EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R1388

Uredba Komisije (EU) br. 1388/2014 оd 16. prosinca 2014. o ocjenjivanju određenih kategorija potpora poduzetnicima koji se bave proizvodnjom, preradom i stavljanjem na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije

SL L 369, 24.12.2014, p. 37–63 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2022; Valjanost produžena 32020R2008 Zamijenjeno 32022R2473

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/1388/oj

24.12.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 369/37


UREDBA KOMISIJE (EU) br. 1388/2014

оd 16. prosinca 2014.

o ocjenjivanju određenih kategorija potpora poduzetnicima koji se bave proizvodnjom, preradom i stavljanjem na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 108. stavak 4.,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 994/98 od 7. svibnja 1998. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na određene kategorije horizontalnih državnih potpora (1), a posebno njezin članak 1. stavak 1. točku (a) podtočke i. i vi.,

nakon objave nacrta ove Uredbe (2),

nakon savjetovanja sa Savjetodavnim odborom za državne potpore,

budući da:

(1)

Državno financiranje koje ispunjava kriterije utvrđene u članku 107. stavku 1. Ugovora čini državnu potporu i podložno je obvezi prijave Komisiji na temelju njegova članka 108. stavka 3. Međutim, na temelju članka 109. Ugovora Vijeće može odrediti kategorije potpora koje se izuzimaju od te obveze prijave. U skladu s člankom 108. stavkom 4. Ugovora Komisija može donijeti uredbe koje se odnose na te kategorije potpora.

(2)

Uredbom (EZ) br. 994/98 Komisija se ovlašćuje da objavi u skladu s člankom 109. Ugovora da se određene kategorije potpora mogu pod određenim uvjetima izuzeti iz obveze prijave. Na temelju te Uredbe Komisija je donijela Uredbu Komisije (EZ) br. 736/2008 (3) kojom se predviđa da su, pod određenim uvjetima, potpore malim i srednjim poduzećima („MSP”) koja se bave proizvodnjom, preradom i stavljanjem na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture spojive s unutarnjim tržištem i ne podliježu obvezi prijave iz članka 108. stavka 3. Ugovora. Uredba (EZ) br. 736/2008 primjenjivala se do 31. prosinca 2013.

(3)

Komisija je članke 107. i 108. Ugovora primijenila na mala i srednja poduzeća koja se bave proizvodnjom, preradom i stavljanjem na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture u brojnim odlukama. Svoju je politiku iznijela i u smjernicama specifičnima za taj sektor. S obzirom na iskustvo Komisije u primjeni tih odredbi na MSP-ove, prikladno je da se Komisija i dalje koristi ovlastima koje su joj dodijeljene Uredbom (EZ) br. 994/98 kako bi se potpore toj kategoriji poduzetnika pod određenim uvjetima izuzele iz obveze prijave iz članka 108. stavka 3. Ugovora.

(4)

Dana 22. srpnja 2013. Uredba (EZ) br. 994/98 izmijenjena je Uredbom Vijeća (EU) br. 733/2013 (4) kako bi se Komisiju ovlastilo da skupno izuzeće proširi na nove kategorije potpora za koje je moguće utvrditi jasne uvjete spojivosti. U sektoru ribarstva i akvakulture to je slučaj s potporama za nadoknadu štete prouzročene određenim prirodnim katastrofama, s obzirom na iskustvo Komisije u primjeni članka 107. stavka 2. točke (b) Ugovora na tu kategoriju potpora.

(5)

Spojivost državnih potpora u sektoru ribarstva i akvakulture Komisija procjenjuje na temelju ciljeva politike tržišnog natjecanja i zajedničke ribarstvene politike. Kako bi se postigla sukladnost s mjerama potpore koje financira Unija, maksimalni intenzitet javne potpore dopušten na temelju ove Uredbe trebao bi biti jednak onom koji je utvrđen za istu vrstu potpore u članku 95. Uredbe (EU) br. 508/2014 Europskog parlamenta i Vijeća (5) i provedbenim aktima donesenima na temelju te Uredbe.

(6)

Ključno je da se potpore ne dodjeljuju u uvjetima u kojim nisu sukladne s pravom Unije, a posebno s pravilima zajedničke ribarstvene politike. Stoga, država članica može dodijeliti potporu u sektoru ribarstva i akvakulture samo ako su mjere koje se financiraju i njihovi učinci sukladni s pravom Unije. Države članice trebale bi osigurati da korisnici državnih potpora poštuju pravila zajedničke ribarstvene politike.

(7)

Komunikacijom o modernizaciji državnih potpora u EU-u (SAM) (6) Komisija je započela opsežnu reviziju pravila o državnim potporama. Glavni ciljevi te modernizacije su: i. ostvarivanje održivog, pametnog i uključivog rasta na konkurentnom unutarnjem tržištu, istovremeno pridonoseći naporima država članica u učinkovitijoj uporabi javnih financija; ii. usmjeravanje ex ante kontrole mjera potpore od strane Komisije na slučajeve s najvećim utjecajem na unutarnje tržište te jačanje suradnje među državama članicama pri provedbi propisa o državnim potporama; te iii. pojednostavnjenje pravila i omogućivanje bržeg, informiranijeg i vjerodostojnijeg donošenja odluka na temelju jasne gospodarske opravdanosti, zajedničkog pristupa i jasnih obveza. Ova je Uredba dio programa SAM.

(8)

Ovom bi Uredbom trebalo omogućiti bolje raspoređivanje prioriteta pri provedbi propisa o državnim potporama te veće pojednostavnjivanje i povećanje transparentnosti, učinkovite evaluacije i kontrole usklađenosti s pravilima o državnim potporama na nacionalnoj razini i na razini Unije, uz očuvanje institucijskih nadležnosti Komisije i država članica. U skladu s načelom proporcionalnosti ova Uredba ne prelazi ono što je potrebno za ostvarivanje tih ciljeva.

(9)

Opće uvjete za primjenu ove Uredbe trebalo bi utvrditi na temelju skupa zajedničkih načela kojima se osigurava da potpore budu u službi zajedničkog interesa, da imaju jasan učinak poticaja, da su odgovarajuće i razmjerne, da se dodjeljuju potpuno transparentno, da su podložne mehanizmu nadzora i redovnoj evaluaciji te da ne utječu negativno na trgovinske uvjete u mjeri koja je suprotna zajedničkom interesu.

(10)

Svaku potporu koja ispunjava sve uvjete utvrđene u ovoj Uredbi, i opće i posebne za odgovarajuće kategorije potpora, potrebno je smatrati spojivima s unutarnjim tržištem te bi ih trebalo izuzeti od obveze prijave utvrđene u članku 108. stavku 3. Ugovora.

(11)

Državne potpore u smislu članka 107. stavka 1. Ugovora koje nisu obuhvaćene ovom Uredbom ili drugim uredbama donesenim na temelju članka 1. Uredbe (EZ) br. 994/98 i dalje podliježu obvezi prijave prema članku 108. stavku 3. Ugovora. Ovom se Uredbom ne dovodi u pitanje mogućnost država članica da prijave potpore koje bi mogle biti obuhvaćene ovom Uredbom. Takve bi se potpore trebale ocijeniti u skladu sa Smjernicama za ispitivanje državnih potpora u sektoru ribarstva i akvakulture ili bilo kojim naknadnim smjernicama (7).

(12)

Ova se Uredba ne bi trebala primjenjivati na potpore uvjetovane time da se prednost daje uporabi domaćih proizvoda pred uvezenima ili na potpore za djelatnosti povezane s izvozom. Posebno se ne bi trebala primjenjivati na potpore kojima se financira ustrojavanje distribucijske mreže i upravljanje njome u drugim državama članicama ili trećim zemljama. Potpore kojima se pokrivaju troškovi sudjelovanja na trgovinskim sajmovima ili troškovi studija ili savjetodavnih usluga potrebnih za uvođenje novog ili postojećeg proizvoda na novo tržište u drugoj državi članici ili u trećoj zemlji uobičajeno ne bi trebale predstavljati potpore djelatnostima povezanima s izvozom.

(13)

Komisija bi trebala osigurati da odobrene potpore ne utječu negativno na trgovinske uvjete u mjeri koja je suprotna zajedničkom interesu. Prema tome, potpore u korist korisnika koji podliježe neizvršenom nalogu za povrat sredstava na temelju prethodne odluke Komisije kojom se potpora ocjenjuje nezakonitom i nespojivom s unutarnjim tržištem trebalo bi isključiti iz područja primjene ove Uredbe, uz iznimku programâ potpora za nadoknadu štete prouzročene prirodnim katastrofama.

(14)

Potpore dodijeljene poduzetnicima u teškoćama trebalo bi isključiti iz područja primjene ove Uredbe jer bi te potpore trebalo ocjenjivati u okviru Smjernica o državnim potporama za sanaciju i restrukturiranje nefinancijskih poduzetnika u teškoćama (8), kako bi se spriječilo izbjegavanje tih Smjernica, osim programa potpora za nadoknadu štete prouzročene prirodnim katastrofama. Radi osiguranja pravne sigurnosti treba uspostaviti jasne kriterije koji ne zahtijevaju ocjenu svih pojedinosti situacije pojedinog poduzetnika kako bi se utvrdilo smatra li se određeni poduzetnik poduzetnikom u teškoćama za potrebe ove Uredbe.

(15)

Provedba propisa o državnim potporama uvelike ovisi o suradnji država članica. Stoga bi države članice trebale poduzeti sve potrebne mjere kako bi se osigurala sukladnost s ovom Uredbom, uključujući sukladnost pojedinačnih potpora dodijeljenih na temelju programa obuhvaćenih skupnim izuzećem.

(16)

Kako bi se uspostavila primjerena ravnoteža između najmanjeg mogućeg narušavanja tržišnog natjecanja u sektoru koji prima potporu i ciljeva iz ove Uredbe, ovom se Uredbom ne bi trebale izuzimati pojedinačne potpore koje prekoračuju određeni maksimalni iznos, bez obzira jesu li dodijeljene u okviru programa potpora koji je izuzet ovom Uredbom ili ne.

(17)

Za potrebe transparentnosti, jednakog postupanja i učinkovitog praćenja ova bi se Uredba trebala primjenjivati samo na potpore za koje je moguće točno izračunati bruto ekvivalent bespovratnog sredstva ex ante bez potrebe za procjenom rizika („transparentne potpore”).

(18)

Ovom je Uredbom potrebno utvrditi uvjete na temelju kojih se određeni specifični instrumenti potpore, poput zajmova, jamstava, poreznih mjera i posebno povratnih predujmova, mogu smatrati transparentnima. Potpore u obliku jamstava trebalo bi smatrati transparentnima ako je bruto ekvivalent bespovratnog sredstva izračunan na temelju premija sigurne luke utvrđenih za dotičnu vrstu poduzetnika. Za MSP-ove se u Obavijesti Komisije o primjeni članaka 87. i 88. Ugovora o EZ-u na državne potpore u obliku jamstava (9) navode razine godišnje premije iznad kojih se državno jamstvo ne smatra potporom. Za potrebe ove Uredbe, dokapitalizacije i mjere rizičnog kapitala ne bi trebalo smatrati transparentnim potporama.

(19)

Kako bi se osiguralo da su potpore neophodne i da se njima potiče daljnji razvoj djelatnosti ili projekata, ova se Uredba ne bi trebala primjenjivati na potpore za djelatnosti kojima bi se korisnik ionako bavio i bez potpore. Potpore je potrebno izuzeti iz obveze prijave iz članka 108. stavka 3. Ugovora u skladu s ovom Uredbom isključivo ako djelatnost ili rad na projektu kojem je se dodjeljuje potpora započne nakon što je korisnik podnio pisani zahtjev za potporu.

(20)

Automatski programi potpora u obliku poreznih pogodnosti i dalje bi trebali biti podložni posebnom uvjetu u odnosu na učinak poticaja, s obzirom na činjenicu da se ta vrsta potpora dodjeljuje na temelju postupaka koji se razlikuju od postupaka za dodjelu ostalih kategorija potpora. Ti bi programi već trebali biti doneseni prije početka rada na projektu ili djelatnosti kojima je dodijeljena potpora. Međutim taj se uvjet ne bi trebao primjenjivati na programe koji su nasljednici poreznih programa, pod uvjetom da je djelatnost bila obuhvaćena prethodnim poreznim programima u obliku poreznih pogodnosti. Ključni trenutak za ocjenu učinka poticaja tih programa jest trenutak kada je porezna mjera prvi put uvedena u izvorni program, koji je naknadno zamijenjen njegovim nasljednikom.

(21)

U izračun intenziteta potpore trebalo bi uključiti samo prihvatljive troškove. Potpore koje premašuju odgovarajući intenzitet potpore zahvaljujući uključivanju neprihvatljivih troškova ne bi se trebale izuzimati na temelju ove Uredbe. Utvrđivanje prihvatljivih troškova trebalo bi se popratiti jasnim, konkretnim i ažuriranim pisanim dokazima. Svi iznosi koji se upotrebljavaju trebali bi biti iznosi prije svih odbitaka poreza ili kakvog drugog troška. Potpore koje se isplaćuju u više obroka potrebno je diskontirati na njihovu vrijednost na datum dodjele potpore. Prihvatljive troškove također bi trebalo diskontirati na njihovu vrijednost na datum dodjele potpore. Kamatna stopa koja se primjenjuje na diskontiranje i izračun iznosa potpore za potpore koje nemaju oblik bespovratnog sredstva trebala bi biti diskontna odnosno referentna stopa primjenjiva u trenutku dodjele, kako je utvrđeno u Komunikaciji Komisije o reviziji metode utvrđivanja referentnih i diskontnih stopa (10). Ako se potpore dodjeljuju u obliku poreznih pogodnosti, obroke potpore trebalo bi diskontirati na temelju diskontnih stopa primjenjivih u trenutcima kad porezne pogodnosti stupe na snagu. Trebalo bi promicati upotrebljavanje potpora u obliku povratnih predujmova jer se tim instrumentima podjele rizika pogoduje jačanju učinka poticaja potpora. Stoga je potrebno utvrditi da se u slučaju kada se potpore dodjeljuju u obliku povratnih predujmova primjenjivi intenziteti potpore iz ove Uredbe mogu povećati.

(22)

U slučaju poreznih pogodnosti primjenjivih na buduće poreze primjenjiva diskontna stopa i točan iznos obroka potpore ne moraju nužno biti poznati unaprijed. U tom slučaju države članice trebale bi unaprijed odrediti gornju vrijednost diskontirane vrijednosti potpore uz poštovanje primjenjivog intenziteta potpore. Naknadno, kada se sazna iznos obroka potpore za određeni dan, može se provesti diskontiranje na temelju diskontne stope primjenjive u tom trenutku. Diskontirana vrijednost svakog obroka potpore trebala bi se oduzeti od ukupnog iznosa gornje vrijednosti („iznos gornje vrijednosti”).

(23)

Kako bi se odredilo poštuju li se pragovi za prijavu i maksimalni intenziteti potpore iz ove Uredbe, trebalo bi uzeti u obzir ukupni iznos državne potpore za djelatnost ili projekt kojima je dodijeljena potpora. Nadalje, ovom bi se Uredbom trebale utvrditi okolnosti u kojima se različite kategorije potpora mogu zbrajati. Potpore koje se izuzimaju na temelju ove Uredbe mogu se zbrajati sa svim ostalim potporama spojivima s unutarnjim tržištem koje se izuzimaju na temelju nekih drugih uredbi ili koje je Komisija odobrila pod uvjetom da se te druge mjere potpora odnose na različite prihvatljive troškove koje je moguće utvrditi. Ako se različiti izvori potpore odnose na iste prihvatljive troškove koje je moguće utvrditi, bilo da se oni djelomično ili potpuno preklapaju, zbrajanje potpora trebalo bi dopustiti do najvišeg intenziteta potpore ili iznosa potpore primjenjivog na tu potporu na temelju ove Uredbe. Ovom bi se Uredbom trebala utvrditi i posebna pravila za zbrajanje mjera potpore s de minimis potporama. De minimis potpore često se ne dodjeljuju za određene prihvatljive troškove koje je moguće utvrditi niti ih se njima može pripisati. U tom slučaju trebalo bi omogućiti neometano zbrajanje de minimis potpora s državnim potporama izuzetima na temelju ove Uredbe. Ako se međutim de minimis potpore dodjeljuju za iste prihvatljive troškove koje je moguće utvrditi kao i državne potpore izuzete na temelju ove Uredbe, zbrajanje bi trebalo dopustiti samo do maksimalnog intenziteta potpore iz poglavlja III. ove Uredbe.

(24)

S obzirom na to da su državne potpore u smislu članka 107. stavka 1. Ugovora u načelu zabranjene, važno je da sve strane mogu provjeriti je li određena potpora dodijeljena u skladu s primjenjivim pravilima. Stoga je transparentnost državnih potpora ključna za ispravnu primjenu pravila iz Ugovora i omogućuje bolju usklađenost, veću odgovornost, stručni pregled, a u konačnici i učinkovitiju javnu potrošnju. Kako bi se osigurala transparentnost, od država članica trebalo bi zahtijevati da uspostave sveobuhvatna web-mjesta o državnim potporama na regionalnoj ili nacionalnoj razini na kojima se iznose sažeci informacija o svakoj mjeri potpore izuzetoj na temelju ove Uredbe. Ta bi obveza trebala biti uvjet za spojivost pojedinačne potpore s unutarnjim tržištem. U skladu s uobičajenom praksom objavljivanja informacija iz Direktive 2013/37/EU Europskog parlamenta i Vijeća (11), trebalo bi upotrebljavati standardizirani oblik radi omogućivanja pretraživanja i preuzimanja informacija te njihova jednostavnog objavljivanja na internetu. Poveznice na web-mjesta o državnim potporama za svaku državu članicu trebale bi se objaviti na web-mjestu Komisije. U skladu s člankom 3. Uredbe (EZ) br. 994/98, kako je izmijenjena Uredbom (EU) br. 733/2013, sažetak informacija o svakoj mjeri potpore koja se izuzima na temelju ove Uredbe trebao bi se objaviti na web-mjestu Komisije.

(25)

Kako bi se osiguralo učinkovito praćenje mjera potpore u skladu s Uredbom (EZ) br. 994/98, kako je izmijenjena Uredbom (EU) br. 733/2013, trebalo bi uspostaviti zahtjeve za izvješćivanje država članica o mjerama potpore koje se izuzimaju na temelju ove Uredbe i o primjeni ove Uredbe. Osim toga, trebalo bi donijeti pravila o evidenciji koju države članice moraju voditi u vezi s potporama koje se izuzimaju na temelju ove Uredbe, uzimajući u obzir rokove zastare utvrđene u članku 15. Uredbe Vijeća (EZ) br. 659/1999 (12). Naposljetku, svaka pojedinačna potpora trebala bi sadržavati izričito upućivanje na ovu Uredbu.

(26)

Radi jačanja učinkovitosti uvjeta spojivosti utvrđenih u ovoj Uredbi, u slučaju nepoštovanja tih zahtjeva Komisiji bi trebalo omogućiti ukidanje pogodnosti skupnog izuzeća za buduće mjere potpore. Ako se nepoštovanje ove Uredbe odnosi samo na ograničenu skupinu mjera ili određena tijela, Komisija bi trebala imati mogućnost ograničiti ukidanje pogodnosti skupnog izuzeća na određene vrste potpore, određene korisnike ili mjere potpore koje su donijela određena tijela. Tim bi se ciljanim ukidanjem trebala omogućiti proporcionalna mjera izravno povezana s utvrđenim nepoštovanjem ove Uredbe. U slučaju neispunjenja uvjeta spojivosti utvrđenih u poglavljima I. i III., dodijeljene potpore neće biti obuhvaćene ovom Uredbom i slijedom toga će predstavljati nezakonite potpore koje Komisija ispituje u okviru relevantnog postupka utvrđenog u Uredbi (EZ) br. 659/1999. U slučaju neispunjenja zahtjeva iz poglavlja II., ukidanje pogodnosti skupnog izuzeća u odnosu na buduće mjere potpore ne utječe na činjenicu da se na prethodne mjere potpore koje su bile u skladu s ovom Uredbom primjenjivalo skupno izuzeće.

(27)

Radi uklanjanja razlika koje mogu izazvati narušavanje tržišnog natjecanja i olakšanja koordinacije između različitih inicijativa Unije i nacionalnih inicijativa o MSP-ovima te zbog administrativne jasnoće i pravne sigurnosti, definicija MSP-ova koja se upotrebljava za potrebe ove Uredbe trebala bi se temeljiti na definiciji iz Preporuke Komisije 2003/361/EZ (13).

(28)

Ovom je Uredbom potrebno obuhvatiti vrste potpora koje se dodjeljuju sektoru ribarstva i akvakulture koje Komisija godinama sustavno odobrava. Komisija ne treba procjenjivati spojivost ove potpore s unutarnjim tržištem od slučaja do slučaja pod uvjetom da je usklađena s uvjetima utvrđenima u Uredbi (EU) br. 508/2014.

(29)

U skladu s člankom 107. stavkom 2. točkom (b) Ugovora potpore za nadoknadu štete prouzročene prirodnim katastrofama spojive su s unutarnjim tržištem. Radi osiguranja pravne sigurnosti potrebno je odrediti vrstu događaja koji se mogu smatrati prirodnim katastrofama za potrebe izuzeća na temelju ove Uredbe. U smislu ove Uredbe, potrese, odrone tla, poplave, a posebno poplave uzrokovane izlijevanjem vode iz rijeka ili jezera, snježne lavine, tornada, uragane, erupcije vulkana i šumske požare prirodnog podrijetla trebalo bi smatrati prirodnim katastrofama. Šteta prouzročena nepovoljnim vremenskim uvjetima kao što su oluje, mraz, tuča, led, kiša ili suša, a do kojih dolazi češće, ne bi se trebala smatrati prirodnom katastrofom u smislu članka 107. stavka 2. točke (b) Ugovora. Kako bi se osiguralo da izuzeće doista obuhvaća potpore za nadoknadu štete uzrokovane prirodnim katastrofama, ovom bi Uredbom trebalo, prema utvrđenoj praksi, utvrditi uvjete pod kojima takvi programi potpora mogu biti obuhvaćeni tim skupnim izuzećem. Ti bi se uvjeti posebice trebali odnositi na službeno priznavanje od nadležnih tijela država članica da određeni događaj ima značaj prirodne katastrofe i na izravnu uzročnu vezu između prirodne katastrofe i štete koju je pretrpio poduzetnik korisnik, što može uključivati poduzetnike u teškoćama, te bi njima trebalo osigurati izbjegavanje prekomjernih nadoknada. Nadoknada ne bi trebala premašivati iznos koji je potreban da se korisniku omogući povratak u stanje prije nastupanja katastrofe.

(30)

Na temelju članka 15. stavka 1. točke (f) i članka 15. stavka 3. Direktive Vijeća 2003/96/EZ (14), države članice mogu uvesti oslobođenje od poreza ili smanjenje poreza primjenjivo na ribolov na unutarnjim vodama i ribogojstvo. Stoga je primjereno nastaviti izuzimati te mjere od obveze prijave iz članka 108. stavka 3. Ugovora ako su ispunjeni uvjeti predviđeni tom Direktivom. Oslobođenja od poreza primjenjiva na ribolov unutar voda EU-a koje države članice trebaju uvesti u skladu s člankom 14. stavkom 1. točkom (c) te Direktive ne mogu se pripisati državi te stoga ne bi trebala činiti državnu potporu.

(31)

S obzirom na iskustvo Komisije u tom području, trebalo bi provoditi periodičku reviziju politike državnih potpora. Stoga bi trebalo ograničiti razdoblje primjene ove Uredbe i utvrditi prijelazne odredbe. Uzimajući u obzir činjenicu da su uvjeti za dodjelu potpore na temelju ove Uredbe usklađeni s uvjetima za primjenu Uredbe (EU) br. 508/2014 (15), prikladno je osigurati podudarnost razdoblja primjene ove Uredbe i razdoblja primjene Uredbe (EU) br. 508/2014. U slučaju prestanka valjanosti ove Uredbe bez produljenja, programi potpora koji su već izuzeti na temelju ove Uredbe trebaju i dalje biti izuzeti u razdoblju od šest mjeseci.

DONIJELA JE OVU UREDBU:

POGLAVLJE I.

ZAJEDNIČKE ODREDBE

Članak 1.

Područje primjene

1.   Ova Uredba primjenjuje se na potpore koje se dodjeljuju malim i srednjim poduzećima (MSP-ovi) koja se bave proizvodnjom, preradom i stavljanjem na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture.

2.   Ova Uredba primjenjuje se i na potpore koje se dodjeljuju poduzetnicima koji se bave proizvodnjom, preradom i stavljanjem na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture za nadoknadu štete prouzročene prirodnim katastrofama u skladu s člankom 44. neovisno o veličini korisnika potpore.

3.   Ova Uredba ne primjenjuje se:

(a)

na potpore čiji se iznos utvrđuje na temelju cijene ili količine proizvoda stavljenih na tržište;

(b)

na potpore za djelatnosti povezane s izvozom u treće zemlje ili države članice, to jest potpore izravno povezane s izvezenim količinama, uspostavom i radom distribucijske mreže ili ostalim tekućim troškovima povezanima s izvoznom djelatnošću;

(c)

na potpore uvjetovane time da se prednost daje uporabi domaće robe u odnosu na uvezenu robu;

(d)

na potpore dodijeljene poduzetnicima u teškoćama, uz iznimku potpora za nadoknadu štete prouzročene prirodnim katastrofama;

(e)

na programe potpora u kojima nije izričito isključeno plaćanje pojedinačne potpore u korist poduzetnika koji podliježe neizvršenom nalogu za povrat sredstava na temelju prethodne odluke Komisije kojom se potpora ocjenjuje nezakonitom i nesukladnom s unutarnjim tržištem, uz iznimku programa potpora za nadoknadu štete prouzročene prirodnim katastrofama;

(f)

na jednokratne potpore u korist poduzetnika iz točke (e);

(g)

potpore koje se dodjeljuju aktivnostima koje ne bi bile prihvatljive za potporu na temelju članka 11. Uredbe (EU) br. 508/2014;

(h)

potpore koje se dodjeljuju poduzetnicima koji se ne mogu prijaviti za potporu iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo na temelju članka 10. stavaka 1. – 3. Uredbe (EU) br. 508/2014.

4.   Ova Uredba ne primjenjuje se na mjere državnih potpora koje same po sebi, s obzirom na uvjete koji su s njima povezani ili s obzirom na način financiranja, nužno uzrokuju kršenje prava Unije, a posebno:

(a)

na potpore za koje dodjela potpore ovisi o obvezi korisnika da ima sjedište u određenoj državi članici ili da većina njegovih poslovnih jedinica ima poslovni nastan u toj državi članici. Međutim dopušten je zahtjev da ima poslovnu jedinicu ili podružnicu u državi članici koja dodjeljuje potporu u trenutku plaćanja potpore;

(b)

na potpore za koje dodjela potpore ovisi o obvezi korisnika da upotrebljava robu proizvedenu ili usluge pružene na državnom području;

(c)

na potpore kojima se korisnicima ograničava mogućnost uporabe rezultata istraživanja, razvoja i inovacija u ostalim državama članicama.

Članak 2.

Prag prijave

1.   Ova Uredba ne primjenjuje se na potpore za bilo kakav projekt čiji prihvatljivi troškovi prelaze 2 milijuna EUR ili čiji iznos potpore prelazi 1 milijun EUR po korisniku godišnje.

2.   Pragovi utvrđeni u stavku 1. ne smiju se izbjegavati umjetnim razdvajanjem programa ili projekata potpora.

Članak 3.

Definicije

Za potrebe ove Uredbe primjenjuju se sljedeće definicije:

(1)

„potpora” znači svaka mjera koja ispunjava sve kriterije utvrđene u članku 107. stavku 1. Ugovora;

(2)

„mala i srednja poduzeća” ili „MSP-ovi” znači poduzeća koja ispunjavaju uvjete utvrđene u Prilogu I.;

(3)

„proizvodi ribarstva i akvakulture” znači proizvodi utvrđeni u Prilogu I. Uredbi (EU) br. 1379/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. (16);

(4)

„prirodne katastrofe” znači potresi, snježne lavine, odroni tla i poplave, tornada, uragani, erupcije vulkana i šumski požari prirodnog podrijetla;

(5)

„poduzetnik u teškoćama” znači poduzetnik za kojeg vrijedi najmanje jedna od sljedećih okolnosti:

(a)

U slučaju društva s ograničenom odgovornošću (osim MSP-ova koji postoje manje od tri godine) ako je više od polovine njegova upisanog temeljnog kapitala izgubljeno zbog akumuliranih gubitaka. To se događa kada se odbijanjem akumuliranih gubitaka od pričuva (i svih drugih elemenata koji se općenito smatraju dijelom vlastitog kapitala društva) dobije negativan kumulativni iznos koji premašuje polovinu upisanog temeljnog kapitala. Za potrebe ove odredbe „društvo s ograničenom odgovornošću” odnosi se posebno na dvije vrste društava navedene u Prilogu I. Direktivi 2013/34/EU Europskog parlamenta i Vijeća (17), a „temeljni kapital” obuhvaća, prema potrebi, sve premije na dionice;

(b)

u slučaju trgovačkog društva u kojem su bar neki članovi neograničeno odgovorni za dugove društva (osim MSP-ova koji postoje manje od tri godine), ako je više od polovine njegova kapitala prikazanog u financijskim izvještajima izgubljeno uslijed akumuliranih gubitaka. Za potrebe ove odredbe „društvo u kojem su bar neki članovi neograničeno odgovorni za dugove društva” posebice se odnosi na vrste društva navedene u Prilogu II. Direktivi 2013/34/EU;

(c)

ako se nad poduzetnikom provodi cjelokupni stečajni postupak ili on ispunjava kriterije u skladu s nacionalnim pravom da se nad njim provede cjelokupni stečajni postupak na zahtjev vjerovnika;

(d)

ako je poduzetnik primio potporu za sanaciju, a još nije vratio zajam ili okončao jamstvo ili je primio potporu za restrukturiranje, a još podliježe planu restrukturiranja;

(6)

„jednokratna potpora” znači potpora koja nije dodijeljena na temelju programa potpora;

(7)

„program potpora” znači svaki akt na temelju kojeg se mogu, bez potrebe za daljnjim provedbenim mjerama, dodjeljivati pojedinačne potpore poduzetnicima koji su utvrđeni u aktu na općenit i apstraktan način te svaki akt na temelju kojeg se potpora koja nije povezana s određenim projektom može dodijeliti jednom poduzetniku ili više njih na neodređeno razdoblje i/ili u neodređenom iznosu;

(8)

„pojedinačna potpora” znači:

(a)

jednokratna potpora; i

(b)

potpora dodijeljena pojedinačnim korisnicima na temelju programa potpora;

(9)

„bruto ekvivalent bespovratnog sredstva” znači iznos potpore ako je korisniku dodijeljena u obliku bespovratnog sredstva, prije odbitka poreza ili drugih naknada;

(10)

„povratni predujam” znači zajam za projekt koji se isplaćuje u jednom ili više obroka, a uvjeti njegova povrata ovise o rezultatu projekta;

(11)

„početak radova” znači početak građevinskih radova povezanih s ulaganjem ili prva zakonski obvezujuća obveza za naručivanje opreme ili bilo koja druga obveza koja ulaganje čini neopozivim, ovisno o tome što nastupi prije. Kupnja zemljišta i pripremni radovi, primjerice ishođenje dozvola i provođenje studija izvedivosti, ne smatraju se početkom radova. U slučaju preuzimanja „početak radova” znači trenutak stjecanja imovine koja je izravno povezana sa stečenom poslovnom jedinicom;

(12)

„program koji je nasljednik poreznih programa” znači program u obliku poreznih pogodnosti koji je izmijenjena verzija prethodno postojećeg programa u obliku poreznih pogodnosti i kojim se taj prethodno postojeći program zamjenjuje;

(13)

„intenzitet potpore” znači bruto iznos potpore izražen kao postotak prihvatljivih troškova, prije odbitka poreza ili drugih naknada;

(14)

„datum dodjele potpore” znači datum na koji je korisnik stekao zakonsko pravo na potporu na temelju primjenjivog nacionalnog prava.

Članak 4.

Uvjeti izuzeća

1.   Programi potpora, pojedinačne potpore dodijeljene na temelju programa potpora i jednokratne potpore spojivi su s unutarnjim tržištem u smislu članka 107. stavka 2. ili 3. Ugovora i izuzimaju se od obveze prijave iz članka 108. stavka 3. Ugovora, pod uvjetom da dotične potpore ispunjavaju uvjete utvrđene u poglavlju I. ove Uredbe i posebne uvjete za odgovarajuću kategoriju potpore utvrđene u poglavlju III. ove Uredbe.

2.   Mjere potpore izuzimaju se na temelju ove Uredbe samo ako se njima izričito predviđa da tijekom razdoblja dodjele potpore korisnici potpore poštuju pravila zajedničke ribarstvene politike te, ako se tijekom tog razdoblja utvrdi da korisnik ne poštuje pravila zajedničke ribarstvene politike, da se potpora vraća razmjerno težini povrede.

Članak 5.

Transparentnost potpora

1.   Ova se Uredba primjenjuje isključivo na potpore za koje je moguće točno izračunati bruto ekvivalent bespovratnog sredstva ex ante bez potrebe za provođenjem procjene rizika („transparentne potpore”).

2.   Sljedeće kategorije potpora smatraju se transparentnima:

(a)

potpore u obliku bespovratnih sredstava i subvencija kamatnih stopa;

(b)

potpore u obliku zajmova ako je bruto ekvivalent bespovratnog sredstva izračunan na temelju referentne stope koja se primjenjuje u trenutku dodjele potpore;

(c)

potpore u obliku jamstava:

i.

ako je bruto ekvivalent bespovratnog sredstva izračunan na temelju premija sigurne luke utvrđenih u obavijesti Komisije; ili

ii.

ako je metodologija za izračun bruto ekvivalenta bespovratnog sredstva jamstva bila prihvaćena prije provedbe mjere, na temelju Obavijesti Komisije o primjeni članaka 87. i 88. Ugovora o EZ-u na državne potpore u obliku jamstava (18) ili naknadne obavijesti kojom je ona zamijenjena, nakon prijave te metodologije Komisiji u skladu s tada primjenjivom uredbom Komisije u području državnih potpora, a odobrena se metodologija izričito odnosi na dotičnu vrstu jamstva i temeljne transakcije u smislu primjene ove Uredbe;

(d)

potpore u obliku poreznih pogodnosti ako mjera predviđa gornju vrijednost koja osigurava da ne dođe do premašivanja primjenjivog praga;

(e)

potpore u obliku povratnih predujmova ako ukupni nominalni iznos povratnog predujma ne premašuje pragove primjenjive na temelju ove Uredbe, ili ako je metodologija za izračun bruto ekvivalenta bespovratnog sredstva povratnog predujma bila prihvaćena prije provedbe mjere na temelju prijave te metodologije Komisiji.

3.   Za potrebe ove Uredbe sljedeće kategorije potpora ne smatraju se transparentnom potporom:

(a)

potpore u obliku dokapitalizacije;

(b)

potpore u obliku mjera rizičnog financiranja.

Članak 6.

Učinak poticaja

1.   Ova Uredba primjenjuje se isključivo na potpore koje imaju učinak poticaja.

2.   Smatra se da potpora ima učinak poticaja ako je korisnik dotičnoj državi članici podnio pisani zahtjev za potporu prije početka rada na projektu ili djelatnosti. Zahtjev za potporu mora sadržavati barem sljedeće informacije:

(a)

naziv i veličinu poduzetnika;

(b)

opis projekta ili djelatnosti, uključujući datume početka i dovršetka;

(c)

mjesto održavanja projekta ili djelatnosti;

(d)

popis prihvatljivih troškova;

(e)

vrstu potpore (bespovratno sredstvo, zajam, jamstvo, povratni predujam ili drugo) i iznos javnog financiranja potrebnog za projekt ili djelatnost.

3.   Odstupajući od stavka 2., smatra se da mjere u obliku poreznih pogodnosti imaju učinak poticaja ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

(a)

mjerom se uspostavlja pravo na potporu u skladu s objektivnim kriterijima i bez daljnje primjene diskrecijskog prava države članice; i

(b)

mjera je donesena i stupila je na snagu prije početka rada na projektu ili djelatnosti kojima je dodijeljena potpora, osim u slučaju programa koji su nasljednici poreznih programa ako je djelatnost bila obuhvaćena prethodnim programima u obliku poreznih pogodnosti.

4.   Odstupajući od stavaka 1. i 2., sljedeće kategorije potpora ne moraju imati učinak poticaja ili se smatra da imaju učinak poticaja:

(a)

potpore za nadoknadu štete prouzročene prirodnim katastrofama ako su ispunjeni uvjeti iz članka 44.;

(b)

potpore u obliku oslobođenja od poreza ili smanjenja poreza koje države članice uvode na temelju članka 15. stavka 1. točke (f) i članka 15. stavka 3. Direktive 2003/96/EZ ako su ispunjeni uvjeti utvrđeni u članku 45. ove Uredbe.

Članak 7.

Intenzitet potpore i prihvatljivi troškovi

1.   Za potrebe izračuna intenziteta potpore i prihvatljivih troškova, svi iznosi koji se upotrebljavaju trebaju biti iznosi prije odbitka poreza ili drugih naknada. Prihvatljivi troškovi popraćuju se pisanim dokazima koji trebaju biti jasni, konkretni i ažurirani.

2.   Ako se potpora ne dodjeljuje u obliku bespovratnog sredstva, iznos potpore jednak je bruto ekvivalentu bespovratnog sredstva.

3.   Potpore koje se isplaćuju u više obroka diskontiraju se na njihovu vrijednost na datum dodjele potpore. Prihvatljivi troškovi diskontiraju se na njihovu vrijednost na datum dodjele potpore. Kamatna stopa koju treba primijeniti pri diskontiranju diskontna je kamatna stopa koja se primjenjuje na datum dodjele potpore.

4.   Ako se potpore dodjeljuju u obliku poreznih pogodnosti, obroci potpore diskontiraju se na temelju diskontnih stopa primjenjivih na datume kada pojedina porezna pogodnost stupi na snagu.

5.   Ako se potpore dodjeljuju u obliku povratnih predujmova koji se, u nedostatku prihvaćene metodologije za izračunavanje njihova bruto ekvivalenta bespovratnog sredstva, izražavaju kao postotak prihvatljivih troškova, a tom se mjerom predviđa da se u slučaju uspješnog rezultata projekta, zasnovanog na temelju razumne i promišljene pretpostavke, predujmovi vraćaju uz kamatnu stopu koja je jednaka najmanje diskontnoj stopi primjenjivoj na datum dodjele potpore, maksimalni intenziteti potpore utvrđeni u poglavlju III. mogu se povećati za 10 postotnih bodova.

6.   Prihvatljivi troškovi ispunjavaju zahtjeve članaka 67. do 69. Uredbe (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (19).

Članak 8.

Zbrajanje

1.   Pri određivanju poštuju li se pragovi prijave utvrđeni u članku 2. i maksimalni intenziteti potpore iz poglavlja III. u obzir se uzima ukupni iznos mjera državnih potpora za djelatnost, projekt ili poduzetnika kojem se dodjeljuje potpora, bez obzira na to je li potpora financirana iz lokalnih, regionalnih ili nacionalnih izvora ili izvora Unije.

2.   Potpore koje se izuzimaju na temelju ove Uredbe mogu se zbrajati:

(a)

s bilo kojom drugom državnom potporom, pod uvjetom da se dotične mjere odnose na različite prihvatljive troškove koje je moguće utvrditi;

(b)

s bilo kojom drugom državnom potporom koja se odnosi na iste prihvatljive troškove, bilo da se oni djelomično ili potpuno preklapaju, isključivo ako to zbrajanje ne dovodi do premašivanja najvišeg intenziteta potpore ili iznosa potpore koji je primjenjiv na tu potporu na temelju ove Uredbe.

3.   Državne potpore koje se izuzimaju na temelju ove Uredbe ne zbrajaju se s de minimis potporama u odnosu na iste prihvatljive troškove ako bi njihovo zbrajanje dovelo do toga da određeni intenzitet potpore premaši intenzitete potpore utvrđene u poglavlju III.

Članak 9.

Objavljivanje i informacije

1.   Dotična država članica osigurava da na sveobuhvatnom web-mjestu o državnim potporama, na nacionalnoj ili regionalnoj razini, bude objavljeno sljedeće:

(a)

sažetak informacija iz članka 11. u standardiziranom obliku utvrđenom u Prilogu II. ili poveznica za pristup tom sažetku;

(b)

cjeloviti tekst svake mjere potpore iz članka 11. ili poveznica za pristup cjelovitom tekstu;

(c)

informacije iz Priloga III. o dodjeli svake pojedinačne potpore koja premašuje 30 000 EUR.

2.   Za programe u obliku poreznih pogodnosti uvjeti utvrđeni u stavku 1. točki (c) smatraju se ispunjenima ako država članica objavi tražene informacije o pojedinačnim iznosima potpore u sljedećim rasponima (u milijunima EUR):

(a)

0,03 – 0,2;

(b)

0,2 – 0,4;

(c)

0,4 – 0,6;

(d)

0,6 – 0,8;

(e)

0,8 – 1.

3.   Informacije iz stavka 1. točke (c) organizirane su i dostupne u standardiziranom obliku, kako je opisano u Prilogu III., te su omogućene funkcije učinkovitog pretraživanja i preuzimanja informacija. Informacije iz stavka 1. objavljuju se u roku od 6 mjeseci od dana dodjele potpore ili, za potpore u obliku poreznih pogodnosti, u roku od 1 godine od roka za podnošenje porezne prijave te su dostupne najmanje 10 godina od dana dodjele potpore.

4.   Svaki program potpora ili pojedinačna potpora sadržava izričito upućivanje na ovu Uredbu odnosno njezin naslov i upućivanje na njezinu objavu u Službenom listu Europske unije i na mjerodavne posebne odredbe poglavlja III. ili, prema potrebi, na nacionalno zakonodavstvo kojim se osigurava poštovanje relevantnih odredaba ove Uredbe. Uz nacionalno zakonodavstvo prilažu se i provedbene odredbe i izmjene.

5.   Komisija na svojem web-mjestu objavljuje:

(a)

poveznice na web-mjesta o državnim potporama iz stavka 1. ovog članka;

(b)

sažetak informacija iz članka 11.

6.   Države članice usklađuju se s odredbama ovog članka najkasnije dvije godine nakon stupanja ove Uredbe na snagu.

POGLAVLJE II.

PRAĆENJE

Članak 10.

Ukidanje pogodnosti skupnog izuzeća

Ako država članica dodijeli potporu koja je navodno izuzeta od obveze prijave na temelju ove Uredbe, a da nisu ispunjeni uvjeti utvrđeni u poglavljima I., II. i III., Komisija može, nakon što je dotičnoj državi članici dala mogućnost da se očituje, donijeti odluku u kojoj se navodi da sve buduće mjere potpore koje donosi dotična država članica, a koje bi inače ispunjavale zahtjeve iz ove Uredbe, ili dio njih, moraju biti prijavljene Komisiji u skladu s člankom 108. stavkom 3. Ugovora. Mjere koje podliježu obvezi prijave mogu se ograničiti na mjere kojima se dodjeljuje određena vrsta potpore, mjere u korist određenih korisnika ili na mjere potpore koje su donijela određena tijela dotične države članice.

Članak 11.

Izvješćivanje

Države članice Komisiji dostavljaju:

(a)

preko Komisijina elektroničkog sustava za podnošenje prijava, sažetak informacija o svakoj mjeri potpore koja se izuzima na temelju ove Uredbe u standardiziranom obliku utvrđenom u Prilogu II. zajedno s poveznicom za pristup cjelovitom tekstu mjere potpore, uključujući izmjene, u roku od 20 radnih dana od njezina stupanja na snagu;

(b)

godišnje izvješće iz Uredbe Komisije (EZ) br. 794/2004 (20), u elektroničkom obliku, o primjeni ove Uredbe koje sadržava informacije navedene u Uredbi (EZ) br. 794/2004 za svaku cijelu godinu ili svaki dio godine tijekom kojeg se ova Uredba primjenjuje.

Članak 12.

Praćenje

Kako bi se Komisiji omogućilo praćenje potpora koje se izuzimaju od obveze prijave na temelju ove Uredbe, države članice vode podrobnu evidenciju s informacijama i pratećom dokumentacijom potrebnima kako bi se utvrdilo da su ispunjeni svi uvjeti utvrđeni u ovoj Uredbi. Ta se evidencija čuva 10 godina od datuma dodjele jednokratne potpore ili posljednje potpore dodijeljene na temelju programa. Država članica u roku od 20 radnih dana, ili dužem roku ako je tako utvrđeno u zahtjevu, Komisiji pruža sve informacije i prateću dokumentaciju koje Komisija smatra potrebnima za praćenje primjene ove Uredbe.

POGLAVLJE III.

POSEBNE ODREDBE ZA RAZLIČITE KATEGORIJE POTPORA

ODJELJAK 1.

Održivi razvoj ribarstva

Članak 13.

Potpore za inovacije

Potpore za inovacije u ribarstvu koje ispunjavaju uvjete utvrđene u poglavlju I. spojive su s unutarnjim tržištem u smislu članka 107. stavka 3. točke (c) Ugovora i izuzimaju se od obveze prijave iz članka 108. stavka 3. Ugovora ako:

(a)

potpora ispunjava uvjete iz članka 25. stavaka 1. i 2. i članka 26. Uredbe (EU) br. 508/2014; i

(b)

iznos potpore u bruto ekvivalentu bespovratnog sredstva ne prelazi maksimalni intenzitet državne potpore utvrđen člankom 95. Uredbe (EU) br. 508/2014 i provedbenim aktima donesenima na temelju članka 95. stavka 5. te Uredbe.

Članak 14.

Potpore za savjetodavne usluge

Potpore za savjetodavne usluge koje ispunjavaju uvjete utvrđene u poglavlju I. spojive su s unutarnjim tržištem u smislu članka 107. stavka 3. točke (c) Ugovora i izuzimaju se od obveze prijave iz članka 108. stavka 3. Ugovora ako:

(a)

potpora ispunjava uvjete iz članka 25. stavaka 1. i 2. i članka 27. Uredbe (EU) br. 508/2014; i

(b)

iznos potpore u bruto ekvivalentu bespovratnog sredstva ne prelazi maksimalni intenzitet državne potpore utvrđen člankom 95. Uredbe (EU) br. 508/2014 i provedbenim aktima donesenima na temelju članka 95. stavka 5. te Uredbe.

Članak 15.

Potpore za partnerstva između znanstvenika i ribara

Potpore za partnerstva između znanstvenika i ribara koje ispunjavaju uvjete utvrđene u poglavlju I. spojive su s unutarnjim tržištem u smislu članka 107. stavka 3. točke (c) Ugovora i izuzimaju se od obveze prijave iz članka 108. stavka 3. Ugovora ako:

(a)

potpora ispunjava uvjete iz članka 25. stavaka 1. i 2. i članka 28. Uredbe (EU) br. 508/2014; i

(b)

iznos potpore u bruto ekvivalentu bespovratnog sredstva ne prelazi maksimalni intenzitet državne potpore utvrđen člankom 95. Uredbe (EU) br. 508/2014 i provedbenim aktima donesenima na temelju članka 95. stavka 5. te Uredbe.

Članak 16.

Potpore za promicanje ljudskog kapitala, otvaranja radnih mjesta i socijalnog dijaloga

Potpore za promicanje ljudskog kapitala, otvaranja radnih mjesta i socijalnog dijaloga koje ispunjavaju uvjete utvrđene u poglavlju I. spojive su s unutarnjim tržištem u smislu članka 107. stavka 3. točke (c) Ugovora i izuzimaju se od obveze prijave iz članka 108. stavka 3. Ugovora ako:

(a)

potpora ispunjava uvjete iz članka 25. stavaka 1. i 2. i članka 29. Uredbe (EU) br. 508/2014; i

(b)

iznos potpore u bruto ekvivalentu bespovratnog sredstva ne prelazi maksimalni intenzitet državne potpore utvrđen člankom 95. Uredbe (EU) br. 508/2014 i provedbenim aktima donesenima na temelju članka 95. stavka 5. te Uredbe.

Članak 17.

Potpore za poticanje diversifikacije i novih oblika prihoda

Potpore za poticanje diversifikacije i novih oblika prihoda koje ispunjavaju uvjete utvrđene u poglavlju I. spojive su s unutarnjim tržištem u smislu članka 107. stavka 3. točke (c) Ugovora i izuzimaju se od obveze prijave iz članka 108. stavka 3. Ugovora ako:

(a)

potpora ispunjava uvjete iz članka 25. stavaka 1. i 2. i članka 30. Uredbe (EU) br. 508/2014; i

(b)

iznos potpore u bruto ekvivalentu bespovratnog sredstva ne prelazi maksimalni intenzitet državne potpore utvrđen člankom 95. Uredbe (EU) br. 508/2014 i provedbenim aktima donesenima na temelju članka 95. stavka 5. te Uredbe.

Članak 18.

Potpore mladim ribarima za pokretanje poslovanja

Potpore mladim ribarima za pokretanje poslovanja koje ispunjavaju uvjete utvrđene u poglavlju I. spojive su s unutarnjim tržištem u smislu članka 107. stavka 3. točke (c) Ugovora i izuzimaju se od obveze prijave iz članka 108. stavka 3. Ugovora ako:

(a)

potpora ispunjava uvjete iz članka 25. stavaka 1. i 2. i članka 31. Uredbe (EU) br. 508/2014; i

(b)

iznos potpore u bruto ekvivalentu bespovratnog sredstva ne prelazi maksimalni intenzitet državne potpore utvrđen člankom 95. Uredbe (EU) br. 508/2014 i provedbenim aktima donesenima na temelju članka 95. stavka 5. te Uredbe.

Članak 19.

Potpore za poboljšanje zaštite zdravlja i sigurnosti

Potpore za poboljšanje zaštite zdravlja i sigurnosti koje ispunjavaju uvjete utvrđene u poglavlju I. spojive su s unutarnjim tržištem u smislu članka 107. stavka 3. točke (c) Ugovora i izuzimaju se od obveze prijave iz članka 108. stavka 3. Ugovora ako:

(a)

potpora ispunjava uvjete iz članka 25. stavaka 1. i 2. i članka 32. Uredbe (EU) br. 508/2014 i delegiranih akata donesenih na temelju članka 32. stavka 4. te Uredbe; i

(b)

iznos potpore u bruto ekvivalentu bespovratnog sredstva ne prelazi maksimalni intenzitet državne potpore utvrđen člankom 95. Uredbe (EU) br. 508/2014 i provedbenim aktima donesenima na temelju članka 95. stavka 5. te Uredbe.

Članak 20.

Potpore uzajamnim fondovima za klimatske nepogode i ekološke incidente

Potpore uzajamnim fondovima za klimatske nepogode i ekološke incidente koje ispunjavaju uvjete utvrđene u poglavlju I. spojive su s unutarnjim tržištem u smislu članka 107. stavka 3. točke (c) Ugovora i izuzimaju se od obveze prijave iz članka 108. stavka 3. Ugovora ako:

(a)

potpora ispunjava uvjete iz članka 25. stavaka 1. i 2. i članka 35. Uredbe (EU) br. 508/2014; i

(b)

iznos potpore u bruto ekvivalentu bespovratnog sredstva ne prelazi maksimalni intenzitet državne potpore utvrđen člankom 95. Uredbe (EU) br. 508/2014 i provedbenim aktima donesenima na temelju članka 95. stavka 5. te Uredbe.

Članak 21.

Potpore sustavima dodjeljivanja ribolovnih mogućnosti

Potpore sustavima dodjeljivanja ribolovnih mogućnosti koje ispunjavaju uvjete utvrđene u poglavlju I. spojive su s unutarnjim tržištem u smislu članka 107. stavka 3. točke (c) Ugovora i izuzimaju se od obveze prijave iz članka 108. stavka 3. Ugovora ako:

(a)

potpora ispunjava uvjete iz članka 25. stavaka 1. i 2. i članka 36. Uredbe (EU) br. 508/2014; i

(b)

iznos potpore u bruto ekvivalentu bespovratnog sredstva ne prelazi maksimalni intenzitet državne potpore utvrđen člankom 95. Uredbe (EU) br. 508/2014 i provedbenim aktima donesenima na temelju članka 95. stavka 5. te Uredbe.

Članak 22.

Potpore osmišljavanju i provedbi mjera očuvanja i regionalnoj suradnji

Potpore osmišljavanju i provedbi mjera očuvanja i regionalnoj suradnji koje ispunjavaju uvjete utvrđene u poglavlju I. spojive su s unutarnjim tržištem u smislu članka 107. stavka 3. točke (c) Ugovora i izuzimaju se od obveze prijave iz članka 108. stavka 3. Ugovora ako:

(a)

potpora ispunjava uvjete iz članka 25. stavaka 1. i 2. i članka 37. Uredbe (EU) br. 508/2014; i

(b)

iznos potpore u bruto ekvivalentu bespovratnog sredstva ne prelazi maksimalni intenzitet državne potpore utvrđen člankom 95. Uredbe (EU) br. 508/2014 i provedbenim aktima donesenima na temelju članka 95. stavka 5. te Uredbe.

Članak 23.

Potpore za ograničavanje utjecaja ribolova na morski okoliš i prilagođivanje ribolova zaštiti vrsta

Potpore za ograničavanje utjecaja ribolova na morski okoliš i prilagođivanje ribolova zaštiti vrsta koje ispunjavaju uvjete utvrđene u poglavlju I. spojive su s unutarnjim tržištem u smislu članka 107. stavka 3. točke (c) Ugovora i izuzimaju se od obveze prijave iz članka 108. stavka 3. Ugovora ako:

(a)

potpora ispunjava uvjete iz članka 25. stavaka 1. i 2. i članka 38. Uredbe (EU) br. 508/2014; i

(b)

iznos potpore u bruto ekvivalentu bespovratnog sredstva ne prelazi maksimalni intenzitet državne potpore utvrđen člankom 95. Uredbe (EU) br. 508/2014 i provedbenim aktima donesenima na temelju članka 95. stavka 5. te Uredbe.

Članak 24.

Potpore za inovacije povezane s očuvanjem morskih bioloških resursa

Potpore za inovacije povezane s očuvanjem morskih bioloških resursa koje ispunjavaju uvjete utvrđene u poglavlju I. spojive su s unutarnjim tržištem u smislu članka 107. stavka 3. točke (c) Ugovora i izuzimaju se od obveze prijave iz članka 108. stavka 3. Ugovora ako:

(a)

potpora ispunjava uvjete iz članka 25. stavaka 1. i 2. i članka 39. Uredbe (EU) br. 508/2014; i

(b)

iznos potpore u bruto ekvivalentu bespovratnog sredstva ne prelazi maksimalni intenzitet državne potpore utvrđen člankom 95. Uredbe (EU) br. 508/2014 i provedbenim aktima donesenima na temelju članka 95. stavka 5. te Uredbe.

Članak 25.

Potpore za zaštitu i obnovu morske bioraznolikosti i morskih ekosustava te za režime naknade u okviru održivih ribolovnih aktivnosti

Potpore za zaštitu i obnovu morske bioraznolikosti i morskih ekosustava te za režime naknade u okviru održivih ribolovnih aktivnosti koje ispunjavaju uvjete utvrđene u poglavlju I. spojive su s unutarnjim tržištem u smislu članka 107. stavka 3. točke (c) Ugovora i izuzimaju se od obveze prijave iz članka 108. stavka 3. Ugovora ako:

(a)

potpora ispunjava uvjete iz članka 25. stavaka 1. i 2. i članka 40. Uredbe (EU) br. 508/2014 i delegiranih akata donesenih na temelju članka 40. stavka 4. te Uredbe; i

(b)

iznos potpore u bruto ekvivalentu bespovratnog sredstva ne prelazi maksimalni intenzitet državne potpore utvrđen člankom 95. Uredbe (EU) br. 508/2014 i provedbenim aktima donesenima na temelju članka 95. stavka 5. te Uredbe.

Članak 26.

Potpore za poboljšanje energetske učinkovitosti i ublaživanje učinaka klimatskih promjena

Potpore za poboljšanje energetske učinkovitosti i ublaživanje učinaka klimatskih promjena koje ispunjavaju uvjete utvrđene u poglavlju I., osim potpora za zamjenu ili modernizaciju motora, spojive su s unutarnjim tržištem u smislu članka 107. stavka 3. točke (c) Ugovora i izuzimaju se od obveze prijave iz članka 108. stavka 3. Ugovora ako:

(a)

potpora ispunjava uvjete iz članka 25. stavaka 1. i 2. i članka 41. Uredbe (EU) br. 508/2014 i delegiranih akata donesenih na temelju članka 41. stavka 10. te Uredbe; i

(b)

iznos potpore u bruto ekvivalentu bespovratnog sredstva ne prelazi maksimalni intenzitet državne potpore utvrđen člankom 95. Uredbe (EU) br. 508/2014 i provedbenim aktima donesenima na temelju članka 95. stavka 5. te Uredbe.

Članak 27.

Potpore za dodanu vrijednost, kvalitetu proizvoda i korištenje slučajnog ulova

Potpore za dodanu vrijednost, kvalitetu proizvoda i korištenje slučajnog ulova koje ispunjavaju uvjete utvrđene u poglavlju I. spojive su s unutarnjim tržištem u smislu članka 107. stavka 3. točke (c) Ugovora i izuzimaju se od obveze prijave iz članka 108. stavka 3. Ugovora ako:

(a)

potpora ispunjava uvjete iz članka 25. stavaka 1. i 2. i članka 42. Uredbe (EU) br. 508/2014; i

(b)

iznos potpore u bruto ekvivalentu bespovratnog sredstva ne prelazi maksimalni intenzitet državne potpore utvrđen člankom 95. Uredbe (EU) br. 508/2014 i provedbenim aktima donesenima na temelju članka 95. stavka 5. te Uredbe.

Članak 28.

Potpore ribarskim lukama, iskrcajnim mjestima, burzama ribe i zakloništima

Potpore ribarskim lukama, iskrcajnim mjestima, burzama ribe i zakloništima koje ispunjavaju uvjete utvrđene u poglavlju I. spojive su s unutarnjim tržištem u smislu članka 107. stavka 3. točke (c) Ugovora i izuzimaju se od obveze prijave iz članka 108. stavka 3. Ugovora ako:

(a)

potpora ispunjava uvjete iz članka 25. stavaka 1. i 2. i članka 43. Uredbe (EU) br. 508/2014; i

(b)

iznos potpore u bruto ekvivalentu bespovratnog sredstva ne prelazi maksimalni intenzitet državne potpore utvrđen člankom 95. Uredbe (EU) br. 508/2014 i provedbenim aktima donesenima na temelju članka 95. stavka 5. te Uredbe.

Članak 29.

Potpore za ribolov na unutarnjim vodama i faunu i floru u unutarnjim vodama

Potpore za ribolov na unutarnjim vodama i faunu i floru u unutarnjim vodama koje ispunjavaju uvjete utvrđene u poglavlju I. spojive su s unutarnjim tržištem u smislu članka 107. stavka 3. točke (c) Ugovora i izuzimaju se od obveze prijave iz članka 108. stavka 3. Ugovora ako:

(a)

potpora ispunjava uvjete iz članka 25. stavaka 1. i 2. i članka 44. Uredbe (EU) br. 508/2014; i

(b)

iznos potpore u bruto ekvivalentu bespovratnog sredstva ne prelazi maksimalni intenzitet državne potpore utvrđen člankom 95. Uredbe (EU) br. 508/2014 i provedbenim aktima donesenima na temelju članka 95. stavka 5. te Uredbe.

ODJELJAK 2.

Održivi razvoj akvakulture

Članak 30.

Potpore za inovacije u akvakulturi

Potpore za inovacije u akvakulturi koje ispunjavaju uvjete utvrđene u poglavlju I. spojive su s unutarnjim tržištem u smislu članka 107. stavka 3. točke (c) Ugovora i izuzimaju se od obveze prijave iz članka 108. stavka 3. Ugovora ako:

(a)

potpora ispunjava uvjete iz članaka 46. i 47. Uredbe (EU) br. 508/2014; i

(b)

iznos potpore u bruto ekvivalentu bespovratnog sredstva ne prelazi maksimalni intenzitet državne potpore utvrđen člankom 95. Uredbe (EU) br. 508/2014 i provedbenim aktima donesenima na temelju članka 95. stavka 5. te Uredbe.

Članak 31.

Potpore za proizvodna ulaganja u akvakulturu

Potpore za proizvodna ulaganja u akvakulturu koje ispunjavaju uvjete utvrđene u poglavlju I. spojive su s unutarnjim tržištem u smislu članka 107. stavka 3. točke (c) Ugovora i izuzimaju se od obveze prijave iz članka 108. stavka 3. Ugovora ako:

(a)

potpora ispunjava uvjete iz članaka 46. i 48. Uredbe (EU) br. 508/2014; i

(b)

iznos potpore u bruto ekvivalentu bespovratnog sredstva ne prelazi maksimalni intenzitet državne potpore utvrđen člankom 95. Uredbe (EU) br. 508/2014 i provedbenim aktima donesenima na temelju članka 95. stavka 5. te Uredbe.

Članak 32.

Potpore za usluge upravljanja, usluge pružanja pomoći i savjetodavne usluge za akvakulturna uzgajališta

Potpore za usluge upravljanja, usluge pružanja pomoći i savjetodavne usluge za akvakulturna uzgajališta koje ispunjavaju uvjete utvrđene u poglavlju I. spojive su s unutarnjim tržištem u smislu članka 107. stavka 3. točke (c) Ugovora i izuzimaju se od obveze prijave iz članka 108. stavka 3. Ugovora ako:

(a)

potpora ispunjava uvjete iz članaka 46. i 49. Uredbe (EU) br. 508/2014; i

(b)

iznos potpore u bruto ekvivalentu bespovratnog sredstva ne prelazi maksimalni intenzitet državne potpore utvrđen člankom 95. Uredbe (EU) br. 508/2014 i provedbenim aktima donesenima na temelju članka 95. stavka 5. te Uredbe.

Članak 33.

Potpore za promicanje ljudskog kapitala i umreživanja u području akvakulture

Potpore za promicanje ljudskog kapitala i umreživanja u području akvakulture koje ispunjavaju uvjete utvrđene u poglavlju I. spojive su s unutarnjim tržištem u smislu članka 107. stavka 3. točke (c) Ugovora i izuzimaju se od obveze prijave iz članka 108. stavka 3. Ugovora ako:

(a)

potpora ispunjava uvjete iz članaka 46. i 50. Uredbe (EU) br. 508/2014; i

(b)

iznos potpore u bruto ekvivalentu bespovratnog sredstva ne prelazi maksimalni intenzitet državne potpore utvrđen člankom 95. Uredbe (EU) br. 508/2014 i provedbenim aktima donesenima na temelju članka 95. stavka 5. te Uredbe.

Članak 34.

Potpore za povećanje potencijala akvakulturnih lokaliteta

Potpore za povećanje potencijala akvakulturnih lokaliteta koje ispunjavaju uvjete utvrđene u poglavlju I. spojive su s unutarnjim tržištem u smislu članka 107. stavka 3. točke (c) Ugovora i izuzimaju se od obveze prijave iz članka 108. stavka 3. Ugovora ako:

(a)

potpora ispunjava uvjete iz članaka 46. i 51. Uredbe (EU) br. 508/2014; i

(b)

iznos potpore u bruto ekvivalentu bespovratnog sredstva ne prelazi maksimalni intenzitet državne potpore utvrđen člankom 95. Uredbe (EU) br. 508/2014 i provedbenim aktima donesenima na temelju članka 95. stavka 5. te Uredbe.

Članak 35.

Potpore za poticanje novih uzgajivača u akvakulturi koji se bave održivom akvakulturom

Potpore za poticanje novih uzgajivača u akvakulturi koji se bave održivom akvakulturom koje ispunjavaju uvjete utvrđene u poglavlju I. spojive su s unutarnjim tržištem u smislu članka 107. stavka 3. točke (c) Ugovora i izuzimaju se od obveze prijave iz članka 108. stavka 3. Ugovora ako:

(a)

potpora ispunjava uvjete iz članaka 46. i 52. Uredbe (EU) br. 508/2014; i

(b)

iznos potpore u bruto ekvivalentu bespovratnog sredstva ne prelazi maksimalni intenzitet državne potpore utvrđen člankom 95. Uredbe (EU) br. 508/2014 i provedbenim aktima donesenima na temelju članka 95. stavka 5. te Uredbe.

Članak 36.

Potpore za prelazak na programe ekološkog upravljanja i revizije te na ekološku akvakulturu

Potpore za prelazak na programe ekološkog upravljanja i revizije te na ekološku akvakulturu koje ispunjavaju uvjete utvrđene u poglavlju I. spojive su s unutarnjim tržištem u smislu članka 107. stavka 3. točke (c) Ugovora i izuzimaju se od obveze prijave iz članka 108. stavka 3. Ugovora ako:

(a)

potpora ispunjava uvjete iz članaka 46. i 53. Uredbe (EU) br. 508/2014; i

(b)

iznos potpore u bruto ekvivalentu bespovratnog sredstva ne prelazi maksimalni intenzitet državne potpore utvrđen člankom 95. Uredbe (EU) br. 508/2014 i provedbenim aktima donesenima na temelju članka 95. stavka 5. te Uredbe.

Članak 37.

Potpore za akvakulturu koja osigurava usluge zaštite okoliša

Potpore za akvakulturu koja osigurava usluge zaštite okoliša koje ispunjavaju uvjete utvrđene u poglavlju I. spojive su s unutarnjim tržištem u smislu članka 107. stavka 3. točke (c) Ugovora i izuzimaju se od obveze prijave iz članka 108. stavka 3. Ugovora ako:

(a)

potpora ispunjava uvjete iz članaka 46. i 54. Uredbe (EU) br. 508/2014; i

(b)

iznos potpore u bruto ekvivalentu bespovratnog sredstva ne prelazi maksimalni intenzitet državne potpore utvrđen člankom 95. Uredbe (EU) br. 508/2014 i provedbenim aktima donesenima na temelju članka 95. stavka 5. te Uredbe.

Članak 38.

Potpore za mjere zaštite javnog zdravlja

Potpore za mjere zaštite javnog zdravlja koje ispunjavaju uvjete utvrđene u poglavlju I. spojive su s unutarnjim tržištem u smislu članka 107. stavka 3. točke (c) Ugovora i izuzimaju se od obveze prijave iz članka 108. stavka 3. Ugovora ako:

(a)

potpora ispunjava uvjete iz članaka 46. i 55. Uredbe (EU) br. 508/2014; i

(b)

iznos potpore u bruto ekvivalentu bespovratnog sredstva ne prelazi maksimalni intenzitet državne potpore utvrđen člankom 95. Uredbe (EU) br. 508/2014 i provedbenim aktima donesenima na temelju članka 95. stavka 5. te Uredbe.

Članak 39.

Potpore za mjere zaštite zdravlja i dobrobiti životinja

Potpore za mjere zaštite zdravlja i dobrobiti životinja koje ispunjavaju uvjete utvrđene u poglavlju I. spojive su s unutarnjim tržištem u smislu članka 107. stavka 3. točke (c) Ugovora i izuzimaju se od obveze prijave iz članka 108. stavka 3. Ugovora ako:

(a)

potpora ispunjava uvjete iz članaka 46. i 56. Uredbe (EU) br. 508/2014; i

(b)

iznos potpore u bruto ekvivalentu bespovratnog sredstva ne prelazi maksimalni intenzitet državne potpore utvrđen člankom 95. Uredbe (EU) br. 508/2014 i provedbenim aktima donesenima na temelju članka 95. stavka 5. te Uredbe.

Članak 40.

Potpore za osiguranje stokova u akvakulturi

Potpore za osiguranje stokova u akvakulturi koje ispunjavaju uvjete utvrđene u poglavlju I. spojive su s unutarnjim tržištem u smislu članka 107. stavka 3. točke (c) Ugovora i izuzimaju se od obveze prijave iz članka 108. stavka 3. Ugovora ako:

(a)

potpora ispunjava uvjete iz članaka 46. i 57. Uredbe (EU) br. 508/2014; i

(b)

iznos potpore u bruto ekvivalentu bespovratnog sredstva ne prelazi maksimalni intenzitet državne potpore utvrđen člankom 95. Uredbe (EU) br. 508/2014 i provedbenim aktima donesenima na temelju članka 95. stavka 5. te Uredbe.

ODJELJAK 3.

Mjere povezane sa stavljanjem na tržište i preradom

Članak 41.

Potpore za mjere povezane sa stavljanjem na tržište

Potpore za mjere povezane sa stavljanjem na tržište koje ispunjavaju uvjete utvrđene u poglavlju I. spojive su s unutarnjim tržištem u smislu članka 107. stavka 3. točke (c) Ugovora i izuzimaju se od obveze prijave iz članka 108. stavka 3. Ugovora ako:

(a)

potpora ispunjava uvjete iz članka 68. Uredbe (EU) br. 508/2014; i

(b)

iznos potpore u bruto ekvivalentu bespovratnog sredstva ne prelazi maksimalni intenzitet državne potpore utvrđen člankom 95. Uredbe (EU) br. 508/2014 i provedbenim aktima donesenima na temelju članka 95. stavka 5. te Uredbe.

Članak 42.

Potpore za preradu proizvoda ribarstva i akvakulture

Potpore za preradu proizvoda ribarstva i akvakulture koje ispunjavaju uvjete utvrđene u poglavlju I. spojive su s unutarnjim tržištem u smislu članka 107. stavka 3. točke (c) Ugovora i izuzimaju se od obveze prijave iz članka 108. stavka 3. Ugovora ako:

(a)

potpora ispunjava uvjete iz članka 69. Uredbe (EU) br. 508/2014; i

(b)

iznos potpore u bruto ekvivalentu bespovratnog sredstva ne prelazi maksimalni intenzitet državne potpore utvrđen člankom 95. Uredbe (EU) br. 508/2014 i provedbenim aktima donesenima na temelju članka 95. stavka 5. te Uredbe.

ODJELJAK 4.

Ostale kategorije potpora

Članak 43.

Potpore za prikupljanje podataka

Potpore za prikupljanje podataka koje ispunjavaju uvjete utvrđene u poglavlju I. spojive su s unutarnjim tržištem u smislu članka 107. stavka 3. točke (c) Ugovora i izuzimaju se od obveze prijave iz članka 108. stavka 3. Ugovora ako:

(a)

potpora ispunjava uvjete iz članka 77. Uredbe (EU) br. 508/2014; i

(b)

iznos potpore u bruto ekvivalentu bespovratnog sredstva ne prelazi maksimalni intenzitet državne potpore utvrđen člankom 95. Uredbe (EU) br. 508/2014 i provedbenim aktima donesenima na temelju članka 95. stavka 5. te Uredbe.

Članak 44.

Potpore za nadoknadu štete prouzročene prirodnim katastrofama

1.   Programi potpora za nadoknadu štete prouzročene prirodnim katastrofama spojivi su s unutarnjim tržištem u smislu članka 107. stavka 2. točke (b) Ugovora i izuzimaju se od obveze prijave iz članka 108. stavka 3. Ugovora ako ispunjavaju uvjete utvrđene u ovom članku i poglavlju I.

2.   Potpore koje se dodjeljuju na temelju ovog članka dodjeljuju se uz sljedeće uvjete:

(a)

nadležno tijelo države članice službeno je priznalo da događaj ima značaj prirodne katastrofe; i

(b)

postoji izravna uzročna veza između prirodne katastrofe i štete koju je pretrpio poduzetnik.

3.   Potpore se plaćaju izravno dotičnom poduzetniku.

4.   Programi potpora koji se odnose na određenu prirodnu katastrofu uspostavljaju se u roku od tri godine od datuma nastupanja prirodne katastrofe. Potpore se isplaćuju u roku od četiri godine od tog datuma.

5.   Prihvatljivi troškovi su šteta nastala kao izravna posljedica prirodne katastrofe, prema procjeni javnog tijela, neovisnog stručnjaka kojeg priznaje davatelj potpore ili osiguravajućeg društva. Ta šteta može obuhvaćati sljedeće:

(a)

materijalnu štetu na imovini kao što su zgrade, oprema, strojevi, zalihe i sredstva za proizvodnju;

(b)

gubitak prihoda zbog potpune ili djelomične obustave djelatnosti u razdoblju koje ne premašuje šest mjeseci od nastupanja katastrofe.

6.   Izračun materijalne štete temelji se na troškovima popravka ili ekonomskoj vrijednosti pogođene imovine prije katastrofe. Ne premašuje troškove popravka ili iznos smanjenja poštene tržišne vrijednosti uzrokovane katastrofom, to jest razliku između vrijednosti imovine neposredno prije i neposredno nakon katastrofe.

7.   Izgubljeni prihod izračunava se oduzimanjem:

(a)

umnoška količine proizvoda ribarstva i akvakulture proizvedene u godini prirodne katastrofe, ili u svakoj sljedećoj godini na koju je utjecalo potpuno ili djelomično uništenje sredstava za proizvodnju, i prosječne prodajne cijene postignute u toj godini; od

(b)

umnoška prosječne godišnje količine proizvoda ribarstva i akvakulture proizvedene u trogodišnjem razdoblju koje prethodi prirodnoj katastrofi ili trogodišnjeg prosjeka temeljenog na petogodišnjem razdoblju koje prethodi prirodnoj katastrofi, isključujući najveću i najmanju vrijednost, i prosječne postignute prodajne cijene.

8.   Šteta se izračunava na razini pojedinačnog korisnika.

9.   Potpore i ostala plaćanja primljena radi nadoknade štete, uključujući plaćanja na temelju polica osiguranja, ograničeni su na 100 % prihvatljivih troškova.

Članak 45.

Oslobođenja od poreza ili smanjenja poreza u skladu s Direktivom 2003/96/EZ

1.   Potpore u obliku oslobođenja od poreza ili smanjenja poreza koje države članice uvedu na temelju članka 15. stavka 1. točke (f) i članka 15. stavka 3. Direktive 2003/96/EZ spojive su s unutarnjim tržištem u smislu članka 107. stavka 3. točke (c) i izuzete od obveze prijave iz članka 108. stavka 3. Ugovora ako su ispunjeni uvjeti utvrđeni u Direktivi 2003/96/EZ i u poglavlju I. ove Uredbe.

2.   Korisnici oslobođenja od poreza ili smanjenja poreza odabiru se na temelju transparentnih i objektivnih kriterija. Ako je primjenjivo, plaćaju barem određenu minimalnu razinu oporezivanja utvrđenu Direktivom 2003/96/EZ.

POGLAVLJE IV.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 46.

Prijelazne mjere

1.   Ova Uredba primjenjuje se na pojedinačne potpore dodijeljene prije njezina stupanja na snagu ako potpora ispunjava sve uvjete utvrđene ovom Uredbom, osim članka 9.

2.   Svaka potpora dodijeljena prije 1. srpnja 2014. na temelju bilo koje uredbe koja je prethodno bila na snazi i donesena u skladu s člankom 1. Uredbe (EZ) br. 994/98 spojive su s unutarnjim tržištem i izuzimaju se od obveze prijave iz članka 108. stavka 3. Ugovora.

3.   Svaku potporu koja se ne izuzima od obveze prijave iz članka 108. stavka 3. Ugovora na temelju ove Uredbe ili drugih uredbi donesenih u skladu s člankom 1. Uredbe (EZ) br. 994/98 koje su prethodno bile na snazi Komisija ocjenjuje u skladu s odgovarajućim okvirima, smjernicama, komunikacijama i obavijestima.

4.   Na kraju razdoblja valjanosti ove Uredbe svi programi potpora koji se izuzimaju na temelju ove Uredbe ostaju izuzeti tijekom razdoblja prilagodbe od šest mjeseci.

Članak 47.

Stupanje na snagu i primjena

Ova Uredba stupa na snagu 1. siječnja 2015.

Primjenjuje se do 31. prosinca 2020.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 16. prosinca 2014.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Uredba Vijeća (EZ) br. 994/98 od 7. svibnja 1998. o primjeni članaka 92. i 93. Ugovora o osnivanju Europske zajednice na određene kategorije horizontalnih državnih potpora (SL L 142, 14.5.1998., str. 1.).

(2)  SL C 258, 8.8.2014., str. 1.

(3)  Uredba Komisije (EZ) br. 736/2008 od 22. srpnja 2008. o primjeni članaka 87. i 88. Ugovora na državne potpore malim i srednjim poduzećima koja se bave proizvodnjom, preradom i prodajom proizvoda ribarstva (SL L 201, 30.7.2008., str. 16.).

(4)  Uredba Vijeća (EU) br. 733/2013 od 22. srpnja 2013. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 994/98 o primjeni članaka 92. i 93. Ugovora o osnivanju Europske zajednice na određene kategorije horizontalnih državnih potpora (SL L 204, 31.7.2013., str. 11.).

(5)  Uredba (EU) br. 508/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EZ) br. 2328/2003, (EZ) br. 861/2006, (EZ) br. 1198/2006 i (EZ) br. 791/2007 te Uredbe (EU) br. 1255/2011 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 149, 20.5.2014., str. 1.).

(6)  COM(2012)209, 8.5.2012.

(7)  SL C 84, 3.4.2008., str. 10.

(8)  SL C 249, 31.7.2014., str. 1.

(9)  SL C 155, 20.6.2008., str. 10.

(10)  SL C 14, 19.1.2008., str. 6.

(11)  Direktiva 2013/37/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o izmjeni Direktive 2003/98/EZ o ponovnoj uporabi informacija javnog sektora (SL L 175, 27.6.2013., str. 1.).

(12)  Uredba Vijeća (EZ) br. 659/1999 od 22. ožujka 1999. o utvrđivanju detaljnih pravila primjene članka 93. Ugovora o EZ-u (SL L 83, 27.3.1999., str. 1.).

(13)  Preporuka Komisije 2003/361/EZ od 6. svibnja 2003. o definiciji mikro, malih i srednjih poduzeća (SL L 124, 20.5.2003., str. 36.).

(14)  Direktiva Vijeća 2003/96/EZ od 27. listopada 2003. o restrukturiranju sustava Zajednice za oporezivanje energenata i električne energije (SL L 283, 31.10.2003., str. 51.)

(15)  Uredba (EU) br. 508/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EZ) br. 2328/2003, (EZ) br. 861/2006, (EZ) br. 1198/2006 i (EZ) br. 791/2007 te Uredbe (EU) br. 1255/2011 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 149, 20.5.2014., str. 1.).

(16)  Uredba (EU) br. 1379/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o zajedničkom uređenju tržišta proizvodima ribarstva i akvakulture, izmjeni uredbi Vijeća (EZ) br. 1184/2006 i (EZ) br. 1224/2009 i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 104/2000 (SL L 354, 28.12.2013., str. 1.).

(17)  Direktiva 2013/34/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o godišnjim financijskim izvještajima, konsolidiranim financijskim izvještajima i vezanim izvješćima za određene vrste poduzeća, o izmjeni Direktive 2006/43/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i o stavljanju izvan snage direktiva Vijeća 78/660/EEZ i 83/349/EEZ (SL L 182, 29.6.2013., str. 19.).

(18)  SL C 155, 20.6.2008., str. 10.

(19)  Uredba (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i o utvrđivanju općih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1083/2006 (SL L 347, 20.12.2013., str. 320.).

(20)  Uredba Komisije (EZ) br. 794/2004 od 21. travnja 2004. o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 659/1999 o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu članka 93. Ugovora o EZ-u (SL L 140, 30.4.2004., str. 1.).


PRILOG I.

Definicija MSP-a

Članak 1.

Poduzeće

Poduzeće je svaki subjekt koji se bavi gospodarskom djelatnošću, bez obzira na njegov pravni oblik. To uključuje, posebno, samozaposlene osobe i obiteljska poduzeća koji se bave obrtom ili drugim djelatnostima te partnerstva ili udruženja koja se redovito bave ekonomskom djelatnošću.

Članak 2.

Broj osoblja i financijski pragovi kojima se određuju kategorije poduzeća

1.   Kategorija mikro, malih i srednjih poduzeća („MSP”) sastoji se od poduzeća koja imaju manje od 250 zaposlenih i godišnji promet koji ne premašuje 50 milijuna EUR i/ili godišnju bilancu koja ne premašuje 43 milijuna EUR.

2.   Unutar kategorije MSP-ova malo poduzeće definira se kao poduzeće koje ima manje od 50 zaposlenih, a čiji godišnji promet i/ili godišnja bilanca ne premašuje 10 milijuna EUR.

3.   Unutar kategorije MSP-ova mikro poduzeće definira se kao poduzeće koje ima manje od 10 zaposlenih, a čiji godišnji promet i/ili godišnja bilanca ne premašuje 2 milijuna EUR.

Članak 3.

Vrste poduzeća koje se uzimaju u obzir pri izračunu broja osoblja i financijskih iznosa

1.   „Neovisno poduzeće” je svako poduzeće koje nije razvrstano pod partnersko poduzeće u smislu stavka 2. ni pod povezano poduzeće u smislu stavka 3.

2.   „Partnerska poduzeća” su sva poduzeća koja nisu razvrstana pod povezana poduzeća u smislu stavka 3., a između kojih postoji sljedeća veza: poduzeće (uzlazno poduzeće) posjeduje, samostalno ili zajedno s jednim ili više povezanih poduzeća u smislu stavka 3., 25 % ili više kapitala ili glasačkih prava drugog poduzeća (silazno poduzeće).

Međutim, poduzeće se može svrstati u neovisna poduzeća, to jest u ona koja nemaju drugih partnerskih poduzeća, čak i ako su sljedeći ulagači dosegli ili premašili prag od 25 %, pod uvjetom da ti ulagači nisu, u smislu stavka 3., bilo samostalno ili zajednički povezani s dotičnim poduzećem:

(a)

javna investicijska društva, društva rizičnog kapitala, pojedinci ili skupine pojedinaca s redovitom djelatnošću ulaganja rizičnog kapitala koji ulažu vlasnički kapital u poduzeća koja nisu uvrštena na burzu (poslovni anđeli), pod uvjetom da je ukupno ulaganje tih poslovnih anđela u isto poduzeće manje od 1 250 000 EUR;

(b)

sveučilišta ili neprofitni istraživački centri;

(c)

institucionalni ulagači, uključujući fondove regionalnog razvoja;

(d)

autonomna tijela lokalne vlasti s godišnjim proračunom manjim od 10 milijuna EUR i s manje od 5 000 stanovnika.

3.   „Povezana poduzeća” su poduzeća među kojima postoji jedna od sljedećih veza:

(a)

poduzeće ima većinu glasačkih prava vlasnika udjela ili članova u drugom poduzeću;

(b)

poduzeće ima pravo postaviti ili smijeniti većinu članova upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela drugog poduzeća;

(c)

poduzeće ima pravo ostvarivati vladajući utjecaj na drugo poduzeće na temelju ugovora sklopljenog s tim poduzećem ili na temelju odredbe njegova statuta ili društvenog ugovora;

(d)

poduzeće, koje je vlasnik udjela ili član drugog poduzeća, samostalno kontrolira, na temelju sporazuma s drugim vlasnicima udjela ili članovima tog poduzeća, većinu glasačkih prava vlasnika udjela ili članova u tom poduzeću.

Postoji pretpostavka da vladajući utjecaj ne postoji ako se ulagači navedeni u stavku 2. drugom podstavku ne uključuju izravno ili neizravno u upravljanje dotičnim poduzećem, ne dovodeći u pitanje njihova prava u svojstvu vlasnika udjela.

Povezanima se smatraju i poduzeća koja su međusobno povezana preko jednog ili više drugih poduzeća, odnosno bilo kojeg ulagača navedenog u stavku 2., na bilo koji od načina opisanih u prvom podstavku.

Povezanima se smatraju i poduzeća koja jednu od tih povezanosti ostvaruju kroz fizičku osobu ili skupinu fizičkih osoba koje zajedno djeluju ako se svojom djelatnošću ili dijelom svoje djelatnosti bave na istom mjerodavnom tržištu ili susjednim tržištima.

„Susjednim tržištem” smatra se tržište proizvoda ili usluga izravno smješteno uzlazno ili silazno u odnosu na mjerodavno tržište.

4.   Osim u slučajevima utvrđenima u stavku 2. drugom podstavku, poduzeće se ne može smatrati MSP-om ako jedno ili više tijela javne vlasti zajedno ili samostalno, izravno ili neizravno kontrolira 25 % ili više kapitala ili glasačkih prava u dotičnom poduzeću.

5.   Poduzeća mogu donijeti izjavu o statusu neovisnog poduzeća, partnerskog poduzeća ili povezanog poduzeća, uključujući podatke o pragovima utvrđene u članku 2. Ta izjava može se donijeti čak i ako je kapital raspoređen na takav način da je nemoguće točno odrediti tko ga posjeduje, u kojem slučaju poduzeće može u dobroj vjeri izjaviti da je moguće legitimno pretpostaviti da jedno poduzeće ili više međusobno povezanih poduzeća ne posjeduje 25 % kapitala ili više u dotičnom poduzeću. Te se izjave donose ne dovodeći u pitanje provjere ili istrage predviđene nacionalnim pravilima ili pravilima Unije.

Članak 4.

Podaci koji se upotrebljavaju za broj osoblja, financijske iznose i referentno razdoblje

1.   Podaci koji se upotrebljavaju za broj osoblja i financijske iznose su podaci koji se odnose na posljednje odobreno računovodstveno razdoblje, izračunani na godišnjoj razini. U obzir se uzimaju od datuma zaključenja financijskih izvještaja. Iznos koji se koristi za iznos prometa računa se bez poreza na dodanu vrijednost (PDV) i drugih neizravnih poreza.

2.   Ako na datum zaključenja financijskih izvještaja poduzeće ustanovi da je na godišnjoj razini premašilo prag broja osoblja ili financijske pragove utvrđene u članku 2. ili palo ispod njih, to neće dovesti do gubitka ili stjecanja statusa srednjeg, malog ili mikro poduzeća, osim ako su ti pragovi premašeni tijekom dva uzastopna računovodstvena razdoblja.

3.   U slučaju novoosnovanih poduzeća čiji financijski izvještaji još nisu odobreni, primjenjuju se podaci preuzeti iz procjene bona fide izvršene tijekom financijske godine.

Članak 5.

Broj osoblja

Broj osoblja odgovara broju godišnjih jedinica rada, to jest broju osoba koje su bile zaposlene na puno radno vrijeme kod dotičnog poduzeća ili u njegovo ime tijekom cijele promatrane referentne godine. Rad osoba koje nisu bile zaposlene punu godinu, rad onih koje su bile zaposlene na nepuno radno vrijeme, bez obzira na trajanje, i sezonski rad računaju se kao dijelovi godišnjih jedinica rada. Osoblje se sastoji:

(a)

od zaposlenika;

(b)

od osoba koje rade za podređeno poduzeće, a smatraju se zaposlenima prema nacionalnom pravu;

(c)

od vlasnika-upravitelja;

(d)

od partnera koji se bave redovitom djelatnošću u poduzeću i ostvaruju pogodnost od njegovih financijskih koristi.

Pripravnici i studenti koji su uključeni u stručno usavršavanje na temelju ugovora o pripravništvu ili ugovora o stručnom usavršavanju ne broje se kao osoblje. Trajanje rodiljnog ili roditeljskog dopusta ne uračunava se.

Članak 6.

Utvrđivanje podataka poduzeća

1.   U slučaju neovisnog poduzeća, podaci, uključujući broj osoblja, određuju se isključivo na temelju financijskih izvještaja tog poduzeća.

2.   Podaci, uključujući broj osoblja, poduzeća koje ima partnerska poduzeća ili povezana poduzeća određuju se na temelju financijskih izvještaja i ostalih podataka poduzeća, odnosno, ako postoje, konsolidiranih financijskih izvještaja poduzeća ili konsolidiranih financijskih izvještaja u koje je poduzeće uključeno konsolidacijom.

Podacima spomenutima u prvom podstavku dodaju se podaci svakog partnerskog poduzeća dotičnog poduzeća i koje se nalazi neposredno uzlazno ili silazno od njega. Zbrajanje je razmjerno postotnom udjelu u kapitalu ili glasačkim pravima (ovisno o tome što je veće). U slučaju unakrsnog vlasništva primjenjuje se veći postotak.

Podacima iz prvog i drugog podstavka dodaje se 100 % podataka svakog poduzeća koje je izravno ili neizravno povezano s dotičnim poduzećem ako ti podaci već nisu uključeni kroz konsolidaciju financijskih izvještaja.

3.   Za potrebe primjene stavka 2. podaci partnerskog poduzeća dotičnog poduzeća dobivaju se iz njihovih financijskih izvještaja i njihovih drugih podataka, i to konsolidiranih ako postoje. Njima se dodaje 100 % podataka poduzeća koja su povezana s tim partnerskim poduzećima, osim ako su podaci iz njihovih financijskih izvještaja već uključeni kroz konsolidaciju.

Za potrebe primjene stavka 2. podaci poduzeća koja su povezana s dotičnim poduzećem dobivaju se iz njihovih financijskih izvještaja i njihovih drugih podataka, i to konsolidiranih ako postoje. Njima se razmjerno dodaju podaci svih mogućih partnerskih poduzeća tog povezanog poduzeća koja se nalaze neposredno uzlazno ili silazno od tog povezanog poduzeća, osim ako su ti podaci već uključeni u konsolidirane financijske izvještaje s postotkom barem razmjernim postotku utvrđenom u stavku 2. drugom podstavku.

4.   Ako se u konsolidiranim financijskim izvještajima ne nalaze podaci o osoblju za dano poduzeće, brojčani podaci o osoblju dobivaju se razmjernim zbrajanjem podataka njegovih partnerskih poduzeća i dodavanjem podataka njegovih povezanih poduzeća.


PRILOG II.

Informacije o državnim potporama izuzetima na temelju uvjeta ove Uredbe koje se dostavljaju uspostavljenim računalnim sustavom Komisije kako je utvrđeno u članku 11.

Image

Image

Image


PRILOG III.

Odredbe o objavljivanju informacija iz članka 9. stavka 1.

Države članice organiziraju svoja sveobuhvatna web-mjesta o državnim potporama na kojima će se objavljivati informacije iz članka 9. stavka 1. omogućujući jednostavan pristup informacijama.

Informacije se objavljuju u formatu podatkovne tablice, što omogućuje pretraživanje, izdvajanje i jednostavnu objavu podataka na internetu, primjerice u formatu CSV ili XML. Web-mjesto mora biti dostupno svim zainteresiranim stranama bez ograničenja. Za pristup web-mjestu nije potrebna prethodna registracija korisnika.

Objavljuju se sljedeće informacije o pojedinačnim dodjelama kako je utvrđeno u članku 9. stavku 1. točki (c):

naziv korisnika,

identifikacijska oznaka korisnika,

vrsta poduzeća (MSP/veliko poduzeće) na datum dodjele potpore,

regija u kojoj se korisnik nalazi, na drugoj razini NUTS-a (1),

sektor djelatnosti na razini skupine prema NACE-u (2),

element potpore, izražen kao puni iznos u nacionalnoj valuti (3),

instrument potpore (4) (bespovratno sredstvo/subvencija kamatnih stopa, zajam/povratni predujam/nadoknadivo bespovratno sredstvo, jamstvo, porezna pogodnost ili porezno izuzeće, ostalo (navedite)),

datum odobrenja,

cilj potpore,

davatelj potpore.


(1)  NUTS – Nomenklatura prostornih jedinica za statistiku. Regija se uobičajeno utvrđuje na drugoj razini.

(2)  Uredba Vijeća (EEZ) br. 3037/90 od 9. listopada 1990. o statističkoj klasifikaciji gospodarskih djelatnosti u Europskoj zajednici (SL L 293, 24.10.1990., str. 1.).

(3)  Bruto ekvivalent bespovratnog sredstva. Kod poreznih programa taj se iznos može navesti u rasponima utvrđenima u članku 9. stavku 2.

(4)  Ako se potpora dodjeljuje s pomoću više instrumenata potpore, iznos potpore navodi se po instrumentima.


Top