EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014L0082

Direktiva Komisije 2014/82/EU оd 24. lipnja 2014. o izmjeni Direktive 2007/59/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu općeg stručnog znanja, zdravstvenih zahtjeva i zahtjeva povezanih s dozvolama Tekst značajan za EGP

OJ L 184, 25.6.2014, p. 11–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/82/oj

25.6.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 184/11


DIREKTIVA KOMISIJE 2014/82/EU

оd 24. lipnja 2014.

o izmjeni Direktive 2007/59/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu općeg stručnog znanja, zdravstvenih zahtjeva i zahtjeva povezanih s dozvolama

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu 2007/59/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2007. o davanju ovlaštenja strojovođama koji upravljaju lokomotivama i vlakovima na željezničkom sustavu Zajednice (1), a posebno njezin članak 31.,

budući da:

(1)

Prilog II. Direktivi 2007/59/EZ uključuje odredbu prema kojoj se vid na oba oka ne zahtijeva ako osoba ima odgovarajuću prilagodbu i iskustvo s dostatnom kompenzacijom te isključivo ako je do gubitka vida na oba oka došlo nakon početka rada. Ta je odredba u suprotnosti s ostalim zahtjevima povezanima s vidom iz Priloga II. Direktivi 2007/59/EZ i mogla bi ugroziti visoku razinu sigurnosti u željezničkom prometu.

(2)

Nadalje, određeni zahtjevi iz priloga IV. i VI. Direktivi 2007/59/EZ u pogledu dozvole i potvrde nisu jasni, što dovodi do različite primjene u državama članicama i u konačnici do ugrožavanja uvođenja usklađenog sustava dozvola za strojovođe u Uniji.

(3)

Dana 7. svibnja 2012. Europska agencija za željeznice dostavila je Europskoj komisiji na uvid savjet koji se odnosi na izmjene priloga II., IV. i VI. Direktivi 2007/59/EZ. U skladu s člankom 31. te Direktive provedeno je savjetovanje s tijelima zastupljenima u Odboru za europski socijalni dijalog.

(4)

Prijelazne mjere trebale bi biti predviđene za strojovođe koji su dobili ili će dobiti dozvolu u skladu s Direktivom 2007/59/EZ prije dana primjene ove Direktive.

(5)

Direktivu 2007/59/EZ stoga bi trebalo na odgovarajući način izmijeniti.

(6)

Mjere predviđene ovom Direktivom u skladu su s mišljenjem Odbora koji pomaže u radu Komisiji na temelju članka 32. stavka 1. Direktive 2007/59/EZ,

DONIJELA JE OVU DIREKTIVU:

Članak 1.

Direktiva 2007/59/EZ mijenja se kako slijedi:

1.

Prilog II. mijenja se kako slijedi:

U točki „1.2. Vid”, sedmi redak zamjenjuje se sljedećim:

„—

vid na oba oka: učinkovit,”.

2.

Prilog IV. zamjenjuje se tekstom u Prilogu I. ovoj Direktivi.

3.

Prilog VI. mijenja se kako je utvrđeno u Prilogu II. ovoj Direktivi.

Članak 2.

Za strojovođe koji su dobili ili će dobiti dozvolu u skladu s Direktivom 2007/59/EZ prije dana primjene iz članka 3. stavka 1. ove Direktive smatra se da zadovoljavaju njezine odredbe.

Članak 3.

1.   Države članice donose zakone i druge propise potrebne za usklađivanje s ovom Direktivom najkasnije do 1. srpnja 2015. One Komisiji odmah dostavljaju tekst tih odredaba.

One primjenjuju te odredbe od 1. siječnja 2016. godine.

Kada države članice donesu ove odredbe, te odredbe prilikom njihove službene objave sadržavaju uputu na ovu Direktivu ili se uz njih navodi takva uputa. Države članice određuju načine tog upućivanja.

2.   Države članice Komisiji dostavljaju tekst glavnih odredaba nacionalnog prava koje donesu u području na koje se odnosi ova Direktiva.

3.   Obveze prenošenja i provedbe ove Direktive ne primjenjuju se na Republiku Cipar i Republiku Maltu sve dok se na njihovim državnim područjima ne uspostavi željeznički sustav.

Članak 4.

Ova Direktiva stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Članak 5.

Ova je Direktiva upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 24. lipnja 2014.

Za Komisiju

Predsjednik

José Manuel BARROSO


(1)  SL L 315, 3.12.2007., str. 51.


PRILOG I.

„PRILOG IV.

OPĆE STRUČNO ZNANJE I ZAHTJEVI U POGLEDU DOZVOLE

Cilj ‚općeg osposobljavanja’ pružanje je ‚opće’ stručne osposobljenosti na svim područjima koja su važna za zanimanje strojovođe. Opće osposobljavanje će se u tom pogledu usredotočiti na osnovna znanja i principe koji se mogu primijeniti neovisno o vrsti i obilježjima željezničkih vozila ili infrastrukture. Može se organizirati bez praktičnih vježbi.

Stručna osposobljenost u vezi s posebnim vrstama željezničkih vozila ili u vezi sa sigurnosnim i operativnim pravilima i tehnikama za posebnu infrastrukturu ne spada pod ‚opću’ stručnu osposobljenost. Osposobljavanje za postizanje stručne osposobljenosti za posebna željeznička vozila ili infrastrukturu odnosi se na dozvolu strojovođe i propisano je u prilozima V. i VI.

Opće osposobljavanje obuhvaća teme navedene u nastavku od 1. do 7. Redoslijed kojim su navedene nije redoslijed važnosti.

Glagoli i glagolske imenice koje se koriste na popisu označuju obilježja stručne osposobljenosti za koju se očekuje da će ih polaznik postići. Njihovo je značenje opisano u sljedećoj tablici:

Vrsta stručne osposobljenosti

Opis

znati, opisati

opisuje stjecanje znanja (podataka, činjenica) koje je potrebno za razumijevanje odnosa

razumjeti, utvrditi

opisuje utvrđivanje i memoriranje konteksta, obavljanja zadataka i rješavanja problema u definiranom okviru

1.

Posao strojovođe, radno okruženje, uloga i odgovornost strojovođe u procesu željezničkog prometa, stručni i osobni zahtjevi dužnosti strojovođe:

(a)

poznavanje glavnih ideja zakonodavstva i propisa koji se odnose na željeznički promet i njegovu sigurnost (zahtjevi i postupci u vezi s davanjem ovlaštenja strojovođama, opasnim tvarima, zaštitom okoliša, zaštitom od požara itd.);

(b)

razumijevanje posebnih zahtjeva te stručnih i osobnih uvjeta (rad uglavnom bez kolega, rad u smjenama unutar ciklusa od 24 sata, osobna zaštita i sigurnost, čitanje i ažuriranje dokumenata itd.);

(c)

razumijevanje odgovornog ponašanja u situacijama od kritične važnosti za sigurnost (uzimanje lijekova, alkohola, droga i drugih psihoaktivnih tvari, bolest, stres, umor itd.);

(d)

utvrđivanje referentnih i operativnih dokumenata (npr. pravilnika, priručnika o putovima vožnje, priručnika za strojovođe itd.);

(e)

utvrđivanje odgovornosti i funkcija uključenih osoba;

(f)

razumijevanje važnosti preciznosti prilikom obavljanja dužnosti i primjene radnih metoda;

(g)

razumijevanje zaštite zdravlja i sigurnosti na radu (npr. kodeks ponašanja na tračnicama i u blizini tračnica, kodeks ponašanja za siguran ulazak u vučno vozilo i izlazak iz njega, ergonomija, sigurnosna pravila za osoblje, osobna zaštitna oprema itd.);

(h)

poznavanje vještina i principa u vezi s ponašanjem (upravljanje stresom, ekstremne situacije itd.);

(i)

poznavanje principa zaštite okoliša (održiva vožnja itd.).

2.

Željezničke tehnologije, uključujući sigurnosna načela koja stoje iza prometnih propisa:

(a)

poznavanje principa, propisa i odredbi koje se odnose na sigurnost u željezničkom prometu;

(b)

utvrđivanje odgovornosti i funkcija uključenih osoba.

3.

Osnovna načela željezničke infrastrukture:

(a)

poznavanje sustavnih i strukturalnih principa i parametara;

(b)

poznavanje općih značajki tračnica, stanica, ranžirnih kolodvora;

(c)

poznavanje željezničkih struktura (mostova, tunela, skretnica itd.);

(d)

poznavanje načina odvijanja željezničkog prometa (jednokolosiječno, dvokolosiječno itd.);

(e)

poznavanje signalizacije i sustava za upravljanje vlakovima;

(f)

poznavanje sigurnosnih uređaja (detektori pregrijanosti osovinskih ležajeva, detektori dima u tunelima itd.);

(g)

poznavanje napajanja vučnih vozila električnom energijom (kontaktna mreža, treća tračnica itd.).

4.

Osnovna načela operativne komunikacije:

(a)

poznavanje važnosti komunikacije te načina i postupaka komunikacije;

(b)

utvrđivanje osoba koje strojovođa mora kontaktirati te njihove uloge i odgovornosti (osoblje upravitelja željezničke infrastrukture, radne dužnosti ostalog osoblja vlaka itd.);

(c)

utvrđivanje situacija/uzroka koji zahtijevaju započinjanje komunikacije;

(d)

razumijevanje komunikacijskih metoda.

5.

Vlakovi, njihov sastav i tehnički zahtjevi za vučna vozila, teretne vagone, putničke vagone i ostala željeznička vozila:

(a)

poznavanje generičkih vrsta pogona (električni, dizelski, parni itd.);

(b)

opisivanje razmještaja elemenata unutar vozila (okretna postolja, karoserija, vozačka kabina, zaštitni sustavi itd.);

(c)

poznavanje sadržaja oznaka i sustava za označivanje;

(d)

poznavanje dokumentacije o sastavu vlaka;

(e)

razumijevanje kočionih sustava i izračuna učinkovitosti kočenja;

(f)

utvrđivanje brzine vlaka;

(g)

utvrđivanje najvećeg dopuštenog opterećenja i sila na kvačilu;

(h)

poznavanje djelovanja i svrhe sustava za upravljanje vlakom.

6.

Opasnosti koje su općenito povezane sa željezničkim prometom:

(a)

razumijevanje načela prometne sigurnosti;

(b)

poznavanje rizika povezanih sa željezničkim prometom i različitih načina njihova sprečavanja;

(c)

poznavanje incidenata koji su važni za sigurnost i razumijevanje potrebnog ponašanja/reakcije;

(d)

poznavanje postupaka koji se primjenjuju u slučaju nesreća u kojima su sudjelovale osobe (npr. evakuacija).

7.

Osnovna načela fizike:

(a)

razumijevanje sila koje djeluju na kotače;

(b)

utvrđivanje čimbenika koji utječu na učinkovitost ubrzanja i kočenja (vremenski uvjeti, oprema za kočenje, smanjeno prianjanje, posipanje pijeskom itd.);

(c)

razumijevanje principa električne energije (strujni krugovi, mjerenje napona itd.).”


PRILOG II.

Točka 8. Priloga VI. zamjenjuje se sljedećim:

„8.   PROVJERA ZNANJA JEZIKA

Strojovođe koji s upraviteljem željezničke infrastrukture moraju komunicirati o pitanjima od ključnog značaja za sigurnost moraju znati jezik koji odredi dotični upravitelj infrastrukture. Njihovo znanje jezika mora im omogućiti aktivno i učinkovito sporazumijevanje u uobičajenim, teškim i hitnim slučajevima.

Moraju znati koristiti poruke i komunikacijske metode utvrđene u TSI-ju ‚Odvijanje prometa i upravljanje prometom’. Strojovođe moraju razumjeti (slušno razumijevanje i razumijevanje pri čitanju) te znati usmeno i pismeno komunicirati na razini B1 Zajedničkog europskog referentnog okvira za jezike (ZEROJ) Vijeća Europe (1).Top