Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015D0043(01)

Odluka (EU) 2015/2332 Europske središnje banke od 4. prosinca 2015. o postupovnom okviru za odobravanje količine izdanja eurokovanica (ESB/2015/43)

OJ L 328, 12.12.2015, p. 123–125 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/2332/oj

12.12.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 328/123


ODLUKA (EU) 2015/2332 EUROPSKE SREDIŠNJE BANKE

od 4. prosinca 2015.

o postupovnom okviru za odobravanje količine izdanja eurokovanica (ESB/2015/43)

UPRAVNO VIJEĆE EUROPSKE SREDIŠNJE BANKE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno prvu rečenicu njegova članka 128. stavka 2.,

budući da:

(1)

Države članice čija je valuta euro (dalje u tekstu „države članice europodručja”) imaju pravo izdavati eurokovanice uz odobrenje Europske središnje banke (ESB) u pogledu količine izdanja.

(2)

Kada je prestalo odstupanje u korist države članice, država članica bi trebala biti ovlaštena sudjelovati u postupku odobravanja u godini prije prelaska na gotovinu tako da može izvršavati svoje pravo izdavanja eurokovanica od dana kada postane država članica europodručja.

(3)

U skladu s člankom 5. stavkom 4. Uredbe (EU) br. 651/2012 Europskog parlamenta i Vijeća (1), izdanja numizmatičkih kovanica trebala bi se obračunavati na agregiranoj osnovi u količini izdanja kovanica koju odobri ESB.

(4)

Trebalo bi utvrditi pravila u vezi s postupovnim okvirom za odobravanje količine izdanja kovanica.

(5)

Radi dobivanja odobrenja ESB-a, države članice europodručja trebale bi ESB-u podnijeti zahtjev za odobrenje.

(6)

Iako se metodologije za procjenu potražnje za kovanicama mogu u određenoj mjeri razlikovati u državama članicama europodručja, ESB-u je potrebno osigurati određenu minimalnu razinu podataka radi provjere potražnje u odnosu na količinu izdanja kovanica za koju se traži odobrenje.

(7)

Odobrene količine izdanja kovanica ne bi trebale biti premašene bez prethodnog odobrenja ESB-a.

(8)

Kako bi se državama članicama europodručja omogućilo dovoljno vremena za prikupljanje traženih podataka, ova Odluka trebala bi stupiti na snagu 1. siječnja 2016.,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Definicije

Za potrebe ove Odluke primjenjuju se sljedeće definicije:

1.

„optjecajne kovanice” i „prigodne kovanice” imaju isto značenje kao u članku 2. Uredbe Vijeća (EU) br. 729/2014 (2);

2.

„numizmatičke kovanice” ima isto značenje kao u članku 1. Uredbe (EU) br. 651/2012;

3.

„količina izdanja kovanica” odnosi se na neto razliku u nominalnoj vrijednosti između ukupne količine eurokovanica koje je izdala država članica europodručja i ukupne količine eurokovanica vraćene toj državi članici eruopodručja tijekom odnosne kalendarske godine.

Članak 2.

Godišnji zahtjev za odobrenje

1.   Svaka država članica europodručja, jednom godišnje, podnosi ESB-u zahtjev za odobrenje količine izdanja kovanica koja se odnosi na tu državu članicu u sljedećoj godini. Zahtjev se podnosi najkasnije 30. rujna godine koja prethodi godini za koju se zahtjev podnosi.

2.   Zahtjev se temelji na procijenjenoj potražnji za kovanicama u državi članici koja podnosi zahtjev i razlikuje optjecajne kovanice i numizmatičke kovanice. Svaki zahtjev sadrži općenito objašnjenje primijenjene metodologije korištene radi procjene potražnje.

3.   Za optjecajne kovanice, tražena količina može uključiti dodatnu količinu koja premašuje procijenjenu potražnju radi osiguravanja razumne granice sigurnosti.

4.   Za optjecajne kovanice, zahtjev treba sadržavati sljedeće podatke:

(a)

broj i vrijednost kovanica u optjecaju na dan 30. lipnja ili neki drugi datum u godini koja prethodi godini za koju se zahtjev podnosi i koji se koristi radi procjene potražnje za kovanicama za godinu za koju se zahtjev podnosi u skladu s metodologijom koju je izabrala država članica europodručja koja podnosi zahtjev;

(b)

bilo koje druge relevantne podatke potrebne radi ocjene zahtjeva koji je podnijela država članica europodručja u skladu s metodologijom koju je izabrala država članica europodručja koja podnosi zahtjev;

(c)

uključuje li i u kojoj mjeri tražena količina dodatnu količinu u skladu sa stavkom 3.; i

(d)

količinu izdanja kovanica za koju se traži odobrenje.

5.   Dodatni podaci koji se dostavljaju u odnosu na optjecajne kovanice mogu uključivati, ako su dostupni i ako ih država članica europodručja koja podnosi zahtjev smatra važnim da bi potkrijepila zahtjev za odobrenje,

(a)

ključne elemente koji utječu na potražnju za kovanicama na nacionalnoj razini;

(b)

detaljnije podatke o potražnji za kovanicama raščlanjene prema apoenima; i

(c)

podatke o tome utječe li i u kojoj mjeri potražnja za kovanicama iz drugih država članica europodručja na potražnju za kovanicama na nacionalnoj razini.

6.   Za numizmatičke kovanice, zahtjev treba sadržavati sljedeće podatke:

(a)

ukupnu količinu, mjerenu prema agregiranoj nominalnoj vrijednosti izdanja numizmatičkih kovanica, uključujući popis apoena numizmatičkih kovanica; i

(b)

je li granica sigurnosti uključena u zahtjev kako bi pokrila još nepoznate događaje koji bi se obilježili numizmatičkim kovanicama eura.

7.   Ako je između Europske unije i države ili područja koje nije država članica Europske unije sklopljen sporazum u vezi s ovlaštenjem države ili područja da koristi euro kao svoju službenu valutu (dalje u tekstu „monetarni sporazum”) i taj monetarni sporazum daje državi ili području pravo da izdaje eurokovanice, količina izdanja kovanica od strane te države lili područja dodaje se godišnjem zahtjevu države članice europodručja navedene u monetarnom sporazumu.

8.   Kada je prestalo odstupanje u korist države članice, ESB obrađuje, u godini prije prelaska na gotovinu, zahtjev koji je takva država članica dobrovoljno dostavila u skladu sa zahtjevima ovog članka za odobrenje količine izdanja kovanica koja se odnosi na tu državu članicu nakon prelaska na gotovinu.

9.   Upravno vijeće donosi oduku o odobrenju godišnje količine izdanja kovanica za europodručje prije kraja kalendarske godine koja prethodi godini za koju se podnosi zahtjev za odobrenje.

Članak 3.

Obavješćivanje i ad hoc zahtjev za odobrenje

1.   Količina izdanja kovanica koju je odobrio ESB za svaku državu članicu europodručja u kalendarskoj godini ne smije biti premašena niti u jednom trenutku tijekom kalendarske godine, bez prethodnog odobrenja ESB-a.

2.   Države članice europodručja moraju kontinuirano pratiti potražnju za kovanicama. Ako je vjerojatno da će stvarna potražnja za kovanicama u državi članici eruopodručja premašiti odobrenu količinu izdanja kovanica za tu kalendarsku godinu, država članica mora o tome obavijestiti ESB bez odlaganja.

3.   Takva obavijest mora sadržavati sljedeće podatke:

(a)

apoene kovanica ili apoene za koje je potražnja veća od očekivane; i

(b)

detaljan opis ključnih elemenata koji uzrokuju neočekivano povećanje potražnje za kovanicama.

4.   U roku od deset radnih dana ESB-a nakon primitka obavijesti, ESB, na operativnoj razini koja ne zahtijeva sudjelovanje ESB-ovih tijela nadležnih za odlučivanje, može prethodno ocijeniti obavijest i dostaviti neobvezujuću smjernicu državi članici europodručja koja je obavijest podnijela. Posebno, ESB može predložiti povećanje dodatne količine izdanja kovanica ako se veća potražnja za kovanicama o kojoj je obaviješten čini nedovoljnom da zadovolji stvarnu potražnju, a što bi dovelo do mogućeg kršenja obveze iz stavka 1.

5.   Ako povećana potražnja za kovanicama traje i nakon isteka razdoblja iz stavka 4., država članica europodručja podnosi ESB-u bez odlaganja ad hoc zahtjev za odobrenje za dodatnu količinu izdanja kovanica.

6.   U ad hoc zahtjevu za odobrenje navodi se predloženo povećanje količine izdavanja kovanica i daju se detaljni podaci o ključnim elementima koji uzrokuju neočekivani porast u potražnji za kovanicama koji nije bio predviđen u godišnjem zahtjevu za odobrenje.

7.   Upravno vijeće donosi pojedinačnu odluku o ad hoc zahtjevu za odobrenje.

Članak 4.

Stupanje na snagu

Ova Odluka stupa na snagu 1. siječnja 2016.

Članak 5.

Adresati

Ova je Odluka upućena državama članicama europodručja.

Sastavljeno u Frankfurtu na Majni 4. prosinca 2015.

Predsjednik ESB-a

Mario DRAGHI


(1)  Uredba (EU) br. 651/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o izdavanju eurokovanica (SL L 201, 27.7.2012., str. 135.).

(2)  Uredba Vijeća (EU) br. 729/2014 od 24. lipnja 2014. o apoenima i tehničkim specifikacijama eurokovanica namijenjenih optjecaju (SL L 194, 2.7.2014., str. 1.).


Top