Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0771

2014/771/EU: Provedbena odluka Komisije оd 31. listopada 2014. o utvrđivanju verzije 2.1 Universal Business Languagea za pozivanja u javnoj nabavi Tekst značajan za EGP

OJ L 315, 1.11.2014, p. 44–45 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2014/771/oj

1.11.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 315/44


PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE

оd 31. listopada 2014.

o utvrđivanju verzije 2.1 Universal Business Languagea za pozivanja u javnoj nabavi

(Tekst značajan za EGP)

(2014/771/EU)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1025/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o europskoj normizaciji, o izmjeni direktiva Vijeća 89/686/EEZ i 93/15/EEZ i direktiva 94/9/EZ, 94/25/EZ, 95/16/EZ, 97/23/EZ, 98/34/EZ, 2004/22/EZ, 2007/23/EZ, 2009/23/EZ i 2009/105/EZ Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage Odluke Vijeća 87/95/EEZ i Odluke br. 1673/2006/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (1), a posebno njezin članak 13. stavak 1.,

nakon savjetovanja s europskom platformom za više interesnih skupina o normizaciji IKT-a i sa stručnjacima iz sektora,

budući da:

(1)

Normizacija ima važnu ulogu u podupiranju strategije Europa 2020., kako je navedeno u Komunikaciji Komisije pod naslovom „Europa 2020.: Strategija za pametan, održiv i uključiv rast” (2). U više vodećih inicijativa strategije Europa 2020. naglašava se važnost dobrovoljne normizacije na tržištima proizvoda ili usluga kako bi se osigurala usklađenost i interoperabilnost među proizvodima i uslugama, potaknuo tehnološki razvoj i poduprla inovativnost.

(2)

U digitalnom društvu normizacijski dokumenti postali su nužni kako bi se osigurala interoperabilnost među napravama, aplikacijama, spremištima podataka, uslugama i mrežama. U Komunikaciji Komisije pod naslovom „Strateška vizija za europske norme: kretanje naprijed kako bi se poboljšao i ubrzao održiv rast europskog gospodarstva do 2020.” (3) prepoznaje se specifičnost normizacije informacijskih i komunikacijskih tehnologija (IKT) u kojoj IKT rješenja, aplikacije i usluge često razvijaju globalni IKT forumi i konzorciji koji su se uzdigli kao vodeće organizacije za razvoj normi IKT-a.

(3)

Uredbom (EU) br. 1025/2012 želi se modernizirati i poboljšati europski okvir za normizaciju. Njome se uspostavlja sustav pomoću kojeg Komisija može odlučiti o utvrđivanju najrelevantnijih i najšire prihvaćenih IKT tehničkih specifikacija koje su izdale organizacije koje nisu europske, međunarodne ili nacionalne organizacije za normizaciju. Mogućnost upotrebe cijelog raspona IKT tehničkih specifikacija pri nabavi hardvera, softvera i usluga iz područja informacijske tehnologije omogućit će interoperabilnost, pomoći da se izbjegne vezanost za javne uprave i potaknuti tržišno natjecanje u ponudi interoperabilnih IKT rješenja.

(4)

IKT tehničke specifikacije koje mogu zadovoljavati uvjete za pozivanja u javnoj nabavi moraju biti u skladu sa zahtjevima navedenima u Prilogu II. Uredbi (EU) br. 1025/2012. Usklađenost s tim zahtjevima jamči javnim tijelima da su IKT tehničke specifikacije utemeljene u skladu s načelima otvorenosti, pravičnosti, objektivnosti i nediskriminiranja kojima Svjetska trgovinska organizacija (WTO) priznaje važnost u području normizacije.

(5)

Odluku o utvrđivanju IKT specifikacije treba donijeti nakon savjetovanja s europskom platformom za više interesnih skupina o normizaciji IKT-a, osnovanom Odlukom Komisije (4), koje će se dopuniti drugim oblicima savjetovanja sa stručnjacima iz sektora.

(6)

Europska platforma za više interesnih skupina o normizaciji IKT-a je 22. svibnja 2014. ocijenila verziju 2.1 Universal Business Languagea (UBL 2.1) u odnosu na zahtjeve propisane u Prilogu II. Uredbi (EU) br. 1025/2012 te dala pozitivnu ocjenu o njegovu utvrđivanju za pozivanja u javnoj nabavi. Ocjena UBL-a 2.1 potom je dostavljena na savjetovanje sa stručnjacima iz sektora koji su također dali pozitivnu ocjenu o njegovu utvrđivanju.

(7)

UBL 2.1, koji je razvila organizacija Organization for the Advancement of Structured Information Standards, je besplatna biblioteka poslovnih dokumenata u standardnom XML-u (Extensible Markup Language). Ta je biblioteka projektirana za izravno dodavanje postojećim praksama u poslovanju, pravu, reviziji i vođenju evidencije te za rad u poslovnom okviru utemeljenom na normi poput ISO 15000 (ebXML) kako bi se osigurala cijela infrastruktura utemeljena na normama kojom se pogodnosti postojećih sustava za elektroničku razmjenu podataka (EDI) mogu proširiti na poduzeća svih veličina,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

UBL 2.1, koji je razvila organizacija Organization for the Advancement of Structured Information Standards, zadovoljava uvjete za pozivanja u javnoj nabavi.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Bruxellesu 31. listopada 2014.

Za Komisiju

Predsjednik

José Manuel BARROSO


(1)  SL L 316, 14.11.2012., str. 12.

(2)  COM(2010) 2020 završna verzija od 3. ožujka 2010.

(3)  COM(2011) 311 završna verzija od 1. lipnja 2011.

(4)  Odluka Komisije od 28. studenoga 2011. o osnivanju europske platforme za više interesnih skupina o normizaciji IKT-a (SL C 349, 30.11.2011., str. 4.).


Top