EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0421

Uredba (EU) br. 421/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o izmjeni Direktive 2003/87/EZ o uspostavi sustava trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova unutar Zajednice s ciljem provedbe međunarodnog sporazuma o primjeni jedinstvene globalne tržišno utemeljene mjere na emisije iz međunarodnog zrakoplovstva do 2020. Tekst značajan za EGP

OJ L 129, 30.4.2014, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 30/04/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/421/oj

30.4.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 129/1


UREDBA (EU) br. 421/2014 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 16. travnja 2014.

o izmjeni Direktive 2003/87/EZ o uspostavi sustava trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova unutar Zajednice s ciljem provedbe međunarodnog sporazuma o primjeni jedinstvene globalne tržišno utemeljene mjere na emisije iz međunarodnog zrakoplovstva do 2020.

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 192. stavak 1.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

nakon prosljeđivanja nacrta zakonodavnog akta nacionalnim parlamentima,

uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora (1),

nakon savjetovanja s Odborom regija,

u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom (2),

budući da:

(1)

Zrakoplovni sektor ima snažna međunarodna obilježja. Globalan pristup rješavanju emisija iz međunarodnog zrakoplovstva nudi najbolje izglede za dugoročno osiguranje održivosti.

(2)

Unija nastoji osigurati budući međunarodni sporazum radi kontrole emisija stakleničkih plinova iz zrakoplovstva, a u međuvremenu, autonomnim djelovanjem, ograničuje utjecaj na promjenu klime zbog zrakoplovnih djelatnosti u zračne luke u Uniji i iz njih. Kako bi se osiguralo uzajamno nadopunjavanje tih ciljeva i izbjegla njihova proturječnost, prikladno je uzeti u obzir kretanja u međunarodnim forumima i njihova stajališta, a posebno uzeti u obzir rezoluciju donesenu 4. listopada 2013. na 38. zasjedanju skupštine Međunarodne organizacije za civilno zrakoplovstvo (ICAO) koja sadržava „Konsolidiranu izjavu o nastavku politika i praksi ICAO-a povezanih sa zaštitom okoliša”.

(3)

Slijedom toga, kako bi se održao zamah postignut na 38. zasjedanju skupštine ICAO-a u 2013. i olakšalo postizanje napretka na predstojećem 39. zasjedanju u 2016., poželjno je zahtjeve utvrđene u Direktivi 2003/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (3) privremeno smatrati ispunjenima za razdoblje do 31. prosinca 2016. u pogledu letova u zračne luke u zemljama izvan Europskoga gospodarskog prostora (EGP) i iz njih. Time Unija naglašava da se pravni zahtjevi mogu primijeniti u pogledu letova u zračne luke smještene u državama EGP-a i iz njih na isti način na koji se pravni zahtjevi mogu primijeniti u pogledu emisija iz letova između takvih zračnih luka. Kako bi se osigurala pravna sigurnost, za potrebe ovog odstupanja, letove između zračnih luka smještenih u državama EGP-a i zračnih luka smještenih u zemljama koje su pristupile Uniji 2013. trebalo bi smatrati letovima između država EGP-a.

(4)

Podsjeća se da su, sukladno Direktivi 2003/87/EZ, države članice te koje trebaju odrediti kako će se koristiti prihodi ostvareni na dražbovnoj prodaji emisijskih jedinica. Te prihode, ili njihov ekvivalent u financijskoj vrijednosti, trebalo bi upotrijebiti za savladavanje klimatskih promjena u Uniji i trećim zemljama, između ostalog, za smanjivanje emisija stakleničkih plinova, za prilagođavanje utjecajima klimatskih promjena u Uniji i trećim zemljama, a posebno zemljama u razvoju, za financiranje istraživanja i razvoja s ciljem ublažavanja i prilagođavanja, uključujući posebno u području aeronautike i zračnog prijevoza, za smanjenje emisija kroz promet s malim emisijama i za pokrivanje troškova primjene sustava Unije. Prihode od dražbovne prodaje, ili njihov ekvivalent u financijskoj vrijednosti, također bi trebalo upotrijebiti za financiranje doprinosa Globalnom fondu za energetsku učinkovitost i energiju iz obnovljivih izvora te mjera za sprečavanje krčenja šuma. Transparentnost korištenja prihoda od dražbovne prodaje emisijskih jedinica u skladu s Direktivom 2003/87/EZ ključna je za podržavanje obveza Unije. Prema Uredbi (EU) br. 525/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (4) države članice trebaju Komisiji podnijeti izvješće o korištenju prihodima od dražbovne prodaje takvih emisijskih jedinica.

(5)

Odstupanjima predviđenima u ovoj Uredbi uzimaju se u obzir rezultati bilateralnih i multilateralnih kontakata s trećim zemljama koje će Komisija i dalje održavati u ime Unije kako bi promicala primjenu tržišno utemeljenih mehanizama za smanjenje emisija iz zrakoplovstva.

(6)

Podsjeća se da je u Direktivi 2003/87/EZ predviđena mogućnost usvajanja mjera kojima se mijenjaju zrakoplovne djelatnosti navedene u Prilogu I. toj direktivi kada treća zemlja uvede mjere za smanjenje utjecaja zrakoplovnih djelatnosti na klimatske promjene.

(7)

Cilj pregovora o svim sporazumima Unije o zrakoplovstvu s trećim zemljama trebao bi biti očuvanje fleksibilnosti Unije da poduzima mjere u pogledu pitanja okoliša, uključujući mjere za ublažavanje utjecaja zrakoplovstva na klimatske promjene.

(8)

Kako bi se spriječilo narušavanje tržišnog natjecanja, važno je da se sa svim letovima na istom putu postupa jednako.

(9)

Kako bi se izbjeglo daljnje nerazmjerno administrativno opterećenje najmanjih operatora zrakoplova, trebalo bi dodati privremeno izuzeće u Prilog I. Direktivi 2003/87/EZ. Nekomercijalni operatori zrakoplova koji ispuštaju manje od 1 000 tona CO2 godišnje trebali bi stoga biti izuzeti iz područja primjene te direktive od 1. siječnja 2013. do 31. prosinca 2020.

(10)

Primjereno je operatorima zrakoplova koji su mali emiteri omogućiti korištenje alternativnog pristupa za verifikaciju njihovih emisija kako bi se dodatno smanjilo njihovo administrativno opterećenje. Državama članicama trebalo bi omogućiti provedbu mjera pojednostavljenja kojima bi se posebno obuhvatile potrebe nekomercijalnih operatora koji su mali emiteri.

(11)

Posebnu pozornost trebalo bi posvetiti ublažavanju ili čak uklanjanju svih problema povezanih s dostupnošću i konkurentnošću koji se javljaju za najudaljenije regije Unije. Imajući to u vidu, letove između zračne luke smještene u nekoj od najudaljenijih regija u smislu članka 349. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU) i zračne luke smještene u nekoj drugoj regiji EGP-a također bi trebalo obuhvatiti odstupanjem utvrđenim ovom Uredbom.

(12)

Kako bi se osigurala pravna sigurnost za operatore zrakoplova i nacionalna tijela primjereno je produljiti rokove za predaju i izvješćivanje do 2015. za emisije iz 2013.

(13)

Za primjenu tog odstupanja važno je podsjetiti da metode raspodjele i izdavanja emisijskih jedinica operatorima zrakoplova ostaju one koje su utvrđene Direktivom 2003/87/EZ, to jest na temelju verificiranih podataka o tonskim kilometrima za relevantna razdoblja na koja se odnose.

(14)

Nakon skupštine ICAO-a 2016. i u svjetlu njezina ishoda, Komisija bi trebala podnijeti sveobuhvatno izvješće Europskom parlamentu i Vijeću. U tom izvješću Komisija bi trebala, između ostalog, razmotriti sve opcije za obuhvaćanje emisija iz zrakoplovnih djelatnosti i, prema potrebi, brzo predložiti mjere kako bi se osiguralo da se mogu uzeti u obzir međunarodna kretanja i da se mogu riješiti sva pitanja o primjeni odstupanja. Komisija bi također trebala posvetiti posebnu pažnju okolišnoj učinkovitosti sustava trgovanja emisijama Europske unije (EU ETS) i, u tom kontekstu, posebnom doprinosu sektora zrakoplovstva, uključujući i modalitete za bolje usklađivanje pravila koja se primjenjuju na zrakoplovne djelatnosti odnosno na stacionarna postrojenja.

(15)

S obzirom na to da ciljeve ove Uredbe, to jest uvođenje privremenog odstupanja za praćenje, izvješćivanje i predaju emisijskih jedinica iz letova u zemlje izvan EGP-a i iz tih zemalja od 1. siječnja 2013. do 31. prosinca 2016., smanjenje administrativnog opterećenja i pojednostavljenje vođenja sustava, ne mogu dostatno ostvariti države članice, nego se zbog opsega i učinaka djelovanja oni na bolji način mogu ostvariti na razini Unije, Unija može donijeti mjere u skladu s načelom supsidijarnosti utvrđenim u članku 5. Ugovora o Europskoj uniji. U skladu s načelom proporcionalnosti utvrđenim u tom članku, ova Uredba ne prelazi ono što je potrebno za ostvarivanje tih ciljeva.

(16)

Nužno je osigurati pravnu sigurnost za operatore zrakoplova i nacionalna tijela uzevši u obzir 30. travnja 2014. kao rok za predaju koji je naveden u Direktivi 2003/87/EZ. Sukladno tome, ova bi se Uredba trebala primjenjivati od dana njezina donošenja.

(17)

Direktivu 2003/87/EZ trebalo bi izmijeniti na odgovarajući način,

DONIJELI SU OVU UREDBU:

Članak 1.

Direktiva 2003/87/EZ mijenja se kako slijedi:

1.

Umeće se sljedeći članak:

„Članak 28.a

Odstupanja koja se primjenjuju prije provedbe međunarodnog sporazuma o primjeni jedinstvene globalne tržišno utemeljene mjere do 2020. godine

1.   Odstupajući od članka 12. stavka 2.a, članka 14. stavka 3. i članka 16., države članice smatraju zahtjeve utvrđene u tim odredbama ispunjenima i ne poduzimaju nikakve radnje protiv operatora zrakoplova u pogledu:

(a)

svih emisija iz letova u zračne luke smještene u zemljama izvan Europskog gospodarskog prostora (EGP-a) i iz njih svake kalendarske godine od 1. siječnja 2013. do 31. prosinca 2016.;

(b)

svih emisija iz letova između zračne luke smještene u nekoj od najudaljenijih regija u smislu članka 349. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU) i zračne luke smještene u nekoj drugoj regiji EGP-a svake kalendarske godine od 1. siječnja 2013. do 31. prosinca 2016.;

(c)

predaje emisijskih jedinica, u iznosu verificiranih emisija iz 2013. iz letova između zračnih luka smještenih u državama EGP-a, izvedenih do 30. travnja 2015. umjesto 30. travnja 2014., i izvješćivanja o verificiranim emisijama iz 2013. za te letove do 31. ožujka 2015. umjesto 31. ožujka 2014.

Za potrebe članaka 11.a, 12. i 14., verificirane emisije iz letova koji ne obuhvaćaju one iz prvog podstavka smatraju se verificiranim emisijama operatora zrakoplova.

2.   Odstupajući od članka 3.e stavka 5. i članka 3.f, operatoru zrakoplova za kojeg vrijede odstupanja predviđena u stavku 1. točkama (a) i (b) ovog članka izdaju se besplatne emisijske jedinice u broju umanjenom razmjerno umanjenju obveze predaje predviđene u tim točkama.

Odstupajući od članka 3.f stavka 8., emisijske jedinice koje ne budu raspodijeljene zbog primjene prvog podstavka ovog stavka poništavaju se.

U pogledu djelatnosti u razdoblju od 1. siječnja 2013. do 31. prosinca 2016., države članice objavljuju broj besplatnih zrakoplovnih emisijskih jedinica dodijeljenih svakom operatoru zrakoplova do 1. kolovoza 2014.

3.   Odstupajući od članka 3.d, države članice na dražbi prodaju broj zrakoplovnih emisijskih jedinica umanjen razmjerno umanjenju ukupnog broja izdanih emisijskih jedinica.

4.   Odstupajući od članka 3.d. stavka 3., broj emisijskih jedinica koji će svaka država članica ponuditi na dražbi za razdoblje od 1. siječnja 2013. do 31. prosinca 2016. umanjuje se tako da odgovara njezinom udjelu dodijeljenih zrakoplovnih emisija iz letova koji ne podliježu odstupanjima predviđenima u stavku 1. točkama (a) i (b) ovog članka.

5.   Odstupajući od članka 3.g, operatori zrakoplova nisu obvezni podnijeti planove praćenja s utvrđenim mjerama za praćenje i prijavljivanje emisija u pogledu letova koji podliježu odstupanjima predviđenima u stavku 1. točkama (a) i (b) ovog članka.

6.   Odstupajući od članaka 3.g, 12., 15. i 18.a, kada su ukupne godišnje emisije operatora zrakoplova manje od 25 000 tona CO2, njegove emisije smatraju se verificiranim emisijama ako su izmjerene alatom za male emitere koji je odobren Uredbom Komisije (EU) br. 606/2010 (5) i koji je Eurocontrol dopunio podacima iz svojeg programa za podršku sustavu trgovanja emisijama. Države članice mogu provoditi pojednostavnjene postupke za nekomercijalne operatore zrakoplova, ako takvi postupci ne pružaju ništa manje preciznosti od alata za male emitere.

7.   Za potrebe ovog članka, letove između zračnih luka smještenih u državama EGP-a i zemljama koje su pristupile Uniji 2013. smatra se letovima između zračnih luka smještenih u državama EGP-a.

8.   Komisija redovito, a najmanje jednom godišnje, obavješćuje Europski parlament i Vijeće o napretku u pregovorima u Međunarodnoj organizaciji za civilno zrakoplovstvo (ICAO) i o svojim naporima da promiče međunarodno prihvaćanje tržišno utemeljenih mehanizama među trećim zemljama. Nakon zasjedanja skupštine ICAO- a 2016. Komisija će izvijestiti Europski parlament i Vijeće o mjerama za provedbu međunarodnog sporazuma o globalnoj tržišno utemeljenoj mjeri od 2020. kojima će se emisije stakleničkih plinova iz zrakoplovstva smanjiti na nediskriminirajući način, kao i o informacijama o korištenju prihoda koje države članice dostavljaju u skladu s člankom 17. Uredbe (EU) br. 525/2013.

U svojem izvješću Komisija razmatra odgovarajući opseg obuhvaćanja emisija iz djelatnosti iz letova u zračne luke smještene u zemljama izvan EGP-a ili iz njih od 1. siječnja 2017. nadalje te prema potrebi uključuje prijedloge kao odgovor na takva kretanja. U svojem izvješću Komisija razmatra i rješenja za druga pitanja koja se mogu pojaviti primjenom stavaka od 1. do 4. ovog članka, uz očuvanje jednakog postupanja prema svim operatorima zrakoplova na istom putu.

(5)  Uredba Komisije (EU) br. 606/2010 od 9. srpnja 2010. o odobravanju pojednostavljenog alata Europske agencije za sigurnost zračnog prometa (Eurocontrol) za procjenu potrošnje goriva određenih operatora zrakoplova koji su mali emitenti (SL L 175, 10.7.2010., str. 25.).”"

2.

U tablici Priloga I., u stupcu „Djelatnosti”, pod naslovom „Zrakoplovstvo” iza točke (j) dodaje se sljedeća točka:

„(k)

od 1. siječnja 2013. do 31. prosinca 2020., letove koji bi, kad ne bi bilo ove točke, pripadali u ovu djelatnost, a koje obavlja nekomercijalni operator zrakoplova koji izvršava letove s ukupnim godišnjim emisijama manjima od 1 000 tona godišnje.”

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 30. travnja 2014.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Strasbourgu 16. travnja 2014.

Za Europski parlament

Predsjednik

M. SCHULZ

Za Vijeće

Predsjednik

D. KOURKOULAS


(1)  Mišljenje doneseno 22. siječnja 2014. (još nije objavljeno u Službenom listu).

(2)  Stajalište Europskog parlamenta od 3. travnja 2014. (još nije objavljeno u Službenom listu) i odluka Vijeća od 14. travnja 2014.

(3)  Direktiva 2003/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 13. listopada 2003. o uspostavi sustava trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova unutar Zajednice i o izmjeni Direktive Vijeća 96/61/EZ (SL L 275, 25.10.2003., str. 32.)

(4)  Uredba (EU) br. 525/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. svibnja 2013. o mehanizmu za praćenje i izvješćivanje o emisijama stakleničkih plinova i za izvješćivanje o drugim informacijama u vezi klimatskih promjena na nacionalnoj razini i razini Unije te stavljanju izvan snage Odluke br. 280/2004/EZ (SL L 165, 18.6.2013., str. 13.).


Top