Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014L0046

Direktiva 2014/46/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 3. travnja 2014. o izmjeni Direktive Vijeća 1999/37/EZ o dokumentima za registraciju vozila

OJ L 127, 29.4.2014, p. 129–133 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/46/oj

29.4.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 127/129


DIREKTIVA 2014/46/EU EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 3. travnja 2014.

o izmjeni Direktive Vijeća 1999/37/EZ o dokumentima za registraciju vozila

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 91.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

nakon prosljeđivanja nacrta zakonodavnog akta nacionalnim parlamentima,

uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora (1),

nakon savjetovanja s Odborom regija,

u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom (2),

budući da:

(1)

Ispitivanje tehničke ispravnosti dio je opsežnijeg sustava kojim se osigurava da su vozila tijekom njihova korištenja održavana u sigurnom i ekološki okolišno prihvatljivom stanju. Taj sustav trebao bi predvidjeti periodične tehničke preglede vozila i preglede na cesti tehničke ispravnosti vozila koja se koriste za gospodarsku djelatnost cestovnog prijevoza te postupak registracije vozila kojima se omogućuje suspenzija dozvole korištenja vozila u cestovnom prometu kada vozilo predstavlja neposredan rizik za sigurnost na cestama.

(2)

Registracija vozila predstavlja administrativno dopuštenje za njegovo stavljanje u uporabu u cestovnom prometu. Direktiva Vijeća 1999/37/EZ (3) primjenjuje se samo na registriranje vozila. Međutim, posebno u slučajevima kada bi korištenje vozila na javnim cestama prouzročilo opasnost uslijed njegovog tehničkog stanja, trebala bi postojati mogućnost suspenzije dozvole korištenja tog vozila na određeno vrijeme. Da bi se smanjio administrativni teret koji je posljedica suspenzije, ne bi trebalo zahtijevati novi postupak registracije kada se suspenzija ukine.

(3)

Trebalo bi uvesti obvezu trajnog poništenja registracije vozila za koje je dana obavijest da se smatra otpadnim vozilom u skladu s Direktivom 2000/53/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (4). Države članice imaju mogućnost određivanja drugih razloga za poništenje registracije vozila u nacionalnom pravu.

(4)

Čak i ako je registracija vozila poništena, trebalo bi biti moguće sačuvati dokumentaciju o toj registraciji.

(5)

Kako bi se smanjio administrativni teret i olakšala razmjena informacija među državama članicama, informacije o vozilima trebalo bi čuvati u elektroničkom obliku.

(6)

Ova Direktiva ne bi trebala spriječiti državu članicu u tome da skup elektroničkih podataka koji čuvaju njezina nadležna tijela smatra glavnim izvorom informacija o vozilu registriranom na njezinu državnom području. Državama članicama trebalo bi omogućiti korištenje elektroničke mreže koja obuhvaća podatke iz nacionalnih elektroničkih baza podataka kako bi olakšale razmjenu informacija.

(7)

Ako su tijekom tehničkog pregleda utvrđeni opasni nedostaci te je dozvola korištenja vozila na javnim cestama suspendirana, ta bi se suspenzija trebala evidentirati dok vozilo ne prođe novi tehnički pregled.

(8)

Kako bi se ažurirale točka II.4. druga alineja i točka III.1.A.(b) Priloga I. i Priloga II. Direktivi 1999/37/EZ u slučaju proširenja Unije, te kako bi se ažurirala točka II.6. Priloga I. koja se odnosi na neobvezne elemente u slučaju izmjena u definicijama ili sadržaju potvrda o sukladnosti tipa vozila u relevantnom zakonodavstvu Unije o homologaciji, Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije. Posebno je važno da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući i ona na razini stručnjaka. Prilikom pripreme i izrade delegiranih akata Komisija bi trebala osigurati da se relevantni dokumenti Europskom parlamentu i Vijeću šalju istodobno, na vrijeme i na primjeren način.

(9)

Direktivu 1999/37/EZ stoga bi trebalo izmijeniti na odgovarajući način,

DONIJELI SU OVU DIREKTIVU:

Članak 1.

Izmjene Direktive 1999/37/EZ

Direktiva 1999/37/EZ mijenja se kako slijedi:

1.

U članku 1. prva rečenica zamjenjuje se sljedećim:

„Ova Direktiva primjenjuje se na dokumente za registraciju vozila koje izdaju države članice.”

2.

U članku 2. dodaju se sljedeće točke:

„(e)   ‚suspenzija’: znači ograničeno razdoblje u kojem država članica ne dopušta korištenje vozila u cestovnom prometu nakon kojeg se – pod uvjetom da su se prestali primjenjivati razlozi za suspenziju – može ponovno dopustiti korištenje vozila bez novog postupka registracije;

(f)   ‚poništenje registracije’: znači poništenje dozvole države članice za korištenje vozila u cestovnom prometu.”

3.

U članku 3. dodaju se sljedeći stavci:

„4.   Države članice elektronički evidentiraju podatke o svim vozilima registriranima na njihovom državnom području. Ti podaci sadrže:

(a)

sve obvezne elemente u skladu s Prilogom I. točkom II.5. kao i elemente iz točaka II.6. (J) i II.6. (V.7) i (V.9) tog Priloga kada su podaci dostupni;

(b)

druge neobvezne elemente navedene u Prilogu I. ili podatke iz potvrde o sukladnosti kako je predviđeno u Direktivi 2007/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (*), kada je moguće;

(c)

rezultat obveznih periodičnih tehničkih pregleda u skladu s Direktivom 2014/45/EU Europskog parlamenta i Vijeća (**) i razdoblje valjanosti zapisnika o tehničkom pregledu.

Obrada osobnih podataka u kontekstu ove Direktive provodi se u skladu s direktivama 95/46/EZ (***) i 2002/58/EZ (****) Europskog parlamenta i Vijeća.

5.   Tehnički podaci o vozilu stavljaju se na raspolaganje nadležnim tijelima ili stanicama za tehnički pregled u svrhu periodičnog tehničkog pregleda. Države članice mogu ograničiti korištenje i širenje takvih podataka od strane stanica za tehnički pregled kako bi se izbjegla njihova zlouporaba.

(*)  Direktiva 2007/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 5. rujna 2007. o uspostavi okvira za homologaciju motornih vozila i njihovih prikolica te sustava, sastavnih dijelova i zasebnih tehničkih jedinica namijenjenih za takva vozila (SL L 263, 9.10.2007., str. 1.)."

(**)  Direktiva 2014/45/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 3. travnja 2014. o periodičnim tehničkim pregledima za motorna vozila i njihova priključna vozila te o stavljanju izvan snage Direktive 2009/40/EZ (SL L 127, 29.4.2014., str. 51)."

(***)  Direktiva 95/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 24. listopada 1995. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i slobodnom protoku takvih podataka (SL L 281, 23.11.1995., str. 31.)."

(****)  Direktiva 2002/58/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 12. srpnja 2002. o obradi osobnih podataka i zaštiti privatnosti u području elektroničkih komunikacija (SL L 201, 31.7.2002., str. 37.).”"

4.

Umeće se sljedeći članak:

„Članak 3.a

1.   Kada nadležno tijelo države članice primi obavijest o periodičnom tehničkom pregledu iz koje je vidljivo da je dozvola korištenja vozila u cestovnom prometu suspendirana u skladu s člankom 9. Direktive 2014/45/EU, suspenzija se evidentira u elektroničkom obliku i provodi se dodatni tehnički pregled.

Suspenzija je na snazi dok vozilo ne prođe novi tehnički pregled. Po uspješno obavljenom tehničkom pregledu, nadležno tijelo bez odlaganja ponovo odobrava korištenje vozila u cestovnom prometu. Novi postupak registracije nije potreban.

Države članice ili njihova nadležna tijela mogu usvojiti mjere za olakšavanje ponovnog pregleda vozila čija je dozvola za korištenje u cestovnom prometu suspendirana. Te mjere mogu uključivati davanje dozvole za putovanje javnim cestama između mjesta popravka i stanice za tehnički pregled u svrhu obavljanja tehničkog pregleda.

2.   Države članice mogu dopustiti imatelju potvrde o registraciji da nadležnom tijelu podnese zahtjev za prijenos registracije na novog vlasnika vozila.

3.   U slučaju da nadležno tijelo države članice primi obavijest da se vozilo smatra otpadnim vozilom u skladu s Direktivom 2000/53/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (*****), registracija tog vozila trajno se poništava, a informacija o tome unosi se u elektronički registar.

(*****)  Direktiva 2000/53/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 18. rujna 2000. o otpadnim vozilima (SL L 269, 21.10.2000., str. 34.).”"

5.

U članku 5. dodaje se sljedeći stavak:

„3.   Ne dovodeći u pitanje članak 5. stavak 4. i članak 8. stavak 3. Direktive 2014/45/EU, države članice načelno priznaju valjanost potvrde o tehničkoj ispravnosti ako se vlasništvo nad vozilom – koje ima valjan dokaz o periodičnom tehničkom pregledu – promijeni.”

6.

Članci 6. i 7. zamjenjuju se sljedećim:

„Članak 6.

Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 7. radi izmjene:

točke II.4. druge alineje i točke III.1.A(b) Priloga I. i Priloga II. u slučaju proširenja Unije,

točke II.6. Priloga I. u vezi s neobveznim elementima u slučaju izmjene definicija ili sadržaja potvrde o sukladnosti u relevantnom zakonodavstvu Unije o homologaciji.

Članak 7.

1.   Ovlast za donošenje delegiranih akata dodjeljuje se Komisiji podložno uvjetima utvrđenima u ovom članku.

2.   Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 6. dodjeljuje se Komisiji na razdoblje od pet godina počevši od 19. svibnja 2014. Komisija izrađuje izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije devet mjeseci prije kraja petogodišnjeg razdoblja. Delegiranje ovlasti automatski se produljuje za razdoblja jednakog trajanja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće tom produljenju usprotive najkasnije tri mjeseca prije kraja svakog razdoblja.

3.   Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlasti iz članka 6. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Opoziv proizvodi učinke dan nakon objave spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u spomenutoj odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

4.   Čim donese delegirani akt, Komisija ga istodobno priopćuje Europskom parlamentu i Vijeću.

5.   Delegirani akt donesen na temelju članka 6. stupa na snagu samo ako Europski parlament ili Vijeće u roku od dva mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne ulože nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće uložiti prigovore. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.”

7.

Članak 9. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 9.

Države članice međusobno si pomažu u provedbi ove Direktive. One mogu razmjenjivati informacije na bilateralnoj ili multilateralnoj razini, posebno kako bi, prema potrebi, prije registracije vozila provjerile pravni položaj vozila u državi članici u kojoj je vozilo prethodno bilo registrirano. Takve provjere mogu posebno uključivati korištenje elektroničke mreže koja obuhvaća podatke iz nacionalnih elektroničkih baza podataka kako bi se olakšala razmjena informacija.”

8.

U Prilogu I. točki II.6. dodaje se sljedeća točka:

„(X)

dokaz o prolasku tehničkog pregleda, datum sljedećeg tehničkog pregleda ili datum isteka važećeg zapisnika.”

Članak 2.

Prenošenje

1.   Države članice do 20. svibnja 2017. donose i objavljuju zakone i druge propise potrebne za usklađivanje s ovom Direktivom. One o tome odmah obavješćuju Komisiju.

One primjenjuju te mjere od 20. svibnja 2018.

Kada države članice donose ove mjere, te mjere sadržavaju uputu na ovu Direktivu ili se prilikom njihove službene objave uz njih navodi takva uputa. Države članice određuju načine tog upućivanja.

2.   Države članice Komisiji dostavljaju tekst glavnih mjera nacionalnog prava koje donesu u području na koje se odnosi ova Direktiva.

Članak 3.

Stupanje na snagu

Ova Direktiva stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Članak 4.

Adresati

Ova je Direktiva upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 3. travnja 2014.

Za Europski parlament

Predsjednik

M. SCHULZ

Za Vijeće

Predsjednik

D. KOURKOULAS


(1)  SL C 44, 15.2.2013., str. 128.

(2)  Stajalište Europskog parlamenta od 11. ožujka 2014. (još nije objavljeno u Službenom listu) i Odluka Vijeća od 24. ožujka 2014.

(3)  Direktiva Vijeća 1999/37/EZ od 29. travnja 1999. o dokumentima za registraciju vozila (SL L 138, 1.6.1999., str. 57.).

(4)  Direktiva 2000/53/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 18. rujna 2000. o otpadnim vozilima (SL L 269, 21.10.2000., str. 34.).


Top