Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0885

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 885/2014 оd 13. kolovoza 2014. o utvrđivanju posebnih uvjeta koji se primjenjuju na uvoz okre i listova karija iz Indije i stavljanju izvan snage Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 91/2013 Tekst značajan za EGP

OJ L 242, 14.8.2014, p. 20–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 07/12/2018; stavljeno izvan snage 32018R1660

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/885/oj

14.8.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 242/20


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 885/2014

оd 13. kolovoza 2014.

o utvrđivanju posebnih uvjeta koji se primjenjuju na uvoz okre i listova karija iz Indije i stavljanju izvan snage Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 91/2013

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 178/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. siječnja 2002. o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane (1), a posebno njezin članak 53. stavak 1. točku (b) podtočku ii.,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 882/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o službenim kontrolama koje se provode radi provjeravanja poštivanja propisa o hrani i hrani za životinje te propisa o zdravlju i dobrobiti životinja (2), a posebno njezin članak 15. stavak 5.,

budući da:

(1)

Člankom 53. Uredbe (EZ) br. 178/2002 predviđa se mogućnost usvajanja hitnih mjera Unije za hranu za životinje i hranu koja se uvozi iz treće zemlje kako bi se zaštitilo zdravlje ljudi, zdravlje životinja i okoliš, u slučaju kada se rizik ne može na zadovoljavajući način suzbiti mjerama koje države članice poduzimaju samostalno.

(2)

Uredbom Komisije (EZ) br. 669/2009 (3) utvrđuje se povećana razina službenih kontrola uvoza određene hrane za životinje i hrane neživotinjskoga podrijetla.

(3)

Između ostalog, povećana učestalost službenih kontrola pri uvozu već je više od dvije godine uspostavljena za listove karija i skoro dvije godine za okru iz Indije u pogledu ostataka pesticida.

(4)

Rezultati povećane učestalosti kontrola ukazuju na stalnu veliku učestalost neusklađenosti s najvišim dopuštenim razinama ostataka pesticida utvrđenima u zakonodavstvu Unije te su nekoliko puta uočene veoma velike razine. Ti rezultati dokazuju da uvoz te hrane predstavlja opasnost za zdravlje ljudi. Po isteku tog razdoblja povećane učestalosti kontrola na granicama Unije nije se moglo uočiti da je došlo do poboljšanja stanja. Nadalje, indijska tijela nisu dostavila nikakav konkretan i zadovoljavajući plan aktivnosti za ispravljanje propusta i nedostataka u proizvodnim sustavima i sustavima kontrole, unatoč izričitom zahtjevu Europske komisije.

(5)

Kako bi se zaštitilo zdravlje ljudi u Uniji, bilo je potrebno predvidjeti dodatna jamstva u pogledu navedene hrane iz Indije. Provedbenom uredbom Komisije (EU) br. 91/2013 (4) bilo je stoga propisano da bi uz sve pošiljke listova karija i okre iz Indije trebalo priložiti certifikat u kojem se navodi da su proizvodi uzorkovani i analizirani na prisutnost ostataka pesticida te da je utvrđeno da su u skladu sa zakonodavstvom Unije.

(6)

Kako bi se osigurala učinkovita organizacija i određeni stupanj usklađenosti kontrola uvoza na razini Unije u vezi s prisutnošću aflatoksina u određenoj hrani za životinje i hrani iz određenih trećih zemalja, primjereno je jednom Uredbom obuhvatiti svu hranu za životinje i hranu iz određenih trećih zemalja koje podliježu posebnim uvjetima zbog prisutnosti aflatoksina. Stoga bi odredbe u pogledu kikirikija iz Indije i Gane i sjemenki lubenice iz Nigerije trebalo uklopiti u jednu Uredbu s odredbama predviđenima u Uredbi Komisije (EZ) br. 1152/2009 (5).

(7)

Kako bi se osigurala učinkovita organizacija i određeni stupanj usklađenosti kontrola uvoza na razini Unije, primjereno je u ovoj Uredbi predvidjeti kontrolne postupke za fizičku kontrolu prisutnosti ostataka pesticida na listovima karija i na okri iz Indije koji su istovjetni postojećim mjerama predviđenima u Uredbi (EZ) br. 669/2009.

(8)

Uzorkovanje i analizu pošiljaka trebalo bi obavljati u skladu s odgovarajućim zakonodavstvom Unije. Najviše dopuštene razine ostataka pesticida utvrđene su Uredbom (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća (6). Odredbe o uzorkovanju za službenu kontrolu ostataka pesticida utvrđene su Direktivom Komisije 2002/63/EZ (7).

(9)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Područje primjene

1.   Ova se Uredba primjenjuje na pošiljke sljedeće hrane obuhvaćene oznakama KN i pododjeljcima TARIC određenima u Prilogu I.:

(a)

okre (hrana, svježa i zamrznuta) podrijetlom ili poslane iz Indije;

(b)

listova karija (hrana, svježe začinsko bilje) podrijetlom ili poslanih iz Indije.

2.   Ova se Uredba primjenjuje i na složenu hranu koja sadrži bilo koju hranu iz stavka 1. u količini većoj od 20 %.

3.   Ova se Uredba ne primjenjuje na pošiljke hrane iz stavaka 1. i 2. koje su namijenjene privatnoj osobi isključivo za osobnu potrošnju i uporabu. U slučaju dvojbe, teret dokaza leži na primatelju pošiljke.

Članak 2.

Definicije

Za potrebe ove Uredbe primjenjuju se definicije utvrđene u člancima 2. i 3. Uredbe (EZ) br. 178/2002, članku 2. Uredbe (EZ) br. 882/2004 i članku 3. Uredbe (EZ) br. 669/2009.

U smislu ove Uredbe, pošiljka odgovara seriji kako je navedeno u Direktivi 2002/63/EZ.

Članak 3.

Uvoz u Uniju

Pošiljke hrane iz članka 1. stavaka 1. i 2. smiju se uvoziti u Uniju samo u skladu s postupcima utvrđenima u ovoj Uredbi.

Pošiljke takve hrane mogu ući u Uniju samo preko određenog mjesta ulaska (OMU).

Članak 4.

Rezultati uzorkovanja i analize

1.   Pošiljkama hrane iz članka 1. stavaka 1. i 2. prilažu se rezultati uzorkovanja i analize koje su provela nadležna tijela države podrijetla ili države iz koje je pošiljka poslana ako to nije država podrijetla, kako bi se provjerila usklađenost sa zakonodavstvom Unije o najvišim dopuštenim razinama ostataka pesticida, za hranu iz članka 1. stavka 1. točaka (a) i (b), uključujući složenu hranu koja sadrži takvu hranu u količini većoj od 20 %.

2.   Uzorkovanje iz stavka 1. mora se za ostatke pesticida provesti u skladu s Direktivom 2002/63/EZ.

Članak 5.

Zdravstveni certifikat

1.   Uz pošiljke se prilaže i zdravstveni certifikat u skladu s obrascem određenim u Prilogu II.

2.   Zdravstveni certifikat popunjava, potpisuje i ovjerava ovlašteni predstavnik nadležnog tijela države podrijetla ili nadležnog tijela države iz koje je pošiljka poslana ako to nije država podrijetla.

3.   Zdravstveni certifikat sastavlja se na službenom jeziku ili na jednom od službenih jezika države članice u kojoj se nalazi određeno mjesto ulaska. Međutim, država članica može za sastavljanje zdravstvenog certifikata dopustiti uporabu drugog službenog jezika Unije.

4.   Zdravstveni certifikat vrijedi samo četiri mjeseca od datuma izdavanja.

Članak 6.

Označivanje

Svaka pošiljka hrane iz članka 1. stavaka 1. i 2. označuje se identifikacijskom oznakom koja odgovara identifikacijskoj oznaci navedenoj na dokumentu o rezultatima uzorkovanja i analize iz članka 4. i na zdravstvenom certifikatu iz članka 5. Svaka pojedina vreća ili drugi oblik pakiranja iz pošiljke označuje se tom identifikacijskom oznakom.

Članak 7.

Prethodna obavijest o pošiljkama

1.   Subjekti u poslovanju s hranom ili njihovi predstavnici dostavljaju nadležnim tijelima na određenom mjestu ulaska prethodnu obavijest o predviđenom datumu i vremenu fizičkog dolaska pošiljaka hrane iz članka 1. stavaka 1. i 2. te o vrsti pošiljke.

2.   Za potrebne prethodne obavijesti, popunjavaju dio I. zajedničkog uvoznog dokumenta (ZUD) i taj dokument šalju nadležnom tijelu na određenom mjestu ulaska najmanje jedan radni dan prije fizičkog dolaska pošiljke.

3.   Pri popunjavanju ZUD-a u skladu s ovom Uredbom, subjekti u poslovanju s hranom uzimaju u obzir upute o popunjavanju ZUD-a utvrđene u Prilogu II. Uredbi (EZ) br. 669/2009 za hranu iz članka 1. stavka 1. točaka (a) i (b) ove Uredbe, uključujući složenu hranu koja sadrži takvu hranu u količini većoj od 20 %.

Članak 8.

Službene kontrole

1.   Nadležno tijelo na određenom mjestu ulaska pregledava isprave za svaku pošiljku hrane iz članka 1. stavaka 1. i 2. kako bi provjerilo usklađenost sa zahtjevima utvrđenima u člancima 4. i 5.

2.   Identifikacijske i fizičke provjere hrane iz članka 1. stavka 1. točaka (a) i (b) i s njom povezane složene hrane iz članka 1. stavka 2. ove Uredbe provode se u skladu s člancima 8., 9. i 19. Uredbe (EZ) br. 669/2009 s učestalošću određenom u Prilogu I. ovoj Uredbi.

3.   Nakon provedenih provjera, nadležna tijela:

(a)

popunjavaju odgovarajuće unose u dijelu II. ZUD-a;

(b)

spajaju rezultate uzorkovanja i analize provedenih u skladu sa stavkom 2. ovog članka;

(c)

određuju referentni broj ZUD-a i upisuju ga u ZUD;

(d)

ovjeravaju pečatom i potpisuju izvornik ZUD-a;

(e)

izrađuju i zadržavaju presliku ovjerenog i potpisanog ZUD-a.

4.   Izvornik ZUD-a i zdravstvenog certifikata te rezultati uzorkovanja i analize iz članka 4. prilažu se uz pošiljku tijekom prijevoza sve do njezinog puštanja u slobodni promet. Ako se u slučaju hrane iz članka 1. stavaka 1. i 2. odobri daljnji prijevoz pošiljke dok se čekaju rezultati fizičkih provjera, u tu se svrhu izdaje ovjerena preslika izvornika ZUD-a.

Članak 9.

Dijeljenje pošiljke na više dijelova

1.   Pošiljke se ne smiju dijeliti na više dijelova sve dok se ne dovrše službene kontrole i dok nadležna tijela u cijelosti ne popune ZUD kako je predviđeno u članku 8.

2.   U slučaju naknadnog dijeljenja pošiljke, ovjerena preslika ZUD-a mora se priložiti uz svaki dio pošiljke tijekom prijevoza, sve do puštanja u slobodni promet.

Članak 10.

Puštanje u slobodni promet

Za puštanje pošiljaka u slobodni promet, subjekti u poslovanju s hranom ili njihov predstavnik moraju carinskim tijelima (u fizičkom ili elektroničkom obliku) predočiti ZUD koji je nadležno tijelo propisno popunilo nakon što su obavljene sve službene kontrole. Carinska tijela puštaju pošiljku u slobodan promet samo ako je u polju II.14. navedena povoljna odluka nadležnog tijela te ako je potpisana u polju II.21. ZUD-a.

Članak 11.

Neusklađenost

Ako se službenim kontrolama utvrdi neusklađenost s odgovarajućim zakonodavstvom Unije, nadležno tijelo popunjava dio III. ZUD-a i poduzimaju se mjere u skladu s člancima 19., 20. i 21. Uredbe (EZ) br. 882/2004.

Članak 12.

Izvješća

Države članice svaka tri mjeseca dostavljaju Komisiji izvješće o svim rezultatima analiza iz službenih kontrola pošiljaka hrane provedenih u skladu s ovom Uredbom. To se izvješće dostavlja tijekom mjeseca koji slijedi nakon svakog tromjesečja.

U izvješću se navode sljedeći podaci:

broj uvezenih pošiljaka,

broj pošiljaka iz kojih su uzeti uzorci za analizu,

rezultati provjera kako je predviđeno u članku 8. stavku 2.

Članak 13.

Troškovi

Sve troškove koji proizlaze iz službenih kontrola, uključujući uzorkovanje, analizu, skladištenje, kao i mjera poduzetih u slučaju neusklađenosti, snose subjekti u poslovanju s hranom.

Članak 14.

Stavljanje izvan snage

Provedbena uredba (EU) br. 91/2013 stavlja se izvan snage.

Članak 15.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu trećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 13. kolovoza 2014.

Za Komisiju

Predsjednik

José Manuel BARROSO


(1)  SL L 31, 1.2.2002., str. 1.

(2)  SL L 165, 30.4.2004., str. 1.

(3)  Uredba Komisije (EZ) br. 669/2009 od 24. srpnja 2009. o provedbi Uredbe (EZ) br. 882/2004 Europskog parlamenta i Vijeća s obzirom na povećanu razinu službenih kontrola uvoza određene hrane za životinje i hrane neživotinjskoga podrijetla te o izmjeni Odluke 2006/504/EZ (SL L 194, 25.7.2009., str. 11.).

(4)  Provedbena uredba Komisije (EU) br. 91/2013 od 31. siječnja 2013. o utvrđivanju posebnih uvjeta koji se primjenjuju na uvoz kikirikija iz Gane i Indije, okre i listova karija iz Indije te sjemenki lubenice iz Nigerije i o izmjeni uredaba (EZ) br. 669/2009 i (EZ) br. 1152/2009 (SL L 33, 2.2.2013., str. 2.).

(5)  Uredba Komisije (EZ) br. 1152/2009 od 27. studenoga 2009. o uvođenju posebnih uvjeta kojima se uređuje uvoz neke hrane iz određenih trećih zemalja zbog rizika od kontaminiranosti aflatoksinima te o stavljanju izvan snage Odluke 2006/504/EZ (SL L 313, 28.11.2009., str. 40.).

(6)  Uredba (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. veljače 2005. o maksimalnim razinama ostataka pesticida u ili na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog podrijetla i o izmjeni Direktive Vijeća 91/414/EEZ (SL L 70, 16.3.2005., str. 1.).

(7)  Direktiva Komisije 2002/63/EZ od 11. srpnja 2002. o utvrđivanju metoda Zajednice za uzimanje uzoraka za službenu kontrolu ostataka pesticida u i na proizvodima biljnog i životinjskog podrijetla i o stavljanju izvan snage Direktive 79/700/EEZ (SL L 187, 16.7.2002., str. 30.).


PRILOG I.

Hrana neživotinjskog podrijetla koja podliježe mjerama predviđenima u ovoj Uredbi:

Hrana za životinje i hrana

(predviđena uporaba)

Oznaka KN (1)

Pododjeljak TARIC

Zemlja podrijetla

Opasnost

Učestalost fizičkih i identifikacijskih pregleda (%)

Okra

(Hrana – svježa i zamrznuta)

ex 0709 99 90

20

Indija (IN)

Ostaci pesticida analizirani višestrukim metodama za ostatke temeljenima na GC-MS i LC-MS tehnici ili pojedinačnim metodama za ostatke (2)

20

Listovi karija (Bergera/Murraya koenigii)

(Hrana – začinsko bilje – svježe sušeno i zamrznuto)

ex 1211 90 86

10

Indija (IN)

Ostaci pesticida analizirani višestrukim metodama za ostatke temeljenima na GC-MS i LC-MS tehnici ili pojedinačnim metodama za ostatke (3)

20


(1)  U slučaju kada je potrebno ispitati samo određene proizvode pod bilo kojom oznakom KN a u robnoj nomenklaturi ne postoji nikakva posebna potpodjela pod tom oznakom, tada se oznaka KN obilježava s „ex”.

(2)  Certificiranje u zemlji podrijetla i kontrola pri uvozu od strane država članica kako bi se osigurala usklađenost s Uredbom (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. veljače 2005. o maksimalnim razinama ostataka pesticida u ili na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog podrijetla i o izmjeni Direktive Vijeća 91/414/EEZ (SL L 70, 16.3.2005., str. 1.), posebno ostaci: acefata, metamidofosa, triazofosa, endosulfana, monokrotofosa, metomila, tiodikarba, diafentiurona, tiametoksama, fipronila, oksamila, acetamipirida, indoksakarba, mandipropamida.

(3)  Certificiranje u zemlji podrijetla i kontrola pri uvozu od strane država članica kako bi se osigurala usklađenost s Uredbom (EZ) br. 396/2005, posebno ostaci: triazofosa, oksidemeton-metila, klorpirifosa, acetamiprida, tiametoksama, klotianidina, metamidofosa, acefata, propargita, monokrotofosa.


PRILOG II.

Image


Top