Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0666

Delegirana uredba Komisije (EU) br. 666/2014 оd 12. ožujka 2014. o uspostavi materijalnih zahtjeva za sustav inventara Unije i uzimanju u obzir promjena potencijala globalnog zagrijavanja i međunarodno dogovorenih smjernica za inventare u skladu s Uredbom (EU) br. 525/2013 Europskog parlamenta i Vijeća Tekst značajan za EGP

OJ L 179, 19.6.2014, p. 26–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2014/666/oj

19.6.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 179/26


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 666/2014

оd 12. ožujka 2014.

o uspostavi materijalnih zahtjeva za sustav inventara Unije i uzimanju u obzir promjena potencijala globalnog zagrijavanja i međunarodno dogovorenih smjernica za inventare u skladu s Uredbom (EU) br. 525/2013 Europskog parlamenta i Vijeća

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 525/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. svibnja 2013. o mehanizmu za praćenje i izvješćivanje o emisijama stakleničkih plinova i za izvješćivanje o drugim informacijama u vezi klimatskih promjena na nacionalnoj razini i razini Unije te stavljanju izvan snage Odluke br. 280/2004/EZ (1), a posebno njezin članak 6. stavak 2. i članak 7. stavak 6. točku (b),

budući da:

(1)

Mehanizam za praćenje i izvješćivanje o emisijama stakleničkih plinova potreban je kako bi se omogućila procjena stvarnog napretka prema ispunjenju obveza Unije i država članica u pogledu ograničavanja ili smanjenja svih emisija stakleničkih plinova na temelju Okvirne konvencije Ujedinjenih naroda o promjeni klime (UNFCCC) odobrene Odlukom Vijeća 94/69/EZ (2), njezina Kyotskog protokola odobrenog Odlukom Vijeća 2002/358/EZ (3) i skupa pravnih akata Unije donesenih 2009. pod zajedničkim nazivom „klimatsko-energetski paket”.

(2)

Odlukom 19/CMP.1 Konferencije stranaka UNFCCC-a koja služi kao sastanak stranaka Kyotskog protokola utvrđuju se smjernice za nacionalne sustave koje bi strane trebale primjenjivati. Stoga treba utvrditi pravila o sustavu inventara Unije kako bi se ispunile obveze nastale na temelju te Odluke, čime bi se osigurale pravovremenost, transparentnost, točnost, dosljednost, usporedivost i potpunost izvješćivanja o emisijama stakleničkih plinova tajništvu UNFCCC-a.

(3)

Kako bi se osigurala kvaliteta sustava inventara Unije, potrebno je utvrditi daljnja pravila o programu osiguranja i kontrole kvalitete Unijina inventara stakleničkih plinova.

(4)

Kako bi se osigurala potpunost inventara Unije u skladu sa smjernicama za pripremanje nacionalnih inventara stakleničkih plinova, potrebno je omogućiti metodologije i podatke koje će Komisija upotrijebiti pri pripremi procjena za podatke koji nedostaju u inventaru neke države članice uz savjetovanje i u uskoj suradnji s predmetnom državom članicom u skladu s člankom 9. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 525/2013.

(5)

Kako bi se osigurala pravovremena i učinkovita provedba obveza Unije u okviru Kyotskog protokola uz UNFCCC, potrebno je odrediti rokove za suradnju i koordinaciju između država članica i Unije tijekom postupka godišnjeg izvješćivanja i revizije UNFCCC-a.

(6)

U obzir treba uzeti promjene vrijednosti potencijala globalnog zagrijavanja i međunarodno dogovorene smjernice za nacionalne inventare antropogenih emisija iz izvora i uklanjanja s pomoću odljeva u skladu s bitnim odlukama koje su donijela tijela UNFCCC-a i Kyotskog protokola.

(7)

Kako bi se osigurala dosljednost s provedbom zahtjeva za praćenje i izvješćivanje u okviru UNFCCC-a i Kyotskog protokola, ova bi se Uredba trebala primjenjivati od 1. siječnja 2015.

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Predmet

1.   Unijin inventar stakleničkih plinova zbroj je emisija stakleničkih plinova iz država članica izvora i njihova uklanjanja s pomoću odljeva za područje Europske unije u skladu s člankom 52. Ugovora o Europskoj uniji te se uspostavlja na temelju inventara stakleničkih plinova država članica, kako su one izvijestile u skladu s člankom 7. Uredbe (EU) br. 525/2013 za cijeli vremenski slijed godina inventara.

2.   Ovom se Uredbom utvrđuju pravila o zahtjevima za sustav inventara Unije i dalje određuju pravila pripreme Unijina inventara stakleničkih plinova i upravljanja tim inventarom, uključujući pravila o suradnji s državama članicama tijekom postupka godišnjeg izvješćivanja i revizije inventara na temelju Okvirne konvencije Ujedinjenih naroda o promjeni klime.

3.   Ovom se Uredbom utvrđuju i pravila u pogledu vrijednosti potencijala globalnog zagrijavanja i međunarodno dogovorenih smjernica za inventare kojima se države članice i Komisija trebaju služiti pri utvrđivanju inventara stakleničkih plinova i izvješćivanju o tim inventarima.

Članak 2.

Unijin inventar stakleničkih plinova

1.   Pri pripremi Unijina inventara stakleničkih plinova i upravljanju tim inventarom Komisija će nastojati osigurati:

(a)

potpunost Unijina inventara stakleničkih plinova primjenom postupka utvrđenog u članku 9. stavku 2. Uredbe (EU) br. 525/2013.;

(b)

da se Unijinim inventarom stakleničkih plinova pruža transparentna agregacija emisija stakleničkih plinova država članica i njihova uklanjanja s pomoću odljeva te da se u njemu transparentno odražava kako se emisijama i uklanjanju s pomoću odljeva država članica doprinosi Unijinu inventaru stakleničkih plinova;

(c)

da ukupna vrijednost emisija i uklanjanja s pomoću odljeva stakleničkih plinova Unije za godinu izvješćivanja bude jednaka zbroju emisija stakleničkih plinova i njihova uklanjanja s pomoću odljeva država članica kako su izvijestile u skladu s člankom 7. stavcima 1. do 5. Uredbe (EU) br. 525/2013 za istu godinu;

(d)

da Unijin inventar stakleničkih plinova uključuje dosljedan vremenski slijed emisija i uklanjanja s pomoću odljeva za sve godine izvješćivanja.

2.   Komisija i države članice nastoje povećati usporedivost inventara stakleničkih plinova država članica.

Članak 3.

Program osiguranja i kontrole kvalitete Unijina inventara stakleničkih plinova

1.   Programom osiguranja i kontrole kvalitete Unijina inventara stakleničkih plinova iz članka 6. stavka 1. točke (a) Uredbe (EU) br. 525/2013 dopunjavaju se programi osiguranja i kontrole kvalitete koje provode države članice.

2.   Države članice osiguravaju kvalitetu podataka o djelatnostima, faktorima emisije i ostalim parametrima koji se upotrebljavaju za njihove nacionalne inventare stakleničkih plinova primjenom članaka 6. i 7.

3.   Ako se tijekom revizije Unijina inventara stakleničkih plinova na temelju UNFCCC-a pokaže da je to potrebno, države članice Komisiji i Europskoj agenciji za okoliš dostavljaju sve bitne podatke iz svojih arhiva koje su uspostavile i kojima upravljaju u skladu sa stavkom 16. točkom (a) Priloga Odluci 19/CMP.1 Konferencije stranaka UNFCCC-a koja služi kao sastanak stranaka Kyotskog protokola.

Članak 4.

Otklanjanje nedostataka

1.   Komisijine procjene podataka koji nedostaju u inventarima stakleničkih plinova država članica kako je navedeno u članku 9. stavku 2. Uredbe (EU) br. 525/2013 temelje se na sljedećim metodologijama i podacima:

(a)

ako je neka država članica u prošloj godini izvješćivanja dostavila dosljedan vremenski niz procjena za relevantnu kategoriju izvora koje nisu bile podvrgnute prilagodbama iz članka 5. stavka 2. Kyotskog protokola i u jednom od sljedećih slučajeva:

i.

ta je država članica dostavila približan inventar stakleničkih plinova za godinu X – 1 u skladu s člankom 8. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 525/2013 koji uključuje procjenu podataka koji nedostaju. U tom se slučaju procjene temelje na podacima iz tog približnog inventara stakleničkih plinova;

ii.

ta država članica nije dostavila približan inventar stakleničkih plinova za godinu X – 1 u skladu s člankom 8. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 525/2013, ali je Unija procijenila približne emisije stakleničkih plinova za godinu X – 1 za države članice u skladu s člankom 8. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 525/2013. U tom se slučaju procjene temelje na podacima iz tog Unijina približnog inventara stakleničkih plinova;

iii.

upotreba podataka iz približnog inventara stakleničkih plinova nije moguća ili bi dovela do izrazito netočnih procjena za podatke koje nedostaju u energetskom sektoru. U tom slučaju procjene se temelje na podacima dobivenim u skladu s Uredbom (EZ) br. 1099/2008 Europskog parlamenta i Vijeća (4);

iv.

upotreba podataka iz približnog inventara stakleničkih plinova nije moguća ili bi dovela do izrazito netočnih procjena za podatke koje nedostaju u energetskom sektoru. U tom se slučaju procjene temelje na procjenama koje se temelje na tehničkim smjernicama o metodologiji za prilagodbe u okviru članka 5. stavka 2. Kyotskog protokola bez primjene faktora suzdržanosti opisanog u tim smjernicama.

(b)

ako je procjena za relevantnu kategoriju izvora prethodnih godina bila podvrgnuta prilagodbama na temelju članka 5. stavka 2. Kyotskog protokola, a predmetna država članica nije dostavila revidiranu procjenu, procjene se temelje na osnovnoj metodi za prilagodbe koju je upotrijebio stručni revizijski tim kako je utvrđeno tehničkim smjernicama o metodologiji za prilagodbe na temelju članka 5. stavka 2. Kyotskog protokola bez primjene faktora suzdržanosti opisanog u tim smjernicama;

(c)

ako je procjena za relevantnu kategoriju prethodnih godina bila podvrgnuta tehničkim ispravcima na temelju članka 19. stavka 3. točke (c) Uredbe (EU) br. 525/2013, a predmetna država članica nije dostavila pregledanu procjenu, procjene se temelje na metodi koju je upotrijebio stručni revizijski tim za izračun tehničkog ispravka;

(d)

ako već dostavljene procjene za određenu kategoriju izvora u dosljednom vremenskom nizu nisu na raspolaganju i ako procjena kategorije izvora nije podvrgnuta prilagodbama na temelju članka 5. stavka 2. Kyotskog protokola, procjene se temelje na tehničkim smjernicama za prilagodbu, bez primjene faktora suzdržanosti opisanog u spomenutim smjernicama.

2.   Komisija priprema procjene iz stavka 1. do 31. ožujka godine izvješćivanja uz savjetovanje s predmetnom državom članicom.

3.   Predmetna država članica procjene iz stavka 1. upotrebljava za nacionalne podneske tajništvu UNFCCC-a 15. travnja kako bi se osigurala dosljednost između Unijina inventara stakleničkih plinova i inventara stakleničkih plinova država članica.

Članak 5.

Rokovi za suradnju i koordinaciju tijekom procesa godišnjeg izvješćivanja i revizije UNFCCC-a

1.   Kad država članica namjerava ponovno dostaviti svoj inventar tajništvu UNFCCC-a do 27. svibnja, ta država članica isti inventar mora unaprijed dostaviti Komisiji do 8. svibnja. Podaci kako su prijavljeni Komisiji ne razlikuju se od podneska tajništvu UNFCCC-a.

2.   Kad država članica namjerava tajništvu UNFCCC-a bilo kada nakon 27. svibnja ponovno dostaviti svoj inventar koji sadržava podatke koji se razlikuju od onih već prijavljenih Komisiji, ta država članica o tim podacima izvješćuje Komisiju najkasnije u roku od tjedan dana nakon što ih ponovno dostavi tajništvu UNFCCC-a.

3.   Država članica Komisiju izvješćuje o sljedećim podacima:

(a)

naznakama stručnoga revizijskog tima o potencijalnim problemima s inventarom stakleničkih plinova država članica koji su povezani s obveznim zahtjevima, a mogli bi dovesti do prilagodbe ili mogućih pitanja u pogledu provedbe („subotnje izvješće”) u roku od jednog tjedna nakon što prime podatke od tajništva UNFCCC-a;

(b)

ispravcima procjena emisija stakleničkih plinova izvršenima tijekom postupka revizije u sporazumu između države članice i stručnog revizijskog tima na podnesku u vezi s inventarom stakleničkih plinova kako je sadržan u odgovoru na naznake iz točke (a), u roku od jednog tjedna nakon njegova dostavljanja tajništvu UNFCCC-a;

(c)

nacrtu izvješća pojedinačne revizije inventara koji sadržava prilagođene procjene emisija stakleničkih plinova ili pitanje provedbe ako država članica nije riješila problem koji je istaknuo stručni revizijski tim, u roku od jednog tjedna nakon primanja tog izvješća od tajništva UNFCCC-a;

(d)

odgovoru države članice na nacrt izvješća pojedinačne revizije inventara u slučaju kad predložena prilagodba ne bude prihvaćena uz sažetak u kojem država članica naznačuje prihvaća li ili odbija sve predložene prilagodbe, u roku od jednog tjedna nakon dostavljanja odgovora tajništvu UNFCCC-a;

(e)

konačnom izvješću pojedinačne revizije inventara, u roku od jednog tjedna nakon što ga primi od tajništva UNFCCC-a;

(f)

svim pitanjima povezanima s provedbom koja su dostavljena Odboru za usklađenost Kyotskog protokola, obavijesti Odbora za usklađenost da se nastavi s pitanjem provedbe i svim privremenim nalazima i odlukama Odbora za usklađenost i njegovih ogranaka u pogledu države članice, u roku od jednog tjedna nakon njihova primanja od tajništva UNFCCC-a.

4.   Službe Komisije svim državama članicama dostavljaju sažetak podataka iz stavka 3.

5.   Službe Komisije državama članicama dostavljaju podatke iz stavka 3. primjenjujući taj stavak mutatis mutandis na Unijin inventar stakleničkih plinova.

6.   Svi ispravci iz stavka 3. točke (b) u pogledu podneska o Unijinu inventaru stakleničkih plinova izvršavaju se u suradnji s predmetnom državom članicom.

7.   Ako se prilagodbe inventara stakleničkih plinova neke države članice provode u okviru mehanizma usklađivanja na temelju Kyotskog protokola, ta država članica s Komisijom koordinira svoj odgovor na postupak revizije u pogledu obveza na temelju Uredbe (EU) br. 525/2013 unutar sljedećih rokova:

(a)

unutar rokova predviđenih u skladu s Kyotskim protokolom, ako bi prilagođene procjene emisija u jednoj godini ili kumulativne prilagodbe u sljedećim godinama razdoblja za jednu ili više država članica podrazumijevali prilagodbe Unijina inventara stakleničkih plinova u količini koja ne bi bila dostatna za ispunjenje metodoloških zahtjeva i zahtjeva izvješćivanja na temelju članka 7. stavka 1. Kyotskog protokola, a u cilju ostvarivanja prihvatljivosti prema smjernicama iz članka 7. Kyotskog protokola;

(b)

unutar dva tjedna prije dostavljanja:

i.

zahtjeva za povrat prihvatljivosti relevantnim tijelima u okviru Kyotskog protokola,

ii.

odgovora na odluku o pokretanju postupka o nekom pitanju provedbe ili na preliminarne nalaze Odbora za usklađivanje.

8.   Tijekom tjedna UNFCCC-ove revizije Unijina inventara države članice što je prije moguće dostavljaju odgovore povezane sa svojim područjima odgovornosti u skladu s člankom 4. stavcima 2. i 3. ove Uredbe na pitanja koja postave UNFCCC-ovi revizori.

Članak 6.

Smjernice u vezi s inventarom stakleničkih plinova

Države članice i Komisija utvrđuju inventare stakleničkih plinova iz članka 7. stavaka 1. do 5. Uredbe (EU) br. 525/2013 u skladu sa:

(a)

Smjernicama za nacionalne inventare stakleničkih plinova Međuvladina panela za klimatske promjene (IPCC) iz 2006.;

(b)

IPCC-ovim revidiranim dopunskim metodama i smjernicama za dobru praksu iz 2013. na temelju Kyotskog protokola,;

(c)

Dopunom iz 2013. IPCC-ovih smjernica za nacionalne inventare stakleničkih plinova iz 2006.: Močvarna područja za isušivanje ili ponovnu uspostavu močvarnog područja navedena u članku 7. stavku 1. točki (d) Uredbe (EU) br. 525/2013;

(d)

smjernicama UNFCCC-a za sastavljanje nacionalnih izvješća stranaka iz Priloga I. Konvenciji, I. dio: UNFCCC-ove smjernice za izvješćivanje o godišnjim inventarima kako su utvrđene Odlukom 24/CP.19 Konferencije stranaka UNFCCC-a,

(e)

smjernice za pripremu podataka koji se zahtijevaju na temelju članka 7. Kyotskog protokola kako je donesen na Konferenciji stranaka UNFCCC-a koja služi kao sastanak stranaka Kyotskog protokola.

Članak 7.

Potencijali globalnog zagrijavanja

Države članice i Komisija upotrebljavaju potencijale globalnog zagrijavanja navedene u Prilogu III. Odluci 24/CP.19 Konferencije stranaka UNFCCC-a za potrebe utvrđivanja inventara stakleničkih plinova i izvješćivanja o tim inventarima u skladu sa člankom 7. stavcima 1. do 5. Uredbe (EU) br. 525/2013 i Unijinim inventarom stakleničkih plinova.

Članak 8.

Stupanje na snagu i primjena

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 1. siječnja 2015.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 12. ožujka 2014.

Za Komisiju

Predsjednik

José Manuel BARROSO


(1)  SL L 165, 18.6.2013., str. 13.

(2)  Odluka Vijeća 94/69/EZ od 15. prosinca 1993. o sklapanju Okvirne konvencije Ujedinjenih naroda o promjeni klime (SL L 33, 7.2.1994., str. 11).

(3)  Odluka Vijeća 2002/358/EZ od 25. travnja 2002. o odobravanju, u ime Europske zajednice, Kyotskog protokola uz Okvirnu konvenciju Ujedinjenih naroda o promjeni klime i zajedničkom ispunjavanju obveza koje iz njega proizlaze (SL L 130, 15.5.2002., str. 1.).

(4)  Uredba (EZ) br. 1099/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2008. o energetskoj statistici (SL L 304, 14.11.2008., str. 1).


Top