EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0828

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 828/2014 оd 30. srpnja 2014. o zahtjevima za informiranje potrošača o odsutnosti ili smanjenoj prisutnosti glutena u hrani Tekst značajan za EGP

OJ L 228, 31.7.2014, p. 5–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 31/07/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/828/oj

31.7.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 228/5


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 828/2014

оd 30. srpnja 2014.

o zahtjevima za informiranje potrošača o odsutnosti ili smanjenoj prisutnosti glutena u hrani

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1169/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2011. o informiranju potrošača o hrani (1), a posebno njezin članak 36. stavak 3. točku (d),

budući da:

(1)

Osobe oboljele od celijakije boluju od trajne intolerancije na gluten. Pšenica (tj. sve vrste Triticum, poput durum (tvrde) pšenice, pira i pšenice khorasan), raž i ječam vrste su žitarica koje prema znanstvenim spoznajama sadržavaju gluten. Gluten prisutan u tim žitaricama može kod osoba intolerantnih na gluten prouzročiti razna štetna djelovanja na zdravlje. Stoga te osobe trebaju izbjegavati konzumaciju glutena.

(2)

Informacije o odsutnosti ili smanjenoj prisutnosti glutena u hrani trebale bi osobama intolerantnim na gluten pomoći da prepoznaju i odaberu raznovrsnu prehranu kada se hrane unutar ili izvan kuće.

(3)

Uredbom Komisije (EZ) br. 41/2009 (2) utvrđuju se usklađena pravila o informiranju potrošača u pogledu odsutnosti („bez glutena”) ili smanjene prisutnosti glutena („vrlo mali sadržaj glutena”) u hrani. Znanstveni podaci temelj su za pravila te Uredbe i njima se jamči da se potrošači neće dovesti u zabludu ili zbunjivati informacijama u pogledu odsutnosti ili smanjene prisutnosti glutena u hrani koje se pružaju na različitim osnovama.

(4)

U kontekstu revizije zakonodavstva o hrani namijenjenoj za posebne prehrambene potrebe Uredbom (EU) br. 609/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (3) stavlja se izvan snage Uredba (EZ) br. 41/2009 od 20. srpnja 2016. Trebalo bi osigurati da se u skladu sa zahtjevima utvrđenima u članku 36. stavku 2. Uredbe (EU) br. 1169/2011 informacije o odsutnosti ili smanjenoj prisutnosti glutena u hrani nakon tog datuma i dalje pružaju na temelju odgovarajućih znanstvenih podataka te da se ne pružaju na različitim osnovama, čime bi se potrošače moglo dovesti u zabludu ili ih zbuniti. Stoga je u Uniji potrebno zadržati jednake uvjete za primjenu tih zahtjeva za informacije o hrani koje pružaju gospodarski subjekti u poslovanju s hranom u pogledu odsutnosti ili smanjene prisutnosti glutena u hrani, a ti se uvjeti trebaju temeljiti na Uredbi (EZ) br. 41/2009.

(5)

Određena hrana posebno se proizvodi, priređuje i/ili prerađuje s ciljem smanjenja sadržaja glutena jednog ili više sastojaka koji sadržavaju gluten ili radi zamjene sastojaka koji sadržavaju gluten drugim sastojcima koji su prirodno bez glutena. Ostala se hrana proizvodi isključivo od sastojaka koji su prirodno bez glutena.

(6)

Odstranjivanje glutena iz žitarica koje sadržavaju gluten povezano je sa znatnim tehničkim teškoćama i ekonomskim troškovima te je pri uporabi takvih žitarica vrlo teško proizvesti hranu koja je u potpunosti bez glutena. Stoga mnogo hrane koja se nalazi na tržištu i koja je posebno prerađena s ciljem smanjenja sadržaja glutena jednog ili više sastojaka koji sadržavaju gluten može sadržavati manje količine rezidua glutena.

(7)

Većina osoba intolerantnih na gluten može u svoju prehranu uključiti zob bez ikakvih štetnih posljedica po svoje zdravlje. To je predmet stalnih studija i ispitivanja koja provode znanstvene zajednice. Međutim, veći je problem kontaminacija zobi pšenicom, raži ili ječmom do koje može doći za vrijeme žetve, prijevoza, skladištenja i prerade. Stoga je potrebno voditi računa o opasnosti od kontaminacije glutenom proizvoda koji sadržavaju zob kada je riječ o odgovarajućim informacijama o tim prehrambenim proizvodima koje pružaju gospodarski subjekti u poslovanju s hranom.

(8)

Neke osobe intolerantne na gluten mogu ga do određene granice podnositi u promjenjivim malim količinama. Kako bi se pojedinim osobama omogućilo da na tržištu nađu različite vrste hrane koja odgovara njihovim potrebama i njihovim granicama osjetljivosti, treba biti moguć izbor proizvoda s različitim niskim količinama glutena u takvim utvrđenim granicama. Važno je, međutim, da su različiti proizvodi odgovarajuće označeni kako bi se osiguralo da ih osobe intolerantne na gluten pravilno upotrebljavaju, a s tim u vezi i potaknula kampanja informiranja u državama članicama.

(9)

Potrebno je omogućiti da se hrana, koja se posebno proizvodi, priređuje i/ili prerađuje s ciljem smanjenja sadržaja glutena jednog ili više sastojaka koji sadržavaju gluten ili radi zamjene sastojaka koji sadržavaju gluten drugim sastojcima koji su prirodno bez glutena, označuje navodom koji upućuje na odsutnost glutena („bez glutena”) ili na smanjenu prisutnost glutena („vrlo mali sadržaj glutena”) u skladu s odredbama utvrđenima ovom Uredbom. Također je potrebno omogućiti da se toj hrani priloži izjava kojom se potrošači obavješćuju o tome da je posebno formulirana za osobe intolerantne na gluten.

(10)

Također je potrebno omogućiti da se hrana koja sadržava sastojke koji su prirodno bez glutena označuje navodom koji upućuje na odsutnost glutena u skladu s odredbama utvrđenima ovom Uredbom i to pod uvjetom da se poštuju opći uvjeti o praksama poštenog informiranja utvrđeni Uredbom (EU) br. 1169/2011. Posebno, informacije o hrani ne smiju biti obmanjujuće upućivanjem na posebne karakteristike hrane kada u stvarnosti sva slična hrana posjeduje te karakteristike.

(11)

Direktivom Komisije 2006/141/EZ (4) zabranjuje se uporaba sastojaka koji sadržavaju gluten u proizvodnji početne i prijelazne hrane za dojenčad. Stoga je uporabu izjava „vrlo mali sadržaj glutena” ili „bez glutena” za davanje informacija o takvim proizvodima potrebno zabraniti, s obzirom na to da se u skladu s ovom Uredbom te izjave upotrebljavaju za navod sadržaja glutena koji ne prelazi 100 mg/kg odnosno 20 mg/kg.

(12)

U smislu ove Uredbe potrebno je primjereno uzeti u obzir Codexov standard za hranu za posebne prehrambene potrebe za osobe intolerantne na gluten (5).

(13)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za prehrambeni lanac i zdravlje životinja,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Područje primjene i predmet

Ova Uredba primjenjuje se na informiranje potrošača o odsutnosti ili smanjenoj prisutnosti glutena u hrani.

Članak 2.

Definicije

U smislu ove Uredbe primjenjuju se sljedeće definicije:

(a)

„gluten” znači proteinska frakcija pšenice, raži, ječma, zobi ili njihovih hibridnih vrsta i derivata na koju su neke osobe intolerantne, a koji su netopljivi u vodi i u 0,5 M otopini natrijeva klorida;

(b)

„pšenica” znači sve vrste Triticum.

Članak 3.

Informiranje potrošača

1.   Kada se za pružanje informacija potrošačima o odsutnosti ili smanjenoj prisutnosti glutena u hrani upotrebljavaju izjave, te informacije daju se samo putem izjava i u skladu s uvjetima utvrđenima u Prilogu.

2.   Informacijama o hrani iz stavka 1. može se priložiti izjava „prikladna za osobe intolerantne na gluten” ili „prikladna za osobe s celijakijom”.

3.   Informacijama o hrani iz stavka 1. može se priložiti izjava „posebno formulirana za osobe intolerantne na gluten” ili „posebno formulirana za osobe s celijakijom” ako se hrana posebno proizvodi, priređuje i/ili prerađuje radi:

(a)

smanjenja sadržaja glutena jednog ili više sastojaka koji sadržavaju gluten ili;

(b)

zamjene sastojaka koji sadržavaju gluten drugim sastojcima koji su prirodno bez glutena.

Članak 4.

Početna i prijelazna hrana za dojenčad

Zabranjeno je informiranje o hrani u pogledu odsutnosti ili smanjene prisutnosti glutena u početnoj i prijelaznoj hrani za dojenčad, kako je utvrđeno Direktivom 2006/141/EZ.

Članak 5.

Stupanje na snagu i primjena

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 20. srpnja 2016.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 30. srpnja 2014.

Za Komisiju

Predsjednik

Jose Manuel BARROSO


(1)  SL L 304, 22.11.2011., str. 18.

(2)  Uredba Komisije (EZ) br. 41/2009 od 20. siječnja 2009. o sastavu i označivanju hrane prikladne za osobe intolerantne na gluten (SL L 16, 21.1.2009., str. 3.).

(3)  Uredba (EU) br. 609/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. lipnja 2013. o hrani za dojenčad i malu djecu, hrani za posebne medicinske potrebe i zamjeni za cjelodnevnu prehranu pri redukcijskoj dijeti i stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 92/52/EEZ, direktiva Komisije 96/8/EZ, 1999/21/EZ, 2006/125/EZ i 2006/141/EZ, Direktive 2009/39/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i uredbi Komisije (EZ) br. 41/2009 i (EZ) br. 953/2009 (SL L 181, 29.6.2013., str. 35.).

(4)  Direktiva Komisije 2006/141/EZ od 22. prosinca 2006. o početnoj i prijelaznoj hrani za dojenčad i izmjeni Direktive 1999/21/EZ (SL L 401, 30.12.2006., str. 1.).

(5)  CODEX STAN 118-1979.


PRILOG

Izjave o odsutnosti ili smanjenoj prisutnosti glutena u hrani koje je dopušteno navoditi i njihovi uvjeti

A.   Opći uvjeti

BEZ GLUTENA

Izjavu „bez glutena” dopušteno je navesti samo ako je sadržaj glutena u hrani kao gotovom proizvodu manji od 20 mg/kg.

VRLO MALI SADRŽAJ GLUTENA

Izjavu „vrlo mali sadržaj glutena” dopušteno je navesti samo ako hrana, koja se sastoji ili sadržava jedan ili više sastojaka proizvedenih od pšenice, raži, ječma, zobi ili njihovih hibridnih vrsta koji su posebno prerađeni s ciljem smanjenja količine glutena, ne sadržava količinu glutena višu od 100 mg/kg u gotovom proizvodu.

B.   Dodatni zahtjevi za hranu koja sadržava zob

Zob koju sadržava hrana koja se prezentira kao hrana bez glutena ili s vrlo malim sadržajem glutena mora se proizvoditi, priređivati i/ili prerađivati na način kojim se sprečava kontaminacija pšenicom, raži, ječmom ili njihovim hibridnim vrstama, a količina glutena u takvoj zobi ne smije biti viša od 20 mg/kg.


Top