EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R1357

Uredba Komisije (EU) br. 1357/2014 оd 18. prosinca 2014. o zamjeni Priloga III. Direktivi 2008/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o otpadu i stavljaju izvan snage određenih direktiva Tekst značajan za EGP

OJ L 365, 19.12.2014, p. 89–96 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/1357/oj

19.12.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 365/89


UREDBA KOMISIJE (EU) br. 1357/2014

оd 18. prosinca 2014.

o zamjeni Priloga III. Direktivi 2008/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o otpadu i stavljaju izvan snage određenih direktiva

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu 2008/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o otpadu i stavljanju izvan snage određenih direktiva (1), a posebno njezin članak 38. stavak 2.,

budući da:

(1)

U Prilogu III. Direktivi 2008/98/EZ navode se svojstva otpada koja ga čine opasnim.

(2)

U Direktivi 2008/98/EZ navodi se da se klasifikacija otpada kao opasnog treba, među ostalim, temeljiti na zakonodavstvu Unije o kemikalijama, posebno s obzirom na klasifikaciju određenih pripravaka kao opasnih tvari, uključujući granične vrijednosti koncentracija koje se upotrebljavaju u tu svrhu. Nadalje, nužno je održavati sustav u kojem se otpad i opasni otpad klasificiraju u skladu s popisom vrsta otpada kako je posljednji put uspostavljen Odlukom Komisije 2000/532/EZ (2) kako bi se potaknulo usklađena klasifikacija otpada i osiguralo usklađeno određivanje opasnog otpada u Uniji.

(3)

U Prilogu III. Direktivi 2008/98/EZ navodi se da opasna svojstva H 4 („nadražujuće”), H 5 („štetno”), H 6 („toksično” i „vrlo toksično”), H 7 („karcinogeno”), H 8 („nagrizajuće”), H 10 („reproduktivno toksično”), H 11 („mutageno”) H 14 („ekotoksično”) treba dodjeljivati na temelju kriterija utvrđenih Prilogom VI. Direktivi Vijeća 67/548/EEZ (3).

(4)

Prilogom III. Direktivi 2008/98/EZ predviđena je, prema potrebi, primjena graničnih vrijednosti navedenih u Prilogu II. i Prilogu III. Direktivi 1999/45/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (4).

(5)

Direktivu 67/548/EEZ i Direktivu 1999/45/EZ treba staviti izvan snage s učinkom od 1. lipnja 2015. i zamijeniti Uredbom (EZ) br. 1272/2008 (5), čime se odražava tehnološki i znanstveni napredak. Odstupajući od navedenog, obje se direktive mogu primjenjivati na neke smjese do 1. lipnja 2017. ako su razvrstane, označene i pakirane u skladu s Direktivom 1999/45/EZ i stavljene na tržište prije 1. lipnja 2015.

(6)

Treba izmijeniti Prilog III. Direktivi 2008/98/EZ radi odgovarajuće prilagodbe definicija opasnih svojstava njihovim usklađivanjem, prema potrebi, s Uredbom (EZ) br. 1272/2008 i zamjenom upućivanja na Direktivu 67/548/EEZ i Direktivu 1999/45/EZ upućivanjima na Uredbu (EZ) br. 1272/2008.

(7)

Potrebno je izraditi dodatnu studiju kako bi se osigurala dostatna cjelovitost i reprezentativnost i u pogledu informacija o mogućim učincima usklađenja oznake HP 14 „ekotoksično” s Uredbom (EZ) br. 1272/2008.

(8)

Treba preimenovati opasna svojstva H 1 do H 15 definirana Prilogom III. Direktivi 2008/98/EZ u HP 1 do HP 15 kako bi se izbjegla moguća zabuna, odnosno njihova zamjena s oznakama upozorenja određenima Uredbom (EZ) br. 1272/2008.

(9)

Treba izmijeniti nazive prijašnjih opasnih svojstava H 5 („štetno”) i H 6 („toksično”) radi njihova usklađivanja s promjenama u zakonodavstvu o kemikalijama i posebno s novim razredima opasnosti i šiframa kategorija opasnosti određenih Uredbom (EZ) br. 1272/2008.

(10)

Treba uvesti nove nazive za prijašnja opasna svojstva H 12 i H 15 radi osiguravanja usklađenosti s nazivima ostalih opasnih svojstava.

(11)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Odbora predviđenog člankom 39. Direktive 2008/98/EZ,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Prilog III. Direktivi 2008/98/EZ zamjenjuje se tekstom utvrđenim u Prilogu ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama. Primjenjuje se od 1. lipnja 2015.

Sastavljeno u Bruxellesu 18. prosinca 2014.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Direktiva 2008/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 19. studenoga 2008. o otpadu i stavljanju izvan snage određenih direktiva (SL L 312, 22.11.2008., str. 3.).

(2)  Odluka Komisije 2000/532/EZ od 3. svibnja 2000. koja zamjenjuje Odluku 94/3/EZ o popisu otpada u skladu s člankom 1. točkom (a) Direktive Vijeća 75/442/EEZ o otpadu i Odluku Vijeća 94/904/EZ o utvrđivanju popisa opasnog otpada u skladu s člankom 1. stavkom 4. Direktive Vijeća 91/689/EEZ o opasnom otpadu (SL L 226, 6.9.2000., str. 3.).

(3)  Direktiva Vijeća 67/548/EEZ od 27. lipnja 1967. o usklađivanju zakona i drugih propisa u odnosu na razvrstavanje, pakiranje i označivanje opasnih tvari (SL L 196, 16.8.1967., str. 1.).

(4)  Direktiva 1999/45/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 31. svibnja 1999. o usklađivanju zakona i drugih propisa država članica u odnosu na razvrstavanje, pakiranje i označivanje opasnih pripravaka (SL L 200, 30.7.1999., str. 1.).

(5)  Uredba (EZ) br. 1272/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o razvrstavanju, označivanju i pakiranju tvari i smjesa, o izmjeni i stavljanju izvan snage Direktive 67/548/EEZ i Direktive 1999/45/EZ i o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1907/2006 (SL L 353, 31.12.2008., str. 1.).


PRILOG

„PRILOG III.

SVOJSTVA OTPADA KOJA GA ČINE OPASNIM

‚Eksplozivno’: otpad u kojem zbog kemijskih reakcija može doći do proizvodnje plina pri takvim temperaturama i tlaku te takvoj brzini da to može dovesti do štetnih posljedica na okruženje. Obuhvaćeni su pirotehnički otpad, eksplozivan organski peroksidni otpad i eksplozivan samoreagirajući otpad.

Kad otpad sadržava jednu ili više tvari koje su razvrstane u razrede opasnosti i prema šiframa kategorija i šiframa oznaka upozorenja iz tablice 1., otpad se, prema potrebi i razmjerno, u pogledu oznake HP 1 ocjenjuje u skladu s ispitnim metodama. Ako prisutnost tvari, smjese ili nekog dijela ukazuje na eksplozivnost otpada, otpad se klasificira kao opasan oznakom HP 1.

Tablica 1.: Razred opasnosti, šifre kategorija i šifre oznaka upozorenja za sastojke otpada radi njegove klasifikacije kao opasnog oznakom HP 1:

‚Oksidirajuće’: otpad koji može, uglavnom s pomoću kisika, izazvati ili pospješiti zapaljenje drugih materijala.

Kad otpad sadržava jednu ili više tvari koje su razvrstane u razrede opasnosti i prema šiframa kategorija i šiframa oznaka upozorenja iz tablice 2., otpad se, prema potrebi i razmjerno, u pogledu oznake HP 2 ocjenjuje u skladu s ispitnim metodama. Ako prisutnost tvari, smjese ili nekog dijela ukazuje na oksidiranje otpada, otpad se klasificira kao opasan oznakom HP 2.

Tablica 2.: Razred opasnosti i šifre kategorija i šifre oznaka upozorenja radi njegove klasifikacije kao opasnog oznakom HP 2:

‚Zapaljivo’:

—   zapaljiv tekući otpad: tekući otpad s plamištem ispod 60 °C ili otpadno plinsko ulje, dizel i laka loživa ulja s plamištem između > 55 °C i ≤ 75 °C;

—   zapaljive piroforne tekućine i kruti otpad: kruti ili tekući otpad koji se čak i u malim količinama može zapaliti u roku od pet minuta nakon dodira sa zrakom;

—   zapaljiv kruti otpad: kruti otpad koji je lako zapaljiv ili može izazvati ili pospješiti požar trenjem;

—   zapaljiv plinoviti otpad: plinoviti otpad koji u dodiru sa zrakom može planuti pri temperaturi od 20 °C i standardnom tlaku od 101,3 kPa;

—   otpad koji reagira s vodom: otpad koji u dodiru s vodom oslobađa zapaljive plinove u opasnim količinama;

—   ostali zapaljiv otpad: zapaljivi aerosoli, zapaljiv samozagrijavajući otpad, zapaljivi organski peroksidi i zapaljiv samoreagirajući otpad.

Kad otpad sadržava jednu ili više tvari koje su razvrstane u jedan od sljedećih razreda opasnosti i prema šiframa kategorija i šiframa oznaka upozorenja iz tablice 3., otpad se, prema potrebi i razmjerno, ocjenjuje u skladu s ispitnim metodama. Ako prisutnost tvari, smjese ili nekog dijela ukazuje na zapaljivost otpada, otpad se klasificira kao opasan oznakom HP 3.

Tablica 3.: Razred opasnosti i šifre kategorija i šifre oznaka upozorenja za sastojke otpada radi njegove klasifikacije kao opasnog oznakom HP 3:

Razred opasnosti i šifre kategorije

Šifre oznaka upozorenja

Zapalj. plin 1

H220

Zapalj. plin 2

H221

Aerosol 1

H222

Aerosol 2

H223

Zapalj. tekućina 1

H224

Zapalj. tekućina 2

H225

Zapalj. tekućina 3

H226

Zapalj. krutina 1

H228

Zapalj. krutina 2

Samoreag. CD

H242

Samoreag. EF

Organ. peroks. CD

Organ. peroks. F

Pirof. tekućina 1

H250

Pirof. krutina 1

Samozagr. 1

H251

Samozagr. 2

H252

Reakc. s vodom 1

H260

Reakc. s vodom 2

Reakc. s vodom 3

H261

‚Nadražujuće – kožne iritacije i ozljede oka’: otpad u dodiru s kojim mogu nastati kožne iritacije ili koji može izazvati ozljede oka.

Kad otpad sadržava jednu ili više tvari u koncentracijama iznad granične vrijednosti, a koje su razvrstane u jedan od sljedećih razreda opasnosti i prema šiframa kategorija i šiframa oznaka upozorenja, a koncentracijama su jednake graničnoj vrijednosti ili je premašuju, otpad se klasificira kao opasan oznakom HP 4.

Granična vrijednost koja se uzima u obzir pri ocjenjivanju u pogledu razreda opasnosti ‚Nagriz. kožu’ 1A (H314), ‚Nadraž. za kožu’ 2 (H315), ‚Ozlj. oka’ 1 (H318) i ‚Nadraž. oka’ 2 (H319) iznosi 1 %.

Ako je zbroj koncentracija svih tvari koje su razvrstane kao ‚Nagriz. kožu.’ 1A (H314) jednak ili premašuje 1 %, otpad se klasificira kao opasan oznakom HP 4.

Ako je zbroj koncentracija svih tvari koje su razvrstane kao H318 jednak ili premašuje 10 %, otpad se klasificira kao opasan oznakom HP 4.

Ako je zbroj koncentracija svih tvari koje su razvrstane kao H315 i H319 jednak ili premašuje 20 %, otpad se klasificira kao opasan oznakom HP 4.

Treba imati na umu da se otpad koji sadržava tvari razvrstane kao H314 (‚Nagriz. kožu’ kategorije 1A, 1B ili 1C) u količinama koje su jednake ili veće od 5 % klasificira kao opasan oznakom HP 8. HP 4 se ne primjenjuje ako je otpad već klasificiran kao HP 8.

‚Specifična toksičnost za ciljni organ/aspiracijska toksičnost’: otpad koji može izazvati specifičnu toksičnost za ciljni organ uslijed jednokratnog ili ponovljenog izlaganja ili koji može izazvati učinke akutne toksičnosti nakon aspiracije.

Kad otpad sadržava jednu ili više tvari koje su razvrstane u jedan ili više od sljedećih razreda opasnosti i prema šiframa kategorija i šiframa oznaka upozorenja iz tablice 4., a dosegnuta je ili premašena jedna ili više graničnih vrijednosti koncentracija iz tablice 4., otpad se klasificira kao opasan oznakom HP 5. Kad su tvari koje su razvrstane u razred specifične toksičnosti za ciljne organe prisutne u otpadu, pojedinačna tvar mora biti prisutna u graničnoj vrijednosti koncentracije ili iznad nje da bi otpad bio klasificiran kao opasan oznakom HP 5.

Kad otpad sadržava jednu ili više tvari koje su razvrstane kao Aspir. toks. 1, a zbroj tih tvari jednak je graničnoj vrijednosti koncentracija ili je premašuje, otpad se klasificira kao opasan oznakom HP 5 isključivo ako sveukupna kinematička viskoznost (pri 40 °C) ne premašuje 20,5 mm2/s. (1)

Tablica 4.: Razred opasnosti i šifre kategorije i šifre oznaka upozorenja za sastojke otpada i odgovarajuće granične vrijednosti koncentracija radi njegove klasifikacije kao opasnog oznakom HP 5

‚Akutna toksičnost’: otpad koji može izazvati učinke akutne toksičnosti nakon oralne ili dermalne primjene ili inhalacijskim putem.

Ako je zbroj koncentracija svih tvari sadržanih u otpadu koje su razvrstane u razred opasnosti akutne toksičnosti i prema šiframa kategorijama i šiframa oznaka upozorenja iz tablice 5. jednak graničnoj vrijednosti navedenoj u toj tablici ili premašuje, otpad se klasificira kao opasan oznakom HP 6. Ako je u otpadu prisutno više tvari koje su razvrstane kao akutno toksične, zbroj koncentracija potreban je isključivo za tvari koje pripadaju istoj kategoriji opasnosti.

Sljedeće se granične vrijednosti uzimaju u obzir pri ocjenjivanju:

Za akutnu toks. 1, 2 ili 3 (H300, H310, H330, H301, H311, H331): 0,1 %

Za akutnu toks. 4 (H302, H312, H332): 1 %.

Tablica 5.: Razred opasnosti i šifre kategorije i šifre oznaka upozorenja za sastojke otpada i odgovarajuće granične vrijednosti koncentracija radi njegove klasifikacije kao opasnog oznakom HP 6

‚Karcinogeno’: otpad koji izaziva rak ili povećava njegovu pojavnost.

Kad otpad sadržava tvar koja je razvrstana u jedan od sljedećih razreda opasnosti i prema šiframa kategorija i šiframa oznaka upozorenja te koja je jednaka ili premašuje jednu od sljedećih graničnih koncentracija iz tablice 6., otpad se klasificira kao opasan oznakom HP 7. Kad je u otpadu prisutno više tvari koje su razvrstane kao karcinogene, pojedinačna tvar mora biti prisutna u graničnoj vrijednosti koncentracija ili iznad nje da bi otpad bio klasificiran kao opasan oznakom HP 7.

Tablica 6.: Razred opasnosti i šifre kategorije i šifre oznaka upozorenja za sastojke otpada i odgovarajuće granične vrijednosti koncentracija radi njegove klasifikacije kao opasnog oznakom HP 7

‚Nagrizajuće’: otpad u dodiru s kojim može doći do nagrizajućeg djelovanja na kožu.

Kad otpad sadržava jednu ili više tvari koje su razvrstane kao ‚Nagriz. kožu’ kategorije 1A, 1B ili 1C (H314), a zbroj njihovih koncentracija jednak je ili premašuje 5 %, otpad se klasificira kao opasan oznakom HP 8.

Granična vrijednost koja se uzima u obzir pri ocjenjivanju u pogledu razreda opasnosti ‚Nagriz. kožu’ kategorije 1A, 1B, 1C (H314) iznosi 1,0 %.

‚Zarazno’: otpad koji sadržava održive mikroorganizme ili njihove toksine za koje se vjeruje ili se pouzdano zna da uzrokuju bolesti ljudi i drugih živih organizama.

Dodjela oznake HP 9 ocjenjuje se prema pravilima utvrđenim u referentnim dokumentima ili zakonodavstvu u državama članicama.

‚Toksično za reprodukciju’: otpad koji negativno utječe na seksualnu funkciju i plodnost muškaraca i žena te na razvojnu toksičnost potomka.

Kad otpad sadržava tvar koja je razvrstana u jedan od sljedećih razreda opasnosti i prema šiframa kategorija i šiframa oznaka upozorenja te čija je koncentracija jednaka ili premašuje jednu od sljedećih graničnih vrijednosti koncentracija iz tablice 7., otpad se klasificira kao opasan oznakom HP 10. Kad je u otpadu prisutno više tvari koje su razvrstane kao toksične za reprodukciju, pojedinačna tvar mora biti prisutna u graničnoj vrijednosti koncentracija ili iznad nje da bi otpad bio klasificiran kao opasan oznakom HP 10.

Tablica 7.: Razred opasnosti i šifre kategorije i šifre oznaka upozorenja za sastojke otpada i odgovarajuće granične vrijednosti koncentracija radi njegove klasifikacije kao opasnog oznakom HP 10

‚Mutageno’: otpad koji može izazvati mutaciju koja je trajna promjena količine ili strukture genetskog materijala stanice.

Kad otpad sadržava tvar koja je razvrstana u jedan od sljedećih razreda opasnosti i prema šiframa kategorija i šiframa oznaka upozorenja te čija je koncentracija jednaka ili premašuje jednu od sljedećih graničnih vrijednosti koncentracija iz tablice 8., otpad se klasificira kao opasan oznakom HP 11. Kad je u otpadu prisutno više tvari koje su razvrstane kao mutagene, pojedinačna tvar mora biti prisutna u graničnoj vrijednosti koncentracija ili iznad nje da bi otpad bio klasificiran kao opasan oznakom HP 11.

Tablica 8.: Razred opasnosti i šifre kategorije i šifre oznaka upozorenja za sastojke otpada te odgovarajuće granične vrijednosti koncentracija radi njegove klasifikacije kao opasnog oznakom HP 11

‚Oslobađanje akutno toksičnih plinova’: otpad koji u dodiru s vodom ili kiselinom oslobađa akutno toksične plinove (akutna toks. 1, 2 ili 3).

Kad otpad sadržava tvar koja je dodijeljena jednoj od sljedećih dopunskih oznaka upozorenja – EUH029, EUH031 i EUH032, klasificira se kao opasan oznakom HP 12 u skladu s ispitnim metodama ili smjernicama.

‚Senzibilizirajuće’: otpad koji sadržava jednu ili više tvari za koje se zna da imaju sposobnost izazvati reakciju senzibilizacije (preosjetljivosti) kože ili dišnih organa.

Kad otpad sadržava tvar koja je razvrstana kao senzibilizirajuća i dodijeljena oznaci upozorenja H317 ili H334, a jedna je pojedinačna tvar jednaka graničnoj vrijednosti koncentracije od 10 % ili je premašuje, otpad se klasificira kao opasan oznakom HP 13.

‚Ekotoksično’: otpad koji predstavlja ili može predstavljati neposredne ili odgođene rizike za jedan ili više sektora okoliša.

‚Otpad koji može imati prethodno navedena opasna svojstva koja izvorni otpad nije izravno pokazivao’. Kad otpad sadržava jednu ili više tvari dodijeljenih jednoj od oznaka upozorenja ili dopunskih oznaka upozorenja iz tablice 9., otpad se klasificira kao opasan oznakom HP 15, osim ako je otpad u takvu obliku da ni u kojim uvjetima ne može ispoljiti eksplozivna ili potencijalno eksplozivna svojstva.

Tablica 9.: Oznake upozorenja i dopunske oznake upozorenja za sastojke otpada radi njegove klasifikacije kao opasnog oznakom HP 15:

K tomu, države članice mogu označiti otpad kao opasan oznakom HP 15 na temelju drugih primjenjivih kriterija, poput ocjenjivanja eluata.

Napomena

Opasno svojstvo HP 14 dodjeljuje se na temelju kriterija utvrđenih Prilogom VI. Direktivi Vijeća 67/548/EEZ.

Ispitne metode

Metode koje treba upotrebljavati opisane su u Uredbi Vijeća (EZ) br. 440/2008 (2) i drugim relevantnim napomenama Europskog odbora za normizaciju ili drugim međunarodno priznatim ispitnim metodama i smjernicama.”


(1)  Kinematička viskoznost određuje se isključivo za tekućine.

(2)  Uredba Komisije (EZ) br. 440/2008 od 30. svibnja 2008. o utvrđivanju ispitnih metoda u skladu s Uredbom (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH) (SL L 142, 31.5.2008., str. 1.).


Top