Help Print this page 

Document 32014R0605

Title and reference
Uredba Komisije (EU) br. 605/2014 оd 5. lipnja 2014. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1272/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o razvrstavanju, označivanju i pakiranju tvari i smjesa, za potrebe uvođenja oznaka upozorenja i obavijesti na hrvatskom jeziku i njezine prilagodbe tehničkom i znanstvenom napretku Tekst značajan za EGP
  • In force
OJ L 167, 6.6.2014, p. 36–49 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/605/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

6.6.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 167/36


UREDBA KOMISIJE (EU) br. 605/2014

оd 5. lipnja 2014.

o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1272/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o razvrstavanju, označivanju i pakiranju tvari i smjesa, za potrebe uvođenja oznaka upozorenja i obavijesti na hrvatskom jeziku i njezine prilagodbe tehničkom i znanstvenom napretku

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Akt o uvjetima pristupanja Republike Hrvatske i prilagodbama Ugovora o Europskoj uniji i Ugovora o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju (1), a posebno njegov članak 50.,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1272/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o razvrstavanju, označivanju i pakiranju tvari i smjesa, o izmjeni i stavljanju izvan snage direktiva 67/548/EEZ i 1999/45/EZ i o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1907/2006 (2), a posebno njezin članak 37. stavak 5.,

budući da:

(1)

Uredbom Komisije (EU) br. 487/2013 (3) mijenjaju se neke jezične tablice za oznake upozorenja uvrštene u Prilog III. Uredbi (EZ) br. 1272/2008 i neke jezične tablice za oznake obavijesti uvrštene u Prilog IV. toj Uredbi. Pristupanjem Hrvatske Europskoj uniji 1. srpnja 2013. nužno je da sve oznake upozorenja i obavijesti predviđene Uredbom (EZ) br. 1272/2008 kako je izmijenjena Uredbom Komisije (EU) br. 487/2013 budu dostupne i na hrvatskom jeziku. Ovom se Uredbom uvode nužne prilagodbe jezičnih tablica.

(2)

Prilog VI. dio 3. Uredbe (EZ) br. 1272/2008 sadržava dva popisa usklađenog razvrstavanja i označivanja opasnih tvari. Tablica 3.1. sadržava popis usklađenog razvrstavanja i označivanja opasnih tvari na temelju kriterija utvrđenih u Prilogu I. dijelovima 2. do 5. Uredbe (EZ) br. 1272/2008. Tablica 3.2. sadrži popis opasnih tvari za koje je utvrđeno usklađeno razvrstavanje i označivanje na temelju kriterija utvrđenih u Prilogu VI. Direktivi Vijeća 67/548/EEZ (4).

(3)

Europskoj agenciji za kemikalije (ECHA) podneseni su prijedlozi novog ili ažuriranog usklađenog razvrstavanja i označivanja određenih tvari u skladu s člankom 37. Uredbe (EZ) br. 1272/2008. Na temelju mišljenja o tim prijedlozima koja je dao Odbor za procjenu rizika ECHA-a te komentara zaprimljenih od dotičnih stranaka, primjereno je uvesti, izbrisati ili ažurirati usklađeno razvrstavanje i označivanje određenih tvari izmjenom Priloga VI. toj Uredbi.

(4)

Nije potrebno odmah zahtijevati poštovanje novih usklađenih razvrstavanja jer će dobavljačima biti potrebno određeno vrijeme kako bi prilagodili označivanje i pakiranje tvari i smjesa novom razvrstavanju te prodali postojeće zalihe. Osim toga, dobavljačima će biti potrebno određeno vrijeme kako bi se uskladili s obvezama registriranja koje proizlaze iz novih usklađenih razvrstavanja za tvari koje su razvrstane kao kancerogene, mutagene ili reproduktivno toksične tvari kategorije 1.A i 1.B (tablica 3.1.) i kategorije 1. i 2. (tablica 3.2.) ili kao tvari vrlo toksične za vodene organizme koje u vodenom okolišu mogu uzrokovati dugoročne učinke, a posebno s obvezama određenima u članku 23. Uredbe (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća (5).

(5)

U skladu s prijelaznim odredbama Uredbe (EZ) br. 1272/2008 kojima se dopušta ranija primjena novih odredaba na dobrovoljnoj osnovi, dobavljačima treba biti omogućena primjena novih usklađenih razvrstavanja i prilagodba označivanja i pakiranja na dobrovoljnoj osnovi prije roka za usklađivanje.

(6)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Odbora osnovanog na temelju članka 133. Uredbe (EZ) br. 1907/2006,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Uredba (EZ) br. 1272/2008 mijenja se kako slijedi:

1

Prilog III. mijenja se u skladu s Prilogom I. ovoj Uredbi.

2

Prilog IV. mijenja se u skladu s Prilogom II. ovoj Uredbi.

3

Prilog VI. izmjenjuje se u skladu s Prilogom III. ovoj Uredbi.

Članak 2.

1.   Odstupajući od članka 3. stavka 2., tvari i smjese mogu se do 1. prosinca 2014. odnosno 1. lipnja 2015. razvrstavati, označivati i pakirati u skladu s ovom Uredbom.

2.   Odstupajući od članka 3. stavka 2., tvari razvrstane, označene i pakirane u skladu s Uredbom (EZ) br. 1272/2008 i stavljene na tržište do 1. prosinca 2014. ne moraju se ponovno označivati i ponovno pakirati u skladu s ovom Uredbom do 1. prosinca 2016.

3.   Odstupajući od članka 3. stavka 2., smjese razvrstane, označene i pakirane u skladu s Direktivom 1999/45/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (6) ili Uredbom (EZ) br. 1272/2008 i stavljene na tržište do 1. lipnja 2015. ne moraju se ponovno označivati i ponovno pakirati u skladu s ovom Uredbom do 1. lipnja 2017.

4.   Odstupajući od članka 3. stavka 3., usklađena razvrstavanja utvrđena Prilogom III. ovoj Uredbi mogu se primjenjivati prije datuma navedenog u članku 3. stavku 3.

Članak 3.

1.   Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

2.   Članak 1. stavci 1. i 2. primjenjuju se na tvari od 1. prosinca 2014., a na smjese od 1. lipnja 2015.

3.   Članak 1. stavak 3. primjenjuje se od 1. travnja 2015.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 5. lipnja 2014.

Za Komisiju

Predsjednik

José Manuel BARROSO


(1)  SL L 112, 24.4.2012., str. 21.

(2)  SL L 353, 31.12.2008., str. 1.

(3)  Uredba Komisije (EU) br. 487/2013 od 8. svibnja 2013. o izmjeni, u svrhu prilagodbe tehničkom i znanstvenom napretku, Uredbe (EZ) br. 1272/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o razvrstavanju, označivanju i pakiranju tvari i smjesa (SL L 149, 1.6.2013., str. 1.).

(4)  Direktiva Vijeća 67/548/EEZ od 27. lipnja 1967. o usklađivanju zakona i drugih propisa u odnosu na razvrstavanje, pakiranje i označivanje opasnih tvari (SL L 196, 16.8.1967., str. 1.).

(5)  Uredba (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2006. o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH) i osnivanju Europske agencije za kemikalije te o izmjeni Direktive 1999/45/EZ i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 793/93 i Uredbe Komisije (EZ) br. 1488/94 kao i Direktive Vijeća 76/769/EEZ i direktiva Komisije 91/155/EEZ, 93/67/EEZ, 93/105/EZ i 2000/21/EZ (SL L 396, 30.12.2006., str. 1.).

(6)  Direktiva 1999/45/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 31. svibnja 1999. o usklađivanju zakona i drugih propisa država članica u odnosu na razvrstavanje, pakiranje i označivanje opasnih pripravaka (SL L 200, 30.7.1999., str. 1.).


PRILOG I.

U Prilogu III. dijelu 1. tablica 1.1. mijenja se kako slijedi:

1.

Pod oznakom H229, nakon unosa za GA umeće se sljedeće:

 

„HR

Spremnik pod tlakom:može se rasprsnuti ako se grije.”

2.

Pod oznakom H230, nakon unosa za GA umeće se sljedeće:

 

„HR

Može eksplozivno reagirati i bez prisustva zraka.”

3.

Pod oznakom H231, nakon unosa za GA umeće se sljedeće:

 

„HR

Može eksplozivno reagirati i bez prisustva zraka na povišenom tlaku i/ili temperaturi.”


PRILOG II.

Prilog IV. dio 2. mijenja se kako slijedi:

1.

Tablica 1.2. mijenja se kako slijedi:

(a)

pod oznakom P210, nakon unosa za GA umeće se sljedeće:

 

„HR

Čuvati odvojeno od topline, vrućih površina, iskri, otvorenih plamena i ostalih izvora paljenja. Ne pušiti.”

(b)

pod oznakom P223: nakon unosa za GA umeće se sljedeće:

 

„HR

Spriječiti dodir s vodom.”

(c)

pod oznakom P244, nakon unosa za GA umeće se sljedeće:

 

„HR

Spriječiti dodir ventila i spojnica s uljem i masti.”

(d)

pod oznakom P251, nakon unosa za GA umeće se sljedeće:

 

„HR

Ne bušiti, niti paliti čak niti nakon uporabe.”

(e)

pod oznakom P284, nakon unosa za GA umeće se sljedeće:

 

„HR

(U slučaju nedovoljne ventilacije) nositi sredstva za zaštitu dišnog sustava.”

2.

Tablica 1.3. mijenja se kako slijedi:

(a)

pod oznakom P310, nakon unosa za GA umeće se sljedeće:

 

„HR

Odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječnika/…”

(b)

pod oznakom P311, nakon unosa za GA umeće se sljedeće:

 

„HR

Nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječnika/…”

(c)

pod oznakom P312: nakon unosa za GA umeće se sljedeće:

 

„HR

U slučaju zdravstvenih tegoba nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječnika/…”

(d)

pod oznakom P340, nakon unosa za GA umeće se sljedeće:

 

„HR

Premjestiti osobu na svježi zrak i postaviti ju u položaj koji olakšava disanje.”

(e)

pod oznakom P352, nakon unosa za GA umeće se sljedeće:

 

„HR

Oprati velikom količinom vode/…”

(f)

pod oznakom P361, nakon unosa za GA umeće se sljedeće:

 

„HR

Odmah skinuti svu zagađenu odjeću.”

(g)

pod oznakom P362, nakon unosa za GA umeće se sljedeće:

 

„HR

Skinuti zagađenu odjeću.”

(h)

pod oznakom P364, nakon unosa za GA umeće se sljedeće:

 

„HR

I oprati je prije ponovne uporabe.”

(i)

pod oznakom P378, nakon unosa za GA umeće se sljedeće:

 

„HR

Za gašenje rabiti …”

(j)

pod kombiniranim oznakama P301+P310, nakon unosa za GA umeće se sljedeće:

 

„HR

AKO SE PROGUTA: odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječnika/…”

(k)

pod kombiniranim oznakama P301+P312, nakon unosa za GA umeće se sljedeće:

 

„HR

AKO SE PROGUTA: u slučaju zdravstvenih tegoba nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječnika/…”

(l)

pod kombiniranim oznakama P302+P352, nakon unosa za GA umeće se sljedeće:

 

„HR

U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: oprati velikom količinom vode/…”

(m)

pod kombiniranim oznakama P303+P361+P353, nakon unosa za GA umeće se sljedeće:

 

„HR

U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM (ili kosom): odmah skinuti svu zagađenu odjeću. Isprati kožu vodom/tuširanjem.”

(n)

pod kombiniranim oznakama P304+P340, nakon unosa za GA umeće se sljedeće:

 

„HR

AKO SE UDIŠE: premjestiti osobu na svježi zrak i postaviti ju u položaj koji olakšava disanje.”

(o)

pod kombiniranim oznakama P308+P311, nakon unosa za GA umeće se sljedeće:

 

„HR

U SLUČAJU izloženosti ili sumnje na izloženost: nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječnika/…”

(p)

pod kombiniranim oznakama P342+P311, nakon unosa za GA umeće se sljedeće:

 

„HR

Pri otežanom disanju: nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječnika/…”

(q)

pod kombiniranim oznakama P361+P364, nakon unosa za GA umeće se sljedeće:

 

„HR

Odmah skinuti svu zagađenu odjeću i oprati je prije ponovne uporabe.”

(r)

pod kombiniranim oznakama P362+P364, nakon unosa za GA umeće se sljedeće:

 

„HR

Skinuti zagađenu odjeću i oprati je prije ponovne uporabe.”

(s)

pod kombiniranim oznakama P370+P378, nakon unosa za GA umeće se sljedeće:

 

„HR

U slučaju požara: za gašenje rabiti …”


PRILOG III.

Prilog VI. dio 3. mijenja se kako slijedi:

1.

Tablica 3.1. mijenja se kako slijedi:

(a)

unos za indeksni broj 015-188-00-X briše se;

(b)

unosi za indeksne brojeve 006-086-00-6, 015-154-00-4, 015-192-00-1, 601-023-00-4, 601-026-00-0, 603-061-00-7, 605-001-00-5, 605-008-00-3 i 616-035-00-5 zamjenjuju se sljedećim odgovarajućim unosima:

„006-086-00-6

fenoxycarb (ISO); ethyl [2-(4-phenoxyphenoxy)ethyl]carbamate

276-696-7

72490-01-8

Carc. 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H351

H400

H410

GHS08

GHS09

Wng

H351

H410

 

M = 1

M = 10 000

 

015-154-00-4

ethephon; 2-chloroethylphosphonic acid

240-718-3

16672-87-0

Acute Tox. 3

Acute Tox. 4

Acute Tox. 4

Skin Corr. 1C

Aquatic Chronic 2

H311

H332

H302

H314

H411

GHS06

GHS05

GHS09

Dgr

H311

H332

H302

H314

H411

EUH071

 

 

015-192-00-1

tetrakis(2,6-dimethylphenyl)-m-phenylene biphosphate

432-770-2

139189-30-3

Skin Sens. 1

H317

GHS07

Wng

H317

 

 

 

601-023-00-4

ethylbenzene

202-849-4

100-41-4

Flam. Liq. 2

Acute Tox. 4*

STOT RE 2

Asp. Tox. 1

H225

H332

H373 (organi sluha)

H304

GHS02

GHS07

GHS08

Dgr

H225

H332

H373 (organi sluha)

H304

 

 

 

601-026-00-0

styrene

202-851-5

100-42-5

Flam. Liq. 3

Repr. 2

Acute Tox. 4*

STOT RE 1

Skin Irrit. 2

Eye Irrit. 2

H226

H361d

H332

H372 (organi sluha)

H315

H319

GHS02

GHS08

GHS07

Dgr

H226

H361d

H332

H372 (organi sluha)

H315

H319

 

*

D

603-061-00-7

tetrahydro-2-furylmethanol;

tetrahydrofurfuryl alcohol

202-625-6

97-99-4

Repr. 1B

Eye Irrit. 2

H360Df

H319

GHS08

GHS07

Dgr

H360Df

H319

 

 

 

605-001-00-5

formaldehyde …%

200-001-8

50-00-0

Carc. 1B

Muta. 2

Acute Tox. 3*

Acute Tox. 3*

Acute Tox. 3*

Skin Corr. 1B

Skin Sens. 1

H350

H341

H301

H311

H331

H314

H317

GHS08

GHS06

GHS05

Dgr

H350

H341

H301

H311

H331

H314

H317

 

*

Skin Corr. 1B; H314: C ≥ 25 %

Skin Irrit. 2; H315: 5 % ≤ C < 25 %

Eye Irrit. 2; H319: 5 % ≤ C < 25 %

STOT SE 3; H335: C ≥ 5 %

Skin Sens. 1; H317: C ≥ 0,2 %

B, D

605-008-00-3

acrolein;

prop-2-enal;

acrylaldehyde

203-453-4

107-02-8

Flam. Liq. 2

Acute Tox. 1

Acute Tox. 2

Acute Tox. 3

Skin Corr. 1B

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H225

H330

H300

H311

H314

H400

H410

GHS02

GHS06

GHS05

GHS09

Dgr

H225

H330

H300

H311

H314

H410

EUH071

Skin Corr. 1 B;

H314: C ≥ 0,1 %

M = 100

M = 1

D

616-035-00-5

cymoxanil (ISO);

2-cyano-N-[(ethylamino)carbonyl]-2-(methoxyimino)acetamide

261-043-0

57966-95-7

Repr. 2

Acute Tox. 4

STOT RE 2

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H361fd

H302

H373 (krv, timus)

H317

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H361fd

H302

H373 (krv, timus)

H317

H410

 

M = 1

M = 1”

 

(c)

sljedeći unosi umeću se u skladu s redoslijedom unosa određenima u tablici 3.1.:

„050-028-00-2

2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dimethyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate

260-829-0

57583-35-4

Repr. 2

Acute Tox. 4

STOT RE 1

Skin Sens. 1A

H361d

H302

H372 (živčani sustav, imunološki sustav)

H317

GHS08

GHS07

Dgr

H361d

H302

H372 (živčani sustav, imunološki sustav)

H317

 

 

 

050-029-00-8

dimethyltin dichloride

212-039-2

753-73-1

Repr. 2

Acute Tox. 2

Acute Tox. 3

Acute Tox. 3

STOT RE 1

Skin Corr. 1B

H361d

H330

H301

H311

H372 (živčani sustav, imunološki sustav)

H314

GHS08

GHS06

GHS05

Dgr

H361d

H330

H301

H311

H372 (živčani sustav, imunološki sustav)

H314

EUH071

 

 

601-088-00-9

4-vinylcyclohexene

202-848-9

100-40-3

Carc. 2

H351

GHS08

Wng

H351

 

 

 

601-089-00-4

muscalure; cis-tricos-9-ene

248-505-7

27519-02-4

Skin Sens. 1B

H317

GHS07

Wng

H317

 

 

 

604-090-00-8

4-tert-butylphenol

202-679-0

98-54-4

Repr. 2

Skin Irrit. 2

Eye Dam. 1

H361f

H315

H318

GHS08

GHS05

Dgr

H361f

H315

H318

 

 

 

604-091-00-3

etofenprox (ISO); 2-(4-ethoxyphenyl)-2-methylpropyl 3-phenoxybenzyl ether

407-980-2

80844-07-1

Lact.

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H362

H400

H410

GHS09

Wng

H362

H410

 

M = 100

M = 1 000

 

606-146-00-7

tralkoxydim (ISO); 2-[(1E)-N-ethoxypropanimidoyl]-3-hydroxy-5-mesitylcyclohex-2-en-1-one

87820-88-0

Carc. 2

Acute Tox. 4

Aquatic Chronic 2

H351

H302

H411

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H351

H302

H411

 

 

 

606-147-00-2

cycloxydim (ISO); 2-(N-ethoxybutanimidoyl)-3-hydroxy-5-(tetrahydro-2H-thiopyran-3-yl)cyclohex-2-en-1-one

405-230-9

101205-02-1

Repr. 2

H361d

GHS08

Wng

H361d

 

 

 

607-705-00-8

benzoic acid

200-618-2

65-85-0

STOT RE 1

Skin Irrit. 2

Eye Dam. 1

H372 (pluća) (udisanje)

H315

H318

GHS08

GHS05

Dgr

H372 (pluća) (udisanje)

H315

H318

 

 

 

607-706-00-3

methyl 2,5-dichlorobenzoate

220-815-7

2905-69-3

Acute Tox. 4

STOT SE 3

Aquatic Chronic 2

H302

H336

H411

GHS07

GHS09

Wng

H302

H336

H411

 

 

 

612-287-00-5

fluazinam (ISO); 3-chloro-N-[3-chloro-2,6-dinitro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-amine

79622-59-6

Repr. 2

Acute Tox. 4

Eye Dam. 1

Skin Sens. 1 A

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H361d

H332

H318

H317

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS05

GHS09

Dgr

H361d

H332

H318

H317

H410

 

M = 10

M = 10

 

613-317-00-X

penconazole (ISO); 1-[2-(2,4-dichlorophenyl)pentyl]-1H-1,2,4-triazole

266-275-6

66246-88-6

Repr. 2

Acute Tox. 4

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H361d

H302

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H361d

H302

H410

 

M = 1

M = 1

 

613-318-00-5

fenpyrazamine (ISO); S-allyl 5-amino-2-isopropyl-4-(2-methylphenyl)-3-oxo-2,3-dihydro-1H-pyrazole-1-carbothioate

473798-59-3

Aquatic Chronic 2

H411

GHS09

H411

 

 

 

616-212-00-7

3-iodo-2-propynyl butylcarbamate; 3-iodoprop-2-yn-1-yl butylcarbamate

259-627-5

55406-53-6

Acute Tox. 3

Acute Tox. 4

STOT RE 1

Eye Dam. 1

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H331

H302

H372 (grkljan)

H318

H317

H400

H410

GHS06

GHS08

GHS05

GHS09

Dgr

H331

H302

H372 (grkljan)

H318

H317

H410

 

M = 10

M = 1”

 

2.

Tablica 3.2. mijenja se kako slijedi:

(a)

unos za indeksni broj 015-188-00-X briše se;

(b)

unosi za indeksne brojeve 006-086-00-6, 015-154-00-4, 015-192-00-1, 601-023-00-4, 601-026-00-0, 603-061-00-7, 605-001-00-5 i 616-035-00-5 zamjenjuju se sljedećim odgovarajućim unosima:

„006-086-00-6

fenoxycarb (ISO); ethyl [2-(4-phenoxyphenoxy)ethyl]carbamate

276-696-7

72490-01-8

Carc. Cat. 3; R40

N; R50-53

Xn; N

R: 40-50/53

S: (2)-22-36/37-60-61

N; R50-53: C ≥ 25 %

N; R51-53: 2,5 % ≤ C < 25 %

R52-53: 0,25 % ≤ C < 2,5 %

 

015-154-00-4

ethephon; 2-chloroethylphosphonic acid

240-718-3

16672-87-0

C; R34

Xn; R20/21/22

N; R51-53

C; N

R: 20/21/22-34-51/53

S: (1/2)-26-36/37/39-45-61

Xi; R37: 5 % ≤ C < 10 %

 

015-192-00-1

tetrakis(2,6-dimethylphenyl)-m-phenylene biphosphate

432-770-2

139189-30-3

R43

Xi

R: 43

S: (2-)24-37

 

 

601-023-00-4

ethylbenzene

202-849-4

100-41-4

F; R11

Xn; R20-48/20-65

F; Xn

R: 11-20-48/20-65

S: (2-)16-24/25-29-62

 

 

601-026-00-0

styrene

202-851-5

100-42-5

Repr. Cat. 3; R63

Xn; R20-48/20

Xi; R36/38

R10

Xn

R: 10-20-36/38-48/20-63

S: (2-)23-36/37-46

Xn; R20: C ≥ 12,5 %

Xi; R36/38: C ≥ 12,5 %

D

603-061-00-7

tetrahydro-2-furylmethanol;

tetrahydrofurfuryl alcohol

202-625-6

97-99-4

Repr. Cat. 2; R61

Repr. Cat. 3; R62

Xi; R36

T

R: 36-61-62

S: 45-53

Xi; R36: C ≥ 10 %

 

605-001-00-5

formaldehyde …%

200-001-8

50-00-0

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 3; R68

T; R23/24/25

C; R34

R43

T

R: 23/24/25-34-43-45-68

S: 45-53

T; R23/24/25: C ≥ 25 %

Xn; R20/21/22: 5 % ≤ C < 25 %

C; R34: C ≥ 25 %

Xi; R36/37/38: 5 % ≤ C < 25 %

R43: C ≥ 0,2 %

B, D

616-035-00-5

cymoxanil (ISO);

2-cyano-N-[(ethylamino)carbonyl]-2-(methoxyimino)acetamide

261-043-0

57966-95-7

Repr. Cat. 3; R62-63

Xn; R22-48/22

R43

N; R50-53

Xn; N

R: 22-43-48/22-62-63-50/53

S: (2-)36/37-46-60-61

N; R50-53: C ≥ 25 %

N; R51-53: 2,5 % ≤ C < 25 %

R52-53: 0,25 % ≤ C < 2,5 %”

 

(c)

sljedeći unosi umeću se u skladu s redoslijedom unosa određenima u tablici 3.2.:

„050-028-00-2

2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dimethyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate

260-829-0

57583-35-4

Repr. Cat. 3; R63

T; R48/25

Xn; R22

R43

T

R: 22-43-48/25-63

S: (1/2-)36/37-45

 

 

050-029-00-8

dimethyltin dichloride

212-039-2

753-73-1

Repr. Cat. 3; R63

T+; R26

T; R24/25-48/25

C; R34

T+

R: 24/25-26-34-48/25-63

S: (1/2-)26-28-36/37/39-45-63

 

 

601-088-00-9

4-vinylcyclohexene

202-848-9

100-40-3

Carc. Cat. 3; R40

Xn

R: 40

S: (2-)36/37

 

 

601-089-00-4

muscalure; cis-tricos-9-ene

248-505-7

27519-02-4

R43

Xi

R: 43

S: (2-)24-37

 

 

604-090-00-8

4-tert-butylphenol

202-679-0

98-54-4

Repr. Cat. 3; R62

Xi; R38-41

Xn

R: 38-41-62

S: (2-)26-36/37/39-46

 

 

604-091-00-3

etofenprox (ISO); 2-(4-ethoxyphenyl)-2-methylpropyl 3-phenoxybenzyl ether

407-980-2

80844-07-1

R64

N; R50-53

N

R: 50/53-64

S: 60-61

N; R50-53: C ≥ 0,25 %

N; R51-53: 0,025 % ≤ C < 0,25 %

R52-53: 0,0025 % ≤ C < 0,025 %

 

606-146-00-7

tralkoxydim (ISO); 2-[(1E)-N-ethoxypropanimidoyl]-3-hydroxy-5-mesitylcyclohex-2-en-1-one

87820-88-0

Carc. Cat. 3; R40

Xn; R22

N; R51-53

Xn; N

R: 22-40-51/53

S: (2-)36/37-60-61

 

 

606-147-00-2

cycloxydim (ISO); 2-(N-ethoxybutanimidoyl)-3-hydroxy-5-(tetrahydro-2H-thiopyran-3-yl)cyclohex-2-en-1-one

405-230-9

101205-02-1

F; R11

Repr. Cat. 3; R63

F; Xn

R: 11-63

S: (2-)16-36/37-46

 

 

607-705-00-8

benzoic acid

200-618-2

65-85-0

T; R48/23

Xi; R38-41

T

R: 38-41-48/23

S: (1/2-)26-39-45-63

 

 

607-706-00-3

methyl 2,5-dichlorobenzoate

220-815-7

2905-69-3

Xn; R22

N; R51-53

Xn; N

R: 22-51/53

S: (2-) 46-61

 

 

612-287-00-5

fluazinam (ISO); 3-chloro-N-[3-chloro-2,6-dinitro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-amine

79622-59-6

Repr. Cat. 3; R63

Xn; R20

Xi; R41

R43

N; R50-53

Xn; N

R: 20-41-43-50/53-63

S: (2-)26-36/37/39-46-60-61

N; R50-53: C ≥ 2,5 %

N; R51-53: 0,25 % ≤ C < 2,5 %

R52-53: 0,025 % ≤ C < 0,25 %

 

613-317-00-X

penconazole (ISO); 1-[2-(2,4-dichlorophenyl)pentyl]-1H-1,2,4-triazole

266-275-6

66246-88-6

Repr. Cat. 3; R63

Xn; R22

N; R50-53

Xn; N

R: 22-50/53-63

S: (2-) 36/37-46-60-61

N; R50-53: C ≥ 25 %

N; R51-53: 2,5 % ≤ C < 25 %

R52-53: 0,25 % ≤ C < 2,5 %

 

613-318-00-5

fenpyrazamine (ISO); S-allyl 5-amino-2-isopropyl-4-(2-methylphenyl)-3-oxo-2,3-dihydro-1H-pyrazole-1-carbothioate

473798-59-3

N; R51-53

N

R: 51/53

S: 60-61

 

 

616-212-00-7

3-iodo-2-propynyl butylcarbamate; 3-iodoprop-2-yn-1-yl butylcarbamate

259-627-5

55406-53-6

T; R23-48/23

Xn; R22

Xi; R41

R43

N; R50

T; N

R: 22-23-41-43-48/23-50

S: (1/2-)24-26-37/39-45-63

N; R50: C ≥ 2,5 %”

 


Top