Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014L0109

Delegirana direktiva Komisije 2014/109/EU оd 10. listopada 2014. o izmjeni Priloga II. Direktivi 2014/40/EU Europskog parlamenta i Vijeća uspostavljanjem zbirke slikovnih upozorenja za uporabu na duhanskim proizvodima Tekst značajan za EGP

OJ L 360, 17.12.2014, p. 22–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_del/2014/109/oj

17.12.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 360/22


DELEGIRANA DIREKTIVA KOMISIJE 2014/109/EU

оd 10. listopada 2014.

o izmjeni Priloga II. Direktivi 2014/40/EU Europskog parlamenta i Vijeća uspostavljanjem zbirke slikovnih upozorenja za uporabu na duhanskim proizvodima

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu 2014/40/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 3. travnja 2014. o usklađivanju zakona i drugih propisa država članica o proizvodnji, predstavljanju i prodaji duhanskih i srodnih proizvoda te o stavljanju izvan snage Direktive 2001/37/EZ (1), a posebno njezin članak 10. stavak 3. točku (b),

budući da:

(1)

Člankom 10. Direktive 2014/40/EU propisuje se da svako jedinično pakiranje i svako vanjsko pakiranje duhanskih proizvoda za pušenje na sebi mora imati kombinirana zdravstvena upozorenja, osim ako su izuzeti u skladu s člankom 11. Kombinirana zdravstvena upozorenja moraju sadržavati, među ostalim, jedno tekstno upozorenje iz Priloga I. i odgovarajuću fotografiju u boji iz zbirke fotografija u Prilogu II. toj Direktivi.

(2)

Isto tako, Direktivom 2014/40/EU Komisiji se dodjeljuju ovlasti za donošenje delegiranih akata kako bi se u Prilogu II. uspostavila i prilagodila zbirka fotografija, uzimajući u obzir znanstveni razvoj i tržišna kretanja.

(3)

Stoga Prilog II. Direktivi 2014/40/EU treba izmijeniti na odgovarajući način,

DONIJELA JE OVU DIREKTIVU:

Članak 1.

Prilog II. Direktivi 2014/40/EU zamjenjuje se u skladu s Prilogom ovoj Direktivi.

Članak 2.

1.   Države članice donose zakone i druge propise potrebne za usklađivanje s ovom Direktivom najkasnije do 20. svibnja 2016. One Komisiji odmah dostavljaju tekst tih odredaba.

One te odredbe primjenjuju od 20. svibnja 2016.

2.   Države članice Komisiji dostavljaju tekst glavnih odredaba nacionalnog prava koje donesu u području na koje se odnosi ova Direktiva.

Članak 3.

Ova Direktiva stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Članak 4.

Ova je Direktiva upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 10. listopada 2014.

Za Komisiju

Predsjednik

José Manuel BARROSO


(1)  SL L 127, 29.4.2014., str. 1.


PRILOG

„PRILOG II.

Zbirka fotografija (kombiniranih zdravstvenih upozorenja)

(iz članka 10. stavka 1.)

Set 1.

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Set 2.

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Set 3.

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image


Top