Help Print this page 

Document 32014D0880

Title and reference
2014/880/EU: Provedbena odluka Komisije оd 26. studenoga 2014. o zajedničkim specifikacijama registra željezničke infrastrukture i o stavljanju izvan snage Provedbene odluke 2011/633/EU (priopćeno pod brojem dokumenta C(2014) 8784) Tekst značajan za EGP
  • In force
OJ L 356, 12.12.2014, p. 489–519 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2014/880/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

12.12.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 356/489


PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE

оd 26. studenoga 2014.

o zajedničkim specifikacijama registra željezničke infrastrukture i o stavljanju izvan snage Provedbene odluke 2011/633/EU

(priopćeno pod brojem dokumenta C(2014) 8784)

(Tekst značajan za EGP)

(2014/880/EU)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu 2008/57/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 17. lipnja 2008. o interoperabilnosti željezničkog sustava u Zajednici (1), a posebno njezin članak 35. stavak 2.,

budući da:

(1)

Na temelju članka 35. Direktive 2008/57/EZ, Komisija je donijela Provedbenu odluku 2011/633/EU (2).

(2)

Na temelju preporuke Europske agencije za željeznice (Agencija) potrebne su dopunske zajedničke specifikacije kako bi podaci iz registara bili lakše pristupačni. Potrebno je osigurati da ti registri budu dostupni za korištenje putem elektroničkog zajedničkog korisničkog sučelja koje će uspostaviti i voditi Agencija. Države članice, uz pomoć Agencije, trebaju surađivati kako bi osigurale da registri funkcioniraju, da sadržavaju sve podatke i da su međusobno povezani.

(3)

Stoga treba staviti izvan snage Provedbenu odluku 2011/633/EU.

(4)

Mjere predviđene ovom Odlukom u skladu su s mišljenjem Odbora osnovanoga u skladu s člankom 29. stavkom 1. Direktive 2008/57/EZ,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

1.   Zajedničke specifikacije za registar željezničke infrastrukture iz članka 35. Direktive 2008/57/EZ utvrđene su u Prilogu ovoj Odluci.

2.   Registri infrastrukture država članica dostupni su za korištenje putem zajedničkog korisničkog sučelja koje treba uspostaviti i voditi Agencija.

3.   Zajedničko korisničko sučelje iz stavka 2. je internetska aplikacija kojom se olakšava pristup podacima iz registara infrastrukture. Sučelje mora biti operativno najkasnije 15 dana nakon datuma primjene iz članka 8.

Članak 2.

1.   Svaka država članica osigurava da je njezin registar infrastrukture prebačen u elektronički oblik i da ispunjava zahtjeve zajedničkih specifikacija iz članka 1. najkasnije osam mjeseci od stupanja na snagu ove Odluke.

2.   Države članice osiguravaju međusobnu povezanost svojih registara infrastrukture i njihovu povezanost sa zajedničkim korisničkim sučeljem najkasnije osam mjeseci nakon što to sučelje postane operativno.

Članak 3.

Agencija objavljuje vodič za primjenu zajedničkih specifikacija registra željezničke infrastrukture najkasnije 15 dana nakon datuma primjene i redovno ga ažurira. U vodiču za primjenu upućuje se, prema potrebi, na mjerodavne odredbe Tehničkih specifikacija za interoperabilnost (TSI-jevi) za svaki parametar.

Članak 4.

Agencija preporučuje ažuriranje zajedničkih specifikacija kad to bude zahtijevao napredak u razvoju TSI-jeva ili izradi registara infrastrukture.

Članak 5.

1.   Države članice osiguravaju prikupljanje potrebnih podataka i unos u svoje registre infrastrukture u skladu sa stavcima od 2. do 6. One osiguravaju pouzdanost i aktualnost tih podataka.

2.   Podaci koji se odnose na infrastrukture za teretne koridore definirane u Prilogu Uredbi (EU) br. 913/2010 Europskog parlamenta i Vijeća (3) u verziji na snazi 1. siječnja 2013. prikupljaju se i unose u registar infrastrukture najkasnije devet mjeseci od stupanja na snagu ove Odluke.

3.   Podaci koji se odnose na infrastrukture koje su puštene u rad nakon stupanja na snagu Direktive 2008/57/EZ i najkasnije do stupanja na snagu ove Odluke, osim podataka iz stavka 2., prikupljaju se i unose u nacionalni registar infrastrukture najkasnije devet mjeseci od tog datuma.

4.   Podaci koji se odnose na infrastrukture koje su puštene u rad prije stupanja na snagu Odluke 2008/57/EZ, osim podataka iz stavka 2., prikupljaju se i unose u registar infrastrukture u skladu s nacionalnim planom provedbe iz članka 6. stavka 1. najkasnije do 16. ožujka 2017.

5.   Podaci koji se odnose na privatne sporedne kolosijeke koji su pušteni u rad prije stupanja na snagu Direktive 2008/57/EZ prikupljaju se i unose u registar infrastrukture u skladu s nacionalnim planom provedbe iz članka 6. stavka 1. najkasnije do 16. ožujka 2019.

6.   Podaci koji se odnose na mrežu koja nije obuhvaćena TSI-jevima prikupljaju se i unose u registar infrastrukture u skladu s nacionalnim planom provedbe iz članka 6. stavka 1. najkasnije do 16. ožujka 2019.

7.   Podaci koji se odnose na infrastrukture koje su puštene u rad nakon stupanja na snagu ove Odluke unose se u registar infrastrukture čim infrastrukture budu puštene u rad i čim zajedničko korisničko sučelje postane operativno.

Članak 6.

1.   Svaka država članica izrađuje nacrt nacionalnog plana i raspored za provedbu za obveze iz članka 5. Ona obavješćuje o svakom kašnjenju ili poteškoći u ispunjavanju odredbi članka 5., a Komisija će, ako to bude prikladno, odobriti produljenje planiranog roka. Nacionalni plan provedbe predaje se Komisiji najkasnije šest mjeseci od stupanja na snagu ove Odluke.

2.   Svaka država članica imenuje subjekt zadužen za uspostavljanje i održavanje svog registra infrastrukture i o tome obavješćuje Komisiju najkasnije tri mjeseca od stupanja na snagu ove Odluke.

Ti subjekti šalju Agenciji izvješće o napretku provedbe registra infrastrukture tri mjeseca nakon datuma primitka obavijesti te potom svaka četiri mjeseca.

3.   Agencija koordinira, nadzire i podupire provedbu registara infrastrukture. Agencija organizira skupinu sastavljenu od predstavnika subjekata nadležnih za uspostavu i održavanje registara infrastrukture te koordinira njezin rad. Agencija redovito izvješćuje Komisiju o napretku u provedbi ove Odluke.

Članak 7.

Provedbena odluka 2011/633/EU stavlja se izvan snage s učinkom od datuma primjene navedenoga u članku 8.

Članak 8.

Ova se Odluka primjenjuje od 1. siječnja 2015.

Članak 9.

Ova je Odluka upućena državama članicama i Europskoj agenciji za željeznice.

Sastavljeno u Bruxellesu 26. studenoga 2014.

Za Komisiju

Violeta BULC

Članica Komisije


(1)  SL L 191, 18.7.2008., str. 1.

(2)  Provedbena odluka Komisije 2011/633/EU od 15. rujna 2011. o zajedničkim specifikacijama registra željezničke infrastrukture (SL L 256, 1.10.2011., str. 1.).

(3)  Uredba (EU) br. 913/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. rujna 2010. o europskoj željezničkoj mreži za konkurentni prijevoz robe (SL L 276, 20.10.2010., str. 22.).


PRILOG

1.   UVOD

1.1.   Tehničko područje primjene

1.1.1.   Ova se specifikacija odnosi na podatke o sljedećim podsustavima željezničkog sustava Europske unije:

(a)

strukturni građevinski podsustav;

(b)

strukturni elektroenergetski podsustav; i

(c)

pružni prometno-upravljački i signalno-sigurnosni podsustav.

1.1.2.   Ti su podsustavi navedeni u popisu podsustava u točki 1. Priloga II. Direktivi 2008/57/EZ.

1.2.   Geografsko područje primjene

Geografsko je područje primjene ove specifikacije željeznički sustav Europske unije kako je utvrđeno Direktivom 2008/57/EZ. Iz njega su isključeni slučajevi iz članka 1. stavka 3. Direktive 2008/57/EZ.

2.   SVRHA

2.1.   Općenito

Glavna je svrha registra infrastrukture predviđenog u članku 35. Direktive 2008/57/EZ (RINF) osigurati transparentnost svojstava mreže. Informacije koje se pružaju RINF-om upotrebljavaju se za planiranje u projektiranju novih vlakova, pomoć u procjenjivanju kompatibilnosti vlakova s prugama prije početka rada i za korištenje kao referentna baza podataka. Stoga RINF podržava u nastavku opisane procese.

2.2.   Projektiranje podsustava željezničkih vozila

Parametri Registra infrastrukture koriste se kako bi se utvrdila svojstva infrastrukture za predviđeno korištenje željezničkih vozila.

2.3.   Osiguravanje tehničke kompatibilnosti nepokretnih postrojenja

2.3.1.   Prijavljeno tijelo provjerava sukladnost podsustava s primjenjivim TSI-jem ili TSI-jevima. Korištenjem RINF-a može se osigurati provjera tehničke kompatibilnosti sučelja s mrežom u koju je podsustav ugrađen.

2.3.2.   Tijelo koje imenuje svaka država članica provjerava sukladnost podsustava kad se primjenjuju nacionalna pravila pa RINF može u tim slučajevima poslužiti za provjeru tehničke kompatibilnosti sučelja.

2.4.   Praćenje napretka interoperabilnosti u željezničkoj mreži Europske unije

Osigurava se transparentnost u pogledu razvoja interoperabilnosti radi redovitog praćenja razvoja interoperabilne mreže Europske unije.

2.5.   Utvrđivanje kompatibilnosti pruge za predložene usluge željezničkog prijevoza

2.5.1.   Kompatibilnost predložene usluge željezničkog prijevoza s prugom provjerava se prije nego što željeznički prijevoznik dobije pristup mreži od upravitelja infrastrukture. Željeznički prijevoznik mora biti siguran da je pruga koju namjerava koristiti prikladna za njegov vlak.

2.5.2.   Željeznički prijevoznik odabire vozila uzimajući u obzir sva ograničenja vezana uz odobrenje za rad i uz moguću prugu po kojoj vlak treba voziti:

(a)

sva vozila u vlaku moraju udovoljavati zahtjevima koji se primjenjuju na prugama kojima će taj vlak voziti; i

(b)

vlak kao kombinacija vozilâ mora biti u skladu s tehničkim ograničenjima pruge na predmetnoj trasi.

3.   ZAJEDNIČKA SVOJSTVA

Svojstva navedena u ovom Prilogu zajednička su svim registrima infrastrukture država članica.

3.1.   Definicije

Za potrebe ovih specifikacija:

(a)

„pružna dionica” znači dio željezničke pruge između susjednih službenih mjesta i može se sastojati od nekoliko kolosijeka;

(b)

„službeno mjesto” znači bilo koje mjesto za obavljanje radnji vezanih uz željeznički prijevoz, gdje usluge prijevoza vlakovima mogu početi, završiti ili promijeniti trasu i gdje se mogu pružati usluge željezničkog prijevoza putnika ili robe; „službeno mjesto” ujedno može biti bilo koja lokacija na granicama između država članica ili upraviteljâ infrastrukture;

(c)

„kolosijek” znači svaki kolosijek koji se koristi za obavljanje usluge željezničkog prijevoza; ne objavljuju se ukrižja i mimoilaznice na otvorenoj pruzi ili kolosiječne veze potrebne samo za promet vlakova;

(d)

„sporedni kolosijek” znači svaki kolosijek unutar službenog mjesta koji se ne koristi za promet vlakova.

3.2.   Struktura željezničke mreže za RINF

3.2.1.   Za potrebe Registra infrastrukture svaka država članica dijeli svoju željezničku mrežu na pružne dionice i službena mjesta.

3.2.2.   Zapisi koji se objavljuju za „pružne dionice” u vezi s građevinskim podsustavom, elektroenergetskim podsustavom i pružnim prometno-upravljačkim i signalno-sigurnosnim podsustavom dodjeljuju se infrastrukturnom elementu „glavni kolosijek”.

3.2.3.   Zapisi koji se objavljuju za „službeno mjesto” u vezi s građevinskim podsustavom dodjeljuju se infrastrukturnim elementima „glavni kolosijek” i „sporedni kolosijek”.

3.3.   Zapisi za RINF

3.3.1.   Zapisi i format zapisa objavljuju se u skladu s tablicom.

3.3.2.   U Vodiču za primjenu RINF-a iz članka 3. definiraju se konkretan format i proces upravljanja za podatke navedene u tablici koji su prikazani kao:

(a)

jedan ili više izbora s unaprijed definiranog popisa;

(b)

niz znakova (CharacterString) ili unaprijed definirani niz znakova (unaprijed definirani CharacterString); ili

(c)

broj naveden u uglatim zagradama.

3.3.3.   Svi su parametri RINF-a obvezni, osim ako u tablici 1. nije navedeno drugačije. Sve informacije koje se odnose na parametre nalaze se u tablici 1.

Tablica

Zapisi za Registar infrastrukture

Broj

Naziv

Prikaz podatka

Definicija

Dodatne informacije

1.

DRŽAVA ČLANICA

 

1.1.

PRUŽNA DIONICA

 

1.1.0.0.0.

Opći podaci

 

1.1.0.0.0.1.

Oznaka upravitelja infrastrukture

[NNNN]

Upravitelj infrastrukture znači svako tijelo ili poduzeće koje je posebno odgovorno za uspostavu i održavanje željezničke infrastrukture ili nekog njezinog dijela.

 

1.1.0.0.0.2.

Nacionalna oznaka željezničke pruge

CharacterString

Jedinstvena oznaka željezničke pruge ili jedinstveni broj željezničke pruge u državi članici.

 

1.1.0.0.0.3.

Službeno mjesto na početku pružne dionice

unaprijed definirani CharacterString

Jedinstvena oznaka službenog mjesta na početku pružne dionice (kilometri koji se povećavaju od službenog mjesta na početku do službenog mjesta na kraju).

 

1.1.0.0.0.4.

Službeno mjesto na kraju pružne dionice

unaprijed definirani CharacterString

Jedinstvena oznaka službenog mjesta na kraju pružne dionice (kilometri koji se povećavaju od službenog mjesta na početku do službenog mjesta na kraju).

 

1.1.0.0.0.5.

Duljina pružne dionice

unaprijed definirani CharacterString

Duljina između službenih mjesta na početku i kraju pružne dionice.

 

1.1.0.0.0.6.

Vrsta pružne dionice

jedan izbor s unaprijed definiranog popisa:

Obična pružna dionica/spojna pružna dionica

Vrsta pružne dionice za koju količina prikazanih podataka ovisi o tome povezuje li dionica službena mjesta nastala podjelom velikog čvorišta u nekoliko službenih mjesta ili ne.

 

1.1.1.

GLAVNI KOLOSIJEK

 

1.1.1.0.0.

Opći podaci

 

1.1.1.0.0.1.

Oznaka kolosijeka

CharacterString

Jedinstvena oznaka kolosijeka ili jedinstveni broj kolosijeka na pružnoj dionici.

 

1.1.1.0.0.2.

Normalni vozni smjer

jedan izbor s unaprijed definiranog popisa:

N/S/O

Normalni vozni smjer je:

isti kao smjer definiran početkom i krajem pružne dionice,

suprotan smjeru definiranom početkom i krajem pružne dionice,

obostran.

N— smjer pružne dionice

S— smjer suprotan smjeru pružne dionice

O— smjer N i smjer S

1.1.1.1.

Građevinski podsustav

Parametri ove grupe nisu obvezni ako je u 1.1.0.0.0.6. odabrana „spojna pružna dionica”

1.1.1.1.1.

Izjave o provjeri kolosijeka

 

1.1.1.1.1.1.

EZ izjava o provjeri kolosijeka (INF)

unaprijed definirani CharacterString:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYYY/NNNNNNN]

Jedinstveni broj za EZ izjave prema zahtjevima za format iz „Dokumenta o praktičnim rješenjima za prijenos dokumenata o interoperabilnosti” (1).

Navedite je li izdana EZ izjava: da/ne

Ako da, unesite podatak.

1.1.1.1.1.2.

Izjava o sukladnosti postojeće infrastrukture (2) kolosijeka (INF)

unaprijed definirani CharacterString:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYYY/NNNNNNN]

Jedinstveni broj za izjave o postojećoj infrastrukturi prema istim zahtjevima za format iz „Dokumenta o praktičnim rješenjima za prijenos dokumenata o interoperabilnosti”.

Navedite je li izdana izjava o postojećoj infrastrukturi: da/ne

Ako da, unesite podatak.

1.1.1.1.2.

Parametri radnih svojstava

 

1.1.1.1.2.1.

Klasifikacija kolosijeka po TEN-u

jedan izbor s unaprijed definiranog popisa:

Dio sveobuhvatne Transeuropske prometne mreže/Dio osnovne teretne Transeuropske prometne mreže/Dio osnovne putničke Transeuropske prometne mreže/nije u TEN-u

Podatak kojem dijelu Transeuropske prometne mreže pruga pripada.

 

1.1.1.1.2.2.

Kategorija pruge

jedan izbor s unaprijed definiranog popisa

Klasifikacija pruge prema TSI-ju za željezničku infrastrukturu.

Navedite je li pruga obuhvaćena tehničkim područjem primjene TSI-ja: da/ne

Ako da, unesite podatak.

1.1.1.1.2.3.

Dio željezničkog teretnog koridora

jedan izbor s unaprijed definiranog popisa:

Rajnsko-alpski teretni koridor (RFC 1)/Sjevernomorsko-mediteranski teretni koridor (RFC 2)/Skandinavsko – mediteranski teretni koridor (RFC 3)/Atlantski teretni koridor (RFC 4)/Baltičko-jadranski teretni koridor (RFC 5)/Mediteranski teretni koridor (RFC 6)/Bliskoistočno-istočnomediteranski teretni koridor (RFC 7)/Sjevernomorsko-baltički teretni koridor (RFC 8)/Češko-slovački teretni koridor (RFC 9)

Podatak je li pruga dodijeljena željezničkom teretnom koridoru.

Navedite je li kolosijek dodijeljen nekom teretnom koridoru: da/ne

Ako da, unesite podatak.

1.1.1.1.2.4.

Nosivost

jedan izbor s unaprijed definiranog popisa

Kombinacija kategorije pruge i brzine na najslabijem dijelu kolosijeka.

 

1.1.1.1.2.5.

Najveća dopuštena brzina

[NNN]

Najveća nazivna radna brzina na pruzi kao rezultat svojstava podsustava INF, ENE i CCS, izražena u kilometrima na sat.

 

1.1.1.1.2.6.

Raspon temperature

jedan izbor s unaprijed definiranog popisa:

 

T1 (od – 25 do + 40)

 

T2 (od – 40 do + 35)

 

T3 (od – 25 do + 45)

 

Tx (od – 40 do + 50)

Raspon temperature za neograničen pristup pruzi prema europskoj normi.

 

1.1.1.1.2.7.

Najveća nadmorska visina

[+/–][NNNN]

Nadmorska visina najviše točke pružne dionice u odnosu na Normaal Amsterdams Peil (NAP).

 

1.1.1.1.2.8.

Postojanje nepovoljnih klimatskih uvjeta

jedan izbor s unaprijed definiranog popisa:

da/ne

Klimatski uvjeti na pruzi su nepovoljni ili uobičajeni prema europskoj normi.

 

1.1.1.1.3.

Trasa pruge

 

1.1.1.1.3.1.

Interoperabilni profil

jedan izbor s unaprijed definiranog popisa:

GA/GB/GC/G1/DE3/S/IRL1/nijedan

Profili GA, GB, GC, G1, DE3, S, IRL1, kao što je definirano u europskoj normi.

 

1.1.1.1.3.2.

Multinacionalni slobodni profili

jedan izbor s unaprijed definiranog popisa:

G2/GB1/GB2/nijedan

Multinacionalni ili međunarodni profil koji nije GA, GB, GC, G1, DE3, S, IRL1, kao što je definirano u europskoj normi.

Obvezno, ako je u 1.1.1.1.3.1. odabran odgovor „nijedan”.

1.1.1.1.3.3.

Nacionalni slobodni profili

jedan izbor s unaprijed definiranog popisa

Nacionalni slobodni profil kako je određen u europskoj normi ili drugi lokalni profil.

Obvezno, ako je u 1.1.1.1.3.2. odabran odgovor „nijedan”.

1.1.1.1.3.4.

Normirani broj slobodnog profila za intermodalni prijevoz sa izmjenjivim sanducima

jedan izbor s unaprijed definiranog popisa

Šifriranje za intermodalni prijevoz sa izmjenjivim sanducima prema Objavi UIC-a.

Navedite pripada li kolosijek pruzi za intermodalni prijevoz: da/ne

Ako da, unesite podatak.

1.1.1.1.3.5.

Normirani broj profila za intermodalni prijevoz za poluprikolice

jedan izbor s unaprijed definiranog popisa

Šifriranje za intermodalni prijevoz za poluprikolice prema Objavi UIC-a.

Navedite pripada li kolosijek pruzi za intermodalni prijevoz: da/ne

Ako da, unesite podatak.

1.1.1.1.3.6.

Uzdužni profil

unaprijed definirani CharacterString:

[± NN.N] ([NNN.NNN]

ponoviti onoliko puta koliko bude potrebno

Niz vrijednosti nagiba i mjesta promjena u nagibu.

 

1.1.1.1.3.7.

Najmanji polumjer vodoravnog kružnog luka kolosijeka

[NNNNN]

Polumjer najmanjeg vodoravnog kružnog luka na kolosijeku u metrima.

 

1.1.1.1.4.

Parametri kolosijeka

 

1.1.1.1.4.1.

Nazivna širina kolosijeka

jedan izbor s unaprijed definiranog popisa

750/1 000/1 435/1 520/1 524/1 600/1 668/druga

Jedinstvena vrijednost izražena u milimetrima kojom se navodi širina kolosijeka.

 

1.1.1.1.4.2.

Manjak nadvišenja

[+/–] [NNN]

Najveći manjak nadvišenja izražen u milimetrima definiran kao razlika između primijenjenog nadvišenja i višeg izjednačavajućeg nadvišenja za koji je pruga projektirana.

 

1.1.1.1.4.3.

Nagib tračnice

[NN]

Kut koji definira nagib glave tračnice u odnosu na ravninu tračnice.

 

1.1.1.1.4.4.

Postojanje zastora

jedan izbor s unaprijed definiranog popisa:

da/ne

Određuje je li kolosijek sagrađen s pragovima u zastoru.

Obvezno ako je dopuštena brzina na kolosijeku (parametar 1.1.1.1.2.5.) jednaka ili veća od 200 km/h.

1.1.1.1.5.

Skretnice i križišta

 

1.1.1.1.5.1.

Sukladnost radnih vrijednosti parametara za skretnice i križišta s TSI-jem

jedan izbor s unaprijed definiranog popisa:

da/ne

Skretnice i križišta održavaju se u skladu s radnom graničnom dimenzijom navedenom u TSI-ju.

 

1.1.1.1.5.2.

Najmanji promjer kotača za lučna križišta

[NNN]

Najveća dopuštena nevođena duljina na lučnim križištima temelji se na najmanjem promjeru kotača u uporabi, izražena u milimetrima.

 

1.1.1.1.6.

Otpornost kolosijeka na primijenjena opterećenja

 

1.1.1.1.6.1.

Najveće usporavanje vlaka

[N.N]

Granična vrijednost za uzdužni otpor kolosijeka u obliku najvećeg dopuštenog usporavanja vlaka i izražena u metrima na sekundu na kvadrat.

Navedite je li pruga obuhvaćena geografskim područjem primjene TSI-ja: da/ne

Ako da, unesite podatak.

1.1.1.1.6.2.

Korištenje kočnica na vrtložne struje

jedan izbor s unaprijed definiranog popisa:

Dopušteno/dopušteno pod određenim uvjetima/dopušteno samo za kočnice u slučaju opasnosti/nije dopušteno

Podatak o ograničenjima u korištenju kočnica na vrtložne struje.

 

1.1.1.1.6.3.

Korištenje magnetnih kočnica

jedan izbor s unaprijed definiranog popisa:

Dopušteno/

dopušteno pod određenim uvjetima/

dopušteno pod određenim uvjetima samo za kočnice u slučaju opasnosti/

dopušteno samo za kočnice u slučaju opasnosti/

nije dopušteno

Podatak o ograničenjima u korištenju magnetnih kočnica.

 

1.1.1.1.7.

Zdravlje, sigurnost i zaštita okoliša

 

1.1.1.1.7.1.

Zabrana primjene podmazivanja vijenca kotača

jedan izbor s unaprijed definiranog popisa:

da/ne

Podatak je li korištenje ugrađene naprave za podmazivanje vijenca kotača zabranjeno.

 

1.1.1.1.7.2.

Postojanje željezničko-cestovnih prijelaza

jedan izbor s unaprijed definiranog popisa:

da/ne

Podatak postoje li željezničko-cestovni prijelazi na pružnoj dionici.

 

1.1.1.1.7.3.

Dopušteno ubrzanje na željezničko-cestovnom prijelazu

[N.N]

Granična vrijednost za ubrzanje vlaka ako se zaustavlja blizu željezničko-cestovnog prijelaza, izražena u metrima na sekundu na kvadrat.

Navedite je li u parametru 1.1.1.1.7.2. odabrano „da”: da/ne

Ako da, unesite podatak.

1.1.1.1.8.

Tunel

 

1.1.1.1.8.1.

Oznaka upravitelja infrastrukture

[NNNN]

Upravitelj infrastrukture znači svako tijelo ili poduzeće koje je posebno odgovorno za uspostavu i održavanje željezničke infrastrukture ili nekog njezinog dijela.

 

1.1.1.1.8.2.

Oznaka tunela

CharacterString

Jedinstvena oznaka tunela ili jedinstveni broj tunela u državi članici.

 

1.1.1.1.8.3.

Početak tunela

unaprijed definirani CharacterString:

[geografska širina (NN.NNNN) + geografska dužina (± NN.NNNN) + km (NNN.NNN)]

Geografske koordinate u decimalnim stupnjevima i kilometar pruge na početku tunela.

 

1.1.1.1.8.4.

Kraj tunela

unaprijed definirani CharacterString:

[geografska širina (NN.NNNN) + geografska dužina (± NN.NNNN) + km (NNN.NNN)]

Geografske koordinate u decimalnim stupnjevima i kilometar pruge na kraju tunela.

 

1.1.1.1.8.5.

EZ izjava o provjeri tunela (SRT)

unaprijed definirani CharacterString:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYYY/NNNNNNN]

Jedinstveni broj za EZ izjave prema zahtjevima za format iz „Dokumenta o praktičnim rješenjima za prijenos dokumenata o interoperabilnosti” (1).

Navedite je li izdana EZ izjava: da/ne

Ako da, unesite podatak.

1.1.1.1.8.6.

Izjava o sukladnosti postojeće infrastrukture (2) tunela (SRT)

unaprijed definirani CharacterString:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYYY/NNNNNNN]

Jedinstveni broj za izjave o postojećoj infrastrukturi prema istim zahtjevima za format iz „Dokumenta o praktičnim rješenjima za prijenos dokumenata o interoperabilnosti”.

Navedite je li izdana izjava o postojećoj infrastrukturi: da/ne

Ako da, unesite podatak.

1.1.1.1.8.7.

Duljina tunela

[NNNNN]

Duljina tunela u metrima od ulaznog do izlaznog portala.

Obvezno samo ako je duljina tunela 100 m ili veća.

1.1.1.1.8.8.

Površina poprečnog presjeka

[NNN]

Najmanja površina poprečnog presjeka tunela u kvadratnim metrima.

 

1.1.1.1.8.9.

Postojanje plana postupanja u izvanrednim situacijama

jedan izbor s unaprijed definiranog popisa:

da/ne

Podatak postoji li plan za postupanje u slučaju opasnosti.

 

1.1.1.1.8.10.

Tražena kategorija zaštite od požara za željeznička vozila

jedan izbor s unaprijed definiranog popisa:

A/B/nijedna

Kategorizacija načina na koji će u zadanom razdoblju vlak nastaviti vožnju nakon izbijanja požara.

Navedite je li tunel kraći od 1 km: da/ne

Ako ne, unesite podatak.

1.1.1.1.8.11.

Potrebna nacionalna kategorija zaštite od požara za željeznička vozila

CharacterString

Kategorizacija načina na koji će u zadanom razdoblju vlak nastaviti vožnju nakon izbijanja požara.

Obvezno samo ako je za parametar 1.1.1.1.8.10. odabrana vrijednost „nijedna”

Navedite postoje li odgovarajuća nacionalna pravila: da/ne

Ako da, unesite podatak.

1.1.1.2.

Elektroenergetski podsustav

Parametri ove grupe nisu obvezni ako je za parametar 1.1.0.0.0.6. odabrana vrijednost „spojna pružna dionica”

1.1.1.2.1.

Izjave o provjeri kolosijeka

 

1.1.1.2.1.1.

EZ izjava o provjeri kolosijeka (ENE)

unaprijed definirani CharacterString:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYYY/NNNNNNN]

Jedinstveni broj za EZ izjave prema zahtjevima za format iz „Dokumenta o praktičnim rješenjima za prijenos dokumenata o interoperabilnosti” (1).

Navedite je li izdana EZ izjava: da/ne

Ako da, unesite podatak.

1.1.1.2.1.2.

Izjava o sukladnosti postojeće infrastrukture (2) kolosijeka (ENE)

unaprijed definirani CharacterString:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYYY/NNNNNNN]

Jedinstveni broj za izjave o postojećoj infrastrukturi prema istim zahtjevima za format iz „Dokumenta o praktičnim rješenjima za prijenos dokumenata o interoperabilnosti”.

Navedite je li izdana izjava o postojećoj infrastrukturi: da/ne

Ako da, unesite podatak.

1.1.1.2.2.

Sustav kontaktne mreže

 

1.1.1.2.2.1.1.

Tip sustava kontaktne mreže

jedan izbor s unaprijed definiranog popisa:

Kontaktni vod

Treća tračnica

Četvrta tračnica

Kolosijek nije elektrificiran

Podatak o tipu sustava kontaktne mreže.

 

1.1.1.2.2.1.2.

Sustav napajanja električnom energijom (napon i frekvencija)

jedan izbor s unaprijed definiranog popisa:

 

AC 25 kV-50 Hz/

 

AC 15 kV-16,7 Hz/

 

DC 3 kV/

 

DC 1,5 kV/

 

DC (poseban slučaj FR)

 

DC 750 V/

 

DC 650 V/

 

DC 600 V/

 

drugi

Podatak o sustavu napajanja vuče (nazivni napon i frekvencija).

Navedite je li u parametru 1.1.1.2.2.1.1. odabrana vrijednost „Kolosijek nije elektrificiran”: da/ne

Ako ne, unesite podatak.

1.1.1.2.2.2.

Maksimalna struja vlaka

[NNNN]

Podatak o maksimalno dopuštenoj struji vlaka, izražen u amperima.

Navedite je li u parametru 1.1.1.2.2.1.1. odabrana vrijednost „Kolosijek nije elektrificiran”: da/ne

Ako ne, unesite podatak.

1.1.1.2.2.3.

Maksimalna struja kod stajanja po oduzimaču struje

[NNN]

Podatak o maksimalno dopuštenoj struji vlaka u stanju mirovanja za sustave istosmjernog napajanja, izražen u amperima.

Navedite je li u parametru 1.1.1.2.2.1.1. odabrana vrijednost „kontaktni vod” i ako je sustav napajanja u parametru 1.1.1.2.2.1.2. sustav napajanja istosmjernom strujom (DC): da/ne

Ako da, unesite podatak.

1.1.1.2.2.4.

Dopuštenje za regenerativno kočenje

jedan izbor s unaprijed definiranog popisa:

da/ne

Podatak je li dopušteno regenerativno kočenje.

Navedite je li u parametru 1.1.1.2.2.1.1. odabrana vrijednost „Kolosijek nije elektrificiran”: da/ne

Ako ne, unesite podatak.

1.1.1.2.2.5.

Najveća visina kontaktne mreže

[N.NN]

Podatak o najvećoj visini kontaktnog voda izraženoj u metrima.

Navedite je li u parametru 1.1.1.2.2.1.1. odabrana vrijednost „kontaktni vod”: da/ne

Ako da, unesite podatak.

1.1.1.2.2.6.

Najmanja visina kontaktne mreže

[N.NN]

Podatak o najmanjoj visini kontaktnog voda izraženoj u metrima.

Navedite je li u parametru 1.1.1.2.2.1.1. odabrana vrijednost „kontaktni vod”: da/ne

Ako da, unesite podatak.

1.1.1.2.3.

Oduzimač struje

 

1.1.1.2.3.1.

Prihvaćene glave oduzimača struje sukladne s TSI-jem

jedan izbor s unaprijed definiranog popisa:

 

1 950 mm (tip 1)/

 

1 600 mm (EP)/

 

2 000 mm – 2 260 mm/

 

nijedna

Podatak o glavama oduzimača struje sukladnima s TSI-jem koje se smiju koristiti.

Navedite je li u parametru 1.1.1.2.2.1.1. odabrana vrijednost „kontaktni vod”: da/ne

Ako da, unesite podatak.

1.1.1.2.3.2.

Prihvaćene druge glave oduzimača struje

jedan izbor s unaprijed definiranog popisa

Podatak o glavama oduzimača struje koje se smiju uporabiti.

Navedite je li u parametru 1.1.1.2.2.1.1. odabrana vrijednost „kontaktni vod”: da/ne

Ako da, unesite podatak.

1.1.1.2.3.3.

Zahtjevi za broj podignutih oduzimača struje i razmak između njih pri zadanoj brzini

unaprijed definirani CharacterString:

[N] [NNN] [NNN]

Podatak o najvećem broju dopuštenih podignutih oduzimača struje po vlaku i o najmanjem razmaku između glava oduzimača struje od središnje linije do središnje linije, izraženi u metrima, pri zadanoj brzini.

Navedite je li u parametru 1.1.1.2.2.1.1. odabrana vrijednost „kontaktni vod”: da/ne

Ako da, unesite podatak.

1.1.1.2.3.4.

Dopušteni materijal za klizače

jedan izbor s unaprijed definiranog popisa

Podatak o materijalima koje se smije koristiti za klizače.

Navedite je li u parametru 1.1.1.2.2.1.1. odabrana vrijednost „kontaktni vod”: da/ne

Ako da, unesite podatak.

1.1.1.2.4.

Sekcije za razdvajanje kontaktnog voda

 

1.1.1.2.4.1.1.

Razdvajanje faza

jedan izbor s unaprijed definiranog popisa:

da/ne

Podatak postoji li razdvajanje faza te potrebne informacije.

Navedite je li u parametru 1.1.1.2.2.1.1. odabrana vrijednost „kontaktni vod”: da/ne

Ako da, unesite podatak.

1.1.1.2.4.1.2.

Informacije o razdvajanja faza

unaprijed definirani CharacterString:

duljina [NNN] + prekidač [DA/NE] + spuštanje oduzimača struje [DA/NE]

Podatak s više nužnih informacija o razdvajanju faze.

Navedite je li u parametru 1.1.1.2.4.1.1. odabrana vrijednost „da”: da/ne

Ako da, unesite podatak.

1.1.1.2.4.2.1.

Razdvajanje sustava

jedan izbor s unaprijed definiranog popisa:

da/ne

Podatak o postojanju razdvajanja sustava.

Navedite je li u parametru 1.1.1.2.2.1.1. odabrana vrijednost „kontaktni vod”: da/ne

Ako da, unesite podatak.

1.1.1.2.4.2.2.

Informacije o razdvajanju sustava

unaprijed definirani CharacterString:

duljina [NNN] + prekidač [DA/NE] + niži oduzimač struje [DA/NE] + promjena sustava za napajanje [DA/NE]

Podatak s više traženih informacija o razdvajanju sustava.

Navedite je li u parametru 1.1.1.2.4.2.1. odabrana vrijednost „da”: da/ne

Ako da, unesite podatak.

1.1.1.2.5.

Zahtjevi za željeznička vozila

 

1.1.1.2.5.1.

Zahtijevano ograničenje struje ili snage na vozilu

jedan izbor s unaprijed definiranog popisa:

da/ne

Podatak zahtijeva li se na vozilima funkcija ograničenja struje ili snage.

Navedite je li u parametru 1.1.1.2.2.1.1. odabrana vrijednost „Kolosijek nije elektrificiran”: da/ne

Ako ne, unesite podatak.

1.1.1.2.5.2.

Dopuštena kontaktna sila

CharacterString

Podatak o dopuštenoj kontaktnoj sili izraženoj u njutnima.

Navedite je li u parametru 1.1.1.2.2.1.1. odabrana vrijednost „Kolosijek nije elektrificiran”: da/ne

Ako ne, unesite podatak.

Sila se daje ili kao vrijednost statičke sile i maksimalne sile izražene u njutnima ili kao formula za funkciju brzine.

1.1.1.2.5.3.

Potrebna naprava za automatsko spuštanje

jedan izbor s unaprijed definiranog popisa:

da/ne

Podatak zahtijeva li se na vozilu naprava za automatsko spuštanje.

Navedite je li u parametru 1.1.1.2.2.1.1. odabrana vrijednost „Kolosijek nije elektrificiran”: da/ne

Ako ne, unesite podatak.

1.1.1.3.

Prometno-upravljački i signalno-sigurnosni podsustav

Parametri ove grupe nisu obvezni ako je za parametar 1.1.0.0.0.6. odabrana vrijednost „spojna pružna dionica”

1.1.1.3.1.

Izjave o provjeri kolosijeka

 

1.1.1.3.1.1.

EZ izjava o provjeri kolosijeka (CCS)

unaprijed definirani CharacterString:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYYY/NNNNNNN]

Jedinstveni broj za EZ izjave prema zahtjevima za format iz „Dokumenta o praktičnim rješenjima za prijenos dokumenata o interoperabilnosti” (1).

Navedite je li izdana EZ izjava: da/ne

Ako da, unesite podatak.

1.1.1.3.2.

Sustav za upravljanje i nadzor vlakova (ETCS) sukladan s TSI-jem

 

1.1.1.3.2.1.

Razina ETCS-a

jedan izbor s unaprijed definiranog popisa:

nijedna/1/2/3

Razina primjene ERTMS-a/ETCS-a u pogledu pružne opreme.

 

1.1.1.3.2.2.

Osnovna konfiguracija ETCS-a

jedan izbor s unaprijed definiranog popisa:

prije osnovne konfiguracije 2/osnovna konfiguracija 2/osnovna konfiguracija 3

Osnovna konfiguracija ETCS-a ugrađene pružne opreme.

Navedite je li u parametru 1.1.1.3.2.1. odabrana vrijednost „nijedna”: da/ne

Ako ne, unesite podatak

1.1.1.3.2.3.

Primanje podataka ETCS-a neophodno za pristup pruzi

jedan izbor s unaprijed definiranog popisa:

da/ne

Podatak je li iz sigurnosnih razloga za pristup pruzi neophodno posjedovati uređaj za primanje podataka o pruzi.

Navedite je li u parametru 1.1.1.3.2.1. odabrana vrijednost „nijedna”: da/ne

Ako ne, unesite podatak

1.1.1.3.2.4.

Uređaj za slanje podataka ETCS-a ugrađen u pružnu opremu

jedan izbor s unaprijed definiranog popisa:

Nije ugrađeno/Petlja/GSM-R/Petlja i GSM-R

Informacije o ugrađenoj pružnoj opremi koja može slati informacije petljom ili GSM-R-om za razinu 1 sustava ETCS.

Navedite je li u parametru 1.1.1.3.2.1. odabrana vrijednost „nijedna”: da/ne

Ako ne, unesite podatak

1.1.1.3.2.5.

Provedena nacionalna primjena ETCS-a

jedan izbor s unaprijed definiranog popisa:

da/ne

Podatak prenose li se podaci o nacionalnim primjenama između kolosijeka i vlaka.

Navedite je li u parametru 1.1.1.3.2.1. odabrana vrijednost „nijedna”: da/ne

Ako ne, unesite podatak.

1.1.1.3.2.6.

Postojanje operativnih ograničenja ili uvjeta

jedan izbor s unaprijed definiranog popisa:

da/ne

Podatak postoje li ograničenja ili uvjeti zbog djelomične sukladnosti s CCS TSI-jem.

Navedite je li u parametru 1.1.1.3.2.1. odabrana vrijednost „nijedna”: da/ne

Ako ne, unesite podatak.

1.1.1.3.2.7.

Opcionalne funkcije ETCS-a

CharacterString

Neobvezne funkcije ETCS-a koje mogu unaprijediti promet prugom.

Navedite je li u parametru 1.1.1.3.2.1. odabrana vrijednost „nijedna”: da/ne

Ako ne, unesite podatak.

1.1.1.3.3.

Radio sukladan s TSI-jem (GSM-R)

 

1.1.1.3.3.1.

Verzija GSM-R-a

jedan izbor s unaprijed definiranog popisa:

nijedna/prethodna verzija u odnosu na osnovnu konfiguraciju 0/osnovna konfiguracija 0 r3/osnovna konfiguracija 0 r4

Broj verzije GSM-R FRS-a ili GSM-R SRS-a koja je ugrađena na pruzi.

 

1.1.1.3.3.2.

Preporučeni broj aktivnih GSM-R uređaja (EDOR) u vozilu za razinu 2 ETCS-a

jedan izbor s unaprijed definiranog popisa:

0/1/2

Broj mobilnih uređaja za prijenos podataka ETCS-a (EDOR) preporučen za nesmetano kretanje vlaka. Ovo se odnosi na način na koji RBC vodi komunikacijsku sesiju. Nije kritično za sigurnost i nema utjecaja na interoperabilnost.

Navedite je li u parametru 1.1.1.3.3.1. odabrana vrijednost „nijedna” i je li instalirana 2. razina ERTMS-a: da/ne

Ako ne, unesite podatak.

1.1.1.3.3.3.

Opcionalne GSM-R funkcije

jedan izbor s unaprijed definiranog popisa:

Korištenje opcionalnih GSM-R funkcija koje bi mogle unaprijediti promet prugom. One služe samo za informativne svrhe i nisu kriterij za pristup mreži.

Navedite je li u parametru 1.1.1.3.3.1. odabrana vrijednost „nijedna”: da/ne

Ako ne, unesite podatak.

1.1.1.3.4.

Sustavi za detekciju vlaka koji su u potpunosti sukladni s TSI-jem

 

1.1.1.3.4.1.

Postojanje sustava za detekciju vlaka koji je u potpunosti sukladan s TSI-jem:

jedan izbor s unaprijed definiranog popisa:

da/ne

Podatak je li ugrađen bilo kakav sustav za detekciju vlaka koji je u potpunosti sukladan sa zahtjevima CCS TSI-ja.

 

1.1.1.3.5.

Naslijeđeni sustavi za zaštitu vlaka

 

1.1.1.3.5.1.

Postojanje drugih ugrađenih sustava za zaštitu, nadzor i upozorenje vlaka

jedan izbor s unaprijed definiranog popisa:

da/ne

Podatak jesu li na pruzi ugrađeni drugi sustavi za zaštitu, nadzor i upozorenje.

Obvezno samo ako je u parametru 1.1.1.3.2.1. odabrana vrijednost „nijedna”.

1.1.1.3.5.2.

Potreba za više od jednog sustava za zaštitu, nadzor i upozorenje u vlaku

jedan izbor s unaprijed definiranog popisa:

da/ne

Podatak zahtijeva li se da u vozilu bude više od jednog istodobno aktivnog prometno-upravljačkog i signalno-sigurnosnog sustava.

Obvezno samo ako je u parametru 1.1.1.3.2.1. odabrana vrijednost „nijedna”.

1.1.1.3.6.

Ostali radijski sustavi

 

1.1.1.3.6.1.

Ostali ugrađeni radijski sustavi

jedan izbor s unaprijed definiranog popisa:

da/ne

Podatak jesu li na pruzi ugrađeni drugi radijski sustavi u normalnom radu.

Obvezno samo ako je u parametru 1.1.1.3.3.1. odabrana vrijednost „nijedna”. da/ne

Ako ne, unesite podatak.

1.1.1.3.7.

Sustavi za detekciju vlaka koji nisu u potpunosti sukladni s TSI-jem

 

1.1.1.3.7.1.

Vrsta sustava za detekciju vlaka

jedan izbor s unaprijed definiranog popisa:

kolosiječni strujni krugovi/senzor željezničkog kotača/kolosiječna petlja

Podatak o ugrađenim vrstama sustava za detekciju vlaka.

 

1.1.1.3.7.2.1.

Sukladnost s TSI-jem najveće dopuštene udaljenosti između dvije susjedne osovine

jedan izbor s unaprijed definiranog popisa:

sukladno s TSI-jem/nesukladno s TSI-jem

Podatak je li zahtijevana udaljenost sukladna s TSI-jem.

 

1.1.1.3.7.2.2.

Najveća dopuštena udaljenost između dvije uzastopne osovine u slučaju nesukladnosti s TSI-jem

[NNNNN]

Podatak o najvećoj dopuštenoj udaljenosti između dvije uzastopne osovine u slučaju nesukladnosti s TSI-jem, izražen u milimetrima

Navedite je li u parametru 1.1.1.3.7.2.1. odabrana vrijednost „nesukladno s TSI-jem”: da/ne

Ako da, unesite podatak.

1.1.1.3.7.3.

Najmanja dopuštena udaljenost između dvije susjedne osovine

[NNNN]

Podatak o udaljenosti, izražen u milimetrima.

Navedite je li u parametru 1.1.1.3.7.1. odabrana vrijednost „senzor željezničkog kotača”: da/ne

Ako da, unesite podatak.

1.1.1.3.7.4.

Najmanja dopuštena udaljenost između prve i zadnje osovine

[NNNNN]

Podatak o udaljenosti, izražen u milimetrima.

Navedite je li u parametru 1.1.1.3.7.1. odabrana vrijednost „kolosiječni strujni krugovi”: da/ne

Ako da, unesite podatak.

1.1.1.3.7.5.

Najveća udaljenost između kraja vlaka i prve osovine

[NNNN]

Podatak o najvećoj udaljenosti između kraja vlaka i prve osovine vlaka, izražen u milimetrima, koja je primjenjiva na obje strane (prednja i stražnja) vozila ili vlaka.

Navedite je li u parametru 1.1.1.3.7.1. odabrana vrijednost „senzor željezničkog kotača” ili „kolosiječni strujni krugovi”: da/ne

Ako da, unesite podatak.

1.1.1.3.7.6.

Najmanja dopuštena širina oboda kotača

[NNN]

Podatak o širini, izražen u milimetrima.

Navedite je li u parametru 1.1.1.3.7.1. odabrana vrijednost „senzor željezničkog kotača”: da/ne

Ako da, unesite podatak.

1.1.1.3.7.7.

Najmanji dopušteni promjer kotača

[NNN]

Podatak o promjeru kotača, izražen u milimetrima.

Navedite je li u parametru 1.1.1.3.7.1. odabrana vrijednost „senzor željezničkog kotača”: da/ne

Ako da, unesite podatak.

1.1.1.3.7.8.

Najmanja dopuštena debljina vijenca kotača

[NN.N]

Podatak o debljini vijenca, izražen u milimetrima.

Navedite je li u parametru 1.1.1.3.7.1. odabrana vrijednost „senzor željezničkog kotača”: da/ne

Ako da, unesite podatak.

1.1.1.3.7.9.

Najmanja dopuštena visina vijenca kotača

[NN.N]

Podatak o visini vijenca, izražen u milimetrima.

Navedite je li u parametru 1.1.1.3.7.1. odabrana vrijednost „senzor željezničkog kotača”: da/ne

Ako da, unesite podatak.

1.1.1.3.7.10.

Najveća dopuštena visina vijenca kotača

[NN.N]

Podatak o visini vijenca, izražen u milimetrima.

Navedite je li u parametru 1.1.1.3.7.1. odabrana vrijednost „senzor željezničkog kotača”: da/ne

Ako da, unesite podatak.

1.1.1.3.7.11.

Najmanje dopušteno osovinsko opterećenje

[N.N]

Podatak o opterećenju, izražen u tonama.

Navedite je li u parametru 1.1.1.3.7.1. odabrana vrijednost „senzor željezničkog kotača” ili „kolosiječni strujni krugovi”: da/ne

Ako da, unesite podatak.

1.1.1.3.7.12.

Sukladnost s TSI-jem pravila za prostor bez metala oko kotača

jedan izbor s unaprijed definiranog popisa:

sukladno s TSI-jem/nesukladno s TSI-jem

Podatak jesu li pravila sukladna s TSI-jem.

Navedite je li u parametru 1.1.1.3.7.1. odabrana vrijednost „senzor željezničkog kotača”: da/ne

Ako da, unesite podatak.

1.1.1.3.7.13.

Sukladnost s TSI-jem pravila za metalne konstrukcije vozila

jedan izbor s unaprijed definiranog popisa:

sukladno s TSI-jem/nesukladno s TSI-jem

Podatak jesu li pravila sukladna s TSI-jem.

Navedite je li u parametru 1.1.1.3.7.1. odabrana vrijednost „kolosiječnja petlja”: da/ne

Ako da, unesite podatak.

1.1.1.3.7.14.

Sukladnost s TSI-jem zahtijevanih feromagnetskih svojstava materijala kotača

jedan izbor s unaprijed definiranog popisa:

sukladno s TSI-jem/nesukladno s TSI-jem

Podatak jesu li pravila sukladna s TSI-jem.

Navedite je li u parametru 1.1.1.3.7.1. odabrana vrijednost „senzor željezničkog kotača”: da/ne

Ako da, unesite podatak.

1.1.1.3.7.15.1.

Sukladnost s TSI-jem najveće dopuštene impedancije između kotača osovinskog sklopa

jedan izbor s unaprijed definiranog popisa:

sukladno s TSI-jem/nesukladno s TSI-jem

Podatak jesu li pravila sukladna s TSI-jem.

Navedite je li u parametru 1.1.1.3.7.1. odabrana vrijednost „kolosiječni strujni krugovi”: da/ne

Ako da, unesite podatak.

1.1.1.3.7.15.2.

Najveća dopuštena impedancija između kotača osovinskog sklopa kad sklop nije sukladan s TSI-jem

[N.NNN]

Dopuštena vrijednost najveće impedancije izražena u ohmima u slučaju nesukladnosti s TSI-jem

Navedite je li u parametru 1.1.1.3.7.15.1. odabrana vrijednost „nesukladno s TSI-jem”: da/ne

Ako da, unesite podatak.

1.1.1.3.7.16.

Sukladnost s TSI-jem posipanja pijeskom

jedan izbor s unaprijed definiranog popisa:

sukladno s TSI-jem/nesukladno s TSI-jem

Podatak jesu li pravila sukladna s TSI-jem

Navedite je li u parametru 1.1.1.3.7.1. odabrana vrijednost „kolosiječni strujni krugovi” i u parametru 1.1.1.3.7.18. vrijednost „da”: da/ne

Ako da, unesite podatak.

1.1.1.3.7.17.

Najveća količina pijeska pri posipanju

[NNNNN]

Najveća na kolosijeku prihvatljiva količina pijeska posutog u 30 sekundi izražena u gramima

Navedite je li u parametru 1.1.1.3.7.16. odabrana vrijednost „nesukladno s TSI-jem”: da/ne

Ako da, unesite podatak.

1.1.1.3.7.18.

Zahtjev da strojovođa može prekinuti posipanje pijeskom

jedan izbor s unaprijed definiranog popisa:

da/ne

Podatak zahtijeva li se da strojovođa može uključiti/isključiti uređaj za posipanje pijeskom u skladu s uputama upravitelja infrastrukture.

Navedite je li u parametru 1.1.1.3.7.1. odabrana vrijednost „kolosiječni strujni krugovi”: da/ne

Ako da, unesite podatak.

1.1.1.3.7.19.

Sukladnost s TSI-jem pravila za svojstva pijeska

jedan izbor s unaprijed definiranog popisa:

sukladno s TSI-jem/nesukladno s TSI-jem

Podatak jesu li pravila sukladna s TSI-jem.

Navedite je li u parametru 1.1.1.3.7.1. odabrana vrijednost „kolosiječni strujni krugovi”: da/ne

Ako da, unesite podatak.

1.1.1.3.7.20.

Postojanje pravila za podmazivanje vijenca kotača u vozilu

jedan izbor s unaprijed definiranog popisa:

da/ne

Podatak postoje li pravila za uključivanje ili isključivanje podmazivanja vijenca.

Navedite je li u parametru 1.1.1.3.7.1. odabrana vrijednost „kolosiječni strujni krugovi”: da/ne

Ako da, unesite podatak.

1.1.1.3.7.21.

Sukladnost s TSI-jem pravila o uporabi kompozitnih kočnih umetaka

jedan izbor s unaprijed definiranog popisa:

sukladno s TSI-jem/nesukladno s TSI-jem

Podatak jesu li pravila sukladna s TSI-jem.

Navedite je li u parametru 1.1.1.3.7.1. odabrana vrijednost „kolosiječni strujni krugovi”: da/ne

Ako da, unesite podatak.

1.1.1.3.7.22.

Sukladnost s TSI-jem pravila za naprave za pomoć pri ranžiranju

jedan izbor s unaprijed definiranog popisa:

sukladno s TSI-jem/nesukladno s TSI-jem

Podatak jesu li pravila sukladna s TSI-jem.

Navedite je li u parametru 1.1.1.3.7.1. odabrana vrijednost „kolosiječni strujni krugovi”: da/ne

Ako da, unesite podatak.

1.1.1.3.7.23.

Sukladnost s TSI-jem pravila o kombinaciji svojstava željezničkih vozila koja utječu na impendanciju pri ranžiranju

jedan izbor s unaprijed definiranog popisa:

sukladno s TSI-jem/nesukladno s TSI-jem

Podatak jesu li pravila sukladna s TSI-jem.

Navedite je li u parametru 1.1.1.3.7.1. odabrana vrijednost „kolosiječni strujni krugovi”: da/ne

Ako da, unesite podatak.

1.1.1.3.8.

Prebacivanje između sustava

 

1.1.1.3.8.1.

Mogućnost prebacivanja između različitih sustava za zaštitu, nadzor i upozorenje

jedan izbor s unaprijed definiranog popisa:

da/ne

Podatak postoji li prebacivanje između različitih sustava tijekom vožnje

Navedite postoje li najmanje dva različita sustava: da/ne

Ako da, unesite podatak.

1.1.1.3.8.2.

Mogućnost prebacivanja između različitih radiokomunikacijskih sustava

jedan izbor s unaprijed definiranog popisa:

da/ne

Podatak postoji li prebacivanje između različitih radijskih sustava i nikakvog komunikacijskog sustava tijekom vožnje

Navedite postoje li najmanje dva različita radiosustava: da/ne

Ako da, unesite podatak.

1.1.1.3.9.

Parametri vezani uz elektromagnetsku interferenciju

 

1.1.1.3.9.1.

Postojanje pravila za magnetska polja koja emitira vozilo i njihova sukladnost s TSI-jem

jedan izbor s unaprijed definiranog popisa:

nema/sukladno s TSI-jem/nesukladno s TSI-jem

Podatak postoje li pravila i jesu li sukladna s TSI-jem.

Navedite je li u parametru 1.1.1.3.7.1. odabrana vrijednost „senzor željezničkog kotača”: da/ne

Ako da, unesite podatak.

1.1.1.3.9.2.

Postojanje graničnih vrijednosti za harmonike u struji vuče i njihova sukladnost s TSI-jem

jedan izbor s unaprijed definiranog popisa:

nema/sukladno s TSI-jem/nesukladno s TSI-jem

Podatak postoje li pravila i jesu li sukladna s TSI-jem.

Navedite je li u parametru 1.1.1.3.7.1. odabrana vrijednost „senzor željezničkog kotača” ili „kolosiječni strujni krugovi”: da/ne

Ako da, unesite podatak.

1.1.1.3.10.

Pružni sustav za nepovoljne uvjete

 

1.1.1.3.10.1.

Razina ETCS-a za nepovoljne uvjete

jedan izbor s unaprijed definiranog popisa:

nijedna/1/2/3

Razina primjene ERTMS-a/ETCS-a za nepovoljne uvjete u pogledu pružne opreme.

Navedite je li u parametru 1.1.1.3.2.1. odabrana vrijednost „nijedna”: da/ne

Ako ne, unesite podatak.

1.1.1.3.10.2.

Drugi sustavi za zaštitu, nadzor i upozorenje vlakova za nepovoljne uvjete

jedan izbor s unaprijed definiranog popisa:

da/ne

Podatak postoje li drugi sustavi za nepovoljne situacije osim ETCS-a.

Obvezno ako je u parametru 1.1.1.3.10.1. odabrana vrijednost „nijedna”:

1.1.1.3.11.

Parametri vezani uz kočnice

 

1.1.1.3.11.1.

Najveći zahtijevani put kočenja

[NNNN]

Najveća vrijednost puta kočenja (u metrima) vlaka daje se za najveću brzinu pruge.

 

1.1.1.3.12.

Ostali parametri vezani uz CCS

 

1.1.1.3.12.1.

Podržana nagibna tehnika

jedan izbor s unaprijed definiranog popisa:

da/ne

Podatak podržava je li ETCS nagibne funkcije.

Navedite je li u parametru 1.1.1.3.2.1. odabrana vrijednost „nijedna”: da/ne

Ako ne, unesite podatak.

1.2.

SLUŽBENO MJESTO

 

1.2.0.0.0.

Opći podaci

 

1.2.0.0.0.1.

Naziv službenog mjesta

CharacterString

Naziv koji je obično vezan uz grad ili selo ili svrhu upravljanja prometom.

 

1.2.0.0.0.2.

Jedinstvena oznaka službenog mjesta

unaprijed definirani CharacterString:

[AA+AAAAA]

Oznaka se sastoji od oznake države i alfanumeričke oznake službenog mjesta.

 

1.2.0.0.0.3.

Primarna TAF TAP oznaka službenog mjesta

unaprijed definirani CharacterString:

[AANNNNN]

Primarna oznaka za TAF/TAP.

 

1.2.0.0.0.4.

Vrsta službenog mjesta

jedan izbor s unaprijed definiranog popisa

Vrsta postrojenja vezana uz dominantne operativne funkcije.

 

1.2.0.0.0.5.

Geografska lokacija službenog mjesta

unaprijed definirani CharacterString:

[geografska širina (NN.NNNN) + geografska dužina (± NN.NNNN)]

Geografske koordinate u decimalnim stupnjevima koje se obično uzimaju za središte službenog mjesta.

 

1.2.0.0.0.6.

Željeznička lokacija službenog mjesta

unaprijed definirani CharacterString:

[NNNN.NNN] + [CharacterString]

Kilometar koji se odnosi na identifikaciju pruge kojom se definira lokacija službenog mjesta. On se obično nalazi u sredini službenog mjesta.

 

1.2.1.

GLAVNI KOLOSIJEK

 

1.2.1.0.0.

Opći podaci

 

1.2.1.0.0.1.

Oznaka upravitelja infrastrukture

[NNNN]

Upravitelj infrastrukture znači svako tijelo ili poduzeće koje je posebno odgovorno za uspostavu i održavanje željezničke infrastrukture ili nekog njezinog dijela.

 

1.2.1.0.0.2.

Oznaka kolosijeka

CharacterString

Jedinstvena oznaka kolosijeka ili jedinstveni broj kolosijeka u službenome mjestu.

 

1.2.1.0.1.

Izjave o provjeri kolosijeka

 

1.2.1.0.1.1.

EZ izjava o provjeri kolosijeka (INF)

unaprijed definirani CharacterString:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYYY/NNNNNNN]

Jedinstveni broj za EZ izjave prema zahtjevima za format iz „Dokumenta o praktičnim rješenjima za prijenos dokumenata o interoperabilnosti” (1)

Navedite je li izdana EZ izjava: da/ne

Ako da, unesite podatak.

1.2.1.0.1.2.

Izjava o sukladnosti postojeće infrastrukture (2) kolosijeka (INF)

unaprijed definirani CharacterString:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYYY/NNNNNNN]

Jedinstveni broj za izjave o postojećoj infrastrukturi prema istim zahtjevima za format iz „Dokumenta o praktičnim rješenjima za prijenos dokumenata o interoperabilnosti”.

Navedite je li izdana izjava o postojećoj infrastrukturi: da/ne

Ako da, unesite podatak.

1.2.1.0.2.

Parametri radnih svojstava

 

1.2.1.0.2.1.

Klasifikacija kolosijeka po TEN-u

jedan izbor s unaprijed definiranog popisa:

Dio sveobuhvatne Transeuropske prometne mreže/Dio osnovne teretne Transeuropske prometne mreže/Dio osnovne putničke Transeuropske prometne mreže

Podatak kojem dijelu Transeuropske prometne mreže kolosijek pripada.

 

1.2.1.0.2.2.

Kategorija pruge:

jedan izbor s unaprijed definiranog popisa

Klasifikacija pruge prema TSI-ju za željezničku infrastrukturu

Navedite je li pruga obuhvaćena tehničkim područjem primjene TSI-ja: da/ne

Ako da, unesite podatak.

1.2.1.0.2.3.

Dio željezničkog teretnog koridora

jedan izbor s unaprijed definiranog popisa

Podatak je li pruga dodijeljena željezničkom teretnom koridoru

Navedite je li kolosijek dodijeljen nekom teretnom koridoru: da/ne

Ako da, unesite podatak.

1.2.1.0.3.

Trasa pruge

 

1.2.1.0.3.1.

Interoperabilni profil

jedan izbor s unaprijed definiranog popisa:

GA/GB/GC/G1/DE3/S/IRL1/nijedan

Profili GA, GB, GC, G1, DE3, S, IRL 1, kao što je definirano u europskoj normi.

 

1.2.1.0.3.2.

Multinacionalni slobodni profili

jedan izbor s unaprijed definiranog popisa:

G2/GB1/GB2/nijedan

Multinacionalni ili međunarodni profili osim profila GA, GB, GC, G1, DE3, S, IRL1, kao što je definirano u europskoj normi.

Obvezno ako je u parametru 1.1.1.1.3.1. odabrana vrijednost „nijedan”.

1.2.1.0.3.3.

Nacionalni slobodni profili

jedan izbor s unaprijed definiranog popisa

Nacionalni slobodni profil kako je određen u europskoj normi ili drugi lokalni profil.

Obvezno ako je u parametru 1.1.1.1.3.2. odabrana vrijednost „nijedan”.

1.2.1.0.4.

Parametri kolosijeka

 

1.2.1.0.4.1.

Nazivna širina kolosijeka

jedan izbor s unaprijed definiranog popisa:

750/1 000/1 435/1 520/1 524/1 600/1 668/druga

Jedinstvena vrijednost izražena u milimetrima kojom se navodi širina kolosijeka.

 

1.2.1.0.5.

Tunel

 

1.2.1.0.5.1.

Oznaka upravitelja infrastrukture

[NNNN]

Upravitelj infrastrukture znači svako tijelo ili poduzeće koje je posebno odgovorno za uspostavu i održavanje željezničke infrastrukture ili nekog njezinog dijela.

 

1.2.1.0.5.2.

Oznaka tunela

CharacterString

Jedinstvena oznaka tunela ili jedinstveni broj tunela u državi članici.

 

1.2.1.0.5.3.

EZ izjava o provjeri tunela (SRT)

CharacterString

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYYY/NNNNNNN]

Jedinstveni broj za EZ izjave prema zahtjevima za format iz „Dokumenta o praktičnim rješenjima za prijenos dokumenata o interoperabilnosti” (1)

Navedite je li izdana EZ izjava: da/ne

Ako da, unesite podatak.

1.2.1.0.5.4.

Izjava o sukladnosti postojeće infrastrukture (2) tunela (SRT)

unaprijed definirani CharacterString:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYYY/NNNNNNN]

Jedinstveni broj za izjave o postojećoj infrastrukturi prema istim zahtjevima za format iz „Dokumenta o praktičnim rješenjima za prijenos dokumenata o interoperabilnosti”.

Navedite je li izdana izjava o postojećoj infrastrukturi: da/ne

Ako da, unesite podatak.

1.2.1.0.5.5.

Duljina tunela

[NNNNN]

Duljina tunela u metrima od ulaznog do izlaznog portala.

Obvezno samo ako je duljina tunela 100 m ili veća.

1.2.1.0.5.6.

Postojanje plana postupanja u izvanrednim situacijama

jedan izbor s unaprijed definiranog popisa:

da/ne

Podatak postoji li plan za postupanje u slučaju opasnosti.

 

1.2.1.0.5.7.

Tražena kategorija zaštite od požara za željeznička vozila

jedan izbor s unaprijed definiranog popisa:

A/B/nijedna

Kategorizacija načina na koji će u zadanom razdoblju vlak nastaviti vožnju nakon izbijanja požara.

Navedite je li duljina tunela 1 km ili veća: da/ne

Ako da, unesite podatak.

1.2.1.0.5.8.

Potrebna nacionalna kategorija zaštite od požara za željeznička vozila

CharacterString

Kategorizacija načina na koji će u zadanom razdoblju vlak nastaviti vožnju nakon izbijanja požara – u skladu s nacionalnim pravilima, ako postoje

Navedite postoje li odgovarajuća nacionalna pravila: da/ne

Ako da, unesite podatak.

1.2.1.0.6.

Peron

 

1.2.1.0.6.1.

Oznaka upravitelja infrastrukture

[NNNN]

Upravitelj infrastrukture znači svako tijelo ili poduzeće koje je posebno odgovorno za uspostavu i održavanje željezničke infrastrukture ili nekog njezinog dijela.

 

1.2.1.0.6.2.

Oznaka perona

CharacterString

Jedinstvena oznaka perona ili jedinstveni broj perona u službenom mjestu.

 

1.2.1.0.6.3.

Klasifikacija perona po TEN-u

jedan izbor s unaprijed definiranog popisa:

Dio sveobuhvatne Transeuropske prometne mreže/Dio osnovne teretne Transeuropske prometne mreže/Dio osnovne putničke Transeuropske prometne mreže

Podatak kojem dijelu Transeuropske prometne mreže peron pripada.

 

1.2.1.0.6.4.

Korisna duljina perona

[NNNN]

Najveća neprekidna duljina (u metrima) onog dijela perona ispred kojeg se vlak zaustavlja u uobičajenim radnim uvjetima radi ukrcaja i iskrcaja putnika, uzimajući u obzir odgovarajuću toleranciju radi zaustavljanja.

 

1.2.1.0.6.5.

Visina perona

jedan izbor s unaprijed definiranog popisa:

250/280/550/760/300-380/200/580/680/685/730/840/900/915/920/960/1 100/druga

Razmak između gornje površine perona i vozne površine susjednog kolosijeka. To je nominalna vrijednost izražena u milimetrima.

 

1.2.1.0.6.6.

Postojanje peronske pomoći za pokretanje vlaka

jedan izbor s unaprijed definiranog popisa:

da/ne

Podatak postoji li oprema ili osoblje koji pomažu posadi vlaka u njegovu pokretanju.

 

1.2.1.0.6.7.

Raspon korištenja peronskih pomagala za ukrcaj i iskrcaj

[NNNN]

Informacija o razini pristupa vlaku za koju se mogu koristiti pomagala za ukrcaj i iskrcaj.

 

1.2.2.

SPOREDNI KOLOSIJEK

 

1.2.2.0.0.

Opći podaci

 

1.2.2.0.0.1.

Oznaka upravitelja infrastrukture

[NNNN]

Upravitelj infrastrukture znači svako tijelo ili poduzeće koje je posebno odgovorno za uspostavu i održavanje željezničke infrastrukture ili nekog njezinog dijela.

 

1.2.2.0.0.2.

Oznaka sporednog kolosijeka

CharacterString

Jedinstvena oznaka sporednog kolosijeka ili jedinstveni broj sporednog kolosijeka u službenom mjestu.

 

1.2.2.0.0.3.

Klasifikacija sporednog kolosijeka po TEN-u

jedan izbor s unaprijed definiranog popisa:

Dio sveobuhvatne Transeuropske prometne mreže/Dio osnovne teretne Transeuropske prometne mreže/Dio osnovne putničke Transeuropske prometne mreže

Podatak kojem dijelu Transeuropske prometne mreže peron pripada.

 

1.2.2.0.1.

Izjava o provjeri sporednog kolosijeka

 

1.2.2.0.1.1.

EZ izjava o provjeri sporednog kolosijeka (INF)

unaprijed definirani CharacterString:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYYY/NNNNNNN]

Jedinstveni broj za EZ izjave prema zahtjevima za format iz „Dokumenta o praktičnim rješenjima za prijenos dokumenata o interoperabilnosti” (1)

Navedite je li izdana EZ izjava: da/ne

Ako da, unesite podatak.

1.2.2.0.1.2.

Izjava o sukladnosti postojeće infrastrukture (2) sporednog kolosijeka (INF)

unaprijed definirani CharacterString:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYYY/NNNNNNN]

Jedinstveni broj za izjave o postojećoj infrastrukturi prema istim zahtjevima za format iz „Dokumenta o praktičnim rješenjima za prijenos dokumenata o interoperabilnosti”.

Navedite je li izdana izjava o postojećoj infrastrukturi: da/ne

Ako da, unesite podatak.

1.2.2.0.2.

Parametri radnih svojstava

 

1.2.2.0.2.1.

Iskoristiva duljina sporednog kolosijeka

[NNNN]

Ukupna duljina sporednog kolosijeka izražena u metrima na kojoj vlakovi mogu biti sigurno parkirani.

 

1.2.2.0.3.

Trasa pruge

 

1.2.2.0.3.1.

Uzdužni nagib sporednog kolosijeka

[N.N]

Najveća vrijednost uzdužnog nagiba izražena u milimetrima po metru.

Obvezno samo ako je vrijednost veća od vrijednosti u TSI-ju.

1.2.2.0.3.2.

Najmanji polumjer vodoravnog kružnog luka kolosijeka

[NNN]

Polumjer najmanjeg vodoravnog kružnog luka izražen u metrima.

Obvezno samo ako je vrijednost manja od vrijednosti u TSI-ju.

1.2.2.0.3.3.

Najmanji polumjer okomitog kružnog luka

[NNN+NNN]

Polumjer najmanjeg okomitog kružnog luka izražen u metrima.

Obvezno samo ako je vrijednost manja od vrijednosti u TSI-ju.

1.2.2.0.4.

Nepokretna postrojenja za posluživanje vlakova

 

1.2.2.0.4.1.

Postojanje sustava za pražnjenje zahoda

jedan izbor s unaprijed definiranog popisa:

da/ne

Podatak postoji li postrojenje za pražnjenje zahoda (nepokretno postrojenje za posluživanje vlakova) kako je definirano u INF TSI-ju.

 

1.2.2.0.4.2.

Postojanje uređaja za vanjsko čišćenje

jedan izbor s unaprijed definiranog popisa:

da/ne

Podatak postoji li postrojenje za vanjsko čišćenje (nepokretno postrojenje za posluživanje vlakova) kako je definirano u INF TSI-ju.

 

1.2.2.0.4.3.

Postojanje opreme za opskrbu vodom

jedan izbor s unaprijed definiranog popisa:

da/ne

Podatak postoji li postrojenje za opskrbu vodom (nepokretno postrojenje za posluživanje vlakova) kako je definirano u INF TSI-ju.

 

1.2.2.0.4.4.

Postojanje opreme za opskrbu gorivom

jedan izbor s unaprijed definiranog popisa:

da/ne

Podatak postoji li postrojenje za opskrbu gorivom (nepokretno postrojenje za posluživanje vlakova) kako je definirano u INF TSI-ju.

 

1.2.2.0.4.5.

Postojanje opreme za opskrbu pijeskom

jedan izbor s unaprijed definiranog popisa:

da/ne

Podatak postoji li postrojenje za opskrbu pijeskom (nepokretno postrojenje za posluživanje vlakova).

 

1.2.2.0.4.6.

Postojanje opreme za opskrbu električnom energijom

jedan izbor s unaprijed definiranog popisa:

da/ne

Podatak postoji li postrojenje za opskrbu električnom energijom (nepokretno postrojenje za posluživanje vlakova).

 

1.2.2.0.5.

Tunel

 

1.2.2.0.5.1.

Oznaka upravitelja infrastrukture

[NNNN]

Upravitelj infrastrukture znači svako tijelo ili poduzeće koje je posebno odgovorno za uspostavu i održavanje željezničke infrastrukture ili nekog njezinog dijela.

 

1.2.2.0.5.2.

Oznaka tunela

CharacterString

Jedinstvena oznaka tunela ili jedinstveni broj tunela u državi članici

 

1.2.2.0.5.3.

EZ izjava o provjeri tunela (SRT)

unaprijed definirani CharacterString:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYYY/NNNNNNN]

Jedinstveni broj za EZ izjave prema zahtjevima za format iz „Dokumenta o praktičnim rješenjima za prijenos dokumenata o interoperabilnosti” (1)

Navedite je li izdana EZ izjava: da/ne

Ako da, unesite podatak.

1.2.2.0.5.4.

Izjava o sukladnosti postojeće infrastrukture (2) tunela (SRT)

unaprijed definirani CharacterString:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYYY/NNNNNNN]

Jedinstveni broj za izjave o postojećoj infrastrukturi prema istim zahtjevima za format iz „Dokumenta o praktičnim rješenjima za prijenos dokumenata o interoperabilnosti”.

Navedite je li izdana izjava o postojećoj infrastrukturi: da/ne

Ako da, unesite podatak.

1.2.2.0.5.5.

Duljina tunela

[NNNNN]

Duljina tunela u metrima od ulaznog do izlaznog portala.

Obvezno samo ako je duljina tunela 100 m ili veća.

1.2.2.0.5.6.

Postojanje plana postupanja u izvanrednim situacijama

jedan izbor s unaprijed definiranog popisa:

da/ne

Podatak postoji li plan za postupanje u slučaju opasnosti.

 

1.2.2.0.5.7.

Tražena kategorija zaštite od požara za željeznička vozila

jedan izbor s unaprijed definiranog popisa:

A/B/nijedna

Kategorizacija kako će u zadanom razdoblju u tunelu nastaviti funkcionirati putnički vlak na kojem je izbio požar.

Navedite je li duljina tunela 1 km ili veća: da/ne

Ako da, unesite podatak.

1.2.2.0.5.8.

Potrebna nacionalna kategorija zaštite od požara za željeznička vozila

CharacterString

Kategorizacija načina na koji će u zadanom razdoblju vlak nastaviti vožnju nakon izbijanja požara – u skladu s nacionalnim pravilima, ako postoje.

Obvezno samo ako je u parametru 1.1.1.1.8.10. odabrana vrijednost „nijedna”

Navedite postoje li odgovarajuća nacionalna pravila: da/ne

Ako da, unesite podatak.

4.   PREGLED SUSTAVA NA VISOKOJ RAZINI

4.1.   Sustav RINF-a

Struktura sustava RINF-a prikazana je na slici.

Slika

Sustav RINF-a

Image

4.2.   Upravljanje zajedničkim korisničkim sučeljem

Zajedničko korisničko sučelje (CUI) je mrežna aplikacija koju uspostavlja, vodi i održava Agencija.

Agencija nacionalnim registarskim tijelima (NRE) stavlja na raspolaganje sljedeće datoteke i dokumente koji se koriste za uspostavu zajedničkih registara infrastrukture i njihovo povezivanje sa zajedničkim korisničkim sučeljem (CUI);

priručnik za korisnike,

specifikaciju strukture datoteka za prijenos podataka.

Agencija također stavlja na raspolaganje korisnicima RINF-a Vodič za primjenu u kojem se opisuje način na koji će se registri infrastrukture svake države članice povezati s CUI-jem te funkcionalnosti i alati koji se osiguravaju CUI-jem. Taj će se Vodič ažurirati po potrebi.

4.3.   Minimalna zahtijevana funkcionalnost CUI-ja

CUI-jem se pružaju barem sljedeće funkcionalnosti:

upravljanje korisnicima: administrator CUI-ja mora moći upravljati pravima pristupa korisnika,

kontrola informacija: administrator CUI-ja mora moći pregledati evidenciju svih korisničkih aktivnosti u CUI-ju u obliku popisa aktivnosti koje su korisnici CUI-ja izvršili u određenom vremenskom razdoblju,

povezivost i autentikacija: registrirani korisnici CUI-ja moraju se moći povezati s CUI-jem putem interneta i koristiti njegove funkcionalnosti u skladu sa svojim pravima,

pretraga podataka RINF-a, uključujući službena mjesta i/ili pružne dionice s određenim svojstvima iz RINF-a,

odabir službenog mjesta ili pružne dionice i pregled njegovih ili njezinih podataka iz RINF-a: korisnici CUI-ja moraju moći odrediti geografsko područje korištenjem sučelja s kartom tako da se CUI-jem dobiju dostupni podaci iz RINF-a koje za to područje zatraže korisnici,

prikaz podataka iz RINF-a za određeni skup pruga i službenih mjesta na području određenom sučeljem s kartom,

vizualni prikaz zapisa iz RINF-a na digitalnoj karti: korisnici se moraju CUI-jem moći kretati, odabrati objekt prikazan na karti i dobiti svaku relevantnu informaciju iz RINF-a,

provjera valjanosti, slanje i primanje svih nizova podataka RINF-a koje je nacionalno registarsko tijelo dostavilo.

4.4.   Način rada

Sustav RINF-a nudi dva glavna sučelja putem CUI-ja:

jedno sučelje namijenjeno je registru infrastrukture svake države članice kako bi dostavile/podignule kopije svojih cjelokupnih podataka za RINF,

drugo sučelje upotrebljavaju korisnici CUI-ja kako bi se spojili sa sustavom RINF-a i preuzeli informacije iz RINF-a.

U središnju bazu podataka CUI-ja unijet će se kopije svih nizova podataka za RINF koje održavaju registri infrastrukture svake države članice. Konkretno, NRE-ovi preuzimaju odgovornost za izradu datoteka u kojima će se nalaziti potpuni niz podataka za RINF dostupan u njihovom registru infrastrukture prema specifikacijama tablice ovog Priloga. NRE-ovi moraju redovito ažurirati, najmanje svaka tri mjeseca, zapise koji se nalaze u registru infrastrukture. Jedno ažuriranje mora se podudarati s godišnjom objavom Izvješća o mreži.

NRE-ovi zatim šalju datoteke CUI-ju namjenskim sučeljem za tu operaciju. Posebnim modulom olakšava se provjera valjanosti i slanje podataka koje dostave NRE-ovi.

Podaci koje pošalju NRE-ovi javno su i bez ikakve izmjene dostupni u središnjoj bazi podataka CUI-ja.

Osnovna funkcionalnost CUI-ja omogućuje korisnicima da pretražuju i preuzimaju podatke iz RINF-a.

U CUI-ju se vodi potpuna povijesna evidencija svih podataka koje su NRE-ovi dostavili. Ti se podaci čuvaju 2 godine nakon datuma povlačenja podataka.

Agencija, u ulozi upravitelja CUI-ja, osigurava pristup korisnicima na njihov zahtjev.

Odgovore na upite korisnika CUI-ja dostavlja se u roku od 24 sata od trenutka kada je upit postavljen.

4.5.   Raspoloživost

CUI mora biti raspoloživ 7 dana tjedno, od 2:00 GMT do 21:00 GMT, ovisno o pomicanju sata. Tijekom održavanja sustava njegova neraspoloživost mora biti svedena na najmanju moguću mjeru.

Ako dođe do kvara izvan radnog vremena Agencije, s radnjama za popravak usluge počinje se sljedećeg radnog dana Agencije.

5.   VODIČ ZA PRIMJENU ZAJEDNIČKIH SPECIFIKACIJA

Vodič za primjenu zajedničkih specifikacija iz članka 3. ove Odluke Agencija javno objavljuje na svojim internetskim stranicama. U njemu se nalaze:

(a)

zapisi i odgovarajući podaci kao što je navedeno u odjeljku 3.3. i tablici. U svakom polju nalazi se barem njegov format, granična vrijednost, uvjeti pod kojima je parametar primjenjiv i obvezan, željeznička tehnička pravila za vrijednosti parametara, upućivanje na TSI-jeve i druge tehničke dokumente povezane sa zapisima u registru infrastrukture kako je utvrđeno u tablici ove Odluke;

(b)

detaljne definicije i specifikacije koncepata i parametara;

(c)

prikaz odredaba za modeliranje mreže za potrebe RINF-a i prikupljanje podataka s odgovarajućim objašnjenjima i primjerima;

(d)

procedure za provjeru i dostavu podataka za RINF iz registara infrastrukture država članica u CUI.

U Vodiču za primjenu nalaze se objašnjenja specifikacija koje se spominju u Prilogu ovoj Odluci, a koja su neophodna za ispravan razvoj sustava RINF-a.


(1)  ERA/INF/10-2009/INT (verzija 0.1. od 28.9.2009.), dostupan na internetskoj stranici ERA-e.

(2)  Izjava o postojećoj infrastrukturi, kako je utvrđena u Preporuci Komisije 2011/622/EU od 20. rujna 2011. o postupku dokazivanja razine sukladnosti postojećih željezničkih pruga s osnovnim parametrima tehničkih specifikacija za interoperabilnost (SL L 243, 21.9.2011., str. 23.).


Top