Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0839

2014/839/EU, Euratom: Odluka Komisije оd 25. studenoga 2014. o objavi informacija o sastancima održanima između članova Komisije i organizacija ili samozaposlenih osoba

OJ L 343, 28.11.2014, p. 22–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/839/oj

28.11.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 343/22


ODLUKA KOMISIJE

оd 25. studenoga 2014.

o objavi informacija o sastancima održanima između članova Komisije i organizacija ili samozaposlenih osoba

(2014/839/EU, Euratom)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o Europskoj uniji,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno članak 249.,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju, a posebno članak 106.a,

budući da:

(1)

U skladu s člankom 11. stavcima 1. i 2. Ugovora o Europskoj uniji (UEU), institucije građanima i predstavničkim udrugama moraju na primjeren način omogućiti objavu i javnu razmjenu svojih stajališta u svim područjima djelovanja Unije. Dužne su održavati i otvoren, transparentan i redovit dijalog s predstavničkim udrugama i civilnim društvom. Nadalje, u skladu s člankom 2. Protokola 2. o primjeni načela supsidijarnosti i proporcionalnosti te člankom 11. stavkom 3. UEU-a, prije nego što predloži zakonodavne akte, Komisija je dužna provesti opsežna savjetovanja.

(2)

U tu svrhu članovi Komisije i članovi njihovih kabineta redovito se sastaju s organizacijama ili samozaposlenim osobama kako bi saznali s kojim se poteškoćama oni suočavaju te razumjeli njihova stajališta o politikama i zakonodavstvu Unije.

(3)

U skladu s člankom 10. stavkom 3. UEU-a, kako bi se omogućilo sudjelovanje europskih građana u demokratskom životu Europe te osiguralo donošenje odluka na što otvoreniji način, važno je omogućiti građanima da saznaju koje kontakte članovi Komisije i članovi njihovih kabineta imaju s organizacijama i samozaposlenim osobama.

(4)

Građani već imaju pravo na pristup dokumentima institucija na temelju Uredbe (EZ) br. 1049/2001 Europskog parlamenta i Vijeća (1). Ova Odluka ne odnosi se na pristup dokumentima niti na primjenu Uredbe (EZ) br. 1049/2001.

(5)

U skladu s političkim smjernicama od 15. srpnja 2014., koje je utvrdio predsjednik Komisije, Komisija se obvezala povećati transparentnost u pogledu kontakata s dionicima i lobistima.

(6)

Iako dodatne mjere u pogledu sudjelovanja članova Komisije i članova njihovih kabineta na javnim događanjima nisu potrebne, jer su takve informacije već u javnoj domeni, objavom informacija o sastancima održanima s organizacijama ili samozaposlenim osobama dodatno bi se povećala transparentnost djelovanja Komisije.

(7)

Stoga bi članovi Komisije trebali objavljivati informacije o sastancima koje su oni ili članovi njihovih kabineta održali s organizacijama ili samozaposlenim osobama o pitanjima povezanima s donošenjem odluka i provedbom politike u Uniji.

(8)

Sastanci s predstavnicima ostalih institucija ili tijela Unije, kojima se odražava uobičajeni tijek međuinstitucijskih odnosa, nisu obuhvaćeni ovom Odlukom. Sastanci s predstavnicima javnih tijela država članica nisu obuhvaćeni ovom Odlukom jer ta tijela djeluju u općem interesu i pridonose radu Komisije na temelju načela lojalne suradnje. Kako bi se zaštitili međunarodni odnosi Unije, sastanci s predstavnicima javnih tijela trećih zemalja i predstavnicima međunarodnih organizacija nisu obuhvaćeni ovom Odlukom. Ova se odluka ne primjenjuje na visokog predstavnika za vanjske poslove i sigurnosnu politiku odnosno potpredsjednika Komisije za sastanke koje održava u svojstvu visokog predstavnika.

(9)

Kako bi se poštovala posebna narav dijaloga sa socijalnim partnerima, kako je predviđeno u članku 154. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU), i posebna narav dijaloga s crkvama te svjetonazorskim i nekonfesionalnim organizacijama, kako je predviđeno u članku 17. stavku 3. UFEU-a, sastanke održane u tom kontekstu ne bi trebalo obuhvatiti ovom Odlukom.

(10)

U pogledu posebne uloge političkih stranaka iz članka 10. stavka 4. UEU-a te s obzirom na to da je međuinstitucijskim dogovorom između Europskog parlamenta i Europske komisije od 16. travnja 2014. o registru transparentnosti za organizacije i samozaposlene osobe koje sudjeluju u kreiranju i provedbi politika EU-a (2) utvrđeno da se registar ne primjenjuje na političke stranke, sastanke s predstavnicima političkih stranaka ne bi trebalo obuhvatiti ovom Odlukom.

(11)

Budući da u određenim posebnim slučajevima objava informacija o sastancima može ugroziti zaštitu života, integriteta ili privatnosti osobe, financijske, monetarne ili gospodarske politike Unije, stabilnosti tržišta ili osjetljivih poslovnih informacija, pravilne provedbe sudskih postupaka ili inspekcija, istraga, revizija ili drugih upravnih postupaka; ili zaštitu bilo kojeg drugog važnog javnog interesa na razini Unije, u tim slučajevima se te informacije ne bi smjele objavljivati.

(12)

U skladu s člankom 5 točkom (a) Uredbe (EZ) br. 45/2001 Europskog parlamenta i Vijeća (3), imena članova Komisije i članova njihovih kabineta koji prisustvuju sastancima s organizacijama ili samozaposlenim osobama mogu biti objavljena; ostale osobe moraju dati nedvosmislenu suglasnost.

(13)

Ovom se Odlukom ne dovode u pitanje dalekosežniji zahtjevi ili obveze u pogledu transparentnosti koji proizlaze iz zakonodavstva Unije ili međunarodnih sporazuma koje je sklopila Unija,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

1.   Članovi Komisije dužni su objaviti informacije o sastancima koje su oni ili članovi njihovih kabineta održali s organizacijama ili samozaposlenim osobama o pitanjima povezanima s kreiranjem i provedbom politike u Uniji, u skladu s odredbama iz ove Odluke.

2.   Informacije za objavu obuhvaćaju datum sastanka, mjesto, ime člana Komisije i/ili člana njegova kabineta, ime organizacije ili samozaposlene osobe i predmet sastanka.

Članak 2.

U smislu ove Odluke primjenjuju se sljedeće definicije:

(a)

„sastanak” je bilateralni susret organiziran na inicijativu organizacije ili samozaposlene osobe ili člana Komisije i/ili člana njegova kabineta radi rasprave o pitanjima povezanima s kreiranjem i provedbom politike u Uniji. Susreti koji se održavaju u kontekstu upravnog postupka utvrđenoga Ugovorima ili aktima Unije, u izravnoj nadležnosti člana Komisije, te susreti samo privatne ili društvene prirode ili spontani susreti nisu obuhvaćeni ovom definicijom;

(b)

„organizacija ili samozaposlena osoba” organizacija je ili osoba, neovisno o njezinu pravnom statusu, koja sudjeluje u aktivnostima koje se poduzimaju u cilju izravnog ili neizravnog utjecanja na oblikovanje ili provedbu politike i postupke donošenja odluka institucija Unije, neovisno o mjestu poduzimanja tih aktivnosti i uporabljenom kanalu ili mediju komunikacije.

Ovom definicijom nisu obuhvaćeni predstavnici ostalih institucija i tijela Unije, nacionalna, regionalna i lokalna nadležna tijela država članica i trećih zemalja ili međunarodne organizacije. Međutim njome su obuhvaćene sve udruge ili mreže uspostavljene u cilju zajedničkog predstavljanja regija ili drugih podnacionalnih tijela javne vlasti.

Članak 3.

1.   Ova se Odluka ne primjenjuje na sastanke održane sa socijalnim partnerima na razini Unije u kontekstu socijalnog dijaloga ili na sastanke održane u kontekstu dijaloga s crkvama, religioznim udrugama ili zajednicama te svjetonazorskim i nekonfesionalnim organizacijama.

2.   Ova se Odluka ne primjenjuje na sastanke održane s predstavnicima političkih stranaka.

Članak 4.

1.   Informacije utvrđene u članku 1. stavku 2. objavljuju se u standardiziranom formatu na internetskim stranicama članova Komisije u roku od dva tjedna nakon sastanka.

2.   Informacije se ne objavljuju ako bi se objavom mogla ugroziti zaštita jednoga od interesa iz članka 4. stavaka 1. 2. i 3. Uredbe (EZ) br. 1049/2001, osobito život, integritet ili privatnost osobe, financijska, monetarna ili gospodarska politika Unije, stabilnost tržišta ili osjetljive poslovne informacije, pravilna provedba sudskih postupaka ili inspekcija, istraga, revizija ili drugih upravnih postupaka, ili zaštita bilo kojega drugog važnog javnog interesa prepoznanoga na razini Unije.

Članak 5.

Imena osoba (koje djeluju u ime organizacija ili samozaposlenih osoba) ili dužnosnika Komisije (koji nisu članovi kabineta) koji prisustvuju sastancima ne objavljuju se osim ako su te osobe dale nedvosmislenu suglasnost.

Članak 6.

Organizacije i samozaposlene osobe obavještavaju se o tome da će informacije iz članka 1. stavka 2. biti objavljene.

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 1. prosinca 2014.

Sastavljeno u Strasbourgu 25. studenoga 2014.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Uredba (EZ) br. 1049/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2001. o javnom pristupu dokumentima Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije (SL L 145, 31.5.2001., str. 43.).

(2)  SL L 277, 19.9.2014., str. 11.

(3)  Uredba (EZ) br. 45/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2000. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama i tijelima Zajednice i o slobodnom kretanju takvih podataka (SL L 8, 12.1.2001., str. 1.).


Top