EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0568

Delegirana uredba Komisije (EU) br. 568/2014 оd 18. veljače 2014. o izmjeni Priloga V. Uredbi (EU) br. 305/2011 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava građevnih proizvoda

OJ L 157, 27.5.2014, p. 76–79 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2014/568/oj

27.5.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 157/76


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 568/2014

оd 18. veljače 2014.

o izmjeni Priloga V. Uredbi (EU) br. 305/2011 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava građevnih proizvoda

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 305/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. ožujka 2011. o utvrđivanju usklađenih uvjeta za stavljanje na tržište građevnih proizvoda i stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 89/106/EEZ (1), a posebno njezin članak 60. točku (e),

budući da:

(1)

U skladu s člankom 28. Uredbe (EU) br. 305/2011 ocjenjivanje i provjera stalnosti svojstava građevnih proizvoda u vezi s njihovim bitnim značajkama provodi se u skladu sa sustavima utvrđenima u Prilogu V. Uredbi (EU) br. 305/2011.

(2)

Prilog V. treba prilagoditi tehnološkom napretku kako bi se predvidjeli posebni slučajevi proizvoda za koje su izdane europske tehničke ocjene te radi veće jasnoće, točnosti i dosljednosti opisa i izraza upotrebljavanih u njemu, u skladu s praktičnim iskustvom stečenim tijekom primjene Priloga V.

(3)

Ovom bi se prilagodbom olakšalo rad proizvođača i prijavljenih tijela koja su ovlaštena za obavljanje zadaća treće strane u postupku ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava građevnih proizvoda, smanjilo administrativno opterećenje i pojasnilo tumačenje Uredbe (EU) br. 305/2011 te stoga povoljno utjecalo na konkurentnost građevinskog sektora kao cjeline.

(4)

U Uredbi (EU) br. 305/2011 podrazumijeva se da je proizvođač odgovoran za određivanje vrste proizvoda za svaki proizvod koji proizvođač želi staviti na tržište. U istom kontekstu, u temeljnoj logici Uredbe (EU) br. 305/2011 ne podrazumijeva se postojanje certifikacije proizvoda, već su prijavljena tijela odgovorna samo za ocjenjivanje svojstava građevnih proizvoda, čiju se stalnost zatim provjerava. Ta bi se podjela nadležnosti između proizvođača i prijavljenih tijela trebala bolje odražavati u Prilogu V. bez izmjene odgovornosti tih izvršitelja.

(5)

S obzirom na to da stalan nadzor prijavljenih tijela nad tvorničkom proizvodnjom u stvarnosti nije moguć i ne izvodi se u praksi, trebalo bi umjesto toga uputiti na kontinuitet nadzora.

(6)

Za građevne proizvode koji nisu obuhvaćeni ili nisu u potpunosti obuhvaćeni usklađenim normama tijelo za tehničku ocjenu može izdati europsku tehničku ocjenu (ETA). U skladu s člankom 2. stavkom 13. Uredbe (EU) br. 305/2011, takva europska tehnička ocjena već sadržava ocjenu svojstava predmetnog proizvoda koja se odnosi na njegove bitne značajke. Dodatne naknadne provjere ispravnosti tog postupka ocjene ne bi donijele nikakvu dodatnu vrijednost, već bi samo stvorile dodatne troškove proizvođačima. Poduzeća su već podnijela zahtjeve za europsku tehničku ocjenu i potrebna im je pravna sigurnost u odnosu na zadatke treće strane koji se izvode u postupku ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava tih građevnih proizvoda.

(7)

Kako bi se bolje odrazila trenutačna praksa, trebalo bi prilagoditi nazive prijavljenih tijela i opise njihovih zadaća.

(8)

Potrebna je tehnička prilagodba u vezi s izrazom „apsorpcija buke” u odjeljku 3. Priloga V. Uredbi (EU) br. 305/2011 kako bi se postigao jasniji opis bitnih značajki koje se ocjenjuju i veća usklađenost s terminologijom koja se upotrebljava u odgovarajućim usklađenim tehničkim specifikacijama.

(9)

Kako bi se proizvođačima osigurao nesmetan prijelaz, trebalo bi im omogućiti da nastave upotrebljavati certifikate i ostale dokumente koje su prijavljena tijela izdala u skladu s Prilogom V. Uredbi (EU) br. 305/2011 prije stupanja na snagu ove Uredbe,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Prilog V. Uredbi (EU) br. 305/2011 zamjenjuje se tekstom u Prilogu ovoj Uredbi.

Članak 2.

Certifikati i drugi dokumenti koje prijavljena tijela izdaju u skladu s Prilogom V. Uredbi (EU) br. 305/2011 prije stupanja na snagu ove Uredbe smatraju se usklađenima s ovom Uredbom.

Članak 3.

Ova Direktiva stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 18. veljače 2014.

Za Komisiju

Predsjednik

José Manuel BARROSO


(1)  SL L 88, 4.4.2011., str. 5.


PRILOG

„PRILOG V.

OCJENJIVANJE I PROVJERA STALNOSTI SVOJSTAVA

1.   SUSTAVI OCJENJIVANJA I PROVJERE STALNOSTI SVOJSTAVA

Proizvođač sastavlja izjavu o svojstvima i određuje vrstu proizvoda na temelju ocjenjivanja i provjera stalnosti svojstava koje se izvode u okviru sljedećih sustava:

1.1.   Sustav 1+

(a)

Proizvođač provodi:

i.

kontrolu tvorničke proizvodnje;

ii.

daljnje ispitivanje uzoraka koje proizvođač uzima u proizvodnom pogonu u skladu s propisanim planom ispitivanja.

(b)

Prijavljeno tijelo za certificiranje proizvoda donosi odluku o izdavanju, ograničenju, suspenziji ili povlačenju certifikata o stalnosti svojstava proizvoda na temelju ishoda sljedećih ocjenjivanja i provjera koje to tijelo provodi:

i.

ocjenjivanja svojstava građevnog proizvoda koje se provodi na temelju ispitivanja (uključujući uzorkovanje), proračuna, tabličnih vrijednosti ili opisne dokumentacije proizvoda;

ii.

početnog pregleda proizvodnog pogona i kontrole tvorničke proizvodnje;

iii.

kontinuiranog nadzora, ocjenjivanja i vrednovanja kontrole tvorničke proizvodnje;

iv.

ispitivanja slučajnih uzoraka koje prijavljeno tijelo za certificiranje proizvoda uzima u proizvodnom pogonu ili skladišnim prostorima proizvođača.

1.2.   Sustav 1.

(a)

Proizvođač provodi:

i.

kontrolu tvorničke proizvodnje;

ii.

daljnje ispitivanje uzoraka koje proizvođač uzima u proizvodnom pogonu u skladu s propisanim planom ispitivanja.

(b)

Prijavljeno tijelo za certificiranje proizvoda donosi odluku o izdavanju, ograničenju, suspenziji ili povlačenju certifikata o stalnosti svojstava proizvoda na temelju ishoda sljedećih ocjenjivanja i provjera koje to tijelo provodi:

i.

ocjenjivanja svojstava građevnog proizvoda koje se provodi na temelju ispitivanja (uključujući uzorkovanje), proračuna, tabličnih vrijednosti ili opisne dokumentacije proizvoda;

ii.

početnog pregleda proizvodnog pogona i kontrole tvorničke proizvodnje;

iii.

kontinuiranog nadzora, ocjenjivanja i vrednovanja kontrole tvorničke proizvodnje.

1.3.   Sustav 2+

(a)

Proizvođač provodi:

i.

ocjenjivanje svojstava građevnog proizvoda na temelju ispitivanja (uključujući uzorkovanje), proračuna, tabličnih vrijednosti ili opisne dokumentacije tog proizvoda;

ii.

kontrolu tvorničke proizvodnje;

iii.

ispitivanje uzoraka koje proizvođač uzima u proizvodnom pogonu u skladu s propisanim planom ispitivanja.

(b)

Prijavljeno tijelo za certificiranje kontrole tvorničke proizvodnje donosi odluku o izdavanju, ograničenju, suspenziji ili povlačenju certifikata o sukladnosti kontrole tvorničke proizvodnje na temelju ishoda sljedećih ocjenjivanja i provjera koje provodi to tijelo:

i.

početnog pregleda proizvodnog pogona i kontrole tvorničke proizvodnje;

ii.

kontinuiranog nadzora, ocjenjivanja i vrednovanja kontrole tvorničke proizvodnje.

1.4.   Sustav 3.

(a)

Proizvođač provodi kontrolu tvorničke proizvodnje;

(b)

prijavljeni laboratorij ocjenjuje svojstva na temelju ispitivanja (utemeljenoga na uzorkovanju koje je proveo proizvođač), proračuna, tabličnih vrijednosti ili opisne dokumentacije građevnog proizvoda.

1.5.   Sustav 4.

(a)

Proizvođač provodi:

i.

ocjenjivanje svojstava građevnog proizvoda na temelju ispitivanja, proračuna, tabličnih vrijednosti ili opisne dokumentacije tog proizvoda;

ii.

kontrolu tvorničke proizvodnje

(b)

Nema zadaća koje zahtijevaju intervenciju prijavljenih tijela.

1.6.   Građevni proizvodi za koje je izdana europska tehnička ocjena

Prijavljena tijela koja izvode zadatke u okviru sustava 1+, 1 i 3, kao i proizvođači koji izvode zadatke u okviru sustava 2+ i 4, uzimaju europsku tehničku ocjenu izdanu za predmetni građevni proizvod kao ocjenu svojstava tog proizvoda. Prijavljena tijela i proizvođači stoga ne izvode zadatke navedene u točkama 1.1.(b)i., 1.2.(b)i., 1.3.(a)i., 1.4.(b) i 1.5.(a)i.

2.   TIJELA UKLJUČENA U OCJENJIVANJE I PROVJERU STALNOSTI SVOJSTAVA

S obzirom na funkciju prijavljenih tijela uključenih u ocjenjivanje i provjeru stalnosti svojstava za građevne proizvode, potrebno je razlikovati:

1.

tijelo za certificiranje proizvoda: tijelo prijavljeno u skladu s poglavljem VII.: za certificiranje stalnosti svojstava;

2.

tijelo za certificiranje kontrole tvorničke proizvodnje: tijelo prijavljeno u skladu s poglavljem VII.: za certificiranje kontrole tvorničke proizvodnje;

3.

laboratorij: tijelo prijavljeno u skladu s poglavljem VII.: za mjerenje, istraživanje, ispitivanje, proračunavanje ili ocjenjivanje svojstava građevnih proizvoda na drugi način;

3.   HORIZONTALNE PRIJAVE: PRIMJERI BITNIH ZNAČAJKI KAD NIJE POTREBNA UPUTA NA ODGOVARAJUĆU USKLAĐENU TEHNIČKU SPECIFIKACIJU

1.

Reakcija na požar

2.

Otpornost na požar

3.

Svojstva pri vanjskom požaru

4.

Akustična svojstva

5.

Emisije opasnih tvari.”


Top