EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0354

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 354/2014 оd 8. travnja 2014. o izmjeni i ispravku Uredbe (EZ) br. 889/2008 o detaljnim pravilima za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 o ekološkoj proizvodnji i označivanju ekoloških proizvoda s obzirom na ekološku proizvodnju, označivanje i kontrolu

OJ L 106, 9.4.2014, p. 7–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/354/oj

9.4.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 106/7


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 354/2014

оd 8. travnja 2014.

o izmjeni i ispravku Uredbe (EZ) br. 889/2008 o detaljnim pravilima za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 o ekološkoj proizvodnji i označivanju ekoloških proizvoda s obzirom na ekološku proizvodnju, označivanje i kontrolu

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 834/2007 od 28. lipnja 2007. o ekološkoj proizvodnji i označivanju ekoloških proizvoda i stavljanju izvan snage Uredbe (EEZ) br. 2092/91 (1), a posebno njezin članak 12. stavak 3., članak 14. stavak 2., članak 16. stavak 1. i članak 3. točku (a),

budući da:

(1)

U poglavlju 2. glave III. Uredbe (EZ) br. 834/2007 utvrđuju se temeljni zahtjevi u pogledu proizvodnje na poljoprivrednim gospodarstvima. Uredbom Komisije (EZ) br. 889/2008 (2) utvrđena su detaljna pravila za provedbu tih temeljnih zahtjeva.

(2)

Člankom 12. Uredbe (EZ) br. 834/2007 dopušta se pod određenim uvjetima upotreba sirovina, kao što su gnojiva, poboljšivači tla i sredstva za zaštitu bilja, ako su te sirovine odobrene za primjenu u ekološkoj proizvodnji. U skladu s postupkom predviđenim člankom 16. stavkom 3. te Uredbe, države članice dostavile su drugim državama članicama i Komisiji dokumentaciju s ciljem uključivanja određenih proizvoda u priloge I. i II. Uredbi (EZ) br. 889/2008. Tu je dokumentaciju ocijenila stručna skupina za tehničko savjetovanje o ekološkoj proizvodnji (dalje u tekstu „EGTOP”).

(3)

Na temelju preporuka EGTOP-a (3), koji je u vezi s gnojivima i poboljšivačima tla zaključio da tvari digestat bioplina, hidrolizirane bjelančevine od nusproizvoda životinjskog podrijetla, leonardit, hitin i sapropel udovoljavaju ciljevima i načelima ekološke proizvodnje, navedene tvari trebale bi se uključiti u Prilog I. Uredbi (EZ) br. 889/2008 za primjenu pod određenim posebnim uvjetima.

(4)

Na temelju preporuka EGTOP-a, granicu „0” za krom (VI) koja se odnosi na određene tvari navedene u Prilogu I. Uredbi (EZ) br. 889/2008 trebalo bi zamijeniti s „ne može se utvrditi”.

(5)

U pogledu sredstava za zaštitu bilja EGTOP je u svojim preporukama (4) zaključio da tvari ovčja mast, laminarin i aluminijev silikat (kaolin) udovoljavaju ciljevima i načelima ekološke proizvodnje. Stoga bi se navedene tvari trebale uključiti u Prilog II. Uredbi (EZ) br. 889/2008 za primjenu pod određenim posebnim uvjetima.

(6)

U pogledu horizontalnog zakonodavstva za sredstva za zaštitu bilja Provedbenom uredbom Komisije (EU) br. 540/2011 (5) utvrđen je Unijin popis aktivnih tvari koje su prethodno bile uključene u Prilogu I. Direktivi Vijeća 91/414/EEZ (6) te aktivnih tvari koje su odobrene na temelju Uredbe (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća (7). Odgovarajuće dijelove Priloga II. Uredbi (EZ) br. 889/2008 primjereno je prilagoditi tom popisu. Posebno, iz tog je Priloga potrebno izbrisati želatinu, rotenon izlučen od Derris spp. i Lonchocarpus spp. i Terphrosia spp., diamonijev fosfat, bakreni oktanoat, kalij aluminij (aluminij sulfat, kalinit), mineralna ulja i kalijev permanganat.

(7)

Što se tiče aktivnih tvari lecitin, kvasija izlučena od Quassia amara i kalcijev hidroksid za koje su Komisiji već dostavljeni zahtjevi za odobrenje na temelju Uredbe (EZ) br. 1107/2009, u ovoj fazi dok se ne završi njihovo ocjenjivanje primjereno je iznimno zadržati te aktivne tvari na popisu iz Priloga II. Uredbi (EZ) br. 889/2008. S obzirom na zaključke ocjenjivanja Komisija će poduzeti odgovarajuće mjere u pogledu prisutnosti navedenih triju tvari na popisu iz Priloga II. Uredbi (EZ) br. 889/2008.

(8)

U svjetlu tog horizontalnog zakonodavstva primjereno je prilagoditi i naziv, opis, zahtjeve u odnosu na sastav te uvjete uporabe za određene tvari i mikroorganizme navedene u Prilogu II. Uredbi (EZ) br. 889/2008, i to posebno za biljna ulja, mikroorganizme koji se koriste za biološko suzbijanje štetočina i bolesti, feromone, bakar, etilen, parafinsko ulje i kalijev bikarbonat.

(9)

Članak 24. stavak 2. Uredbe (EZ) br. 889/2008 izmijenjen je Provedbenom uredbom Komisije (EU) br. 505/2012 (8) kako bi se ažurirala upućivanja na priloge V. i VI. Uredbi (EZ) br. 889/2008 koji su zamijenjeni Provedbenom uredbom (EU) br. 505/2012. U izmijenjenom tekstu članka 24. stavka 2. Uredbe (EZ) br. 889/2008 pogreškom su izostavljeni „homeopatski proizvodi”. Budući da su ti proizvodi bili obuhvaćeni navedenom odredbom prije izmjene uvedene Provedbenom uredbom (EU) br. 505/2012, potrebno ih je ponovno uvrstiti.

(10)

U Prilogu V. Uredbi (EZ) br. 889/2008, kako je izmijenjena Provedbenom uredbom (EU) br. 505/2012, prijašnji unosi defluorirani monokalcijev fosfat i defluorirani dikalcijev fosfat pogreškom su zamijenjeni generičkim opisom defluorirani fosfat. Međutim, defluorirani fosfat nije istovjetan proizvodima defluorirani monokalcijev fosfat i defluorirani dikalcijev fosfat. Stoga je ta dva proizvoda potrebno ponovno uvrstiti u Prilog V. Uredbi (EZ) br. 889/2008, a defluorirani fosfat potrebno je izbrisati.

(11)

Provedbenom uredbom Komisije (EU) br. 651/2013 (9) izbrisano je prijašnje odobrenje za klinoptilotit iz Uredbe Komisije (EZ) br. 1810/2005 (10), proširena je njegova uporaba kao dodatka hrani za životinje na sve životinjske vrste i promijenjena mu je oznaka na 1g568. Stoga je, kako bi se omogućila kontinuirana primjena klinoptilotita u ekološkoj proizvodnji, potrebno prilagoditi Prilog VI. Uredbi (EZ) br. 889/2008 u skladu s Provedbenom uredbom (EU) br. 651/2013.

(12)

Uredbu (EZ) br. 889/2008 trebalo bi stoga u skladu s time izmijeniti i ispraviti.

(13)

Radi pravne sigurnosti ispravak članka 24. stavka 2. i Priloga V. Uredbi (EZ) br. 889/2008 trebao bi se primjenjivati od dana stupanja na snagu Provedbene uredbe (EU) br. 505/2012.

(14)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem regulatornog Odbora za ekološku proizvodnju,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Izmjena Uredbe (EZ) br. 889/2008

Prilozi I., II. i VI. Uredbi (EZ) br. 889/2008 mijenjaju se u skladu s točkama 1., 2. i 4. Priloga ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ispravak Uredbe (EZ) br. 889/2008

Uredba (EZ) br. 889/2008 ispravlja se kako slijedi:

1.

U članku 24. stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2.   Fitoterapeutski i homeopatski proizvodi, elementi u tragovima i proizvodi navedeni u odjeljku 1. Priloga V. i u odjeljku 3. Priloga VI. imaju prednost u primjeni u odnosu na kemijski sintetizirane alopatske lijekove ili antibiotike, pod uvjetom da je njihov terapijski učinak djelotvoran za vrstu životinje i za uvjete za koje je namijenjeno liječenje.”

2.

Prilog V. mijenja se u skladu s točkom 3. Priloga ovoj Uredbi.

Članak 3.

Stupanje na snagu i primjena

Ova Uredba stupa na snagu sedmog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Međutim članak 2. primjenjuje se od 16. lipnja 2012.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 8. travnja 2014.

Za Komisiju

Predsjednik

José Manuel BARROSO


(1)  SL L 189, 20.7.2007., str. 1.

(2)  Uredba Komisije (EZ) br. 889/2008 od 5. rujna 2008. o detaljnim pravilima za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 o ekološkoj proizvodnji i označivanju ekoloških proizvoda s obzirom na ekološku proizvodnju, označivanje i kontrolu (SL L 250, 18.9.2008., str. 1.).

(3)  Završno izvješće:

http://ec.europa.eu/agriculture/organic/files/eu-policy/expert-recommendations/expert_group/final_report_on_fertilizers_to_be_published_en.pdf

(4)  Završno izvješće:

http://ec.europa.eu/agriculture/organic/files/eu-policy/expert-recommendations/expert_group/final_report_on_plant_protection_products.pdf

(5)  Provedbena uredba Komisije (EU) br. 540/2011 od 25. svibnja 2011. o provedbi Uredbe (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu popisa odobrenih aktivnih tvari (SL L 153, 11.6.2011., str. 1.).

(6)  Direktiva Vijeća 91/414/EEZ od 15. srpnja 1991. o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja (SL L 230, 19.8.1991., str. 1.).

(7)  Uredba (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja (SL L 309, 24.11.2009., str. 1.).

(8)  Provedbena uredba Komisije (EU) br. 505/2012 оd 14. lipnja 2012. o izmjeni i ispravku Uredbe (EZ) br. 889/2008 o detaljnim pravilima za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 o ekološkoj proizvodnji i označivanju ekoloških proizvoda s obzirom na ekološku proizvodnju, označivanje i kontrolu (SL L 154, 15.6.2012., str. 12.).

(9)  Provedbena uredba Komisije (EU) br. 651/2013 оd 9. srpnja 2013. o odobrenju klinoptilolita sedimentnog podrijetla kao dodatka hrani za sve vrste životinja i o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1810/2005 (SL L 189, 10.7.2013., str. 1.).

(10)  Uredba Komisije (EZ) br. 1810/2005 od 4. studenoga 2005. o novom odobrenju dodatka hrani za životinje na 10 godina, trajnom odobrenju određenih dodataka hrani za životinje i privremenom odobrenju uporabe nekih dodataka u novim područjima, a koji su već odobreni za uporabu u hrani za životinje (SL L 291, 5.11.2005., str. 5.).


PRILOG

Prilozi I., II., V. i VI. Uredbi (EZ) br. 889/2008 mijenjaju se kako slijedi:

1.

Prilog I. mijenja se kako slijedi:

(a)

redak koji se odnosi na „Kompostirani ili fermentirani kućni otpad” zamjenjuje se sljedećim:

„B

Kompostirana ili fermentirana mješavina kućnog otpada

Proizvod dobiven iz kućnog otpada odvojenog na izvoru, a koji je podvrgnut kompostiranju ili anaerobnoj fermentaciji za dobivanje bioplina.

Samo biljni i životinjski kućni otpad.

Samo kada se proizvodi u zatvorenom i nadziranom sustavu prikupljanja koji prihvaća država članica.

Najviše koncentracije u mg/kg suhe tvari:

kadmij: 0,7; bakar: 70; nikal: 25; olovo: 45; cink: 200; živa: 0,4; krom (ukupno): 70; krom (VI): ne može se utvrditi.”

(b)

iza retka koji se odnosi na „Kompostiranu ili fermentiranu mješavinu biljne tvari” umeće se sljedeći redak:

„B

Digestat bioplina koji sadržava životinjske nusproizvode nad kojima je provedena kodigestija sa sirovinama biljnog ili životinjskog podrijetla, kako je navedeno u ovom Prilogu

Životinjski nusproizvodi (uključujući nusproizvode divljih životinja) kategorije 3. i sadržaj probavnog trakta kategorije 2. (kategorije 2. i 3., kako su definirane Uredbom (EZ) br. 1069/2009 Europskog parlamenta i Vijeća) (1) ne smiju potjecati iz industrijskog poljoprivrednog uzgoja.

Postupci moraju biti u skladu s Uredbom Komisije (EU) br. 142/2011 (2).

Ne smiju se primjenjivati na jestive dijelove biljke.

(c)

redak koji se odnosi na „Proizvode ili nusproizvode životinjskog podrijetla navedene u nastavku” zamjenjuje se sljedećim:

„B

Proizvodi ili nusproizvodi životinjskog podrijetla navedeni u nastavku:

 

krvno brašno

 

brašno od papaka

 

brašno od rogova

 

koštano brašno ili deželatinirano koštano brašno

 

riblje brašno

 

mesno brašno

 

brašno od perja, dlake i ‚chiquette’

 

vuna

 

krzno (1)

 

dlaka

 

mliječni proizvodi

 

hidrolizirane bjelančevine (2)

(1)

Najviša koncentracija u mg/kg suhe tvari kroma (VI): ne može se utvrditi.

(2)

Ne smiju se primjenjivati na jestive dijelove biljke.”

(d)

dodaju se sljedeći redci:

„B

Leonardit (sirovi organski sediment s visokim udjelom huminske kiseline)

Samo ako je dobiven kao nusproizvod rudarskih aktivnosti.

B

Hitin (polisaharid dobiven od ljuske rakova)

Samo ako je dobiven kao proizvod održivog ribarstva, kako je definirano u članku 3. točki (e) Uredbe Vijeća (EZ) br. 2371/2002 (3) ili ekološke akvakulture.

B

Organski bogati sediment podrijetlom iz slatkih voda nastao u uvjetima bez prisutnosti kisika (npr. sapropel)

Samo organski sedimenti koji su nusproizvodi upravljanja slatkim vodama ili koji su ekstrahirani iz područja na kojima se prethodno nalazila slatka voda.

Ekstrakcija bi se, prema potrebi, trebala provoditi na način da prouzroči najmanji mogući učinak na vodni sustav.

Samo sedimenti koji potječu iz izvora koji nisu zagađeni pesticidima, postojanim organskim onečišćujućim tvarima i tvarima sličnima benzinu.

Najviše koncentracije u mg/kg suhe tvari:

kadmij: 0,7; bakar: 70; nikal: 25; olovo: 45; cink: 200; živa: 0,4; krom (ukupno): 70; krom (VI): ne može se utvrditi.

2.

Prilog II. mijenja se kako slijedi:

(a)

odjeljci 1. i 2. zamjenjuju se sljedećim:

„1.   Tvari biljnog ili životinjskog podrijetla

Odobrenje

Ime

Opis, zahtjevi u odnosu na sastav, uvjeti uporabe

A

Azadirahtin izlučen iz Azadirchta indica (stablo nim)

Insekticid

A

Pčelinji vosak

Sredstvo za obrezivanje

B

Hidrolizirane bjelančevine osim želatine

Atraktant, samo za odobrenu uporabu u kombinaciji s drugim odgovarajućim proizvodima s ovog popisa

A

Lecitin

Fungicid

B

Biljna ulja

Insekticid, akaricid, fungicid, baktericid i inhibitor klijanja

Proizvodi navedeni u Prilogu Provedbenoj uredbi Komisije (EU) br. 540/2011 (4)

A

Piretrini izlučeni od Chrysanthemum cinerariaefolium

Insekticid

A

Kvasija izlučena od Quassia amara

Insekticid, repelent

2.   Mikroorganizmi koji se koriste za biološko suzbijanje štetočina i bolesti

Odobrenje

Ime

Opis, zahtjevi u odnosu na sastav, uvjeti uporabe

A

Mikroorganizmi

Proizvodi koji su navedeni u Prilogu Provedbenoj uredbi (EU) br. 540/2011 i ne potječu od GMO-a”

(b)

odjeljak 4. zamjenjuje se sljedećim:

„4.   Tvari koje se koriste u klopkama i/ili raspršivačima

Odobrenje

Ime

Opis, zahtjevi u odnosu na sastav, uvjeti uporabe

A

Feromoni

Atraktant; sredstvo koje uzrokuje smetnje spolnog ponašanja; samo u klopkama i raspršivačima

Proizvodi navedeni u Prilogu Provedbenoj uredbi (EU) br. 540/2011 (brojevi 255, 258 i 259)

A

Piretroidi (samo deltametrin ili lambdacihalotrin)

Insekticid; samo u klopkama s posebnim atraktantima; samo protiv Bactrocera oleae i Ceratitis capitata Wied”

(c)

odjeljci 6. i 7. zamjenjuju se sljedećim:

„6.   Ostale tvari iz tradicionalne uporabe u ekološkom uzgoju

Odobrenje

Ime

Opis, zahtjevi u odnosu na sastav, uvjeti uporabe

B

Spojevi bakra u obliku bakrenog hidroksida, bakrenog oksiklorida, bakrenog oksida, bordoške juhe i trivalentnog bakrenog sulfata

Dopušteni za uporabu samo kao fungicidi i baktericidi u količini do 6 kg bakra po hektaru godišnje.

Za višegodišnje kulture države članice mogu, uz odstupanje od prvog stavka, propisati da se može prekoračiti granica bakra od 6 kg u određenoj godini pod uvjetom da prosječna količina koja se stvarno koristi tijekom petogodišnjeg razdoblja, uključujući spomenutu godinu i četiri prethodne godine, ne prelazi 6 kg.

Radi zaštite vode i neciljanih organizama moraju se poduzeti mjere za smanjenje rizika, kao npr. zaštitne zone.

Proizvodi navedeni u Prilogu Provedbenoj uredbi (EU) br. 540/2011 (broj 277).

A

Etilen

Dozrijevanje banana, kivija i kakija; dozrijevanje agruma samo kao dijela strategije za sprečavanje štete od voćne muhe u agrumima; poticanje cvatnje kod ananasa; sprečavanje klijanja kod krumpira i luka.

Dopušten za uporabu samo u zatvorenom prostoru kao regulator rasta. Dopušten je samo za profesionalnu uporabu.

A

Kalijeva sol masnih kiselina (meki sapun)

Insekticid

A

Sumporno vapno (kalcijev polisulfid)

Fungicid

A

Parafinsko ulje

Insekticid, akaricid

Proizvodi navedeni u Prilogu Provedbenoj uredbi (EU) br. 540/2011 (brojevi 294 i 295)

A

Kvarcni pijesak

Repelent

A

Sumpor

Fungicid, akaricid

B

Repelenti životinjskog ili biljnog podrijetla koji odbijaju mirisom/ovčja mast

Repelent

Samo na nejestivim dijelovima biljaka i ako biljne sirovine nisu namijenjene prehrani ovaca ili koza

Proizvodi navedeni u Prilogu Provedbenoj uredbi (EU) br. 540/2011 (broj 249)

7.   Ostale tvari

Odobrenje

Ime

Opis, zahtjevi u odnosu na sastav, uvjeti uporabe

B

Aluminijev silikat (kaolin)

Repelent

A

Kalcijev hidroksid

Fungicid samo za stabla voćki, uključujući rasadnike, za suzbijanje Nectria galligena

B

Laminarin

Aktivator obrambenog mehanizma biljaka

Kelp se mora uzgajati ekološki u skladu s člankom 6.d ili brati na održivi način u skladu s člankom 6.c

B

Kalijev hidrogen karbonat (također poznat kao kalijev bikarbonat)

Fungicid i insekticid”

3.

U Prilogu V. odjeljak 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1.   HRANA ZA ŽIVOTINJE MINERALNOG PODRIJETLA

A

Vapnenačke morske školjke

 

A

Maerl

 

A

Litotamnij

 

A

Kalcijev glukonat

 

A

Kalcijev karbonat

 

A

Defluorirani monokalcijev fosfat

 

A

Defluorirani dikalcijev fosfat

 

A

Magnezijev oksid (anhidrirani magnezij)

 

A

Magnezijev sulfat

 

A

Magnezijev klorid

 

A

Magnezijev karbonat

 

A

Kalcijev magnezijev fosfat

 

A

Magnezijev fosfat

 

A

Mononatrijev fosfat

 

A

Kalcijev natrijev fosfat

 

A

Natrijev klorid

 

A

Natrijev bikarbonat

 

A

Natrijev karbonat

 

A

Natrijev sulfat

 

A

Kalijev klorid”

 

4.

U Prilogu VI. odjeljku 1.(d) „Emulgatori, tvari za sprečavanje zgrudnjavanja i koagulansi”, unos za klinoptilolit zamjenjuje se sljedećim:

Odobrenje

Identifikacijski broj

Tvar

Opis, uvjeti uporabe

„B

1

1g568

Klinoptilolit sedimentnog podrijetla (sve vrste)”

 


(1)  Uredba (EZ) br. 1069/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o utvrđivanju zdravstvenih pravila za nusproizvode životinjskog podrijetla i od njih dobivene proizvode koji nisu namijenjeni prehrani ljudi te o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1774/2002 (Uredba o nusproizvodima životinjskog podrijetla) (SL L 300, 14.11.2009., str. 1.).

(2)  Uredba Komisije (EU) br. 142/2011 od 25. veljače 2011. o provedbi Uredbe (EZ) br. 1069/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju zdravstvenih pravila u vezi s nusproizvodima životinjskog podrijetla i od njih dobivenim proizvodima koji nisu namijenjeni za prehranu ljudi i o provedbi Direktive Vijeća 97/78/EZ u pogledu određenih uzoraka i pojedinačnih proizvoda izuzetih od veterinarskih pregleda na granici sukladno toj Direktivi. (SL L 54, 26.2.2011., str. 1.”

(3)  Uredba Vijeća (EZ) br. 2371/2002 od 20. prosinca 2002. o očuvanju i održivom iskorištavanju ribolovnih resursa u okviru zajedničke ribarstvene politike (SL L 358, 31.12.2012., str. 59.).”

(4)  Provedbena uredba Komisije (EU) br. 540/2011 od 25. svibnja 2011. o provedbi Uredbe (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu popisa odobrenih aktivnih tvari (SL L 153, 11.6.2011., str. 1.).


Top