EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014L0033

Direktiva 2014/33/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na dizala i sigurnosne komponente za dizala Tekst značajan za EGP

OJ L 96, 29.3.2014, p. 251–308 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/33/oj

29.3.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 96/251


DIREKTIVA 2014/33/EU EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 26. veljače 2014.

o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na dizala i sigurnosne komponente za dizala

(preinačena)

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 114.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

nakon prosljeđivanja nacrta zakonodavnog akta nacionalnim parlamentima,

uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora (1),

u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom (2),

budući da:

(1)

Direktiva 95/16/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 29. lipnja 1995. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na dizala (3) znatno je izmijenjena (4). S obzirom na to da su planirane daljnje izmjene, tu direktivu trebalo bi preinačiti radi jasnoće.

(2)

Uredbom (EZ) br. 765/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. srpnja 2008. o utvrđivanju zahtjeva za akreditaciju i za nadzor tržišta u odnosu na stavljanje proizvoda na tržište (5) utvrđuju se pravila za akreditaciju tijela za ocjenjivanje sukladnosti, predviđa se okvir za nadzor tržišta proizvoda i nadzor nad proizvodima iz trećih zemalja te se utvrđuju opća načela stavljanja oznake CE.

(3)

Odlukom br. 768/2008/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 9. srpnja 2008. o zajedničkom okviru za stavljanje na tržište proizvoda (6) utvrđuju se zajednička načela i referentne odredbe za primjenu u sektorskom zakonodavstvu kako bi se stvorio skladan temelj za reviziju ili preinaku navedenog zakonodavstva. Direktivu 95/16/EZ trebalo bi prilagoditi navedenoj odluci.

(4)

Dizala na koja se ova Direktiva odnosi postoje kao gotovi proizvodi tek nakon što su trajno ugrađeni u građevinama. Stoga se dizala ne mogu uvesti u Uniju i samo se stavljaju na tržište, bez naknadnog stavljanja na raspolaganje: ne postoje „uvoznici” ili „distributeri” dizala.

(5)

Ovom Direktivom obuhvaćene su sigurnosne komponente za dizala koje su nove na tržištu Unije pri svojem stavljanju na tržište; to znači da su ili nove sigurnosne komponente koje je izradio proizvođač u Uniji ili sigurnosne komponente, nove ili rabljene, uvezene iz treće zemlje.

(6)

Komisija je 8. lipnja 1995. donijela Preporuku br. 95/216/EZ od 8. lipnja 1995. u vezi s poboljšanjem sigurnosti u postojećim dizalima (7) državama članicama u vezi s poboljšanjem sigurnosti u postojećim dizalima.

(7)

Ova Direktiva trebala bi se primjenjivati na sve oblike opskrbe, uključujući prodaju na daljinu.

(8)

Gospodarski subjekti trebali bi biti odgovorni za sukladnost dizala i sigurnosnih komponenti za dizala s ovom Direktivom, i to u vezi s njihovom ulogom u opskrbnom lancu, kako bi se osigurala visoka razina zaštite zdravlja i sigurnosti osoba, i, prema potrebi, sigurnosti imovine te pošteno tržišno natjecanje na tržištu Unije.

(9)

Svi gospodarski subjekti koji sudjeluju u opskrbnom i distribucijskom lancu trebali bi poduzeti odgovarajuće mjere kako bi osigurali da stavljaju na tržište samo ona dizala i stavljaju na raspolaganje na tržištu sigurnosne komponente za dizala sukladne s ovom Direktivom. Treba utvrditi jasnu i proporcionalnu podjelu obveza koje odgovaraju ulozi svakoga gospodarskog subjekta u opskrbnom i distribucijskom lancu.

(10)

Kako bi se olakšala komunikacija između gospodarskih subjekata, tijela za nadzor tržišta i potrošača, države članice trebale bi poticati gospodarske subjekte da osim poštanske adrese navode i internetsku stranicu.

(11)

Proizvođač i ugraditelj, koji detaljno poznaju postupak projektiranja i proizvodnje, najprimjereniji su za provedbu postupka ocjenjivanja sukladnosti. Stoga bi ocjenjivanje sukladnosti trebalo ostati isključivo obveza proizvođača ili ugraditelja.

(12)

Potrebno je osigurati da su sigurnosne komponente za dizala koje dolaze na tržište Unije iz trećih zemalja u skladu s ovom Direktivom, a posebno da je proizvođač proveo odgovarajuće postupke ocjenjivanja sukladnosti navedenih sigurnosnih komponenti za dizala. Stoga bi trebalo odrediti da uvoznici osiguraju da su sigurnosne komponente za dizala koje stavljaju na tržište u skladu sa zahtjevima ove Direktive i da ne stavljaju na tržište sigurnosne komponente za dizala koje nisu u skladu s tim zahtjevima ili predstavljaju rizik. Trebalo bi i donijeti odredbu prema kojoj uvoznici osiguravaju da je proveden postupak ocjenjivanja sukladnosti te da su označivanje sigurnosnih komponenti za dizala i dokumentacija proizvođača dostupni za kontrolu nadležnih nacionalnih tijela.

(13)

Kad stavlja sigurnosnu komponentu za dizala na tržište, svaki uvoznik trebao bi na sigurnosnoj komponenti za dizala navesti svoje ime, registrirano trgovačko ime ili registriranu trgovačku oznaku i poštansku adresu na kojoj je dostupan. Iznimke bi trebale biti osigurane za slučajeve kada to ne dopušta veličina ili vrsta sigurnosne komponente za dizala.

(14)

Distributer stavlja sigurnosne komponente za dizala na raspolaganje na tržištu nakon što ih je na tržište stavio proizvođač ili uvoznik i trebao bi postupati s dužnom pažnjom kako bi osigurao da njegovo rukovanje sigurnosnim komponentama za dizala ne utječe negativno na sukladnost sigurnosnih komponenti za dizala.

(15)

Svakoga gospodarskog subjekta koji na tržište stavlja sigurnosnu komponentu za dizala pod svojim imenom ili trgovačkom oznakom ili preinači sigurnosnu komponentu za dizala na takav način da utječe na sukladnost s ovom Direktivom, trebalo bi smatrati proizvođačem i on bi trebao preuzeti obveze proizvođača.

(16)

S obzirom na to da su blizu tržišta, distributeri i uvoznici trebali bi biti uključeni u zadaće nadzora nad tržištem koje provode nadležna nacionalna tijela i pripremljeni za aktivno sudjelovanje te navedenim tijelima dostaviti sve potrebne informacije u vezi s određenim sigurnosnim komponentama za dizala.

(17)

Osiguranje sljedivosti sigurnosne komponente za dizala tijekom cijelog opskrbnog lanca pomaže u pojednostavljenju i povećanju učinkovitosti nadzora nad tržištem. Učinkovit sustav sljedivosti tijelima za nadzor tržišta olakšava praćenje gospodarskih subjekata koji su na raspolaganje na tržištu stavili nesukladne sigurnosne komponente za dizala. Pri čuvanju informacija koje se zahtijevaju u okviru ove Direktive radi identificiranja ostalih gospodarskih subjekata, gospodarski subjekti ne bi trebali biti obvezni ažurirati takve informacije koje se odnose na ostale gospodarske subjekte koji su ih opskrbili sigurnosnom komponentom za dizala ili koje su oni opskrbili sigurnosnom komponentom za dizala.

(18)

Ova Direktiva trebala bi biti ograničena na izražavanje bitnih zdravstvenih i sigurnosnih zahtjeva. Kako bi se olakšalo ocjenjivanje sukladnosti za dizala i sigurnosne komponente za dizala s tim zahtjevima, potrebno je utvrditi pretpostavke za sukladnost za dizala i sigurnosne komponente za dizala koji su sukladni s usklađenim normama donesenima u skladu s Uredbom (EU) br. 1025/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o europskoj normizaciji (8) u svrhu određivanja detaljnih tehničkih specifikacija tih zahtjeva. Bitni zdravstveni i sigurnosni zahtjevi ove Direktive jamčit će predviđenu razinu sigurnosti jedino ako odgovarajući postupci za ocjenjivanje sukladnosti osiguraju sukladnost s njima.

(19)

Uredbom (EU) br. 1025/2012 utvrđuje se postupak za prigovore na usklađene norme kad navedene norme ne zadovoljavaju u potpunosti zahtjeve ove Direktive.

(20)

Usklađene norme relevantne za ovu Direktivu trebale bi uzeti u obzir i Konvenciju Ujedinjenih naroda o pravima osoba s invaliditetom (9).

(21)

Kako bi se gospodarskim subjektima omogućilo da dokažu i nadležnim tijelima da osiguraju da su dizala stavljena na tržište i sigurnosne komponente za dizala koje su stavljene na raspolaganje na tržištu sukladni s bitnim zdravstvenim i sigurnosnim zahtjevima, potrebno je utvrditi postupke ocjenjivanja sukladnosti. Odlukom br. 768/2008/EZ određuju se moduli za postupke ocjenjivanja sukladnosti koji uključuju postupke od najmanje strogog do najstrožeg, razmjerno razini rizika i razini potrebne sigurnosti. Da bi se osigurao međusektorski sklad i izbjegle ad hoc varijante, postupke ocjenjivanja sukladnosti trebalo bi izabrati među navedenim modulima.

(22)

Ugraditelj ili proizvođač trebali bi pripremiti EU izjavu o sukladnosti kako bi se utvrdile informacije potrebne na temelju ove Direktive o sukladnosti dizala ili sigurnosne komponente za dizala s ovom Direktivom i drugim relevantnim zakonodavstvom Unije o usklađivanju.

(23)

Radi osiguranja učinkovitog pristupa informacijama u svrhu nadzora nad tržištem, informacije potrebne za utvrđivanje svih važećih akata Unije trebale bi biti dostupne u jedinstvenoj EU izjavi o sukladnosti. Radi smanjenja administrativnog opterećenja gospodarskih subjekata, ta jedinstvena EU izjava o sukladnosti može biti dokumentacija sastavljena od relevantnih pojedinačnih izjava o sukladnosti.

(24)

Oznaka CE kojom se označava sukladnost dizala ili sigurnosne komponente za dizala vidljiva je posljedica cijelog postupka koji obuhvaća ocjenjivanje sukladnosti u širem smislu. Opća načela za oznaku CE utvrđena su Uredbom (EZ) br. 765/2008. Pravila za stavljanje oznake CE trebala bi se utvrditi ovom Direktivom.

(25)

Postupcima ocjenjivanja sukladnosti iz ove Direktive zahtijeva se posredovanje tijela za ocjenjivanje sukladnosti koja su države članice prijavile Komisiji.

(26)

Iskustvo je pokazalo da kriteriji utvrđeni Direktivom 95/16/EZ koje tijela za ocjenjivanje sukladnosti moraju ispunjavati da bi bila prijavljena Komisiji nisu dovoljni za osiguranje jednako visoke razine učinkovitosti prijavljenih tijela u cijeloj Uniji. Međutim, od ključne je važnosti da sva prijavljena tijela obavljaju svoje funkcije na jednakoj razini i pod uvjetima poštenog tržišnog natjecanja. To zahtijeva utvrđivanje obveznih zahtjeva za tijela za ocjenjivanje sukladnosti koja žele biti prijavljena kako bi pružala usluge ocjenjivanja sukladnosti.

(27)

Ako tijelo za ocjenjivanje sukladnosti dokaže sukladnost s kriterijima utvrđenima u usklađenim normama, trebalo bi pretpostaviti da je sukladno s odgovarajućim zahtjevima iz ove Direktive.

(28)

Kako bi se osigurala jedinstvena razina kvalitete pri ocjenjivanju sukladnosti, također je potrebno utvrditi zahtjeve za tijela koja provode prijavljivanje i za ostala tijela uključena u ocjenjivanje, prijavljivanje i praćenje prijavljenih tijela.

(29)

Sustav utvrđen ovom Direktivom trebalo bi dopuniti sustavom akreditacije utvrđenim Uredbom (EZ) br. 765/2008. S obzirom na to da je akreditacija ključno sredstvo kojim se potvrđuje stručnost tijela za ocjenjivanje sukladnosti, ona bi se trebala upotrebljavati i u svrhu prijavljivanja.

(30)

Transparentnu akreditaciju utvrđenu Uredbom (EZ) br. 765/2008 kojom se osigurava potrebna razina povjerenja u potvrde o sukladnosti, nacionalna tijela javne vlasti trebala bi u cijeloj Uniji smatrati preferiranim sredstvom za dokazivanje tehničke stručnosti tijela za ocjenjivanje sukladnosti. Međutim, nacionalna tijela mogu smatrati da raspolažu primjerenim sredstvima kojima samostalno mogu obavljati to ocjenjivanje. Da bi se osigurala primjerena razina vjerodostojnosti ocjenjivanja koja obavljaju ostala nacionalna tijela, ona bi u takvim slučajevima Komisiji i ostalim državama članicama trebala kao nužni dokaz dostaviti sve dokumente kojima se dokazuje da ocijenjena tijela za ocjenjivanje sukladnosti ispunjavaju relevantne regulatorne zahtjeve.

(31)

Tijela za ocjenjivanje sukladnosti za obavljanje dijela svojih poslova u vezi s ocjenjivanjem sukladnosti često sklapaju ugovore s podizvoditeljima ili ih prenose na poduzeće kćer. Za očuvanje propisane razine zaštite za dizala i komponente za dizala koji se stavljaju na tržište Unije, bitno je da podizvoditelji i poduzeća kćeri za ocjenjivanje sukladnosti ispunjavaju iste zahtjeve kao prijavljena tijela u vezi s izvršavanjem zadaća ocjenjivanja sukladnosti. Stoga je važno da ocjenjivanje stručnosti i rada tijela koja će biti prijavljena te praćenje već prijavljenih tijela obuhvaća i aktivnosti koje obavljaju podizvoditelji ili poduzeća kćeri.

(32)

Potrebno je povećati učinkovitost i transparentnost postupka prijavljivanja tijela, a posebno ga treba prilagoditi novim tehnologijama kako bi se omogućilo prijavljivanje internetom.

(33)

S obzirom na to da prijavljena tijela mogu nuditi svoje usluge u cijeloj Uniji, primjereno je drugim državama članicama i Komisiji omogućiti da izraze svoje prigovore u pogledu pojedinog prijavljenog tijela. Stoga je bitno utvrditi razdoblje u kojem se mogu razjasniti sve sumnje ili nedoumice u pogledu stručnosti tijela za ocjenjivanje sukladnosti prije nego što ona počnu raditi kao prijavljena tijela.

(34)

U interesu konkurentnosti ključno je da prijavljena tijela primjenjuju postupke ocjenjivanja sukladnosti bez nepotrebnog opterećivanja gospodarskih subjekata. Iz istog razloga i radi osiguranja jednakog postupanja prema gospodarskim subjektima, treba osigurati dosljednost tehničke uporabe postupaka ocjenjivanja sukladnosti. To se najbolje postiže primjerenom koordinacijom i suradnjom prijavljenih tijela.

(35)

Države članice trebale bi poduzeti sve odgovarajuće mjere kojima osiguravaju da se sigurnosne komponente za dizala mogu staviti na tržište samo ako, kada se pravilno pohranjuju i koriste za predviđenu namjenu, ili pod uvjetima korištenja koji se mogu predvidjeti u razumnim okvirima, ne ugrožavaju zdravlje i sigurnost osoba. Sigurnosne komponente za dizala trebale bi se smatrati nesukladnima s bitnim zdravstvenim i sigurnosnim zahtjevima utvrđenima u ovoj Direktivi samo pod uvjetima korištenja koji se mogu predvidjeti u razumnim okvirima, tj. kad takvo korištenje može proizlaziti iz dopuštenog i lako predvidljivog ljudskog ponašanja.

(36)

Da bi se osigurala pravna sigurnost, potrebno je pojasniti da se pravila utvrđena Uredbom (EZ) br. 765/2008 o nadzoru tržišta Unije i kontroli proizvoda koji ulaze na tržište Unije primjenjuju na dizala i sigurnosne komponente za dizala obuhvaćene ovom Direktivom. Ovom se Direktivom državama članicama ne bi smio onemogućiti izbor nadležnih tijela za obavljanje tih zadaća.

(37)

Da bi se povećala transparentnost i skratilo vrijeme postupka, potrebno je poboljšati postojeći zaštitni postupak u svrhu povećanja učinkovitosti i na temelju ekspertiza dostupnih u državama članicama.

(38)

Postojeći sustav trebalo bi dopuniti postupkom kojim bi se zainteresirane strane obavješćivale o planiranim mjerama u pogledu dizala ili sigurnosnih komponenti za dizala koji predstavljaju rizik za zdravlje ili sigurnost ljudi ili, ako je primjenjivo, za sigurnost imovine. Tijelima za nadzor tržišta trebao bi također omogućiti da u suradnji s relevantnim gospodarskim subjektima u pogledu takvih dizala i sigurnosnih komponenti za dizala djeluju u ranijoj fazi.

(39)

Ako se države članice i Komisija slažu o opravdanosti mjere koju poduzima država članica, daljnje sudjelovanje Komisije ne bi trebalo biti potrebno, osim u slučajevima kad je nesukladnost posljedica nedostataka usklađene norme.

(40)

Radi osiguranja jedinstvenih uvjeta za provedbu ove Direktive, provedbene ovlasti trebalo bi dodijeliti Komisiji. Te bi se ovlasti trebale izvršavati u skladu s Uredbom (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011. o utvrđivanju pravila i općih načela u vezi s mehanizmima nadzora država članica nad izvršavanjem provedbenih ovlasti Komisije (10).

(41)

Savjetodavni postupak trebao bi se koristiti za donošenje provedbenih akata kojima se od države članice koja provodi prijavljivanje zahtijeva da poduzme potrebne korektivne mjere u pogledu prijavljenih tijela koja ne ispunjavaju ili više ne ispunjavaju zahtjeve za prijavljivanje.

(42)

Postupak ispitivanja trebao bi se koristiti za donošenje provedbenih akata u pogledu sukladnih dizala ili sigurnosnih komponenti za dizala koji predstavljaju rizik za zdravlje ili sigurnost osoba ili za druge aspekte zaštite javnog interesa.

(43)

Komisija bi trebala donijeti odmah primjenjive provedbene akte kada, u valjano utemeljenim slučajevima povezanima sa sukladnim dizalima ili sigurnosnim komponentama za dizala koji predstavljaju rizik za zdravlje ili sigurnost osoba, to zahtijevaju krajnje hitni razlozi.

(44)

U skladu s ustaljenom praksom, odbor osnovan ovom Direktivom može imati korisnu ulogu u ispitivanju pitanja koja se odnose na primjenu ove Direktive i koja su postavili ili njegov predsjednik ili predstavnik države članice u skladu s njegovim poslovnikom.

(45)

Kada se ispituju pitanja povezana s ovom Direktivom, različita od njezine provedbe ili njezina kršenja, tj. u stručnoj skupini Komisije, Europski parlament trebao bi u skladu s postojećom praksom dobiti potpune informacije i dokumentaciju te, ako je potrebno, poziv za sudjelovanje na tim sastancima.

(46)

Komisija bi trebala provedbenim aktima i, s obzirom na njihove posebne značajke, djelujući bez primjene Uredbe (EU) br. 182/2011, utvrditi jesu li mjere koje su države članice poduzele u pogledu nesukladnih dizala ili sigurnosnih komponenti za dizala opravdane ili ne.

(47)

Države članice trebale bi utvrditi pravila o sankcijama koje se primjenjuju za kršenje odredaba nacionalnog prava donesenog u skladu s ovom Direktivom i osigurati da se ta pravila provode. Predviđene sankcije trebale bi biti učinkovite, proporcionalne i odvraćajuće.

(48)

S obzirom na to da cilj ove Direktive, to jest osiguravanje da dizala i sigurnosne komponente za dizala na tržištu ispunjavaju zahtjeve kojima se omogućuje visoka razina zaštite zdravlja i sigurnosti, istodobno jamčeći funkcioniranje unutarnjeg tržišta, ne mogu dostatno ostvariti države članice, nego se zbog njegovog opsega i učinaka on na bolji način može ostvariti na razini Unije, Unija može donijeti mjere u skladu s načelom supsidijarnosti utvrđenim u članku 5. Ugovora o Europskoj uniji. U skladu s načelom proporcionalnosti utvrđenim u tom članku, ova Direktiva ne prelazi ono što je potrebno za ostvarivanje tog cilja.

(49)

Treba utvrditi razumna prijelazna rješenja kojima se dopušta da se sigurnosne komponente za dizala koje su već bili stavljene na tržište u skladu s Direktivom 95/16/EZ prije dana početka primjene nacionalnih mjera za prenošenje ove Direktive, stave na raspolaganje na tržištu, a da ne trebaju biti sukladne s daljnjim zahtjevima koje proizvod mora ispunjavati. Distributeri bi stoga trebali moći dostaviti sigurnosne komponente za dizala koje su bile stavljene na tržište, to jest zalihu koja je već u opskrbnom lancu, prije dana početka primjene nacionalnih mjera za prenošenje ove Direktive.

(50)

Kako bi se pratila i osigurala ispravna provedba i funkcioniranje ove Direktive, Komisija se poziva Komisija da podnese izvješće Europskom parlamentu i Vijeću, istražujući i potrebu za novim zakonodavnim prijedlogom u tom sektoru.

(51)

Obvezu prenošenja ove Direktive u nacionalno pravo trebalo bi ograničiti na one odredbe koje predstavljaju sadržajnu izmjenu u usporedbi s prethodnom direktivom. Obveza prenošenja nepromijenjenih odredaba proizlazi iz prethodne direktive.

(52)

Ovom Direktivom ne bi se trebale dovoditi u pitanje obveze država članica u pogledu rokova za prenošenje u nacionalno pravo i datuma početka primjene direktiva navedenih u Prilogu XIII. dijelu B,

DONIJELI SU OVU DIREKTIVU:

POGLAVLJE I.

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Područje primjene

1.   Ova se Direktiva primjenjuje na dizala koja se trajno upotrebljavaju u građevinama i namijenjena su za prijevoz:

(a)

osoba,

(b)

osoba i tereta,

(c)

samo tereta, ako je nosač izveden tako da osoba može bez poteškoća ući u njega, te ako je opremljen upravljačkim uređajima koji se nalaze u nosaču ili nadohvat ruke osobi u nosaču.

Ova se Direktiva primjenjuje i na sigurnosne komponente za dizala iz popisa u Prilogu III. koje se upotrebljavaju u dizalima iz prvog podstavka.

2.   Ova Direktiva ne primjenjuje se na:

(a)

naprave za dizanje čija brzina nije veća od 0,15 m/s,

(b)

dizalice na gradilištima,

(c)

žičare, uključujući uspinjače,

(d)

dizala posebno namijenjena i konstruirana za vojne ili policijske svrhe,

(e)

naprave za dizanje iz kojih se može obavljati posao,

(f)

mehanizme za dizanje u rudnicima,

(g)

naprave za dizanje namijenjene podizanju izvođača tijekom umjetničkih izvedbi,

(h)

naprave za dizanje ugrađene u prijevozna sredstva,

(i)

naprave za dizanje povezane sa strojevima i isključivo namijenjene pristupu radnim stanicama, uključujući one za održavanje i pregled strojeva,

(j)

prijevozna sredstva koja upotrebljavaju prigon sa zupčastom letvom,

(k)

pokretne stepenice i mehaničke trake.

3.   Kada su, za dizala ili sigurnosne komponente za dizala, rizici navedeni u ovoj Direktivi u potpunosti ili djelomično pokriveni posebnim pravom Unije, ova se Direktiva ne primjenjuje ili se prestaje primjenjivati u slučaju takvih dizala ili sigurnosnih komponenti za dizala i takvih rizika od početka primjene tog posebnog prava Unije.

Članak 2.

Definicije

Za potrebe ove Direktive primjenjuju se sljedeće definicije:

1.

„dizalo” znači uređaj za dizanje namijenjen dosezanju određenih razina, koji ima nosač koji se kreće između krutih vodilica s nagibom pod kutom većim od 15 stupnjeva prema horizontali, ili uređaj za dizanje koji se kreće duž utvrđenog stalnog puta čak i kada se ne kreće između krutih vodilica;

2.

„nosač” znači dio dizala koji podupire osobe i/ili teret radi podizanja ili spuštanja;

3.

„uzorak dizala” znači reprezentativno dizalo čija tehnička dokumentacija određuje način na koji će biti ispunjeni bitni zdravstveni i sigurnosni zahtjevi određeni Prilogom I. za dizala koja su sukladna s uzorkom dizala, koji je određen objektivnim parametrima i u kojemu se nalaze jednake sigurnosne komponente za dizala;

4.

„stavljanje na raspolaganje na tržištu” znači svaka isporuka sigurnosne komponente za dizale za distribuciju ili uporabu na tržištu Unije u okviru trgovačke djelatnosti s plaćanjem ili bez plaćanja;

5.

„stavljanje na tržište” znači:

prvo stavljanje na raspolaganje na tržištu sigurnosne komponente za dizala, ili

isporuka dizala za uporabu na tržištu Unije u okviru trgovačke djelatnosti s plaćanjem ili bez plaćanja;

6.

„ugraditelj” znači fizička ili pravna osoba koja preuzima odgovornost za projektiranje, izradu, ugradnju i stavljanje dizala na tržište;

7.

„proizvođač” znači svaka fizička ili pravna osoba koja proizvodi sigurnosnu komponentu za dizala ili daje oblikovati ili proizvesti sigurnosnu komponentu za dizala te je stavlja na tržište pod svojim imenom ili trgovačkom oznakom;

8.

„ovlašteni zastupnik” znači svaka fizička ili pravna osoba s poslovnim nastanom u Uniji koju je ugraditelj ili proizvođač pisano ovlastio da u njegovo ime obavlja određene zadaće;

9.

„uvoznik” znači svaka fizička ili pravna osoba s poslovnim nastanom u Uniji koja stavlja sigurnosnu komponentu za dizala iz treće zemlje na tržište Unije;

10.

„distributer” znači svaka fizička ili pravna osoba u opskrbnom lancu, različita od proizvođača ili uvoznika, koja stavlja sigurnosnu komponentu za dizala na raspolaganje na tržištu;

11.

„gospodarski subjekti” znači ugraditelj, proizvođač, ovlašteni zastupnik, uvoznik i distributer;

12.

„tehnička specifikacija” znači dokument kojim su propisani tehnički zahtjevi koje dizalo ili sigurnosna komponenta za dizalo mora ispuniti;

13.

„usklađena norma” znači usklađena norma kako je definirano člankom 2. točkom 1. podtočkom (c) Uredbe (EU) br. 1025/2012;

14.

„akreditacija” znači akreditacija kako je definirano člankom 2. točkom 10. Uredbe (EZ) br. 765/2008;

15.

„nacionalno akreditacijsko tijelo” znači nacionalno akreditacijsko tijelo kako je definirano člankom 2. točkom 11. Uredbe (EZ) br. 765/2008;

16.

„ocjenjivanje sukladnosti” znači postupak kojim se utvrđuje jesu li ispunjeni bitni sigurnosni zahtjevi ove Direktive koji se odnose na dizalo ili sigurnosnu komponentu za dizala;

17.

„tijelo za ocjenjivanje sukladnosti” znači tijelo koje obavlja poslove ocjenjivanja sukladnosti uključujući kalibraciju, ispitivanje, potvrđivanje i pregled;

18.

„opoziv” u odnosu na dizalo znači svaka mjera usmjerena na rastavljanje i sigurno odlaganje dizala, a u odnosu na sigurnosnu komponentu za dizala znači svaka mjera usmjerena na povrat sigurnosne komponente za dizala koja je već stavljena na raspolaganje ugraditelju ili krajnjem korisniku;

19.

„povlačenje” znači svaka mjera usmjerena na sprečavanje da sigurnosna komponenta za dizala u opskrbnom lancu bude stavljena na raspolaganje na tržištu;

20.

„zakonodavstvo Unije o usklađivanju” znači svako zakonodavstvo Unije kojim se usklađuju uvjeti za stavljanje proizvoda na tržište;

21.

„oznaka CE” znači oznaka kojom ugraditelj ili proizvođač označuje da su dizalo ili sigurnosna komponenta za dizala sukladni s važećim zahtjevima utvrđenima zakonodavstvom Unije o usklađivanju koje propisuje njezino stavljanje.

Članak 3.

Slobodno kretanje

1.   Države članice na svojem državnom području ne smiju zabranjivati, ograničavati ili sprečavati stavljanje dizala na tržište ili njihovo stavljanje u uporabu ili stavljanje sigurnosnih komponenti za dizala na raspolaganje na tržištu ako su usklađeni s ovom Direktivom.

2.   Na komercijalnim sajmovima, izložbama ili predstavljanjima, države članice ne sprečavaju izlaganje dizala ili sigurnosnih komponenti za dizala koji nisu u skladu s ovom Direktivom, ako je jasno označeno da nisu usklađeni i neće biti stavljeni na tržište ili stavljeni na raspolaganje dok ne budu usklađeni. Tijekom predstavljanja poduzimaju se odgovarajuće sigurnosne mjere kako bi se osigurala zaštita osoba.

3.   Ova Direktiva nema utjecaj na pravo država članica da u skladu s pravom Unije utvrde onakve zahtjeve kakve smatraju potrebnima kako bi osigurale zaštitu osoba kada navedena dizala budu stavljena u uporabu ili korištena, pod uvjetom da to ne znači da su dizala izmijenjena na način koji nije predviđen ovom Direktivom.

Članak 4.

Stavljanje na tržište, stavljanje na raspolaganje na tržištu i stavljanje u uporabu

1.   Države članice poduzimaju sve odgovarajuće mjere kako bi osigurale da se dizala obuhvaćena ovom Direktivom mogu staviti na tržište i staviti u uporabu samo ako su sukladna s ovom Direktivom kada se ispravno ugrade, održavaju i upotrebljavaju u skladu sa svojom namjenom.

2.   Države članice poduzimaju sve odgovarajuće mjere kako bi osigurale da se sigurnosne komponente za dizala obuhvaćene ovom Direktivom mogu staviti na raspolaganje na tržištu i staviti u uporabu samo ako su sukladne s ovom Direktivom kada se ispravno ugrade, održavaju i upotrebljavaju u skladu sa svojom namjenom.

Članak 5.

Bitni zdravstveni i sigurnosni zahtjevi

1.   Dizala obuhvaćena ovom Direktivom moraju zadovoljavati bitne zdravstvene i sigurnosne zahtjeve utvrđene u Prilogu I.

2.   Sigurnosne komponente za dizala obuhvaćene ovom Direktivom moraju zadovoljavati bitne zdravstvene i sigurnosne zahtjeve utvrđene u Prilogu I. i omogućiti da dizala u koja su ugrađene zadovoljavaju navedene zahtjeve.

Članak 6.

Građevine u kojima su ugrađena dizala

1.   Države članice poduzimaju sve odgovarajuće mjere kako bi osigurale da osoba odgovorna za rad na građevini i ugraditelj međusobno razmjenjuju potrebne podatke i poduzmu odgovarajuće korake radi osiguravanja ispravnog rada i sigurnog korištenja dizalom.

2.   Države članice poduzimaju sve potrebne mjere kako bi osigurale da vozna okna dizala ne sadržavaju nikakve cjevovode, električne instalacije ili uređaje, osim onih potrebnih za ispravan rad i sigurnost dizala.

POGLAVLJE II.

OBVEZE GOSPODARSKIH SUBJEKATA

Članak 7.

Obveze ugraditelja

1.   Prilikom stavljanja dizala na tržište, ugraditelji osiguravaju da je dizalo projektirano, proizvedeno, ugrađeno i ispitano u skladu s bitnim zdravstvenim i sigurnosnim zahtjevima utvrđenima u Prilogu I.

2.   Ugraditelji sastavljaju tehničku dokumentaciju i provode odgovarajući postupak ocjenjivanja sukladnosti iz članka 16. ili osiguravaju njegovo provođenje.

Kad je tim postupkom dokazana sukladnost dizala s propisanim bitnim zdravstvenim i sigurnosnim zahtjevima, ugraditelj sastavlja EU izjavu o sukladnosti, osigurava da ona bude priložena uz dizalo i stavlja oznaku CE.

3.   Ugraditelj čuva tehničku dokumentaciju, EU izjavu o sukladnosti i, prema potrebi, odluku (odluke) o odobrenju, 10 godina nakon što je dizalo stavljeno na tržište.

4.   Kad to smatraju prikladnim s obzirom na rizik koji predstavlja dizalo, a kako bi zaštitili zdravlje i sigurnost korisnika, ugraditelji istražuju i, ako je to potrebno, vode knjigu pritužbi i registar nesukladnih dizala.

5.   Ugraditelji osiguravaju da je na dizalima označena vrsta, serija ili serijski broj ili bilo koji drugi identifikacijski element.

6.   Ugraditelji navode na dizalu svoje ime, registrirano trgovačko ime ili registriranu trgovačku oznaku i poštansku adresu na kojoj ih se može kontaktirati. Adresa mora sadržavati jedinstveno mjesto na kojem se ugraditelja može kontaktirati. Kontaktni podaci su na jeziku koji bez poteškoća razumiju krajnji korisnici i tijela za nadzor tržišta.

7.   Ugraditelji osiguravaju da uz dizalo dolaze upute iz Priloga I. točke 6.2, na jeziku koji bez poteškoća razumiju krajnji korisnici, na način kako određuje država članica gdje je dizalo stavljeno na tržište. Takve upute i svako obilježavanje je jasno, razumljivo i shvatljivo.

8.   Ugraditelji koji smatraju ili imaju razloga vjerovati da dizalo koje su stavili na tržište nije u skladu s ovom Direktivom bez odgode poduzimaju korektivne mjere kako bi uskladili spomenuto dizalo. Nadalje, kad dizalo predstavlja rizik, ugraditelji o tome bez odgode obavješćuju nadležna nacionalna tijela država članica u kojima su dizalo stavili na tržište, navodeći detalje, posebno o nesukladnosti i o svim poduzetim korektivnim mjerama.

9.   Na obrazložen zahtjev nadležnog nacionalnog tijela ugraditelji dostavljaju tom tijelu sve podatke i dokumentaciju u papirnatom ili elektroničkom obliku koji su potrebni za dokazivanje sukladnosti dizala s ovom Direktivom na jeziku koje to tijelo razumije bez poteškoća.

Na zahtjev nadležnog nacionalnog tijela ugraditelji surađuju s njim u svakoj poduzetoj radnji kako bi se uklonio rizik koji predstavljaju dizala koja su stavili na tržište.

Članak 8.

Obveze proizvođača

1.   Kad stavljaju svoje sigurnosne komponente za dizala na tržište, proizvođači osiguravaju da su projektirane i proizvedene u skladu s člankom 5. stavkom 2.

2.   Proizvođači pripremaju traženu tehničku dokumentaciju i provode ili daju na provedbu odgovarajući postupak ocjenjivanja sukladnosti iz članka 15.

Kad je tim postupkom dokazana sukladnost sigurnosne komponente za dizala s primjenjivim bitnim zdravstvenim i sigurnosnim zahtjevima, proizvođači sastavljaju EU izjavu o sukladnosti, osiguravaju da ona bude priložena uz sigurnosnu komponentu za dizala i stavljaju oznaku CE.

3.   Proizvođači čuvaju tehničku dokumentaciju, EU izjavu o sukladnosti i, prema potrebi, odluku (odluke) o odobrenju, 10 godina nakon što je sigurnosna komponenta za dizala stavljena na tržište.

4.   Proizvođači osiguravaju da se provode postupci za očuvanje sukladnosti serijske proizvodnje s ovom Direktivom. Na odgovarajući način uzimaju se u obzir promjene u oblikovanju ili značajkama proizvoda te promjene u usklađenim normama ili drugim tehničkim specifikacijama s pozivanjem na koje je sigurnosna komponenta za dizala proglašena sukladnom.

Kad to smatraju prikladnim s obzirom na rizik koji predstavlja sigurnosna komponenta za dizala, a kako bi zaštitili zdravlje i sigurnost korisnika, proizvođači ispituju uzorke sigurnosnih komponenti za dizala stavljenih na raspolaganje na tržištu, istražuju i, ako je to potrebno, vode knjigu pritužbi i registar nesukladnih sigurnosnih komponenti za dizala i njihova opoziva te o svakom takvom praćenju obavješćuju distributere i ugraditelje.

5.   Proizvođači osiguravaju da je na sigurnosnim komponentama za dizala koje su stavili na tržište označena vrsta, serija ili serijski broj ili bilo koji drugi element koji omogućuje njihovu identifikaciju ili, kad to ne dopušta veličina ili priroda sigurnosne komponente za dizala, da se traženi podaci daju na oznaci iz članka 19. stavka 1.

6.   Proizvođači na sigurnosnoj komponenti za dizala ili, kad to nije moguće, na oznaci iz članka 19. stavka 1. navode svoje ime, registrirano trgovačko ime ili registriranu trgovačku oznaku i poštansku adresu na kojoj ih se može kontaktirati. Adresi sadržava jedinstveno mjesto na kojem se proizvođača može kontaktirati. Kontaktni podaci su na jeziku koji bez poteškoća razumiju krajnji korisnici i tijela za nadzor tržišta.

7.   Proizvođači osiguravaju da uz sigurnosnu komponentu za dizala dolaze upute iz Priloga I. točke 6.1., na jeziku koji bez poteškoća razumiju krajnji korisnici, na način kako određuje dotična država članica. Takve upute i svako obilježavanje je jasno, razumljivo i shvatljivo.

8.   Proizvođači koji smatraju ili imaju razloga vjerovati da sigurnosna komponenta za dizala koju su stavili na tržište nije sukladna s ovom Direktivom, bez odgode poduzimaju potrebne korektivne mjere kako bi se ta sigurnosna komponenta za dizala uskladila ili, prema potrebi, povukla s tržišta ili opozvala. Nadalje, ako sigurnosna komponenta za dizala predstavlja rizik, proizvođači o tome bez odgode obavješćuju nadležna nacionalna tijela država članica u kojima su stavili na raspolaganje na tržištu sigurnosne komponente za dizala, navodeći detalje, posebno o nesukladnosti i o svim poduzetim korektivnim mjerama.

9.   Na obrazložen zahtjev nadležnog nacionalnog tijela proizvođači dostavljaju tom tijelu sve podatke i dokumentaciju u papirnatom ili elektroničkom obliku potrebne za dokazivanje sukladnosti sigurnosnih komponenti za dizala s ovom Direktivom na jeziku koje to tijelo razumije bez poteškoća.

Na zahtjev nadležnog nacionalnog tijela proizvođači surađuju s njim u svakoj radnji poduzetoj kako bi se uklonili rizici koje predstavljaju sigurnosne komponente za dizala koje su stavili na tržište.

Članak 9.

Ovlašteni zastupnici

1.   Proizvođač ili ugraditelj može na temelju pisanog ovlaštenja imenovati ovlaštenog zastupnika.

Obveze utvrđene u članku 7. stavku 1. ili članku 8. stavku 1. i obveza sastavljanja tehničke dokumentacije iz članka 7. stavka 2. ili članka 8. stavka 2. nisu dio zadataka ovlaštenog zastupnika.

2.   Ovlašteni zastupnik provodi zadatke utvrđene u ovlaštenju koje mu je dao proizvođač ili ugraditelj. Tim se ovlaštenjem omogućuje ovlaštenom zastupniku da obavlja najmanje sljedeće:

(a)

da EU izjavu o sukladnosti i, ako je potrebno, odluku (odluke) o odobrenju u vezi sa sustavom kvalitete proizvođača ili ugraditelja te tehničku dokumentaciju čuva na raspolaganju nacionalnim tijelima za nadzor tržišta 10 godina nakon što su sigurnosna komponenta za dizala ili dizalo stavljeni na tržište;

(b)

da na obrazložen zahtjev nadležnog nacionalnog tijela tom tijelu dostavlja sve podatke i dokumentaciju potrebne za dokazivanje sukladnosti sigurnosnih komponenti za dizala ili dizala;

(c)

da na zahtjev nadležnih nacionalnih tijela surađuje s njima u svakoj radnji poduzetoj kako bi se uklonili rizici koje predstavljaju sigurnosne komponente za dizala ili dizala obuhvaćeni ovlaštenjem ovlaštenog zastupnika.

Članak 10.

Obveze uvoznika

1.   Uvoznici na tržište stavljaju samo sukladne sigurnosne komponente za dizala.

2.   Prije stavljanja sigurnosne komponente za dizala na tržište uvoznici osiguravaju da je proizvođač proveo odgovarajući postupak ocjenjivanja sukladnosti iz članka 15. Oni osiguravaju da je proizvođač sastavio tehničku dokumentaciju, da sigurnosna komponenta za dizala nosi oznaku CE i da je uz nju priložena EU izjava o sukladnosti i potrebni dokumenti i da je proizvođač zadovoljio sve zahtjeve iz članka 8. stavaka 5. i 6.

Kad uvoznik smatra ili ima razloga vjerovati da sigurnosna komponenta za dizala nije u skladu sa zahtjevima iz članka 5. stavka 2., ne smije staviti sigurnosnu komponentu za dizala na tržište sve dok se ne provede njezino usklađivanje. Nadalje, kad sigurnosna komponenta za dizala predstavlja rizik, uvoznik o tome obavješćuje proizvođača i tijela za nadzor tržišta.

3.   Uvoznici na sigurnosnoj komponenti za dizala navode svoje ime, registrirano trgovačko ime ili registriranu trgovačku oznaku i poštansku adresu na kojoj ih se može kontaktirati ili, ako to nije moguće, na njegovoj ambalaži ili u popratnom dokumentu uz sigurnosnu komponentu za dizala. Kontaktni podaci su na jeziku koji bez poteškoća razumiju krajnji korisnici i tijela za nadzor tržišta.

4.   Uvoznici osiguravaju da uz sigurnosnu komponentu za dizala dolaze upute iz Priloga I. točke 6.1., na jeziku koji bez poteškoća razumiju potrošači i drugi krajnji korisnici, a određuje ga dotična država članica.

5.   Uvoznici osiguravaju, dok je sigurnosna komponenta za dizala pod njihovom odgovornošću, da uvjeti skladištenja ili prijevoza ne ugrožavaju njezinu sukladnost s bitnim zdravstvenim i sigurnosnim zahtjevima iz članka 5. stavka 2.

6.   Kad to smatraju prikladnim s obzirom na rizike koje predstavlja sigurnosna komponenta za dizala, a kako bi zaštitili zdravlje i sigurnost potrošača, uvoznici ispituju uzorke sigurnosnih komponenti za dizala koje su stavljene na raspolaganje na tržištu, istražuju i, ako je to potrebno, vode knjigu pritužbi i registar nesukladnih sigurnosnih komponenti za dizala i njihova opoziva te o svakom takvom praćenju obavješćuju distributere i ugraditelje.

7.   Uvoznici koji smatraju ili imaju razloga vjerovati da sigurnosna komponenta za dizala koju su stavili na tržište nije sukladna s ovom Direktivom, bez odgode poduzimaju potrebne korektivne mjere kako bi se ta sigurnosna komponenta za dizala uskladila ili prema potrebi povukla s tržišta ili opozvala. Nadalje, ako sigurnosna komponenta za dizala predstavlja rizik, uvoznici o tome bez odgode obavješćuju nadležna nacionalna tijela država članica u kojima su stavili na raspolaganje na tržištu sigurnosne komponente za dizala, navodeći detalje, posebno o nesukladnosti i o svim poduzetim korektivnim mjerama.

8.   Uvoznici tijekom razdoblja od 10 godina nakon što je sigurnosna komponenta za dizala bila stavljena na tržište čuvaju primjerak EU izjave o sukladnosti i, ako je potrebno, odluku (odluke) o odobrenju, na raspolaganju tijelima za nadzor tržišta te osiguravaju da je tehnička dokumentacija dostupna tim tijelima na njihov zahtjev.

9.   Na obrazložen zahtjev nadležnog nacionalnog tijela uvoznici dostavljaju tom tijelu sve podatke i dokumentaciju u papirnatom ili elektroničkom obliku potrebne za dokazivanje sukladnosti sigurnosnih komponenti za dizala na jeziku koji to tijelo razumije bez poteškoća. Na zahtjev nadležnog nacionalnog tijela uvoznici surađuju s njim u svakoj radnji poduzetoj kako bi se uklonili rizici koje predstavljaju sigurnosne komponente za dizala koje su stavili na tržište.

Članak 11.

Obveze distributera

1.   Kad stavljaju sigurnosnu komponentu za dizala na raspolaganje na tržištu, distributeri djeluju s dužnom pažnjom u odnosu na zahtjeve ove Direktive.

2.   Prije stavljanja sigurnosne komponente za dizala na raspolaganje na tržištu distributeri provjeravaju je li sigurnosna komponenta za dizala označena oznakom CE, jesu li uz nju priloženi EU izjava o sukladnosti, potrebni dokumenti i upute u skladu s Prilogom I. točkom 6.1., na jeziku koji je lako razumljiv krajnjim korisnicima u državi članici na koju se to odnosi, te da su proizvođač i uvoznik ispunili sve zahtjeve utvrđene u članku 8. stavcima 5. i 6. te članku 10. stavku 3.

Kad distributer smatra ili ima razloga vjerovati da sigurnosna komponenta za dizala nije u skladu sa zahtjevima iz članka 5. stavka 2., ne smije staviti sigurnosnu komponentu za dizala na raspolaganje na tržištu sve dok se ne provede njezino usklađivanje. Nadalje, kad sigurnosna komponenta za dizala predstavlja rizik, distributer o tome obavješćuje proizvođača ili uvoznika te tijela za nadzor tržišta.

3.   Distributeri osiguravaju, dok je sigurnosna komponenta za dizala pod njihovom odgovornošću, da uvjeti skladištenja ili prijevoza ne ugrožavaju njezinu sukladnost s člankom 5. stavkom 2.

4.   Distributeri koji smatraju ili imaju razloga vjerovati da sigurnosna komponenta za dizala koju su stavili na raspolaganje na tržištu nije sukladna s ovom Direktivom, osiguravaju da se provode potrebne korektivne mjere kako bi se ta sigurnosna komponenta za dizala uskladila ili prema potrebi povukla s tržišta ili opozvala. Nadalje, ako sigurnosna komponenta za dizala predstavlja rizik, distributeri o tome bez odgode obavješćuju nadležna nacionalna tijela država članica u kojima su stavili na raspolaganje na tržištu sigurnosne komponente za dizala, navodeći detalje, posebno o nesukladnosti i o svim poduzetim korektivnim mjerama.

5.   Na obrazložen zahtjev nadležnog nacionalnog tijela distributeri tom tijelu dostavljaju sve podatke i dokumentaciju u papirnatom ili elektroničkom obliku potrebne za dokazivanje sukladnosti sigurnosnih komponenti za dizala. Na zahtjev nadležnog nacionalnog tijela distributeri surađuju s njim u svakoj radnji poduzetoj kako bi se uklonili rizici koje predstavljaju sigurnosne komponente za dizala koje su stavili na raspolaganje na tržištu.

Članak 12.

Slučajevi u kojima se obveze proizvođača primjenjuju na uvoznike ili distributere

Ako uvoznik ili distributer stavlja sigurnosne komponente za dizala na tržište pod svojim imenom ili trgovačkom oznakom ili preinači sigurnosnu komponentu za dizalo koja je već stavljena na tržište na takav način da to može utjecati na sukladnost s ovom Direktivom, smatra se proizvođačem za potrebe ove Direktive te podliježe obvezama proizvođača u skladu s člankom 8.

Članak 13.

Identifikacija gospodarskih subjekata

Gospodarski subjekti, na zahtjev, daju tijelima za nadzor tržišta podatke o identitetu:

(a)

svakoga gospodarskog subjekta koji im je isporučio sigurnosnu komponentu za dizala;

(b)

svakoga gospodarskog subjekta kojem su isporučili sigurnosnu komponentu za dizala.

Gospodarski subjekti moraju biti u stanju predočiti podatke navedene u prvom stavku tijekom 10 godina nakon što im je isporučena sigurnosna komponenta za dizala i tijekom 10 godina nakon što su isporučili sigurnosnu komponentu za dizala.

POGLAVLJE III.

SUKLADNOST DIZALA I SIGURNOSNIH KOMPONENTI ZA DIZALA

Članak 14.

Pretpostavka sukladnosti dizala i sigurnosnih komponenti za dizala

Za dizala i sigurnosne komponente za dizala koji su u skladu s usklađenim normama ili dijelom usklađenih normi na koje su upućivanja objavljena u Službenom listu Europske unije, pretpostavlja se da su u skladu s bitnim zdravstvenim i sigurnosnim zahtjevima iz Priloga I. obuhvaćenima tim normama ili dijelom normi.

Članak 15.

Postupci ocjenjivanja sukladnosti za sigurnosne komponente za dizala

Sigurnosne komponente za dizala podložne su jednom od sljedećih postupaka ocjenjivanja sukladnosti:

(a)

uzorak sigurnosne komponente za dizala podvrgava se EU ispitivanju tipa navedenom u Prilogu IV. dijelu A i sukladnost tipu osigurava se nasumičnim provjerama sigurnosne komponente za dizala, kako je utvrđeno u Prilogu IX.;

(b)

uzorak sigurnosne komponente za dizala podvrgava se EU ispitivanju tipa navedenom u Prilogu IV. dijelu A i podložan je sukladnosti s tipom na temelju provjere kvalitete proizvoda u skladu s Prilogom VI.;

(c)

sukladnosti na temelju potpunog osiguravanja kvalitete utvrđenog Prilogom VII.

Članak 16.

Postupci ocjenjivanja sukladnosti za dizala

1.   Dizala su podložna jednom od sljedećih postupaka ocjenjivanja sukladnosti:

(a)

ako su projektirana i proizvedena u skladu s uzorkom dizala koji je bio podvrgnut EU ispitivanju tipa navedenom u Prilogu IV. dijelu B:

i.

završnoj provjeri za dizala navedenoj u Prilogu V.;

ii.

sukladnosti s tipom na temelju osiguranja kvalitete proizvoda za dizala navedenoj u Prilogu X.;

iii.

sukladnosti s tipom na temelju osiguranja kvalitete proizvodnje za dizala navedenoj u Prilogu XII.;

(b)

ako su projektirana i proizvedena u skladu sa sustavom kvalitete odobrenim u skladu s Prilogom XI.:

i.

završnoj provjeri za dizala navedenoj u Prilogu V.;

ii.

sukladnosti s tipom na temelju osiguravanja kvalitete proizvoda za dizala navedenoj u Prilogu X.;

iii.

sukladnosti s tipom na temelju osiguranja kvalitete proizvodnje za dizala navedenoj u Prilogu XII.;

(c)

sukladnosti na temelju pojedinačne provjere za dizala navedenoj u Prilogu VIII.;

(d)

sukladnosti na temelju potpunog osiguranja kvalitete i ispitivanja rješenja za dizala navedenoj u Prilogu XI.

2.   U slučajevima iz stavka 1. točaka (a) i (b), ako osoba odgovorna za projektiranje i proizvodnju dizala i osoba odgovorna za ugrađivanje i ispitivanje dizala nisu ista osoba, osoba odgovorna za projektiranje i proizvodnju dizala osobi odgovornoj za ugradnju i ispitivanje dizala dostavlja sve potrebne dokumente i podatke kako bi potonjoj omogućila točnu i sigurnu ugradnju i ispitivanje dizala.

3.   Sva dozvoljena odstupanja između uzorka dizala i dizala izvedenih prema uzorku dizala, moraju u tehničkoj dokumentaciji biti jasno navedena (s najvećim i najmanjim vrijednostima).

4.   Pomoću izračuna i/ili na temelju projektnih nacrta dopušteno je prikazivati sličnost niza opreme radi zadovoljavanja bitnih zdravstvenih i sigurnosnih zahtjeva iz Priloga I.

Članak 17.

EU izjava o sukladnosti

1.   Izjavom EU-a o sukladnosti potvrđuje se da je dokazano ispunjavanje bitnih zdravstvenih i sigurnosnih zahtjeva iz Priloga I.

2.   EU izjava o sukladnosti ima strukturu uzorka iz Priloga II., sadrži elemente određene u relevantnim prilozima od V. do XII. i redovno se ažurira. Prevodi se na jezik ili jezike koje zahtijeva država članica u kojoj su dizalo ili sigurnosna komponenta za dizala stavljeni na tržište ili stavljeni na raspolaganje na tržištu.

3.   Kad se na dizalo ili sigurnosnu komponentu za dizala primjenjuje više od jednog akta Unije kojim se zahtijeva EU izjava o sukladnosti, sastavlja se samo jedna EU izjava o sukladnosti u vezi sa svim takvim aktima Unije. Navedena izjava sadrži identifikaciju dotičnih akata Unije uključujući upućivanja na njihovo objavljivanje.

4.   Sastavljanjem EU izjave o sukladnosti proizvođač preuzima odgovornost za sukladnost sigurnosnih komponenti za dizala, a ugraditelj preuzima odgovornost za sukladnost dizala sa zahtjevima iz ove Direktive.

Članak 18.

Opća načela za oznaku CE

Za oznaku CE vrijede opća načela utvrđena člankom 30. Uredbe (EZ) br. 765/2008.

Članak 19.

Pravila i uvjeti za stavljanje oznake CE i drugih oznaka

1.   Oznaka CE postavlja se na svaku kabinu dizala tako da je vidljiva, čitljiva i neizbrisiva i postavlja se na sve sigurnosne komponente za dizala ili, kada to nije moguće, na pločicu s podacima koja je trajno pričvršćena na sigurnosnu komponentu za dizala.

2.   Oznaka CE postavlja se prije nego što su dizalo ili sigurnosna komponenta za dizala stavljeni na tržište.

3.   Uz oznaku CE na dizalima se nalazi identifikacijski broj prijavljenog tijela uključenog u bilo koji od sljedećih postupaka ocjenjivanja sukladnosti:

(a)

završnu provjeru iz Priloga V.;

(b)

pojedinačnu provjeru iz Priloga VIII.;

(c)

osiguranje kvalitete iz priloga X., XI. ili XII.

4.   Uz oznaku CE na sigurnosnim komponentama za dizala nalazi se identifikacijski broj prijavljenog tijela uključenog u bilo koji od sljedećih postupaka ocjenjivanja sukladnosti:

(a)

osiguranje kvalitete proizvoda iz Priloga VI.;

(b)

potpuno osiguranje kvalitete iz Priloga VII.;

(c)

sukladnost s tipom uz nasumične provjere za sigurnosne komponente za dizala iz Priloga IX.

5.   Identifikacijski broj prijavljenog tijela stavlja sâmo tijelo ili, prema uputama tog tijela, proizvođač ili njegov ovlašteni zastupnik ili ugraditelj ili njegov ovlašteni predstavnik.

Nakon oznake CE i identifikacijskog broja prijavljenog tijela može slijediti bilo koja druga oznaka kojom se označuje poseban rizik ili uporaba.

6.   Države članice oslanjaju se na postojeći mehanizam kako bi osigurale pravilnu primjenu sustava pravila za stavljanje oznake CE i poduzimaju odgovarajuće radnje u slučaju zloupotrebe te oznake.

POGLAVLJE IV.

PRIJAVLJIVANJE TIJELA ZA OCJENJIVANJE SUKLADNOSTI

Članak 20.

Obavijest

Države članice obavješćuju Komisiju i druge države članice o tijelima ovlaštenima da na temelju ove Direktive provode zadaće ocjenjivanja sukladnosti trećih strana.

Članak 21.

Tijela koja provode prijavljivanje

1.   Države članice imenuju tijelo koje provodi prijavljivanje koje je nadležno za utvrđivanje i provedbu postupaka potrebnih za ocjenjivanje i prijavljivanje tijela za ocjenjivanje sukladnosti i praćenje prijavljenih tijela, uključujući sukladnost s člankom 26.

2.   Države članice mogu odlučiti da ocjenjivanje i praćenje iz stavka 1. provodi nacionalno akreditacijsko tijelo u smislu Uredbe (EZ) br. 765/2008 i u skladu s njom.

3.   Kad tijelo koje provodi prijavljivanje delegira ili na drugi način povjeri ocjenjivanje, prijavljivanje ili praćenje iz stavka 1. tijelu koje nije tijelo javne vlasti, navedeno tijelo mora biti pravni subjekt i ispunjavati mutatis mutandis zahtjeve iz članka 22. Povrh toga, ono na raspolaganju mora imati rješenja kojima se obuhvaćaju odgovornosti koje proizlaze iz njegovih aktivnosti.

4.   Tijelo koje provodi prijavljivanje preuzima punu odgovornost za zadaće koje obavlja tijelo iz stavka 3.

Članak 22.

Zahtjevi u pogledu tijela koja provode prijavljivanje

1.   Tijelo koje provodi prijavljivanje uspostavljeno je tako da ne dolazi do sukoba interesa s tijelima za ocjenjivanje sukladnosti.

2.   Tijelo koje provodi prijavljivanje organizirano je i djeluje tako da štiti objektivnost i nepristranost svojih aktivnosti.

3.   Tijelo koje provodi prijavljivanje organizirano je tako da svaku odluku koja se odnosi na prijavljivanje tijela za ocjenjivanje sukladnosti donose nadležne osobe različite od onih koje provode ocjenjivanje.

4.   Tijelo koje provodi prijavljivanje ne nudi niti obavlja aktivnosti koje obavljaju tijela za ocjenjivanje sukladnosti kao ni usluge savjetovanja na tržišnoj ili konkurentskoj osnovi.

5.   Tijelo koje provodi prijavljivanje štiti tajnost prikupljenih podataka.

6.   Tijelo koje provodi prijavljivanje raspolaže dostatnim brojem stručnih djelatnika za ispravnu provedbu svojih zadataka.

Članak 23.

Obveze obavješćivanja za tijela koje provode prijavljivanje

Države članice obavješćuju Komisiju o svojim postupcima za ocjenjivanje i prijavljivanje tijela za ocjenjivanje sukladnosti te o praćenju prijavljenih tijela i svim promjenama u vezi s tim.

Komisija osigurava dostupnost tih podataka javnosti.

Članak 24.

Zahtjevi u pogledu prijavljenih tijela

1.   U svrhu prijavljivanja tijelo za ocjenjivanje sukladnosti ispunjava zahtjeve utvrđene u stavcima od 2. do 11.

2.   Tijelo za ocjenjivanje sukladnosti osniva se u skladu s nacionalnim pravom države članice i ima pravnu osobnost.

3.   Tijelo za ocjenjivanje sukladnosti je tijelo koje ima svojstvo treće strane, neovisno o organizaciji ili dizalima ili sigurnosnim komponentama za dizala koje ocjenjuje.

Tijelo koje je dio gospodarskog udruženja ili strukovnog saveza te predstavlja poduzeća uključena u projektiranje, proizvodnju, dobavu, sastavljanje, uporabu ili održavanje dizala ili sigurnosnih komponenti za dizala koje ocjenjuje, može se smatrati takvim tijelom pod uvjetom da dokaže svoju neovisnost te nepostojanje bilo kakvog sukoba interesa.

4.   Tijelo za ocjenjivanje sukladnosti, njegovo najviše rukovodstvo i djelatnici odgovorni za provedbu ocjenjivanja sukladnosti nisu projektant, proizvođač, dobavljač, ugraditelj, kupac, vlasnik, korisnik ili održavatelj dizala ili sigurnosnih komponenti za dizala koje ocjenjuju ni zastupnik niti jedne od navedenih strana.

To ne isključuje uporabu ocijenjenih dizala ili sigurnosnih komponenti za dizala nužnih za radnje tijela za ocjenjivanje sukladnosti ili uporabu takvih dizala ili sigurnosnih komponenti za dizala za osobne svrhe.

To ne isključuje mogućnost razmjene tehničkih podataka između proizvođača ili ugraditelja i tijela.

Tijelo za ocjenjivanje sukladnosti, njegovo najviše rukovodstvo i djelatnici odgovorni za provedbu ocjenjivanja sukladnosti nisu izravno uključeni u projektiranje, proizvodnju ili izradu, stavljanje na tržište, ugradnju, uporabu ili održavanje tih dizala ili sigurnosnih komponenti za dizala niti zastupaju strane koje sudjeluju u tim djelatnostima.

Ne sudjeluju ni u kakvim djelatnostima koje mogu biti u sukobu s neovisnošću njihove prosudbe ili poštenjem u odnosu na poslove ocjenjivanja sukladnosti za koje su ta tijela prijavljena. To se posebno odnosi na usluge savjetovanja.

Tijelo za ocjenjivanje sukladnosti osigurava da djelatnost njihovih poduzeća kćeri ili podizvoditelja ne utječe na povjerljivost, objektivnosti ili nepristranost njihovih poslova ocjenjivanja sukladnosti.

5.   Tijelo za ocjenjivanje sukladnosti i njegovi djelatnici provode poslove ocjenjivanja sukladnosti s najvišim stupnjem profesionalnog poštenja i zahtijevane tehničke stručnosti na određenom području te su slobodni od svih pritisaka i poticaja, posebno financijskih, koji bi mogli utjecati na njihovu prosudbu ili na rezultate njihovih poslova ocjenjivanja sukladnosti, posebno od strane osoba ili skupina koje su zainteresirane za rezultate tih poslova.

6.   Tijelo za ocjenjivanje sukladnosti je sposobno izvršavati sve zadaće ocjenjivanja sukladnosti koje su mu dodijeljene prilozima od IV. do XII. te u vezi s kojim je bilo prijavljeno, bez obzira na to je li navedene zadaće tijelo za ocjenjivanje sukladnosti izvršilo u svoje ime ili pod svojom odgovornošću.

U svako doba i za svaki postupak ocjenjivanja sukladnosti i za svaku kategoriju dizala ili sigurnosnih komponenti za dizala za koje je prijavljeno, tijelo za ocjenjivanje sukladnosti stalno raspolaže potrebnim:

(a)

osobljem s tehničkim znanjem te dostatnim i primjerenim iskustvom za obavljanje zadaća ocjenjivanja sukladnosti;

(b)

opisima postupaka u skladu s kojima provodi ocjenjivanje sukladnosti, koji osiguravaju transparentnost i sposobnost ponavljanja tih postupaka. Ima definirane odgovarajuće politike i postupke kojima se pravi razlika između zadaća koje ono obavlja kao prijavljeno tijelo i drugih djelatnosti;

(c)

postupcima za obavljanje djelatnosti koje uzimaju u obzir veličinu poduzeća, sektor u kojem djeluje, njegovu strukturu, stupanj složenosti tehnologije dotičnog proizvoda i masovni ili serijski karakter proizvodnog postupka.

Tijelo za ocjenjivanje sukladnosti ima sredstva potrebna za obavljanje tehničkih i administrativnih zadataka povezanih s aktivnostima ocjenjivanja sukladnosti na prikladan način te pristup svoj potrebnoj opremi ili prostorima.

7.   Osoblje odgovorno za obavljanje zadaća ocjenjivanja sukladnosti ima:

(a)

dobro tehničko i stručno obrazovanje kojim su obuhvaćene sve djelatnosti u vezi s ocjenjivanjem sukladnosti za koje je tijelo za ocjenjivanje sukladnosti bilo prijavljeno;

(b)

zadovoljavajuće poznavanje zahtjeva u vezi s ocjenjivanjima koja provode i odgovarajuće ovlaštenje za provedbu tih ocjenjivanja;

(c)

odgovarajuće poznavanje i razumijevanje bitnih zdravstvenih i sigurnosnih zahtjeva iz Priloga I., važećih usklađenih normi i odgovarajućih odredaba zakonodavstva Unije o usklađivanju te odgovarajućeg nacionalnog zakonodavstva;

(d)

sposobnost potrebnu za sastavljanje potvrda, evidencija i izvješća kojima se dokazuje da su ocjenjivanja provedena.

8.   Zajamčena je nepristranost tijela za ocjenjivanje sukladnosti, njegova visokog rukovodstva i osoblja odgovornog za provedbu zadaća ocjenjivanja sukladnosti.

Naknada za rad visokog rukovodstva i osoblja odgovornog za provedbu zadaća ocjenjivanja sukladnosti zaposlenog u tijelima za ocjenjivanje sukladnosti ne ovisi o broju provedenih ocjenjivanja niti o njihovim rezultatima.

9.   Tijela za ocjenjivanje sukladnosti sklapaju osiguranje od odgovornosti osim ako je odgovornost preuzela država članica u skladu s nacionalnim zakonodavstvom ili je sama država članica izravno odgovorna za ocjenjivanje sukladnosti.

10.   Osoblje tijela za ocjenjivanje sukladnosti čuva poslovnu tajnu u pogledu svih podataka prikupljenih tijekom izvršavanja svojih zadaća na temelju priloga od IV. do XII. ili bilo koje odredbe nacionalnog prava koja se primjenjuje na ocjenjivanje, osim u odnosu na nadležna tijela države članice u kojoj su navedene aktivnosti izvršene. Vlasnička prava su zaštićena.

11.   Tijela za ocjenjivanje sukladnosti sudjeluju u relevantnim aktivnostima normizacije i aktivnostima koordinacijske skupine prijavljenih tijela za dizala osnovane u skladu s člankom 36. ili osiguravaju da je njihovo osoblje odgovorno za provedbu zadaća ocjenjivanja sukladnosti obaviješteno o tim aktivnostima. Tijela za ocjenjivanje sukladnosti kao opće smjernice primjenjuju administrativne odluke i dokumente koji su izrađeni kao rezultat rada te skupine.

Članak 25.

Pretpostavka sukladnosti prijavljenih tijela

Ako tijelo za ocjenjivanje sukladnosti dokaže da ispunjava kriterije propisane mjerodavnim usklađenim normama ili njihovim dijelovima, na koje su pozivanja objavljena u Službenom listu Europske unije, pretpostavlja se da je u skladu sa zahtjevima iz članka 24. u mjeri u kojoj važeće usklađene norme obuhvaćaju te zahtjeve.

Članak 26.

Poduzeća kćeri prijavljenih tijela i sklapanje ugovora prijavljenih tijela s podizvoditeljem

1.   Ako prijavljeno tijelo za određene zadaće u vezi s ocjenjivanjem sukladnosti sklapa ugovor s podizvoditeljem ili ih prenosi na poduzeće kćer, osigurava da podizvoditelj ili poduzeće kći ispunjava zahtjeve iz članka 24. i o tome obavješćuje tijelo koje provodi prijavljivanje.

2.   Prijavljena tijela preuzimaju punu odgovornost za zadaće koje obavljaju podizvoditelji ili poduzeća kćeri bez obzira na njihov poslovni nastan.

3.   Aktivnosti se mogu ugovoriti s podizvoditeljem ili ih može izvršiti poduzeće kći isključivo uz suglasnost klijenta.

4.   Prijavljena tijela čuvaju na raspolaganju tijelu koje provodi prijavljivanje sve relevantne dokumente u vezi s ocjenom osposobljenosti podugovaratelja ili poduzeća kćeri, kao i posla koje isti obavljaju na temelju priloga od IV. do XII.

Članak 27.

Zahtjev za prijavljivanje

1.   Tijelo za ocjenjivanje sukladnosti podnosi zahtjev za prijavljivanje tijelu koje provodi prijavljivanje one države članice u kojoj navedeno tijelo ima poslovni nastan.

2.   Tom zahtjevu za prijavljivanje prilaže se opis poslova ocjenjivanja sukladnosti, postupka ili postupaka za ocjenjivanje sukladnosti i dizala ili sigurnosnih komponenti za dizala za koje navedeno tijelo tvrdi da je nadležno, te potvrda o akreditaciji, ako postoji, koju je izdalo nacionalno akreditacijsko tijelo i kojom se potvrđuje da tijelo za ocjenjivanje sukladnosti ispunjava zahtjeve iz članka 24.

3.   Ako navedeno tijelo za ocjenjivanje sukladnosti ne može dostaviti potvrdu o akreditaciji, ono tijelu koje provodi prijavljivanje dostavlja sve dokumente potrebne za provjeru, priznavanje i redovno praćenje njegove sukladnosti sa zahtjevima iz članka 24.

Članak 28.

Postupak prijavljivanja

1.   Tijela koje provode prijavljivanje mogu prijaviti samo tijela za ocjenjivanje sukladnosti koja ispunjavaju zahtjeve iz članka 24.

2.   Ona obavješćuju Komisiju i ostale države članice uporabom alata za elektroničko prijavljivanje koji je razvila i kojim upravlja Komisija.

3.   Prijavljivanje obuhvaća sve detalje o poslovima ocjenjivanja sukladnosti, postupku ili postupcima za ocjenjivanje sukladnosti i dotičnom dizalu ili sigurnosnim komponentama za dizala te mjerodavnu potvrdu o stručnosti.

4.   Ako se prijavljivanje ne temelji na potvrdi o akreditaciji iz članka 27. stavka 2., tijelo koje provodi prijavljivanje dostavlja Komisiji i ostalim državama članicama dokumentarni dokaz kojim se potvrđuje stručnost tijela za ocjenjivanje sukladnosti i mjere na snazi, čime se osigurava da će se tijelo redovno pratiti i da će nastaviti ispunjavati zahtjeve iz članka 24.

5.   Dotično tijelo može obavljati aktivnosti prijavljenog tijela ako Komisija ili ostale države članice ne ulože prigovor u roku od dva tjedna od prijavljivanja u slučaju uporabe potvrde o akreditaciji ili u roku od dva mjeseca ako se akreditacija ne koristi.

Samo takvo tijelo smatra se prijavljenim tijelom za potrebe ove Direktive.

6.   Tijelo koje provodi prijavljivanje obavješćuje Komisiju i ostale države članice o svim naknadnim relevantnim izmjenama u vezi s prijavljivanjem.

Članak 29.

Identifikacijski brojevi i popisi prijavljenih tijela

1.   Komisija prijavljenom tijelu dodjeljuje identifikacijski broj.

Dodjeljuje jedan broj čak i kad je tijelo prijavljeno u skladu s različitim aktima Unije.

2.   Komisija objavljuje popis tijela prijavljenih u skladu s ovom Direktivom, uključujući identifikacijske brojeve koji su im dodijeljeni i aktivnosti za koje su prijavljena.

Komisija osigurava da taj popis bude ažuriran.

Članak 30.

Izmjene u prijavama

1.   Ako tijelo koje provodi prijavljivanje ustanovi ili je obaviješteno da prijavljeno tijelo više ne zadovoljava zahtjeve iz članka 24. ili da ne ispunjava svoje obveze, tijelo koje provodi prijavljivanje prema potrebi ograničuje, suspendira ili povlači prijavu, ovisno o ozbiljnosti neispunjavanja zahtjeva ili nepoštovanja navedenih obveza. O tome odmah obavješćuje Komisiju i ostale države članice.

2.   U slučaju ograničenja, suspenzije ili povlačenja prijave ili ako je prijavljeno tijelo prestalo sa svojim poslovanjem, država članica koja provodi prijavljivanje poduzima odgovarajuće mjere kako bi osigurala da predmete tog tijela obradi drugo prijavljeno tijelo ili da na zahtjev budu na raspolaganju tijelima koja provode prijavljivanje i tijelima za nadzor tržišta.

Članak 31.

Osporavanje stručnosti prijavljenog tijela

1.   Komisija istražuje sve slučajeve kad sumnja ili je upozorena na sumnju u stručnost prijavljenog tijela ili njegova redovnog ispunjavanja preuzetih zahtjeva i obveza.

2.   Država članica koja provodi prijavljivanje dostavlja Komisiji na njezin zahtjev sve podatke koji se odnose na osnovu za prijavljivanje ili održavanje stručnosti dotičnog prijavljenog tijela.

3.   Komisija osigurava da se svi podaci osjetljive prirode prikupljeni tijekom istraživanja tretiraju kao povjerljivi.

4.   Ako Komisija utvrdi da prijavljeno tijelo ne zadovoljava ili je prestalo zadovoljavati zahtjeve za svoju prijavu, donosi provedbeni akt kojim se od države članice koja provodi prijavljivanje zahtijeva da poduzme potrebne korektivne mjere, uključujući povlačenje prijave ako je to potrebno.

Taj provedbeni akt donosi se u skladu sa savjetodavnim postupkom iz članka 42. stavka 2.

Članak 32.

Operativne obveze prijavljenih tijela

1.   Prijavljena tijela provode ocjenjivanje sukladnosti u skladu s postupcima ocjenjivanja sukladnosti iz članaka 15. i 16.

2.   Ocjenjivanja sukladnosti provode se razmjerno da se izbjegne nepotrebno opterećivanje gospodarskih subjekata. Prijavljena tijela obavljaju svoje djelatnosti vodeći računa o veličini poduzeća, sektoru u kojem djeluje, njegovoj strukturi, stupnju složenosti tehnologije dotičnog dizala ili sigurnosne komponente za dizala i masovnoj ili serijskoj prirodi proizvodnog postupka.

Pritom ipak poštuju stupanj strogosti i razinu zaštite potrebne za sukladnost dizala ili sigurnosne komponente za dizala s ovom Direktivom.

3.   Ako prijavljeno tijelo ustanovi da ugraditelj ili proizvođač ne zadovoljavaju bitne zdravstvene i sigurnosne zahtjeve ove Direktive ili odgovarajuće usklađene norme ili druge tehničke specifikacije, od navedenog ugraditelja ili proizvođača zahtijeva da poduzme primjerene korektivne mjere i ne izdaje potvrdu.

4.   Ako tijekom praćenja sukladnosti nakon izdavanja potvrde ili odluke o odobrenju, ovisno o slučaju, prijavljeno tijelo ustanovi da dizalo ili sigurnosna komponenta za dizala više nisu sukladni, zahtijeva od ugraditelja ili proizvođača da poduzme primjerene korektivne mjere i prema potrebi suspendira ili povlači potvrdu ili odluku o odobrenju.

5.   Ako korektivne mjere nisu poduzete ili nemaju zahtijevani učinak, prijavljeno tijelo prema potrebi ograničuje, suspendira ili povlači potvrdu ili odluku (odluke) o odobrenju.

Članak 33.

Žalba na odluke prijavljenog tijela

Države članice osiguravaju dostupnost žalbenog postupka na odluke prijavljenih tijela.

Članak 34.

Obveza obavješćivanja za prijavljena tijela

1.   Prijavljena tijela obavješćuju tijela koja provode prijavljivanje o sljedećem:

(a)

svakom odbijanju, ograničenju, suspenziji ili povlačenju potvrde ili odluke o odobrenju;

(b)

svim okolnostima koje utječu na opseg ili uvjete prijavljivanja;

(c)

svakom zahtjevu za podacima koji su primili od tijela za nadzor tržišta i koji se odnosi na aktivnosti ocjenjivanja sukladnosti;

(d)

na zahtjev, o aktivnostima ocjenjivanja sukladnosti provedenima u okviru njihove prijave te o svim drugim provedenim aktivnostima, uključujući prekogranične aktivnosti i ugovore s podizvoditeljima.

2.   Prijavljena tijela drugim tijelima prijavljenima u skladu s ovom Direktivom i koja provode slične aktivnosti ocjenjivanja sukladnosti koje obuhvaćaju iste vrste dizala ili iste sigurnosne komponente za dizala osiguravaju mjerodavne podatke o pitanjima koja se odnose na negativne te, na zahtjev, pozitivne rezultate ocjenjivanja sukladnosti.

Članak 35.

Razmjena iskustava

Komisija organizira razmjenu iskustava među nacionalnim tijelima država članica odgovornima za politiku prijavljivanja.

Članak 36.

Koordinacija prijavljenih tijela

Komisija osigurava odgovarajuću koordinaciju i suradnju među tijelima prijavljenima u okviru ove Direktive te pravilno upravljanje u obliku Koordinacijske skupine prijavljenih tijela za dizala.

Države članice osiguravaju da tijela koja su prijavile sudjeluju u radu te skupine, izravno ili preko imenovanih zastupnika.

POGLAVLJE V.

NADZOR NAD TRŽIŠTEM UNIJE, KONTROLA DIZALA ILI SIGURNOSNIH KOMPONENTI ZA DIZALA KOJI ULAZE NA TRŽIŠTE UNIJE I ZAŠTITNI POSTUPAK UNIJE

Članak 37.

Nadzor nad tržištem Unije i kontrola dizala i sigurnosnih komponenti za dizala koji ulaze na tržište Unije

Članak 15. stavak 3. i članci 16. do 29. Uredbe (EZ) br. 765/2008 primjenjuju se na dizala i sigurnosne komponente za dizala.

Članak 38.

Postupak rukovanja dizalima ili sigurnosnim komponentama za dizala koji predstavljaju rizik na nacionalnoj razini

1.   Ako tijela za nadzor tržišta države članice imaju dovoljno razloga vjerovati da dizalo ili sigurnosna komponenta za dizala obuhvaćeni ovom Direktivom predstavljaju rizik za zdravlje ili sigurnost osoba ili, prema potrebi, sigurnost imovine, ocjenjuju ispunjava li navedeno dizalo ili sigurnosna komponenta za dizala sve relevantne zahtjeve iz ove Direktive. Relevantni gospodarski subjekti prema potrebi surađuju s tijelima za nadzor tržišta u tu svrhu.

Ako tijekom ocjenjivanja iz prvog podstavka tijela za nadzor tržišta ustanove da dizalo nije u skladu sa zahtjevima ove Direktive, bez odgode zahtijevaju da ugraditelj provede sve odgovarajuće korektivne radnje kako bi dizalo uskladio s tim zahtjevima u razumnom roku koji propišu i koji je primjeren naravi rizika.

Ako tijekom ocjenjivanja iz prvog podstavka tijela za nadzor tržišta ustanove da sigurnosna komponenta za dizala nije u skladu sa zahtjevima ove Direktive, bez odgode zahtijevaju da predmetni gospodarski subjekt provede sve odgovarajuće korektivne radnje kako bi sigurnosnu komponentu za dizala uskladio s tim zahtjevima, povukao sigurnosnu komponentu za dizala s tržišta ili je opozvao u razumnom roku koji propišu i koji je primjeren naravi rizika.

Tijela za nadzor tržišta o tome obavješćuju odgovarajuće prijavljeno tijelo.

Na mjere iz drugog i trećeg podstavka ovog stavka primjenjuje se članak 21. Uredbe (EZ) br. 765/2008.

2.   Ako tijela za nadzor tržišta smatraju da se nesukladnost ne odnosi samo na njihovo državno područje, o rezultatima ocjenjivanja i mjerama koje zahtijevaju od gospodarskih subjekata obavješćuju Komisiju i druge države članice.

3.   Gospodarski subjekt osigurava provođenje svih odgovarajućih korektivnih radnji u pogledu svih dizala i sigurnosnih komponenti za dizala koje je stavio na tržište ili stavio na raspolaganje na tržištu Unije.

4.   Ako ugraditelj ne provede odgovarajuće korektivne radnje u roku iz stavka 1. drugog podstavka, tijela za nadzor tržišta poduzimaju sve odgovarajuće privremene mjere kako bi ograničila ili zabranila stavljanje predmetnog dizala na nacionalno tržište ili njegovu uporabu, ili kako bi ga opozvala.

Ako relevantni gospodarski subjekt ne provede odgovarajuće korektivne radnje u roku iz stavka 1. trećeg podstavka, tijela za nadzor tržišta poduzimaju sve odgovarajuće privremene mjere kako bi zabranila ili ograničila stavljanje sigurnosne komponente za dizala na raspolaganje na svojem nacionalnom tržištu, povukla sigurnosnu komponentu za dizala s tržišta ili je opozvala.

Tijela za nadzor tržišta bez odgode obavješćuju Komisiju i druge države članice o tim mjerama.

5.   Podaci iz stavka 4. trećeg podstavka uključuju sve dostupne detalje, posebno one nužne za identifikaciju dizala ili sigurnosnih komponenti za dizala koje nisu usklađene, njihovo podrijetlo, vrstu navodne neusklađenosti i povezanog rizika, vrstu i trajanje poduzetih nacionalnih mjera te argumente relevantnih gospodarskih subjekata. Tijela za nadzor tržišta posebno navode je li nesukladnost posljedica jednog od sljedećih uzroka:

(a)

neispunjavanja bitnih zdravstvenih i sigurnosnih zahtjeva iz ove Direktive dizala ili sigurnosne komponente za dizala; ili

(b)

nedostataka u usklađenim normama iz članka 14. u vezi s pretpostavkom sukladnosti.

6.   Države članice, osim one koja je započela postupak u okviru ovog članka, bez odgode obavješćuju Komisiju i ostale države članice o svim donesenim mjerama te im prenose sve dodatne informacije koje su im na raspolaganju u vezi s nesukladnošću određenog dizala ili sigurnosne komponente za dizala te o svojim prigovorima u slučaju neslaganja s usvojenom nacionalnom mjerom.

7.   Ako država članica ili Komisija u roku od tri mjeseca nakon primitka informacija iz stavka 4. trećeg podstavka na podnese prigovor na privremenu mjeru koju poduzima država članica, mjera se smatra opravdanom.

8.   Države članice osiguravaju trenutačno poduzimanje odgovarajućih restriktivnih mjera, kao što je povlačenje sigurnosne komponente za dizala s tržišta, koje se odnose na dotično dizalo ili sigurnosnu komponentu za dizala,.

Članak 39.

Zaštitni postupak Unije

1.   U slučaju kada su, po završetku postupka iz članka 38. stavaka 3. i 4., uložene žalbe protiv mjera koje je poduzela država članica, odnosno u slučaju kada Komisija smatra da su nacionalne mjere suprotne zakonodavstvu Unije, Komisija bez odlaganja započinje savjetovanje s državama članicama i relevantnim gospodarskim subjektom ili subjektima te ocjenjuje nacionalne mjere. Na temelju rezultata tog ocjenjivanja Komisija donosi provedbeni akt kojime određuje je li nacionalna mjera opravdana ili nije.

Komisija svoju odluku upućuje svim državama članicama te o njoj odmah obavješćuje države članice i relevantni gospodarski subjekt ili subjekte.

2.   Ako se nacionalna mjera koja se odnosi na dizalo smatra opravdanom, sve države članice poduzimaju sve potrebne mjere kako bi osigurale ograničenje ili zabranu stavljanja na tržište ili uporabe dotičnog nesukladnog dizala, ili njegov opoziv.

Ako se nacionalna mjera koja se odnosi na sigurnosnu komponentu za dizala smatra opravdanom, sve države članice poduzimaju potrebne mjere kao bi osigurale da nesukladna sigurnosna komponenta za dizala bude povučena s njihovih tržišta.

Države članice o tome obavješćuju Komisiju.

Ako se nacionalna mjera smatra neopravdanom, dotična država članica tu mjeru povlači.

3.   Ako se nacionalna mjera smatra opravdanom i ako se nesukladnost dizala ili sigurnosne komponente za dizala pripisuje nedostacima usklađenih normi iz članka 38. stavka 5. točke (b) ove Direktive, Komisija primjenjuje postupak iz članka 11. Uredbe (EU) br. 1025/2012.

Članak 40.

Sukladna dizala ili sigurnosne komponente za dizala koji predstavljaju rizik

1.   Ako država članica nakon provedbe ocjenjivanja u skladu s člankom 38. stavkom 1. ustanovi da dizalo, iako je sukladno s ovom Direktivom, predstavlja rizik za zdravlje i sigurnost osoba i, prema potrebi, sigurnost imovine, država članica od ugraditelja zahtijeva da poduzme odgovarajuće mjere kako bi osigurao da to dizalo više ne predstavlja rizik ili da opozove dizalo ili ograniči ili zabrani njegovu uporabu u razumnom roku koji propiše i koji je primjeren naravi rizika.

Ako država članica nakon provedbe ocjenjivanja u skladu s člankom 38. stavkom 1. ustanovi da sigurnosna komponenta za dizala, iako je sukladna s ovom Direktivom, predstavlja rizik za zdravlje ili sigurnost osoba i, prema potrebi, sigurnost imovine, država članica od relevantnoga gospodarskog subjekta zahtijeva da poduzme odgovarajuće mjere kako bi osigurao da ta sigurnosna komponenta za dizala nakon stavljanja na tržište više ne predstavlja rizik, da je povuče s tržišta ili opozove u razumnom roku koji propiše i koji je primjeren naravi rizika.

2.   Gospodarski subjekt osigurava provođenje korektivnih radnji u pogledu svih dizala ili sigurnosnih komponenti za dizala koje je stavio na tržište ili stavio na raspolaganje na tržištu Unije.

3.   Država članica o tome odmah obavješćuje Komisiju i ostale države članice. Navedeni podaci uključuju sve dostupne detalje, posebno one nužne za identifikaciju dizala ili sigurnosnih komponenti za dizala u pitanju, podrijetlo i opskrbni lanac dizala ili sigurnosnih komponenti za dizala, vrstu rizika te vrstu i trajanje poduzetih nacionalnih mjera.

4.   Komisija se bez odlaganja savjetuje s državama članicama i relevantnim gospodarskim subjektom ili subjektima te ocjenjuje poduzete nacionalne mjere. Na temelju rezultata tog ocjenjivanja Komisija provedbenim aktima odlučuje je li nacionalna mjera opravdana ili nije te prema potrebi predlaže odgovarajuće mjere.

Provedbeni akti iz prvog podstavka ovog stavka donose se u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 42. stavka 3.

Iz valjano utemeljenih krajnje hitnih razloga povezanih sa zaštitom zdravlja i sigurnosti osoba, Komisija donosi odmah primjenjive provedbene akte u skladu s postupkom iz članka 42. stavka 4.

5.   Komisija svoju odluku upućuje svim državama članicama te o njoj odmah obavješćuje države članice i relevantni gospodarski subjekt ili subjekte.

Članak 41.

Formalna nesukladnost

1.   Ne dovodeći u pitanje članak 38., država članica od dotičnoga gospodarskog subjekta zahtijeva da otkloni nesukladnost ako ustanovi jedno od sljedećeg:

(a)

oznaka CE nije stavljena u skladu s člankom 30. Uredbe (EZ) br. 765/2008 ili člankom 19. ove Direktive;

(b)

oznaka CE nije stavljena;

(c)

identifikacijski broj prijavljenog tijela nije stavljen u skladu s člankom 19. ili nije stavljen, kada se to zahtijeva člankom 19.;

(d)

EU izjava o sukladnosti nije sastavljena;

(e)

EU izjava o sukladnosti nije pravilno sastavljena;

(f)

tehnička dokumentacija iz Priloga IV. dijelova A i B, priloga VII., VIII. i XI. nedostupna je ili nepotpuna;

(g)

ime, registrirano trgovačko ime ili registrirana trgovačka oznaka ili adresa ugraditelja, proizvođača ili uvoznika nije navedena u skladu s člankom 7. stavkom 6., člankom 8. stavkom 6. ili člankom 10. stavkom 3.;

(h)

podaci koji omogućuju identifikaciju dizala ili sigurnosne komponente za dizala nisu navedeni u skladu s člankom 7. stavkom 5. ili člankom 8. stavkom 5.;

i.

uz dizalo ili sigurnosnu komponentu za dizalo nisu dostavljeni dokumenti iz članka 7. stavka 7. ili članka 8. stavka 7. ili ti dokumenti nisu u skladu s primjenjivim zahtjevima.

2.   Ako se nesukladnost iz stavka 1. nastavi, dotična država članica poduzima sve odgovarajuće mjere kako bi ograničila ili zabranila uporabu dizala ili ga opozvala, ili kako bi ograničila ili zabranila stavljanje na raspolaganje na tržištu sigurnosne komponente za dizala ili osigurala njezin opoziv ili povlačenje s tržišta.

POGLAVLJE VI.

ODBORSKI POSTUPAK, PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 42.

Odborski postupak

1.   Komisiji pomaže Odbor za dizala. Navedeni odbor je odbor u smislu Uredbe (EU) br. 182/2011.

2.   Kod upućivanja na ovaj stavak primjenjuje se članak 4. Uredbe (EU) br. 182/2011.

3.   Kod upućivanja na ovaj stavak primjenjuje se članak 5. Uredbe (EU) br. 182/2011.

4.   Kod upućivanja na ovaj stavak, primjenjuje se članak 8. Uredbe (EU) br. 182/2011 u vezi s njezinim člankom 5.

5.   Komisija se savjetuje s odborom oko svakog pitanja za koje je prema Uredbi (EU) br. 1025/2012 ili bilo kojem drugom zakonodavstvu Unije potrebno savjetovanje sa sektorskim stručnjacima.

Nadalje, odbor može pregledati svako pitanje u vezi s primjenom ove Direktive koje je postavio njegov predsjednik ili predstavnik države članice u skladu sa svojim poslovnikom.

Članak 43.

Sankcije

Države članice utvrđuju pravila o sankcijama koje se primjenjuju za kršenje, od strane gospodarskih subjekata, odredbi nacionalnog zakonodavstva donesenih na temelju ove Direktive i poduzimaju sve potrebne mjere za osiguranje njihove provedbe. Takva pravila mogu uključivati kaznenopravne sankcije za teška kršenja.

Predviđene sankcije su učinkovite, proporcionalne i odvraćajuće.

Članak 44.

Prijelazne odredbe

Države članice ne sprečavaju stavljanje u uporabu dizala ili stavljanje na raspolaganje na tržištu sigurnosnih komponenti za dizala koji su obuhvaćeni Direktivom 95/16/EZ, u skladu su s tom direktivom i stavljeni su na tržište prije 20. travnja 2016.

Potvrde i odluke koje su izdala prijavljena tijela u skladu s Direktivom 95/16/EZ vrijede prema ovoj Direktivi.

Članak 45.

Prenošenje

1.   Države članice do 19. travnja 2016. donose i objavljuju zakone i druge propise potrebne za usklađivanje s člankom 2. točkama od 4. do 21., člancima od 7. do 14., člancima 17. i 18., člankom 19. stavkom 5., člancima od 20. do 44., člankom 45. stavkom 1., člancima 47.i 48. te Prilogom II. dijelom A točkama (f), (k), (l) i (m), Prilogom II. dijelom B točkama (e), (k), (l) i (m), Prilogom IV. dijelom A točkom 2. podtočkom (e), točkom 3. podtočkama (c), (d), (f), točkom 4. podtočkama od (b) do (e), točkama od 5. do 9., Prilogom IV. dijelom B točkom 2. podtočkom (e), točkom 3. podtočkama (c), (e) i (h), točkom 4. podtočkama od (c) do (e), točkom 6. stavcima 2., 3. i 4., točkama od 7. do 10., Prilogom V. točkom 3.2. podtočkom (b), točkama 5. i 6., Prilogom VI. točkom 3.1. podtočkama (a), (b) i (c), točkom 3.3. stavcima 4. i 5., točkom 4.3., točkom 7., Prilogom VII. točkom 3.1. podtočkama (a), (b), (d) i (f), točkom 3.3., točkom 4.2., točkom 7., Prilogom VIII. točkom 3. podtočkama (c) (e) i (h), točkom 4., Prilogom IX. točkom 3. podtočkama od (a) do (d), Prilogom X. točkom 3.1. podtočkama (a) i (e), točkom 3.4, točkom 6., Prilogom XI. točkom 3.1. podtočkama (a), (b), (c), i (e), točkama 3.3.4. i 3.3.5., točkama 3.4. i 3.5., točkom 5. podtočkom (b), točkom 6., Prilogom XII. točkom 3.1. podtočkom (a), točkom 3.3. i točkom 6. One Komisiji odmah dostavljaju tekst tih mjera.

One primjenjuju te mjere od 20. travnja 2016.

Kada države članice donose ove mjere, te mjere prilikom njihove službene objave sadržavaju uputu na ovu Direktivu ili se uz njih navodi takva uputa. One također sadržavaju izjavu da se upućivanja u postojećim zakonima i drugim propisima na direktivu stavljenu izvan snage ovom Direktivom smatraju upućivanjima na ovu Direktivu. Države članice određuju načine tog upućivanja i oblik te izjave.

2.   Države članice dostavljaju Komisiji tekst glavnih odredaba nacionalnog prava koje donesu u području na koje se odnosi ova Direktiva.

Članak 46.

Preispitivanje

1.   Komisija do 19. travnja 2018. podnosi izvješće Europskom parlamentu i Vijeću o provedbi i funkcioniranju ove Direktive.

2.   Izvješće se temelji na savjetovanju s odgovarajućim zainteresiranim stranama.

3.   Uz izvješće se prema potrebi prilaže prijedlog za preispitivanje ove Direktive.

Članak 47.

Stavljanje izvan snage

Direktiva 95/16/EZ, kako je izmijenjena aktima navedenima u Prilogu XIII. dijelu A., stavlja se izvan snage s učinkom od 20. travnja 2016., ne dovodeći u pitanje obveze država članica u pogledu rokova za prenošenje u nacionalno pravo i datume početka primjene direktiva navedenih u Prilogu XIII. dijelu B.

Upućivanja na direktivu stavljenu izvan snage smatraju se upućivanjima na ovu Direktivu i čitaju se u skladu s korelacijskom tablicom iz Priloga XIV.

Članak 48.

Stupanje na snagu i primjena

Ova Direktiva stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Članak 1., članak 2. točke od 1. do 4., članci od 3. do 6., članci 15. i 16., članak 19. stavci od 1. do 4., članak 44., članak 45. stavak 2., članak 49. te Prilog I., Prilog II. dio A točke od (a) do (e) i od (g) do (j), Prilog II. dio B točke (a), (c), (d) i od (f) do (j), Prilog III., Prilog IV. dio A točka 1., točka 2. podtočke od (a) do (d), točka 3. podtočke (a) i (b), (e) (g) i (h), točka 4. podtočka (a) i točka 10., Prilog IV. dio B točka 1, točka 2. podtočke od (a) do (d), točka 3. podtočke (a), (b), (d), (f), (g), (i) i (j), točka 4. podtočke (a) i (b), točka 6. stavak 1., točka 11., Prilog V. točke od 1. do 3.1., točka 3.2. podtočka (a), točke od 3.3. do 4., Prilog VI. točke 1. i 2., točka 3.1. podtočke od (d) do (f), točka 3.2., točka 3.3. stavci od 1. do 3., točke od 3.4. do 4.2., točka 6., Prilog VII. točke 1. i 2., točka 3.1. podtočke (c) i (e), točka 3.2., točka 3.4., točka 4.1., točke od 4.3. do 6., Prilog VIII. točke 1. i 2., točka 3. podtočke (a), (b), (f), (g) i (i), točka 6., Prilog IX. točke 1. i 2., točke od 4. do 6., Prilog X. točke 1. i 2., točka 3.1. podtočke (b), (c) i (d), točke 3.2. i 3.3., točke 4. i 5., Prilog XI. točke 1. i 2., točka 3.1. podtočka (d), točka 3.2., točka 3.3.1., točka 4., točka 5. podtočke (a), (c) i (d), Prilog XII. točke 1. i 2., točka 3.1. podtočke (b), (c) i (d), točka 3.2., točka 3.4., točke 4. i 5. primjenjuju se od 19. travnja 2016.

Članak 49.

Adresati

Ova je Direktiva upućena državama članicama.

Sastavljeno u Strasbourgu 26. veljače 2014.

Za Europski parlament

Predsjednik

M. SCHULZ

Za Vijeće

Predsjednik

D. KOURKOULAS


(1)  SL C 181, 21.6.2012., str. 105.

(2)  Stajalište Europskog parlamenta od 5. veljače 2014. (još nije objavljeno u Službenom listu) i odluka Vijeća od 20. veljače 2014.

(3)  SL L 213, 7.9.1995., str. 1.

(4)  Vidjeti Prilog XIII. dio A.

(5)  SL L 218, 13.8.2008., str. 30.

(6)  SL L 218, 13.8.2008., str. 82.

(7)  SL L 134, 20.6.1995., str. 37.

(8)  SL L 316, 14.11.2012., str. 12.

(9)  Odobrena Odlukom Vijeća 2010/48/EZ od 26. studenoga 2009. o sklapanju Konvencije Ujedinjenih naroda o pravima osoba s invaliditetom od strane Europske zajednice (SL L 23, 27.1.2010., str. 35.).

(10)  SL L 55, 28.2.2011., str. 13.


PRILOG I.

BITNI ZDRAVSTVENI I SIGURNOSNI ZAHTJEVI

UVODNE NAPOMENE

1.

Obveze koje se odnose na bitne zdravstvene i sigurnosne zahtjeve primjenjuju se samo ako postoji odgovarajući rizik za dotično dizalo ili sigurnosnu komponentu za dizala kada se uporabljuju u uvjetima koje je predvidio ugraditelj ili proizvođač.

2.

Bitni zdravstveni i sigurnosni zahtjevi sadržani u ovoj Direktivi obvezujući su. Međutim, imajući u vidu trenutačno stanje tehnike, nije uvijek moguće zadovoljiti ciljeve koje oni propisuju. U takvim slučajevima dizala ili sigurnosne komponente za dizala moraju u najvišoj mogućoj mjeri biti projektirana i izrađena tako da se približe tim ciljevima.

3.

Proizvođač i ugraditelj dužni su procijeniti rizik kako bi odredili sve rizike koji se odnose na njihove proizvode. Moraju ih zatim projektirati i izrađivati uzimajući u obzir tu procjenu.

1.   Općenito

1.1.   Primjena Direktive 2006/42/EZ

Ako postoji relevantan rizik koji nije obuhvaćen ovim Prilogom, primjenjuju se bitni zdravstveni i sigurnosni zahtjevi iz Priloga I. Direktivi 2006/42/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (1). Bitni zdravstveni i sigurnosni zahtjevi iz Priloga I. točke 1.1.2. Direktive 2006/42/EZ primjenjuju se u svakom slučaju.

1.2.   Nosač

Nosač svakog dizala mora biti kabina. Kabina mora biti projektirana i izrađena tako da ima prostor i čvrstoću koja odgovara maksimalnom broju osoba i nazivnoj nosivosti dizala kako je to predvidio ugraditelj.

U slučaju dizala namijenjenih prijevozu osoba, kada to dimenzije dopuštaju, kabina mora biti projektirana i izrađena tako da njezine strukturne karakteristike ne remete i ne priječe pristup i korištenje osobama s invaliditetom i isto tako da omogući odgovarajuće prilagodbe kako bi se takvim osobama omogućila uporaba dizala.

1.3.   Nosivi i potporni elementi

Nosivi i/ili potporni elementi kabine, njezini dodaci i svi krajnji dijelovi moraju biti izabrani i projektirani tako da osiguravaju odgovarajuću razinu ukupne sigurnosti i da se time rizik od padanja kabine svede na minimum, uzimajući u obzir uvjete uporabe, uporabljene materijale i uvjete proizvodnje.

Ako se za nosive elemente kabine koriste užad i lanci, moraju postojati najmanje dvije zasebne užadi ili dva zasebna lanca, svaki sa svojim ovjesnim sistemom. Takva užad i lanci ne smiju imati užne spojnice ili stezaljke za uže, osim gdje je to potrebno, za pričvršćivanje i formiranje petlje.

1.4.   Kontrola nosivosti (uključujući i prekomjernu brzinu)

1.4.1.

Dizala moraju biti projektirana, izrađena i ugrađena tako da spriječe normalno pokretanje ako je premašena nazivna nosivost.

1.4.2.

Dizala moraju biti opremljena graničnikom brzine.

Ovi uvjeti ne odnose se na dizala u kojima je pogonski sustav projektiran tako da sprečava prekomjernu brzinu.

1.4.3.

Brza dizala moraju biti opremljena uređajima koji stalno kontroliraju i ograničavaju brzinu.

1.4.4.

Dizala s tarnim remenicama moraju biti projektirana tako da osiguraju stabilnost vučnih užadi na remenici.

1.5.   Pogonski mehanizmi

1.5.1.

Sva osobna dizala moraju imati svoje vlastite pogonske mehanizme. Ovaj uvjet ne odnosi se na dizala u kojima su protuutezi zamijenjeni drugom kabinom.

1.5.2.

Ugraditelj mora osigurati da pristup pogonskom mehanizmu dizala i napravama povezanim s dizalom nije dostupan, osim pri održavanju i u slučajevima opasnosti.

1.6.   Upravljanje

1.6.1.

Upravljački uređaji, namijenjeni uporabi osobama s invaliditetom koje nisu u pratnji drugih osoba, moraju biti odgovarajuće projektirani i smješteni.

1.6.2.

Funkcije upravljačkih uređaja moraju biti jasno naznačene.

1.6.3.

Pozivni krugovi skupine dizala mogu biti skupni ili međusobno povezani.

1.6.4.

Električna oprema mora biti ugrađena i spojena tako:

(a)

da ne može doći ni do kakve zamjene sa strujnim krugovima koji nemaju direktne veze s dizalom;

(b)

da se napajanje električnom energijom može isključiti pod opterećenjem;

(c)

da su pokreti dizala ovisni o električnim sigurnosnim uređajima u odvojenim električnim sigurnosnim krugovima;

(d)

da greške u električnoj instalaciji ne uzrokuju opasne situacije.

2.   Rizici za osobe izvan kabine dizala

2.1.

Dizalo mora biti projektirano i izrađeno tako da je vozno okno po kojem se kabina kreće nedostupno, osim za održavanje ili u slučaju opasnosti. Prije nego osoba uđe u vozno okno mora se onemogućiti normalna uporaba dizala.

2.2.

Dizalo mora biti projektirano i izrađeno tako da se spriječi opasnost od ozljeda kada je kabina u jednom od svojih krajnjih položaja.

Cilj se postiže pomoću sigurnosnog prostora ili zakloništa iza krajnjih položaja kabine.

Međutim, u posebnim slučajevima kada se državama članicama daje mogućnost prethodnog odobrenja, posebno u postojećim građevinama gdje je nemoguće ispuniti ovaj uvjet, mogu se dopustiti i drugi odgovarajući načini kako bi se izbjegla ova opasnost.

2.3.

Postaje na ulasku i izlasku iz kabine moraju biti opremljene vratima voznog okna odgovarajuće mehaničke otpornosti za predviđene uvjete uporabe.

Zabrava mora kod normalnog djelovanja sprečavati:

(a)

početno pokretanje kabine, bilo ono namjerno aktivirano ili ne, osim ako sva vrata voznog okna nisu zatvorena i zabravljena;

(b)

otvaranje vrata voznog okna dok se kabina još uvijek kreće i dok je izvan propisane zone pristajanja.

Međutim, dopuštaju se svi pokreti kod pristajanja s otvorenim vratima u posebno određenim zonama i pod uvjetom da se kontrolira brzina pristajanja.

3.   Rizici za osobe u kabini dizala

3.1.

Kabine dizala moraju biti potpuno ograđene zidovima po cijeloj dužini, uključujući odgovarajuće podove i stropove, osim ventilacijskih otvora, te moraju imati vrata po cijeloj dužini. Vrata moraju biti tako projektirana i ugrađena tako da se kabina ne može pokretati, osim kod pristajanja iz trećeg podstavka točke 2.3., osim ako vrata nisu zatvorena, te da dođe do zaustavljanja dizala ako su vrata otvorena.

Vrata kabine moraju ostati zatvorena i zabravljena ako se dizalo zaustavi između dvije razine gdje postoji opasnost padanja između kabine i okna dizala ili ako nema okna.

3.2.

U slučaju prekida električnog napajanja ili kvara na komponentama, dizalo mora imati uređaje koji sprečavaju slobodni pad kabine ili nekontrolirano kretanje kabine prema gore.

Uređaj koji sprečava slobodni pad kabine mora biti neovisan od nosivih elemenata kabine.

Ovaj uređaj mora zaustaviti kabinu dok je pod nazivnim opterećenjem i pri maksimalnoj brzini kako ju je predvidio ugraditelj. Svako zaustavljanje pod utjecajem ovog uređaja ne smije uzrokovati usporavanje štetno za osobe bez obzira na uvjete opterećenja.

3.3.

Odbojnici moraju biti ugrađeni između dna okna i poda kabine.

U ovom slučaju, sigurnosni prostor iz točke 2.2. mora se mjeriti s potpuno sabijenim odbojnicima.

Ovi uvjeti ne odnose se na dizala u kojima kabina ne može ući u sigurnosni prostor iz točke 2.2. ako je tako projektiran pogonski sustav.

3.4.

Dizala moraju biti projektirana i izrađena tako da sprečavaju pokretanje ako uređaj iz točke 3.2. nije u radnom položaju.

4.   Ostali rizici

4.1.

Vrata voznog okna i vrata kabine ili oboja vrata zajedno, ako su pokretana motorom, moraju biti opremljena napravom koja sprečava rizik od ozljeda dok su u pokretu.

4.2.

Vrata voznog okna, ako su dio zaštite građevine od požara, uključujući ona sa staklenim dijelovima, moraju biti primjereno otporna na požar u smislu svoje cjelovitosti i svojih svojstava koja se tiču izolacije (zadržavanje plamena) i prijenosa topline (toplinska zračenja).

4.3.

Protuutezi moraju biti ugrađeni tako da se izbjegne rizik sudara s kabinom ili padanja na kabinu.

4.4.

Dizala moraju imati opremu koja omogućuje da se ljudi koji se nalaze u kabini za vrijeme zastoja dizala oslobode i evakuiraju.

4.5.

Kabina mora biti opremljena dvosmjernim uređajem za komunikaciju koji omogućava stalni kontakt sa spasilačkom službom.

4.6.

Dizala moraju biti projektirana i izrađena tako da u slučaju da temperatura u stroju dizala premaši maksimalnu temperaturu koju je predvidio ugraditelj, dizalo može završiti vožnje koje su u tijeku, ali i odbiti prihvaćanje nove naredbe.

4.7.

Kabina mora biti projektirana i izrađena tako da je osigurana dovoljna ventilacija za osobe u kabini, čak i u slučaju dužeg zastoja.

4.8.

Kabina treba biti odgovarajuće osvijetljena kada se dizalo koristi ili kad su vrata otvorena, a mora postojati i osvjetljenje u slučaju opasnosti.

4.9.

Uređaji za komunikaciju iz točke 4.5. i osvjetljenje u slučaju opasnosti iz točke 4.8. moraju biti projektirani i konstruirani tako da funkcioniraju i bez normalnog električnog napajanja. Njihovo djelovanje mora trajati dovoljno dugo da omogući normalan tijek spasilačkog postupka.

4.10.

Upravljački strujni krugovi dizala, koji se mogu koristiti i za vrijeme požara, moraju biti projektirani i izrađeni tako da mogu spriječiti dizalo da se zaustavi na određenim razinama, tako da se omogući spasilačkim službama prioritetno upravljanje dizalom.

5.   Označivanje

5.1.

Pored minimalnih uvjeta koje trebaju ispunjavati strojevi sukladno uvjetu iz Priloga I. točke 1.7.3. Direktive 2006/42/EZ, svaka kabina mora imati lako vidljivu natpisnu ploču koja jasno pokazuje nazivnu nosivost u kilogramima i maksimalan broj putnika koje dizalo može nositi.

5.2.

Ako je dizalo projektirano tako da osobe zbog zastoja mogu izaći bez pomoći izvana, upute za to moraju biti jasne i vidljive u kabini.

6.   Upute

6.1.

Sigurnosne komponente za dizala iz Priloga III. moraju biti popraćene uputama tako da se učinkovito i bez opasnosti može provoditi sljedeće:

(a)

sastavljanje;

(b)

povezivanje;

(c)

podešavanje;

(d)

održavanje.

6.2.

Svako dizalo mora biti popraćeno uputama. Te upute za uporabu sadržavaju barem sljedeće dokumente:

(a)

upute koje sadrže nacrte i dijagrame potrebne kod normalne uporabe i kod održavanja, inspekcije, popravaka, redovnih pregleda i postupaka spašavanja navedenih u točki 4.4.;

(b)

knjigu održavanja dizala u koju se upisuju podaci o popravcima i, prema potrebi, redovnim pregledima.


(1)  SL L 157, 9.6.2006., str. 24.


PRILOG II.

A.   SADRŽAJ EU IZJAVE O SUKLADNOSTI ZA SIGURNOSNE KOMPONENTE ZA DIZALA

EU izjava o sukladnosti za sigurnosne komponente za dizala sadrži sljedeće podatke:

(a)

poslovno ime i adresu proizvođača;

(b)

prema potrebi, poslovno ime i adresu ovlaštenog zastupnika;

(c)

opis sigurnosne komponente za dizala, pojedinosti o tipu ili seriji i serijski broj (ako postoji); Može uključivati sliku, ako je to potrebno za identifikaciju sigurnosne komponente za dizala;

(d)

sigurnosne funkcije sigurnosne komponente za dizala, ako to nije očito iz opisa;

(e)

godinu proizvodnje sigurnosne komponente za dizala;

(f)

sve odredbe kojima sigurnosna komponenta za dizala zadovoljava;

(g)

izjavu da je sigurnosna komponenta za dizala u skladu s mjerodavnim zakonodavstvom Unije o usklađivanju;

(h)

kad je to primjereno, upućivanja na primijenjene norme;

(i)

kad je to primjereno, ime, adresu i identifikacijski broj prijavljenog tijela koje je provelo EU ispitivanje tipa sigurnosnih komponenti za dizala utvrđeno u Prilogu IV. dijelu A i Prilogu VI. i upućivanje na potvrdu o EU ispitivanju tipa koju je izdalo dotično prijavljeno tijelo;

(j)

kad je to primjereno, naziv, adresu i identifikacijski broj prijavljenog tijela koje je provelo postupak ocjenjivanja sukladnosti s tipom uz nasumične provjere za sigurnosne komponente za dizala utvrđen u Prilogu IX.;

(k)

kad je to primjereno, naziv, adresu i identifikacijski broj tijela prijavljenog tijela koje je odobrilo sustav kvalitete koji je proizvođač primijenio u skladu s postupkom ocjenjivanja sukladnosti utvrđenim u Prilogu VI. ili VII.;

(l)

ime i funkciju osobe opunomoćene potpisati izjavu u ime proizvođača ili njegova ovlaštenog zastupnika;

(m)

mjesto i dan potpisa;

(n)

potpis.

B.   SADRŽAJ EU IZJAVE O SUKLADNOSTI ZA DIZALA

EU izjava o sukladnosti za dizala sastavlja se na istom jeziku kao upute iz Priloga 1. točke 6.2. i sadrži sljedeće podatke:

(a)

poslovno ime i adresu ugraditelja;

(b)

kad je to primjereno, poslovno ime i adresu ovlaštenog zastupnika;

(c)

opis dizala, pojedinosti o tipu ili seriji, serijski broj i adresu na kojoj je dizalo ugrađeno;

(d)

godinu ugradnje dizala;

(e)

sve odredbe kojima dizalo zadovoljava;

(f)

izjavu da je sigurnosna komponenta za dizala u skladu s mjerodavnim zakonodavstvom Unije o usklađivanju;

(g)

kad je to primjereno, upućivanja na primijenjene norme;

(h)

kad je to primjereno, ime, adresu i identifikacijski broj prijavljenog tijela koje je provelo EU ispitivanje tipa dizala utvrđeno u Prilogu IV. dijelu B i upućivanje na potvrdu o EU ispitivanju tipa koju je izdalo dotično prijavljeno tijelo;

(i)

kad je to primjereno, naziv, adresu i identifikacijski broj prijavljenog tijela koje je provelo postupak pojedinačne provjere za dizala utvrđen u Prilogu VIII.;

(j)

kad je to primjereno, naziv, adresu i identifikacijski broj prijavljenog tijela koje je provelo završnu provjeru za dizala utvrđenu u Prilogu V.;

(k)

kad je to primjereno, naziv, adresu i identifikacijski broj prijavljenog tijela koje je odobrilo sustav osiguranja kvalitete koji je ugraditelj primijenio u skladu s postupkom ocjenjivanja sukladnosti utvrđenim u Prilogu X., XI. ili XII.;

(l)

ime i funkciju osobe opunomoćene za potpisivanje izjave u ime ugraditelja ili njegova ovlaštenog zastupnika;

(m)

mjesto i dan potpisa;

(n)

potpis.


PRILOG III.

POPIS SIGURNOSNIH KOMPONENTI ZA DIZALA

1.

Uređaji za zabravljivanje vrata voznog okna.

2.

Uređaji za sprečavanje padova (zahvatni uređaji) iz Priloga I. točke 3.2. koji sprečavaju padanje kabine ili nekontrolirano kretanje.

3.

Uređaji za prekoračenje brzine (graničnici brzine).

4.

(a)

Odbojnici koji akumuliraju kinetičku energiju:

i.

bez prigušenja; ili

ii.

s povratnim prigušenjem.

(b)

Odbojnici koji raspršuju energiju.

5.

Sigurnosni uređaji ugrađeni u dizalice hidrauličkih strujnih krugova kada se koriste kao uređaji za sprečavanje padova.

6.

Električni sigurnosni uređaji u obliku sigurnosnih sklopki koje sadrže elektroničke komponente.


PRILOG IV.

EU ISPITIVANJE TIPA ZA DIZALA I SIGURNOSNE KOMPONENTE ZA DIZALA

(modul B)

A.   EU ispitivanje tipa sigurnosnih komponenti za dizala

1.

EU ispitivanje tipa dio je postupka ocjenjivanja sukladnosti pri kojem prijavljeno tijelo pregledava tehničko rješenje sigurnosne komponente za dizala i utvrđuje i potvrđuje da tehničko rješenje sigurnosne komponente za dizala zadovoljava primjenjive bitne zdravstvene i sigurnosne zahtjeve iz Priloga I. i da će omogućiti dizalu, na koje je pravilno ugrađena, da ispuni te uvjete.

2.

Zahtjev za EU ispitivanje tipa proizvođač ili njegov ovlašteni zastupnik podnosi jednom prijavljenom tijelu po svojem izboru.

Zahtjev mora sadržavati:

(a)

naziv i adresu proizvođača te naziv i adresu ovlaštenog zastupnika ako je on podnio zahtjev, te mjesto proizvodnje sigurnosnih komponenti za dizala;

(b)

pisanu izjavu kojom izjavljuje da isti zahtjev nije podnesen ni jednom drugom prijavljenom tijelu;

(c)

tehničku dokumentaciju;

(d)

reprezentativni uzorak sigurnosne komponente za dizala ili pojedinosti o mjestu na kojem se može pregledati. Prijavljeno tijelo može zahtijevati i druge uzorke ako su oni potrebni za provođenje programa ispitivanja;

(e)

dokaze o primjerenosti tehničkog rješenja. U tim dokazima navode se svi korišteni dokumenti, uključujući druge relevantne tehničke specifikacije, posebno ako relevantne usklađene norme nisu u potpunosti primijenjene. Ti dokazi prema potrebi uključuju rezultate ispitivanja koja su provedena u skladu s drugim relevantnim tehničkim specifikacijama u odgovarajućem laboratoriju proizvođača ili nekom drugom laboratoriju koji provodi ispitivanja u njegovo ime i pod njegovom odgovornošću.

3.

Tehnička dokumentacija omogućuje ocjenjivanje sukladnosti sigurnosne komponente za dizala s zahtjevima iz točke 1. i uključuje odgovarajuću analizu i procjenu rizika. Tehničkom dokumentacijom određuju se primjenjivi zahtjevi i ona obuhvaća, koliko je to potrebno za ocjenjivanje, rješenje, proizvodnju i rad sigurnosne komponente za dizala.

Tehnička dokumentacija sadržava, prema potrebi, sljedeće elemente:

(a)

opis sigurnosne komponente za dizala, uključujući njezino područje primjene (naročito moguća ograničenja brzine, opterećenja i snage) i uvjete (naročito eksplozivnu okolinu izloženost elementima);

(b)

konstrukciju i tehničke crteže te dijagrame proizvoda;

(c)

objašnjenja potrebna za razumijevanje tih crteža i dijagrama i rad sigurnosnih komponenti za dizala;

(d)

popis u cijelosti ili djelomično primijenjenih usklađenih normi upućivanja na koje su bila objavljena u Službenom listu Europske unije te opise rješenja usvojenih kako sigurnosna komponenta za dizala mogla biti sukladna s uvjetima iz točke 1. uključujući i popis drugih odgovarajućih primijenjenih tehničkih specifikacija, u slučaju kad te usklađene norme nisu bile primijenjene. U slučaju djelomično primijenjenih usklađenih normi, u tehničkoj dokumentaciji navode se dijelovi koji su bili primijenjeni;

(e)

rezultate izračuna tehničkog rješenja koje radi ili daje napraviti proizvođač;

(f)

izvješća o ispitivanjima;

(g)

primjerak uputa za sigurnosne komponente za dizala;

(h)

mjere koje se poduzimaju u fazi proizvodnje kako bi se osiguralo da su serijski proizvedene sigurnosne komponente za dizala u skladu s pregledanom sigurnosnom komponentom.

4.

Prijavljeno tijelo:

(a)

pregledava tehničku dokumentaciju i dokaze kako bi se ocijenila primjerenost tehničkog rješenja sigurnosne komponente za dizala:

(b)

s podnositeljem zahtjeva dogovara mjesto gdje će se izvesti pregledi i ispitivanja;

(c)

provjerava jesu li uzorci proizvedeni u skladu s tehničkom dokumentacijom, identificira elemente oblikovane u skladu s primjenjivim odredbama relevantnih usklađenih normi, kao i one elemente koji su oblikovani u skladu s drugim odgovarajućim tehničkim specifikacijama;

(d)

provodi ili daje provesti odgovarajuća preglede i ispitivanja kako bi provjerilo jesu li, ako je proizvođač odlučio primijeniti specifikacije relevantnih usklađenih normi, one propisno primijenjene;

(e)

provodi ili daje provesti odgovarajuća ispitivanja i testiranja kako bi provjerilo je li, u slučaju kada se specifikacije iz relevantnih usklađenih normi nisu primijenile, rješenja koja je usvojio proizvođač i kojima se primjenjuju druge relevantne tehničke specifikacije omogućuju sigurnosnim komponentama za dizala da budu sukladne uvjetima iz točke 1.

Prijavljeno tijelo sastavlja izvješće o ocjenjivanju u kojem su zabilježena provedeni pregledi, provjere i ispitivanja te njihovi rezultati. Ne dovodeći u pitanje obveze prema tijelima koja provode prijavljivanje, prijavljeno tijelo objavljuje sadržaj tog izvještaja, u cijelosti ili djelomično, samo u suglasnosti s proizvođačem.

5.

Ako tip sigurnosne komponente za dizala ispunjava uvjete iz točke 1., prijavljeno tijelo izdaje potvrdu o EU ispitivanju tipa proizvođaču. Navedena potvrda sadržava naziv i adresu proizvođača, zaključke EU ispitivanju tipa, sve uvjete valjanosti potvrde i pojedinosti potrebne za prepoznavanje odobrenog tipa.

Potvrda o EU ispitivanju tipa može imati jedan ili više priloga.

Potvrda o EU ispitivanju tipa i njezini prilozi sadrže sve relevantne informacije za ocjenjivanje sukladnosti proizvedenih sigurnosnih komponenti za dizala s pregledanim tipom te za nadzor tijekom korištenja.

Ako tip sigurnosne komponente za dizala ne ispunjava uvjete iz točke 1., prijavljeno tijelo ne izdaje potvrdu o EU ispitivanju tipa te o tome obavješćuje podnositelja zahtijeva i detaljno navodi razloge odbijanja.

Prijavljeno tijelo zadržava primjerak potvrde o EU ispitivanju tipa, njezine priloge i dodatke kao i tehničku dokumentaciju i izvješće o ocjenjivanju, tijekom razdoblja od 15 godina od datuma izdavanja te potvrde.

6.

Prijavljeno tijelo upoznato je sa svim promjenama općepoznatih postignuća koje ukazuju na to da odobreni tip možda više ne ispunjava uvjete iz točke 1. te odlučuje iziskuju li takve promjene daljnju istragu. Prijavljeno tijelo u tom slučaju o tome obavješćuje proizvođača.

7.

Proizvođač obavješćuje prijavljeno tijelo koje posjeduje tehničku dokumentaciju o potvrdi o EU ispitivanju tipa o svakoj izmjeni odobrenog tipa koja može utjecati na sukladnost sigurnosne komponente za dizala s uvjetima iz točke 1. ili uvjetima valjanosti potvrde o EU ispitivanju tipa.

Prijavljeno tijelo ispituje promjenu i obavješćuje podnositelja zahtjeva ostaje li potvrda o EU ispitivanju tipa ili su potrebna dodatni pregledi, provjere ili ispitivanja. Prema potrebi prijavljeno tijelo izdaje dodatak izvornoj potvrdi o EU ispitivanju tipa ili traži da se podnese novi zahtjev za EU ispitivanje tipa.

8.

Svako prijavljeno tijelo obavješćuje svoje tijelo koje provodi prijavljivanje o potvrdama o EU ispitivanju tipa i svim dodacima koje je ono izdalo ili povuklo te povremeno ili na zahtjev tom tijelu na raspolaganje stavlja popis odbijenih, suspendiranih ili na drugi način ograničenih potvrda i svih njihovih dodataka.

Svako prijavljeno tijelo obavješćuje druga prijavljena tijela u potvrdi o EU ispitivanju tipa i svim njezinim dodacima koje je ono odbilo, povuklo, suspendiralo ili na neki drugi način ograničilo te ih na zahtjev obavješćuje o takvim izdanim potvrdama i/ili njihovim dodacima.

9.

Komisija, države članice i druga prijavljena tijela mogu na zahtjev dobiti primjerak potvrda o EU ispitivanju tipa i/ili njihovih dodataka. Komisija i države članice mogu na zahtjev dobiti primjerak tehničke dokumentacije i izvješća o pregledima, provjerama i ispitivanjima koje je obavilo prijavljeno tijelo.

10.

Proizvođač uz tehničku dokumentaciju čuva primjerak potvrde o EU ispitivanju tipa, njezine priloge i dodatke, na raspolaganju nacionalnim tijelima 10 godina nakon što je sigurnosna komponenta za dizala stavljena na tržište.

11.

Ovlašteni zastupnik

Ovlašteni zastupnik proizvođača može podnijeti zahtjev iz točke 2. i ispuniti obveze iz točaka 7. i 10. ako su navedene u ovlaštenju.

B.   EU ispitivanje tipa za dizala

1.

EU ispitivanje tipa dio je postupka ocjenjivanja sukladnosti pri kojem prijavljeno tijelo pregledava tehničko rješenje uzorka dizala ili dizala za koje ne postoji odredba o proširenju ili izmjeni i utvrđuje i potvrđuje da tehničko rješenje uzorka dizala ili dizala zadovoljava primjenjive bitne zdravstvene i sigurnosne uvjete utvrđene u Prilogu I.

EU ispitivanje tipa dizala uključuje pregled reprezentativnog uzorka cjelovitog dizala.

2.

Zahtjev za EU ispitivanje tipa ugraditelj ili njegov ovlašteni zastupnik podnosi jednom prijavljenom tijelu po svojem izboru.

Zahtjev mora sadržavati:

(a)

naziv i adresu ugraditelja; kao i ime i adresu ovlaštenog zastupnika ako on podnosi zahtjev;

(b)

pisanu izjavu kojom izjavljuje da isti zahtjev nije podnesen ni jednom drugom prijavljenom tijelu;

(c)

tehničku dokumentaciju;

(d)

obavijesti o mjestu na kojem se uzorak dizala može pregledati. Uzorak dizala koji se daje na pregled uključuje završnu verziju dijelova i mora raditi barem na tri razine (najvišoj, srednjoj i najnižoj);

(e)

dokaze o primjerenosti tehničkog rješenja. U tim dokazima navode se svi korišteni dokumenti, uključujući druge relevantne tehničke specifikacije, posebno ako relevantne usklađene norme nisu u potpunosti primijenjene. Ti dokazi prema potrebi uključuju rezultate ispitivanja koja su provedena u skladu s drugim relevantnim tehničkim specifikacijama u odgovarajućem laboratoriju ugraditelja ili nekom drugom laboratoriju koji provodi ispitivanja u njegovo ime i pod njegovom odgovornošću.

3.

Tehnička dokumentacija omogućuje ocjenjivanje sukladnosti dizala s primjenjivim bitnim zdravstvenim i sigurnosnim zahtjevima utvrđenima u Prilogu I.

Tehnička dokumentacija sadržava, prema potrebi, sljedeće elemente:

(a)

opis uzorka dizala u kojem se jasno navode sve dopuštena odstupanja uzorka dizala.

(b)

konstrukciju i tehničke crteže te dijagrame proizvoda;

(c)

opise i objašnjenja potrebne za razumijevanje tih crteža i dijagrama te rada dizala;

(d)

popis bitnih zdravstvenih i sigurnosnih zahtjeva koji su uzeti u obzir;

(e)

popis u cijelosti ili djelomično primijenjenih usklađenih normi upućivanja na koje su bila objavljena u Službenom listu Europske unije, te opise rješenja usvojenih kako bi se udovoljilo osnovnim sigurnosnim zahtjevima ove Direktive uključujući i popis drugih odgovarajućih primijenjenih tehničkih specifikacija, u slučaju kad te usklađene norme nisu bile primijenjene. U slučaju djelomično primijenjenih usklađenih normi, u tehničkoj dokumentaciji navode se dijelovi koji su bili primijenjeni;

(f)

primjerak EU izjava o sukladnosti sigurnosnih komponenti za dizala ugrađenih u dizalo;

(g)

rezultate izračuna tehničkog rješenja koje radi ili daje napraviti ugraditelj;

(h)

izvješća o ispitivanjima;

(i)

primjerak uputa iz Priloga I. točke 6.2.;

(j)

mjere koje se poduzimaju u fazi ugradnje kako bi se osiguralo da su serijski proizvedena dizala usklađena s bitnim zdravstvenim i sigurnosnim zahtjevima utvrđenima u Prilogu I.

4.

Prijavljeno tijelo:

(a)

pregledava tehničku dokumentaciju i dokaze kako bi ocijenilo primjerenost tehničkog rješenja uzorka dizala ili dizala za koje ne postoji odredba o proširenju ili izmjeni;

(b)

s ugraditeljem dogovara mjesto gdje će se provoditi pregledi i ispitivanja;

(c)

pregledava uzorak dizala kako bi provjerilo je li proizvedeno u skladu s tehničkom dokumentacijom i utvrđuje elemente koji su dizajnirani u skladu s primjenjivim odredbama relevantnih usklađenih normi te elemente koji su dizajnirani u skladu s drugim relevantnim tehničkim specifikacijama;

(d)

provodi ili daje provesti odgovarajuće preglede i ispitivanja kako bi provjerilo jesu li specifikacije relevantnih usklađenih normi, ako ih je ugraditelj odlučio primijeniti, pravilno primijenjene;

(e)

provodi ili daje provesti odgovarajuće preglede i ispitivanja kako bi provjerilo, u slučaju kada se specifikacije iz relevantnih usklađenih normi nisu primijenile, jesu li rješenja koja je usvojio ugraditelj i kojima se primjenjuju druge relevantne tehničke specifikacije, u skladu s odgovarajućim bitnim zdravstvenim i sigurnosnim zahtjevima ove Direktive;

5.

Prijavljeno tijelo sastavlja izvješće o ocjenjivanju u kojem su zabilježena provedeni pregledi, provjere i ispitivanja te njihovi rezultati. Ne dovodeći u pitanje obveze prema nadležnim središnjim tijelima državne uprave, prijavljeno tijelo objavljuje sadržaj tog izvješća, u cijelosti ili djelomično, samo u suglasnosti s ugraditeljem.

6.

Ako tip ispunjava bitne zdravstvene i sigurnosne zahtjeve utvrđene u Prilogu I. koji se primjenjuju na dotično dizalo, prijavljeno tijelo ugraditelju izdaje potvrdu o EU ispitivanju tipa. Navedena potvrda sadržava naziv i adresu ugraditelja, zaključke EU ispitivanja tipa, sve uvjete valjanosti potvrde i pojedinosti potrebne za prepoznavanje odobrenog tipa.

Potvrda o EU ispitivanju tipa može imati jedan ili više priloga.

Potvrda o EU ispitivanju tipa i njezini prilozi sadrže sve podatke koji su potrebni za ocjenjivanje sukladnosti dizala s odobrenim tipom tijekom završne provjere.

Ako tip ne ispunjava bitne zdravstvene i sigurnosne zahtjeve utvrđene u Prilogu I., prijavljeno tijelo odbija izdati potvrdu o EU ispitivanju tipa i o tome obavješćuje ugraditelja, detaljno navodeći razloge odbijanja.

Prijavljeno tijelo čuva primjerak potvrde o EU ispitivanju tipa, njezine priloge i dodatke kao i tehničku dokumentaciju i izvješće o ocjenjivanju, tijekom razdoblja od 15 godina od datuma izdavanja te potvrde.

7.

Prijavljeno tijelo upoznato je sa svim promjenama općepoznatih postignuća koje ukazuju na mogućnost da odobreni tip više ne ispunjava bitne zdravstvene i sigurnosne zahtjeve utvrđene u Prilogu I. te odlučuje zahtijevaju li takve promjene daljnju istragu. U tom slučaju prijavljeno tijelo obavješćuje ugraditelja.

8.

Ugraditelj obavješćuje prijavljeno tijelo o svim promjenama odobrenog tipa, uključujući i o razlikama koje nisu posebno navedene u izvornoj tehničkoj dokumentaciji, a koje mogu utjecati na usklađenost dizala s bitnim zdravstvenim i sigurnosnim zahtjevima utvrđenima u Prilogu I. ili s uvjetima valjanosti potvrde o EU ispitivanju tipa.

Prijavljeno tijelo preispituje promjenu i obavješćuje ugraditelja o tomu ostaje li potvrda o EU ispitivanju tipa valjana ili su potrebna dodatni pregledi, provjere ili ispitivanja. Prema potrebi prijavljeno tijelo izdaje dodatak izvornoj potvrdi o EU ispitivanju tipa ili traži podnošenje novog zahtjeva za EU ispitivanje tipa.

9.

Svako prijavljeno tijelo obavješćuje svoje tijelo koje provodi prijavljivanje o potvrdama o EU ispitivanju tipa i svim dodacima koje je ono izdalo ili povuklo te povremeno ili na zahtjev tom tijelu na raspolaganje stavlja popis odbijenih, suspendiranih ili na drugi način ograničenih potvrda i svih njihovih dodataka.

Svako prijavljeno tijelo obavješćuje druga prijavljena tijela u potvrdama o EU ispitivanju tipa i/ili svim njihovim dodacima koje je ono odbilo, povuklo, suspendiralo ili na neki drugi način ograničilo te ih na zahtjev obavješćuje o izdanim potvrdama i/ili njihovim dodacima

10.

Komisija, države članice i druga prijavljena tijela mogu na zahtjev dobiti primjerak potvrda o EU ispitivanju tipa i/ili njihovih dodataka. Komisija i države članice mogu na zahtjev dobiti primjerak tehničke dokumentacije i izvješća o pregledima, provjerama i ispitivanjima koje je obavilo prijavljeno tijelo.

11.

Ugraditelj uz tehničku dokumentaciju čuva primjerak potvrde o EU ispitivanju tipa, uključujući njezine priloge i dodatke, na raspolaganju nacionalnim tijelima 10 godina nakon što je dizalo stavljeno na tržište.

12.

Ovlašteni zastupnik

Ovlašteni zastupnik ugraditelja može podnijeti zahtjev iz točke 2. i ispuniti obveze iz točaka 8. i 11. ako su navedene u ovlaštenju.


PRILOG V.

ZAVRŠNA PROVJERA ZA DIZALA

1.   Završna provjera dio je postupka ocjenjivanja sukladnosti pri kojemu prijavljeno tijelo utvrđuje i potvrđuje da dizalo s potvrdom o EU ispitivanju tipa ili koje je dizajnirano i proizvedeno u skladu s odobrenim sustavom kvalitete zadovoljava bitne zdravstvene i sigurnosne zahtjeve utvrđene u Prilogu I.

2.   Obveze ugraditelja

Ugraditelj poduzima sve potrebne mjere kako bi osigurao da je dizalo koje se ugrađuje u skladu s primjenjivim bitnim zdravstvenim i sigurnosnim zahtjevima utvrđenima u Prilogu I. i s jednim od sljedećeg:

(a)

odobrenim tipom opisanim u potvrdi o EU ispitivanju tipa;

(b)

dizalom koje je dizajnirano i proizvedeno u skladu sa sustavom kvalitete na temelju Priloga XI. i s potvrdom o EU ispitivanju dizajna ako dizajn nije potpuno usuglašen s usklađenim normama.

3.   Završna provjera

Prijavljeno tijelo koje odabere ugraditelj obavlja završnu provjeru dizala koje se stavlja na tržište kako bi provjerilo usklađenost dizala s primjenjivim bitnim zdravstvenim i sigurnosnim zahtjevima utvrđenima u Prilogu I.

3.1.

Ugraditelj podnosi zahtjev za završnu provjeru jednom prijavljenom tijelu po svojem izboru i prijavljenom tijelu pruža sljedeće dokumente:

(a)

nacrt cijelog dizala;

(b)

nacrte i dijagrame potrebni za završnu provjeru, posebno sheme upravljačkih krugova;

(c)

primjerak uputa iz Priloga I. točke 6.2.;

(d)

pisanu izjavu kojom izjavljuje da isti zahtjev nije podnesen niti jednom drugom prijavljenom tijelu.

Prijavljeno tijelo ne smije zahtijevati detaljne nacrte ili opširne podatke koji nisu potrebni za provjeru sukladnosti dizala.

Primjereni pregledi i ispitivanja predviđeni relevantnim usklađenim normama ili istovjetna ispitivanja obavljaju se radi provjere usklađenosti dizala s primjenjivim zdravstvenim i sigurnosnim uvjetima utvrđenima u Prilogu I.

3.2.

Pregledi uključuju barem jedno od sljedećeg:

(a)

pregled dokumenata navedenih u točki 3.1. radi provjere usklađenosti dizala s odobrenim tipom opisanim u potvrdi o EU ispitivanju tipa prema Prilogu IV. dijelu B;

(b)

pregled dokumenata iz točke 3.1. radi provjeravanja usklađenosti dizala s dizalom koje je dizajnirano i proizvedeno u skladu s odobrenim sustavom kvalitete prema Prilogu XI. i ako dizajn nije potpuno usuglašen s usklađenim normama, s potvrdom o EU ispitivanju dizajna.

3.3.

Ispitivanja dizala uključuju barem sljedeće:

(a)

rad dizala, kako praznog dizala tako i s maksimalnim opterećenjem, kako bi se osigurala pravilna ugradnja i rad sigurnosnih uređaja (krajnje sklopke, zabrave itd.);

(b)

rad dizala s maksimalnim opterećenjem i rad praznog dizala kako bi se osigurao pravilan rad sigurnosnih uređaja u slučaju nestanka napajanja;

(c)

statičko ispitivanje s opterećenjem jednakim 1,25 nazivne nosivosti.

Nazivna nosivost je navedena u Prilogu I. točki 5.

Nakon tih ispitivanja, prijavljeno tijelo provjerava da nije došlo do iskrivljenja ili kvara koji bi mogli ugroziti uporabu dizala.

4.   Ako dizalo zadovoljava bitne zdravstvene i sigurnosne zahtjeve Direktive utvrđene u Prilogu I., prijavljeno tijelo stavlja ili daje staviti svoj identifikacijski broj pored oznake sukladnosti u skladu s člancima 18. i 19. i izdaje potvrdu o završnoj provjeri u kojoj se navode provedeni pregledi i ispitivanja.

Prijavljeno tijelo u knjižicu održavanja dizala upisuje odgovarajuće podatke navedene u Prilogu I. točki 6.2.

Ako prijavljeno tijelo odbije izdati potvrdu o završnoj provjeri, iznosi detaljne razloge odbijanja i navodi potrebne korektivne mjere koje se trebaju poduzeti. Ako ugraditelj ponovno podnese zahtjev za završnu provjeru, mora zahtjev podnijeti istom prijavljenom tijelu.

5.   Oznaka CE i EU izjava o sukladnosti

5.1.

Ugraditelj stavlja oznaku CE u kabinu svakog dizala koje zadovoljava bitne zdravstvene i sigurnosne zahtjeve iz ove Direktive te, pod odgovornošću prijavljenog tijela iz točke 3.1., identifikacijski broj tog tijela uz oznaku CE u kabini svakog dizala.

5.2.

Ugraditelj sastavlja pisanu EU izjavu o sukladnosti za svako dizalo i čuva primjerak EU izjave o sukladnosti i potvrde o završnoj provjeri na raspolaganju nacionalnim tijelima 10 godina nakon stavljanja dizala na tržište. Primjerak EU izjave o sukladnosti na zahtjev se stavlja na raspolaganje relevantnim tijelima.

6.   Komisija i države članice na zahtjev mogu dobiti primjerak potvrde o završnoj provjeri.

7.   Ovlašteni zastupnik

Obveze ugraditelja navedene u točkama 3.1. i 5. može u njegovo ime i na njegovu odgovornost ispuniti njegov ovlašteni zastupnik ako su navedene u ovlaštenju.


PRILOG VI.

SUKLADNOST S TIPOM NA TEMELJU OSIGURANJA KVALITETE PROIZVODA ZA SIGURNOSNE KOMPONENTE ZA DIZALA

(modul E)

1.   Sukladnost s tipom na temelju osiguranje kvalitete proizvoda za sigurnosne komponente za dizala dio je postupka ocjenjivanja sukladnosti pri kojemu prijavljeno tijelo ocjenjuje sustav kvalitete proizvođača kako bi osiguralo da su sigurnosne komponente za dizala proizvedene i praćene u skladu s tipom opisanim u potvrdi o EU ispitivanju tipa, da zadovoljavaju primjenjive zahtjeve utvrđene u Prilogu I. te da će dizalu u koje su propisno ugrađene omogućiti ispunjavanje ovih uvjeta.

2.   Obveze proizvođača

Proizvođač provodi odobreni sustav kvalitete proizvoda za završnu provjeru i ispitivanje sigurnosnih komponenti za dizala kao što je utvrđeno točkom 3. te se nad njim provodi nadzor kako je navedeno u točki 4.

3.   Sustav kvalitete

3.1.

Proizvođač podnosi zahtjev za ocjenjivanje svojeg sustava kvalitete za dotične sigurnosne komponente za dizala jednom prijavljenom tijelu po svojem izboru.

Zahtjev mora sadržavati:

(a)

naziv i adresu proizvođača te naziv i adresu ovlaštenog zastupnika ako je on podnio zahtjev;

(b)

pisanu izjavu kojom izjavljuje da isti zahtjev nije podnesen ni jednom drugom prijavljenom tijelu;

(c)

adresu radnih prostora u kojima se obavlja završna provjera i ispitivanje sigurnosnih komponenti za dizala;

(d)

sve relevantne podatke o sigurnosnim komponentama za dizala koje će se proizvesti;

(e)

dokumentaciju o sustavu kvalitete;

(f)

tehničku dokumentaciju o odobrenim sigurnosnim komponentama za dizala i primjerak potvrde o EU ispitivanju tipa.

3.2.

U sklopu sustava kvalitete, svaka se sigurnosna komponenta za dizala provjerava i provode se prikladna ispitivanja kao što je utvrđeno relevantnim usklađenim normama ili istovjetna ispitivanja kako bi se osigurala njezina sukladnost s uvjetima utvrđenima točkom 1. Svi elementi, zahtjevi i mjere prihvaćene od proizvođača dokumentiraju se sustavno i pravilno u obliku pisanih načela, postupka i uputa. Ta dokumentacija o sustavu kvalitete mora omogućiti jednoznačno tumačenje programa i planova kvalitete, priručnika za kvalitetu i zapisa o kvaliteti.

Posebno sadržava odgovarajući opis:

(a)

ciljeva kvalitete;

(b)

organizacijske strukture, odgovornosti i ovlasti uprave u odnosu na kvalitetu proizvoda;

(c)

pregleda i ispitivanja koji se provode nakon proizvodnje;

(d)

načina praćenja učinkovitog funkcioniranja sustava kvalitete; i

(e)

zapisa o kvaliteti, kao što su izvješća o provjeri, podaci o ispitivanju i kalibraciji, izvješća o stručnoj osposobljenosti zaposlenika itd.

3.3.

Prijavljeno tijelo procjenjuje sustav kvalitete kako bi utvrdilo udovoljava li zahtjevima iz točke 3.2. Ono pretpostavlja sukladnost s tim zahtjevima u odnosu na elemente sustava kvalitete koji su u skladu s odgovarajućim specifikacijama relevantne usklađene norme.

Uz iskustvo sa sustavima upravljanja kvalitetom barem jedan član revizorskog tima posjeduje iskustvo ocjenjivanja tehnologije dizala o kojoj je riječ i upoznat je sa zdravstvenim i sigurnosnim uvjetima utvrđenima u Prilogu I.

Postupak revizije uključuje obilazak objekata proizvođača u svrhu ocjenjivanja.

Revizorski tim pregledava tehničku dokumentaciju iz točke 3.1. podtočke (f) kako bi potvrdio sposobnost proizvođača da utvrdi primjenjive zahtjeve ove Direktive te kako bi proveo nužne preglede za osiguranje sukladnosti sigurnosnih komponenti za dizala s tim zahtjevima.

O odluci se obavješćuje proizvođač. Obavijest sadrži zaključke revizije i obrazloženu odluku o ocjeni.

3.4.

Proizvođač se obvezuje da će ispuniti obaveze koje proizlaze iz odobrenog sustava kvalitete te da će se pobrinuti da ostane odgovarajući i učinkovit.

3.5.

Proizvođač ili njegov ovlašteni zastupnik prijavljeno tijelo koje je odobrilo potpuni sustav kvalitete obavješćuje o svim namjeravanim izmjenama sustava kvalitete.

Prijavljeno tijelo ocjenjuje predložene promjene i odlučuje hoće li promijenjen sustav kvalitete proizvoda nastaviti zadovoljavati zahtjeve iz točke 3.2. ili je potrebno novo ocjenjivanje.

O svojoj odluci obavješćuje proizvođača. Obavijest sadržava zaključke ispitivanja i utemeljenu odluku o ocjeni.

4.   Nadzor pod odgovornošću prijavljenog tijela

4.1.

Svrha nadzora je utvrditi ispunjava li proizvođač u potpunosti obveze koje proizlaze iz odobrenog sustava kvalitete.

4.2.

Proizvođač u svrhu ocjenjivanja prijavljenom tijelu omogućuje pristup prostorima u kojima se vrši završna provjera, ispitivanje i skladištenje i daje mu sve potrebne informacije, a posebno:

(a)

dokumentaciju o sustavu kvalitete;

(b)

tehničku dokumentaciju;

(c)

zapise o kvaliteti, kao što su izvješća o provjeri, podaci o ispitivanju i kalibraciji, izvješća o stručnoj osposobljenosti uključenih zaposlenika.

4.3.

Prijavljeno tijelo provodi povremene revizije kako bi osiguralo da proizvođač održava i primjenjuje sustav kvalitete te proizvođaču podnosi izvješće o reviziji.

4.4.

Prijavljeno tijelo k tomu može doći u nenajavljeni obilazak radnih prostora/objekata proizvođača u kojima se obavljaju završna provjera i ispitivanje sigurnosnih komponenti za dizala.

Prilikom takvih posjeta, prijavljeno tijelo prema potrebi može provesti ili dati provesti ispitivanja, s ciljem provjere propisne primjene sustava kvalitete. Proizvođaču, dostavlja izvješće o posjetu, a ako je provedeno ispitivanje, i izvješće o ispitivanju.

5.   Oznaka CE i EU izjava o sukladnosti

5.1.

Proizvođač stavlja oznaku CE i, pod odgovornošću prijavljenog tijela iz točke 3.1., njegov identifikacijski broj na svaku pojedinačnu sigurnosnu komponentu za dizala koja zadovoljava uvjete iz točke 1.

5.2.

Proizvođač sastavlja pisanu EU izjavu o sukladnosti za svaku sigurnosnu komponentu za dizala i čuva njezin primjerak na raspolaganju nacionalnim tijelima tijekom 10 godina od stavljanja sigurnosne komponente za dizala na tržište. U EU izjavi o sukladnosti navodi se sigurnosna komponenta za dizala za koju je ta izjava sastavljena.

6.   Proizvođač tijekom razdoblja koje istječe 10 godina nakon što je sigurnosna komponenta za dizala stavljena na tržište na raspolaganju nacionalnim tijelima čuva:

(a)

tehničku dokumentaciju iz točke 3.1. podtočke (f);

(b)

dokumentaciju iz točke 3.1. podtočke (e);

(c)

podatke o promjeni iz točke 3.5.;

(d)

odluke i izvješća prijavljenih tijela iz točke 3.5. trećeg stavka i točaka 4.3. i 4.4.

7.   Svako prijavljeno tijelo obavješćuje svoje tijelo koje provodi prijavljivanje o izdanim ili povučenim odlukama o odobrenju sustava kvalitete te povremeno ili na zahtjev tom tijelu dostavlja listu odbijenih, suspendiranih ili na neki drugi način ograničenih odluka o odobrenju.

Svako prijavljeno tijelo obavješćuje druga prijavljena tijela o odlukama o odobrenju sustava kvalitete koje je odbilo, suspendiralo ili povuklo te na zahtjev o odlukama o odobrenju koje je izdalo.

Prijavljeno tijelo Komisiji i državama članicama na zahtjev dostavlja primjerak izdane odluke (izdanih odluka) o odobrenju sustava kvalitete.

8.   Ovlašteni zastupnik

Obveze proizvođača navedene u točkama 3.1., 3.5., 5. i 6. može u njegovo ime i na njegovu odgovornost ispuniti njegov ovlašteni zastupnik ako su navedene u ovlaštenju.


PRILOG VII.

SUKLADNOST NA TEMELJU POTPUNOG OSIGURANJA KVALITETE ZA SIGURNOSNE KOMPONENTE ZA DIZALA

(modul H)

1.   Sukladnost na temelju potpunog osiguranja kvalitete sigurnosnih komponenti za dizala dio je postupka ocjenjivanja sukladnosti pri kojemu prijavljeno tijelo ocjenjuje sustav kvalitete proizvođača kako bi osiguralo da su sigurnosne komponente za dizala dizajnirane, proizvedene, provjerene i ispitane radi ispunjavanja primjenjivih zahtjeva utvrđenih u Prilogu I. i omogućilo da dizalo u koje su propisno ugrađene ispuni te zahtjeve.

2.   Obveze proizvođača

Proizvođač primjenjuje odobreni sustav kvalitete za dizajn, proizvodnju, završnu provjeru i ispitivanje sigurnosnih komponenti za dizala kao što je utvrđeno točkom 3. te se nad njim provodi nadzor kako je navedeno u točki 4.

3.   Sustav kvalitete

3.1.

Proizvođač podnosi zahtjev za ocjenjivanje svojeg sustava kvalitete prijavljenom tijelu po svojem izboru. Zahtjev mora sadržavati:

(a)

naziv i adresu proizvođača te naziv i adresu ovlaštenog zastupnika ako je on podnio zahtjev;

(b)

adresu radnih prostora u kojima se sigurnosne komponente za dizala dizajniraju, proizvode, provjeravaju i ispituju;

(c)

sve relevantne podatke o sigurnosnim komponentama za dizala koje će se proizvesti;

(d)

tehničku dokumentaciju opisanu u Prilogu IV. dijelu A točki 3. za jedan uzorak svake kategorije sigurnosnih komponenti za dizala koje će se proizvesti;

(e)

dokumentaciju sustava kvalitete;

(f)

pisanu izjavu kojom izjavljuje da isti zahtjev nije podnesen niti jednom drugom prijavljenom tijelu.

3.2.

Sustav kvalitete osigurava sukladnost sigurnosnih komponenti za dizala s uvjetima iz točke 1. Svi elementi, zahtjevi i mjere prihvaćene od proizvođača dokumentiraju se sustavno i pravilno u obliku pisanih načela, postupka i uputa. Ta dokumentacija o sustavu kvalitete omogućuje dosljedno tumačenje programa, planova, priručnika i bilješki o kvaliteti.

Posebno sadržava odgovarajući opis:

(a)

ciljeva kvalitete i organizacijske strukture, odgovornosti i ovlasti uprave u odnosu na konstrukciju i kvalitetu proizvoda;

(b)

specifikacije tehničkog rješenja, uključujući norme koje će se primijeniti, i ako se relevantne usklađene norme neće primijeniti ili se neću u potpunosti primijeniti, način, uključujući druge relevantne tehničke specifikacije, kojim će se zadovoljiti zahtjevi iz točke 1.;

(c)

metoda kontrole i provjere rješenja, postupaka i sustavnih mjera koje će se koristiti pri konstrukciji sigurnosnih komponenti za dizala;

(d)

odgovarajućih tehnika proizvodnje, kontrole i osiguravanja kvalitete, postupaka i sustavnih aktivnosti koje će se koristiti;

(e)

pregleda i ispitivanja koji će se provoditi prije, tijekom i nakon proizvodnje, s naznakom njihove učestalosti;

(f)

zapisa o kvaliteti kao što su izvješća o provjeri, podaci o ispitivanju i kalibraciji, izvješća o stručnoj osposobljenosti uključenih zaposlenika;

(g)

nadzornih mjera za postizanje traženog oblikovanja i kvalitete proizvoda i učinkovitog djelovanja sustava kvalitete.

3.3.

Prijavljeno tijelo procjenjuje sustav kvalitete kako bi utvrdilo udovoljava li zahtjevima iz točke 3.2. Ono pretpostavlja sukladnost s tim zahtjevima u odnosu na elemente sustava kvalitete koji su u skladu s odgovarajućim specifikacijama relevantne usklađene norme.

Uz iskustvo sa sustavima upravljanja kvalitetom barem jedan član revizorskog tima posjeduje iskustvo ocjenjivanja tehnologije dizala o kojoj je riječ i upoznat je sa zdravstvenim i sigurnosnim uvjetima utvrđenima u Prilogu I. Postupak revizije uključuje obilazak objekata proizvođača u svrhu ocjenjivanja.

Revizorski tim pregledava tehničku dokumentaciju iz točke 3.1. podtočke (d) kako bi provjerio sposobnost ugraditelja da prepozna primjenjive bitne zdravstvene i sigurnosne zahtjeve utvrđene u Prilogu I. te kako bi izvršio potrebne preglede s ciljem osiguravanja usklađenosti sigurnosnih komponenti za dizala s tim uvjetima.

O odluci se obavješćuje proizvođača i, prema potrebi, njegova ovlaštenog zastupnika. Obavijest mora sadržavati zaključke revizije i obrazloženu odluku o ocjeni.

3.4.

Proizvođač se obvezuje da će ispuniti obveze koje proizlaze iz odobrenog sustava kvalitete te da će se pobrinuti da ostane odgovarajući i učinkovit.

3.5.

Proizvođač izvješćuje prijavljeno tijelo koje je odobrilo sustav kvalitete o svakoj planiranoj izmjeni sustava kvalitete.

Prijavljeno tijelo ocjenjuje predložene promjene i odlučuje hoće li promijenjen sustav kvalitete proizvoda nastaviti zadovoljavati zahtjeve iz točke 3.2. ili je potrebno novo ocjenjivanje.

O svojoj odluci obavješćuje proizvođača. Obavijest mora sadržavati zaključke ocjenjivanja i obrazloženu odluku o ocjeni.

4.   Nadzor pod odgovornošću prijavljenog tijela

4.1.

Nadzorom se nastoji osigurati da proizvođač propisno ispunjava obveze koje proizlaze iz odobrenog sustava kvalitete.

4.2.

Proizvođač u svrhu pregleda prijavljenom tijelu omogućuje pristup objektima za projektiranje, proizvodnju, provjeru, ispitivanje i skladištenje i pri tom daje sve potrebne informacije, a posebno:

(a)

dokumentaciju o sustavu kvalitete;

(b)

zapise o kvaliteti iz dijela sustava kvalitete koji se odnosi na konstrukciju, kao što su rezultati analiza, proračuni, ispitivanja;

(c)

tehničku dokumentaciju za sigurnosne komponente proizvedenih dizala;

(d)

zapise o kvaliteti iz dijela potpunog sustava kvalitete koji se odnosi na proizvodnju, kao što su izvješća o provjeri, podaci o ispitivanju i kalibraciji, izvješća o stručnoj osposobljenosti uključenih zaposlenika;

4.3.

Prijavljeno tijelo provodi periodične revizije kako bi osiguralo da proizvođač održava i primjenjuje sustav kvalitete te proizvođaču dostavlja izvješće o reviziji.

4.4.

Prijavljeno tijelo može k tomu nenajavljeno posjetiti proizvođača. Prilikom takvih posjeta, prijavljeno tijelo prema potrebi može provesti ili dati provesti ispitivanja, s ciljem provjere propisne primjene sustava kvalitete. Ono proizvođaču dostavlja izvješće o posjetu te, ako su provedena ispitivanja, i izvješće o ispitivanjima.

5.   Oznaka CE i EU izjava o sukladnosti

5.1.

Proizvođač stavlja oznaku CE i, pod odgovornošću prijavljenog tijela iz točke 3.1., njegov identifikacijski broj na svaku pojedinu sigurnosnu komponentu za dizala koja zadovoljava uvjete iz točke 1.

5.2.

Proizvođač sastavlja pisanu EU izjavu o sukladnosti za svaku sigurnosnu komponentu za dizala i njezin primjerak čuva na raspolaganju nacionalnim tijelima tijekom 10 godina od stavljanja sigurnosne komponente za dizala na tržište. U EU izjavi o sukladnosti navodi se sigurnosna komponenta za dizala za koju je ta izjava sastavljena.

6.   Proizvođač tijekom razdoblja koje istječe 10 godina nakon što je sigurnosna komponenta za dizala stavljena na tržište na raspolaganju nacionalnim tijelima čuva:

(a)

dokumentaciju iz točke 3.1. podtočke (e);

(b)

tehničku dokumentaciju iz točke 3.1. podtočke (d);

(c)

podatke o promjeni iz točke 3.5. prvog stavka;

(d)

odluke i izvješća prijavljenog tijela iz točke 3.5. trećeg stavka i točaka 4.3. i 4.4.

7.   Svako prijavljeno tijelo obavješćuje svoje tijelo koje provodi prijavljivanje o izdanim ili povučenim odlukama o odobrenju potpunog sustava kvalitete povremeno ili na zahtjev tom tijelu dostavlja listu odbijenih, suspendiranih ili na neki drugi način ograničenih odluka o odobrenju.

Svako prijavljeno tijelo obavješćuje druga prijavljena tijela o odlukama o odobrenju sustava kvalitete koje je odbilo, suspendiralo ili povuklo te, na zahtjev, o odlukama o odobrenju koje je izdalo.

Prijavljeno tijelo Komisiji i državama članicama na zahtjev dostavlja primjerak izdane odluke (izdanih odluka) o odobrenju sustava kvalitete.

Prijavljeno tijelo čuva primjerak izdane odluke o odobrenju, njezinih priloga i dodataka te tehničku dokumentaciju tijekom razdoblja od 15 godina od datuma izdavanja.

8.   Ovlašteni zastupnik

Obveze proizvođača navedene u točkama 3.1., 3,5., 5. i 6. može u njegovo ime i na njegovu odgovornost ispuniti njegov ovlašteni zastupnik ako su navedene u ovlaštenju.


PRILOG VIII.

SUKLADNOST NA TEMELJU POJEDINAČNE PROVJERE ZA DIZALA

(modul G)

1.   Sukladnost na temelju pojedinačne provjere je postupak ocjenjivanja sukladnosti pri kojemu prijavljeno tijelo ocjenjuje udovoljava li dizalo primjenjivim bitnim zdravstvenim i sigurnosnim zahtjevima utvrđenima u Prilogu I.

2.   Obveze ugraditelja

2.1.

Ugraditelj poduzima sve potrebne mjere kako bi postupak proizvodnje i njegovo praćenje osigurali sukladnost dizala s primjenjivim bitnim zdravstvenim i sigurnosnim zahtjevima iz Priloga I.

2.2.

Ugraditelj dizala podnosi zahtjev za pojedinačnu ovjeru prijavljenom tijelu po svojem izboru.

Zahtjev sadrži:

(a)

naziv i adresu proizvođača te naziv i adresu ovlaštenog zastupnika ako je on podnio zahtjev;

(b)

mjesto na kojem je dizalo ugrađeno;

(c)

pisanu izjavu kojom izjavljuje da isti zahtjev nije podnesen niti jednom drugom prijavljenom tijelu;

(d)

tehničku dokumentaciju;

3.   Tehnička dokumentacija omogućuje ocjenjivanje sukladnosti dizala s primjenjivim bitnim zdravstvenim i sigurnosnim zahtjevima utvrđenima u Prilogu I.

Tehnička dokumentacija sadrži barem sljedeće elemente:

(a)

opis dizala;

(b)

konstrukciju te tehničke crteže i dijagrame proizvoda;

(c)

opise i objašnjenja potrebne za razumijevanje tih crteža i dijagrama te rada proizvoda;

(d)

popis bitnih zdravstvenih i sigurnosnih zahtjeva koji su uzeti u obzir;

(e)

popis u cijelosti ili djelomično primijenjenih usklađenih normi upućivanja na koje su bila objavljena u Službenom listu Europske unije, te opise rješenja usvojenih kako bi se udovoljilo osnovnim sigurnosnim zahtjevima ove Direktive uključujući i popis drugih odgovarajućih primijenjenih tehničkih specifikacija, u slučaju kad te usklađene norme nisu bile primijenjene. U slučaju djelomično primijenjenih usklađenih normi, u tehničkoj dokumentaciji navode se dijelovi koji su bili primijenjeni;

(f)

primjerak potvrda o EU ispitivanju tipa sigurnosnih komponenti za dizala ugrađenih u dizalo;

(g)

rezultate izračuna tehničkog rješenja koje radi ili daje napraviti ugraditelj;

(h)

izvješća o ispitivanjima;

(i)

primjerak uputa iz Priloga I. točke 6.2.

4.   Provjera

Prijavljeno tijelo koje je izabrao ugraditelj pregledava tehničku dokumentaciju i dizalo i provodi odgovarajuća ispitivanja kako je utvrđeno u relevantnim usklađenim normama ili istovjetna ispitivanja, kako bi osiguralo njegovu usklađenost s primjenjivim zdravstvenim i sigurnosnim uvjetima predviđenima u Prilogu I. Ispitivanja uključuju barem ispitivanja navedena u točki 3.3. Priloga V.

Ako dizala ispunjava bitne zdravstvene i sigurnosne zahtjeve utvrđene u Prilogu I., prijavljeno tijelo izdaje potvrdu o sukladnosti koja se odnosi na provedena ispitivanja.

Prijavljeno tijelo ispunjava odgovarajuće stranice u knjizi održavanja dizala navedenoj u Prilogu I. točki 6.2.

Ako prijavljeno tijelo odbije izdati potvrdu o sukladnosti, iznosi detaljne razloge odbijanja i navodi potrebne korektivne mjere koje se trebaju poduzeti. Ako ugraditelj ponovno podnese zahtjev za pojedinačnu provjeru, podnosi ga istom prijavljenom tijelu.

Prijavljeno tijelo Komisiji i državama članicama na zahtjev dostavlja primjerak potvrde o sukladnosti.

5.   Oznaka CE i EU izjava o sukladnosti

5.1.

Ugraditelj stavlja oznaku CE u kabinu svakog dizala koje zadovoljava bitne zdravstvene i sigurnosne zahtjeve iz ove Direktive te, pod odgovornošću prijavljenog tijela iz točke 2.2., njegov identifikacijski broj uz oznaku CE u kabini svakog dizala.

5.2.

Ugraditelj sastavlja pisanu EU izjavu o sukladnosti za svako dizalo i čuva primjerak EU izjave o sukladnosti na raspolaganju nacionalnim tijelima tijekom 10 godina nakon stavljanja dizala na tržište. Primjerak EU izjave o sukladnosti na zahtjev se stavlja na raspolaganje relevantnim tijelima.

6.   Ugraditelj uz tehničku dokumentaciju čuva primjerak potvrde o sukladnosti na raspolaganju nacionalnim tijelima tijekom 10 godina od datuma na koji je dizalo stavljeno na tržište.

7.   Ovlašteni zastupnik

Obveze ugraditelja navedene u točkama 2.2. i 6. može u njegovo ime i na njegovu odgovornost ispuniti njegov ovlašteni zastupnik ako su navedene u ovlaštenju.


PRILOG IX.

SUKLADNOST S TIPOM UZ NASUMIČNE PROVJERE ZA SIGURNOSNE KOMPONENTE ZA DIZALA

(modul C2)

1.   Sukladnost s tipom uz nasumične provjere dio je postupka ocjenjivanja sukladnosti pri kojemu prijavljeno tijelo vrši provjere sigurnosnih komponenti za dizala kako bi osiguralo da su sukladne s odobrenim tipom opisanim u EU potvrdi o ispitivanju tipa i da zadovoljavaju primjenjive zahtjeve iz Priloga I. i da će dizalu u koje su propisno ugrađene omogućiti da te zahtjeve ispuni.

2.   Proizvodnja

Proizvođač poduzima sve potrebne mjere kako bi postupak proizvodnje i njegovo praćenje osigurali da proizvedene sigurnosne komponente za dizala zadovoljavaju uvjete iz točke 1.

3.   Proizvođač zahtjev za nasumičnu provjeru podnosi jednom prijavljenom tijelu po svojem izboru.

Zahtjev mora sadržavati:

(a)

naziv i adresu proizvođača te naziv i adresu ovlaštenog zastupnika ako je on podnio zahtjev;

(b)

pisanu izjavu kojom izjavljuje da isti zahtjev nije podnesen ni jednom drugom prijavljenom tijelu;

(c)

sve relevantne podatke o proizvedenim sigurnosnim komponentama za dizala;

(d)

adresu radnih prostora u koje se može odnijeti uzorak sigurnosnih komponenti za dizala.

4.   Prijavljeno tijelo obavlja ili daje obaviti provjere sigurnosnih komponenti za dizala u nasumično odabranim intervalima. Pregledava se prikladan uzorak završnih sigurnosnih komponenti za dizala koji na licu mjesta uzima prijavljeno tijelo te se provode odgovarajuća ispitivanja utvrđena relevantnim usklađenim normama, i/ili istovjetna ispitivanja utvrđena u drugim relevantnim tehničkim specifikacijama kako bi se provjerila sukladnost sigurnosne komponente za dizala s uvjetima iz točke 1. U slučajevima u kojima jedna ili više provjerenih sigurnosnih komponenti nisu sukladne, prijavljeno tijelo poduzima odgovarajuće mjere.

Točke koje treba uzeti u obzir kod provjere sigurnosnih komponenti definirat će se zajedničkim sporazumom između svih prijavljenih tijela odgovornih za ovaj postupak, uzimajući u obzir osnovna obilježja sigurnosnih komponenti za dizala.

Prijavljeno tijelo izdaje potvrdu o sukladnosti s tipom na temelju provedenih pregleda i ispitivanja.

Prijavljeno tijelo Komisiji i državama članicama na zahtjev dostavlja primjerak potvrde o sukladnosti s tipom.

5.   Oznaka CE i EU izjava o sukladnosti

5.1.

Proizvođač stavlja oznaku CE i, pod odgovornošću prijavljenog tijela iz točke 3., njegov identifikacijski broj na svaku pojedinu sigurnosnu komponentu za dizala koja zadovoljava uvjete iz točke 1.

5.2.

Proizvođač sastavlja pisanu EU izjavu o sukladnosti za svaku sigurnosnu komponentu za dizala i čuva njezin primjerak na raspolaganju nacionalnim tijelima tijekom 10 godina od stavljanja sigurnosne komponente za dizala na tržište. U EU izjavi o sukladnosti navodi se sigurnosna komponenta za dizala za koju je ta izjava sastavljena.

6.   Ovlašteni zastupnik

Obveze proizvođača može, u njegovo ime i na njegovu odgovornost, ispuniti njegov ovlašteni zastupnik ako su one navedene u ovlaštenju. Ovlašteni predstavnik ne smije ispuniti obveze proizvođača iz točke 2.


PRILOG X.

SUKLADNOST S TIPOM NA TEMELJU OSIGURANJA KVALITETE PROIZVODA ZA DIZALA

(modul E)

1.   Sukladnost s tipom na temelju osiguranja kvalitete proizvoda dio je postupka ocjenjivanja sukladnosti pri kojemu prijavljeno tijelo ocjenjuje sustav kvalitete proizvoda ugraditelja kako bi osiguralo da su dizala sukladna s odobrenim tipom opisanim u potvrdi o EU ispitivanju tipa ili s dizalom koje je dizajnirano i proizvedeno primjenjujući potpuni sustav kvalitete odobren u skladu s Prilogom XI. i da zadovoljavaju primjenjive bitne zdravstvene i sigurnosne zahtjeve utvrđene u Prilogu I.

2.   Obveze ugraditelja

Ugraditelj provodi odobreni sustav kvalitete za završnu provjeru i ispitivanje dizala kao što je utvrđeno točkom 3. te se nad njim provodi nadzor kako je navedeno u točki 4.

3.   Sustav kvalitete

3.1.

Ugraditelj podnosi zahtjev za ocjenjivanje svojeg sustava kvalitete za predmetna dizala jednom prijavljenom tijelu po svojem izboru.

Zahtjev mora sadržavati:

(a)

naziv i adresu proizvođača te naziv i adresu ovlaštenog zastupnika ako je on podnio zahtjev;

(b)

sve relevantne podatke o dizalima koja će se ugrađivati;

(c)

dokumentaciju o sustavu kvalitete;

(d)

tehničku dokumentaciju dizala koja će se ugraditi;

(e)

pisanu izjavu kojom izjavljuje da isti zahtjev nije podnesen niti jednom drugom prijavljenom tijelu.

3.2.

U sklopu sustava kvalitete svako se dizalo pregledava i provode se prikladna ispitivanja kao što je utvrđeno relevantnim usklađenim normama ili istovjetna ispitivanja kako bi se osigurala njegova sukladnost s primjenjivim bitnim zdravstvenim i sigurnosnim zahtjevima utvrđenima u Prilogu I.

Svi elementi, zahtjevi i mjere koje je usvojio ugraditelj sustavno se i uredno dokumentiraju u obliku pisanih mjera, postupaka i uputa. Ta dokumentacija o sustavu kvalitete omogućuje dosljedno tumačenje programa, planova, priručnika i bilješki o kvaliteti.

Posebno sadržava odgovarajući opis:

(a)

ciljeva kvalitete;

(b)

organizacijske strukture, odgovornosti i ovlasti uprave u odnosu na kvalitetu proizvoda;

(c)

pregleda i ispitivanja koji će se obavljati prije stavljanja na tržište i u uporabu, uključujući barem ispitivanja određena u Prilogu V. točki 3.3.;

(d)

načina praćenja učinkovitog funkcioniranja sustava kvalitete;

(e)

zapise o kvaliteti, kao što su izvješća o provjeri, podaci o ispitivanju i kalibraciji, izvješća o stručnoj osposobljenosti zaposlenika.

3.3.

Prijavljeno tijelo procjenjuje sustav kvalitete kako bi utvrdilo udovoljava li zahtjevima iz točke 3.2. Ono pretpostavlja sukladnost s tim zahtjevima u odnosu na elemente sustava kvalitete koji su u skladu s odgovarajućim specifikacijama relevantne usklađene norme.

Barem jedan član revizorskog tima posjeduje iskustvo ocjenjivanja tehnologije dizala o kojoj je riječ i upoznat je sa zdravstvenim i sigurnosnim uvjetima utvrđenima u Prilogu I. Revizija uključuje obilazak radnih prostora ugraditelja radi ocjenjivanja i obilazak mjesta ugradnje.

Ugraditelj se obavješćuje o odluci. Obavijest sadržava zaključke revizije i obrazloženu odluku o ocjeni.

3.4.

Ugraditelj se obvezuje da će ispuniti obaveze koje proizlaze iz odobrenog sustava kvalitete te da će se pobrinuti da ostane odgovarajući i učinkovit.

3.4.1.

Ugraditelj obavješćuje prijavljeno tijelo koje je odobrilo sustav kvalitete o svakoj planiranoj izmjeni sustava.

3.4.2.

Prijavljeno tijelo ocjenjuje predložene promjene i odlučuje hoće li promijenjen sustav kvalitete proizvoda nastaviti zadovoljavati zahtjeve iz točke 3.2. ili je potrebno novo ocjenjivanje.

O odluci se obavješćuje ugraditelja ili, prema potrebi, njegova ovlaštenog zastupnika. Obavijest mora sadržavati zaključke ocjenjivanja i obrazloženu odluku o ocjeni.

Prijavljeno tijelo stavlja ili daje staviti svoj identifikacijski broj pored oznake CE u skladu s člancima 18. i 19.

4.   Nadzor pod odgovornošću prijavljenog tijela

4.1.

Svrha nadzora je utvrditi ispunjava li ugraditelj u potpunosti obveze koje proizlaze iz odobrenog sustava kvalitete.

4.2.

Ugraditelj dizala dozvoljava prijavljenom tijelu da u svrhu ocjenjivanja ima pristup objektima u kojima se obavljaju ugradnja, provjere i ispitivanja te mu daje sve potrebne obavijesti, posebno:

(a)

dokumentaciju o sustavu kvalitete;

(b)

tehničku dokumentaciju;

(c)

zapise o kvaliteti, kao što su izvješća o provjeri, podaci o ispitivanju i kalibraciji, izvješća o stručnoj osposobljenosti uključenih zaposlenika itd.

4.3.

Prijavljeno tijelo provodi povremene revizije kako bi osiguralo da ugraditelj održava i primjenjuje sustav kvalitete te ugraditelju podnosi izvješće o reviziji.

4.4.

Prijavljeno tijelo povrh toga može doći u nenajavljeni obilazak mjesta na kojima se obavlja ugradnja dizala.

Prilikom takvih obilazaka, prijavljeno tijelo prema potrebi može provesti ili dati provesti ispitivanja, s ciljem provjere propisne primjene sustava kvalitete i dizala; Ono ugraditelju dostavlja izvješće o posjetu te, ako su provedena ispitivanja, i izvješće o ispitivanjima.

5.   Ugraditelj dizala tijekom 10 godina nakon što je posljednje dizalo stavljeno na tržište na raspolaganju nacionalnim tijelima čuva:

(a)

dokumentaciju iz točke 3.1. podtočke (c);

(b)

tehničku dokumentaciju iz točke 3.1. podtočke (d);

(c)

podatke o promjenama iz točke 3.4.1.;

(d)

odluke i izvješća prijavljenih tijela navedenih u drugom stavku točke 3.4.2. i u točkama 4.3. i 4.4.

6.   Svako prijavljeno tijelo obavješćuje svoje tijelo koje provodi prijavljivanje o izdanim ili povučenim odlukama o odobrenju sustava kvalitete te povremeno ili na zahtjev tom tijelu dostavlja listu odbijenih, suspendiranih ili na neki drugi način ograničenih odluka o odobrenju.

Svako prijavljeno tijelo obavješćuje druga prijavljena tijela o odlukama o odobrenju sustava kvalitete koje je odbilo, suspendiralo ili povuklo te na zahtjev o odlukama o odobrenju koje je izdalo.

Prijavljeno tijelo Komisiji i državama članicama na zahtjev dostavlja primjerak izdane odluke (izdanih odluka) o odobrenju sustava kvalitete.

7.   Oznaka CE i EU izjava o sukladnosti

7.1.

Ugraditelj stavlja oznaku CE u kabinu svakog dizala koje zadovoljava bitne zdravstvene i sigurnosne zahtjeve iz ove Direktive te, pod odgovornošću prijavljenog tijela iz točke 3.1., njegov identifikacijski broj uz oznaku CE u kabini svakog dizala.

7.2.

Ugraditelj sastavlja pisanu EU izjavu o sukladnosti za svako dizalo i čuva primjerak EU izjave o sukladnosti na raspolaganju nacionalnim tijelima 10 godina nakon stavljanja dizala na tržište. Primjerak EU izjave o sukladnosti na zahtjev se stavlja na raspolaganje relevantnim tijelima.

8.   Ovlašteni zastupnik

Obveze ugraditelja navedene u točkama 3.1., 3.4.1., 5. i 7. može u njegovo ime i na njegovu odgovornost ispuniti njegov ovlašteni zastupnik ako su navedene u ovlaštenju.


PRILOG XI.

SUKLADNOST NA TEMELJU POTPUNOG OSIGURANJA KVALITETE I ISPITIVANJA RJEŠENJA ZA DIZALA

(modul H1)

1.   Sukladnost na temelju potpunog osiguranja kvalitete i ispitivanja rješenja za dizala postupak je ocjenjivanja sukladnosti pri kojemu prijavljeno tijelo ocjenjuje sustav kvalitete ugraditelja i prema potrebi, rješenje dizala, kako bi osiguralo da dizala zadovoljavaju primjenjive bitne zdravstvene i sigurnosne zahtjeve utvrđene u Prilogu I.

2.   Obveze ugraditelja

Ugraditelj primjenjuje odobreni sustav kvalitete za rješenje, proizvodnju, sastavljanje, ugradnju, završnu provjeru i ispitivanje dizala kao što je utvrđeno točkom 3. te se nad njim provodi nadzor kako je navedeno u točki 4. Primjerenost tehničkog rješenja dizala mora biti ispitana u skladu s točkom 3.3.

3.   Sustav kvalitete

3.1.   Ugraditelj podnosi zahtjev za ocjenjivanje svojeg sustava kvalitete jednom prijavljenom tijelu po svojem izboru.

Zahtjev mora sadržavati:

(a)

naziv i adresu proizvođača te naziv i adresu ovlaštenog zastupnika ako je on podnio zahtjev;

(b)

sve relevantne obavijesti o dizalima koja će se ugrađivati, posebno obavijesti koje omogućavaju razumijevanje odnosa između konstrukcije i rada dizala;

(c)

dokumentaciju o sustavu kvalitete;

(d)

tehničku dokumentaciju opisanu u Prilogu IV. dijelu B točki 3.;

(e)

pisanu izjavu kojom izjavljuje da isti zahtjev nije podnesen niti jednom drugom prijavljenom tijelu.

3.2.   Sustav kvalitete osigurava sukladnost dizala s bitnim zdravstvenim i sigurnosnim zahtjevima utvrđenima u Prilogu I. Svi elementi, zahtjevi i mjere koje je usvojio ugraditelj sustavno se i uredno dokumentiraju u obliku pisanih mjera, postupaka i uputa. Ta dokumentacija o sustavu kvalitete omogućuje dosljedno tumačenje programa, planova, priručnika i bilješki o kvaliteti.

Posebno sadržava odgovarajući opis:

(a)

ciljeva kvalitete i organizacijske strukture, odgovornosti i ovlasti uprave u odnosu na konstrukciju i kvalitetu proizvoda;

(b)

specifikacije tehničkog rješenja, uključujući norme koje će se primijeniti, i, ako se relevantne usklađene norme neće u potpunosti primijeniti, način, uključujući druge relevantne tehničke specifikacije, kojim će se zajamčiti ispunjavanje primjenjivih bitnih zdravstvenih i sigurnosnih zahtjeva utvrđenih u Prilogu I.;

(c)

tehnika kontrole konstrukcije i provjere konstrukcije, postupaka i sustavnih aktivnosti koje će se koristiti kod konstrukcije dizala;

(d)

pregleda i ispitivanja koji će se provoditi prilikom prihvaćanja zaliha materijala, komponenti i podsklopova;

(e)

tehnika sastavljanja, ugradnje, kontrole kvalitete i osiguranja kvalitete, postupaka i sustavnih aktivnosti koje će se koristiti,

(f)

pregleda i ispitivanja koji će se provoditi prije (inspekcije uvjeta ugradnje: vozno okno, strojarnica itd.), tijekom i nakon ugradnje (uključujući najmanje ispitivanja propisana u Prilogu V. točki 3.3.);

(g)

zapisa o kvaliteti kao što su izvješća o provjeri, podaci o ispitivanju i kalibraciji, izvješća o stručnoj osposobljenosti uključenih zaposlenika;

(h)

načine sustavnog praćenja postizanja zahtijevane kvalitete projektiranja i proizvoda i učinkovitosti sustava kvalitete.

3.3.   Ispitivanje rješenja

3.3.1.

Ako rješenje u potpunosti ne zadovoljava usklađene norme, prijavljeno tijelo provjerava usklađenost rješenja s bitnim zdravstvenim i sigurnosnim zahtjevima utvrđenima u Prilogu I. te ako ona postoji, izdati ugraditelju dizala potvrdu o EU ispitivanju rješenja, navodeći ograničenja valjanosti potvrde i pojedinosti potrebne za prepoznavanje odobrenog rješenja.

3.3.2.

Ako rješenje ne ispunjava primjenjive bitne zdravstvene i sigurnosne zahtjeve utvrđene u Prilogu I., prijavljeno tijelo ne izdaje potvrdu o EU ispitivanju rješenja te o tome obavješćuje ugraditelja i detaljno navodi razloge odbijanja.

Prijavljeno tijelo upoznato je sa svim promjenama općepoznatih postignuća koje ukazuju na mogućnost da odobreno rješenje više ne ispunjava bitne zdravstvene i sigurnosne zahtjeve utvrđene u Prilogu I. te odlučuje zahtijevaju li takve promjene daljnju istragu. U tom slučaju prijavljeno tijelo obavješćuje ugraditelja.

3.3.3.

Ugraditelj obavješćuje prijavljeno tijelo koje je izdalo potvrdu o EU ispitivanju rješenja o svim izmjenama odobrenog rješenja koje mogu utjecati na sukladnost s bitnim zdravstvenim i sigurnosnim zahtjevima utvrđenima u Prilogu I. ili na uvjete za valjanost potvrde. Za takve izmjene potrebno je dodatno odobrenje prijavljenog tijela koje je izdalo potvrdu o EU ispitivanju rješenja u obliku dodatka izvornoj potvrdi o EU ispitivanju rješenja.

3.3.4.

Svako prijavljeno tijelo obavješćuje svoje tijelo koje provodi prijavljivanje o potvrdi o EU ispitivanju rješenja i/ili svim njezinim izdanim ili povučenim dodacima te povremeno ili na zahtjev tom tijelu dostavlja popis odbijenih, suspendiranih ili na drugi način ograničenih potvrda o EU ispitivanju rješenja i/ili njezinih dodataka.

Svako prijavljeno tijelo obavješćuje druga prijavljena tijela u potvrdi o EU ispitivanju rješenja i/ili svim njezinim dodacima koje je ono odbilo, povuklo, suspendiralo ili na neki drugi način ograničilo te ih na zahtjev obavješćuje o izdanim potvrdama i/ili njihovim dodacima.

Komisija, države članice i druga prijavljena tijela mogu na zahtjev dobiti primjerak potvrde o EU ispitivanju rješenja i/ili njihovih dodataka. Komisija i države članice mogu na zahtjev dobiti primjerak tehničke dokumentacije i rezultate pregleda koje je obavilo prijavljeno tijelo.

3.3.5.

Ugraditelj primjerak potvrde o EU ispitivanju rješenja, njezinih priloga i dodataka zajedno s tehničkom dokumentacijom čuva na raspolaganju nacionalnim tijelima tijekom razdoblja od 10 godina nakon što je dizalo stavljeno na tržište.

3.4.   Ocjena sustava kvalitete

Prijavljeno tijelo procjenjuje sustav kvalitete kako bi utvrdilo udovoljava li zahtjevima iz točke 3.2. Ono pretpostavlja sukladnost s tim zahtjevima u odnosu na elemente sustava kvalitete koji su u skladu s odgovarajućim specifikacijama relevantne usklađene norme.

Barem jedan član revizorskog tima posjeduje iskustvo ocjenjivanja tehnologije dizala o kojoj je riječ i upoznat je sa zdravstvenim i sigurnosnim uvjetima utvrđenima u Prilogu I. Revizija uključuje obilazak radnih prostora ugraditelja radi ocjenjivanja i obilazak mjesta ugradnje dizala.

Revizorski tim pregledava tehničku dokumentaciju iz točke 3.1. podtočke (d) kako bi potvrdio sposobnost ugraditelja da prepozna primjenjive bitne zdravstvene i sigurnosne zahtjeve utvrđene u Prilogu I. te kako bi izvršio nužne preglede za osiguranje sukladnosti dizala s tim zahtjevima.

O odluci se obavješćuje ugraditelja i, prema potrebi, njegova ovlaštenog zastupnika. Obavijest sadržava zaključke ocjenjivanja i obrazloženu odluku o ocjeni.

3.5.   Ugraditelj se obvezuje da će ispuniti obaveze koje proizlaze iz odobrenog sustava kvalitete te da će se pobrinuti da ostane odgovarajući i učinkovit.

Ugraditelj obavješćuje prijavljeno tijelo koje je odobrilo sustav kvalitete o svakoj planiranoj izmjeni sustava.

Prijavljeno tijelo ocjenjuje predložene promjene i odlučuje hoće li promijenjeni sustav kvalitete nastaviti zadovoljavati uvjete iz točke 3.2. ili je potrebno novo ocjenjivanje.

O odluci se obavješćuje ugraditelja ili, prema potrebi, njegova ovlaštenog zastupnika. Obavijest mora sadržavati zaključke ocjenjivanja i obrazloženu odluku o ocjeni.

Prijavljeno tijelo stavlja ili daje staviti svoj identifikacijski broj pored oznake CE u skladu s člancima 18. i 19.

4.   Nadzor pod odgovornošću prijavljenog tijela

4.1.

Svrha nadzora je utvrditi ispunjava li ugraditelj u potpunosti obveze koje proizlaze iz odobrenog sustava kvalitete.

4.2.

Ugraditelj u svrhu pregleda prijavljenom tijelu omogućuje pristup objektima za projektiranje, proizvodnju, sastavljanje, ugrađivanje, provjeru, ispitivanje i skladištenje i pri tom daje sve potrebne informacije, a posebno:

(a)

dokumentaciju o sustavu kvalitete;

(b)

zapise o kvaliteti iz dijela sustava kvalitete koji se odnosi na projektiranje, kao što su rezultati analiza, proračuna, ispitivanja;

(c)

zapise o kvaliteti iz dijela sustava kvalitete koji se odnosi na prihvatljivost nabave i ugradnje, kao što su izvješće o provjeri, podaci o ispitivanju i umjeravanju, izvješća o stručnoj osposobljenosti uključenih zaposlenika.

4.3.

Prijavljeno tijelo provodi periodične revizije kako bi osiguralo da ugraditelj održava i primjenjuje sustav kvalitete te ugraditelju dostavlja izvješće o reviziji.

4.4.

Prijavljeno tijelo k tomu može doći u nenajavljeni obilazak radnih prostora ugraditelja ili mjesta ugradnje dizala. Prilikom takvih obilazaka, prijavljeno tijelo prema potrebi može provesti ili dati provesti ispitivanja, s ciljem provjere propisne primjene sustava kvalitete. Ugraditelju predaje izvješće o obilasku, a ako je provedeno ispitivanje, i izvješće o ispitivanju.

5.   Ugraditelj tijekom razdoblja koje istječe 10 godina nakon što je dizalo stavljeno na tržište na raspolaganju nacionalnim tijelima čuva:

(a)

dokumentaciju iz točke 3.1. podtočke (c);

(b)

tehničku dokumentaciju iz točke 3.1. podtočke (d);

(c)

podatke o promjenama iz drugog stavka točke 3.5.;

(d)

odluke i izvješća prijavljenih tijela navedenih u točki 3.5. četvrtom stavku i u točkama 4.3. i 4.4.

6.   Svako prijavljeno tijelo obavješćuje svoje tijelo koje provodi prijavljivanje o izdanim ili povučenim odlukama o odobrenju potpunog sustava kvalitete te povremeno ili na zahtjev tom tijelu dostavlja popis odbijenih, suspendiranih ili na neki drugi način ograničenih odluka o odobrenju.

Svako prijavljeno tijelo obavješćuje druga prijavljena tijela o odlukama o odobrenju sustava kvalitete koje je odbilo, suspendiralo ili povuklo te, na zahtjev, o odlukama o odobrenju koje je izdalo.

Prijavljeno tijelo čuva primjerak izdane odluke o odobrenju, njezinih priloga i dodataka te tehničku dokumentaciju tijekom razdoblja od 15 godina od datuma izdavanja.

Prijavljeno tijelo Komisiji i državama članicama na zahtjev dostavlja primjerak izdane odluke (izdanih odluka) o odobrenju sustava kvalitete.

7.   Oznaka CE i EU izjava o sukladnosti

7.1.

Ugraditelj stavlja oznaku CE u kabinu svakog dizala koje zadovoljava bitne zdravstvene i sigurnosne zahtjeve iz ove Direktive te, pod odgovornošću prijavljenog tijela iz točke 3.1., njegov identifikacijski broj uz oznaku CE u kabini svakog dizala.

7.2.

Ugraditelj sastavlja pisanu EU izjavu o sukladnosti za svako dizalo i čuva primjerak EU izjave o sukladnosti na raspolaganju nacionalnim tijelima 10 godina nakon stavljanja dizala na tržište. Primjerak EU izjave o sukladnosti na zahtjev se stavlja na raspolaganje relevantnim tijelima.

8.   Ovlašteni zastupnik

Obveze ugraditelja navedene u točkama 3.1., 3.3.3., 3.3.5., 5. i 7. može u njegovo ime i na njegovu odgovornost ispuniti njegov ovlašteni zastupnik ako su navedene u ovlaštenju.


PRILOG XII.

SUKLADNOST S TIPOM NA TEMELJU OSIGURANJA KVALITETE PROIZVODNJE ZA DIZALA

(modul D)

1.   Sukladnost s tipom na temelju osiguranja kvalitete proizvodnje za dizala dio je postupka ocjenjivanja sukladnosti pri kojemu prijavljeno tijelo ocjenjuje sustav kvalitete proizvoda ugraditelja kako bi osiguralo da su ugrađena dizala sukladna s odobrenim tipom opisanim u potvrdi o EU ispitivanju tipa ili s dizalom koje je dizajnirano i proizvedeno primjenjujući sustav kvalitete odobren u skladu s Prilogom XI. i da zadovoljavaju primjenjive bitne zdravstvene i sigurnosne zahtjeve utvrđene u Prilogu I.

2.   Obveze ugraditelja

Ugraditelj primjenjuje odobreni sustav kvalitete za izradu, sastavljanje, ugradnju, završnu provjeru i ispitivanje dizala kao što je utvrđeno točkom 3. te se nad njim provodi nadzor kako je navedeno u točki 4.

3.   Sustav kvalitete

3.1.

Ugraditelj podnosi zahtjev za ocjenjivanje svojeg sustava kvalitete jednom prijavljenom tijelu po svojem izboru.

Zahtjev mora sadržavati:

(a)

naziv i adresu proizvođača te naziv i adresu ovlaštenog zastupnika ako je on podnio zahtjev;

(b)

sve relevantne podatke o dizalima koja će se ugrađivati;

(c)

dokumentaciju o sustavu kvalitete;

(d)

tehničku dokumentaciju dizala koja će se ugraditi;

(e)

pisanu izjavu kojom izjavljuje da isti zahtjev nije podnesen niti jednom drugom prijavljenom tijelu.

3.2.

Sustav kvalitete osigurava da dizala zadovoljavaju primjenjive bitne zdravstvene i sigurnosne zahtjeve utvrđene u Prilogu I.

Svi elementi, zahtjevi i mjere koje je usvojio ugraditelj sustavno se i uredno dokumentiraju u obliku pisanih mjera, postupaka i uputa. Ta dokumentacija o sustavu kvalitete omogućuje dosljedno tumačenje programa, planova, priručnika i bilješki o kvaliteti.

Posebno sadržava odgovarajući opis:

(a)

ciljeva kvalitete i organizacijske strukture, odgovornosti i ovlasti uprave u odnosu na kvalitetu proizvoda;

(b)

tehnika proizvodnje, kontrole i osiguranja kvalitete, postupaka i sustavnih aktivnosti koje će se primjenjivati;

(c)

pregleda i ispitivanja koji će se provoditi prije, tijekom i nakon ugradnje;

(d)

zapisa o kvaliteti, kao što su izvješća o provjeri, podaci o ispitivanju i kalibraciji, izvješća o stručnoj osposobljenosti uključenih zaposlenika;

(e)

nadzornih mjera za postizanje tražene kvalitete proizvoda i učinkovitog djelovanja sustava kvalitete.

3.3.

Prijavljeno tijelo procjenjuje sustav kvalitete kako bi utvrdilo udovoljava li zahtjevima iz točke 3.2. Ono pretpostavlja sukladnost s tim zahtjevima u odnosu na elemente sustava kvalitete koji su u skladu s odgovarajućim specifikacijama relevantne usklađene norme.

Barem jedan član revizorskog tima posjeduje iskustvo ocjenjivanja tehnologije dizala o kojoj je riječ i upoznat je sa bitnim zdravstvenim i sigurnosnim zahtjevima utvrđenima u Prilogu I.

Revizija uključuje obilazak radnih prostora ugraditelja radi ocjenjivanja i obilazak mjesta ugradnje dizala.

Ugraditelj se obavješćuje o odluci. Obavijest mora sadržavati zaključke revizije i obrazloženu odluku o ocjeni.

3.4.

Ugraditelj se obvezuje da će ispuniti obaveze koje proizlaze iz odobrenog sustava kvalitete te da će se pobrinuti da ostane odgovarajući i učinkovit.

3.4.1.

Ugraditelj obavješćuje prijavljeno tijelo koje je odobrilo sustav kvalitete o svakoj planiranoj izmjeni sustava.

3.4.2.

Prijavljeno tijelo ocjenjuje predložene promjene i odlučuje hoće li promijenjen sustav kvalitete nastaviti zadovoljavati zahtjeve iz točke 3.2. ili je potrebno novo ocjenjivanje.

O odluci se obavješćuje ugraditelja ili, prema potrebi, njegova ovlaštenog zastupnika. Obavijest mora sadržavati zaključke ocjenjivanja i obrazloženu odluku o ocjeni.

Prijavljeno tijelo stavlja ili daje staviti svoj identifikacijski broj pored oznake CE u skladu s člancima 18. i 19.

4.   Nadzor pod odgovornošću prijavljenog tijela

4.1.

Svrha nadzora je utvrditi ispunjava li ugraditelj u potpunosti obveze koje proizlaze iz odobrenog sustava kvalitete.

4.2.

Ugraditelj u svrhu provjere prijavljenom tijelu omogućuje pristup objektima za proizvodnju, sastavljanje, ugradnju, provjeru, ispitivanje i skladištenje i pritom mu mora dati sve potrebne informacije, a posebno:

(a)

dokumentaciju o sustavu kvalitete;

(b)

tehničku dokumentaciju;

(c)

zapise o kvaliteti, kao što su izvješća o provjeri, podaci o ispitivanju i kalibraciji, izvješća o stručnoj osposobljenosti uključenih zaposlenika.

4.3.

Prijavljeno tijelo provodi periodične revizije kako bi osiguralo da ugraditelj održava i primjenjuje sustav kvalitete te ugraditelju dostavlja izvješće o reviziji.

4.4.

Prijavljeno tijelo može k tomu nenajavljeno obići ugraditelja dizala. Prilikom takvih obilazaka prijavljeno tijelo prema potrebi može provesti ili dati provesti ispitivanja, s ciljem provjere propisnog funkcioniranja sustava kvalitete. Prijavljeno tijelo ugraditelju dostavlja izvješće o posjetu, a ako su provedena ispitivanja i izvješće o ispitivanjima.

5.   Ugraditelj tijekom razdoblja koje istječe 10 godina nakon što je dizalo stavljeno na tržište na raspolaganju nacionalnim tijelima čuva:

(a)

dokumentaciju iz točke 3.1. podtočke (c);

(b)

tehničku dokumentaciju iz točke 3.1. podtočke (d);

(c)

podatke o promjenama iz točke 3.4.1.;

(d)

odluke i izvješća prijavljenih tijela navedene u točki 3.4.2. drugom stavku i u točkama 4.3. i 4.4.

6.   Svako prijavljeno tijelo obavješćuje svoje tijelo koje provodi prijavljivanje o izdanim ili povučenim odobrenjima sustava kvalitete proizvodnje te povremeno ili na zahtjev tom tijelu dostavlja popis odbijenih, suspendiranih ili na neki drugi način ograničenih odluka o odobrenju.

Svako prijavljeno tijelo obavješćuje druga prijavljena tijela o odlukama o odobrenju sustava kvalitete koje je odbilo, suspendiralo ili povuklo te, na zahtjev, o odlukama o odobrenju koje je izdalo.

Prijavljeno tijelo Komisiji i državama članicama na zahtjev dostavlja primjerak izdane odluke (izdanih odluka) o odobrenju sustava kvalitete.

7.   Oznaka CE i EU izjava o sukladnosti

7.1.

Ugraditelj stavlja oznaku CE u kabinu svakog dizala koje zadovoljava bitne zdravstvene i sigurnosne zahtjeve iz ove Direktive te, pod odgovornošću prijavljenog tijela iz točke 3.1., njegov identifikacijski broj uz oznaku CE u kabini svakog dizala.

7.2.

Ugraditelj sastavlja pisanu EU izjavu o sukladnosti za svako dizalo i čuva primjerak EU izjave o sukladnosti na raspolaganju nacionalnim tijelima 10 godina nakon stavljanja dizala na tržište. Primjerak EU izjave o sukladnosti na zahtjev se stavlja na raspolaganje relevantnim tijelima.

8.   Ovlašteni zastupnik

Obveze ugraditelja navedene u točkama 3.1., 3.4.1., 5. i 7. može u njegovo ime i na njegovu odgovornost ispuniti njegov ovlašteni zastupnik ako su navedene u ovlaštenju.


PRILOG XIII.

DIO A

Direktiva stavljena izvan snage i popis njezinih naknadnih izmjena

(iz članka 47.)

Direktiva 95/16/EZ Europskog parlamenta i Vijeća

(SL L 213, 7.9.1995., str. 1.)

 

Uredba (EZ) br. 1882/2003 Europskog parlamenta i Vijeća

(SL L 284, 31.10.2003., str. 1.)

Samo Prilog I. točka 10.

Direktiva 2006/42/EZ Europskog parlamenta i Vijeća

(SL L 157, 9.6.2006., str. 24.)

Samo članak 24.

Uredba (EU) br. 1025/2012 Europskog parlamenta i Vijeća

(SL L 316, 14.11.2012., str. 12.)

Samo članak 26. stavak 1. točka (i)

DIO B

Rokovi za prenošenje u nacionalno pravo i datumi početka primjene

(iz članka 45.)

Direktiva

Rok za prenošenje

Datum početka primjene

95/16/EZ

1. siječnja 1997.

1. srpnja 1997.

2006/42/EZ, članak 24.

29. lipnja 2008.

29. prosinca 2009.


PRILOG XIV.

KORELACIJSKA TABLICA

Direktiva 95/16/EZ

Ova Direktiva

Članak 1. stavak 1.

Članak 1. stavak 1. prvi podstavak

Članak 1. stavak 1. drugi podstavak

Članak 1. stavak 2. prvi podstavak

Članak 2. točka 1.

Članak 1. stavak 2. drugi podstavak

Članak 1. stavak 1.

Članak 1. stavak 2. treći podstavak

 

Članak 1. stavak 3.

Članak 1. stavak 2.

Članak 1. stavak 4. prvi podstavak prva alineja

Članak 2. točka 6.

Članak 1. stavak 4. prvi podstavak druga alineja

Članak 2. točka 5.

Članak 1. stavak 4. prvi podstavak četvrta alineja

Članak 2. točka 7.

Članak 1. stavak 4. prvi podstavak peta alineja

Članak 2. točka 3.

Članak 1. stavak 4. drugi podstavak

Članak 16. stavak 3.

Članak 1. stavak 4. treći podstavak

Članak 16. stavak 4.

Članak 1. stavak 5.

Članak 1. stavak 3.

Članak 2. točka 1.

Članak 2. stavak 1. prva alineja

Članak 4. stavak 1.

Članak 2. stavak 1. druga alineja

Članak 4. stavak 2.

Članak 2. stavak 2.

Članak 6. stavak 1.

Članak 2. stavak 3.

Članak 6. stavak 2.

Članak 2. stavak 4.

Članak 3. stavak 3.

Članak 2. stavak 5.

Članak 3. stavak 2.

Članak 3. prvi stavak

Članak 5. stavak 1.

Članak 3. drugi stavak

Članak 5. stavak 2.

Članak 4. stavak 1.

Članak 3. stavak 1.

Članak 4. stavak 2.

Članci od 7. do 14.

Članak 5. stavak 1.

Članak 14.

Članak 6. stavci 1. i 2.

Članak 6. stavci 3. i 4.

Članak 42.

Članak 7. stavak 1. prvi podstavak

Članak 38. stavak 1.

Članak 7. stavak 1. drugi podstavak

Članak 38. stavak 5.

Članak 7. stavak 2. prvi podstavak

Članak 39. stavak 3.

Članak 7. stavak 3.

 

Članak 7. stavak 4.

Članak 40. stavak 4.

Članak 8. stavak 1. točka (a)

Članak 15.

Članak 8. stavak 1. točke (b) i (c)

Članak 8. stavak 2.

Članak 16.

Članak 8. stavak 3. prva i treća alineja

Članak 17. stavak 2. i članak 19. stavak 3.

Članak 8. stavak 3. druga alineja

Članak 7. stavak 3.

Članak 8. stavak 4.

Članak 8. stavak 5.

Članak 12.

Članak 9. stavak 1.

Članak 20.

Članak 9. stavak 2.

 

Članak 9. stavak 3.

Članak 30. stavak 1.

 

Članak 10. stavak 1.

Članak 10. stavak 2.

Članak 19. stavak 1.

Članak 10. stavak 3.

Članak 10. stavak 4. točka (a)

Članak 41. stavak. 1. točka (a)

Članak 10. stavak 4. točka (b)

Članak 11.

Članak 43.

Članak 12.

Članak 13.

Članak 14.

 

Članak 15. stavci 1. i 2.

Članak 15. stavak 3.

Članak 45. stavak 2.

Članak 16.

Članak 46.

Članak 17.

Članak 49.

Prilog I.

Prilog I.

Prilog II. dio A

Prilog II. dio A

Prilog II. dio B

Prilog II. dio B

Prilog III.

Članak 18.

Prilog IV.

Prilog III.

Prilog V. dio A

Prilog IV. dio A

Prilog V. dio B

Prilog IV. dio B

Prilog VI.

Prilog V.

Prilog VII.

Prilog VIII.

Prilog VI.

Prilog IX.

Prilog VII.

Prilog X.

Prilog VIII.

Prilog XI.

Prilog IX.

Prilog XII.

Prilog X.

Prilog XIII.

Prilog XI.

Prilog XIV.

Prilog XII.

Prilog XIII.

Prilog XIV.


IZJAVA EUROPSKOG PARLAMENTA

Europski parlament smatra da se odbori mogu smatrati „odborima za komitologiju” u smislu Priloga I. Okvirnog sporazuma o odnosima između Europskog parlamenta i Europske komisije samo kada i u mjeri u kojoj se na sjednicama odbora raspravlja o provedbenim aktima u smislu Uredbe (EU) br. 182/2011. Sjednice odbora stoga spadaju u područje primjene točke 15. Okvirnog sporazuma kada i u mjeri u kojoj se raspravlja o drugim pitanjima.


Top