EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0763

2014/763/EU: Odluka Komisije оd 24. listopada 2014. o utvrđivanju ekoloških mjerila za dodjelu znaka za okoliš EU-a za upijajuće higijenske proizvode (priopćeno pod brojem dokumenta C(2014) 7735) Tekst značajan za EGP

OJ L 320, 6.11.2014, p. 46–63 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 23/10/2018

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/763/oj

6.11.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 320/46


ODLUKA KOMISIJE

оd 24. listopada 2014.

o utvrđivanju ekoloških mjerila za dodjelu znaka za okoliš EU-a za upijajuće higijenske proizvode

(priopćeno pod brojem dokumenta C(2014) 7735)

(Tekst značajan za EGP)

(2014/763/EU)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 66/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2009. o znaku za okoliš EU-a (1), a posebno njezin članak 8. stavak 2.,

nakon savjetovanja s Odborom Europske unije za znak za okoliš,

budući da:

(1)

U skladu s Uredbom (EZ) br. 66/2010, znak za okoliš EU-a može se dodijeliti proizvodima koji imaju smanjen utjecaj na okoliš tijekom cijelog životnog ciklusa.

(2)

Uredbom (EZ) br. 66/2010 predviđa se određivanje posebnih mjerila za dodjelu znaka za okoliš EU-a prema skupinama proizvoda.

(3)

Mjerila te s njima povezani zahtjevi u pogledu procjene i provjere trebali bi vrijediti četiri godine od datuma donošenja ove Odluke, uzimajući u obzir inovacijski ciklus za ovu skupinu proizvoda.

(4)

Budući da potrošnja materijala može značajno pridonijeti ukupnim učincima upijajućih higijenskih proizvoda na okoliš, primjereno je utvrditi mjerila za dodjelu znaka za okoliš EU-a za ovu skupinu proizvoda. Mjerila bi posebno trebala promicati održivu nabavu materijala, ograničenu uporabu opasnih tvari te proizvode visoke kvalitete i učinkovitosti, koji su prikladni za uporabu i osmišljeni tako da stvaraju minimalne količine otpada.

(5)

Mjere predviđene ovom Odlukom u skladu su s mišljenjem Odbora osnovanog na temelju članka 16. Uredbe (EZ) br. 66/2010,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

1.   Skupinu proizvoda „upijajući higijenski proizvodi” čine dječje pelene, ženski ulošci, tamponi i jastučići za dojenje (također poznati kao jastučići za prsa), koji su razgradivi i sastoje se od mješavine prirodnih vlakana i polimera, uz sadržaj vlakana manji od 90 % masenog udjela (osim u tamponima).

2.   Ta skupina proizvoda ne uključuje proizvode za inkontinenciju niti druge vrste proizvoda na koje se primjenjuje Direktiva Vijeća 93/42/EEZ (2).

Članak 2.

Za potrebe ove Odluke primjenjuju se sljedeće definicije:

1.

„celulozna pulpa” znači vlaknasti materijal koji se uglavnom sastoji od celuloze i dobiven je obradom lignoceluloznih materijala jednom ili više vodenih otopina kemijskih proizvoda za razvlaknjivanje i/ili izbjeljivanje;

2.

„optički posvjetljivač” i „fluorescentni izbjeljivač” znači svaki aditiv korišten samo za „izbjeljivanje” ili „posvjetljivanje” materijala;

3.

„plastični materijali” ili „plastika” znači sintetički polimeri kojima su možda dodani aditivi ili druge tvari, koji se mogu oblikovani i koristiti kao glavni strukturni dio konačnih materijala i predmeta;

4.

„sintetski polimeri” znači makromolekularne tvari, osim celulozne pulpe, namjerno dobivene postupkom polimerizacije ili kemijskom izmjenom prirodnih ili sintetičkih makromolekula ili mikrobnim vrenjem;

5.

„super-upijajući polimeri” znači sintetički polimeri napravljeni za upijanje i zadržavanje velikih količina tekućine u odnosu na vlastitu masu.

Članak 3.

Da bi mu se dodijelio znak za okoliš EU-a u skladu s Uredbom (EZ) br. 66/2010, proizvod mora pripadati skupini proizvoda „upijajući higijenski proizvodi” prema definiciji iz članka 1. ove Odluke te biti sukladan s mjerilima i s njima povezanim zahtjevima u pogledu procjene i provjere koji su utvrđeni u Prilogu.

Članak 4.

Mjerila za skupinu proizvoda „upijajući higijenski proizvodi” te s njima povezani zahtjevi u pogledu procjene i provjere vrijede četiri godine od datuma donošenja ove Odluke.

Članak 5.

Za administrativne potrebe, skupini proizvoda „upijajući higijenski proizvodi” dodjeljuje se brojčana oznaka „047”.

Članak 6.

Ova je Odluka upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 24. listopada 2014.

Za Komisiju

Janez POTOČNIK

Član Komisije


(1)  SL L 27, 30.1.2010., str. 1.

(2)  Direktiva Vijeća 93/42/EEZ od 14. lipnja 1993. o medicinskim proizvodima (SL L 169, 12.7.1993., str. 1.).


PRILOG

ZAHTJEVI U POGLEDU PROCJENE I PROVJERE

Za svako mjerilo navedeni su specifični zahtjevi za procjenu i provjeru.

Ako se od podnositelja zahtjeva traži dostavljanje izjava, dokumenata, analiza, izvješća o ispitivanju ili drugih dokaza kojima se dokazuje sukladnost s mjerilima, ti dokazi mogu potjecati od samog podnositelja zahtjeva, njegova dobavljača ili od obojice.

Nadležna tijela priznaju prvenstveno ispitivanja akreditirana prema normi ISO 17025 i provjere koje obavljaju tijela akreditirana prema normi EN 45011 ili nekoj drugoj istovrijednoj međunarodnoj normi.

Uz metode ispitivanja navedene za svako mjerilo mogu se prema potrebi primjenjivati i druge metode ako ih nadležno tijelo koje ocjenjuje zahtjev prihvaća kao istovrijedne.

Nadležna tijela mogu prema potrebi tražiti popratnu dokumentaciju i vršiti neovisne provjere.

Preduvjet je da proizvod udovoljava svim odgovarajućim pravnim zahtjevima zemlje(-alja) u kojoj(-ima) se taj proizvod namjerava staviti na tržište. Podnositelj zahtjeva dostavlja izjavu o sukladnosti proizvoda s tim zahtjevima.

MJERILA ZA DODJELU ZNAKA ZA OKOLIŠ EU-a

Mjerila za dodjelu znaka za okoliš EU-a za upijajuće higijenske proizvode:

1.

opis proizvoda;

2.

pahuljasta celuloza;

3.

umjetna celulozna vlakna (uključujući viskozu, modalna vlakna, liocel, bakrena vlakna, triacetat);

4.

pamuk i druga prirodna celulozna sjemenska vlakna;

5.

plastični materijali i super-upijajući polimeri;

6.

drugi materijali i sastavni dijelovi;

7.

tvari ili smjese čija je uporaba zabranjena ili ograničena;

8.

učinkovito korištenje materijala u proizvodnji;

9.

smjernice o zbrinjavanju proizvoda;

10.

prikladnost za uporabu i kvaliteta proizvoda;

11.

socijalni aspekti;

12.

podaci koji se navode na znaku za okoliš EU-a.

Mjerila za dodjelu znaka za okoliš EU-a odražavaju ekološki najučinkovitije proizvode na tržištu upijajućih higijenskih proizvoda.

Mjerilo 1. Opis proizvoda

Opis proizvoda i ambalaže (naziv proizvoda, klasifikacija, funkcionalnosti) dostavlja se zajedno s podacima o svim sljedećim obilježjima:

ukupna težina proizvoda i ambalaže,

sastavni dijelovi, materijali i aditivi koji su korišteni u proizvodu sa svojim težinama i, kada je to primjenjivo, sa svojim brojevima CAS.

Podaci o težini proizvoda također se navode na ambalaži.

Procjena i provjera:

Podnositelj zahtjeva dostavlja uzorak proizvoda i izvješće koje uključuje tehnički opis i težinu proizvoda i svakog sastavnog dijela, materijala i aditiva koji je korišten.

Mjerilo 2. Pahuljasta celuloza

2.1.   Nabava

Za sva celulozna vlakna moraju postojati valjane potvrde o nadzornom lancu izdane u okviru programa certificiranja koji provode neovisne treće strane, primjerice programa FSC, PEFC ili nekog drugog istovrijednog programa.

Za minimalno 25 % celuloznih vlakana moraju postojati valjane potvrde o održivom upravljanju šumama izdane u okviru programa certificiranja koji provode neovisne treće strane, primjerice programa FSC, PEFC ili nekog drugog istovrijednog programa.

Preostala celulozna vlakna moraju biti obuhvaćena sustavom provjere kojim se osigurava da su vlakna pribavljena u skladu sa zakonom i svim drugim zahtjevima tog programa certificiranja koji se odnose na necertificirani materijal.

Tijela koja izdaju potvrde o održivom upravljanju šumama i/ili nadzornom lancu moraju imati ovlaštenje tog programa certificiranja ili ih taj program mora priznavati.

Procjena i provjera:

Podnositelj zahtjeva pribavlja od proizvođača celuloze valjane, neovisno izdane potvrde o nadzornom lancu, kojima se dokazuje da su drvna vlakna uzgojena u skladu s načelima održivog upravljanja šumama i/ili potječu iz zakonitih i kontroliranih izvora. FSC, PEFC i istovrijedni programi prihvaćaju se kao neovisne potvrde treće strane.

2.2.   Izbjeljivanje

Celuloza koja se koristi u proizvodu ne smije se izbjeljivati klornim plinom. Ukupni iznos emisija adsorpcijskih organski vezanih halogena (AOX) iz proizvodnje celuloze ne smije prelaziti 0,170 kg/ADT (air dried tonne – zrakom sušena tona).

Procjena i provjera:

Podnositelj zahtjeva dostavlja izjavu proizvođača celuloze da klorni plin nije korišten i izvješće o ispitivanju koje dokazuje poštovanje graničnih vrijednosti za AOX. ISO 9562 ili istovrijedni EPA 1650C prihvaćaju se kao metode ispitivanja, uz priložene detaljne izračune koji dokazuju sukladnost s tim zahtjevom, zajedno s povezanom popratnom dokumentacijom.

Popratna dokumentacija sadržava oznaku učestalosti mjerenja. AOX se mjeri samo u procesima gdje se spojevi klora koriste za izbjeljivanje celuloze.

Mjerenja se obavljaju na nefiltriranim i nenataloženim uzorcima nakon obrade u pogonu ili nakon obrade u javnom pogonu za pročišćavanje.

Mjerno razdoblje obuhvaća 12 mjeseci proizvodnje. Mjerenja se provode na mjesečnoj osnovi na reprezentativnim kompozitnim uzorcima (24-satnim kompozitnim uzorcima).

Za nove ili obnovljene pogone ili promjenu procesa u proizvodnom pogonu, mjerenja se obavljaju na tjednoj osnovi ukupno 8 uzastopnih tjedana nakon uspostavljanja redovnog rada pogona. Mjerenja moraju biti reprezentativna za dotično razdoblje.

2.3.   Optički posvjetljivači i bojila

Optički posvjetljivači i bojila, uključujući fluorescentne izbjeljivače, ne smiju se namjerno dodavati celulozi.

Procjena i provjera:

Podnositelj zahtjeva dostavlja izjavu dobavljača o sukladnosti sa zahtjevima.

2.4.   Emisije KPK i fosfora (P) u vodu te spojeva sumpora (S) i dušikovih oksida (NOx) u zrak tijekom proizvodnje

Emisije u zrak i vodu tijekom proizvodnje celuloze izražavaju se u bodovima (PKPK, PP, PS, PNOx). Bodovi se izračunavaju dijeljenjem stvarnih emisija referentnim vrijednostima navedenima u tablici 1.

Ni jedan od pojedinačnih bodova PKPK, PP, PS, PNOx ne smije iznositi više od 1,5.

Ukupni broj bodova (Pukupno = PKPK + PP + PS + PNOx) ne smije prelaziti 4,0.

Za svaku upotrijebljenu celulozu „i” odgovarajuće izmjerene emisije (izražene u kg/ADT) ponderiraju se prema udjelu upotrijebljene celuloze (celuloza „i” u odnosu na zrakom sušenu tonu celuloze) i zbrajaju. Referentne vrijednosti za svaki tip celuloze koji se koristi i za proizvodnju papira navedeni su u tablici 1. Konačno, ukupna količina emisija dijeli se s ukupnom referentnom vrijednošću, kako je prikazano u sljedećoj formuli za KPK:

Formula

Tablica 1.

Referentne vrijednosti za emisije od različitih vrsta celuloze

Vrsta celuloze

Referentne vrijednosti (kg/ADT)

KPKref

Pref

Sref

NOxref

Izbijeljena kemijska celuloza (osim sulfitne celuloze)

18,0

0,045 (*1)

0,6

1,6

Izbijeljena kemijska celuloza (sulfitna celuloza)

25,0

0,045

0,6

1,6

Kemijsko-termomehanička celuloza (CTMP)

15,0

0,01

0,2

0,3

U pogonima s kogeneracijom topline i električne energije, emisije sumpora i dušikovih oksida koje proizlaze iz proizvodnje električne energije oduzimaju se od ukupnog iznosa. Sljedeća se jednadžba upotrebljava za izračunavanje udjela emisija koje nastaju zbog stvaranja topline: [MWh(toplina) – MWh(toplina)prodana]/[MWh(toplina) + 2 × MWh(električna energija)]

pri čemu:

MWh(električna energija) je električna energija koja se proizvodi u pogonu za kogeneraciju,

MWh(toplina) je korisna toplina koja se proizvodi u procesu kogeneracije,

MWh(toplina)prodana je korisna toplina koja se koristi izvan pogona za proizvodnju celuloze.

Procjena i provjera:

Podnositelj zahtjeva dostavlja detaljne izračune kojima se dokazuje sukladnost s tim mjerilom, zajedno s povezanom popratnom dokumentacijom koja uključuje izvješća o ispitivanjima uporabom sljedećih metoda ispitivanja:

KPK: ISO 6060, EPA SM 5220D ili HACH 8000,

P: ISO 6878, SM4500, APAT IRSA CNR 4110 ili Dr. Lange LCK 349,

S(oksidirani): EPA 8 ili istovrijedne metode,

S(reducirani): EPA 8, EPA 16A ili istovrijedne metode,

udjel sumpora u nafti: ISO 8754 ili EPA 8,

udjel sumpora u ugljenu: ISO 351 ili EPA 8,

NOx: ISO 11564 ili EPA 7E.

Popratna dokumentacija sadržava podatke o učestalosti mjerenja i izračun bodova za KPK, P, S i NOx. Ona uključuje sve emisije sumpora i dušikovih oksida koje nastaju tijekom proizvodnje celuloze, uključujući paru koja se stvara izvan mjesta proizvodnje, osim onih emisija koje su povezane s proizvodnjom električne energije.

Mjerenja uključuju kotlove za regeneraciju topline, vapnene peći za sušenje, parne kotlove i peći za spaljivanje plinova jakog mirisa. Difuzne emisije uzimaju se u obzir.

Navedene vrijednosti emisija sumpora u zrak uključuju emisije oksidiranog i reduciranog sumpora (dimetilsulfid, metil-merkaptan, vodikov sulfid i slične emisije). Emisije sumpora povezane s proizvodnjom toplinske energije iz nafte, ugljena i drugih vanjskih goriva u kojima je poznat udjel sumpora mogu se izračunati umjesto da se mjere i uzimaju se u obzir.

Mjerenja emisija u vodu obavljaju se na nefiltriranim i nenataloženim uzorcima nakon obrade u pogonu ili nakon obrade u javnom pogonu za pročišćavanje.

Mjerno razdoblje obuhvaća 12 mjeseci proizvodnje. Mjerenja za KPK i fosfor provode se na mjesečnoj osnovi, a mjerenja za sumpor i dušikove okside na godišnjoj osnovi. Alternativno, mogu se prihvatiti kontinuirana mjerenja ako ih provjerava treća strana barem jednom godišnje.

Za nova ili obnovljena postrojenja ili promjenu procesa u proizvodnom pogonu, mjerenja se obavljaju na tjednoj osnovi ukupno 8 uzastopnih tjedana nakon uspostavljanja redovnog rada postrojenja. Mjerenja moraju biti reprezentativna za dotično razdoblje.

2.5.   Emisije CO2 iz proizvodnje

Emisije ugljičnog dioksida (CO2) iz neobnovljivih izvora energije ne smiju prelaziti 450 kg po toni proizvedene celuloze, uključujući emisije iz proizvodnje električne energije (bilo na lokaciji ili izvan lokacije). Referentne vrijednosti emisija u skladu s tablicom 2. koriste se pri izračunu emisija CO2 iz goriva.

Tablica 2.

Referentne vrijednosti za emisije CO2 iz različitih izvora energije

Gorivo

Emisije CO2 iz fosila

Jedinica

Ugljen

95

g CO2 fosil/MJ

Sirova nafta

73

g CO2 fosil/MJ

Loživo ulje 1

74

g CO2 fosil/MJ

Loživo ulje 2–5

77

g CO2 fosil/MJ

Ukapljeni naftni plin (LPG)

69

g CO2 fosil/MJ

Zemni plin

56

g CO2 fosil/MJ

Mreže električne energije

400

g CO2 fosil/kWh

Procjena i provjera:

Podnositelj zahtjeva mora dostaviti detaljne izračune iz kojih proizlazi sukladnost s tim zahtjevom, zajedno s povezanom popratnom dokumentacijom.

Podnositelj zahtjeva mora dostaviti podatke o emisijama ugljičnog dioksida u zrak. To uključuje sve izvore neobnovljivih goriva tijekom proizvodnje celuloze, uključujući emisije iz proizvodnje električne energije (bilo na lokaciji ili izvan nje).

Mjerno razdoblje obuhvaća 12 mjeseci proizvodnje. Mjerenja se provode na godišnjoj osnovi.

Za nove ili obnovljene pogone ili promjenu procesa u proizvodnom pogonu, mjerenja se obavljaju na tjednoj osnovi ukupno 8 uzastopnih tjedana nakon uspostavljanja redovnog rada pogona. Rezultati se moraju prikazati i nakon 12 mjeseci proizvodnje. Mjerenja moraju biti reprezentativna za dotično razdoblje.

Količina energije iz obnovljivih izvora (1) koja se kupuje i koristi za proizvodne procese neće se uzimati u obzir pri izračunu emisija CO2: podnositelj zahtjeva mora dostaviti odgovarajuću dokumentaciju koja dokazuje da se takva vrsta energije doista koristi u tvornici ili kupuje izvana.

Mjerilo 3. Umjetna celulozna vlakna (uključujući viskozu, modalna vlakna, liocel, bakrena vlakna, triacetat)

3.1.   Nabava

(a)

Za sva celulozna vlakna moraju postojati valjane potvrde o nadzornom lancu izdane u okviru programa certificiranja koji provode neovisne treće strane, primjerice programa FSC, PEFC ili nekog drugog istovrijednog programa.

Za minimalno 25 % celuloznih vlakana moraju postojati valjane potvrde o održivom upravljanju šumama izdane u okviru programa certificiranja koji provode neovisne treće strane, primjerice programa FSC, PEFC ili nekog drugoga istovrijednog programa.

Preostala celulozna vlakna moraju biti obuhvaćena sustavom provjere kojim se osigurava da su vlakna pribavljena u skladu sa zakonom i svim drugim zahtjevima tog programa certificiranja koji se odnose na necertificirani materijal.

Tijela koja izdaju potvrde o održivom upravljanju šumama i/ili nadzornom lancu moraju imati ovlaštenje tog programa certificiranja ili ih taj program mora priznavati.

(b)

Topljiva celuloza proizvedena od pamučnog lintersa mora ispunjavati mjerilo 4.1. za pamuk (nabava i sljedivost).

Procjena i provjera:

(a)

Podnositelj zahtjeva pribavlja od proizvođača celuloze valjane, neovisno izdane potvrde o nadzornom lancu, kojima se dokazuje da su drvna vlakna uzgojena u skladu s načelima održivog upravljanja šumama i/ili potječu iz zakonitih i kontroliranih izvora. FSC, PEFC i istovrijedni programi prihvaćaju se kao neovisne potvrde treće strane.

(b)

U zahtjevu se navode dokazi o sukladnosti s mjerilom 4.1. za pamuk (nabava i sljedivost).

3.2.   Izbjeljivanje

Celuloza koja se koristi za proizvodnju vlakana ne smije se izbjeljivati klornim plinom. Ukupna količina adsorpcijskih organski vezanih halogena (AOX) i organski vezanog klora (OCl) ne smije biti veća od sljedećih:

0,170 kg/ADT ako se mjeri u otpadnim vodama nastalim proizvodnjom celuloze (AOX), ili

150 ppm ako se mjeri u gotovim vlaknima (OCl).

Procjena i provjera:

Podnositelj zahtjeva dostavlja izjavu dobavljača celuloze da klorni plin nije korišten i izvješće o ispitivanju koje dokazuje poštovanje graničnih vrijednosti za AOX ili OCl, s odgovarajućom metodom ispitivanja:

ISO 9562 ili istovrijedni EPA 1650C za AOX,

ISO 11480 za OCl.

Učestalost mjerenja za AOX određuje se u skladu s mjerilom 2.2. za pahuljastu celulozu.

3.3.   Optički posvjetljivači i bojila

Optički posvjetljivači i bojila, uključujući fluorescentne izbjeljivače, ne smiju se namjerno dodavati vlaknima.

Procjena i provjera:

Podnositelj zahtjeva dostavlja izjavu dobavljača o sukladnosti sa zahtjevima.

3.4.   Proizvodnja vlakana

(a)

Više od 50 % celuloze korištene za proizvodnju vlakana mora se dobiti iz tvornica topljive celuloze koje povrate vrijednost tekućina utrošenih u postupak proizvodnje ili:

stvaranjem električne energije i pare u pogonu, ili

proizvodnjom kemijskih suproizvoda.

(b)

Sljedeće granične vrijednosti za emisije sumporovih spojeva u zrak treba poštovati u procesu proizvodnje viskoze i modalnih vlakana:

Tablica 3.

Vrijednosti emisija sumpora pri proizvodnji viskoze i modalnih vlakana

Vrsta vlakna

Emisije sumpora u zrak – granična vrijednost (g/kg)

Rezano vlakno

30

Filamentno vlakno

 

pranje u serijama

40

integrirano pranje

170

Napomena: Granične vrijednosti izražene su kao godišnji prosjek.

Procjena i provjera:

(a)

Podnositelj zahtjeva traži od proizvođača vlakana da dostave popis dobavljača celuloze za proizvodnju vlakana s udjelima celuloze koju dostavljaju. Dostavlja se popratna dokumentacija i dokaz da odgovarajući udjel dobavljača ima prikladnu opremu za proizvodnju električne energije ili sustave za proizvodnju i regeneraciju suproizvoda ugrađene u odgovarajuća proizvodna postrojenja.

(b)

Podnositelj zahtjeva dostavlja detaljnu dokumentaciju i izvješća o ispitivanjima kojima se dokazuje sukladnost s tim mjerilom te izjavu o sukladnosti.

Mjerilo 4. Pamuk i druga prirodna celulozna sjemenska vlakna

4.1.   Nabava i sljedivost

(a)

Pamuk se uzgaja u skladu sa zahtjevima koji su utvrđeni Uredbom Vijeća (EZ) br. 834/2007 (2), američkim Nacionalnim ekološkim programom (NOP) ili istovrijednim zakonskim obvezama koje su odredili trgovinski partneri Unije. Udjel organskog pamuka može uključivati organski uzgojen pamuk i prijelazni organski pamuk.

(b)

Pamuk koji se uzgaja u skladu s mjerilom 4.1.(a) i upotrebljava za proizvodnju upijajućih higijenskih proizvoda mora biti sljediv od točke provjere proizvodne norme.

Procjena i provjera:

(a)

Za udjel organskog pamuka neovisno kontrolno tijelo izdaje potvrdu da je proizveden u skladu sa zahtjevima za proizvodnju i pregled utvrđenima Uredbom (EZ) br. 834/2007, američkim Nacionalnim ekološkim programom (NOP) ili onima koje su odredili drugi trgovinski partneri. Provjera se obavlja na godišnjoj osnovi za svaku zemlju podrijetla.

(b)

Podnositelj zahtjeva dokazuje sukladnost sa zahtjevom o udjelu pamuka za godišnju količinu pamuka kupljenog za proizvodnju konačnog proizvoda i prema svakoj proizvodnoj liniji na godišnjoj osnovi: Dostavljaju se evidencija transakcija ili računi koji prikazuju količinu pamuka koji se kupuje na godišnjoj osnovi od poljoprivrednika ili skupina proizvođača i ukupnu masu certificiranih bala.

4.2.   Izbjeljivanje

Pamuk se ne smije izbjeljivati klornim plinom.

Procjena i provjera:

Podnositelj zahtjeva dostavlja izjavu dobavljača da se klorni plin ne koristi.

4.3.   Optički posvjetljivači i bojila

Optički posvjetljivači i bojila, uključujući fluorescentne izbjeljivače, ne smiju se namjerno dodavati pamuku.

Procjena i provjera:

Podnositelj zahtjeva dostavlja izjavu dobavljača o sukladnosti sa zahtjevima.

Mjerilo 5. Plastični materijali i super-upijajući polimeri

5.1.   Proizvodnja sintetičkih polimera i plastičnih materijala

Svi pogoni koji proizvode sintetičke polimere i plastične materijale koji se koriste u proizvodu moraju imati uvedene sustave za:

štednju vode (npr. praćenje protoka vode u objektu i optjecaj vode u zatvorenim sustavima),

integrirano zbrinjavanje otpada s ciljem optimizacije prevencije, ponovne uporabe, recikliranja, regeneracije i konačnog odlaganja otpada (npr. odvajanje različitih frakcija otpada),

optimizaciju energetske učinkovitosti i upravljanja energijom (npr. ponovno korištenje pare nastale tijekom proizvodnje super-upijajućih polimera).

Procjena i provjera:

Podnositelj zahtjeva dostavlja izjavu dobavljača o sukladnosti sa zahtjevom. Izjavi se prilaže izvješće s detaljnim opisom postupaka koje su dobavljači odredili kako bi udovoljili zahtjevima za svaku od dotičnih lokacija.

5.2.   Aditivi u plastičnim materijalima

(a)

Udjel olova, kadmija, heksavalentnog kroma i srodnih spojeva mora biti niži od 0,01 % (100 ppm) mase svakog plastičnog materijala i sintetičkog polimera korištenog u proizvodu.

(b)

Aditivi koji se koriste u plastici u koncentraciji većoj od 0,10 % masenog udjela ne označavaju se, u skladu s pravilima o razvrstavanju iz Uredbe (EZ) br. 1272/2008 Europskog parlamenta i Vijeća (3), ni jednom od sljedećih izjava o opasnosti:

kancerogeno, mutageno ili toksično za razmnožavanje, kategorije 1a, 1b i 2 (H340, H350, H350i, H360F, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df),

akutno toksično, kategorije 1 i 2 (H300, H310, H330, H304),

toksično za ciljane organe (TCO, engl. Specific Target Organ Toxicity – STOT), kategorija 1 (H370, H372),

opasno za vodeni okoliš, kategorije 1 i 2 (H400, H410, H411).

Procjena i provjera:

(a), (b) Podnositelj zahtjeva dostavlja izjavu dobavljača o sukladnosti sa zahtjevima. Dostavlja se i popis dodanih tvari, s koncentracijama i pripadajućim izjavama o opasnosti/oznakama upozorenja, potkrijepljen sigurnosno-tehničkim listovima.

Kako bi se olakšalo praćenje i nadziranje dokumentacije, moguće su provjere nasumičnog uzorka dobavljača. Dobavljač je dužan osigurati pristup proizvodnim pogonima, skladištima i sličnim postrojenjima. Povjerljivost se primjenjuje na sve dokumente i podatke koji se dostavljaju i dijele.

5.3.   Super-upijajući polimeri

(a)

Akrilamid (broj CAS: 79-06-1) se ne smije namjerno dodavati proizvodu.

(b)

Super-upijajući polimeri koji se koriste u proizvodu mogu sadržavati najviše 1 000 ppm ostataka monomera koji su označeni izjavama o opasnosti navedenima u mjerilu 7. o tvarima ili smjesama čija je uporaba zabranjena ili ograničena. Za natrijev poliakrilat te tvari uključuju svu nevezanu akrilnu kiselinu i poprečne veze.

(c)

Super-upijajući polimeri koji se koriste u proizvodu mogu sadržavati najviše 10 % (masenog udjela) u vodi topljivih ekstrakata i oni moraju biti u skladu s mjerilom 7. o tvarima ili smjesama čija je uporaba zabranjena ili ograničena. Za natrijev poliakrilat te tvari uključuju monomere i oligomere akrilne kiseline s manjom molekularnom masom od super-upijajućih polimera u skladu s normom ISO 17190.

Procjena i provjera:

(a)

Podnositelj zahtjeva dostavlja izjavu u kojoj se navodi da tvar nije korištena.

(b)

Podnositelj zahtjeva dostavlja izjavu dobavljača u kojoj je dokumentiran sastav super-upijajućeg polimera (ili više njih) korištenog u proizvodu. Sastav se dokumentira s pomoću sigurnosno-tehničkih listova u kojima se navode puni naziv i broj CAS te ostaci monomera koji su sadržani u proizvodu, svrstani prema zahtjevima i količinama. Preporučene metode ispitivanja su ISO 17190 i WSP 210. Moraju se opisati metode analize te navesti nazivi laboratorija koji se koriste za analizu.

(c)

Podnositelj zahtjeva dostavlja izjavu dobavljača u kojoj se navodi količina ekstrakata topljivih u vodi u super-upijajućem polimeru (polimerima). Preporučene metode ispitivanja su ISO 17190 i WSP 270. Moraju se opisati metode analize te navesti nazivi laboratorija koji se koriste za analizu.

Mjerilo 6. Drugi materijali i sastavni dijelovi

6.1.   Ljepljivi materijali

Ljepljivi materijali ne smiju sadržavati ni jednu od sljedećih tvari:

kolofonijske smole (brojevi CAS 8050-09-7, 8052-10-6, 73138-82-6),

diizobutil ftalat (DIBP, broj CAS 84-69-5),

diizononil ftalat (DINP, broj CAS 28553-12-0),

formaldehid (broj CAS 50-00-0).

Taj se zahtjev ne primjenjuje ako te tvari nisu namjerno dodane materijalu ili konačnom proizvodu, te ako su prisutne u ljepljivim materijalima u koncentracijama ispod 100 ppm (0,010 % masenog udjela).

Za formaldehid, gornja granica za udjel formaldehida nastalog tijekom proizvodnje ljepila je 250 ppm, mjereno u novo proizvedenoj disperziji polimera. Sadržaj slobodnog formaldehida u skrućenom ljepilu ne smije biti veći od 10 ppm. Topljena ljepila izuzimaju se od ovog zahtjeva.

Procjena i provjera:

Podnositelj zahtjeva dostavlja izjavu dobavljača o sukladnosti sa zahtjevima. Sigurnosno-tehnički listovi mogu se upotrijebiti kao dokaz. Dostavljaju se rezultati ispitivanja za formaldehid, uz iznimku topljenih ljepila.

6.2.   Tinte i boje

Proizvod i njegovi homogeni dijelovi ne smiju se bojati. Odstupanja od tog zahtjeva primjenjuju se na:

vrpce tampona, materijale za pakiranje i ljepljive vrpce,

titanov dioksid u polimerima i viskozi,

materijale koji nisu u izravnom kontaktu s kožom, koji mogu biti obojeni ako boja ispunjava posebne funkcije (npr. smanjenje vidljivosti proizvoda kroz bijelu ili svijetlu odjeću, označavanje ljepljivog područja vrpci, prikazivanje vlažnosti).

Tinte i boje koje se koriste moraju biti sukladne i s mjerilom 7. o tvarima ili smjesama čija je uporaba zabranjena ili ograničena.

Procjena i provjera:

Podnositelj zahtjeva dostavlja i traži od dobavljača da dostave izjavu o sukladnosti sa zahtjevima. Ako se koriste boje, njihovo korištenje mora biti opravdano navođenjem posebne funkcije koju ispunjavaju.

6.3.   Mirisi

(a)

Proizvodi koji se stavljaju na tržište kao proizvodi osmišljeni za djecu i namijenjeni djeci te tamponi i jastučići za dojenje moraju biti bez mirisa.

(b)

Bilo koja tvar ili smjesa koja se dodaje proizvodu kao miris proizvodi se i s njom se postupa u skladu s kodeksom prakse Međunarodnog udruženja za mirise (International Fragrance Association – IFRA). Kodeks je dostupan na internetskim stranicama IFRA-e: http://www.ifraorg.org. Proizvođač mora slijediti preporuke normi IFRA-e koje se odnose na zabranu, ograničenu uporabu i specifične kriterije čistoće materijala.

(c)

Svi mirisi koji se koriste moraju također zadovoljavati mjerilo 7. o tvarima ili smjesama čija je uporaba zabranjena ili ograničena, neovisno o njihovoj koncentraciji u konačnom proizvodu.

(d)

Mirisi i sastojci mirisnih smjesa koje je Znanstveni odbor za sigurnost potrošača (SCCS) odredio kao poznate kontaktne alergene posebnog rizika (4), kao i mirisi čije korištenje treba naznačiti u popisu sastojaka u skladu s Prilogom III. Uredbi (EZ) br. 1223/2009 Europskog parlamenta i Vijeća (5), ne smiju se koristiti. Daljnje korištenje nitromošusa i policikličkih mošusa nije dopušteno.

(e)

Na ambalaži proizvoda naznačuje se da su korišteni mirisi. Nadalje, dodatno se navode nazivi mirisa i/ili sastojaka mirisnih smjesa koje je Znanstveni odbor za sigurnost potrošača odredio kao poznate kontaktne alergene za ljude i čija uporaba nije ograničena mjerilom 6.3.(c) i (d).

Procjena i provjera:

Podnositelj zahtjeva dostavlja izjavu o sukladnosti za sve zahtjeve utvrđene u točkama (a) do (e), zajedno s izjavom proizvođača mirisa, ako je to primjereno. Kada se koriste mirisi, dostavlja se i popis mirisa koji su korišteni i vizualni dokaz da su podaci naznačeni na ambalaži.

6.4.   Losioni

(a)

Losioni se ne smiju koristiti u ženskim ulošcima, tamponima i jastučićima za dojenje. Korištenje losiona u drugim proizvodima naznačuje se na ambalaži.

(b)

Svaki losion koji se koristi u proizvodima osim ženskih uložaka, tampona i jastučića za dojenje mora biti u skladu s mjerilom 6.3. o mirisima i mjerilom 7. o tvarima ili smjesama čija je uporaba zabranjena ili ograničena, bez obzira na njegovu koncentracija u konačnom proizvodu.

(c)

Sljedeće se tvari ne smiju koristiti: triklosan, parabeni, formaldehid i tvari koje ispuštaju formaldehid.

Procjena i provjera:

Podnositelj zahtjeva dostavlja izjavu o sukladnosti zajedno s izjavom proizvođača losiona, ako je to primjereno. Kada se koriste losioni, dostavlja se i vizualni dokaz da su podaci naznačeni na ambalaži.

6.5.   Silikon

(a)

Ako su dijelovi proizvoda tretirani silikonom, proizvođač osigurava zaštitu radnika od otapala.

(b)

Ni oktametil-ciklotetrasiloksan D4 (CAS 556-67-2) ni dekametil-ciklopentasiloksan D5 (CAS 541-02-6) ne smiju biti sadržani u kemijskim proizvodima koji se koriste za tretiranje sastavnih dijelova silikonom. Taj se zahtjev ne primjenjuje ako te tvari nisu namjerno dodane materijalu ili konačnom proizvodu, te ako su prisutne u silikonu u koncentracijama ispod 100 ppm (0,01 % masenog udjela).

Procjena i provjera:

(a)

Podnositelj zahtjeva dostavlja informacije o metodi koja je korištena za tretiranje silikonom i dokumentaciju kojom se potvrđuje da su radnici zaštićeni.

(b)

Podnositelj zahtjeva dostavlja izjavu dobavljača o sukladnosti s tim zahtjevom.

6.6.   Čestice nanosrebra

Čestice nanosrebra ne smiju se namjerno dodavati proizvodu ili bilo kojem njegovu homogenom dijelu ili materijalu.

Procjena i provjera

Podnositelj zahtjeva dostavlja i traži od dobavljača da dostavi izjavu o sukladnosti s tim zahtjevom.

Mjerilo 7. Tvari ili smjese čija je uporaba zabranjena ili ograničena

7.1.   Opasne tvari i smjese

Znak za okoliš EU-a može se ne dodijeliti ako proizvod ili bilo koji njegov sastavni dio, kako je definirano člankom 3. stavkom 3. Uredbe (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća (6), ili bilo koji njegov homogeni dio sadržava tvari ili smjese koje ispunjavaju mjerila za označavanje izjavama o opasnosti ili oznakama upozorenja iz tablice 4., u skladu s Uredbom (EZ) br. 1272/2008 ili Direktivom Vijeća 67/548/EEZ (7), ili sadržava tvari ili smjese iz članka 57. Uredbe (EZ) br. 1907/2006, osim ako nije odobreno posebno izuzeće.

Najnovija pravila o razvrstavanju koja je usvojila Unija imaju prednost pred navedenim izjavama o opasnosti i oznakama upozorenja. Podnositelji zahtjeva osiguravaju da se svo razvrstavanje temelji na najnovijim pravilima za razvrstavanje.

Izjave o opasnosti i oznake upozorenja iz tablice 4. općenito se odnose na tvari. Međutim, kad nije moguće dobiti podatke o tvarima, primjenjuju se pravila za razvrstavanje za smjese.

Tvari ili smjese čija se svojstva mijenjaju obradom tako da više nisu bioraspoložive ili se kemijski izmijene tako da se ukloni ranije utvrđena opasnost izuzete su iz mjerila 7.1. To uključuje, na primjer, modificirane polimere i monomere ili aditive, koji se kovalentno vezuju u plastici.

Granične vrijednosti koncentracija za tvari ili smjese kojima se može dodijeliti ili kojima je dodijeljena izjava o opasnosti ili oznaka upozorenja iz tablice 4. i koje zadovoljavaju kriterije za razvrstavanje u razrede ili kategorije opasnosti te za tvari koje zadovoljavaju kriterije utvrđene u točkama (a), (b) ili (c) članka 57. Uredbe (EZ) br. 1907/2006 ne smiju prelaziti opće ili posebne granične vrijednosti koncentracija utvrđene u skladu s člankom 10. Uredbe (EZ) br. 1272/2008. Ako su utvrđene posebne granične vrijednosti koncentracija, one imaju prednost pred generičkima.

Tablica 4.

Izjave o opasnosti i oznake upozorenja

Izjava o opasnosti (1)

Oznaka upozorenja (2)

H300 Smrtonosno ako se proguta

R28

H301 Otrovno ako se proguta

R25

H304 Može biti smrtonosno ako se proguta i uđe u dišni sustav

R65

H310 Smrtonosno u dodiru s kožom

R27

H311 Otrovno u dodiru s kožom

R24

H330 Smrtonosno ako se udahne

R23/26

H331 Otrovno ako se udahne

R23

H340 Može prouzročiti genetska oštećenja

R46

H341 Sumnja se da uzrokuje genetska oštećenja

R68

H350 Može prouzročiti rak

R45

H350i Može prouzročiti rak ako se udiše

R49

H351 Sumnja se da uzrokuje rak

R40

H360F Može štetno djelovati na plodnost

R60

H360D Može naškoditi nerođenom djetetu

R61

H360FD Može štetno djelovati na plodnost, može naškoditi nerođenom djetetu

R60/61/60-61

H360Fd Može štetno djelovati na plodnost, sumnja se da štetno djeluje na nerođeno dijete

R60/63

H360Df Može naškoditi nerođenom djetetu, sumnja se da štetno djeluje na plodnost

R61/62

H361f Sumnja se da štetno djeluje na plodnost

R62

H361d Sumnja se da štetno djeluje na nerođeno dijete

R63

H361fd Sumnja se da štetno djeluje na plodnost, sumnja se da štetno djeluje na nerođeno dijete

R62-63

H362 Može štetno djelovati na djecu koja se hrane majčinim mlijekom

R64

H370 Oštećuje organe

R39/23/24/25/26/27/28

H371 Može oštetiti organe

R68/20/21/22

H372 Oštećuje organe tijekom produljene ili ponavljane izloženosti

R48/25/24/23

H373 Može oštetiti organe tijekom produljene ili ponavljane izloženosti

R48/20/21/22

H400 Vrlo otrovno za organizme koji žive u vodi

R50

H410 Vrlo otrovno s dugotrajnim učincima za organizme koji žive u vodi

R50-53

H411 Otrovno s dugotrajnim učincima za organizme koji žive u vodi

R51-53

H412 Štetno s dugotrajnim učincima za organizme koji žive u vodi

R52-53

H413 Može dugotrajno štetno djelovati na organizme koji žive u vodi

R53

EUH059 Opasno za ozonski omotač

R59

EUH029 U dodiru s vodom oslobađa otrovni plin

R29

EUH031 U dodiru s kiselinama oslobađa otrovni plin

R31

EUH032 U dodiru s kiselinama oslobađa vrlo otrovni plin

R32

EUH070 Otrovno u dodiru s očima

R39-41

H317 (potkategorija 1A): Može prouzročiti alergijsku kožnu reakciju (granična koncentracija ≥ 0,1 % w/w) (3)

R43

H317 (potkategorija 1B): Može prouzročiti alergijsku kožnu reakciju (granična koncentracija ≥ 1,0 % w/w) (3)

H334: Ako se udahne može prouzročiti simptome alergije ili astme ili poteškoće s disanjem

R42

Procjena i provjera:

Podnositelj zahtjeva dostavlja podatke o sastavu proizvoda, uključujući i sve njegove sastavne i homogene dijelove.

Podnositelj zahtjeva provjerava prisutnost tvari i smjesa koje se mogu razvrstati s pomoću izjava o opasnosti ili oznaka upozorenja prethodno navedenih u ovom mjerilu. Podnositelj zahtjeva dostavlja izjavu o sukladnosti s tim mjerilom za proizvod, svaki njegov sastavni ili homogeni dio.

Podnositelji zahtjeva odabiru odgovarajuće oblike provjere. Predviđeni su sljedeći glavni oblici provjere:

homogeni dijelovi i sve povezane obrade ili nečistoće (npr. sloj super-upijajućeg polimera): za sastavne materijale tog dijela proizvoda i za tvari i smjese koje se koriste pri oblikovanju i obradi materijala koji ostaju u konačnom dijelu proizvoda u koncentraciji iznad granične vrijednosti od 0,10 % w/w dostavljaju se sigurnosno-tehnički listovi, osim ako se primjenjuje niža generička ili posebna granična vrijednost koncentracije u skladu s člankom 10. Uredbe (EZ) br. 1272/2008,

kemijski recepti koji proizvodu ili sastavnim dijelovima proizvoda daju posebnu funkciju (npr. ljepila, boje): za tvari i smjese koje se koriste pri sastavljanju konačnog proizvoda ili tvari i smjese koje se koriste u sastavnim dijelovima proizvoda i ostaju u sastavnim dijelovima proizvoda dostavljaju se sigurnosno-tehnički listovi.

Izjava sadržava povezanu dokumentaciju kao što su izjave o sukladnosti koje potpisuju dobavljači, o nerazvrstavanju tvari, smjesa ili materijala u bilo koji razred opasnosti koji se povezuje s izjavama o opasnosti ili oznakama upozorenja navedenima u tablici 4. u skladu s Uredbom (EZ) br. 1272/2008, u mjeri u kojoj se to može odrediti barem iz podataka koji udovoljavaju zahtjevima iz Priloga VII. Uredbi (EZ) br. 1907/2006.

Dostavljeni podaci odnose se na oblik ili fizička stanja tvari ili smjesa onako kako su uporabljene u konačnom proizvodu.

Kao potpora izjavi o razvrstavanju ili nerazvrstavanju, za svaku tvar i smjesu dostavljaju se sljedeći tehnički podaci:

i.

za tvari koje nisu prijavljene u skladu s Uredbom (EZ) br. 1907/2006 ili koje još nisu razvrstane prema usklađenoj klasifikaciji CLP (Classification, Labelling and Packaging – razvrstavanje, označivanje i pakiranje): podaci u skladu sa zahtjevima iz Priloga VII. toj Uredbi;

ii.

za tvari koje su prijavljene u skladu s Uredbom (EZ) br. 1907/2006 i koje ne udovoljavaju zahtjevima za klasifikaciju CLP: podaci na temelju registracije u sustavu REACH kojima se potvrđuje nerazvrstanost tvari;

iii.

za tvari čije je razvrstavanje usklađeno ili koje su samorazvrstane: sigurnosno-tehnički listovi ako su dostupni. Ako nisu dostupni ili je tvar samorazvrstana, dostavljaju se podaci koji se odnose na razvrstavanje tvari prema opasnosti u skladu s Prilogom II. Uredbi (EZ) br. 1907/2006;

iv.

za smjese: sigurnosno-tehnički listovi ako su dostupni. Ako nisu dostupni, dostavlja se izračun za razvrstavanje smjese u skladu s pravilima iz Uredbe (EZ) br. 1272/2008, zajedno s podacima koji se odnose na razvrstavanje smjesa prema opasnosti u skladu s Prilogom II. Uredbi (EZ) br. 1907/2006.

Sigurnosno-tehnički listovi izrađuju se u skladu sa smjernicama koje su navedene u odjeljcima 2., 3., 9., 10., 11. i 12. Priloga II. Uredbi (EZ) br. 1907/2006 (zahtjevi za sastavljanje sigurnosno-tehničkih listova). Za nepotpune sigurnosno-tehničke listove bit će potrebna nadopuna podacima iz izjava dobavljača kemijskih tvari.

Informacije o bitnim svojstvima tvari mogu se dobiti i drugim sredstvima osim ispitivanjima, primjerice primjenom alternativnih metoda, poput metoda in vitro, modelima kvantitativnog odnosa strukture i djelovanja ili grupiranjem ili analogijom u skladu s Prilogom XI. Uredbi (EZ) br. 1907/2006. Snažno se potiče razmjena važnih podataka duž cijelog opskrbnog lanca.

7.2.   Tvari navedene u skladu s člankom 59. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 1907/2006

Za tvari vrlo visokog rizika uvrštene u popis u članku 59. stavku 1. Uredbe (EZ) br. 1907/2006 koje su prisutne u smjesama, u nekom sastavnom dijelu ili u bilo kojem homogenom dijelu proizvoda u koncentracijama > 0,10 % masenog udjela nije dopušteno izuzeće od članka 6. stavka 6. Uredbe (EZ) br. 66/2010.

Procjena i provjera

Na dan podnošenja zahtjeva upućuje se na najnoviji popis tvari vrlo visokog rizika. Podnositelj zahtjeva dostavlja izjavu o sukladnosti s mjerilom 7.2., zajedno s povezanom dokumentacijom, uključujući izjave o sukladnosti potpisane od strane dobavljača materijala i kopije odgovarajućih sigurnosno-tehničkih listova za tvari ili smjese u skladu s Prilogom II. Uredbi (EZ) br. 1907/2006 za tvari i smjese. Granične vrijednosti koncentracija navode se u sigurnosno-tehničkim listovima u skladu s člankom 31. Uredbe (EZ) br. 1907/2006 za tvari i smjese.

Mjerilo 8. Materijalna učinkovitost u proizvodnji

Količina otpada nastalog tijekom proizvodnje i pakiranja proizvoda, bez dijela koji se ponovno koristi ili pretvara u korisne materijale i/ili energiju, ne smije prelaziti:

10 % masenog udjela konačnih proizvoda za tampone,

5 % masenog udjela konačnih proizvoda za sve ostale proizvode.

Procjena i provjera

Podnositelj zahtjeva prilaže dokaz o količini otpada koji nije ponovno upotrijebljen u postupku proizvodnje niti pretvoren u materijale i/ili energiju.

Izračuni se prikazuju u skladu s normom ISO 14025 i podnositelj zahtjeva dostavlja sve sljedeće parametre koji se odnose na:

težinu proizvoda i ambalaže,

sve otpadne tokove nastale tijekom proizvodnje i

odgovarajuću obradu (npr. recikliranje, spaljivanje), uključujući dio otpada koji se ponovno koristi i dio otpada koji se odlaže.

Neto otpad izračunava se kao razlika između količine proizvedenog otpada i količine ponovno upotrijebljenog otpada.

Mjerilo 9. Smjernice o zbrinjavanju proizvoda

Proizvođači moraju napisati ili naznačiti pomoću vizualnih simbola na ambalaži:

da se proizvod ne smije bacati u zahod,

kako se proizvod pravilno zbrinjava.

Procjena i provjera:

Podnositelj zahtjeva mora dostaviti primjerak ambalaže.

Mjerilo 10. Prikladnost za uporabu i kvaliteta proizvoda

Učinkovitost/kvaliteta proizvoda mora biti zadovoljavajuća i barem jednaka onoj proizvoda koji su već na tržištu. Prikladnost za uporabu ispituje se s obzirom na obilježja i parametre navedene u tablici 6. Pragovi uspješnosti, ako su utvrđeni, moraju biti usklađeni.

Tablica 5.

Obilježja i parametri koji opisuju prikladnost za uporabu proizvoda koji se ispituje

Obilježje

Propisani postupak ispitivanja (prag uspješnosti)

Dječje pelene

Ženski ulošci

Tamponi

Jastučići za dojenje

Ispitivanja u uporabi

U1.

Upijanje i zaštita od propuštanja (*2)

ispitivanje potrošača (propuštanje se javlja u manje od 5 % prilika uporabe proizvoda)

U2.

Suhoća kože

ispitivanje potrošača (80 % potrošača koji su ispitali proizvod ocjenjuju ga zadovoljavajućim)

nije primjenjivo

kao i za dječje pelene

U3.

Pristajanje i udobnost

ispitivanje potrošača (80 % potrošača koji su ispitali proizvod ocjenjuju ga zadovoljavajućim)

U4.

Ukupni rezultati

ispitivanje potrošača (80 % potrošača koji su ispitali proizvod ocjenjuju ga zadovoljavajućim)

Tehnička ispitivanja

T1.

Upijanje i zaštita od propuštanja

brzina upijanja i kapacitet upijanja prije propuštanja

metoda syngina

nema preporučene metode

T2.

Suhoća kože

TEWL, postupak ponovnog vlaženja ili ispitivanje korneometrom

nije primjenjivo

nema preporučene metode

Procjena i provjera:

Izvješće o ispitivanju dostavlja se za radna i tehnička ispitivanja i u njemu se navode metode ispitivanja, rezultati ispitivanja i korišteni podaci. Ispitivanja se provode u laboratorijima za koje je priznato da provode sustave upravljanja kvalitetom, neovisno o tome jesu li unutarnji ili vanjski laboratoriji.

Ispitivanja se provode za specifičnu vrstu i veličinu proizvoda koji se prijavljuju za dodjelu znaka za okoliš EU-a. Ipak, ako se može dokazati da proizvodi imaju isti učinak, može biti dovoljno ispitati samo jednu veličinu ili reprezentativnu kombinaciju veličina za svaki model proizvoda. Posebna pažnja posvećuje se uzorkovanju, prijevozu i skladištenju proizvoda, kako bi se zajamčili rezultati koji se mogu ponoviti. Preporučuje se ne pakirati proizvode u neprovidne materijale ili ih ponovno pakirati u neutralne ambalaže zbog rizika od promjene učinkovitosti proizvoda i/ili ambalaže.

Informacije o ispitivanju moraju biti dostupne nadležnim tijelima, uz poštovanje povjerljivosti. Rezultati ispitivanja moraju se jasno objasniti i predstaviti na jeziku te uz uporabu jedinica i simbola koji su razumljivi korisniku podataka. Navode se sljedeći elementi: vrijeme i mjesto ispitivanja; kriteriji prema kojima su odabrani proizvodi za ispitivanje i određena reprezentativnost tih proizvoda; obilježja odabrana za ispitivanje i, ako je primjenjivo, razlozi zašto neka obilježja nisu uključena; metode ispitivanja koje su korištene i njihova ograničenja ako postoje. Daju se jasne smjernice o uporabi rezultata ispitivanja.

Dodatne smjernice za ispitivanja korisnika:

uzorkovanje, plan ispitivanja, sastavljanje panela i analiza rezultata ispitivanja moraju biti u skladu sa standardnom statističkom praksom (AFNOR Q 34-019, ASTM E1958-07e1 ili istovrijedne metode),

svaki se proizvod procjenjuje na temelju upitnika. Ispitivanje treba trajati najmanje 72 sata, a ako je moguće punih tjedan dana te se mora ostvariti u uobičajenim uvjetima uporabe proizvoda,

preporučeni broj osoba za ispitivanje je najmanje 30. Svi pojedinci koji sudjeluju u ispitivanju moraju trenutno koristiti dotični tip/veličinu proizvoda koji se ispituje,

ako proizvod nije posebno namijenjen jednom spolu, omjer muških i ženskih osoba je 1:1,

mješovita skupina pojedinaca koji proporcionalno zastupaju različite skupine potrošača dostupne na tržištu sudjeluje u ispitivanju. Dob, zemlju i spol potrebno je jasno navesti,

bolesne osobe i one koje imaju kronične kožne bolesti ne sudjeluju u ispitivanju. U slučajevima kada se pojedinci razbole tijekom razdoblja ispitivanja, to treba navesti u upitniku i odgovori se ne uzimaju u obzir pri ocjenjivanju,

za suhoću kože, pristajanje i udobnost, potrebno je da 80 % potrošača koji ispituju proizvod ocijeni rezultate proizvoda zadovoljavajućima, što bi moglo značiti primjerice da potrošač dodijeli 60 bodova (na kvantitativnoj ljestvici od 1 do 100) ili da ocijeni proizvod dobrim ili vrlo dobrim (od pet kvalitativnih opcija: vrlo loš, loš, prosječan, dobar, vrlo dobar). Za apsorpciju i zaštitu od propuštanja, propuštanje se smije pojaviti u manje od 5 % proizvoda koje se ispituje,

rezultati se statistički vrednuju po završetku ispitivanja,

treba izvijestiti o vanjskim čimbenicima poput brendiranja, tržišnih udjela i oglašavanja, koji mogu utjecati na percepciju učinkovitosti proizvoda.

Dodatni zahtjevi za tehnička ispitivanja:

metode ispitivanja temelje se, što je više moguće, na metodama koje su relevantne za proizvod, ponovljive i stroge,

ispituje se najmanje pet uzoraka. Prosječni rezultati dostavljaju se zajedno s naznakom standardnog odstupanja.

Težina, dimenzije, i značajke dizajna proizvoda opisuju se i dostavljaju u skladu s mjerilom 1.

Mjerilo 11. Socijalni aspekti

Podnositelji zahtjeva osiguravaju da se na proizvodnim lokacijama duž opskrbnog lanca koji se upotrebljava za proizvodnju licenciranog proizvoda (ili više njih) poštuju temeljna načela i prava na radu, kao što je opisano u temeljnim standardima rada Međunarodne organizacije rada (ILO), UN-ovom Svjetskom sporazumu i OECD-ovim Smjernicama za multinacionalna poduzeća. Za potrebe provjere upućuje se na sljedeće temeljne standarde rada Međunarodne organizacije rada:

029

Prisilni rad

087

Sloboda udruživanja i zaštita prava na organiziranje

098

Pravo na organiziranje i kolektivno pregovaranje

100

Jednakost plaća

105

Ukidanje prisilnog rada

111

Diskriminacija (zapošljavanje i zanimanje)

138

Najniža dob za zapošljavanje

155

Sigurnost i zaštita zdravlja na radu

182

Ukidanje najgorih oblika rada djece

O tim standardima potrebno je obavijestiti proizvodne pogone duž opskrbnog lanca koji se upotrebljava za izradu konačnog proizvoda.

Procjena i provjera

Podnositelj zahtjeva dokazuje provjeru sukladnosti koju je provela treća strana neovisnom provjerom ili dokumentarnim dokazom, uključujući posjete revizora lokaciji tijekom postupka provjere za znak za okoliš EU-a za proizvodne pogone u opskrbnom lancu licenciranih proizvoda. To se događa nakon podnošenja zahtjeva i naknadno tijekom razdoblja odobravanja dozvole ako se uvode nove proizvodne lokacije.

Mjerilo 12. Podaci koji se navode na znaku za okoliš EU-a

Znak za okoliš EU-a naznačuje se na ambalaži proizvoda. U polju 2. znaka za okoliš EU-a nalazi se sljedeći tekst:

„Smanjena potrošnja resursa”,

„Smanjena uporaba opasnih tvari”,

„Uspješno ispitivanje učinkovitosti i kvalitete”.

Sljedeći tekst treba također navesti na ambalaži: „Više informacija o tome zašto je ovome proizvodu dodijeljen znak za okoliš EU-a potražite na stranici http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/.”

Procjena i provjera

Podnositelj zahtjeva dostavlja izjavu o sukladnosti sa zahtjevom i vizualni dokaz.


(*1)  Pri izračunu uzete su u obzir neto emisije fosfora. Fosfor koji se prirodno nalazi u drvnim sirovinama i u vodi može se oduzeti od ukupnih emisija fosfora. Prihvaćaju se smanjenja do 0,010 kg/ADT.

(1)  Kako je određeno Direktivom 2009/28/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2009. o promicanju uporabe energije iz obnovljivih izvora te o izmjeni i kasnijem stavljanju izvan snage direktiva 2001/77/EZ i 2003/30/EZ (SL L 140, 5.6.2009., str. 16.).

(2)  Uredba Vijeća (EZ) br. 834/2007 od 28. lipnja 2007. o ekološkoj proizvodnji i označivanju ekoloških proizvoda i stavljanju izvan snage Uredbe (EEZ) br. 2092/91 (SL L 189, 20.7.2007., str. 1.).

(3)  Uredba (EZ) br. 1272/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o razvrstavanju, označivanju i pakiranju tvari i smjesa, o izmjeni i stavljanju izvan snage Direktive 67/548/EEZ i Direktive 1999/45/EZ i o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1907/2006 (SL L 353, 31.12.2008., str. 1.).

(4)  Mišljenje Znanstvenog odbora za sigurnost potrošača o mirisnim alergenima u kozmetičkim proizvodima doneseno u lipnju 2012.: http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_102.pdf

(5)  Uredba (EZ) br. 1223/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. studenoga 2009. o kozmetičkim proizvodima (SL L 342, 22.12.2009., str. 59.).

(6)  Uredba (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2006. o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH) i osnivanju Europske agencije za kemikalije te o izmjeni Direktive 1999/45/EZ i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 793/93 i Uredbe Komisije (EZ) br. 1488/94 te Direktive Vijeća 76/769/EEZ i direktiva Komisije 91/155/EEZ, 93/67/EEZ, 93/105/EZ i 2000/21/EZ (SL L 396, 30.12.2006., str. 1.).

(7)  Direktiva Vijeća 67/548/EEZ od 27. lipnja 1967. o usklađivanju zakona i drugih propisa u odnosu na razvrstavanje, pakiranje i označivanje opasnih tvari (SL 196, 16.8.1967., str. 1.).

(1)  U skladu s Uredbom (EZ) br. 1272/2008.

(2)  U skladu s Direktivom 67/548/EEZ i Direktivom 1999/45/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 31. svibnja 1999. o usklađivanju zakona i drugih propisa država članica u odnosu na razvrstavanje, pakiranje i označivanje opasnih pripravaka (SL L 200, 30.7.1999., str. 1.).

(3)  U skladu s Uredbom Komisije (EU) br. 286/2011 od 10. ožujka 2011. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1272/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o razvrstavanju, označivanju i pakiranju tvari i smjesa, za potrebe njezine prilagodbe tehničkom i znanstvenom napretku (SL L 83, 30.3.2011., str. 1.).

(*2)  Ulošci bez jezgre namijenjeni zaštiti ženskog rublja (tanki ulošci) izuzeti su od tog zahtjeva.


Top