EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014L0053

Direktiva 2014/53/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o usklađivanju zakonodavstava država članica o stavljanju na raspolaganje radijske opreme na tržištu i stavljanju izvan snage Direktive 1999/5/EZ Tekst značajan za EGP

OJ L 153, 22.5.2014, p. 62–106 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/10/2023

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/53/oj

22.5.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 153/62


DIREKTIVA 2014/53/EU EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 16. travnja 2014.

o usklađivanju zakonodavstava država članica o stavljanju na raspolaganje radijske opreme na tržištu i stavljanju izvan snage Direktive 1999/5/EZ

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 114.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

nakon prosljeđivanja nacrta zakonodavnog akta nacionalnim parlamentima,

uzimajući u obzir mišljenje Gospodarskog i socijalnog odbora (1),

u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom (2),

budući da:

(1)

Direktiva 1999/5/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (3) nekoliko je puta bitno izmijenjena. Kako su predviđene daljnje izmjene, trebalo bi ju je zamijeniti radi jasnoće.

(2)

Uredbom (EZ) br. 765/2008 Europskog parlamenta i Vijeća (4) utvrđuju se pravila za akreditaciju tijela za ocjenjivanje sukladnosti, određuje okvir za tržišni nadzor proizvoda i kontrolu proizvoda iz trećih zemalja te se utvrđuju opća načela za oznaku CE.

(3)

Odlukom br. 768/2008/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (5) utvrđuju se opća načela i referentne odredbe za primjenu u sektorskom zakonodavstvu radi utvrđivanja usklađenog temelja za reviziju ili preinaku navedenog zakonodavstva. Direktivu 1999/5/EZ trebalo bi stoga prilagoditi navedenoj Odluci.

(4)

Bitni zahtjevi utvrđeni u Direktivi 1999/5/EZ koji se odnose na terminalnu opremu u nepokretnoj mreži, odnosno osiguranje zaštite zdravlja i sigurnosti osoba i domaćih životinja te zaštita imovine i odgovarajuća razina elektromagnetske kompatibilnosti, primjereno su obuhvaćeni Direktivom 2014/35/EU Europskog parlamenta i Vijeća (6) i Direktivom 2014/30/EU Europskog parlamenta i Vijeća (7). Ova se Direktiva stoga ne bi trebala primjenjivati na terminalnu opremu u nepokretnoj mreži.

(5)

Pitanja tržišnog natjecanja na tržištu terminalne opreme primjereno su obuhvaćena Direktivom Komisije 2008/63/EZ (8), posebno kroz obvezu nacionalnih regulatornih tijela da osiguraju objavljivanje pojedinosti tehničkih specifikacija sučelja za mrežni pristup. Stoga u ovu Direktivu nije potrebno uključiti zahtjeve za olakšavanje tržišnog natjecanja na tržištu telekomunikacijske terminalne opreme obuhvaćene Direktivom 2008/63/EZ.

(6)

Oprema koja namjerno odašilje ili prima radijske valove s ciljem radijske komunikacije ili radiodeterminacije sustavno se koristi radiofrekvencijskim spektrom. Kako bi se osigurala učinkovita uporaba radiofrekvencijskog spektra s ciljem izbjegavanja štetnih smetnji, sva bi takva oprema trebala biti obuhvaćena područjem primjene ove Direktive.

(7)

Ciljevi koji se odnose na sigurnosne zahtjeve utvrđene u Direktivi 2014/35/EU dovoljni su da obuhvate radijsku opremu te bi stoga trebalo upućivati na njih i primjenjivati ih na temelju ove Direktive. Kako bi se izbjegle nepotrebne dvostruke odredbe koje nisu one koje se odnose na takve zahtjeve, Direktiva 2014/35/EU ne bi se trebala primjenjivati na radijsku opremu.

(8)

Bitni zahtjevi u području elektromagnetske kompatibilnosti utvrđeni Direktivom 2014/30/EU dovoljni su da obuhvate radijsku opremu te bi stoga trebalo upućivati na njih i primjenjivati ih na temelju ove Direktive. Kako bi se izbjegle nepotrebne dvostruke odredbe koje nisu one koje se odnose na bitne zahtjeve, Direktiva 2014/30/EU ne bi se trebala primjenjivati na radijsku opremu.

(9)

Ova Direktiva trebala bi se primjenjivati na sve oblike opskrbe, uključujući prodaju na daljinu.

(10)

Kako bi se osiguralo da radijska oprema učinkovito koristi radiofrekvencijski spektar i podržava učinkovito korištenje radiofrekvencijskog spektra, radijska bi oprema trebala biti izrađena tako da: u slučaju odašiljača, ako je odašiljač pravilno ugrađen, održavan i koristi se za predviđenu namjenu, odašilje radijske valove koji ne stvaraju štetne smetnje, dok bi neželjene emisije radijskih valova koje stvara odašiljač (npr. u susjednim kanalima) s potencijalno negativnim utjecajem na ciljeve politike radiofrekvencijskog spektra trebale biti ograničene na takvu razinu da se, u skladu s najnovijim dostignućima, izbjegnu štetne smetnje; te u slučaju prijamnika, da ima razinu učinkovitosti koja mu omogućava da radi kako je predviđeno i štiti ga od rizika štetnih smetnji, posebno iz zajedničkih ili susjednih kanala te time podržava poboljšanje učinkovitog korištenja zajedničkih ili susjednih kanala.

(11)

Iako prijamnici sami ne izazivaju štetne smetnje, kapaciteti prijma sve su važniji čimbenik u osiguravanju učinkovite uporabe radiofrekvencijskog spektra povećanom otpornošću prijamnika na štetne smetnje i neželjene signale na temelju odgovarajućih bitnih zahtjeva zakonodavstva Unije o usklađivanju.

(12)

Međudjelovanje s drugom radijskom opremom putem mreža i veza sa sučeljima odgovarajuće vrste u čitavoj Uniji nužni su u nekim slučajevima. Interoperabilnost između radijske opreme i dodataka kao što su punjači pojednostavljuje uporabu radijske opreme i smanjuje nepotreban otpad i troškove. Nužno je ponovno ulaganje napora kako bi se razvio jedinstven punjač za određene kategorije ili razrede radijske opreme, posebno na korist potrošača i ostalih krajnjih korisnika; stoga bi u ovu Direktivu trebalo uključiti posebne zahtjeve u tom području. Posebno bi pokretni telefoni koji se stavljaju na raspolaganje na tržištu trebali biti sukladni s jedinstvenim punjačem.

(13)

Zaštita osobnih podataka i privatnosti korisnika i pretplatnika radijske opreme te zaštita od prijevare može se pojačati određenim funkcijama radijske opreme. Radijska bi oprema stoga u odgovarajućim slučajevima trebala biti projektirana tako da podržava te funkcije.

(14)

Radijska oprema može biti ključna za omogućavanje pristupa hitnim službama. Radijska bi oprema u odgovarajućim slučajevima trebala biti projektirana tako da podržava funkcije potrebne za pristup tim službama.

(15)

Radijska oprema je važna za dobrobit i zapošljavanje osoba s invaliditetom, koje predstavljaju značajan i rastući dio stanovništva država članica. Radijska bi oprema u odgovarajućim slučajevima trebala biti projektirana tako da je osobe s invaliditetom mogu koristiti bez prilagodbe ili samo uz minimalnu prilagodbu.

(16)

Na sukladnost nekih kategorija radijske opreme s bitnim zahtjevima utvrđenima u ovoj Direktivi može utjecati uključivanje softvera ili izmjena postojećeg softvera. Učitavanje softvera u radijsku opremu trebalo bi biti omogućeno korisniku, radijskoj opremi ili trećoj strani samo ako to ne ugrožava kasniju sukladnost te radijske opreme s primjenjivim bitnim zahtjevima.

(17)

Radi dopune ili izmjene određenih elemenata ove Direktive koji nisu ključni, Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU). Posebno je važno da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući i ona na razini stručnjaka. Prilikom pripreme i izrade delegiranih akata Komisija bi trebala osigurati da se relevantni dokumenti Europskom parlamentu i Vijeću šalju istodobno, na vrijeme i na primjeren način.

(18)

Da bi se učinkovito odgovorilo na potrebe u pogledu interoperabilnosti, zaštite osobnih podataka i privatnosti korisnika i pretplatnika, zaštite od prijevare, pristupa hitnim službama, uporabe kad su korisnici osobe s invaliditetom ili sprječavanja nesukladnih kombinacija radijske opreme i softvera, Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. UFEU-a u odnosu na specifikaciju kategorija ili razreda radijske opreme koji moraju zadovoljiti jedan ili više dodatnih bitnih zahtjeva navedenih u ovoj Direktivi, a koji se odnose na te potrebe.

(19)

Provjeru sukladnosti radijske opreme sa softverom ne bi trebalo zloupotrijebiti tako da se spriječi njena uporaba sa softverom koji dobavljaju neovisne strane. Dostupnost informacija o sukladnosti predviđenih kombinacija radijske opreme i softvera tijelima javne vlasti, proizvođačima i korisnicima trebala bi doprinijeti olakšavanju tržišnog natjecanja. Kako bi se postigli ti ciljevi, Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. UFEU-a u odnosu na specifikaciju kategorija ili razreda radijske opreme za koje proizvođači moraju dati informacije o sukladnosti predviđenih kombinacija radijske opreme i softvera s bitnim zahtjevima navedenima u ovoj Direktivi.

(20)

Zahtjev da se u središnjem sustavu podataka registrira radijska oprema koja će se staviti na tržište može ojačati učinkovitost i djelotvornost tržišnog nadzora i tako doprinijeti osiguravanju visoke razine sukladnosti s ovom Direktivom. Takav zahtjev podrazumijeva dodatno opterećenje za gospodarske subjekte te bi ga stoga trebalo uvesti samo za one kategorije radijske opreme kod kojih nije ostvarena visoka razina sukladnosti. Kako bi se osigurala primjena takvog zahtjeva, Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. UFEU-a u pogledu specifikacije kategorija radijske opreme koju proizvođači moraju registrirati u središnjem sustavu i dijelova tehničke dokumentacije koje treba pružiti na temelju informacija o sukladnosti radijske opreme koje osiguravaju države članice te nakon procjene rizika neprovođenja bitnih zahtjeva.

(21)

Radijskoj opremi koja ispunjava relevantne bitne zahtjeve trebalo bi dopustiti slobodan promet. Trebalo bi dopustiti stavljanje u pogon i korištenje takve opreme za predviđenu namjenu, prema potrebi u skladu s pravilima o odobrenjima za uporabu radiofrekvencijskog spektra i pružanje dotičnih usluga.

(22)

Radi izbjegavanja nepotrebnih prepreka u trgovini radijskom opremom u okviru unutarnjeg tržišta, države članice trebale bi u skladu s Direktivom 98/34/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (9) obavijestiti druge države članice i Komisiju o svojim projektima u području tehničkih propisa, kao što su radijska sučelja, osim kada ti tehnički propisi državama članicama omogućuju sukladnost s obvezujućim aktima Unije poput odluka Komisije o usklađenoj uporabi radiofrekvencijskog spektra donesenih na temelju Odluke br. 676/2002/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (10) ili kada odgovaraju radijskoj opremi koja se može staviti u pogon i upotrebljavati bez ograničenja unutar Unije.

(23)

Pružanje informacija o jednakovrijednosti reguliranih radijskih sučelja i uvjeta njihove uporabe smanjuje prepreke za pristup radijskoj opremi na unutarnjem tržištu. Komisija bi stoga trebala procijeniti i utvrditi jednakovrijednost reguliranih radijskih sučelja i te informacije učiniti dostupnima u obliku razreda radijske opreme.

(24)

U skladu s Odlukom Komisije 2007/344/EZ (11) države članice trebaju koristiti Frekvencijski informacijski sustav (EFIS) Europskog ureda za komunikacije (ECO) kako bi u svakoj državi članici usporedive informacije u vezi s uporabom radiofrekvencijskog spektra učinio dostupnima javnosti na internetu. Proizvođači u EFIS-u mogu pronaći informacije o frekvenciji za sve države članice prije stavljanja radijske opreme na tržište i tako procijeniti može li se i pod kojim uvjetima takva radijska oprema koristiti unutar svake države članice. Stoga nema potrebe u ovu Direktivu uključiti dodatne odredbe, poput prethodne najave, koje bi omogućile obavješćivanje proizvođača o uvjetima uporabe radijske opreme koja koristi neusklađene frekvencijske pojase.

(25)

U svrhu promoviranja istraživanja i demonstracijskih aktivnosti trebalo bi biti moguće, u kontekstu trgovačkih sajmova, izložbi i sličnih događanja, izložiti radijsku opremu koja nije u skladu s ovom Direktivom i ne može biti stavljena na tržište, pod uvjetom da izlagači osiguraju da potrošačima budu pružene dostatne informacije.

(26)

Gospodarski subjekti trebali bi biti odgovorni za sukladnost radijske opreme s ovom Direktivom i to u vezi s njihovom ulogom u opskrbnom lancu radi osiguranja visoke razine zaštite zdravlja i sigurnosti osoba i domaćih životinja te zaštite imovine, odgovarajuće razine elektromagnetske kompatibilnosti, djelotvorne i učinkovite uporabe radiofrekvencijskog spektra i, prema potrebi, visoke razine zaštite drugih javnih interesa te osiguranja poštenog tržišnog natjecanja na tržištu Unije.

(27)

Svi gospodarski subjekti koji sudjeluju u opskrbnom i distribucijskom lancu trebali bi poduzeti odgovarajuće mjere kako bi osigurali da na raspolaganje na tržištu stavljaju samo radijsku opremu koja je u skladu s ovom Direktivom. Potrebno je osigurati jasnu i razmjernu raspodjelu obveza koje odgovaraju ulozi svakoga gospodarskog subjekta u opskrbnom i distribucijskom lancu.

(28)

Kako bi se olakšala komunikacija između gospodarskih subjekata, tijela za nadzor tržišta i potrošača, države članice trebale bi poticati gospodarske subjekte da osim poštanske adrese navedu i internetsku stranicu.

(29)

S obzirom na to da detaljno poznaje postupak projektiranja i proizvodnje, proizvođač je najprimjereniji za provedbu postupka ocjenjivanja sukladnosti. Stoga bi ocjenjivanje sukladnosti trebalo ostati isključivo obveza proizvođača.

(30)

Proizvođač bi trebao pružiti dostatne informacije o predviđenoj uporabi radijske opreme kako bi se omogućila njezina uporaba u skladu s bitnim zahtjevima. Takve informacije mogu uključivati opis dodataka kao što su antene, komponenti poput softvera i specifikacija postupka ugradnje radijske opreme.

(31)

Ustanovljeno je da zahtjev utvrđen u Direktivi 1999/5/EZ da se uz opremu priloži EU izjava o sukladnosti pojednostavljuje i poboljšava informacije i učinkovitost tržišnog nadzora. Mogućnost da se dostavi pojednostavljena EU izjava o sukladnosti omogućila je smanjenje opterećenja povezanog s ovim zahtjevom bez umanjivanja njegove učinkovitosti i stoga bi trebala biti predviđena ovom Direktivom. Nadalje, da bi se osigurao jednostavan i učinkovit pristup EU izjavi o sukladnosti, uključujući pojednostavljenu EU izjavu o sukladnosti, trebalo bi je moći staviti na pakiranje dotične radijske opreme.

(32)

Potrebno je osigurati da je radijska oprema koja dolazi na tržište Unije iz trećih zemalja u skladu s ovom Direktivom, a posebno da su proizvođači proveli odgovarajuće postupke ocjenjivanja sukladnosti te radijske opreme. Stoga bi trebalo odrediti da uvoznici osiguraju da je radijska oprema koju stavljaju na tržište u skladu sa zahtjevima ove Direktive i da ne stavljaju na tržište radijsku opremu koja nije u skladu s tim zahtjevima ili predstavlja rizik. Trebalo bi i donijeti odredbu prema kojoj bi uvoznici osigurali da je proveden postupak ocjenjivanja sukladnosti te da su označivanje radijske opreme i dokumentacija proizvođača dostupni za kontrolu nadležnih nacionalnih tijela.

(33)

Prilikom stavljanja radijske opreme na tržište svaki bi uvoznik trebao na radijskoj opremi navesti svoje ime, registrirano trgovačko ime ili registrirani trgovački znak i poštansku adresu na kojoj je dostupan. Trebalo bi omogućiti iznimke za slučajeve u kojima veličina i priroda radijske opreme to ne dopuštaju. To uključuje slučajeve u kojima bi uvoznik morao otvoriti pakiranje kako bi na radijskoj opremi naveo svoje ime i adresu.

(34)

Distributer stavlja radijsku opremu na raspolaganje na tržištu nakon što ju je na tržište stavio proizvođač ili uvoznik te bi trebao djelovati vodeći računa o tome da njegovo rukovanje radijskom opremom nema negativan učinak na sukladnost radijske opreme.

(35)

Svaki gospodarski subjekt koji na tržište stavlja radijsku opremu pod svojim imenom ili trgovačkim znakom ili izmijeni radijsku opremu na takav način da bi to moglo utjecati na sukladnost s ovom Direktivom trebao bi se smatrati proizvođačem i trebao bi preuzeti obveze proizvođača.

(36)

S obzirom na to da su bliski tržištu, distributeri i uvoznici trebali bi biti uključeni u zadaće nadzora tržišta koje provode nadležna nacionalna tijela i spremni aktivno sudjelovati te navedenim tijelima dostaviti sve potrebne informacije u vezi s dotičnom radijskom opremom.

(37)

Osiguranje sljedivosti radijske opreme kroz cijeli opskrbni lanac pomaže pojednostavniti i povećati učinkovitosti tržišnog nadzora. Učinkovit sustav sljedivosti tijelima za nadzor tržišta olakšava praćenje gospodarskih subjekata koji su nesukladnu radijsku opremu stavili na raspolaganje na tržištu. Pri čuvanju informacija koje se zahtijevaju u okviru ove Direktive radi identificiranja ostalih gospodarskih subjekata, gospodarski subjekti ne bi trebali biti obvezni ažurirati takve informacije koje se odnose na ostale gospodarske subjekte koji su ih opskrbili radijskom opremom ili koje su oni opskrbili radijskom opremom.

(38)

Ova Direktiva trebala bi se ograničiti na izražavanje bitnih zahtjeva. Kako bi se olakšalo ocjenjivanje sukladnosti s tim zahtjevima, potrebno je predvidjeti pretpostavku o sukladnosti radijske opreme koja je sukladna s usklađenim normama donesenima u skladu s Uredbom (EU) br. 1025/2012 Europskog parlamenta i Vijeća (12) u svrhu određivanja detaljnih tehničkih specifikacija tih zahtjeva.

(39)

Uredbom (EU) br. 1025/2012 predviđa se postupak za prigovore na usklađene norme kada navedene norme ne zadovoljavaju u potpunosti zahtjeve ove Direktive.

(40)

Kako bi se gospodarskim subjektima omogućilo da pokažu i nadležnim tijelima da osiguraju da je radijska oprema koja je stavljena na raspolaganje na tržištu sukladna bitnim zahtjevima, potrebno je predvidjeti postupke ocjenjivanja sukladnosti. Odlukom br. 768/2008/EZ određuju se moduli za postupke ocjenjivanja sukladnosti koji uključuju postupke od najmanje strogog do najstrožeg, razmjerno razini rizika i razini potrebne sigurnosti. Da bi se osigurao međusektorski sklad i izbjegle ad hoc varijante, postupke ocjenjivanja sukladnosti trebalo bi izabrati među navedenim modulima.

(41)

Proizvođači bi trebali pripremiti EU izjavu o sukladnosti kako bi se osigurale informacije koje se zahtijevaju u okviru ove Direktive o sukladnosti radijske opreme sa zahtjevima ove Direktive i drugog mjerodavnog zakonodavstva Unije o usklađivanju.

(42)

Radi osiguranja učinkovitog pristupa informacijama u svrhu nadzora nad tržištem, informacije potrebne za utvrđivanje svih mjerodavnih akata Unije trebale bi biti dostupne u jedinstvenoj EU izjavi o sukladnosti. Kako bi se smanjilo administrativno opterećenje za gospodarske subjekte, ta jedinstvena EU izjava o sukladnosti može biti dokumentacija koju čine odgovarajuće pojedinačne izjave o sukladnosti.

(43)

Oznaka CE, koja označuje sukladnost radijske opreme, vidljiva je posljedica cijelog postupka koji obuhvaća ocjenjivanje sukladnosti u širem smislu. Opća načela za oznaku CE utvrđena su Uredbom (EZ) br. 765/2008. Pravila za stavljanje oznake CE trebala bi se utvrditi u ovoj Direktivi.

(44)

Zahtjev za stavljanje oznake CE na proizvode važan je radi obavješćivanja potrošača i tijela javne vlasti. Mogućnost, utvrđena u Direktivi 1999/5/EZ, stavljanja umanjene oznake CE na opremu male veličine, pod uvjetom da ostane vidljiva i čitka, omogućila je pojednostavljenje primjene tog zahtjeva bez umanjivanja učinkovitosti i stoga bi se trebala uvrstiti u ovu Direktivu.

(45)

Ustanovljeno je da zahtjev utvrđen u Direktivi 1999/5/EZ za stavljanje oznake CE na pakiranje opreme pojednostavljuje zadaću tržišnog nadzora i stoga bi se trebao uvrstiti u ovu Direktivu.

(46)

Države članice trebale bi poduzeti odgovarajuće mjere kako bi osigurale da se radijska oprema može staviti na raspolaganje na tržištu samo ako je, u slučaju da je pravilno ugrađena, održavana i upotrebljava se za predviđenu namjenu, u skladu s bitnim zahtjevima utvrđenima u ovoj Direktivi te, u slučaju bitnog zahtjeva za osiguranje zaštite zdravlja i sigurnosti osoba i domaćih životinja te zaštite imovine, također u uvjetima uporabe koji se mogu razumno predvidjeti. Radijska oprema trebala bi se smatrati neusklađenom s tim bitnim zahtjevom samo u uvjetima uporabe koji se mogu razumno predvidjeti, odnosno ako bi takva uporaba mogla proizaći iz zakonitog i lako predvidljivog ljudskog ponašanja.

(47)

S obzirom na brze tehnološke promjene prema okruženju bez papira, ako radijska oprema ima integrirani zaslon, Komisija bi u sklopu preispitivanja djelovanja ove Direktive trebala ispitati izvedivost zamjene zahtjeva za stavljanje: imena proizvođača, registriranog trgovačkog imena ili registriranog trgovačkog znaka i jedinstvenog mjesta ili poštanske adrese na kojoj je dostupan, oznake CE i EU izjave o sukladnosti funkcijom koja omogućava automatski prikaz tih informacija prilikom pokretanja radijske opreme ili funkcijom koja omogućava krajnjem korisniku da odabere prikaz relevantnih informacija. Nadalje, u sklopu ispitivanja izvedivosti, ako radijska oprema koja ima integrirani zaslon radi uz pomoć integrirane baterije koja ne sadrži početno punjenje, Komisija bi također trebala razmotriti upotrebu odvojivih prozirnih naljepnica za integrirani zaslon na kojima bi bile te iste informacije.

(48)

Određenim postupcima ocjenjivanja sukladnosti iz ove Direktive zahtijeva se posredovanje tijela za ocjenjivanje sukladnosti koja su države članice prijavile Komisiji.

(49)

Iskustvo je pokazalo da kriteriji utvrđeni u Direktivi 1999/5/EZ koje tijela za ocjenjivanje sukladnosti trebaju ispunjavati da bi bila prijavljena Komisiji nisu dostatni za osiguranje ujednačeno visoke razine učinkovitosti prijavljenih tijela diljem Unije. Međutim, bitno je da sva prijavljena tijela obavljaju svoje funkcije na jednakoj razini i pod uvjetima poštenog tržišnog natjecanja. To zahtijeva utvrđivanje obveznih zahtjeva za tijela za ocjenjivanje sukladnosti koja žele biti prijavljena za pružanje usluge ocjenjivanja sukladnosti.

(50)

Ako tijelo za ocjenjivanje sukladnosti dokaže sukladnost s kriterijima utvrđenima u usklađenim normama, trebalo bi pretpostaviti da je sukladno odgovarajućim zahtjevima iz ove Direktive.

(51)

Da bi se osigurala dosljedna razina kakvoće pri ocjenjivanju sukladnosti, također je potrebno utvrditi zahtjeve za tijela koja provode prijavljivanje i za ostala tijela uključena u ocjenjivanje, prijavljivanje i praćenje prijavljenih tijela.

(52)

Sustav utvrđen ovom Direktivom trebalo bi dopuniti sustavom akreditacije utvrđenim Uredbom (EZ) br. 765/2008. Budući da je akreditacija ključno sredstvo kojim se potvrđuje nadležnost tijela za ocjenjivanje sukladnosti, trebala bi se upotrebljavati i u svrhu prijavljivanja.

(53)

Transparentnoj akreditaciji utvrđenoj Uredbom (EZ) br. 765/2008, kojom se osigurava potrebna razina povjerenja u potvrde o sukladnosti, nacionalna tijela javne vlasti trebala bi u cijeloj Uniji dati prednost kao sredstvu za dokazivanje tehničke osposobljenosti tijela za ocjenjivanje sukladnosti. Međutim, nacionalna tijela mogu smatrati da imaju odgovarajuća sredstva za samostalnu provedbu te ocjene. Da bi se osigurala primjerena razina vjerodostojnosti ocjenjivanja koja obavljaju ostala nacionalna tijela, ona bi u takvim slučajevima Komisiji i ostalim državama članicama trebala kao nužni dokaz dostaviti sve dokumente kojima se dokazuje da ocijenjena tijela za ocjenjivanje sukladnosti ispunjavaju relevantne regulatorne zahtjeve.

(54)

Tijela za ocjenjivanje sukladnosti često podugovaraju dio svojih poslova u vezi s ocjenjivanjem sukladnosti ili ih prenose na poduzeće kćer. Kako bi se osigurala razina zaštite potrebna za stavljanje radijske opreme na tržište Unije, od ključne je važnosti da podizvođači i poduzeća kćeri koji obavljaju ocjenjivanje sukladnosti zadovoljavaju iste zahtjeve kao i prijavljena tijela u vezi s izvršavanjem zadaća ocjenjivanja sukladnosti. Stoga je važno da ocjenjivanje stručnosti i rada tijela koja će biti prijavljena te nadzor nad već prijavljenim tijelima obuhvaća i aktivnosti koje obavljaju podizvođači i poduzeća kćeri.

(55)

Potrebno je povećati učinkovitost i transparentnost postupka prijavljivanja, a posebno ga treba prilagoditi novim tehnologijama kako bi se omogućilo prijavljivanje na internetu.

(56)

S obzirom na to da prijavljena tijela mogu nuditi svoje usluge u cijeloj Uniji, primjereno je drugim državama članicama i Komisiji omogućiti da izraze svoje prigovore u pogledu pojedinog prijavljenog tijela. Stoga je bitno utvrditi razdoblje u kojem se mogu razjasniti sve sumnje ili nedoumice u pogledu stručnosti tijela za ocjenjivanje sukladnosti prije nego što ona počnu raditi kao prijavljena tijela.

(57)

U interesu konkurentnosti ključno je da prijavljena tijela primjenjuju postupke ocjenjivanja sukladnosti bez nepotrebnog opterećivanja gospodarskih subjekata. Iz istog razloga i radi osiguranja jednakog postupanja prema gospodarskim subjektima treba osigurati dosljednost tehničke primjene postupaka ocjenjivanja sukladnosti. To se najbolje može postići primjerenom koordinacijom i suradnjom prijavljenih tijela.

(58)

Da bi se osigurala pravna sigurnost, potrebno je pojasniti da se pravila utvrđena Uredbom (EZ) br. 765/2008 o nadzoru tržišta Unije i kontroli proizvoda koji ulaze na tržište Unije primjenjuju na radijsku opremu obuhvaćenu ovom Direktivom. Ova Direktiva ne bi trebala onemogućiti države članice da odaberu nadležna tijela za obavljanje tih zadaća.

(59)

Direktivom 1999/5/EZ već je predviđen zaštitni postupak koji se primjenjuje samo u slučaju neslaganja između država članica oko mjera koje poduzima neka država članica. Da bi se povećala transparentnost i skratilo vrijeme postupka, neophodno je poboljšati postojeći zaštitni postupak u svrhu povećanja učinkovitosti i na temelju stručnosti dostupne u državama članicama.

(60)

Odluke Komisije donesene u skladu s Odlukom br. 676/2002/EZ mogu obuhvaćati uvjete dostupnosti i učinkovite uporabe radiofrekvencijskog spektra čija posljedica može biti ograničenje ukupnog broja primjeraka radijske opreme koji se stavljaju u pogon, kao što je datum povlačenja, najveća gustoća ili najveći broj primjeraka radijske opreme u svakoj državi članici ili u cijeloj Uniji. Ti uvjeti omogućuju otvaranje tržišta novoj radijskoj opremi istodobno ograničujući rizik štetnih smetnji zbog gomilanja prevelikog broja primjeraka radijske opreme koji su stavljeni u pogon, iako je ta oprema zasebno gledano u skladu s bitnim zahtjevima iz ove Direktive. Povreda takvih uvjeta može predstavljati rizik za bitne zahtjeve, posebno rizik od štetnih smetnji.

(61)

Postojeći sustav trebalo bi dopuniti postupkom kojim bi se zainteresirane strane obavješćivale o planiranim mjerama u vezi s radijskom opremom koja predstavlja rizik za zdravlje ili sigurnost ljudi ili druge aspekte zaštite javnog interesa obuhvaćene ovom Direktivom. On bi tijelima za tržišni nadzor također trebao omogućiti da u suradnji s relevantnim gospodarskim subjektima djeluju u ranijoj fazi kada je riječ o takvoj opremi.

(62)

Ako se države članice i Komisija slažu da je mjera koju je poduzela država članica opravdana, nije potrebno daljnje sudjelovanje Komisije, osim u slučaju kada se nesukladnost može pripisati nedostacima usklađene norme.

(63)

Radi osiguranja jedinstvenih uvjeti za provedbu ove Direktive, provedbene ovlasti trebalo bi dodijeliti Komisiji. Te bi se ovlasti trebale izvršavati u skladu s Uredbom (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća (13).

(64)

Savjetodavni postupak trebao bi se koristiti za donošenje provedbenih akata kojima se: određuje kako predstaviti informacije u slučajevima ograničenja pri stavljanju u pogon ili postojećih zahtjeva za odobrenje uporabe; te kojima se od države članice koja provodi prijavljivanje zahtijeva poduzimanje potrebnih korektivnih mjera u pogledu prijavljenog tijela koje ne zadovoljava ili više ne zadovoljava zahtjeve za prijavljivanje.

(65)

Postupak ispitivanja trebao bi se koristiti za donošenje provedbenih akata kojima se: utvrđuje zadovoljavaju li određene kategorije električnih ili elektroničkih proizvoda definiciju „radijske opreme”; utvrđuju pravila rada za dostupnost informacija o sukladnosti; utvrđuju pravila rada za registraciju i pravila rada za stavljanje registracijskog broja na radijsku opremu; te uspostavlja jednakovrijednost između prijavljenih radijskih sučelja i dodjeljuje razred radijske opreme. Trebao bi se koristiti i u pogledu sukladne radijske opreme koja predstavlja rizik za zdravlje ili sigurnost osoba ili za druge aspekte zaštite javnog interesa.

(66)

Komisija bi trebala donijeti odmah primjenjive provedbene akte kada, u valjano utemeljenim slučajevima koji se odnose na radijsku opremu koja je u skladu s propisima, a predstavlja rizik za zdravlje ili sigurnost ljudi, to zahtijevaju krajnje hitni razlozi.

(67)

U skladu s ustaljenom praksom, odbor osnovan na temelju ove Direktive može imati korisnu ulogu u razmatranju pitanja u vezi s primjenom ove Direktive koja postavlja ili njegov predsjednik ili predstavnik države članice u skladu s njegovim poslovnikom.

(68)

Kada se razmatraju pitanja u vezi s ovom Direktivom, to jest u stručnoj skupini Komisije, a nije riječ o njezinoj provedbi ili kršenju, Europski parlament u skladu s postojećom praksom trebao bi dobiti sve informacije i dokumentaciju te, prema potrebi, poziv da prisustvuje tim sastancima.

(69)

Komisija bi trebala provedbenim aktima i, s obzirom na njihove posebne značajke, djelujući bez primjene Uredbe (EU) br. 182/2011, utvrditi jesu li mjere koje su države članice poduzele u pogledu nesukladnosti radijske opreme opravdane ili ne.

(70)

Države članice trebale bi utvrditi pravila o sankcijama za kršenje odredbi nacionalnog prava koje su usvojene na temelju ove Direktive i osigurati da se ta pravila provode. Predviđene sankcije trebale bi biti učinkovite, proporcionalne i odvraćajuće.

(71)

Potrebno je utvrditi prijelazna rješenja kojima se dopušta stavljanje na raspolaganje na tržištu ili stavljanje u pogon radijske opreme koja je već stavljena na tržište u skladu s Direktivom 1999/5/EZ.

(72)

Izvršeno je savjetovanje s Europskim nadzornikom za zaštitu podataka.

(73)

S obzirom na to da cilj ove Direktive, to jest osigurati da radijska oprema koja se stavlja na raspolaganje na tržištu ispunjava zahtjeve kojima se omogućuje visoka razina zaštite zdravlja i sigurnosti, odgovarajuća razina elektromagnetske kompatibilnosti te djelotvorna i učinkovita uporaba radiofrekvencijskog spektra radi izbjegavanja štetnih smetnji uz istodobno jamstvo pravilnog funkcioniranja unutarnjeg tržišta, ne mogu dostatno ostvariti države članice, nego se zbog svojeg opsega i učinaka on na bolji način može ostvariti na razini Unije, Unija može donijeti mjere u skladu s načelom supsidijarnosti utvrđenim u članku 5. Ugovora o Europskoj uniji. U skladu s načelom proporcionalnosti utvrđenim u tom članku, ova Direktiva ne prelazi ono što je potrebno za ostvarivanje tog cilja.

(74)

Direktivu 1999/5/EZ trebalo bi staviti izvan snage.

(75)

U skladu sa Zajedničkom političkom izjavom država članica i Komisije od 28. rujna 2011. o dokumentima s objašnjenjima (14) države članice obvezale su se da će, u opravdanim slučajevima, uz obavijest o svojim mjerama za prenošenje priložiti dokument ili više dokumenata u kojima će objasniti odnos između elemenata direktive i odgovarajućih dijelova nacionalnih instrumenata za prenošenje. U pogledu ove Direktive zakonodavac smatra da je dostava tih dokumenata opravdana,

DONIJELI SU OVU DIREKTIVU:

POGLAVLJE I.

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Predmet i područje primjene

1.   Ovom se Direktivom utvrđuje regulatorni okvir za stavljanje na raspolaganje na tržištu i stavljanje u pogon radijske opreme u Uniji.

2.   Ova se Direktiva ne primjenjuje na opremu navedenu u Prilogu I.

3.   Ova se Direktiva ne primjenjuje na radijsku opremu koja se rabi isključivo za aktivnosti koje se odnose na javnu sigurnost, obranu, državnu sigurnost, uključujući gospodarsku dobrobit države u slučaju aktivnosti koje se odnose na pitanja državne sigurnosti, kao i na aktivnosti države u području kaznenog prava.

4.   Radijska oprema obuhvaćena područjem primjene ove Direktive ne podliježe Direktivi 2014/35/EU, osim kako je utvrđeno u članku 3. stavku 1. točki (a) ove Direktive.

Članak 2.

Definicije

1.   Za potrebe ove Direktive primjenjuju se sljedeće definicije:

1.

„radijska oprema” znači električni ili elektronički proizvod koji namjerno odašilje i/ili prima radijske valove s ciljem radijske komunikacije i/ili radiodeterminacije ili električni ili elektronički proizvod kojemu se mora dodati dodatak kao što je antena kako bi namjerno odašiljao i/ili primao radijske valove s ciljem radijske komunikacije i/ili radiodeterminacije;

2.

„radijska komunikacija” znači komunikacija putem radijskih valova;

3.

„radiodeterminacija” znači određivanje položaja, brzine i/ili drugih značajki nekog objekta ili dobivanje informacija o tim parametrima primjenom svojstava širenja radijskih valova;

4.

„radijski valovi” znači elektromagnetski valovi frekvencija nižih od 3 000 GHz koji se šire u prostoru bez umjetnog vođenja;

5.

„radijsko sučelje” znači specifikacija regulirane uporabe radiofrekvencijskog spektra;

6.

„razred radijske opreme” znači razred koji označuje određene kategorije radijske opreme koja se prema ovoj Direktivi smatra sličnom te onih radijskih sučelja za koja je radijska oprema projektirana;

7.

„štetna smetnja” znači štetna smetnja kako je definirana u članku 2. točki (r) Direktive 2002/21/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (15);

8.

„elektromagnetska smetnja” znači elektromagnetska smetnja kako je definirana u članku 3. stavku 1. točki 5. Direktive 2014/30/EU;

9.

„stavljanje na raspolaganje na tržištu” znači svaka isporuka radijske opreme za distribuiranje, potrošnju ili uporabu na tržištu Europske unije u okviru trgovačke djelatnosti s plaćanjem ili bez plaćanja;

10.

„stavljanje na tržište” znači prvo stavljanje na raspolaganje radijske opreme na tržištu Europske unije;

11.

„stavljanje u pogon” znači prva uporaba radijske opreme unutar Unije od strane krajnjeg korisnika;

12.

„proizvođač” znači fizička ili pravna osoba koja proizvodi radijsku opremu ili koja je projektirala ili proizvela radijsku opremu i stavlja tu opremu na tržište pod svojim imenom ili trgovačkim znakom;

13.

„ovlašteni zastupnik” znači svaka fizička ili pravna osoba s poslovnim nastanom u Uniji koja je dobila pisano ovlaštenje od proizvođača da s obzirom na posebne zadaće djeluje u njegovo ime;

14.

„uvoznik” znači svaka fizička ili pravna osoba s poslovnim nastanom u Uniji koja radijsku opremu iz treće zemlje stavlja na tržište Unije;

15.

„distributer” znači svaka fizička ili pravna osoba u opskrbnom lancu, osim proizvođača ili uvoznika, koja stavlja radijsku opremu na raspolaganje na tržištu;

16.

„gospodarski subjekti” znači proizvođač, ovlašteni zastupnik, uvoznik i distributer;

17.

„tehnička specifikacija” znači dokument kojim su propisani tehnički zahtjevi koje radijska oprema mora zadovoljiti;

18.

„usklađena norma” znači usklađena norma kako je definirana u članku 2. točki 1. podtočki (c) Uredbe (EU) br. 1025/2012;

19.

„akreditacija” znači akreditacija kako je definirana u članku 2. točki 10. Uredbe (EZ) br. 765/2008;

20.

„nacionalno akreditacijsko tijelo” znači nacionalno akreditacijsko tijelo kako je definirano u članku 2. točki 11. Uredbe (EZ) br. 765/2008;

21.

„ocjenjivanje sukladnosti” znači postupak kojim se utvrđuje jesu li ispunjeni bitni zahtjevi ove Direktive koji se odnose na radijsku opremu;

22.

„tijelo za ocjenjivanje sukladnosti” znači tijelo koje provodi aktivnosti ocjenjivanja sukladnosti;

23.

„opoziv” znači svaka mjera čiji je cilj postići povrat radijske opreme koja je već dostupna krajnjem korisniku;

24.

„povlačenje” znači svaka mjera čiji je cilj spriječiti da radijska oprema u opskrbnom lancu bude stavljena na raspolaganje na tržištu;

25.

„zakonodavstvo Unije o usklađivanju” znači svako zakonodavstvo Unije kojim se usklađuju uvjeti za stavljanje proizvoda na tržište;

26.

„oznaka CE” znači oznaka kojom proizvođač označuje da je radijska oprema u skladu s primjenjivim zahtjevima utvrđenima zakonodavstvom Unije o usklađivanju kojima je predviđeno njezino stavljanje.

2.   Komisija može donijeti provedbene akte kako bi utvrdila zadovoljavaju li određene kategorije električnih ili elektroničkih proizvoda definiciju iz stavka 1. točke 1. ovog članka. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 45. stavka 3.

Članak 3.

Bitni zahtjevi

1.   Radijska oprema izrađena je tako da se osigura:

(a)

zaštita zdravlja i sigurnosti osoba i domaćih životinja i zaštita imovine, uključujući ciljeve koji se odnose na sigurnosne zahtjeve utvrđene u Direktivi 2014/35/EU, ali bez primjene naponskih ograničenja;

(b)

odgovarajuća razina elektromagnetske kompatibilnosti kako je utvrđeno u Direktivi 2014/30/EU.

2.   Radijska oprema izrađena je tako da učinkovito upotrebljava i podržava učinkovitu uporabu radiofrekvencijskog spektra radi izbjegavanja štetnih smetnji.

3.   Radijska oprema unutar određenih kategorija ili razreda izrađena je tako da udovoljava sljedećim bitnim zahtjevima:

(a)

radijska oprema radi s dodacima, a posebno s jedinstvenim punjačima;

(b)

radijska oprema radi s drugom radijskom opremom putem mreža;

(c)

radijska oprema može se povezati sa sučeljima odgovarajuće vrste širom Unije;

(d)

radijska oprema ne šteti mreži niti njezinom funkcioniranju niti zlorabi mrežne resurse, uzrokujući time neprihvatljivo umanjivanje kakvoće usluge;

(e)

radijska oprema obuhvaća zaštitne mehanizme radi osiguranja zaštite osobnih podataka te privatnosti korisnika i pretplatnika;

(f)

radijska oprema podržava određene funkcije kojima se osigurava zaštita od prijevara;

(g)

radijska oprema podržava određene funkcije kojima se osigurava pristup hitnim službama;

(h)

radijska oprema podržava određene funkcije kako bi se njezina uporaba olakšala korisnicima s invaliditetom;

(i)

radijska oprema podržava određene funkcije kako bi osigurala da se softver može učitati samo u radijsku opremu kod koje je jasno pokazana sukladnost kombinacije radijske opreme i softvera.

Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 44. kojim se određuju kategorije ili razredi radijske opreme obuhvaćeni zahtjevima utvrđenima u točkama od (a) do (i) iz prvog podstavka ovog stavka.

Članak 4.

Pružanje informacija o sukladnosti kombinacija radijske opreme i softvera

1.   Proizvođači radijske opreme i softvera koji omogućuju da se radijska oprema koristi kako je predviđeno, državama članicama i Komisiji pružaju informacije o sukladnosti predviđenih kombinacija radijske opreme i softvera s bitnim zahtjevima navedenima u članku 3. Takve informacije proizlaze iz ocjena sukladnosti provedenih u skladu s člankom 17., a pružaju se u obliku izjave o sukladnosti koja uključuje podatke navedene u Prilogu VI. Ovisno o posebnoj kombinaciji radijske opreme i softvera informacijama se točno definira radijska oprema i softver koji se ocjenjuju i stalno se ažuriraju.

2.   Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 44. kojim se određuju kategorije ili razredi radijske opreme obuhvaćeni zahtjevima utvrđenima u stavku 1. ovog članka.

3.   Komisija donosi provedbene akte kojima se utvrđuju pravila rada o dostupnosti informacija o sukladnosti za kategorije i razrede određene delegiranim aktima donesenima u skladu sa stavkom 2. ovog članka. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 45. stavka 3.

Članak 5.

Registracija vrsta radijske opreme unutar nekih kategorija

1.   Proizvođači od 12. lipnja 2018. registriraju vrste radijske opreme unutar kategorija radijske opreme na koje se odnosi niska razina sukladnosti s bitnim zahtjevima iz članka 3. u središnjem sustavu iz stavka 4. ovog članka prije nego što se radijska oprema unutar tih kategorija stavi na tržište. Prilikom registracije tih vrsta radijske opreme proizvođači dostavljaju dio tehničke dokumentacije ili, ako je to opravdano, sve dijelove tehničke dokumentacije iz Priloga V. točaka (a), (d), (e), (f), (g), (h) i (i). Komisija svakoj registriranoj vrsti radijske opreme dodjeljuje registracijski broj, koji proizvođači stavljaju na radijsku opremu koja je stavljena na tržište.

2.   Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 44. kojim se određuju kategorije radijske opreme koje su obuhvaćene zahtjevom utvrđenim u stavku 1. ovog članka te dijelove tehničke dokumentacije koje treba dostaviti, uzimajući u obzir informacije o sukladnosti radijske opreme koje dostavljaju države članice u skladu s člankom 47. stavkom 1., te nakon ocjene rizika neprovedbe bitnih zahtjeva.

3.   Komisija donosi provedbene akte kojima se utvrđuju pravila rada za registraciju i pravila rada za stavljanje registracijskog broja na radijsku opremu za kategorije određene delegiranim aktima donesenima u skladu sa stavkom 2. ovog članka. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 45. stavka 3.

4.   Komisija stavlja na raspolaganje središnji sustav koji proizvođačima omogućuje registraciju potrebnih informacija. Tim se sustavom osigurava odgovarajuća kontrola pristupa povjerljivim informacijama.

5.   Nakon datuma početka primjene delegiranog akta donesenog u skladu sa stavkom 2. ovog članka njegov se utjecaj ocjenjuje izvješćima pripremljenima u skladu s člankom 47. stavcima 1. i 2.

Članak 6.

Stavljanje na raspolaganje na tržištu

Države članice poduzimaju odgovarajuće mjere kako bi osigurale da se radijska oprema stavlja na raspolaganje na tržištu samo ako je u skladu s ovom Direktivom.

Članak 7.

Stavljanje u pogon i uporaba

Države članice dopuštaju stavljanje u pogon i uporabu radijske opreme ako je u skladu s ovom Direktivom kada je pravilno ugrađena, održavana i koristi se za svoju predviđenu namjenu. Ne dovodeći u pitanje svoje obveze prema Odluci br. 676/2002/EZ i uvjete koji se odnose na odobravanje za korištenje frekvencija u skladu s pravom Unije, a posebno prema članku 9. stavcima 3. i 4. Direktive 2002/21/EZ, države članice mogu uvesti dodatne zahtjeve za stavljanje u pogon i/ili uporabu radijske opreme samo na temelju razloga koji se odnose na učinkovitu i djelotvornu uporabu radiofrekvencijskog spektra, sprečavanje štetnih smetnji, sprečavanje elektromagnetskih smetnji ili na javno zdravlje.

Članak 8.

Obavješćivanje o specifikacijama radijskih sučelja i dodjeljivanje razreda radijske opreme

1.   Države članice u skladu s postupkom iz Direktive 98/34/EZ obavješćuju o radijskim sučeljima koja namjeravaju regulirati osim o:

(a)

radijskim sučeljima koja su u potpunosti i bez odstupanja sukladna s odlukama Komisije o usklađenoj uporabi radiofrekvencijskog spektra donesenima u skladu s Odlukom br. 676/2002/EZ; i

(b)

radijskim sučeljima koja, u skladu s provedbenim aktima donesenima na temelju stavka 2. ovog članka, odgovaraju radijskoj opremi koja se može staviti u pogon i upotrebljavati bez ograničenja unutar Unije.

2.   Komisija donosi provedbene akte kojima se utvrđuje jednakovrijednost prijavljenih radijskih sučelja i dodjeljuju razredi radijske opreme, a pojedinosti se objavljuju u Službenom listu Europske unije. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 45. stavka 3.

Članak 9.

Slobodno kretanje radijske opreme

1.   Države članice ne smiju, zbog razloga koji se odnose na aspekte obuhvaćene ovom Direktivom, ometati stavljanje na raspolaganje na tržištu na svojem državnom području radijske opreme koja je sukladna s ovom Direktivom.

2.   Na trgovačkim sajmovima, izložbama i sličnim događajima, države članice ne smiju stvarati nikakve prepreke izlaganju radijske opreme koja nije u skladu s ovom Direktivom, pod uvjetom da vidljiva oznaka jasno označuje kako se takva oprema ne može staviti na raspolaganje na tržištu ili staviti u pogon dokle god ne bude u skladu s ovom Direktivom. Predstavljanje radijske opreme može se odvijati samo ako su poduzete odgovarajuće mjere, koje su odredile države članice, radi izbjegavanja štetnih smetnji, elektromagnetskih smetnji i rizika za zdravlje ili sigurnost osoba ili domaćih životinja ili imovine.

POGLAVLJE II.

OBVEZE GOSPODARSKIH SUBJEKATA

Članak 10.

Obveze proizvođača

1.   Prilikom stavljanja svoje radijske opreme na tržište, proizvođači osiguravaju da je ona projektirana i proizvedena u skladu s bitnim zahtjevima iz članka 3.

2.   Proizvođači osiguravaju da je radijska oprema izrađena tako da se njome može rukovati u barem jednoj državi članici, a da se ne prekrše primjenjivi zahtjevi o uporabi radiofrekvencijskog spektra.

3.   Proizvođači sastavljaju tehničku dokumentaciju iz članka 21. i provode relevantan postupak ocjenjivanja sukladnosti iz članka 17. ili osiguravaju njegovu provedbu.

Ako je tim postupkom ocjenjivanja sukladnosti dokazana sukladnost radijske opreme s primjenjivim zahtjevima, proizvođači sastavljaju EU izjavu o sukladnosti i stavljaju oznaku CE.

4.   Proizvođači čuvaju tehničku dokumentaciju i EU izjavu o sukladnosti 10 godina nakon što je radijska oprema stavljena na tržište.

5.   Proizvođači osiguravaju provedbu postupaka radi zadržavanja sukladnosti proizvodne serije s ovom Direktivom. Na odgovarajući se način uzimaju u obzir promjene u projektiranju ili značajkama radijske opreme kao i promjene u usklađenim normama ili drugim tehničkim specifikacijama na temelju kojih je utvrđena sukladnost radijske opreme.

Kad to smatraju prikladnim s obzirom na rizike koje predstavlja radijska oprema, a kako bi zaštitili zdravlje i sigurnost krajnjih korisnika, proizvođači ispituju uzorke radijske opreme koja je stavljena na raspolaganje na tržištu, istražuju i, ako je to potrebno, vode knjigu pritužbi i registar nesukladne radijske opreme i njezinih opoziva te o takvom praćenju obavješćuju distributere.

6.   Proizvođači osiguravaju da radijska oprema koju su oni stavili na tržište nosi broj tipa, šarže ili serije ili bilo koji drugi element koji omogućuje njihovu identifikaciju ili, kada to ne dopušta veličina ili priroda radijske opreme, da se tražene informacije nalaze na pakiranju ili u popratnom dokumentu uz radijsku opremu.

7.   Proizvođači na radijskoj opremi navode svoje ime, registrirano trgovačko ime ili registrirani trgovački znak i poštansku adresu na kojoj su dostupni ili, kada to ne dopušta veličina ili priroda radijske opreme, na njezinom pakiranju ili u popratnom dokumentu uz radijsku opremu. Adresa sadržava jedinstveno mjesto na kojem je moguće stupiti u kontakt s proizvođačem. Kontaktni podaci su na jeziku koji bez teškoća razumiju krajnji korisnici i tijela za nadzor tržišta.

8.   Proizvođači osiguravaju da su uz radijsku opremu priložene upute i informacije o sigurnosti na jeziku koji potrošači i ostali krajnji korisnici razumiju bez teškoća, a određuje ga dotična država članica. Upute uključuju informacije koje su nužne za uporabu radijske opreme u skladu s njezinom predviđenom namjenom. Takve informacije uključuju, prema potrebi, opis dodataka i komponenti, uključujući softver, koji omogućuju da radijska oprema radi kako je predviđeno. Takve upute i sigurnosne informacije kao i svako označivanje moraju biti jasni, razumljivi i čitljivi.

U slučaju radijske opreme koja namjerno odašilje radijske valove uključuju se i sljedeće informacije:

(a)

frekvencijski pojas (frekvencijski pojasi) u kojem (kojima) radijska oprema radi;

(b)

najveća radiofrekvencijska snaga koja se prenosi u frekvencijskom pojasu (frekvencijskim pojasima) u kojem (kojima) radijska oprema radi.

9.   Proizvođači osiguravaju da je svakom primjerku radijske opreme priložen primjerak EU izjave o sukladnosti ili pojednostavljena EU izjava o sukladnosti. Ako je priložena pojednostavljena EU izjava o sukladnosti, u njoj je navedena točna internetska adresa na kojoj se može naći cjeloviti tekst EU izjave o sukladnosti.

10.   U slučaju ograničenja u vezi sa stavljanjem u pogon ili zahtjeva za odobrenje za uporabu, informacije dostupne na pakiranju omogućuju određivanje države članice ili zemljopisnog područja unutar države članice na kojem postoje ograničenja u vezi sa stavljanjem u pogon ili zahtjevi za odobrenje za uporabu. Takvim se podacima dopunjuju upute koje se prilažu radijskoj opremi. Komisija može donijeti provedbene akte kojima se određuje način prikaza tih informacija. Ti se provedbeni akti donose u skladu sa savjetodavnim postupkom iz članka 45. stavka 2.

11.   Proizvođači koji smatraju ili imaju razloga vjerovati da radijska oprema koju su stavili na tržište nije sukladna s ovom Direktivom bez odgode poduzimaju popravne mjere potrebne kako bi radijsku opremu uskladili ili prema potrebi povukli s tržišta ili opozvali. Nadalje, ako radijska oprema predstavlja rizik, proizvođači o tome bez odgode obavješćuju nadležna nacionalna tijela država članica u kojima su radijsku opremu stavili na raspolaganje na tržištu navodeći pojedinosti, posebno o nesukladnosti, o svim poduzetim popravnim mjerama i o njihovim rezultatima.

12.   Na obrazložen zahtjev nadležnog nacionalnog tijela proizvođači tom tijelu u papirnatom ili elektroničkom obliku dostavljaju sve informacije i dokumentaciju neophodnu za dokazivanje sukladnosti radijske opreme s ovom Direktivom na jeziku koje to tijelo razumije bez teškoća. Na zahtjev nadležnog nacionalnog tijela proizvođači s njim surađuju u svakoj radnji poduzetoj kako bi se uklonili rizici koje predstavlja radijska oprema koju su stavili na tržište.

Članak 11.

Ovlašteni zastupnici

1.   Proizvođač može na temelju pismenog ovlaštenja imenovati ovlaštenog zastupnika.

Obveze iz članka 10. stavka 1. i obveza sastavljanja tehničke dokumentacije utvrđena u članku 10. stavku 3. nisu dio zadaća ovlaštenog zastupnika.

2.   Ovlašteni zastupnik obavlja zadaće utvrđene u ovlaštenju koje mu je dao proizvođač. Tim se ovlaštenjem omogućuje ovlaštenom zastupniku da obavlja najmanje sljedeće:

(a)

čuva EU izjavu o sukladnosti i tehničku dokumentaciju koja je na raspolaganju nacionalnim tijelima za nadzor tržišta tijekom razdoblja od 10 godina nakon stavljanja radijske opreme na tržište;

(b)

na obrazložen zahtjev nadležnog nacionalnog tijela tom tijelu dostavlja sve informacije i dokumentaciju potrebnu za dokazivanje sukladnosti radijske opreme;

(c)

surađuje s nadležnim nacionalnim tijelima na njihov zahtjev na svakoj radnji koja se poduzima za uklanjanje rizika koje predstavlja radijska oprema obuhvaćena ovlaštenjem ovlaštenog zastupnika.

Članak 12.

Obveze uvoznika

1.   Uvoznici stavljaju na tržište samo sukladnu radijsku opremu.

2.   Prije stavljanja radijske opreme na tržište uvoznici osiguravaju da je proizvođač proveo odgovarajući postupak ocjenjivanja sukladnosti iz članka 17. te da je radijska oprema izrađena tako da se njome može upravljati u barem jednoj državi članici, a da se ne prekrše primjenjivi zahtjevi o uporabi radiofrekvencijskog spektra. Osiguravaju da je proizvođač sastavio tehničku dokumentaciju, da radijska oprema ima oznaku CE i da su joj priložene informacije i dokumenti iz članka 10. stavaka 8., 9. i 10. te da je proizvođač udovoljio zahtjevima iz članka10. stavaka 6. i 7.

Ako uvoznik smatra ili ima razloga vjerovati da radijska oprema nije u skladu s bitnim zahtjevima iz članka 3., radijsku opremu ne stavlja na tržište sve dok se ne provede njezino usklađivanje. Nadalje, ako radijska oprema predstavlja rizik, uvoznik o tome obavješćuje proizvođača i tijela za nadzor tržišta.

3.   Uvoznici na radijskoj opremi ili, kad to nije moguće, na njezinoj ambalaži ili u dokumentu priloženom radijskoj opremi, navode svoje ime, registrirano trgovačko ime ili registrirani trgovački znak i poštansku adresu na kojoj su dostupni. Time su obuhvaćeni i slučajevi kada veličina radijske opreme to ne dopušta ili kada bi uvoznici morali otvarati pakiranje kako bi naveli svoje ime i adresu na radijskoj opremi. Kontaktni podaci su na jeziku koji bez teškoća razumiju krajnji korisnici i tijela za nadzor tržišta.

4.   Uvoznici osiguravaju da su uz radijsku opremu priložene upute i podaci o sigurnosti na jeziku koji potrošači i ostali krajnji korisnici razumiju bez teškoća, a određuje ga dotična država članica.

5.   Uvoznici osiguravaju da, dok je radijska oprema pod njihovom odgovornošću, uvjeti skladištenja ili prijevoza ne ugrožavaju njezinu sukladnost s bitnim zahtjevima iz članka 3.

6.   Kad to smatraju prikladnim s obzirom na rizike koje predstavlja radijska oprema, a kako bi zaštitili zdravlje i sigurnost krajnjih korisnika, uvoznici ispituju uzorke radijske opreme koja je stavljena na raspolaganje na tržištu, istražuju i, ako je to potrebno, vode knjigu pritužbi i registar nesukladne radijske opreme i njezinih opoziva te o svakom takvom praćenju obavješćuju distributere.

7.   Uvoznici koji smatraju ili imaju razloga vjerovati da radijska oprema koju su stavili na tržište nije sukladna s ovom Direktivom bez odgode poduzimaju popravne mjere potrebne kako bi radijsku opremu uskladili ili prema potrebi povukli s tržišta ili opozvali. Nadalje, ako radijska oprema predstavlja rizik, uvoznici o tome bez odgode obavješćuju nadležna nacionalna tijela država članica u kojima su radijsku opremu stavili na raspolaganje na tržištu navodeći pojedinosti, posebno o nesukladnosti i o svim poduzetim popravnim mjerama.

8.   Uvoznici tijekom 10 godina nakon što je radijska oprema stavljena na tržište čuvaju primjerak EU izjave o sukladnosti na raspolaganju tijelima za nadzor tržišta i osiguravaju da se tehnička dokumentacija može staviti na raspolaganje tim tijelima na njihov zahtjev.

9.   Na obrazložen zahtjev nadležnog nacionalnog tijela uvoznici tom tijelu dostavljaju u papirnatom ili elektroničkom obliku sve informacije i dokumente potrebne za dokazivanje sukladnosti radijske opreme na jeziku koji to tijelo bez teškoća razumije. Na zahtjev tog tijela uvoznici s njim surađuju u svakoj radnji poduzetoj kako bi se uklonili rizici koje predstavlja radijska oprema koju su stavili na tržište.

Članak 13.

Obveze distributera

1.   Prilikom stavljanja radijske opreme na raspolaganje na tržištu distributeri postupaju s dužnom pažnjom u odnosu na zahtjeve ove Direktive.

2.   Prije stavljanja radijske opreme na raspolaganje na tržištu distributeri provjeravaju da radijska oprema nosi oznaku CE, da su uz nju priloženi dokumenti propisani ovom Direktivom te upute i podaci o sigurnosti na jeziku koji bez teškoća razumiju potrošači i ostali krajnji korisnici u državi članici u kojoj se radijska oprema stavlja na raspolaganje na tržištu te da su proizvođač i uvoznik zadovoljili zahtjeve iz članka 10. stavka 2. i stavaka od 6. do 10. odnosno članka 12. stavka 3.

Ako distributer smatra ili ima razloga vjerovati da radijska oprema nije u skladu s bitnim zahtjevima iz članka 3., radijsku opremu ne smije staviti na raspolaganje na tržištu sve dok se ne provede njezino usklađivanje. Nadalje, ako radijska oprema predstavlja rizik, distributer o tome obavješćuje proizvođača ili uvoznika te tijela za nadzor tržišta.

3.   Distributeri osiguravaju, dok je radijska oprema pod njihovom odgovornošću, da uvjeti njezina skladištenja ili prijevoza ne ugrožavaju njezinu sukladnost s bitnim zahtjevima iz članka 3.

4.   Distributeri koji smatraju ili imaju razloga vjerovati da radijska oprema koju su stavili na raspolaganje na tržištu nije sukladna s ovom Direktivom osiguravaju da se provedu popravne mjere potrebne kako bi se ta radijska oprema uskladila ili prema potrebi povukla s tržišta ili opozvala. Nadalje, ako radijska oprema predstavlja rizik, distributeri o tome bez odgode obavješćuju nadležna nacionalna tijela država članica u kojima su radijsku opremu stavili na raspolaganje na tržištu navodeći pojedinosti, posebno o nesukladnosti i o svim poduzetim popravnim mjerama.

5.   Na obrazložen zahtjev nadležnog nacionalnog tijela distributeri tom tijelu u papirnatom ili elektroničkom obliku dostavljaju sve informacije i dokumentaciju neophodnu za dokazivanje sukladnosti radijske opreme. Na zahtjev nadležnog nacionalnog tijela distributeri surađuju s njim u svakoj radnji poduzetoj kako bi se uklonili rizici koje predstavlja radijska oprema koju su stavili na raspolaganje na tržištu.

Članak 14.

Slučajevi u kojima se obveze proizvođača primjenjuju na uvoznike i distributere

Uvoznik ili distributer smatra se proizvođačem za potrebe ove Direktive te podliježe obvezama proizvođača u skladu s člankom 10. ako radijsku opremu stavlja na tržište pod svojim imenom ili trgovačkim znakom ili ako mijenja radijsku opremu koja je već stavljena na tržište na način koji može utjecati na njezinu sukladnost s ovom Direktivom.

Članak 15.

Identifikacija gospodarskih subjekata

Gospodarski subjekti na zahtjev daju tijelima za nadzor tržišta podatke o identitetu:

(a)

svakog gospodarskog subjekta koji im je isporučio radijsku opremu;

(b)

svakog gospodarskog subjekta kojem su isporučili radijsku opremu.

Gospodarski subjekti moraju biti u stanju predočiti informacije iz prvog stavka tijekom 10 godina nakon što im je isporučena radijska oprema i tijekom 10 godina nakon što su isporučili radijsku opremu.

POGLAVLJE III.

SUKLADNOST RADIJSKE OPREME

Članak 16.

Pretpostavka o sukladnosti radijske opreme

Pretpostavlja se da je radijska oprema, sukladna s usklađenim normama ili s dijelom usklađenih normi upućivanja na koje su objavljena u Službenom listu Europske unije, u skladu s bitnim zahtjevima iz članka 3. obuhvaćenima navedenim normama ili dijelovima tih normi.

Članak 17.

Postupci ocjenjivanja sukladnosti

1.   Proizvođač provodi ocjenjivanje sukladnosti radijske opreme s ciljem zadovoljavanja bitnih zahtjeva iz članka 3. Pri ocjenjivanju sukladnosti uzimaju se u obzir svi predviđeni radni uvjeti, a za bitni zahtjev iz članka 3. stavka 1. točke (a) ocjenjivanjem se također u obzir uzimaju uvjeti koji se mogu razumno predvidjeti. Ako radijska oprema može imati različite konfiguracije, ocjenjivanjem sukladnosti potvrđuje se zadovoljava li radijska oprema bitne zahtjeve iz članka 3. u svim mogućim konfiguracijama.

2.   Proizvođači dokazuju da radijska oprema zadovoljava bitne zahtjeve iz članka 3. stavka 1. koristeći se bilo kojim od sljedećih postupaka za ocjenjivanje sukladnosti:

(a)

unutarnjom kontrolom proizvodnje iz Priloga II.;

(b)

EU ispitivanjem tipa nakon kojeg slijedi sukladnost s tipom koja se temelji na unutarnjoj kontroli proizvodnje iz Priloga III.;

(c)

sukladnošću na temelju potpunog osiguranja kakvoće iz Priloga IV.

3.   Ako je pri ocjenjivanju sukladnosti radijske opreme s bitnim zahtjevima iz članka 3. stavaka 2. i 3. proizvođač primijenio usklađene norme na koje su upućivanja objavljena u Službenom listu Europske unije, koristi se bilo kojim od sljedećih postupaka:

(a)

unutarnjom kontrolom proizvodnje iz Priloga II.;

(b)

EU ispitivanjem tipa nakon kojeg slijedi sukladnost s tipom koja se temelji na unutarnjoj kontroli proizvodnje iz Priloga III.;

(c)

sukladnošću na temelju potpunog osiguranja kakvoće iz Priloga IV.

4.   Ako pri ocjenjivanju sukladnosti radijske opreme s bitnim zahtjevima iz članka 3. stavaka 2. i 3. proizvođač nije primijenio usklađene norme na koje su upućivanja objavljena u Službenom listu Europske unije ili ih je primijenio samo djelomično ili ako takve usklađene norme ne postoje, radijska oprema se u pogledu tih bitnih zahtjeva podvrgava jednom od sljedećih postupaka:

(a)

EU ispitivanju tipa nakon kojeg slijedi sukladnost s tipom koja se temelji na unutarnjoj kontroli proizvodnje iz Priloga III.;

(b)

sukladnosti na temelju potpunog osiguranja kakvoće iz Priloga IV.

Članak 18.

EU izjava o sukladnosti

1.   EU izjavom o sukladnosti potvrđuje se da je dokazano ispunjavanje bitnih zahtjeva iz članka 3.

2.   EU izjava sukladnosti ima strukturu predloška određenu u Prilogu VI. i sadrži elemente iz tog Priloga te se neprekidno ažurira. Prevodi se na jezik ili jezike koje zahtijeva država članica na čije je tržište radijska oprema stavljena ili na čijem je tržištu stavljena na raspolaganje.

Pojednostavljena EU izjava o sukladnosti iz članka 10. stavka 9. sadrži elemente iz Priloga VII. te se neprekidno ažurira. Prevodi se na jezik ili jezike koje zahtijeva država članica na čije je tržište radijska oprema stavljena ili na čijem je tržištu stavljena na raspolaganje. Cjelovit tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na internetskoj stranici navedenoj u pojednostavljenoj EU izjavi o sukladnosti na jeziku ili jezicima koje zahtijeva država članica na čije je tržište radijska oprema stavljena ili na čijem je tržištu stavljena na raspolaganje.

3.   Ako se na radijsku opremu primjenjuje više od jednog akta Unije kojim se zahtijeva EU izjava o sukladnosti, sastavlja se samo jedna EU izjava o sukladnosti u vezi sa svim takvim aktima Unije. Ta izjava navodi dotične akte Unije, uključujući i upućivanje na njihovu objavu.

4.   Sastavljanjem EU izjave o sukladnosti proizvođač preuzima odgovornost za sukladnost radijske opreme sa zahtjevima utvrđenima u ovoj Direktivi.

Članak 19.

Opća načela stavljanja oznake CE

1.   Za oznaku CE vrijede ista opća načela utvrđena člankom 30. Uredbe (EZ) br. 765/2008.

2.   Zbog naravi radijske opreme visina oznake CE stavljene na radijsku opremu može biti manja od 5 mm, pod uvjetom da ostane uočljiva i čitka.

Članak 20.

Pravila i uvjeti za stavljanje oznake CE i identifikacijskog broja prijavljenog tijela

1.   Na električnoj opremi ili njezinoj deklaraciji oznaka CE stavlja se tako da je vidljiva, čitljiva i neizbrisiva, osim ako to nije moguće ili opravdano zbog naravi radijske opreme. Oznaka CE stavlja se tako da je vidljiva i čitljiva i na pakiranju.

2.   Oznaka CE stavlja se prije nego što se radijska oprema stavi na tržište.

3.   Oznaka CE popraćena je identifikacijskim brojem prijavljenog tijela kada je primijenjen postupak ocjenjivanja sukladnosti utvrđen u Prilogu IV.

Identifikacijski broj prijavljenog tijela iste je visine kao i oznaka CE.

Identifikacijski broj prijavljenog tijela stavlja sâmo prijavljeno tijelo ili, prema njegovim uputama, proizvođač ili njegov ovlašteni zastupnik.

4.   Države članice oslanjaju se na postojeće mehanizme kako bi osigurale ispravnu primjenu režima kojim se uređuje stavljanje oznake CE i poduzimaju potrebne radnje u slučaju nepravilne uporabe te oznake.

Članak 21.

Tehnička dokumentacija

1.   Tehnička dokumentacija sadrži sve relevantne podatke ili pojedinosti o sredstvima kojima se proizvođač koristi kako bi osigurao da radijska oprema udovoljava svim bitnim zahtjevima iz članka 3. U svakom slučaju sadržava elemente određene u Prilogu V.

2.   Tehnička dokumentacija sastavlja se prije nego što je radijska oprema stavljena na tržište te se neprekidno ažurira.

3.   Tehnička dokumentacija i prepiska koja se odnosi na bilo koji postupak EU ispitivanja tipa sastavlja se na jednom od službenih jezika države članice u kojoj prijavljeno tijelo ima poslovni nastan ili na njemu prihvatljivom jeziku.

4.   Ako tehnička dokumentacija nije u skladu sa stavcima 1., 2. ili 3. ovog članka te stoga ne daje dovoljno relevantnih podataka ili sredstava za osiguravanje sukladnosti radijske opreme s bitnim zahtjevima iz članka 3., tijela za nadzor tržišta mogu tražiti od proizvođača ili uvoznika da unutar određenog razdoblja, o trošku proizvođača ili uvoznika, povjeri tijelu koje je prihvatljivo tijelima za nadzor tržišta da provede ispitivanje radi provjere sukladnosti s bitnim zahtjevima iz članka 3.

POGLAVLJE IV.

PRIJAVLJIVANJE TIJELA ZA OCJENJIVANJE SUKLADNOSTI

Članak 22.

Obavješćivanje

Države članice obavješćuju Komisiju i druge države članice o tijelima nadležnima za provedbu zadaća ocjenjivanja sukladnosti trećih strana u skladu s ovom Direktivom.

Članak 23.

Tijela koja provode prijavljivanje

1.   Države članice imenuju tijelo koje provodi prijavljivanje koje je nadležno za utvrđivanje i provedbu postupaka potrebnih za ocjenjivanje i prijavljivanje tijela za ocjenjivanje sukladnosti i nadzor nad prijavljenim tijelima, uključujući sukladnost s člankom 28.

2.   Države članice mogu odlučiti da ocjenjivanje i praćenje iz stavka 1. provodi nacionalno akreditacijsko tijelo u smislu Uredbe (EZ) br. 765/2008 i u skladu s njom.

3.   Kad tijelo koje provodi prijavljivanje delegira ili na drugi način povjeri ocjenjivanje, prijavljivanje ili praćenje iz stavka 1. tijelu koje nije vladino tijelo, navedeno tijelo je pravni subjekt i ispunjava mutatis mutandis zahtjeve utvrđene u članku 24. Pored toga, ono na raspolaganju ima rješenja kojima se obuhvaćaju odgovornosti koje proizlaze iz njegovih aktivnosti.

4.   Tijelo koje provodi prijavljivanje preuzima punu odgovornost za zadaće koje obavlja tijelo iz stavka 3.

Članak 24.

Zahtjevi u vezi s tijelima koja provode prijavljivanje

1.   Tijelo koje provodi prijavljivanje uspostavljeno je tako da ne dolazi do sukoba interesa s tijelima za ocjenjivanje sukladnosti.

2.   Tijelo koje provodi prijavljivanje organizirano je i djeluje tako da štiti objektivnost i nepristranost svojih aktivnosti.

3.   Tijelo koje provodi prijavljivanje organizirano je tako da svaku odluku koja se odnosi na prijavljivanje tijela za ocjenjivanje sukladnosti donose mjerodavne osobe različite od onih koje provode ocjenjivanje.

4.   Tijelo koje provodi prijavljivanje ne nudi niti obavlja aktivnosti koje obavljaju tijela za ocjenjivanje sukladnosti kao ni usluge savjetovanja na tržišnoj ili konkurentskoj osnovi.

5.   Tijelo koje provodi prijavljivanje štiti tajnost prikupljenih podataka.

6.   Tijelo koje provodi prijavljivanje raspolaže dostatnim brojem stručnog osoblja za ispravnu provedbu svojih zadaća.

Članak 25.

Obveza obavješćivanja tijela koja provode prijavljivanje

Države članice obavješćuju Komisiju o svojim postupcima za ocjenjivanje i prijavljivanje tijela za ocjenjivanje sukladnosti te o praćenju prijavljenih tijela i svim promjenama u vezi s tim.

Komisija osigurava dostupnost tih podataka javnosti.

Članak 26.

Zahtjevi u vezi s prijavljenim tijelima

1.   Za potrebe prijavljivanja tijelo za ocjenjivanje sukladnosti ispunjava zahtjeve utvrđene u stavcima od 2. do 11.

2.   Tijelo za ocjenjivanje sukladnosti uspostavlja se u skladu s nacionalnim pravom države članice i ima pravnu osobnost.

3.   Tijelo za ocjenjivanje sukladnosti je tijelo treće strane neovisno o organizaciji ili radijskoj opremi koju ocjenjuje.

Tijelo koje je dio poslovnog udruženja ili strukovnog saveza koji zastupa poduzeća uključena u projektiranje, proizvodnju, isporuku, sklapanje, uporabu ili održavanje radijske opreme koju ono ocjenjuje može se smatrati tijelom za ocjenjivanje sukladnosti pod uvjetom da je dokazana njegova neovisnost i nepostojanje sukoba interesa.

4.   Tijelo za ocjenjivanje sukladnosti, njegovo najviše rukovodstvo i djelatnici odgovorni za provedbu ocjenjivanja sukladnosti ne smiju biti u funkciji projektanta, proizvođača, dobavljača, instalatera, kupca, vlasnika, korisnika ili održavatelja radijske opreme koju ocjenjuju, kao ni zastupnik bilo koje od navedenih strana. To ne isključuje uporabu ocijenjene radijske opreme koja je potrebna za rad tijela za ocjenjivanje sukladnosti ili upotrebu takve radijske opreme u osobne svrhe.

Tijelo za ocjenjivanje sukladnosti, njegovo najviše rukovodstvo i djelatnici odgovorni za provedbu ocjenjivanja sukladnosti ne smiju izravno sudjelovati u projektiranju, proizvodnji ili izradi, stavljanju na tržište, ugradnji, uporabi ili održavanju te radijske opreme, niti zastupati strane koje sudjeluju u tim djelatnostima. Ne sudjeluju ni u kakvim djelatnostima koje mogu biti u sukobu s neovisnošću njihove prosudbe ili poštenjem u odnosu na poslove ocjenjivanja sukladnosti za koje su ta tijela prijavljena. To se posebno odnosi na usluge savjetovanja.

Tijela za ocjenjivanje sukladnosti osiguravaju da aktivnosti njihovih poduzeća kćeri ili podizvođača ne utječu na povjerljivost, objektivnost ili nepristranost njihovih aktivnosti ocjenjivanja sukladnosti.

5.   Tijela za ocjenjivanje sukladnosti i njihovi djelatnici provode poslove ocjenjivanja sukladnosti na najvišem stupnju profesionalnoga poštenja i zahtijevane tehničke stručnosti u posebnom području, bez pritisaka i poticaja, posebno financijskih, koji bi mogli utjecati na njihovo prosuđivanje ili rezultate njihovih aktivnosti ocjenjivanja sukladnosti, posebno u vezi s osobama ili skupinama osoba koje su zainteresirane za rezultate navedenih poslova.

6.   Tijelo za ocjenjivanje sukladnosti sposobno je izvršavati sve zadaće ocjenjivanja sukladnosti koje su mu dodijeljene prilozima III. i IV. te u vezi s kojim je bilo prijavljeno, bez obzira na to je li navedene zadaće tijelo za ocjenjivanje sukladnosti izvršava sâmo ili u svoje ime i pod svojom odgovornošću.

U svakom trenutku, za svaki postupak ocjenjivanja sukladnosti i za svaku kategoriju radijske opreme za koje je prijavljeno, tijelo za ocjenjivanje sukladnosti stalno raspolaže potrebnim:

(a)

osobljem s tehničkim znanjem te dostatnim i primjerenim iskustvom za obavljanje zadaća ocjenjivanja sukladnosti;

(b)

opisima postupaka u skladu s kojima provodi ocjenjivanje sukladnosti, koji osiguravaju transparentnost i sposobnost ponavljanja tih postupaka. Ima uspostavljene odgovarajuće politike i postupke kojima se pravi razlika između zadaća koje ono obavlja kao prijavljeno tijelo i drugih aktivnosti;

(c)

postupcima za obavljanje djelatnosti koje uzimaju u obzir veličinu poduzeća, sektor u kojem djeluje, njegovu strukturu, stupanj složenosti tehnologije dotične radijske opreme i masovni ili serijski karakter proizvodnog postupka.

Tijelo za ocjenjivanje sukladnosti raspolaže sredstvima potrebnima za obavljanje tehničkih i administrativnih zadataka povezanih s aktivnostima ocjenjivanja sukladnosti na odgovarajući način.

7.   Osoblje odgovorno za obavljanje zadaća ocjenjivanja sukladnosti ima sljedeće:

(a)

temeljito tehničko i strukovno osposobljavanje kojim su obuhvaćene sve aktivnosti ocjenjivanja sukladnosti za koje je tijelo za ocjenjivanje sukladnosti prijavljeno;

(b)

zadovoljavajuće poznavanje zahtjeva u vezi s ocjenjivanjima koja provodi i odgovarajuće ovlaštenje za provedbu tih ocjenjivanja;

(c)

odgovarajuće poznavanje i razumijevanje bitnih zahtjeva iz članka 3., važećih usklađenih normi i odgovarajućih odredaba zakonodavstva Unije o usklađivanju te nacionalnog zakonodavstva;

(d)

sposobnost potrebnu za sastavljanje potvrda EU ispitivanja tipa ili odobrenja sustava kakvoće, očevidnika i izvješća kojima se dokazuje da su ocjenjivanja provedena.

8.   Zajamčena je nepristranost tijela za ocjenjivanje sukladnosti, njegova najvišeg rukovodstva i osoblja odgovornog za provedbu zadaća ocjenjivanja sukladnosti.

Naknada za rad najvišeg rukovodstva i osoblja odgovornog za provedbu zadaća ocjenjivanja sukladnosti zaposlenog u tijelu za ocjenjivanje sukladnosti ne ovisi o broju provedenih ocjenjivanja ni o njihovim rezultatima.

9.   Tijela za ocjenjivanje sukladnosti sklapaju osiguranje od odgovornosti, osim ako odgovornost preuzme država u skladu s nacionalnim pravom ili ako je za ocjenjivanje sukladnosti izravno odgovorna sama država članica.

10.   Osoblje tijela za ocjenjivanje sukladnosti čuva poslovnu tajnu u vezi sa svim informacijama prikupljenima tijekom izvršavanja svojih zadaća na temelju priloga III. i IV. ili bilo koje odredbe nacionalnog prava kojima se provode, osim u vezi s nadležnim tijelima države članice u kojoj su navedene aktivnosti izvršene. Vlasnička su prava zaštićena.

11.   Tijela za ocjenjivanje sukladnosti sudjeluju u relevantnim aktivnostima normizacije, regulatornim aktivnostima u području radijske opreme i planiranja frekvencija te aktivnostima koordinacijske skupine prijavljenog tijela osnovane u skladu s mjerodavnim zakonodavstvom Unije o usklađivanju ili osiguravaju da je njihovo osoblje odgovorno za izvršavanje zadaća ocjenjivanja sukladnosti obaviješteno o tim aktivnostima te da kao opće smjernice primjenjuju administrativne odluke i dokumente koji su izrađeni kao rezultat rada te skupine.

Članak 27.

Pretpostavka sukladnosti prijavljenih tijela

Ako tijelo za ocjenjivanje sukladnosti dokaže da ispunjava kriterije utvrđene u mjerodavnim usklađenim normama ili njihovim dijelovima, upućivanja na koje su objavljena u Službenom listu Europske unije, pretpostavlja se da je u skladu sa zahtjevima iz članka 26. u mjeri u kojoj važeće usklađene norme obuhvaćaju te zahtjeve.

Članak 28.

Poduzeća kćeri prijavljenih tijela i njihovo podugovaranje

1.   Ako prijavljeno tijelo za određene zadaće u vezi s ocjenjivanjem sukladnosti sklapa ugovor s podizvođačem ili ih prenosi na poduzeća kćeri, ono osigurava da podizvođač ili poduzeće kćer ispunjava zahtjeve iz članka 26. i o tome obavješćuje tijelo koje provodi prijavljivanje.

2.   Prijavljena tijela preuzimaju punu odgovornost za zadaće koje obavljaju podizvođači ili poduzeća kćeri bez obzira na njihov poslovni nastan.

3.   Aktivnosti se mogu ugovoriti s podizvođačem ili ih može izvršiti poduzeće kćer isključivo uz suglasnost klijenta.

4.   Prijavljena tijela čuvaju na raspolaganju tijelu koje provodi prijavljivanje sve relevantne dokumente u vezi s ocjenom osposobljenosti podugovaratelja ili poduzeća kćeri, kao i posla koje oni obavljaju na temelju priloga III. i IV.

Članak 29.

Zahtjev za prijavu

1.   Tijelo za ocjenjivanje sukladnosti podnosi zahtjev za prijavu tijelu koje provodi prijavljivanje one države članice u kojoj navedeno tijelo ima poslovni nastan.

2.   Tom zahtjevu za prijavu prilaže se opis aktivnosti ocjenjivanja sukladnosti, modula ili modulâ za ocjenjivanje sukladnosti i radijske opreme za koje navedeno tijelo tvrdi da je nadležno, te potvrda o akreditaciji, ako postoji, koju je izdalo nacionalno akreditacijsko tijelo i kojom se potvrđuje da tijelo za ocjenjivanje sukladnosti ispunjava zahtjeve iz članka 26.

3.   Ako navedeno tijelo za ocjenjivanje sukladnosti ne može dostaviti potvrdu o akreditaciji, ono tijelu koje provodi prijavljivanje dostavlja sve dokumente potrebne za provjeru, priznavanje i redovno praćenje njegove sukladnosti sa zahtjevima iz članka 26.

Članak 30.

Postupak prijavljivanja

1.   Tijela koja provode prijavljivanje mogu prijaviti samo tijela za ocjenjivanje sukladnosti koja ispunjavaju zahtjeve iz članka 26.

2.   Ona obavješćuju Komisiju i ostale države članice uporabom alata za elektroničko prijavljivanje koji je razvila i kojim upravlja Komisija.

3.   Prijavljivanje obuhvaća sve pojedinosti o poslovima ocjenjivanja sukladnosti, modulu ili modulima za ocjenjivanje sukladnosti i dotičnoj radijskoj opremi te relevantnu potvrdu o stručnosti.

4.   Ako se prijavljivanje ne temelji na potvrdi o akreditaciji iz članka 29. stavka 2., tijelo koje provodi prijavljivanje dostavlja Komisiji i ostalim državama članicama pisane dokaze kojima se potvrđuje stručnost tijela za ocjenjivanje sukladnosti i mjere na snazi, čime se osigurava da će se tijelo redovno pratiti i da će nastaviti ispunjavati zahtjeve iz članka 26.

5.   Dotično tijelo može obavljati aktivnosti prijavljenog tijela ako Komisija ili ostale države članice ne ulože prigovor u roku od dva tjedna od prijavljivanja u slučaju uporabe potvrde o akreditaciji ili u roku od dva mjeseca ako se akreditacija ne koristi.

Samo takvo tijelo smatra se prijavljenim tijelom za potrebe ove Direktive.

6.   Tijela koja provode prijavljivanje obavješćuju Komisiju i druge države članice o svim naknadnim bitnim izmjenama u vezi s prijavljivanjem.

Članak 31.

Identifikacijski brojevi i popis prijavljenih tijela

1.   Komisija prijavljenom tijelu dodjeljuje identifikacijski broj.

Ona dodjeljuje jedan broj čak i kad je tijelo prijavljeno u skladu s različitim aktima Unije.

2.   Komisija objavljuje popis tijela prijavljenih u skladu s ovom Direktivom, uključujući identifikacijske brojeve koji su im dodijeljeni i djelatnosti za koje su prijavljeni.

Komisija osigurava ažuriranje popisa.

Članak 32.

Izmjene u vezi s prijavljivanjem

1.   Ako tijelo koje provodi prijavljivanje ustanovi ili je obaviješteno da prijavljeno tijelo više ne zadovoljava zahtjeve iz članka 26. ili da ne ispunjava svoje obveze, tijelo koje provodi prijavljivanje prema potrebi ograničuje, suspendira ili povlači prijavu, ovisno o ozbiljnosti neispunjavanja zahtjeva ili nepoštovanja navedenih obveza. O tome odmah obavješćuje Komisiju i ostale države članice.

2.   U slučaju ograničenja, suspenzije ili povlačenja prijave ili ako je prijavljeno tijelo prestalo sa svojom djelatnošću, država članica koja provodi prijavljivanje poduzima odgovarajuće mjere kako bi osigurala da predmete tog tijela obradi drugo prijavljeno tijelo ili da na zahtjev budu na raspolaganju tijelima koja provode prijavljivanje i nadzor nad tržištem.

Članak 33.

Preispitivanje nadležnosti prijavljenih tijela

1.   Komisija istražuje sve slučajeve u kojima sumnja ili je upozorena na sumnju u stručnost prijavljenog tijela ili njegovog redovnog ispunjavanja preuzetih zahtjeva i obveza.

2.   Država članica koja provodi prijavljivanje mora Komisiji na zahtjev osigurati sve informacije koje se odnose na temelj za prijavljivanje ili održavanje stručne sposobnosti dotičnog prijavljenog tijela.

3.   Komisija osigurava da se svi podaci osjetljive prirode prikupljeni tijekom istraživanja tretiraju kao povjerljivi.

4.   Ako Komisija utvrdi da prijavljeno tijelo ne zadovoljava ili je prestalo zadovoljavati zahtjeve za svoju prijavu, donosi provedbeni akt kojim se od države članice koja provodi prijavljivanje zahtijeva da poduzme potrebne popravne mjere, uključujući povlačenje prijave ako je to potrebno.

Taj se provedbeni akt donosi u skladu sa savjetodavnim postupkom iz članka 45. stavka 2.

Članak 34.

Operativne obveze prijavljenih tijela

1.   Prijavljena tijela provode ocjenjivanja sukladnosti u skladu s postupcima ocjenjivanja sukladnosti predviđenima u prilozima III. i IV.

2.   Ocjenjivanja sukladnosti provode se razmjerno da se izbjegne nepotrebno opterećivanje gospodarskih subjekata. Tijela za ocjenjivanje sukladnosti obavljaju svoje aktivnosti uzimajući u obzir veličinu poduzeća, sektor u kojem djeluje, njegovu strukturu, stupanj složenosti dotične tehnologije radijske opreme i masovni ili serijski karakter proizvodnog postupka.

Pritom ipak poštuju stupanj strogosti i razinu zaštite potrebne za sukladnost radijske opreme s ovom Direktivom.

3.   Ako prijavljeno tijelo ustanovi da proizvođač ne zadovoljava bitne zahtjeve iz članka 3. ili odgovarajuće usklađene norme ili druge tehničke specifikacije, od dotičnog proizvođača zahtijeva da poduzme odgovarajuće popravne mjere i ne izdaje potvrdu o EU ispitivanju tipa ili odobrenje sustava kakvoće.

4.   Ako tijekom praćenja sukladnosti nakon izdavanja potvrde o EU ispitivanju tipa ili odobrenja sustava kakvoće prijavljeno tijelo ustanovi da radijska oprema više nije sukladna, zahtijeva od proizvođača da poduzme primjerene popravne mjere i prema potrebi suspendira ili povlači potvrdu o EU ispitivanju tipa ili odobrenje sustava kakvoće.

5.   Ako se korektivne mjere ne poduzmu ili ne proizvedu traženi učinak, tijelo za ocjenjivanje sukladnosti ograničava, suspendira ili povlači potvrde o EU ispitivanju tipa ili odobrenja sustava kakvoće, ovisno o slučaju.

Članak 35.

Žalba na odluke prijavljenih tijela

Države članice osiguravaju postojanje žalbenog postupka na odluke prijavljenih tijela.

Članak 36.

Obveza obavješćivanja prijavljenih tijela

1.   Prijavljena tijela obavješćuju tijela koja provode prijavljivanje o sljedećem:

(a)

svakom odbijanju, ograničenju, suspenziji ili povlačenju potvrde o EU ispitivanju tipa ili odobrenja sustava kakvoće u skladu sa zahtjevima iz priloga III. i IV.;

(b)

svim okolnostima koje utječu na područje primjene ili uvjete za prijavljivanje;

(c)

svakom zahtjevu za podatke koji su primili od tijela za nadzor nad tržištem i koji se odnosi na aktivnosti ocjenjivanja sukladnosti;

(d)

na zahtjev, o aktivnostima ocjenjivanja sukladnosti provedenima u okviru njihove prijave te o svim drugim provedenim aktivnostima, uključujući prekogranične aktivnosti i ugovore s podizvođačima.

2.   Prijavljena tijela, u skladu sa zahtjevima iz priloga III. i IV., osiguravaju drugim tijelima koja su prijavljena u skladu s ovom Direktivom i koja provode slične aktivnosti ocjenjivanja sukladnosti kojima su obuhvaćene iste kategorije radijske opreme relevantne informacije o pitanjima u vezi s negativnim i, na zahtjev, pozitivnim ishodima ocjenjivanja sukladnosti.

3.   Prijavljena tijela ispunjavaju obveze obavješćivanja iz priloga III. i IV.

Članak 37.

Razmjena iskustava

Komisija organizira razmjenu iskustava među nacionalnim tijelima država članica odgovornima za politiku prijavljivanja.

Članak 38.

Koordinacija prijavljenih tijela

Komisija osigurava odgovarajuću koordinaciju i suradnju između tijela prijavljenih na temelju ove Direktive te njihovo pravilno provođenje u obliku resorne skupine prijavljenih tijela.

Države članice osiguravaju da tijela koja su prijavile sudjeluju u radu te skupine, izravno ili preko imenovanih predstavnika.

POGLAVLJE V.

NADZOR NAD TRŽIŠTEM UNIJE, KONTROLA RADIJSKE OPREME KOJA ULAZI NA TRŽIŠTE UNIJE I ZAŠTITNI POSTUPCI UNIJE

Članak 39.

Nadzor nad tržištem Unije i kontrola radijske opreme koja ulazi na tržište Unije

Članak 15. stavak 3. i članci od 16. do 29. Uredbe (EZ) br. 765/2008 primjenjuju se na radijsku opremu.

Članak 40.

Postupak rukovanja radijskom opremom koja predstavlja rizik na nacionalnoj razini

1.   Kad tijela za nadzor nad tržištem države članice imaju dovoljno razloga vjerovati da radijska oprema obuhvaćena ovom Direktivom predstavlja rizik za zdravlje i sigurnost osoba ili za druge aspekte zaštite javnog interesa obuhvaćene ovom Direktivom, ocjenjuju ispunjava li dotična radijska oprema sve relevantne zahtjeve iz ove Direktive. Odgovarajući gospodarski subjekti prema potrebi u tu svrhu surađuju s tijelima za nadzor nad tržištem.

Ako tijekom ocjenjivanja navedenog u prvom podstavku tijela za nadzor tržišta ustanove da radijska oprema nije u skladu sa zahtjevima ove Direktive, zahtijevaju da relevantni gospodarski subjekt bez odgode provede sve odgovarajuće popravne radnje kako bi radijsku opremu uskladio s tim zahtjevima, povukao radijsku opremu s tržišta ili je opozvao u razumnom roku koji propišu, razmjernom prirodi rizika.

Tijela za nadzor tržišta o tome obavješćuju odgovarajuće prijavljeno tijelo.

Na mjere iz drugog podstavka ovog stavka primjenjuje se članak 21. Uredbe (EZ) br. 765/2008.

2.   Ako tijela za nadzor tržišta smatraju da se nesukladnost ne odnosi samo na njihovo državno područje, o rezultatima ocjenjivanja i mjerama koje zahtijevaju od gospodarskog subjekta obavješćuju Komisiju i druge države članice.

3.   Gospodarski subjekt osigurava provođenje svih odgovarajućih popravnih radnji u pogledu radijske opreme koju je stavio na raspolaganje na tržištu Unije.

4.   Ako relevantni gospodarski subjekt ne provede odgovarajuće popravne radnje u razdoblju navedenom u stavku 1. drugom podstavku, tijela za nadzor tržišta poduzimaju odgovarajuće privremene mjere kako bi zabranila ili ograničila stavljanje radijske opreme na raspolaganje na njihovim nacionalnim tržištima, povukla radijsku opremu s tržišta ili je opozvala.

Tijela za nadzor tržišta bez odgode obavješćuju Komisiju i druge države članice o tim mjerama.

5.   Informacije iz stavka 4. drugog podstavka obuhvaćaju sve dostupne pojedinosti, posebno podatke potrebne za identifikaciju radijske opreme koja nije u skladu sa zahtjevima, podrijetlo radijske opreme, vrstu navodne nesukladnosti i povezanog rizika, vrstu i trajanje poduzetih nacionalnih mjera te argumente relevantnoga gospodarskog subjekta. Tijela za nadzor tržišta posebno naznačuju je li nesukladnost posljedica jednog od sljedećih uzroka:

(a)

činjenice da radijska oprema ne ispunjava relevantne bitne zahtjeve iz članka 3.; ili

(b)

nedostataka u usklađenim normama iz članka 16. u vezi s pretpostavkom sukladnosti.

6.   Države članice, osim države članice koja je započela postupak u skladu s ovim člankom, bez odgode obavješćuju Komisiju i druge države članice o svim donesenim mjerama te o svim dodatnim informacijama koje su im na raspolaganju u vezi s nesukladnošću određene radijske opreme te, u slučaju neslaganja s donesenom nacionalnom mjerom, o svojim prigovorima.

7.   Ako u roku od tri mjeseca od primitka informacija iz stavka 4. drugog podstavka ni država članica ni Komisija nisu uložile prigovor u odnosu na privremenu mjeru koju je poduzela država članica, ta se mjera smatra opravdanom.

8.   Države članice osiguravaju da se odgovarajuće mjere ograničavanja koje se odnose na dotičnu radijsku opremu, poput povlačenja radijske opreme s tržišta, poduzmu bez odgode.

Članak 41.

Zaštitni postupak Unije

1.   Ako se nakon završetka postupka iz članka 40. stavaka 3. i 4. ulože prigovori na mjere koje je poduzela država članica ili ako Komisija smatra da su nacionalne mjere u suprotnosti sa zakonodavstvom Unije, Komisija bez odgode započinje savjetovanje s državama članicama i relevantnim gospodarskim subjektom ili subjektima te ocjenjuje nacionalne mjere. Na temelju rezultata te ocjene Komisija donosi provedbeni akt kojim se određuje je li nacionalna mjera opravdana ili ne.

Komisija svoju odluku upućuje svim državama članicama te o njoj odmah obavješćuje države članice i relevantni gospodarski subjekt ili subjekte.

2.   Ako se nacionalna mjera smatra opravdanom, sve države članice poduzimaju potrebne mjere kako bi osigurale da se nesukladna radijska oprema povuče ili opozove s njihovog tržišta te o tome obavješćuju Komisiju. Ako se nacionalna mjera smatra neopravdanom, dotična država članica povlači tu mjeru.

3.   Ako se nacionalna mjera smatra opravdanom i ako se nesukladnost radijske opreme pripisuje nedostacima usklađenih normi iz članka 40. stavka 5. točke (b) ove Direktive, Komisija primjenjuje postupak predviđen u članku 11. Uredbe (EU) br. 1025/2012.

Članak 42.

Sukladna radijska oprema koja predstavlja rizik

1.   Ako država članica nakon izvršenog ocjenjivanja u skladu s člankom 40. stavkom 1. ustanovi da, iako je radijska oprema sukladna s ovom Direktivom, ona i dalje predstavlja rizik za zdravlje i sigurnost osoba ili druge aspekte zaštite javnog interesa, ona od relevantnoga gospodarskog subjekta zahtijeva poduzimanje odgovarajućih mjera kako dotična radijska oprema nakon stavljanja na tržište više ne bi predstavljala rizik, njezino povlačenje s tržišta ili opoziv u razumnom roku koji propiše, razmjernom prirodi rizika.

2.   Gospodarski subjekt osigurava provođenje popravne mjere u pogledu sve dotične radijske opreme koju je stavio na raspolaganje na tržištu Unije.

3.   Država članica o tome odmah obavješćuje Komisiju i ostale države članice. Navedene informacije uključuju sve dostupne pojedinosti, posebno podatke nužne za identifikaciju određene radijske opreme, podrijetlo i opskrbni lanac radijske opreme, vrstu rizika te vrstu i trajanje poduzetih nacionalnih mjera.

4.   Komisija se bez odgode savjetuje s državama članicama i relevantnim gospodarskim subjektom ili subjektima te procjenjuje poduzete nacionalne mjere. Na temelju rezultata te ocjene Komisija putem provedbenih akata donosi odluku o tome je li nacionalna mjera opravdana ili ne i prema potrebi predlaže prikladne mjere.

Provedbeni akti iz prvog podstavka ovog stavka donose se u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 45. stavka 3.

Iz valjano utemeljenih krajnje hitnih razloga koji se odnose na zaštitu zdravlja i sigurnosti ljudi Komisija donosi odmah primjenjive provedbene akte u skladu s postupkom iz članka 45. stavka 4.

5.   Komisija svoju odluku upućuje svim državama članicama te o njoj odmah obavješćuje države članice i relevantni gospodarski subjekt ili subjekte.

Članak 43.

Službena nesukladnost

1.   Ne dovodeći u pitanje članak 40., država članica od gospodarskog subjekta zahtijeva da ukloni nesukladnost kada ustanovi jedno od sljedećeg:

(a)

oznaka CE stavljena je tako da se krši članak 30. Uredbe (EZ) br. 765/2008 ili članak 20. ove Direktive;

(b)

oznaka CE nije stavljena;

(c)

identifikacijski broj prijavljenog tijela, kada se primjenjuje postupak za ocjenjivanje sukladnosti iz Priloga IV., stavljen je tako da se krši članak 20. ili nije stavljen;

(d)

EU izjava o sukladnosti nije sastavljena;

(e)

EU izjava o sukladnosti nije pravilno sastavljena;

(f)

tehnička dokumentacija je nedostupna ili nepotpuna;

(g)

podaci iz članka 10. stavka 6. ili 7. ili članka 12. stavka 3. nedostaju, netočni su ili nepotpuni;

(h)

podaci o predviđenoj namjeni radijske opreme, EU izjava o sukladnosti ili uporabna ograničenja kako su navedeni u članku 10. stavcima 8., 9. i 10. nisu priloženi radijskoj opremi;

(i)

zahtjevi za identificiranjem gospodarskih subjekata iz članka 15. nisu ispunjeni;

(j)

ne poštuje se članak 5.

2.   Ako se nesukladnost iz stavka 1. nastavi, dotična država članica poduzima sve odgovarajuće mjere kako bi ograničila ili zabranila stavljanje odgovarajuće radijske opreme na raspolaganje na tržištu ili kako bi osigurala njezino povlačenje ili opoziv s tržišta.

POGLAVLJE VI.

DELEGIRANI AKTI I PROVEDBENI AKTI I ODBOR

Članak 44.

Izvršavanje ovlasti

1.   Ovlast za donošenje delegiranih akata dodjeljuje se Komisiji podložno uvjetima utvrđenima u ovom članku.

2.   Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 3. stavka 3. drugog podstavka, članka 4. stavka 2. i članka 5. stavka 2. dodjeljuje se Komisiji na razdoblje od pet godina počevši od 11. lipnja 2014. Komisija izrađuje izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije devet mjeseci prije kraja razdoblja od pet godina. Delegiranje ovlasti automatski se produljuje za razdoblja jednakog trajanja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće tom produljenju usprotive najkasnije tri mjeseca prije kraja svakog razdoblja.

3.   Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlasti iz članka 3. stavka 3. drugog podstavka, članka 4. stavka 2. i članka 5. stavka 2. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Opoziv proizvodi učinke dan nakon objave spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u spomenutoj odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

4.   Čim donese delegirani akt, Komisija ga istodobno priopćuje Europskom parlamentu i Vijeću.

5.   Delegirani akt donesen na temelju članka 3. stavka 3. drugog podstavka, članka 4. stavka 2. i članka 5. stavka 2. stupa na snagu samo ako Europski parlament ili Vijeće u roku od dva mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne ulože nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće uložiti prigovore. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.

Članak 45.

Postupak odbora

1.   Komisiji pomaže Odbor za ocjenjivanje sukladnosti i nadzor tržišta telekomunikacija. Navedeni odbor je odbor u smislu Uredbe (EU) br. 182/2011.

2.   Kod upućivanja na ovaj stavak primjenjuje se članak 4. Uredbe (EU) br. 182/2011.

3.   Kod upućivanja na ovaj stavak primjenjuje se članak 5. Uredbe (EU) br. 182/2011.

4.   Kod upućivanja na ovaj stavak primjenjuje se članak 8. Uredbe (EU) br. 182/2011 u vezi s njezinim člankom 5.

5.   Komisija se s odborom savjetuje o svim pitanjima za koja se na temelju Uredbe (EU) br. 1025/2012 ili bilo kojeg drugog propisa Unije zahtijeva savjetovanje sa sektorskim stručnjacima.

Odbor nadalje može ispitati bilo koje pitanje koje se tiče primjene ove Direktive, a koje u skladu s njegovim poslovnikom postavi njegov predsjednik ili predstavnik države članice.

POGLAVLJE VII.

ZAVRŠNE I PRIJELAZNE ODREDBE

Članak 46.

Sankcije

Države članice utvrđuju pravila o sankcijama koje se primjenjuju na gospodarske subjekte koji krše odredbe nacionalnog prava donesenog na temelju ove Direktive i poduzimaju sve potrebne mjere za osiguranje njihove provedbe. Takva pravila mogu u težim slučajevima kršenja uključivati kaznenopravne sankcije.

Predviđene sankcije moraju biti učinkovite, proporcionalne i odvraćajuće.

Članak 47.

Preispitivanje i izvješćivanje

1.   Države članice podnose redovita izvješća Komisiji o primjeni ove Direktive do 12. lipnja 2017. i najmanje svake dvije godine poslije toga. Izvješća sadrže prikaz aktivnosti tržišnog nadzora koje provode države članice i daje informacije je li i u kojoj mjeri postignuta sukladnost sa zahtjevima ove Direktive, posebno uključujući zahtjeve za identifikaciju gospodarskih subjekata.

2.   Komisija preispituje djelovanje ove Direktive i o tome izvješćuje Europski parlament i Vijeće do 12. lipnja 2018. i svakih pet godina poslije toga. U izvješću se obuhvaća napredak u izradi relevantnih normi, kao i svi problemi koji su se pojavili tijekom provedbe. U izvješću se također obuhvaćaju aktivnosti Odbora za ocjenjivanje sukladnosti i nadzor tržišta telekomunikacija, ocjenjuje napredak u postizanju otvorenog konkurentnog tržišta radijske opreme na razini Unije te razmatra kako bi se trebao razvijati regulatorni okvir stavljanja na raspolaganje na tržištu i stavljanja u pogon radijske opreme radi postizanja sljedećeg:

(a)

osiguravanja postizanja koherentnog sustava za svu radijsku opremu na razini Unije;

(b)

omogućavanja konvergencije telekomunikacijskog i audiovizualnog sektora te sektora informacijske tehnologije;

(c)

omogućavanja usklađivanja regulatornih mjera na međunarodnoj razini;

(d)

dostizanja visoke razine zaštite potrošača;

(e)

osiguravanja da prijenosna radijska oprema uzajamno djeluje s dodacima, a posebno s jedinstvenim punjačima;

(f)

kada radijska oprema dolazi s integriranim zaslonom, omogućavanja prikaza traženih informacija na integriranom zaslonu.

Članak 48.

Prijelazne odredbe

Države članice ne sprečavaju, kad je riječ o aspektima obuhvaćenima ovom Direktivom, stavljanje na raspolaganje na tržištu ili stavljanje u pogon radijske opreme obuhvaćene ovom Direktivom koja je u skladu s relevantnim zakonodavstvom Unije o usklađivanju primjenjivim prije 13. lipnja 2016. i koja je stavljena na tržište prije 13. lipnja 2017.

Članak 49.

Prenošenje

1.   Države članice donose i objavljuju zakone i druge propise potrebne za usklađivanje s ovom Direktivom do 12. lipnja 2016. One Komisiji odmah dostavljaju tekst tih mjera.

One primjenjuju te mjere od 13. lipnja 2016.

Kada države članice donose ove mjere, te mjere sadržavaju uputu na ovu Direktivu ili se prilikom njihove službene objave uz njih navodi takva uputa. Uz njih se prilaže i izjava da se upućivanja u postojećim zakonima i drugim propisima na direktivu stavljenu izvan snage ovom Direktivom smatraju upućivanjima na ovu Direktivu. Države članice određuju načine tog upućivanja te oblik navedene izjave.

2.   Države članice Komisiji dostavljaju tekstove glavnih odredaba nacionalnog prava koje donesu u području na koje se odnosi ova Direktiva.

Članak 50.

Stavljanje izvan snage

Direktiva 1999/5/EZ stavlja se izvan snage s učinkom od 13. lipnja 2016.

Upućivanja na Direktivu stavljenu izvan snage smatraju se upućivanjima na ovu Direktivu te se čitaju u skladu s korelacijskom tablicom iz Priloga VIII.

Članak 51.

Stupanje na snagu

Ova Direktiva stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Članak 52.

Adresati

Ova je Direktiva upućena državama članicama.

Sastavljeno u Strasbourgu 16. travnja 2014.

Za Europski parlament

Predsjednik

M. SCHULZ

Za Vijeće

Predsjednik

D. KOURKOULAS


(1)  SL C 133, 9.5.2013., str. 58.

(2)  Stajalište Europskog parlamenta od 13. ožujka 2014. (još nije objavljeno u Službenom listu) i Odluka Vijeća od 14. travnja 2014.

(3)  Direktiva 1999/5/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 9. ožujka 1999. o radijskoj opremi i telekomunikacijskoj terminalnoj opremi i o uzajamnom priznavanju njihove sukladnosti (SL L 91, 7.4.1999., str. 10.).

(4)  Uredba (EZ) br. 765/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. srpnja 2008. o utvrđivanju zahtjeva za akreditaciju i za nadzor tržišta u odnosu na stavljanje proizvoda na tržište i o stavljanju izvan snage Uredbe (EEZ) br. 339/93 (SL L 218, 13.8.2008., str. 30.).

(5)  Odluka br. 768/2008/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 9. srpnja 2008. o zajedničkom okviru za stavljanje na tržište proizvoda i o stavljanju izvan snage Odluke Vijeća 93/465/EEZ (SL L 218, 13.8.2008., str. 82.).

(6)  Direktiva 2014/35/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o usklađivanju zakonodavstava država članica o stavljanju na raspolaganje električne opreme na tržištu namijenjene za uporabu unutar određenih naponskih granica (SL L 96, 29.3.2014., str. 357.).

(7)  Direktiva 2014/30/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o usklađivanju zakonodavstava država članica o elektromagnetskoj kompatibilnosti (SL L 96, 29.3.2014., str. 79.).

(8)  Direktiva Komisije 2008/63/EZ od 20. lipnja 2008. o tržišnom natjecanju na tržištima telekomunikacijske terminalne opreme (SL L 162, 21.6.2008., str. 20.).

(9)  Direktiva 98/34/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 22. lipnja 1998. o utvrđivanju postupka osiguravanja informacija u području tehničkih normi i propisa i pravila za usluge informacijskog društva (SL L 204, 21.7.1998., str. 37.).

(10)  Odluka br. 676/2002/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 7. ožujka 2002. o regulatornom okviru za politiku radiofrekvencijskog spektra u Europskoj zajednici (Odluka o radiofrekvencijskom spektru) (SL L 108, 24.4.2002., str. 1.).

(11)  Odluka Komisije 2007/344/EZ od 16. svibnja 2007. o usklađenoj dostupnosti informacija u vezi s uporabom spektra u Zajednici (SL L 129, 17.5.2007., str. 67.).

(12)  Uredba (EU) br. 1025/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o europskoj normizaciji, o izmjeni direktiva Vijeća 89/686/EEZ i 93/15/EEZ i direktiva 94/9/EZ, 94/25/EZ, 95/16/EZ, 97/23/EZ, 98/34/EZ, 2004/22/EZ, 2007/23/EZ, 2009/23/EZ i 2009/105/EZ Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage Odluke Vijeća 87/95/EEZ i Odluke br. 1673/2006/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 316, 14.11.2012., str. 12.).

(13)  Uredba (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011. o utvrđivanju pravila i općih načela u vezi s mehanizmima nadzora država članica nad izvršavanjem provedbenih ovlasti Komisije (SL L 55, 28.2.2011., str. 13.).

(14)  SL C 369, 17.12.2011., str. 14.

(15)  Direktiva 2002/21/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 7. ožujka 2002. o zajedničkom regulatornom okviru za elektroničke komunikacijske mreže i usluge (Okvirna direktiva) (SL L 108, 24.4.2002., str. 33.).


PRILOG I.

OPREMA KOJA NIJE OBUHVAĆENA OVOM DIREKTIVOM

1.

Radijska oprema koju koriste radioamateri u smislu članka 1. definicije 56. radijskih propisa Međunarodne telekomunikacijske unije (ITU), osim ako je oprema stavljena na raspolaganje na tržištu.

Sljedeća oprema ne smatra se stavljenom na raspolaganje na tržištu:

(a)

radijski pribor koji sastavljaju i kojim se služe radioamateri;

(b)

radijska oprema koju su preinačili i kojom se služe radioamateri;

(c)

oprema koju izrađuju pojedini radioamateri u pokusne i znanstvene svrhe povezane s amaterskim radijem.

2.

Pomorska oprema koja je obuhvaćena područjem primjene Direktive Vijeća 96/98/EZ (1).

3.

Zrakoplovni proizvodi, njihove sastavnice i uređaji koji su obuhvaćeni područjem primjene članka 3. Uredbe (EZ) br. 216/2008 Europskog parlamenta i Vijeća (2).

4.

Pribor za ocjenjivanje izrađen po narudžbi za stručnjake za uporabu isključivo u te svrhe u objektima za istraživanje i razvoj.


(1)  Direktiva Vijeća 96/98/EZ od 20. prosinca 1996. o pomorskoj opremi (SL L 46, 17.2.1997., str. 25.).

(2)  Uredba (EZ) br. 216/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. veljače 2008. o zajedničkim pravilima u području civilnog zrakoplovstva i osnivanju Europske agencije za sigurnost zračnog prometa i stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 91/670/EEZ, Uredbe (EZ) br. 1592/2002 i Direktive 2004/36/EZ (SL L 79, 19.3.2008., str. 1.).


PRILOG II.

MODUL A ZA OCJENJIVANJE SUKLADNOSTI

UNUTARNJA KONTROLA PROIZVODNJE

1.   Unutarnja kontrola proizvodnje postupak je ocjenjivanja sukladnosti u kojem proizvođač ispunjava obveze iz točaka 2., 3. i 4. ovog Priloga te osigurava i na vlastitu odgovornost izjavljuje da dotična radijska oprema ispunjava bitne zahtjeve utvrđene u članku 3.

2.   Tehnička dokumentacija

Proizvođač izrađuje tehničku dokumentaciju u skladu s člankom 21.

3.   Proizvodnja

Proizvođač poduzima sve potrebne mjere da se postupkom proizvodnje i njegovim praćenjem osigura sukladnost proizvedene radijske opreme s tehničkom dokumentacijom iz točke 2. ovog Priloga i s relevantnim bitnim zahtjevima utvrđenima u članku 3.

4.   Oznaka CE i EU izjava o sukladnosti

4.1.

Proizvođač stavlja oznaku CE u skladu s člancima 19. i 20. na svaki primjerak radijske opreme koji udovoljava primjenjivim zahtjevima ove Direktive.

4.2.

Proizvođač sastavlja pisanu EU izjavu o sukladnosti za svaki tip radijske opreme i čuva je na raspolaganju, zajedno s tehničkom dokumentacijom, nacionalnim tijelima tijekom 10 godina od stavljanja radijske opreme na tržište. EU izjava o sukladnosti služi za identifikaciju radijske opreme za koju je sastavljena.

Primjerak EU izjave o sukladnosti na zahtjev se stavlja na raspolaganje relevantnim tijelima.

5.   Ovlašteni zastupnik

Obveze proizvođača iz točke 4. u njegovo ime i na njegovu odgovornost može ispuniti njegov ovlašteni zastupnik ako su navedene u ovlaštenju.


PRILOG III.

MODULI B I C ZA OCJENJIVANJE SUKLADNOSTI

EU ISPITIVANJE TIPA I SUKLADNOST S TIPOM NA TEMELJU UNUTARNJE KONTROLE PROIZVODNJE

Prilikom upućivanja na ovaj Prilog, postupak ocjene sukladnosti slijedi module B (EU ispitivanje tipa) i C (Sukladnost s tipom na temelju unutarnje kontrole proizvodnje) ovog Priloga.

Modul B

EU ispitivanje tipa

1.   EU ispitivanje tipa dio je postupka ocjenjivanja sukladnosti u kojem prijavljeno tijelo ispituje tehničko rješenje radijske opreme te provjerava i potvrđuje da ono ispunjava bitne zahtjeve utvrđene u članku 3.

2.   EU ispitivanje tipa izvršava se ocjenjivanjem prikladnosti tehničkog rješenja radijske opreme ispitivanjem tehničke dokumentacije i dodatnih dokaza iz točke 3. bez ispitivanja uzorka (projekt tipa).

3.   Proizvođač podnosi zahtjev za EU ispitivanje tipa jednom prijavljenom tijelu po svojem izboru.

Zahtjev sadrži:

(a)

naziv i adresu proizvođača, a ako je zahtjev podnio njegov ovlašteni zastupnik, i naziv i adresu zastupnika;

(b)

pisanu izjavu kojom izjavljuje da isti zahtjev nije podnesen nijednom drugom prijavljenom tijelu;

(c)

tehničku dokumentaciju. Tehnička dokumentacija omogućuje ocjenjivanje sukladnosti radijske opreme s primjenjivim zahtjevima ove Direktive te uključuje odgovarajuću analizu i procjenu rizika. Tehničkom dokumentacijom određuju se primjenjivi zahtjevi i ona obuhvaća, u mjeri u kojoj je to potrebno za ocjenjivanje, projekt, proizvodnju i rad radijske opreme. Tehnička dokumentacija sadrži, prema potrebi, elemente utvrđene u Prilogu V.;

(d)

popratne dokaze o prikladnosti tehničkog rješenja. U tim dokazima navode se svi korišteni dokumenti, posebno ako relevantne usklađene norme nisu primijenjene ili nisu primijenjene u potpunosti. Popratni dokazi prema potrebi uključuju rezultate ispitivanja koje je u skladu s drugim odgovarajućim tehničkim specifikacijama proveo odgovarajući laboratorij proizvođača ili drugi ispitni laboratorij u njegovo ime i pod njegovom odgovornošću.

4.   Prijavljeno tijelo ispituje tehničku dokumentaciju i popratne dokaze kako bi se ocijenila prikladnost tehničkog rješenja radijske opreme.

5.   Prijavljeno tijelo sastavlja izvješće o procjeni u kojem su zabilježene aktivnosti provedene u skladu s točkom 4. i njihovi rezultati. Ne dovodeći u pitanje njegove obveze u skladu s točkom 8., prijavljeno tijelo objavljuje sadržaj tog izvješća, u cijelosti ili djelomično, samo u suglasnosti s proizvođačem.

6.   Ako tip odgovara zahtjevima ove Direktive koji se primjenjuju na dotičnu radijsku opremu, prijavljeno tijelo proizvođaču izdaje potvrdu o EU ispitivanju tipa. Ta potvrda sadrži naziv i adresu proizvođača, zaključke ispitivanja, aspekte bitnih zahtjeva obuhvaćene ispitivanjem, uvjete (ako ih ima) valjanosti potvrde i potrebne podatke za identifikaciju ocijenjenog tipa. Potvrda o EU ispitivanju tipa može imati jedan ili više priloga.

Potvrda o EU ispitivanju tipa i njezini prilozi sadrže sve relevantne informacije za ocjenjivanje sukladnosti proizvedene radijske opreme s ispitanim tipom te za nadzor tijekom korištenja.

Ako tip ne zadovoljava primjenjive zahtjeve iz ove Direktive, prijavljeno tijelo odbija izdati potvrdu o EU ispitivanju tipa i o tome na odgovarajući način izvješćuje podnositelja zahtjeva te za takvo odbijanje daje detaljne razloge.

7.   Prijavljeno tijelo neprekidno se obavješćuje o svim promjenama u vezi s općeprihvaćenim najnovijim dostignućima koje pokazuju da odobreni tip možda više ne zadovoljava primjenjive zahtjeve iz ove Direktive i određuje zahtijevaju li takve promjene dodatna istraživanja. Prijavljeno tijelo u tom slučaju o tome obavješćuje proizvođača.

Proizvođač obavješćuje prijavljeno tijelo koje posjeduje tehničku dokumentaciju o potvrdi o EU ispitivanju tipa o svim izmjenama odobrenog tipa koje mogu utjecati na sukladnost radijske opreme s bitnim zahtjevima ove Direktive ili na uvjete valjanosti te potvrde. Za te izmjene potrebno je dodatno odobrenje u obliku dodatka izvornoj potvrdi o EU ispitivanju tipa.

8.   Svako prijavljeno tijelo obavješćuje svoje tijelo koje provodi prijavljivanje o potvrdi o EU ispitivanju tipa i/ili svim njezinim izdanim ili povučenim dodacima te periodično ili na zahtjev tom tijelu dostavlja popis takvih odbijenih, suspendiranih ili na drugi način ograničenih potvrda i/ili dodataka.

Svako prijavljeno tijelo izvješćuje druga prijavljena tijela o potvrdama o EU ispitivanju tipa i/ili svim njihovim dodacima koje je odbilo, povuklo, suspendiralo ili na drugi način ograničilo i, na zahtjev, o takvim potvrdama i/ili njihovim dodacima koje je izdalo.

Svako prijavljeno tijelo obavješćuje države članice o potvrdama o EU ispitivanju tipa koje je izdalo i/ili njihovim dodacima u slučajevima kada usklađene norme, na koje su objavljena upućivanja u Službenom listu Europske unije, nisu primijenjene ili nisu primijenjene u potpunosti. Države članice, Komisija i druga prijavljena tijela mogu na zahtjev dobiti primjerak potvrda o EU ispitivanju tipa i/ili njihove dodatke. Na zahtjev, države članice i Komisija mogu dobiti primjerak tehničke dokumentacije i rezultata ispitivanja koje je provelo prijavljeno tijelo. Prijavljeno tijelo čuva primjerak potvrde o EU ispitivanju tipa, njezinih priloga i dodataka, kao i tehničku dokumentaciju, uključujući dokumentaciju koju je predao proizvođač tijekom 10 godina od ocjenjivanja radijske opreme, ili do isteka valjanosti te potvrde.

9.   Proizvođač čuva primjerak potvrde o EU ispitivanju tipa, njezinih priloga i dodataka zajedno s tehničkom dokumentacijom na raspolaganju nacionalnim tijelima tijekom 10 godina nakon što je radijska oprema stavljena na tržište.

10.   Ovlašteni zastupnik proizvođača može podnijeti zahtjev iz točke 3. i ispuniti obveze iz točaka 7. i 9. ako su navedene u ovlaštenju.

Modul C

Sukladnost s tipom na temelju unutarnje kontrole proizvodnje

1.   Sukladnost s tipom na temelju unutarnje kontrole proizvodnje dio je postupka ocjenjivanja sukladnosti u kojem proizvođač ispunjava obveze utvrđene u točkama 2. i 3. te osigurava i izjavljuje da je dotična radijska oprema u skladu s tipom opisanim u potvrdi o EU ispitivanju tipa te da ispunjava zahtjeve ove Direktive koji se na nju odnose.

2.   Proizvodnja

Proizvođač poduzima sve potrebne mjere kako bi se postupkom proizvodnje i njegovim praćenjem zajamčila sukladnost proizvedene radijske opreme s odobrenim tipom opisanim u potvrdi o EU ispitivanju tipa i sa zahtjevima ove Direktive koji se na nju odnose.

3.   Oznaka CE i EU izjava o sukladnosti

3.1.

Proizvođač stavlja oznaku CE u skladu s člancima 19. i 20. na svaki primjerak radijske opreme koji je u skladu s tipom opisanim u potvrdi o EU ispitivanju tipa i sa zahtjevima ove Direktive koji se na nju odnose.

3.2.

Proizvođač sastavlja pisanu EU izjavu o sukladnosti za svaki tip radijske opreme i čuva je na raspolaganju nacionalnim tijelima tijekom 10 godina od stavljanja radijske opreme na tržište. EU izjavom o sukladnosti utvrđuje se tip radijske opreme za koju je ta izjava bila sastavljena.

Primjerak EU izjave o sukladnosti na zahtjev se stavlja na raspolaganje relevantnim tijelima.

4.   Ovlašteni zastupnik

Obveze proizvođača iz točke 3. u njegovo ime i na njegovu odgovornost može ispuniti njegov ovlašteni zastupnik ako su navedene u ovlaštenju.


PRILOG IV.

MODUL H ZA OCJENJIVANJE SUKLADNOSTI

SUKLADNOST NA TEMELJU POTPUNOG OSIGURANJA KAKVOĆE

1.   Sukladnost na temelju potpunog osiguranja kakvoće postupak je ocjenjivanja sukladnosti u kojem proizvođač ispunjava obveze utvrđene u točkama 2. i 5., te osigurava i izjavljuje na vlastitu odgovornost da dotična radijska oprema udovoljava zahtjevima ove Direktive koji se na nju odnose.

2.   Proizvodnja

Proizvođač upravlja odobrenim sustavom kakvoće za projektiranje, izradu i pregled konačne radijske opreme, kao i ispitivanjem dotične radijske opreme, kako je navedeno u točki 3., te podliježe nadzoru, kako je određeno u točki 4.

3.   Sustav kakvoće

3.1.

Proizvođač podnosi zahtjev za ocjenjivanje svojeg sustava kakvoće za dotičnu radijsku opremu prijavljenom tijelu prema svojem izboru.

Zahtjev sadrži:

(a)

naziv i adresu proizvođača, a ako je zahtjev podnio njegov ovlašteni zastupnik, i naziv i adresu zastupnika;

(b)

tehničku dokumentaciju za svaki tip radijske opreme koji namjerava proizvoditi. Tehnička dokumentacija treba sadržavati, prema potrebi, elemente utvrđene u Prilogu V.;

(c)

dokumentaciju o sustavu kakvoće; i

(d)

pisanu izjavu da isti zahtjev nije podnesen nijednom drugom prijavljenom tijelu.

3.2.

Sustav kakvoće osigurava sukladnost radijske opreme sa zahtjevima ove Direktive koji se na nju odnose.

Svi elementi, zahtjevi i mjere koje je proizvođač prihvatio sustavno se i pravilno dokumentiraju u obliku pisanih načela, postupaka i uputa. Ta dokumentacija o sustavu kakvoće omogućuje dosljedno tumačenje programa, planova, priručnika i očevidnika kakvoće.

Dokumentacija posebno sadrži odgovarajući opis:

(a)

ciljeva kakvoće i ustrojstvene strukture, odgovornosti i ovlasti uprave u vezi s projektiranjem i kakvoćom proizvoda;

(b)

specifikacija tehničkog rješenja, uključujući norme koje će se primijeniti te, ako se relevantne usklađene norme neće u potpunosti primijeniti, način na koji će se osigurati ispunjavanje bitnih zahtjeva ove Direktive koji se odnose na radijsku opremu;

(c)

kontrole projekta i tehnika provjere projekta, postupaka i sustavnih mjera koje će se primijeniti pri projektiranju radijske opreme u skladu s obuhvaćenim tipom radijske opreme;

(d)

odgovarajućih tehnika proizvodnje, kontrole i osiguranja kakvoće, postupaka i sustavnih mjera koje će se koristiti;

(e)

pregleda i ispitivanja koji će se provoditi prije, tijekom i nakon proizvodnje s naznakom njihove učestalosti;

(f)

očevidnika kakvoće, kao što su izvješća o ispitivanju i podaci o testiranju, podaci o umjeravanju, izvješća o osposobljenosti osoblja itd.;

(g)

sredstava za praćenje ostvarivanja traženog projekta i kakvoće proizvoda i učinkovitog upravljanja sustavom kakvoće.

3.3.

Prijavljeno tijelo ocjenjuje sustav kakvoće kako bi utvrdilo zadovoljava li zahtjeve navedene u točki 3.2.

Ono pretpostavlja sukladnost s tim zahtjevima u odnosu na elemente sustava kakvoće koji su u skladu s odgovarajućim specifikacijama relevantnih usklađenih normi.

Uz iskustvo sa sustavima upravljanja kakvoćom, revizorski tim mora imati najmanje jednog člana s iskustvom u ocjenjivanju u relevantnom području radijske opreme i dotične tehnologije radijske opreme te poznavanjem primjenjivih zahtjeva ove Direktive. Postupak revizije uključuje obilazak objekata proizvođača u svrhu ocjenjivanja. Revizorski tim pregledava tehničku dokumentaciju iz točke 3.1. podtočke (b) kako bi potvrdio sposobnost proizvođača da utvrdi primjenjive zahtjeve ove Direktive te kako bi izvršio nužna ispitivanja za osiguranje sukladnosti radijske opreme s tim zahtjevima.

O odluci se obavješćuje proizvođača ili njegova ovlaštenog zastupnika.

Obavijest sadrži zaključke revizije i obrazloženu odluku o ocjeni.

3.4.

Proizvođač se obvezuje da će ispuniti obveze koje proizlaze iz odobrenog sustava kakvoće te da će ga održavati na način da ostane prikladan i učinkovit.

3.5.

Proizvođač izvješćuje prijavljeno tijelo koje je odobrilo sustav kakvoće o svakoj planiranoj izmjeni sustava kakvoće.

Prijavljeno tijelo ocjenjuje sve predložene izmjene i donosi odluku o tome hoće li izmijenjeni sustav kakvoće i dalje udovoljavati zahtjevima navedenima u točki 3.2. ili je potrebno ponovno ocjenjivanje.

Ono o svojoj odluci obavješćuje proizvođača. Obavijest sadrži zaključke ispitivanja i obrazloženu odluku o ocjeni.

4.   Nadzor pod odgovornošću prijavljenog tijela

4.1.

Nadzorom se nastoji osigurati da proizvođač propisno ispunjava obveze koje proizlaze iz odobrenog sustava kakvoće.

4.2.

Proizvođač u svrhu pregleda prijavljenom tijelu omogućuje pristup objektima za projektiranje, proizvodnju, provjeru, ispitivanje i skladištenje i pritom daje sve potrebne informacije, a posebno:

(a)

dokumentaciju o sustavu kakvoće;

(b)

očevidnike o kakvoći predviđene za projektni dio sustava kakvoće, kao što su rezultati analiza, izračuna, testiranja itd.;

(c)

očevidnike o kakvoći iz dijela sustava kakvoće koji se odnosi na proizvodnju kao što su izvješća o provjeri i podaci o ispitivanju, podaci o umjeravanju, izvješća o osposobljenosti zaposlenika itd.

4.3.

Prijavljeno tijelo provodi povremene revizije kako bi osiguralo da proizvođač održava i primjenjuje sustav kakvoće te proizvođaču podnosi izvješće o reviziji.

4.4.

Nadalje, prijavljeno tijelo može nenajavljeno posjetiti proizvođača. Tijekom takvih posjeta prijavljeno tijelo može, prema potrebi, izvršiti ili naručiti izvršenje ispitivanja radijske opreme radi provjere ispravnog funkcioniranja sustava kakvoće. Ono proizvođaču dostavlja izvješće o posjetu te, ako su provedena ispitivanja, i izvješće o ispitivanjima.

5.   Oznaka CE i EU izjava o sukladnosti

5.1.

Proizvođač stavlja oznaku CE u skladu s člancima 19. i 20. te, pod odgovornošću prijavljenog tijela iz točke 3.1., identifikacijski broj tog tijela na svaki pojedinačni primjerak radijske opreme koji je u skladu s primjenjivim zahtjevima iz članka 3.

5.2.

Proizvođač sastavlja pisanu EU izjavu o sukladnosti za svaki tip radijske opreme i čuva je na raspolaganju nacionalnim tijelima tijekom 10 godina nakon stavljanja radijske opreme na tržište. EU izjavom o sukladnosti utvrđuje se tip radijske opreme za koju je ta izjava bila sastavljena.

Primjerak EU izjave o sukladnosti na zahtjev se stavlja na raspolaganje nadležnim tijelima.

6.   Proizvođač tijekom razdoblja od 10 godina nakon što je radijska oprema stavljena na tržište nacionalnim tijelima čuva na raspolaganju:

(a)

tehničku dokumentaciju iz točke 3.1.;

(b)

dokumentaciju o sustavu kakvoće iz točke 3.1.;

(c)

promjenu iz točke 3.5., kako je odobrena;

(d)

odluke i izvješća prijavljenog tijela iz točaka 3.5., 4.3. i 4.4.

7.   Svako prijavljeno tijelo obavješćuje svoje tijelo koje provodi prijavljivanje o izdanim ili povučenim odobrenjima sustava kakvoće i periodično ili na zahtjev svojem tijelu koje provodi prijavljivanje stavlja na raspolaganje popis odobrenja sustava kakvoće koje je odbilo, suspendiralo ili na drugi način ograničilo.

Svako prijavljeno tijelo obavješćuje druga prijavljena tijela o odobrenjima sustava kakvoće koje je odbilo, suspendiralo ili povuklo, a na zahtjev i o odobrenjima sustava kakvoće koje je izdalo.

8.   Ovlašteni zastupnik

Obveze proizvođača navedene u točkama 3.1., 3.5., 5. i 6. može u njegovo ime i na njegovu odgovornost ispuniti njegov ovlašteni zastupnik ako su one navedene u ovlaštenju.


PRILOG V.

SADRŽAJ TEHNIČKE DOKUMENTACIJE

Tehnička dokumentacija prema potrebi sadržava najmanje sljedeće elemente:

(a)

opći opis radijske opreme uključujući:

i.

fotografije ili ilustracije koje prikazuju vanjske značajke, oznake i unutarnju konstrukciju;

ii.

verzije softvera ili ugrađenih programa koji utječu na udovoljavanje bitnim zahtjevima;

iii.

informacije za korisnike i upute za instalaciju;

(b)

idejni projekt, proizvodne nacrte i sheme sastavnica, podsklopova, strujnih krugova i drugih relevantnih sličnih dijelova;

(c)

opise i objašnjenja potrebna za razumijevanje tih nacrta i shema te rada radijske opreme;

(d)

popis u cijelosti ili djelomično primijenjenih usklađenih normi upućivanja na koje su objavljena u Službenom listu Europske unije te, ako te usklađene norme nisu bile primijenjene, opise rješenja usvojenih kako bi se zadovoljili bitni zahtjevi utvrđeni u članku 3., uključujući i popis drugih odgovarajućih primijenjenih tehničkih specifikacija. U slučaju djelomične primjene usklađenih normi u tehničkoj dokumentaciji navode se dijelovi koji se primjenjuju;

(e)

primjerak EU izjave o sukladnosti;

(f)

kad je primijenjen modul za ocjenjivanje sukladnosti iz Priloga III., primjerak potvrde o EU ispitivanju tipa i njezine priloge koje je izdalo uključeno prijavljeno tijelo;

(g)

ishode provedenih izračuna projekta, provedenih ispitivanja, i drugih relevantnih sličnih elemenata;

(h)

ispitna izvješća;

(i)

objašnjenje o sukladnosti sa zahtjevom iz članka 10. stavka 2. te o navođenju ili izostavljanju informacija na pakiranju u skladu s člankom 10. stavkom 10.


PRILOG VI.

EU IZJAVA O SUKLADNOSTI (br. XXX) (1)

1.

Radijska oprema (proizvod, tip, vrsta ili serijski broj):

2.

Ime i adresa proizvođača ili njegovog ovlaštenog zastupnika:

3.

Za izdavanje ove izjave o sukladnosti odgovoran je isključivo proizvođač.

4.

Predmet izjave (identifikacija radijske opreme koja omogućuje njezinu sljedivost; može prema potrebi obuhvaćati dovoljno jasnu sliku u boji koja omogućuje identifikaciju radijske opreme):

5.

Prethodno opisani predmet izjave u skladu je s relevantnim zakonodavstvom Unije o usklađivanju:

 

Direktivom 2014/53/EU

 

drugim zakonodavstvom Unije o usklađivanju prema potrebi

6.

Upućivanja na odgovarajuće usklađene norme koje se upotrebljavaju ili upućivanje na druge tehničke specifikacije u odnosu na koje se deklarira sukladnost. Upućivanja moraju biti navedena s identifikacijskim brojem i verzijom te, prema potrebi, datumom izdavanja:

7.

Prema potrebi, prijavljeno tijelo ... (naziv, broj) … provelo je … (opis intervencije) … i izdalo potvrdu o EU ispitivanju tipa: …

8.

Prema potrebi, opis dodatne opreme i sastavnica, uključujući softver, koji omogućuju normalan rad radijske opreme koji je obuhvaćen EU izjavom o sukladnosti:

9.

Dodatne informacije:

 

Potpisano za i u ime: …

 

(mjesto i datum izdavanja):

 

(ime, funkcija) (potpis):


(1)  Proizvođač ne mora obvezno EU izjavi o sukladnosti dodijeliti broj.


PRILOG VII.

POJEDNOSTAVLJENA EU IZJAVA O SUKLADNOSTI

Pojednostavljena EU izjava o sukladnosti iz članka 10. stavka 9. sastavlja se kako slijedi:

 

[Ime proizvođača] ovime izjavljuje da je radijska oprema tipa [oznaka tipa radijske opreme] u skladu s Direktivom 2014/53/EU.

 

Cjeloviti tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi:


PRILOG VIII.

KORELACIJSKA TABLICA

Direktiva 1999/5/EZ

Ova Direktiva

Članak 1.

Članak 1.

Članak 2.

Članak 2.

Članak 3. stavci 1. i 2.

Članak 3. stavci 1. i 2.

Članak 3. stavak 3. i članak 15.a

Članak 3. stavak 3., osim članka 3. stavka 3. točke (i), i članak 44.

Članak 4. stavak 1. i članci od 13. do 15.

Članci 8. i 45.

Članak 4. stavak 2.

Članak 5. stavak 1.

Članak 16.

Članak 5. stavci 2. i 3.

Članak 6. stavak 1.

Članak 6.

Članak 6. stavak 2.

Članak 6. stavak 3.

Članak 10. stavci 8., 9. i 10.

Članak 6. stavak 4.

Članak 7. stavci 1. i 2.,

Članak 7.

Članak 7. stavci 3., 4. i 5.

Članak 8. stavci 1. i 2.

Članak 9.

Članak 8. stavak 3.

Članak 9.

Članci od 39. do 43.

Članak 10.

Članak 17.

Članak 11.

Članci od 22. do 38.

Članak 12.

Članci 19. i 20. te članak 10. stavci 6. i 7.

Članak 16.

Članak 17.

Članak 47.

Članak 18.

Članak 48.

Članak 19.

Članak 49.

Članak 20.

Članak 50.

Članak 21.

Članak 51.

Članak 22.

Članak 52.

Prilog I.

Prilog I.

Prilog II.

Prilog II.

Prilog III.

Prilog IV.

Prilog III.

Prilog V.

Prilog IV.

Prilog VI.

Članak 26.

Prilog VII. točke od 1. do 4.

Članci 19. i 20.

Prilog VII. točka 5.

Članak 10. stavak 10.


IZJAVA EUROPSKOG PARLAMENTA

Europski parlament smatra da se odbori mogu smatrati „odborima za komitologiju” u smislu Priloga I. Okvirnom sporazumu o odnosima između Europskog parlamenta i Europske komisije samo kada i u mjeri u kojoj se na sjednicama odbora raspravlja o provedbenim aktima u smislu Uredbe (EU) br. 182/2011. Sjednice odbora stoga spadaju u područje primjene točke 15. Okvirnog sporazuma kada i u mjeri u kojoj se raspravlja o drugim pitanjima.


Top