Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014L0058

Provedbena direktiva Komisije 2014/58/EU оd 16. travnja 2014. kojom se u skladu s Direktivom 2007/23/EZ Europskog parlamenta i Vijeća uspostavlja sustav sljedivosti pirotehničkih sredstava (Tekst značajan za EGP)

OJ L 115, 17.4.2014, p. 28–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_impl/2014/58/oj

17.4.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 115/28


PROVEDBENA DIREKTIVA KOMISIJE 2014/58/EU

оd 16. travnja 2014.

kojom se u skladu s Direktivom 2007/23/EZ Europskog parlamenta i Vijeća uspostavlja sustav sljedivosti pirotehničkih sredstava

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu 2007/23/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. svibnja 2007. o stavljanju na tržište pirotehničkih sredstava (1), a posebno njezin članak 18. stavak 2. točku (a),

budući da:

(1)

Direktivom 2007/23/EZ utvrđuju se pravila za sigurnost pirotehničkih sredstava na tržištu Unije i njome je predviđena uspostava sustava sljedivosti na razini Unije.

(2)

Kako bi se osigurala sljedivost pirotehničkih sredstava, ta sredstva moraju biti označena registracijskim brojem koji se temelji na jedinstvenom brojčanom sustavu. Prijavljena tijela moraju voditi registar s registracijskim brojevima koje dodjeljuju pri obavljanju ocjenjivanja sukladnosti. Takvim bi se sustavom jamčila identifikacija pirotehničkih sredstava i njihovih proizvođača u svim fazama opskrbnog lanca. Proizvođači i uvoznici moraju voditi evidenciju registracijskih brojeva pirotehničkih sredstava koja su stavljena na raspolaganje na tržištu i te informacije na zahtjev dati na raspolaganje mjerodavnim tijelima.

(3)

Jedinstveni brojčani sustav temelji se na elementima koji se već primjenjuju u skladu s postojećim usklađenim normama te stoga neće stvarati veliko dodatno opterećenje za gospodarske subjekte.

(4)

Mjere predviđene ovom Direktivom u skladu su s mišljenjem Odbora osnovanog Direktivom 2007/23/EZ,

DONIJELA JE OVU DIREKTIVU:

Članak 1.

Registracijski broj

1.   Pirotehnička sredstva označuju se registracijskim brojem koji se sastoji od sljedećeg:

(a)

četveroznamenkastog identifikacijskog broja prijavljenog tijela koje je izdalo EZ certifikat o pregledu tipa u skladu s postupkom ocjenjivanja sukladnosti iz članka 9. točke (a) Direktive 2007/23/EZ (modul B) ili certifikat sukladnosti u skladu s postupkom ocjenjivanja sukladnosti iz članka 9. točke (b) Direktive 2007/23/EZ (modul G) ili odobrenje sustava kvalitete u skladu s postupkom ocjenjivanja sukladnosti iz članka 9. točke (c) Direktive 2007/23/EZ (modul H);

(b)

razreda pirotehničkog sredstva čija je sukladnost potvrđena, u skraćenom obliku, velikim tiskanim slovom:

F1, F2, F3 ili F4 za pirotehnička sredstva za vatromete 1., 2., 3., odnosno 4. razreda,

T1 ili T2 za pirotehnička sredstva za primjenu u kazalištima razreda T1, odnosno T2,

P1 ili P2 za ostala pirotehnička sredstva razreda P1, odnosno P2;

(c)

broja obrade koji prijavljeno tijelo rabi za pirotehničko sredstvo.

2.   Struktura registracijskog broja jest sljedeća: „XXXX – YY – ZZZZ…”, pri čemu se XXXX odnosi na točku (a) stavka 1., YY se odnosi na točku (b) stavka 1. i ZZZZ… se odnosi na točku (c) stavka 1.

Članak 2.

Obveze prijavljenih tijela

1.   Prijavljena tijela koja obavljaju postupke ocjenjivanja sukladnosti u skladu s člankom 9. Direktive 2007/23/EZ vode registar pirotehničkih sredstava za koja su izdala EZ certifikate o pregledu tipa u skladu s postupkom ocjenjivanja sukladnosti iz članka 9. točke (a) Direktive 2007/23/EZ (modul B), ili certifikate sukladnosti u skladu s postupkom ocjenjivanja sukladnosti iz članka 9. točke (b) Direktive 2007/23/EZ (modul G) ili odobrenja sustava kvalitete u skladu s postupkom ocjenjivanja sukladnosti iz članka 9. točke (c) Direktive 2007/23/EZ (modul H); u obliku koji je naveden u Prilogu ovoj Direktivi.

Registar pirotehničkih sredstava sadržava informacije barem o stavkama iz Priloga. Te informacije čuvaju se najmanje 10 godina od datuma kada su prijavljena tijela izdala certifikate ili odobrenja iz prvog podstavka.

Prijavljena tijela dužna su redovito ažurirati registar i objavljivati ga na internetu.

2.   Ako je izvješće o tijelu koje obavlja ocjenjivanje sukladnosti povučeno, to tijelo dužno je proslijediti registar drugom prijavljenom tijelu ili nadležnom tijelu dotične države članice.

Članak 3.

Obveze proizvođača i uvoznika

Proizvođači i uvoznici pirotehničkih sredstava dužni su:

(a)

voditi evidenciju o svim registracijskim brojevima pirotehničkih sredstava koja su proizvedena ili koja oni uvezu, zajedno s njihovim trgovačkim nazivom, generičkom vrstom i prema potrebi podvrstom, te mjestom proizvodnje, najmanje 10 godina nakon stavljanja sredstva na tržište;

(b)

proslijediti evidenciju nadležnim tijelima u slučaju kada proizvođač ili uvoznik prestaje s djelovanjem;

(c)

na njihov obrazloženi zahtjev dostaviti nadležnim tijelima i tijelima za nadzor tržišta svih država članica informacije iz točke (a).

Članak 4.

Prenošenje

1.   Države članice donose i objavljuju zakone i druge propise potrebne za usklađivanje s ovom Direktivom najkasnije do 30. travnja 2015. One Komisiji odmah dostavljaju tekst tih odredaba.

One te odredbe primjenjuju od 17. listopada 2016.

Kada države članice donose ove odredbe, te odredbe prilikom njihove službene objave sadržavaju uputu na ovu Direktivu ili se uz njih navodi takva uputa. Države članice određuju načine tog upućivanja.

2.   Države članice Komisiji dostavljaju tekst glavnih odredaba nacionalnog prava koje donesu u području na koje se odnosi ova Direktiva.

Članak 5.

Stupanje na snagu

Ova Direktiva stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Članak 6.

Ova je Direktiva upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 16. travnja 2014.

Za Komisiju

Predsjednik

José Manuel BARROSO


(1)  SL L 154, 14.6.2007., str. 1.


PRILOG

Oblik registra iz članka 2. stavka 1.

Registracijski broj

Datum izdavanja EZ certifikata o pregledu tipa (modul B), certifikata sukladnosti (modul G) ili odobrenja sustava kvalitete (modul H) i prema potrebi rok valjanosti

Proizvođač

Vrsta proizvoda (generička) i prema potrebi podvrsta

Modul sukladnosti faze proizvodnje (1)

Prijavljeno tijelo koje obavlja ocjenjivanje sukladnosti faze proizvodnje (1)

Dodatne informacije

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Potrebno je ispuniti ako je za to nadležno prijavljeno tijelo koje obavlja postupak ocjenjivanja sukladnosti iz članka 9. točke (a) Direktive 2007/23/EZ (modul B). Nije potrebno ispuniti za postupke ocjenjivanja sukladnosti iz članka 9. točaka (b) i (c) (moduli G i H). Informacije se, ako su poznate, dostavljaju ako je uključeno drugo prijavljeno tijelo.


Top