EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015D0799

Odluka Vijeća (EU) 2015/799 od 18. svibnja 2015. o ovlašćivanju država članica da postanu stranke, u interesu Europske unije, Međunarodne konvencije Međunarodne pomorske organizacije o standardima osposobljavanja, izdavanju svjedodžbi i držanju straže osoblja na ribarskim brodovima (Tekst značajan za EGP)

OJ L 127, 22.5.2015, p. 20–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/799/oj

22.5.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 127/20


ODLUKA VIJEĆA (EU) 2015/799

od 18. svibnja 2015.

o ovlašćivanju država članica da postanu stranke, u interesu Europske unije, Međunarodne konvencije Međunarodne pomorske organizacije o standardima osposobljavanja, izdavanju svjedodžbi i držanju straže osoblja na ribarskim brodovima

(Tekst značajan za EGP)

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 46., članak 53. stavak 1. i članak 62. u vezi s člankom 218. stavkom 6. točkom (a) podtočkom v. i člankom 218. stavkom 8. prvim podstavkom,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

uzimajući u obzir suglasnost Europskog parlamenta (1),

budući da:

(1)

Međunarodna konvencija o standardima osposobljavanja, izdavanju svjedodžbi i držanju straže osoblja na ribarskim brodovima („Konvencija”) Međunarodne pomorske organizacije („IMO”) donesena je 7. srpnja 1995. na Međunarodnoj konferenciji koju je IMO sazvao u Londonu.

(2)

Konvencija je stupila na snagu 29. rujna 2012.

(3)

Konvencija predstavlja značajan doprinos sektoru ribarstva na međunarodnoj razini promicanjem sigurnosti ljudskih života i imovine na moru čime također doprinosi zaštiti morskog okoliša. Stoga je poželjna što skorija provedba njezinih odredaba.

(4)

Ribolov na moru jedno je od najopasnijih zanimanja i zbog toga su odgovarajuće osposobljavanje i kvalifikacije nužno sredstvo za smanjenje broja nesreća. Ukrcavanje osoblja na ribarske brodove država članica trebalo bi u svakom slučaju obavljati bez ugrožavanja pomorske sigurnosti.

(5)

U okviru sporazumâ o partnerstvu u održivom ribarstvu („sporazumi”) s trećim zemljama važno je da osoblje na ribarskim brodovima koji plove pod zastavom države članice posjeduje odgovarajuće stručne kvalifikacije, što se dokazuje certifikatima koje priznaje država zastave, kako bi se omogućilo zapošljavanje uz uvjete utvrđene u sporazumima. Države članice trebale bi uložiti sve napore kako bi se izbjegao sukob između međunarodnog prava i prava Unije, uključujući sve moguće negativne učinke na sklapanje i provedbu sporazumâ, prilikom primjene Konvencije. Nadalje, trebalo bi poticati relevantne treće zemlje da postanu stranke Konvencije.

(6)

Europski parlament, Vijeće i Komisija promiču sigurnost na moru i sigurnost na radnom mjestu, kao i unapređenje stručnih kvalifikacija osoblja na ribarskim brodovima. Unija financijski podupire osposobljavanje u sektoru ribarstva, i to pomoću Europskog fonda za ribarstvo i Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo.

(7)

Poglavlje I. pravilo 7. Priloga Konvenciji u isključivoj je nadležnosti Unije u pogledu pravila Unije o priznavanju stručnih kvalifikacija određenih kategorija osoblja ribarskih brodova te utječe na odredbe Ugovora i na sekundarno pravo Unije, posebno na Direktivu 2005/36/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (2), u mjeri u kojoj se odnosi na građane Unije koji posjeduju relevantne certifikate koje je izdala neka država članica ili neka treća zemlja.

(8)

Unija ne može postati stranka Konvencije jer samo države mogu biti njezine stranke.

(9)

Neke države članice još nisu postale stranke Konvencije, dok druge već jesu. Države članice pod čijim zastavama plove ribarski brodovi, čije luke primaju ribarske brodove duge plovidbe koji su obuhvaćeni područjem primjene Konvencije ili koje imaju ustanove za osposobljavanje osoblja ribarskih brodova, a koje još nisu postale stranke Konvencije pozvane su da to učine.

(10)

Dok sve države članice pod čijim zastavama plove ribarski brodovi, čije luke primaju ribarske brodove duge plovidbe koji su obuhvaćeni područjem primjene Konvencije ili koje imaju ustanove za osposobljavanje osoblja ribarskih brodova ne postanu stranke Konvencije, svaka država članica koja je stranka Konvencije trebala bi primijeniti fleksibilnost predviđenu Konvencijom kako bi osigurala pravnu usklađenost s pravom Unije, posebno u odnosu na odredbe poglavlja I. pravila 10. Priloga Konvenciji o ekvivalentima, da se primjena Konvencije uskladi s Direktivom 2005/36/EZ.

(11)

Istodobno s priznavanjem stručnih kvalifikacija, u skladu s Direktivom 2005/36/EZ, radnika migranata iz država članica koje nisu stranke Konvencije, svaka država članica koja je stranka Konvencije trebala bi osigurati da se stručne kvalifikacije dotičnih radnika ocijene i da se utvrdi da odgovaraju minimalnim standardima utvrđenima u Konvenciji.

(12)

U skladu s člankom 2. stavkom 1. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, Vijeće bi stoga trebalo ovlastiti države članice da postanu stranke Konvencije, u interesu Unije,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Države članice ovlašćuju se da postanu stranke Međunarodne konvencije Međunarodne pomorske organizacije o standardima osposobljavanja, izdavanju svjedodžbi i držanju straže osoblja na ribarskim brodovima, donesene 7. srpnja 1995., u odnosu na dijelove koji su u nadležnosti Unije.

Kada države članice izvješćuju glavnog tajnika IMO-a u skladu s člankom 4. Konvencije, dostavljaju, ako je to primjereno, uz upućivanje na poglavlje I. pravilo 10. Priloga Konvenciji, informacije o relevantnim nacionalnim odredbama u vezi s priznavanjem certifikata o kompetencijama osoblja na ribarskim brodovima obuhvaćenima Konvencijom, uzimajući u obzir obveze utvrđene relevantnim pravom Unije o priznavanju kvalifikacija.

Članak 2.

Države članice pod čijim zastavama plove ribarski brodovi, čije luke primaju ribarske brodove duge plovidbe koji su obuhvaćeni područjem primjene Konvencije ili koje imaju ustanove za osposobljavanje osoblja ribarskih brodova, a koje još nisu postale stranke Konvencije nastoje poduzeti potrebne korake za polaganje svojih isprava o pristupanju Konvenciji kod glavnog tajnika IMO-a u razumnom roku i, ako je moguće, do 23. svibnja 2017. Komisija do 23. svibnja 2018. podnosi izvješće Vijeću o pregledu napretka u vezi s pristupanjem.

Članak 3.

Ova je Odluka upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 18. svibnja 2015.

Za Vijeće

Predsjednica

M. SEILE


(1)  Još nije objavljeno u Službenom listu.

(2)  Direktiva 2005/36/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 7. rujna 2005. o priznavanju stručnih kvalifikacija (SL L 255, 30.9.2005., str. 22.).


Top