biti takvi da ih se može osigurati od bilo kakvog neželjenog otvaranja.

Sadržaj nacionalnog zakonodavstva: cisterne koje se upotrebljavaju u poljoprivredne svrhe za distribuciju i primjenu bezvodnog amonijaka, koje su stavljene u uporabu prije 1. siječnja 1997., mogu se opremiti vanjskim sigurnosnim priključcima, umjesto unutarnjih, pod uvjetom da pružaju zaštitu koja je najmanje jednaka zaštiti koju osigurava stijenka cisterne.

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo: Real Decreto 97/2014. Anejo 1. Apartado 3.

Napomene: prije 1. siječnja 1997. vrsta cisterne opremljena vanjskim sigurnosnim elementima koristila se isključivo u poljoprivredi za primjenu bezvodnog amonijaka izravno na zemlju. Različite cisterne takve vrste još su i danas u upotrebi. Rijetko se pune nalaze u cestovnom prometu i koriste se isključivo za rasipanje umjetnih gnojiva na velikim poljoprivrednim gospodarstvima.

Datum isteka: 28 February 2022

FI Finska

RO-bi-FI-1

Predmet: izmjena informacija u prijevoznoj ispravi za eksplozivne tvari.

Upućivanje na Prilog I. odjeljak I.1. Direktivi 2008/68/EZ: 5.4.1.2.1.(a)

Sadržaj Priloga Direktivi: posebne odredbe za klasu 1.

Sadržaj nacionalnog zakonodavstva: u prijevoznoj ispravi umjesto stvarne neto mase eksplozivnih tvari dopušteno je koristiti broj detonatora (1 000 detonatora odgovara 1 kg eksploziva).

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo: Liikenne- ja viestintäministeriön asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä (277/2002; 313/2003).

Napomene: te se informacije smatraju dostatnima za nacionalni prijevoz. Ovo se odstupanje koristi uglavnom za industriju eksploziva pri lokalnom prijevozu malih količina.

Komisija je ovo odstupanje registrirala pod brojem 31.

Datum isteka: 30. lipnja 2021.

RO-bi-FI-2

Predmet: donošenje RO–bi–SE–10

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo:

Datum isteka: 30. lipnja 2021.

RO-bi-FI-3

Predmet: donošenje RO–bi–DE–1.

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo:

Datum isteka: 28 February 2022

FR Francuska

RO-bi-FR-1

Predmet: upotreba pomorske isprave kao prijevozne isprave za kratka putovanja nakon iskrcaja s plovila.

Upućivanje na Prilog I. odjeljak I.1. Direktivi 2008/68/EZ: 5.4.1.

Sadržaj Priloga Direktivi: informacije koje treba navesti u dokumentu koji se koristi kao prijevozna isprava za opasne tvari.

Sadržaj nacionalnog zakonodavstva: pomorska isprava koristi se kao prijevozna isprava u krugu od 15 km.

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo: Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par routeArticle 23-4.

Datum isteka: 30. lipnja 2021.

RO-bi-FR-3

Predmet: prijevoz fiksnih spremnika za ukapljeni naftni plin (18).

Upućivanje na Prilog I. odjeljak I.1. Direktivi 2008/68/EZ: prilozi A i B.

Sadržaj nacionalnog zakonodavstva: prijevoz fiksnih spremnika za ukapljeni naftni plin podliježe posebnim propisima. Primjenjuje se samo na kratke udaljenosti.

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo: Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par routeArticle 30.

Datum isteka: 30. lipnja 2021.

HU Mađarska

RO–bi-HU--1

Predmet: donošenje RO-bi-BE-1.

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo: A nemzeti fejlesztési miniszter rendelete az ADR Megállapodás A és B Mellékletének belföldi alkalmazásáról

Datum isteka: 30. siječnja 2020.

IE Irska

RO-bi-IE-3

Predmet: izuzeće kojim se dopušta utovar i istovar opasnih tvari, za koje vrijedi posebna odredba CV1 iz 7.5.11. ili S1 iz 8.5., na javnom mjestu bez posebnog dopuštenja nadležnih tijela.

Upućivanje na Prilog I. odjeljak I.1. Direktivi 2008/68/EZ: 7.5. i 8.5.

Sadržaj Priloga Direktivi: dodatne odredbe u pogledu utovara, istovara i rukovanja.

Sadržaj nacionalnog zakonodavstva: odstupajući od zahtjeva iz 7.5.11. ili 8.5., dopušta se utovar i istovar opasnih tvari na javnom mjestu bez posebne dozvole nadležnog tijela.

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo: Regulation 82(5) of the ‚Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004’.

Napomene: za nacionalni prijevoz unutar države, ova odredba predstavlja vrlo veliko opterećenje za nadležna tijela.

Datum isteka: 30. lipnja 2021.

RO-bi-IE-6

Predmet: izuzeće od zahtjeva iz 4.3.4.2.2. prema kojemu savitljive cijevi za punjenje i pražnjenje, koje nisu trajno spojene na spremnik vozila cisterne, tijekom prijevoza budu prazne.

Upućivanje na Prilog I. odjeljak I.1. Direktivi 2008/68/EZ: 4.3.

Sadržaj Priloga Direktivi: upotreba vozila cisterni.

Sadržaj nacionalnog zakonodavstva: savitljive cijevi na kolutima (uključujući fiksne cijevi s kojima su povezane) koje su ugrađene na vozila cisterne koja se koriste za maloprodajnu distribuciju naftnih derivata identifikacijskih brojeva tvari UN 1011, UN 1202, UN 1223, UN 1863 i UN 1978 ne moraju biti prazne tijekom cestovnog prijevoza, pod uvjetom da su poduzete odgovarajuće mjere za sprečavanje gubitka sadržaja.

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo: Regulation 82(8) of the ‚Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004’.

Napomene: savitljive cijevi ugrađene na vozila cisterne za dostavu kućanstvima moraju biti pune u svakome trenutku, čak i tijekom prijevoza. Taj sustav za istakanje poznat je kao ‚mokri’ sustav, koji zahtijeva da brojač i crijevo na vozilu-cisterni budu puni, kako bi se osiguralo da kupcu bude isporučena točna količina proizvoda.

Datum isteka: 30. lipnja 2021.

RO-bi-IE-7

Predmet: izuzeće od nekih zahtjeva iz 5.4.0., 5.4.1.1.1. i 7.5.11. ADR-a za prijevoz gnojiva koja sadrže amonijev nitrat UN broja 2067 u rasutom stanju, od luka do primatelja.

Upućivanje na Prilog I. odjeljak I.1. Direktivi 2008/68/EZ: 5.4.0., 5.4.1.1.1. i 7.5.11.

Sadržaj Priloga Direktivi: zahtjev za posebnom prijevoznom ispravom, u kojoj je navedena točna ukupna količina za konkretan utovar, za svaki prijevoz; i zahtjev da vozilo bude očišćeno prije i nakon svakog puta.

Sadržaj nacionalnog zakonodavstva: predloženo odstupanje kojim bi se dopustile izmjene zahtjeva ADR-a u vezi s prijevoznom ispravom i čišćenjem vozila; kako bi se uzeli u obzir praktični vidovi prijevoza robe u rasutom stanju od luke do primatelja.

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo: Proposed amendment to ‚Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004’.

Napomene: odredbama ADR-a zahtijeva se (a) posebna prijevozna isprava, u kojoj je navedena ukupna masa opasnih tvari koje se prevoze u pojedinačnom utovaru; i (b) posebna odredba ‚CV24’ o čišćenju za svaki pojedini teret koji se prevozi između luke i primatelja tijekom iskrcaja broda za prijevoz rasutih tereta. Budući da je prijevoz lokalan i budući da se radi o iskrcaju broda za prijevoz rasutih tereta, što podrazumijeva višekratne utovare (istoga dana ili uzastopnih dana) za prijevoz iste tvari između broda za prijevoz rasutih tereta i primatelja, jedna bi prijevozna isprava s približnom ukupnom masom svakog utovara trebala biti dostatna i ne bi trebalo zahtijevati ispunjavanje posebne odredbe ‚CV24’.

Datum isteka: 30. lipnja 2021.

RO-bi-IE-8

Predmet: prijevoz opasnih tvari između privatnih prostora i drugog vozila u neposrednoj blizini prostora ili između dvaju dijelova privatnih prostora smještenih u neposrednoj blizini, ali koji su razdvojeni javnom cestom.

Upućivanje na Prilog Direktivi: Upućivanje na Prilog I. odjeljak I.1 Direktivi 2008/68/EZ: prilozi A i B.

Sadržaj Priloga Direktivi: zahtjevi za cestovni prijevoz opasnih tvari.

Sadržaj nacionalnog zakonodavstva: neprimjenjivanje propisa ako se vozilo koristi za prijevoz opasnih tvari

(a)

između privatnih prostora i drugog vozila u neposrednoj blizini tih privatnih prostora ili

(b)

između dvaju dijelova privatnih prostora smještenih u međusobnoj neposrednoj blizini, ali koji mogu biti razdvojeni javnom cestom,

pod uvjetom da se prijevoz obavlja najizravnijim putem.

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo: European Communities (Carriage of Dangerous Goods by Road and Use of Transportable Pressure Equipment) Regulations 2011 and 2013, Regulation 56.

Napomene: Različite situacije mogu nastati ako se tvari prevoze između dvaju dijelova privatnih prostora ili između privatnih prostora i pridruženog vozila koji su razdvojeni javnom cestom. Taj oblik prijevoza ne predstavlja prijevoz opasnih tvari u uobičajenom smislu riječi, te propise koji se odnose na prijevoz opasnih tvari ne treba primijeniti. Vidjeti i RO-bi-SE-3 i RO-bi-UK-1.

Datum isteka: 30. siječnja 2020.

NL Nizozemska

RO-bi-NL-13

Predmet: Program prijevoza opasnog kućanskog otpada iz 2015.

Upućivanje na Prilog I. odjeljak I.1. Direktivi 2008/68/EZ: 1.1.3.6., 3.3., 4.1.4., 4.1.6., 4.1.8., 4.1.10., 5.1.2., 5.4.0., 5.4.1., 5.4.3., 6.1., 7.5.4., 7.5.7., 7.5.9., 8. i 9.

Sadržaj Priloga Direktivi: izuzeća za određene količine; posebne odredbe; upotreba ambalaže; upotreba skupne ambalaže; dokumentacija; izrada i ispitivanje ambalaže; utovar, istovar i rukovanje; posada; oprema; rad; vozila i dokumentacija; izrada i homologacija vozila.

Sadržaj nacionalnog zakonodavstva: odredbe u vezi s prijevozom malog prikupljenog opasnog otpada iz kućanstava i iz poduzeća pohranjenog u prikladnom pakiranju najvećeg kapaciteta od 60 litara. Zbog malih količina otpada u pojedinom slučaju i zbog različitih svojstava raznovrsnih tvari, nije moguće obavljati prijevozne operacije potpuno u skladu s pravilima ADR-a. Stoga se u skladu s gore navedenim sustavom propisuje pojednostavljena inačica koja odstupa od određenih odredaba u ADR-u.

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo: Program prijevoza opasnog kućanskog otpada iz 2015.

Napomene: program je uspostavljen kako bi se pojedincima i poduzećima omogućilo odlaganje malog kemijskog otpada na istoj lokaciji. Dotične tvari sastavljene su od ostataka tvari, kao što su otpadne boje. Razina opasnosti svodi se na najmanju mjeru izborom prijevoznog sredstva, uključujući, između ostalog, upotrebu posebnih elemenata za prijevoz i natpisa ‚zabranjeno pušenje’ te žutog bljeskajućeg svjetla, jasno vidljivog javnosti. Od presudne je važnosti, što se tiče prijevoza, da je zajamčena sigurnost. To se može postići, na primjer, tako da se tvari prevoze u nepropusno zatvorenim pakiranjima kako bi se izbjeglo rasipanje ili opasnost od curenja otrovnih para ili njihovog nakupljanja u vozilu. U vozilu su uključene jedinice prikladne za pohranu različitih kategorija otpada, koje osiguravaju zaštitu od klizanja i slučajnog pomicanja, te nenamjernog otvaranja. Istodobno, usprkos malim količinama otpada, prijevoznik mora imati potvrdu o stručnoj osposobljenosti, zbog različitih vrsta uključenih tvari. Zbog toga što pojedinci nemaju dovoljno znanja o razinama opasnosti u vezi s tim tvarima, treba osigurati pisane upute, kako je propisano u Prilogu sustavu.

Datum isteka: 30. lipnja 2021.

PT = Portugal

RO-bi-PT-1

Predmet: prijevozna dokumentacija za tvari UN broja 1965.

Upućivanje na Prilog I. odjeljak I.1. Direktivi 2008/68/EZ: 5.4.1.

Sadržaj Priloga Direktivi: zahtjevi u vezi s prijevoznom dokumentacijom.

Sadržaj nacionalnog zakonodavstva: pravilno otpremno ime koje se navodi u prijevoznoj ispravi, kako je predviđeno u odjeljku 5.4.1. RPE-a (Regulamento Nacional de Transporte de Mercadorias Perigosas por Estrada), za komercijalne butan i propan plinove koji su obuhvaćeni skupnom rubrikom ‚UN br. 1965 smjesa plinovitih ugljikovodika, tekuća, n.d.n.’, i prevoze se u cilindričnim spremnicima, može se zamijeniti drugim trgovačkim nazivima, kako slijedi:

 

‚UN 1965 butan’ u slučaju smjesa A, A01, A02 i A0, kako je opisano u pododjeljku 2.2.2.3. RPE-a, koje se prevoze u cilindričnim spremnicima;

 

‚UN 1965 propan’ u slučaju smjese C, kako je opisano u pododjeljku 2.2.2.3. RPE-a, koja se prevozi u cilindričnim spremnicima.

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo: Despacho DGTT 7560/2004, 16. travnja 2004., u skladu s člankom 5., br. 1, Decreto-Lei br. 267-A/2003 od 27. listopada.

Napomene: priznaje se važnost toga da se gospodarskim subjektima olakša ispunjavanje prijevoznih isprava za opasne tvari, pod uvjetom da to ne utječe na sigurnost tih radnji.

Datum isteka: 30. lipnja 2021.

RO-bi-PT-2

Predmet: prijevozna dokumentacija za prazne neočišćene cisterne i kontejnere.

Upućivanje na Prilog I. odjeljak I.1. Direktivi 2008/68/EZ: 5.4.1.

Sadržaj Priloga Direktivi: zahtjevi za prijevoznom dokumentacijom.

Sadržaj nacionalnog zakonodavstva: za povratni prijevoz praznih cisterni i kontejnera u kojima su se prevozile opasne tvari, prijevozna isprava navedena u odjeljku 5.4.1. RPE-a može se zamijeniti prijevoznom ispravom izdanom za neposredno prethodni prijevoz kojim su te tvari isporučene.

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo: Despacho DGTT 15162/2004, 28. srpnja 2004., u skladu s člankom 5., br. 1, Decreto-Lei br. 267-A/2003, od 27. listopada.

Napomene: obveza prema kojoj prijevoz praznih cisterni i kontejnera u kojima su se nalazile opasne tvari treba biti popraćen prijevoznom ispravom u skladu s RPE-om u nekim slučajevima uzrokuje praktične poteškoće, koje je moguće svesti na najmanju moguću mjeru ne dovodeći u pitanje sigurnost.

Datum isteka: 30. lipnja 2021.

SE Švedska

RO-bi-SE-1

Predmet: prijevoz opasnog otpada do pogona za zbrinjavanje opasnog otpada.

Uputa na Prilog I. odjeljak I.1 Direktivi 2008/68/EZ: Dio 5. i 6.

Sadržaj Priloga Direktivi: zahtjevi za izradu i ispitivanje ambalaže.

Sadržaj nacionalnog zakonodavstva: prijevoz ambalaža koje sadrže otpadne opasne tvari provodi se u skladu s odredbama ADR-a od kojih je dozvoljeno samo nekoliko izuzeća. Izuzeća nisu dozvoljena za sve vrste tvari i proizvoda.

Glavna izuzeća su:

Male ambalaže (manje od 30 kg) otpadnih opasnih tvari mogu se pakirati u ambalaže, uključujući IBC-ove i velike ambalaže, bez ispunjavanja odredbi iz pododjeljaka 6.1.5.2.1., 6.1.5.8.2., 6.5.6.1.2., 6.5.6.14.2., 6.6.5.2.1. i 6.6.5.4.3. Priloga I. odjeljka I.1. ove Direktive. Ambalaže, uključujući IBC-ove i velike ambalaže nije potrebno ispitivati jer se pripremaju za prijevoz s reprezentativnim uzorkom malih unutarnjih ambalaža.

To je dozvoljeno pod uvjetom da:

ambalaže, IBC-ovi i velike ambalaže u skladu su s vrstom koja je ispitana i odobrena prema ambalažnoj skupini I. ili II. primjenjivih odredbi odjeljaka 6.1., 6.5. ili 6.6. Priloga I. odjeljka I.1. ove Direktive;

male ambalaže pakiraju se s upijajućim materijalom koji zadržava sve slobodne tekućine koje bi mogle istjecati u vanjske ambalaže, IBC-ove ili velike ambalaže tijekom prijevoza; i

ambalaže, IBC-ovi ili velike ambalaže koji se pripremaju za prijevoz imaju bruto masu ne veću od dozvoljene bruto mase navedene u UN oznaci tipa izvedbe za ambalažne skupine I. ili II. za ambalaže, IBC-ove ili velike ambalaže; i

sljedeća rečenica uključena je u prijevoznu ispravu: ‚Pakirano u skladu s dijelom 16. ADR-S-a’

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo: Dodatak S — posebni propisi za nacionalni cestovni prijevoz opasnih tvari doneseni u skladu sa Zakonom o prijevozu opasnih tvari.

Napomene: Pododjeljke 6.1.5.2.1., 6.1.5.8.2., 6.5.6.1.2., 6.5.6.14.2., 6.6.5.2.1. i 6.6.5.4.3. Priloga I. odjeljka I.1. ove Direktive teško je primijeniti jer se ambalaže, IBC-ovi i velike ambalaže ispituju s reprezentativnim uzorkom otpada, što je teško prethodno predvidjeti.

Datum isteka: 30. lipnja 2021.

RO-bi-SE-2

Predmet: ime i adresa pošiljatelja u prijevoznoj ispravi.

Upućivanje na Prilog I. odjeljak I.1. Direktivi 2008/68/EZ: 5.4.1.1.

Sadržaj Priloga Direktivi: opće informacije koje je potrebno navesti u prijevoznoj ispravi.

Sadržaj nacionalnog zakonodavstva: u nacionalnom zakonodavstvu navodi se da nije potrebno navoditi ime i adresu pošiljatelja ako se prazna neočišćena ambalaža vraća u sklopu distribucijskog sustava.

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Napomene: prazna neočišćena ambalaža koja se vraća u većini slučajeva i dalje sadrži male količine opasnih tvari.

Ovo se odstupanje koristi uglavnom u industriji pri povratu praznih neočišćenih plinskih spremnika u zamjenu za pune.

Datum isteka: 30. lipnja 2021.

RO-bi-SE-3

Predmet: prijevoz opasnih tvari u neposrednoj blizini industrijskog/industrijskih područja, uključujući prijevoz javim cestama između različitih dijelova takvih područja.

Upućivanje na Prilog I. odjeljak I.1. Direktivi 2008/68/EZ: prilozi A i B.

Sadržaj Priloga Direktivi: zahtjevi za prijevoz opasnih tvari javnim cestama.

Sadržaj nacionalnog zakonodavstva: prijevoz u neposrednoj blizini industrijskog/industrijskih područja, uključujući prijevoz javim cestama između različitih dijelova takvih područja. Odstupanja se odnose na etiketiranje i označivanje pakiranja te na prijevozne isprave, potvrdu o osposobljenosti vozača i potvrdu o homologaciji u skladu s 9.

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Napomene: postoji nekoliko situacija u kojima se opasne tvari prevoze između objekata koji se nalaze na suprotnim stranama javne ceste. Takav oblik prijevoza nije prijevoz opasnih tvari na privatnoj cesti, pa stoga mora biti povezan s odgovarajućim zahtjevima. Usporedi također s člankom 6. stavkom 14. Direktive 96/49/EZ.

Datum isteka: 30. lipnja 2021.

RO-bi-SE-4

Predmet: prijevoz opasnih tvari koje su zaplijenila nadležna tijela.

Upućivanje na Prilog I. odjeljak I.1. Direktivi 2008/68/EZ: prilozi A i B.

Sadržaj Priloga Direktivi: zahtjevi za prijevoz opasnih tvari u cestovnom prometu.

Sadržaj nacionalnog zakonodavstva: odstupanja od pravila mogu se dopustiti ako su potaknuta razlozima zaštite na radu, rizicima prilikom istovara, pribavljanjem dokaza itd.

Odstupanja od propisa dopuštaju se samo ako su tijekom uobičajenih uvjeta prijevoza postignute zadovoljavajuće razine sigurnosti.

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Napomene: ova odstupanja mogu primijeniti samo tijela koja plijene opasne tvari.

Ovo je odstupanje namijenjeno za lokalni prijevoz, npr. robe koju je zaplijenila policija, poput eksploziva ili ukradene imovine. Problem s tom vrstom robe je u tome što nikad nije moguće sa sigurnošću odrediti klasifikaciju. Osim toga, roba često nije zapakirana, označena ili etiketirana u skladu s ADR-om. Policija svake godine obavi nekoliko stotina takvih prijevoza. U slučaju krijumčarenog alkoholnog pića, ono se mora prevesti od mjesta na kojemu je zaplijenjeno do objekta za skladištenje dokaza i potom do objekta za uništenje; potonja dva objekta mogu biti prilično udaljena jedan od drugog. Dozvoljena odstupanja su: a) ne mora biti označen svaki paket; i (b) nije potrebno koristiti odobrenu ambalažu. Međutim, svaka paleta koja sadrži takve pakete mora biti točno etiketirana. Svi ostali zahtjevi moraju biti ispunjeni. Godišnje ima otprilike 20 takvih prijevoza.

Datum isteka: 30. lipnja 2021.

RO-bi-SE-5

Predmet: prijevoz opasnih tvari u lukama i u njihovoj neposrednoj blizini.

Upućivanje na Prilog I. odjeljak I.1. Direktivi 2008/68/EZ: 8.1.2., 8.1.5., 9.1.2.

Sadržaj Priloga Direktivi: dokumenti koji se moraju nositi u prijevoznoj jedinici; svaka prijevozna jedinica kojom se prevoze opasne tvari mora biti opremljena određenom opremom; homologacija vozila.

Sadržaj nacionalnog zakonodavstva:

Dokumenti se ne moraju nalaziti u prijevoznoj jedinici (osim potvrde o osposobljenosti vozača).

Prijevozna jedinica ne mora biti opremljena opremom navedenom u 8.1.5.

Za traktore nije potrebna potvrda o homologaciji.

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Napomene: usporedi Direktivu 96/49/EZ, članak 6. stavak 14.

Datum isteka: 30. lipnja 2021.

RO-bi-SE-6

Predmet: potvrda o osposobljavanju inspektora za ADR.

Upućivanje na Prilog I. odjeljak I.1. Direktivi 2008/68/EZ: 8.2.1.

Sadržaj Priloga Direktivi: vozači vozila moraju pohađati tečajeve za osposobljavanje.

Sadržaj nacionalnog zakonodavstva: inspektori koji obavljaju godišnji tehnički pregled vozila ne moraju polaziti tečajeve osposobljavanja spomenute u 8.2. niti imati potvrdu o osposobljenosti za ADR.

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Napomene: u nekim slučajevima vozila koja se pregledavaju na tehničkom pregledu mogu kao teret imati opasne tvari, npr. neočišćene prazne cisterne.

Zahtjevi iz 1.3. i 8.2.3. još uvijek se primjenjuju.

Datum isteka: 30. lipnja 2021.

RO-bi-SE-7

Predmet: lokalna distribucija tvari i predmeta UN brojeva 1202, 1203 i 1223 u cisternama.

Upućivanje na Prilog I. odjeljak I.1. Direktivi 2008/68/EZ: 5.4.1.1.6., 5.4.1.4.1.

Sadržaj Priloga Direktivi: za prazne, neočišćene cisterne i kontejnere cisterne opis mora biti u skladu s 5.4.1.1.6. Imena i adrese višestrukih primatelja mogu se unijeti u druge dokumente.

Sadržaj nacionalnog zakonodavstva: za prazne neočišćene cisterne ili kontejnere cisterne nije potreban opis u prijevoznoj ispravi u skladu s 5.4.1.1.6. ako je količina tvari u planu utovara označena s 0. Imena i adrese primatelja nije potrebno navesti ni u jednom dokumentu koji se nalazi u vozilu.

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Datum isteka: 30. lipnja 2021.

RO-bi-SE-9

Predmet: lokalni prijevoz koji se odnosi na poljoprivredne lokacije ili gradilišta.

Upućivanje na Prilog I. odjeljak I.1. Direktivi 2008/68/EZ: 5.4., 6.8. i 9.1.2.

Sadržaj Priloga Direktivi: prijevozna isprava; izrada cisterni; certifikat o homologaciji.

Sadržaj nacionalnog zakonodavstva: lokalni prijevoz koji se odnosi na poljoprivredne lokacije ili gradilišta ne mora zadovoljiti neke propise:

(a)

deklaracija opasne robe nije potrebna;

(b)

stariji spremnici/kontejneri koji nisu izrađeni u skladu sa 6.8. nego u skladu sa starijim nacionalnim zakonodavstvom, a pričvršćeni su na vagonet za posadu, mogu se i dalje koristiti;

(c)

starija vozila-cisterne, koja ne ispunjavaju zahtjeve iz 6.7. ili 6.8., namijenjena za prijevoz tvari iz UN 1268, 1999, 3256 i 3257, s opremom za radove na površinskom sloju ceste ili bez te opreme, mogu se i dalje koristiti za lokalni prijevoz i u neposrednoj blizini radova na cesti;

(d)

nije potrebna potvrda o homologaciji za vagonet za posadu ili vozila-cisterne s opremom za radove na površinskom sloju ceste ili bez te opreme.

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Napomene: vagonet za posadu je vrsta karavana za radnu posadu, s prostorom za posadu, za koji je pričvršćena cisterna/kontejner bez certifikata o homologaciji za dizelsko gorivo namijenjeno za rad šumarskih traktora.

Datum isteka: 30. lipnja 2021.

RO-bi-SE-10

Predmet: prijevoz eksploziva u cisternama.

Upućivanje na Prilog I. odjeljak I.1. Direktivi 2008/68/EZ: 4.1.4.

Sadržaj Priloga Direktivi: eksplozivi se mogu pakirati samo u skladu s 4.1.4.

Sadržaj nacionalnog zakonodavstva: nadležno državno tijelo izdaje certifikat o homologaciji vozila namijenjenih za prijevoz eksploziva u cisternama. Prijevoz u cisterni dopušten je samo za one eksplozive koji su navedeni u uredbi ili uz posebno odobrenje nadležnoga tijela.

Vozilo natovareno eksplozivima u cisternama mora biti označeno i etiketirano u skladu s 5.3.2.1.1., 5.3.1.1.2. i 5.3.1.4. Samo jedno vozilo u prijevoznoj jedinici smije sadržavati opasne tvari.

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo: Dodatak S – Posebni propisi za domaći cestovni prijevoz opasnih tvari koji su izdani u skladu sa Zakonom o prijevozu opasnih tvari i švedskim propisom SÄIFS 1993:4.

Napomene: ovo se primjenjuje samo na nacionalni prijevoz i kada je prijevoz većinom lokalne prirode. Dotični propisi bili su na snazi prije nego što je Švedska pristupila Europskoj uniji.

Prijevoz eksploziva u vozilima-cisternama obavljaju samo dvije tvrtke. U skoroj budućnosti očekuje se prijelaz na emulzije.

Staro odstupanje br. 84.

Datum isteka: 30. lipnja 2021.

RO-bi-SE-11

Predmet: Vozačka dozvola.

Upućivanje na Prilog I. odjeljak I.1. Direktivi 2008/68/EZ: 8.2.

Sadržaj Priloga Direktivi: zahtjevi u vezi s osposobljavanjem posade vozila.

Sadržaj nacionalnog zakonodavstva: osposobljavanje vozača nije dozvoljeno ni na jednom od vozila iz 8.2.1.1.

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo: Dodatak S — posebni propisi za nacionalni cestovni prijevoz opasnih tvari doneseni u skladu sa Zakonom o prijevozu opasnih tvari.

Napomene: lokalni prijevoz.

Datum isteka: 30. lipnja 2021.

RO-bi-SE-12

Predmet: prijevoz pirotehničkih sredstava za zabavu UN broja 0335.

Upućivanje na Prilog I. odjeljak I.1. Direktivi 2008/68/EZ: Prilog B, 7.2.4., V2 (1)

Sadržaj Priloga Direktivi: odredbe o upotrebi vozila EX/II. i EX/III.

Sadržaj nacionalnog zakonodavstva: pri prijevozu pirotehničkih sredstava za zabavu UN broja 0335, posebna odredba V2 (1) iz 7.2.4. primjenjuje se samo kada je neto sadržaj eksploziva veći od 3 000 kg (4 000 kg s prikolicom), pod uvjetom da su pirotehnička sredstva za zabavu razvrstana pod UN brojem 0335 u skladu s preuzetom klasifikacijskom tablicom pirotehničkih sredstava za zabavu iz 2.1.3.5.5. četrnaestog izmijenjenog izdanja preporuka UN-a.

Preporuke za prijevoz opasnih tvari.

Takvo se razvrstavanje obavlja u dogovoru s nadležnim tijelom. Provjera razvrstavanja obavlja se u prijevoznoj jedinici.

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo: Dodatak S — posebni propisi za nacionalni cestovni prijevoz opasnih tvari doneseni u skladu sa Zakonom o prijevozu opasnih tvari.

Napomene: prijevoz pirotehničkih sredstava za zabavu vremenski je ograničen na dva kratka razdoblja u godini, na prijelazu u novu godinu i na prijelazu iz travnja u svibanj. Prijevoz od pošiljatelja do terminala može se bez većih poteškoća izvesti postojećim voznim parkom vozila koja imaju homologaciju EX. Međutim, distribucija pirotehničkih sredstava za zabavu od terminala do trgovačkih središta i povrat viškova natrag do terminala ograničen je zbog nedostatka vozila s homologacijom EX. Prijevoznici nisu zainteresirani ulagati u takve homologacije budući da ne mogu povratiti svoje troškove. To ugrožava opstanak pošiljatelja pirotehničkih sredstava za zabavu budući da oni ne mogu dostaviti svoje proizvode na tržište.

Pri primjeni ovog odstupanja, klasifikacija pirotehničkih proizvoda za zabavu mora biti izvedena na temelju standardnog popisa u Preporukama UN-a, kako bi se dobila najažurnija moguća klasifikacija.

Slična vrsta izuzeća postoji za pirotehničke proizvode za zabavu iz UN 0336, a to je izuzeće uključeno u posebnu odredbu 651, 3.3.1. ADR-a iz 2005.

Datum isteka: 30. lipnja 2021.

UK Ujedinjena Kraljevina

RO-bi-UK-1

Predmet: prelazak vozila koja prevoze opasne tvari (N8) preko javnih cesta.

Upućivanje na Prilog I. odjeljak I.1. Direktivi 2008/68/EZ: prilozi A i B.

Sadržaj Priloga Direktivi: zahtjevi za prijevoz opasnih tvari javnim cestama.

Sadržaj nacionalnog zakonodavstva: neprimjenjivanje propisa o opasnim tvarima na prijevoz unutar privatnog posjeda koji je razdvojen cestom. Za klasu 7., to se odstupanje ne odnosi na odredbe Propisa o radioaktivnom materijalu (cestovni prijevoz) iz 2002.

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo: Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 1996, reg. 3 Schedule 2(3)(b); Carriage of Explosives by Road Regulations 1996, reg. 3(3)(b).

Napomene: lako može doći do situacije u kojoj se roba premješta između objekata privatnog posjeda smještenih na dvije strane ceste. To nije prijevoz opasnih tvari javnom cestom u uobičajenom smislu, te se u tom slučaju ne primjenjuje nijedna odredba propisa o opasnim tvarima.

Datum isteka: 30. lipnja 2021.

RO-bi-UK-2

Predmet: izuzeće od zabrane prema kojoj vozač ili njegov pomoćnik ne smiju otvarati pakete opasnih tvari u lokalnom distribucijskom lancu od lokalnog distribucijskog skladišta do maloprodaje ili do krajnjeg korisnika i od maloprodaje do krajnjeg korisnika (osim za klasu 7.) (N11).

Upućivanje na Prilog I. odjeljak I.1. Direktivi 2008/68/EZ: 8.3.3.

Sadržaj Priloga Direktivi: zabrana prema kojoj vozač ili njegov pomoćnik ne smiju otvarati pakete opasnih tvari.

Sadržaj nacionalnog zakonodavstva: zabrana otvaranja paketa kvalificirana je klauzulom ‚osim kada ga je za to ovlastio operator vozila’.

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo: Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 1996, reg. 12 (3).

Napomene: ako se zabrana iz Priloga tumači doslovno kako je sročena, može izazvati ozbiljne probleme u maloprodajnoj distribuciji.

Datum isteka: 30. lipnja 2021.

RO-bi-UK-3

Predmet: odredbe za alternativan prijevoz drvenih bačvi koje sadrže tvari UN broja 3065 pakirne skupine III.

Upućivanje na Prilog I. odjeljak I.1. Direktivi 2008/68/EZ: 1.4., 4.1., 5.2. i 5.3.

Sadržaj Priloga Direktivi: zahtjevi za pakiranje i označivanje.

Sadržaj nacionalnog zakonodavstva: dopušta prijevoz alkoholnih pića s više od 24 %, ali ne više od 70 % volumnog udjela alkohola (pakirna skupina III.) u drvenim bačvama koje nisu odobrene od strane UN-a bez oznaka opasnosti, podložno strožim zahtjevima u pogledu utovara i vozila.

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 7 (13) and (14).

Napomene: ovo je proizvod visoke vrijednosti, za koji se vladi plaća trošarina i koji se od destilerije do carinskih skladišta mora prevoziti u sigurnim, zapečaćenim vozilima s carinskim plombama. U dodatnim zahtjevima za osiguravanje sigurnosti uzima se u obzir smanjenje zahtjeva u vezi s pakiranjem i označavanjem

Datum isteka: 30. lipnja 2021.

RO-bi-UK-4

Predmet: donošenje RO–bi–SE–12

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2007 Part 1.

Datum isteka: 30. lipnja 2021.

RO-bi-UK-5

Predmet: prikupljanje rabljenih baterija radi zbrinjavanja ili recikliranja.

Upućivanje na Prilog I. odjeljak I.1. Direktivi 2008/68/EZ: prilozi A i B.

Sadržaj Priloga Direktivi: posebna odredba 636.

Sadržaj nacionalnog zakonodavstva: dopušta sljedeće alternativne uvjete za posebnu odredbu 636 poglavlja 3.3.:

upotrijebljene litijeve ćelije i baterije (UN 3090 i UN 3091) koje su prikupljene i predane za prijevoz radi odlaganja između sabirnog mjesta i privremenog postrojenja za obradu, zajedno s ostalim nelitijevim ćelijama ili baterijama (UN 2800 i UN 3028), ne podliježu drugim odredbama ADR-a ako ispunjavaju sljedeće uvjete:

 

moraju biti pakirane u metalnim bačvama IH2 ili kutijama 4H2 u skladu s razinom kvalitete ambalažne skupine II. za krute tvari;

 

u svakom pojedinom paketu ne smije biti više od 5 % litijevih i litij-ionskih baterija;

 

maksimalna bruto masa svakog pakiranja ne smije prelaziti 25 kg;

 

ukupna količina pakiranja po prijevoznoj jedinici ne smije prelaziti 333 kg;

 

ne smiju se prevoziti druge opasne tvari.

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment 2007 part 1.

Napomene: sabirna mjesta obično su u maloprodajnim trgovinama i nije praktično osposobljavati velik broj ljudi za sortiranje i pakiranje upotrijebljenih baterija u skladu s ADR-om. Sustav u Ujedinjenoj Kraljevini djelovao bi u skladu sa smjernicama koje su određene programom ‚Waste and Resources Action Programme’ te bi uključivao nabavu prikladne ambalaže u skladu s ADR-om i odgovarajuće upute.

Datum isteka: 30. lipnja 2021.”

2.

U Prilogu II. odjeljak II.3. zamjenjuje se sljedećim:

„II. 3.   Nacionalna odstupanja

Odstupanja za države članice za prijevoz opasnih tvari unutar njihova državnog područja na temelju članka 6. stavka 2. Direktive 2008/68/EZ.

Označavanje odstupanja: RA-a/bi/bii-MS-nn

RA= željeznica

a/bi/bii= članak 6. stavak 2. točka (a)/točka (b) podtočka i./točka (b) podtočka ii.

MS= kratica za državu članicu

nn= redni broj

Na temelju članka 6. stavka 2. točke (a) Direktive 2008/68/EZ

DE Njemačka

RA-a-DE-2

Predmet: dopuštenje za kombinirano pakiranje.

Upućivanje na Prilog II. odjeljak II.1. Direktivi 2008/68/EZ: 4.1.10.4. MP2.

Sadržaj Priloga Direktivi: zabrana kombiniranog pakiranja.

Sadržaj nacionalnog zakonodavstva: Klase 1.4S, 2., 3. i 6.1.: dozvola za kombinirano pakiranje predmeta klase 1.4S (naboji za malo oružje), raspršivača (klasa 2.) i sredstava za čišćenje i obradu klase 3. i 6.1. (navedeni UN brojevi) kao kompleta za prodaju u kombiniranom pakiranju u pakirnoj skupini II. i u malim količinama.

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung – GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 21.

Napomene: popis br. 30*, 30a, 30b, 30c, 30d, 30e, 30f, 30g.

Datum isteka: 30. lipnja 2021.

FR Francuska

RA-a-FR-3

Predmet: prijevoz za potrebe željezničkog prijevoznika.

Upućivanje na Prilog II. odjeljak II.1. Direktivi 2008/68/EZ: 5.4.1.

Sadržaj Priloga Direktivi: informacije o opasnim materijalima koje moraju biti navedene na teretnom listu.

Sadržaj nacionalnog zakonodavstva: prijevoz za potrebe željezničkog prijevoznika količina koje ne prelaze ograničenja utvrđena u 1.1.3.6. ne podliježe obvezi deklaracije tereta.

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo: Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route — Article 20.2.

Datum isteka: 30. lipnja 2021.

RA-a-FR-4

Predmet: izuzeće od zahtjeva za označivanje određenih poštanskih vagona.

Upućivanje na Prilog II. odjeljak II.1. Direktivi 2008/68/EZ: 5.3.1.

Sadržaj Priloga Direktivi: obveza pričvršćivanja oznaka na stranice vagona.

Sadržaj nacionalnog zakonodavstva: označiti se moraju samo oni poštanski vagoni koji prevoze više od 3 tone materijala iz iste klase (osim 1., 6.2. ili 7.).

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo: Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route — Article 21.1.

Datum isteka: 30. lipnja 2021.

SE Švedska

RA-a-SE-1

Predmet: željeznički vagon u kojemu se prevoze opasne tvari kao hitna roba nije potrebno obilježiti oznakama.

Upućivanje na Prilog II. odjeljak II.1. Direktivi 2008/68/EZ: 5.3.1.

Sadržaj Priloga Direktivi: na željezničkim vagonima u kojima se prevoze opasne tvari moraju se nalaziti oznake.

Sadržaj nacionalnog zakonodavstva: željeznički vagon u kojemu se prevoze opasne tvari kao hitna roba nije potrebno obilježiti oznakama.

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Napomene: u RID-u postoje količinska ograničenja za robu koja je označena kao hitna roba. Stoga se radi o malim količinama.

Datum isteka: 30. lipnja 2021.

UK Ujedinjena Kraljevina

RA-a-UK-1

Predmet: prijevoz predmeta koji sadrže radioaktivan materijal niskog rizika, kao što su zidni satovi, ručni satovi, detektori dima, kazaljke kompasa.

Upućivanje na Prilog II. odjeljak II.1. Direktivi 2008/68/EZ: većina zahtjeva RID-a.

Sadržaj Priloga Direktivi: zahtjevi koji se odnose na prijevoz materijala klase 7.

Sadržaj nacionalnog zakonodavstva: potpuno izuzeće od odredaba nacionalnog zakonodavstva za određene komercijalne proizvode koji sadrže ograničene količine radioaktivnog materijala.

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo: Packaging, Labelling and Carriage of Radioactive Material by Rail Regulations 1996, reg. 2(6) (as amended by Schedule 5 of the Carriage of Dangerous Goods (Amendment) Regulations 1999).

Napomene: ovo je odstupanje kratkoročna mjera koja neće biti potrebna kada se u RID ugrade slične izmjene propisa IAEA-e.

Datum isteka: 30. lipnja 2021.

RA-a-UK-2

Predmet: smanjenje ograničenja u vezi s prijevozom mješovitih tereta eksploziva i eksploziva s drugim opasnim tvarima u vagonima, vozilima i kontejnerima (N4/5/6).

Upućivanje na Prilog II. odjeljak II.1. Direktivi 2008/68/EZ: 7.5.2.1. i 7.5.2.2.

Sadržaj Priloga Direktivi: ograničenja za određene vrste mješovitog tereta.

Sadržaj nacionalnog zakonodavstva: nacionalno je zakonodavstvo manje restriktivno u pogledu mješovitog utovara eksploziva pod uvjetom da se takav prijevoz može izvesti bez rizika.

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo: Packaging, Labelling and Carriage of Radioactive Material by Rail Regulations 1996, reg. 2(6) (as amended by Schedule 5 of the Carriage of Dangerous Goods (Amendment) Regulations 1999).

Napomene: Ujedinjena Kraljevina želi dopustiti neka odstupanja od pravila o kombiniranju eksploziva s drugim eksplozivima i eksploziva s drugim opasnim tvarima. Svako će odstupanje biti količinski ograničeno u jednom ili više sastavnih dijelova tereta i bilo bi dopušteno samo ako ‚se poduzmu sve razumno izvedive mjere kako bi se spriječilo da eksplozivi dođu u dodir s bilo kojom takvom tvari ili da na neki drugi način ugroze takve tvari ili da takve tvari ugroze njih’.

Primjeri odstupanja koje bi Ujedinjena Kraljevina mogla dopustiti su:

1.

Eksplozivi kojima su u klasifikaciji dodijeljeni brojevi UN 0029, 0030, 0042, 0065, 0081, 0082, 0104, 0241, 0255, 0267, 0283, 0289, 0290, 0331, 0332, 0360, ili 0361 mogu se prevoziti u istom vozilu s opasnim tvarima kojima je u klasifikaciji dodijeljen broj UN 1942. Količina UN 1942 koja se smije prevoziti ograničava se kao da se radi o eksplozivu 1.1D.

2.

Eksplozivi kojima su u klasifikaciji dodijeljeni brojevi UN 0191, 0197, 0312, 0336, 0403, 0431 ili 0453 mogu se prevoziti u istom vozilu s opasnim tvarima (osim zapaljivih plinova, zaraznih tvari i toksičnih tvari) u prijevoznoj kategoriji 2 ili s opasnim tvarima u prijevoznoj kategoriji 3 ili u bilo kojoj kombinaciji tih tvari, pod uvjetom da ukupna masa ili zapremnina opasnih tvari u prijevoznoj kategoriji 2 ne prelazi 500 kg ili litara te da ukupna neto masa takvih eksploziva ne prelazi 500 kg.

3.

Eksplozivi iz 1.4G mogu se prevoziti u istom vozilu sa zapaljivim tekućinama i zapaljivim plinovima u prijevoznoj kategoriji 2. ili s nezapaljivim, neotrovnim plinovima u prijevoznoj kategoriji 3., ili u bilo kojoj kombinaciji tih tvari, pod uvjetom da ukupna masa ili zapremnina sveukupnih opasnih tvari ne prelazi 200 kg ili litara te da ukupna neto masa eksploziva ne prelazi 20 kg.

4.

Eksplozivni proizvodi kojima su u klasifikaciji dodijeljeni brojevi UN 0106, 0107 ili 0257 mogu se prevoziti s eksplozivnim proizvodima skupine kompatibilnosti D, E ili F, čiji su sastavni dio. Ukupna količina eksploziva brojeva UN 0106, 0107 ili 0257 ne smije prelaziti 20 kg.

Datum isteka: 30. lipnja 2021.

RA-a-UK-3

Predmet: dozvoliti drukčiju najveću ukupnu količinu po prijevoznoj jedinici za tvari klase 1. u kategorijama 1. i 2. iz tablice u 1.1.3.1.

Upućivanje na Prilog II. odjeljak II.1. Direktivi 2008/68/EZ: 1.1.3.1.

Sadržaj Priloga Direktivi: izuzeća koja se odnose na vrstu prijevoza.

Sadržaj nacionalnog zakonodavstva: utvrđivanje pravila u pogledu izuzeća za ograničene količine i mješoviti utovar eksploziva.

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 3(7)(b).

Napomene: dozvoliti drukčija količinska ograničenja i faktore množenja za mješoviti utovar tvari klase 1., tj. ‚50’ za kategoriju 1. i ‚500’ za kategoriju 2. Za potrebe izračuna mješovitih tereta, faktori za množenje su ‚20’ za prijevoznu kategoriju 1. i ‚2’ za prijevoznu kategoriju 2.

Datum isteka: 30. lipnja 2021.

RA-a-UK-4

Predmet: usvajanje RA–a–FR–6.

Upućivanje na Prilog II. odjeljak II.1. Direktivi 2008/68/EZ: 5.3.1.3.2.

Sadržaj Priloga Direktivi: ublažavanje zahtjeva za pričvršćivanje oznake u slučaju kombiniranog cestovnog i željezničkog prijevoza

Sadržaj nacionalnog zakonodavstva: zahtjev za označivanje ne primjenjuje se u slučajevima kada su oznake na vozilu jasno vidljive.

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 7(12).

Napomene: ovo je uvijek bila nacionalna odredba Ujedinjene Kraljevine.

Datum isteka: 30. lipnja 2021.

RA-a-UK-5

Predmet: distribucija robe u unutarnjoj ambalaži do maloprodaje ili korisnika (isključujući onu klasa 1., 4.2., 6.2., i 7.) od lokalnih distribucijskih skladišta do maloprodaje ili korisnika i od maloprodaje do krajnjih korisnika.

Upućivanje na Prilog II. odjeljak II.1. Direktivi 2008/68/EZ: 6.1.

Sadržaj Priloga Direktivi: zahtjevi za izradu i ispitivanje ambalaže.

Sadržaj nacionalnog zakonodavstva: ambalaži nije potrebno dodijeliti oznake RID-a/ADR-a ili UN-a.

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2007: Regulation 26.

Napomene: zahtjevi RID-a nisu primjereni za zadnje faze prijevoza od distribucijskog skladišta do maloprodaje ili korisnika ili od maloprodaje do krajnjeg korisnika. Svrha je ovog odstupanja dopustiti da se unutarnje pakiranje robe za distribuciju u maloprodaji na željezničkoj dionici lokalnog distribucijskog prijevoza prevozi bez vanjske ambalaže.

Datum isteka: 30. lipnja 2021.

Na temelju članka 6. stavka 2. točke (b) podtočke i. Direktive 2008/68/EZ

DE Njemačka

RA-bi-DE-2

Predmet: prijevoz pakiranog opasnog otpada.

Upućivanje na Prilog II. odjeljak II.1. Direktivi 2008/68/EZ: 1. do 5.;

Sadržaj Priloga Direktivi: klasifikacija, pakiranje i označivanje.

Sadržaj nacionalnog zakonodavstva: klase 2. do 6.1., 8. i 9.: kombinirano pakiranje i prijevoz opasnog otpada u pakiranjima i IBC-ima; otpad se mora pakirati u unutarnju ambalažu (kako je prikupljen) i kategorizirati u određene skupine otpada (izbjegavanje opasnih reakcija unutar pojedine skupine otpada); uporaba posebnih pisanih uputa koje se odnose na skupine otpada i koje služe kao teretni list; prikupljanje kućanskog i laboratorijskog otpada itd.

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo: Gefahrgut-AusnahmeverordnungGGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 20.

Napomene: popis br. 6*.

Datum isteka: 30. lipnja 2021.

RA-bi-DE-3

Predmet: lokalni prijevoz UN 1381 (fosfor, žuti, pod vodom), klasa 4.2., pakirna skupina I., u željezničkim vagonima s cisternama.

Upućivanje na Prilog II. odjeljak II.1. Direktivi 2008/68/EZ: 6.8., 6.8.2.3.

Sadržaj Priloga Direktivi: Odredbe za konstrukciju cisterni i vagona s cisternama. U poglavlju 6.8. pododjeljku 6.8.2.3. zahtijeva se homologacija za cisterne koje prevoze UN 1381 (fosfor, žuti, pod vodom).

Sadržaj nacionalnog zakonodavstva: lokalni prijevoz UN 1381 (fosfor, žuti, pod vodom), klasa 4.2., pakirna skupina I., na kratkim udaljenostima (od Sassnitz-Mukran do Lutherstadt Wittenberg-Piesteritz i Bitterfeld) u željezničkim vagonima s cisternama, koji su izrađeni u skladu s ruskim standardima. Prijevoz tereta podliježe dodatnim operativnim odredbama koje propisuju nadležna tijela za sigurnost.

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo: Ausnahme Eisenbahn-Bundesamt Nr. E 1/92.

Datum isteka: 30. siječnja 2020. (odobrenje produženo)

DK Danska

RA-bi-DK-1

Predmet: prijevoz opasnih tvari u tunelima

Upućivanje na Prilog II. odjeljak II.1. Direktivi 2008/68/EZ: 7.5.

Sadržaj Priloga Direktivi: utovar, istovar i sigurnosne udaljenosti.

Sadržaj nacionalnog zakonodavstva: zakonodavstvom se propisuje alternativne odredbe umjesto onih iz Priloga II. odjeljka II.1. Direktive 2008/68/EZ u pogledu prijevoza kroz željeznički tunel na stalnoj poveznici ispod tjesnaca Veliki Belt. Te alternativne odredbe odnose se samo na obujam tereta i udaljenost između tereta opasnih tvari.

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo: Bestemmelser om transport af eksplosiver i jernbanetunnelerne på Storebœlt og Øresund, 15 February 2005.

Napomene:

Datum isteka: 30. lipnja 2021.

RA-bi-DK-2

Predmet: prijevoz opasnih tvari u tunelima

Upućivanje na Prilog II. odjeljak II.1. Direktivi 2008/68/EZ: 7.5

Sadržaj Priloga Direktivi: utovar, istovar i sigurnosne udaljenosti.

Sadržaj nacionalnog zakonodavstva: zakonodavstvo predviđa alternativne odredbe umjesto onih iz Priloga II. odjeljka II.1 Direktivi 2008/68/EZ u pogledu prijevoza kroz željeznički tunel na stalnoj poveznici kroz Øresund. Te alternativne odredbe odnose se samo na obujam tereta i udaljenost između tereta opasnih tvari.

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo: Bestemmelser om transport af eksplosiver i jernbanetunnelerne på Storebœlt og Øresund, 15 February 2005.

Napomene:

Datum isteka: 28 February 2022

SE Švedska

RA-bi-SE-1

Predmet: prijevoz opasnog otpada do pogona za zbrinjavanje opasnog otpada.

Upućivanje na Prilog II. odjeljak II.1. Direktivi 2008/68/EZ: Dio 5. i 6.

Sadržaj Priloga Direktivi: zahtjevi za izradu i ispitivanje ambalaže.

Sadržaj nacionalnog zakonodavstva: Prijevoz ambalaža koje sadržavaju otpadne opasne tvari provodi se u skladu s odredbama ove Direktive od koje je dozvoljeno samo nekoliko izuzeća. Izuzeća nisu dozvoljena za sve vrste tvari i proizvoda.

Glavna izuzeća su:

Male ambalaže (manje od 30 kg) otpadnih opasnih tvari mogu se pakirati u ambalaže, uključujući IBC-ove i velike ambalaže, bez ispunjavanja odredbi iz pododjeljaka 6.1.5.2.1., 6.1.5.8.2., 6.5.6.1.2., 6.5.6.14.2., 6.6.5.2.1. i 6.6.5.4.3. Priloga II. odjeljka II.1. ove Direktive. Ambalaže, uključujući IBC-ove i velike ambalaže nije potrebno ispitivati jer se pripremaju za prijevoz s reprezentativnim uzorkom malih unutarnjih ambalaža.

To je dozvoljeno pod uvjetom da:

ambalaže, IBC-ovi i velike ambalaže u skladu su s vrstom koja je ispitana i odobrena prema ambalažnoj skupini I. ili II. primjenjivih odredbi odjeljaka 6.1, 6.5. ili 6.6. Priloga II. odjeljka II.1. ove Direktive;

male ambalaže pakiraju se s upijajućim materijalom koji zadržava sve slobodne tekućine koje bi mogle istjecati u vanjske ambalaže, IBC-ove ili velike ambalaže tijekom prijevoza; i

ambalaže, IBC-ovi ili velike ambalaže koji se pripremaju za prijevoz imaju bruto masu ne veću od dozvoljene bruto mase navedene u UN oznaci tipa izvedbe za ambalažne skupine I. ili II. za ambalaže, IBC-ove ili velike ambalaže; i

sljedeća rečenica uključena je u prijevoznu ispravu ‚Pakirano u skladu s dijelom 16. RID-S-a’

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo: Dodatak S — posebni propisi za nacionalni željeznički prijevoz opasnih tvari doneseni u skladu sa Zakonom o prijevozu opasnih tvari.

Napomene: Pododjeljke 6.1.5.2.1., 6.1.5.8.2., 6.5.6.1.2., 6.5.6.14.2., 6.6.5.2.1. i 6.6.5.4.3. Priloga II. odjeljka II.1. ove Direktive teško je primijeniti jer se ambalaže, IBC-ovi i velike ambalaže ispituju s reprezentativnim uzorkom otpada, što je teško prethodno predvidjeti.

Datum isteka: 30. lipnja 2021.

Na temelju članka 6. stavka 2. točke (b) podtočke ii. Direktive 2008/68/EZ

DE Njemačka

RA-bii-DE-1

Predmet: lokalni prijevoz vodikovog cijanida UN broja 1051, stabiliziranog, tekućeg, koji sadrži 1 % ili manje masenog udjela vode, u željezničkim vagonima s cisternama, odstupajući od Priloga II. odjeljka II.1 pododjeljka 4.3.2.1.1. Direktivi 2008/68/EZ.

Upućivanje na Prilog II. odjeljak II.1 Direktivi 2008/68/EZ: 3.2., 4.3.2.1.1.

Sadržaj Priloga Direktivi: zabrana prijevoza UN 1051 (vodikov cijanid), stabiliziranog, tekućeg, koji sadrži 1 % ili manje masenog udjela vode

Sadržaj nacionalnih zakonskih odredaba: lokalni prijevoz željeznicom na posebno određenim rutama, koji je dio određenog industrijskog procesa i odvija se pod strogim nadzorom i pod jasno navedenim uvjetima. Prijevoz se obavlja u vagonima-cisternama koji imaju posebnu dozvolu za tu namjenu, te čija se konstrukcija i oprema stalno prilagođavaju u skladu s najnovijom sigurnosnom tehnologijom (npr. opremanje odbojnicima u skladu s TE 22). Prijevozni proces detaljno je uređen dodatnim operativnim odredbama o sigurnosti u dogovoru s nadležnim tijelima za sigurnost i zaštitu od opasnosti, a nadziru ga nadležna nadzorna tijela.

Prvotna uputa na nacionalne zakonske odredbe: odstupanje br. E 1/97 (4. izmijenjena verzija), Savezni ured za željeznice

Kraj razdoblja valjanosti: 1. siječnja 2017.

RA-bii-DE-2

Predmet: lokalni prijevoz UN 1402 (kalcijev karbid) na određenim rutama, pakirna skupina I., u kontejnerima na vagonima.

Upućivanje na Prilog II. odjeljak II.1. Direktivi 2008/68/EZ: 3.2., 7.3.1.1.

Sadržaj Priloga Direktivi: Opće odredbe za prijevoz tereta u rasutom stanju. Poglavlje 3.2., tablica A ne dopušta prijevoz kalcijevog karbida u rasutom stanju.

Sadržaj nacionalnog zakonodavstva: lokalni prijevoz UN 1402 (kalcijev karbid) željeznicom, pakirna skupina I., na posebno određenim rutama, kao dio utvrđenog industrijskog procesa, koji se strogo nadzire pod jasno određenim uvjetima. Teret se prevozi u vagonima u kontejnerima izrađenima za tu namjenu. Prijevoz tereta podliježe dodatnim operativnim odredbama koje propisuju nadležna tijela za sigurnost.

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo: Ausnahme Eisenbahn-Bundesamt Nr. E 3/10.

Datum isteka: 15. siječnja 2018.”

3.

U Prilogu III. odjeljak III.3. zamjenjuje se sljedećim:

„III. 3.   Nacionalna odstupanja

Odstupanja za države članice za prijevoz opasnih tvari unutar njihova državnog područja na temelju članka 6. stavka 2. Direktive 2008/68/EZ.

Označavanje odstupanja: IW-a/bi/bii-MS-nn

IW= unutarnji plovni putovi

a/bi/bii= članak 6. stavak 2. točka (a)/točka (b) podtočka i./točka (b) podtočka ii.

MS= kratica za državu članicu

nn= redni broj

Na temelju članka 6. stavka 2. točke (b) podtočke i. Direktive 2008/68/EZ

BG Bugarska

IW-bi-BG-1

Predmet: klasifikacija i pregled plovila za opskrbu gorivom

Upućivanje na Prilog III. odjeljak III.1. Direktivi 2008/68/EZ: Poglavlje 1.15.:

Sadržaj Priloga Direktivi: odredbama poglavlja 1.15.: priznavanje klasifikacijskih društava, određuje se da klasifikacijsko društvo, radi priznavanja, mora proći postupak za priznavanje klasifikacijskih društava naveden u odjeljku 1.15.2.

Sadržaj nacionalnog zakonodavstva: klasifikacija i pregled plovila za opskrbu gorivom čija je namjena prijevoz naftnih proizvoda, koji plove u vodama bugarskih riječnih luka ili u drugim vodama pod izravnom jurisdikcijom tih luka, koje obavlja klasifikacijsko društvo koje nije priznato u skladu s poglavljem 1.15. Priloga III. odjeljka III.1. Direktivi 2008/68/EZ, dopušteni su pod uvjetom da nije ugrožena sigurnost.

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo: Наредба № 16 от 20 юни 2006 г. за обработка и превоз на опасни товари по море и по вътрешни водни пътища; Наредба № 4 от 9 януари 2004 г. за признаване на организации за извършване на прегледи на кораби и корабопритежатели (Odluka br. 16 od 20. lipnja 2006. o prijevozu opasnih tvari morem i unutarnjim plovnim putovima i rukovanju tim tvarima; Odluka br. 4 od 9. siječnja 2004. o priznavanju društava za pregled brodova i provjeru vlasnika brodova).

Napomene: odstupanje se primjenjuje samo na brodove koji plove u lučkim područjima ili u drugim područjima pod izravnom nadležnošću tih luka.

Datum isteka: 15. siječnja 2018.”


Top