Help Print this page 

Document 32014R0382

Title and reference
Delegirana uredba Komisije (EU) br. 382/2014 оd 7. ožujka 2014. o dopuni Direktive 2003/71/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda za objavljivanje dopuna prospekta (Tekst značajan za EGP)
  • In force
OJ L 111, 15.4.2014, p. 36–39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2014/382/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

15.4.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 111/36


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 382/2014

оd 7. ožujka 2014.

o dopuni Direktive 2003/71/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda za objavljivanje dopuna prospekta

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu 2003/71/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 4. studenoga 2003. o prospektu koji je potrebno objaviti prilikom javne ponude vrijednosnih papira ili prilikom uvrštavanja u trgovanje te o izmjeni Direktive 2001/34/EZ (1), a posebno njezin članak 16. stavak 3.,

budući da:

(1)

Direktivom 2003/71/EZ usklađuju se zahtjevi za sastavljanje, odobrenje i distribuciju prospekta koji je potrebno objaviti pri javnoj ponudi vrijednosnih papira ili pri njihovu uvrštavanju u trgovanje na uređenom tržištu koje se nalazi ili djeluje u državi članici.

(2)

Direktivom 2003/71/EZ zahtijeva se i objavljivanje dopuna prospekta u kojima se navodi svaki važni novi čimbenik, bitna pogreška ili netočnost koji se odnose na informaciju uključenu u prospekt, a koji mogu utjecati na procjenu vrijednosnih papira i koji su nastali ili su primijećeni u razdoblju od odobrenja prospekta do konačnog zaključenja javne ponude ili, ovisno o slučaju, do početka trgovanja na uređenom tržištu, što god od toga nastupi kasnije.

(3)

Pružanjem potpunih informacija o vrijednosnim papirima i njihovim izdavateljima promiče se zaštita ulagača. Dopuna bi stoga trebala uključivati sve bitne informacije koje se odnose na konkretne slučajeve zbog kojih je dopuna bila potrebna i koje se moraju uključiti u prospekt u skladu s Direktivom 2003/71/EZ i Uredbom Komisije (EZ) br. 809/2004 (2).

(4)

Kako bi se osiguralo dosljedno usklađivanje, utvrdili zahtjevi propisani Direktivom 2003/71/EZ i uzela u obzir tehnička dostignuća na financijskim tržištima, potrebno je utvrditi u kojim se slučajevima zahtijeva objava dopuna prospekta.

(5)

Ne mogu se utvrditi svi slučajevi u kojima se zahtijeva dopuna prospekta jer to može ovisiti o izdavatelju i vrijednosnim papirima o kojima je riječ. Stoga je primjereno utvrditi minimalne slučajeve u kojima je potrebno objavljivanje dopune.

(6)

Revidirani godišnji financijski izvještaji od ključne su važnosti za ulagače pri donošenju odluka o ulaganju. Kako bi ulagači svoje odluke o ulaganju mogli donositi na temelju najnovijih financijskih podataka, potrebno je objaviti dopunu koja sadržava nove revidirane godišnje financijske izvještaje izdavatelja vlasničkih vrijednosnih papira i izdavatelja temeljnih dionica u slučaju potvrde o deponiranim vrijednosnim papirima, koji su objavljeni nakon odobrenja prospekta.

(7)

Kako bi se uzeo u obzir mogući utjecaj predviđanja i procjene dobiti na odluku o ulaganju, izdavatelji vlasničkih vrijednosnih papira i izdavatelji temeljnih dionica u slučaju potvrda o deponiranim vrijednosnim papirima trebali bi objaviti dopunu s izmjenama implicitnih i eksplicitnih podataka na kojima se temelje predviđanja ili procjene dobiti koje su već uključene u prospekt.

(8)

Podaci o identitetu glavnih dioničara ili bilo kojem vladajućem subjektu izdavatelja neophodni su za kvalitetnu procjenu izdavatelja, bez obzira na vrstu vrijednosnih papira. Međutim, situacija u kojoj dolazi do promjene kontrole izdavatelja osobito je značajna ako se ponuda odnosi na vlasničke vrijednosne papire i potvrde o deponiranim vrijednosnim papirima jer su te vrste vrijednosnih papira u toj situaciji načelno cjenovno osjetljivije. Stoga je dopunu potrebno objaviti u slučaju promjene kontrole izdavatelja vlasničkih vrijednosnih papira ili izdavatelja temeljnih dionica u slučaju potvrda o deponiranim vrijednosnim papirima.

(9)

Od ključne je važnosti da potencijalni ulagači koji procjenjuju otvorenu ponudu vlasničkih vrijednosnih papira ili potvrda o deponiranim vrijednosnim papirima uvjete takve ponude mogu usporediti s cijenom ili uvjetima zamjene bilo koje javne ponude za preuzimanje najavljene tijekom razdoblja ponude. Nadalje, za odluku o ulaganju bitan je i ishod javne ponude za preuzimanje jer ulagači moraju znati uključuje li ona promjenu kontrole izdavatelja ili ne. Dopuna je stoga u tim slučajevima neophodna.

(10)

Ako izjava o obrtnom kapitalu više nije valjana, ulagači ne mogu donijeti kvalitetnu odluku o ulaganju u pogledu financijskog položaja izdavatelja u neposrednoj budućnosti. Ulagači bi trebali imati mogućnost preispitati svoje odluke o ulaganju u svjetlu novih informacija o mogućnosti pristupa izdavatelja gotovini i ostalim raspoloživim likvidnim sredstvima za pokrivanje svojih obveza. Dopuna je stoga u tim slučajevima neophodna.

(11)

Može se dogoditi da nakon odobrenja prospekta izdavatelj ili ponuditelj vrijednosne papire odluči ponuditi u državama članicama koje u tom prospektu nisu navedene ili zatražiti njihovo uvrštenje u trgovanje na uređenim tržištima drugih država članica koje tim prospektom nisu predviđene. Informacije o tim ponudama u drugim državama članicama ili uvrštenju u trgovanje na njihovim uređenim tržištima važne su za ulagačevu ocjenu određenih aspekata vrijednosnih papira izdavatelja te bi ih stoga trebalo objaviti u dopuni prospekta.

(12)

Znatna financijska obveza vjerojatno bi utjecala na financijski položaj ili poslovanje subjekta. Stoga bi ulagači trebali imati pravo na dodatne informacije o posljedicama te obveze u obliku dopune prospekta.

(13)

Povećanje ukupnog nominalnog iznosa programa ponude izvor je informacija o izdavateljevim potrebama u pogledu financiranja ili povećanju potražnje za njegovim vrijednosnim papirima. Stoga bi u slučaju povećanja ukupnog nominalnog iznosa programa ponude uključenog u prospekt trebalo objaviti dopunu prospekta.

(14)

Ova Uredba temelji se na nacrtu regulatornih tehničkih standarda koje je Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA) dostavilo Komisiji.

(15)

ESMA je provela otvoreno javno savjetovanje o nacrtu regulatornih tehničkih standarda na kojima se temelji ova Uredba, analizirala moguće povezane troškove i koristi te zatražila očitovanje Interesne skupine za vrijednosne papire i tržišta kapitala uspostavljene u skladu s člankom 37. Uredbe (EU) br. 1095/2010 Europskog parlamenta i Vijeća (3),

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Predmet

Ovom se Uredbom utvrđuju regulatorni tehnički standardi kojima se definiraju slučajevi u kojima je objava dopune prospekta obvezna.

Članak 2.

Obveza objavljivanja dopune

Dopuna prospekta objavljuje se u sljedećim slučajevima:

(a)

ako nove revidirane godišnje financijske izvještaje objavljuje neki od sljedećih izdavatelja:

1.

izdavatelj čiji se prospekt odnosi na dionice i druge prenosive vrijednosne papire koji su istovjetni dionicama iz članka 4. stavka 2. točke 1. Uredbe (EZ) br. 809/2004;

2.

izdavatelj temeljnih dionica ili drugih prenosivih vrijednosnih papira koji su istovjetni dionicama u slučaju vlasničkih vrijednosnih papira koji su u skladu s uvjetima utvrđenima člankom 17. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 809/2004;

3.

izdavatelj temeljnih dionica ako je prospekt izrađen u skladu s popisom potvrda o deponiranim vrijednosnim papirima iz Priloga X. ili XXVIII. Uredbi (EZ) br. 809/2004;

(b)

ako izmjenu predviđene ili procijenjene dobiti koja je već uključena u prospekt objavljuje neki od sljedećih izdavatelja:

1.

izdavatelj čiji se prospekt odnosi na dionice i druge prenosive vrijednosne papire koji su istovjetni dionicama iz članka 4. stavka 2. točke 1. Uredbe (EZ) br. 809/2004;

2.

izdavatelj temeljnih dionica ili drugih prenosivih vrijednosnih papira koji su istovjetni dionicama ako se prospekt odnosi na vlasničke vrijednosne papire koji su u skladu s uvjetima iz članka 17. stavka 2. Uredbe (EZ) br. 809/2004;

3.

izdavatelj temeljnih dionica ako je prospekt izrađen u skladu s popisom potvrda o deponiranim vrijednosnim papirima iz Priloga X. ili XXVIII. Uredbi (EZ) br. 809/2004;

(c)

ako dođe do promjene kontrole kod nekog od sljedećih izdavatelja:

1.

izdavatelj čiji se prospekt odnosi na dionice i druge prenosive vrijednosne papire koji su istovjetni dionicama iz članka 4. stavka 2. točke 1. Uredbe (EZ) br. 809/2004;

2.

izdavatelj temeljnih dionica ili drugih prenosivih vrijednosnih papira koji su istovjetni dionicama ako se prospekt odnosi na vlasničke vrijednosne papire koji su u skladu s uvjetima iz članka 17. stavka 2. Uredbe (EZ) br. 809/2004;

3.

izdavatelj temeljnih dionica ako je prospekt izrađen u skladu s popisom potvrda o deponiranim vrijednosnim papirima iz Priloga X. ili XXVIII. Uredbi (EZ) br. 809/2004;

(d)

u slučaju bilo koje nove javne ponude za preuzimanje od strane trećih osoba, kako je utvrđeno člankom 2. stavkom 1. točkom (a) Direktive 2004/25/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (4) i ishoda bilo koje javne ponude za preuzimanje povezane s nečim od sljedećeg:

1.

vlasničkim kapitalom izdavatelja čiji se prospekt odnosi na dionice i druge prenosive vrijednosne papire koji su istovjetni dionicama iz članka 4. stavka 2. točke 1. Uredbe (EZ) br. 809/2004;

2.

vlasničkim kapitalom izdavatelja temeljnih dionica ili drugih prenosivih vrijednosnih papira koji su istovjetni dionicama ako se prospekt odnosi na vlasničke vrijednosne papire koji su u skladu s uvjetima iz članka 17. stavka 2. Uredbe (EZ) br. 809/2004;

3.

vlasničkim kapitalom izdavatelja temeljnih dionica ako je prospekt izrađen u skladu s popisom potvrda o deponiranim vrijednosnim papirima iz Priloga X. ili XXVIII. Uredbi (EZ) br. 809/2004;

(e)

ako u vezi s dionicama i drugim prenosivim vrijednosnim papirima koji su istovjetni dionicama iz članka 4. stavka 2. točke 1. Uredbe (EZ) br. 809/2004 i konvertibilnim ili zamjenjivim dužničkim vrijednosnim papirima koji su vlasnički vrijednosni papiri u skladu s uvjetima iz članka 17. stavka 2. te Uredbe dođe do promjene u izjavi o obrtnom kapitalu, koja je uključena u prospekt, ako obrtni kapital postane dostatan ili nedostatan za trenutačne zahtjeve izdavatelja;

(f)

ako izdavatelj traži uvrštenje u trgovanje na dodatnim uređenim tržištima u dodatnim državama članicama ili namjerava objaviti javnu ponudu u dodatnim državama članicama koje nisu navedene u prospektu;

(g)

ako se preuzme nova znatna financijska obveza koja bi vjerojatno dovela do znatne ukupne promjene u smislu članka 4.a stavka 6. Uredbe (EZ) br. 809/2004, a prospekt se odnosi na dionice i druge prenosive vrijednosne papire koji su istovjetni dionicama iz članka 4. stavka 2. točke 1. te Uredbe i druge vlasničke vrijednosne papire koji su u skladu s uvjetima iz članka 17. stavka 2. te Uredbe;

(h)

ako se poveća ukupni nominalni iznos programa ponude.

Članak 3.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 7. ožujka 2014.

Za Komisiju

Predsjednik

José Manuel BARROSO


(1)  SL L 345, 31.12.2003., str. 64.

(2)  Uredba Komisije (EZ) br. 809/2004 od 29. travnja 2004. o provedbi Direktive 2003/71/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu informacija koje sadrže prospekti te o njihovu obliku, upućivanju na informacije i objavljivanju takvih prospekata i distribuciji oglasa (SL L 149, 30.4.2004., str. 1.).

(3)  Uredba (EU) br. 1095/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o osnivanju Europskog nadzornog tijela (Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala), o izmjeni Odluke br. 716/2009/EZ i o stavljanju izvan snage Odluke Komisije 2009/77/EZ (SL L 331, 15.12.2010., str. 84.).

(4)  Direktiva 2004/25/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 21. travnja 2004. o ponudama za preuzimanje (SL L 142, 30.4.2004., str. 12.).


Top