Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0335

2014/335/EU, Euratom: Odluka Vijeća od 26. svibnja 2014. o sustavu vlastitih sredstava Europske unije

OJ L 168, 7.6.2014, p. 105–111 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/335/oj

7.6.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 168/105


ODLUKA VIJEĆA

od 26. svibnja 2014.

o sustavu vlastitih sredstava Europske unije

(2014/335/EU, Euratom)

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 311. treći stavak,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju, a posebno njegov članak 106.a,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

nakon prosljeđivanja nacrta zakonodavnog akta nacionalnim parlamentima,

uzimajući u obzir mišljenje Europskog parlamenta,

u skladu s posebnim zakonodavnim postupkom,

budući da:

(1)

Sustav vlastitih sredstava Unije mora osigurati adekvatna sredstva za uredan razvoj politika Unije uz uvjet stroge proračunske discipline. Razvoj sustava vlastitih sredstava može i trebao bi također pridonijeti širim naporima konsolidiranja proračuna poduzetima u državama članicama te sudjelovati, u najvećoj mogućoj mjeri, u razvoju politika Unije.

(2)

Ova bi Odluka trebala stupiti na snagu tek nakon što je odobre sve države članice u skladu sa svojim odgovarajućim ustavnim odredbama, čime se potpuno poštuje državni suverenitet.

(3)

Europsko vijeće je 7. i. 8. veljače 2013. zaključilo, između ostalog, da bi se dogovori o vlastitim sredstvima trebali rukovoditi općim ciljevima jednostavnosti, transparentnosti i pravičnosti. Ti bi dogovori stoga trebali osigurati, u skladu s relevantnim zaključcima Europskog vijeća iz Fontainebleaua 1984., da se nijednoj državi članici ne nameće prevelik proračunski teret u odnosu na njezino relativno blagostanje. Stoga je primjereno donijeti odredbe koje se odnose na pojedine države članice.

(4)

Europsko vijeće od 7. i. 8. veljače 2013. zaključilo je da Njemačka, Nizozemska i Švedska trebaju imati koristi od smanjenih stopa preuzetih obveza za vlastita sredstva na temelju poreza na dodanu vrijednost (PDV) samo u razdoblju od 2014. do 2020. Također je zaključilo da Danska, Nizozemska i Švedska trebaju imati koristi od bruto smanjenja svojih godišnjih doprinosa na temelju bruto nacionalnog dohotka (BND) samo u razdoblju od 2014. do 2020. te da Austrija treba imati koristi od bruto smanjenja svojih godišnjih doprinosa na temelju BND-a samo u razdoblju od 2014. do 2016. Europsko vijeće je 7. i. 8. veljače 2013. zaključilo da se treba i dalje primjenjivati postojeći korektivni mehanizam u korist Ujedinjene Kraljevine.

(5)

Europsko vijeće je 7. i. 8. veljače 2013. zaključilo da sustav prikupljanja tradicionalnih vlastitih sredstava treba ostati nepromijenjen. Međutim, od 1. siječnja 2014. države članice trebaju zadržati, kroz troškove naplate, 20 % iznosa koje su prikupile.

(6)

Kako bi se osigurala stroga proračunska disciplina, te uzevši u obzir Komunikaciju Komisije od 16. travnja 2010. o prilagodbi gornje granice vlastitih sredstava i gornje granice odobrenih sredstava za preuzimanje obveza u skladu s odlukom da se primijeni UFPIM za potrebe vlastitih sredstava, gornja granica vlastitih sredstava trebala bi biti jednaka 1,23 % ukupnog BND-a država članica po tržišnoj cijeni za odobrena sredstva za plaćanja, a gornja granica od 1,29 % zbroja BND-a država članica trebala bi biti postavljena za odobrena sredstva za preuzimanje obveza. Te se gornje granice temelje na ESA-i 95 uključujući usluge financijskog posredovanja indirektno mjerene (UFPIM) budući da podaci na temelju revidiranog Europskog sustava računa uspostavljenog Uredbom (EU) br. 549/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (1) (dalje u tekstu „ESA 2010”) nisu bili dostupni u trenutku donošenja ove Odluke. Kako bi iznos financijskih sredstava stavljenih na raspolaganje Uniji ostao nepromijenjen, prikladno je prilagoditi te gornje granice izražene u postocima BND-a. Te gornje granice trebalo bi prilagoditi čim sve države članice dostave svoje podatke na temelju ESA-e 2010. U slučaju bilo kakvih izmjena ESA-e 2010 koje podrazumijevaju značajnu promjenu razine BND-a, trebalo bi ponovno prilagoditi gornje granice vlastitih sredstava i odobrenih sredstava za preuzimanje obveza.

(7)

Europsko vijeće je 7. i. 8. veljače 2013. pozvalo Vijeće da nastavi raditi na prijedlogu Komisije o novim vlastitim sredstvima na temelju PDV-a kako bi ga učinilo što jednostavnijim i transparentnijim, kako bi ojačalo vezu s politikom za PDV EU-a i stvarnim prikupljanjem PDV-a te kako bi osiguralo jednako postupanje prema poreznim obveznicima u svim državama članicama. Europsko vijeće zaključilo je da bi nova vlastita sredstva od PDV-a mogla zamijeniti postojeća vlastita sredstva na temelju PDV-a. Europsko vijeće također je istaknulo da je Vijeće 22. siječnja 2013. donijelo Odluku Vijeća o odobravanju pojačane suradnje u području poreza (2) na financijske transakcije. Pozvalo je države članice sudionice da provjere može li on postati temelj za nova vlastita sredstva za proračun EU-a. Zaključilo je da to neće utjecati na države članice nesudionice i da neće utjecati na izračun korekcije za Ujedinjenu Kraljevinu.

(8)

Europsko vijeće je 7. i 8. veljače 2013. zaključilo da će uredba Vijeća o provedbenim mjerama za sustav vlastitih sredstava Unije biti donesena kako je utvrđeno u članku 311. četvrtom stavku Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU). U skladu s tim, odredbe opće prirode primjenjive na sve vrste vlastitih sredstava i za koje je potreban prikladan parlamentarni nadzor, kako je utvrđeno u Ugovorima, trebale bi biti uključene u tu uredbu, kao što su, posebice, postupak za izračun i izradu godišnje proračunske bilance te aspekti kontrole i nadzora prihoda.

(9)

U svrhu usklađenosti, kontinuiteta i pravne sigurnosti, trebalo bi utvrditi odredbe koje pokrivaju prijelaz sa sustava uvedenog Odlukom Vijeća 2007/436/EZ, Euratom (3) na onaj koji proizlazi iz ove Odluke.

(10)

Odluku 2007/436/EZ, Euratom trebalo bi staviti izvan snage.

(11)

Za potrebe ove Odluke, svi monetarni iznosi trebali bi biti izraženi u eurima.

(12)

Provedeno je savjetovanje s Europskim revizorskim sudom i Europskim gospodarskim i socijalnim odborom te su oni donijeli mišljenja (4).

(13)

Kako bi se osigurao prijelaz na revidirani sustav vlastitih sredstava te kako bi to bilo u skladu s financijskom godinom, ova bi se Odluka trebala primjenjivati od 1. siječnja 2014.,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Predmet

Ova Odluka određuje pravila za dodjelu vlastitih sredstava Unije kako bi se osiguralo, u skladu s člankom 311. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU), financiranje godišnjeg proračuna Unije.

Članak 2.

Kategorije vlastitih sredstava i posebne metode njihova izračuna

1.   Sljedeći prihodi čine vlastita sredstva unesena u proračun Unije:

(a)

tradicionalna vlastita sredstva koja se sastoje od pristojbi, premija, dodatnih ili kompenzacijskih iznosa, dodatnih iznosa ili faktora, carinskih stopa Zajedničke carinske tarife i ostalih davanja koje utvrde ili trebaju utvrditi institucije Unije u vezi s trgovanjem s trećim zemljama, carine na proizvode prema isteklom Ugovoru o osnivanju Europske zajednice za ugljen i čelik, kao i doprinosi i druga davanja propisana u okviru zajedničkog uređenja tržišta za šećer;

(b)

ne dovodeći u pitanje stavak 4. drugi podstavak, primjena jedinstvene stope koja vrijedi za sve države članice na usklađene osnovice za procjenu PDV-a utvrđene u skladu s pravilima Unije. Za svaku državu članicu osnovica koju u tu svrhu treba uzeti u obzir ne smije preći 50 % bruto nacionalnog dohotka (BND), kako je definirano stavkom 7.;

(c)

ne dovodeći u pitanje stavak 5. drugi podstavak, primjena jedinstvene stope, koja će se odrediti u skladu s proračunskim postupkom u okviru ukupnog iznosa svih drugih prihoda, na ukupni BND svih država članica.

2.   Prihodi koji se ostvaruju iz eventualnih novih davanja koja se uvode u okviru zajedničke politike, u skladu s UFEU-om, pod uvjetom poštovanja postupka utvrđenog u članku 311. UFEU-a, također čine vlastita sredstva koja se unose u proračun Unije.

3.   Države članice zadržavaju 20 % iznosa iz stavka 1. točke (a) na ime troškova naplate.

4.   Jedinstvena stopa iz stavka 1. točke (b) utvrđuje se na 0,30 %.

Samo u razdoblju od 2014. do 2020. stopa preuzetih obveza vlastitih sredstava na temelju PDV-a za Njemačku, Nizozemsku i Švedsku utvrđuje se na razini od 0,15 %.

5.   Jedinstvena stopa iz stavka 1. točke (c) primjenjuje se na BND svake države članice.

Samo u razdoblju od 2014. do 2020. Danska, Nizozemska i Švedska uživaju bruto smanjenje svoga godišnjeg doprinosa na temelju BND-a, i to redom od 130 milijuna EUR, 695 milijuna EUR i 185 milijuna EUR. Austrija uživa bruto smanjenje svoga godišnjeg doprinosa na temelju BND-a od 30 milijuna EUR u 2014., 20 milijuna EUR u 2015. i 10 milijuna EUR u 2016. Svi ti iznosi mjere se u cijenama iz 2011. i prilagođavanju se tekućim cijenama primjenom najnovijeg deflatora BDP-a za EU iskazanog u eurima utvrđenog od strane Komisije, koji je dostupan prilikom sastavljanja nacrta proračuna. Ta bruto smanjenja odobravaju se nakon izračuna korekcije u korist Ujedinjene Kraljevine i njezina financiranja navedenog u člancima 4. i 5. ove Odluke i ne utječu na njih. Ta bruto smanjenja financiraju sve države članice.

6.   Ako na početku financijske godine proračun nije donesen, do stupanja na snagu novih stopa primjenjuju se postojeće stope preuzetih obveza na osnovu PDV-a i BND-a.

7.   BND iz stavka 1. točke (c) znači godišnji BND po tržišnim cijenama kako utvrđuje Komisija primjenom Uredbe (EU) br. 549/2013 Europskog parlamenta i Vijeća („ESA 2010”).

Ako izmjene ESA-e 2010 uzrokuju značajne promjene BND-a iz stavka 1 točke (c), Vijeće na prijedlog Komisije i nakon savjetovanja s Europskim parlamentom jednoglasno odlučuje trebaju li se te izmjene primjenjivati za potrebe ove Odluke.

Članak 3.

Gornja granica vlastitih sredstava

1.   Ukupni iznos vlastitih sredstava dodijeljenih Uniji za godišnja odobrena sredstva za plaćanja ne prelazi 1,23 % ukupnog BND-a svih država članica.

2.   Ukupni godišnji iznos odobrenih sredstava za preuzimanje obveza unesen u proračun Unije ne prelazi 1,29 % ukupnog BND-a svih država članica.

Uredan omjer odobrenih sredstava za preuzimanje obveza i odobrenih sredstava za plaćanja održava se kako bi se zajamčila njihova usklađenost i kako bi se u narednim godinama osiguralo poštovanje gornje granice iz stavka 1.

3.   Za potrebe ove Odluke, čim države članice dostave svoje podatke na temelju ESA-e 2010, Komisija će ponovno izračunati gornje granice kako su utvrđene u stavcima 1. i 2. na temelju sljedeće formule:

Formula

U toj formuli „t” je posljednja cijela godina za koju su dostupni podaci za izračun BND-a.

4.   Ako izmjene ESA-e 2010 uzrokuju značajne promjene razine BND-a, Komisija ponovno izračunava gornje granice utvrđene u stavcima 1. i 2., kako su ponovno izračunate u skladu sa stavkom 3., na temelju sljedeće formule:

Formula

U toj formuli „t” je posljednja cijela godina za koju su dostupni podaci za izračun BND-a.

U toj formuli „x” i „y” su gornje granice ponovno izračunate u skladu sa stavkom 3.

Članak 4.

Korektivni mehanizam u korist Ujedinjene Kraljevine

Ujedinjenoj Kraljevini odobrava se korekcija u vezi s proračunskim neravnotežama.

Ta se korekcija utvrđuje na temelju:

(a)

izračuna razlike u prethodnoj financijskoj godini između:

postotnog udjela Ujedinjene Kraljevine u ukupnom iznosu neograničenih osnovica za procjenu PDV-a, i

postotnog udjela Ujedinjene Kraljevine u ukupnim dodijeljenim izdacima;

(b)

umnoška tako dobivene razlike i ukupnih dodijeljenih izdataka;

(c)

umnoška rezultata iz točke (b) s 0,66;

(d)

oduzimanja od rezultata iz točke (c) učinaka koji za Ujedinjenu Kraljevinu proizlaze iz promjene na ograničenu osnovicu za PDV i plaćanja iz članka 2. stavka 1. točke (c), odnosno razlike između:

iznosa koji bi Ujedinjena Kraljevina morala platiti za iznose koji se financiraju iz sredstava iz članka 2. stavka 1. točaka (b) i (c), u slučaju da je jedinstvena stopa bila primijenjena na neograničene osnovice za PDV, i

plaćanja Ujedinjene Kraljevine u skladu s člankom 2. stavkom 1. točkama (b) i (c);

(e)

oduzimanja od rezultata iz točke (d) neto dobiti Ujedinjene Kraljevine koja proizlazi iz povećanja postotka sredstava iz članka 2. stavka 1. točke (a) koje zadržavaju države članice za pokriće troškova naplate i povezanih troškova;

(f)

prilagodbe izračuna smanjivanjem ukupnih dodijeljenih izdataka ukupnim dodijeljenim izdacima država članica koje su pristupile Uniji nakon 30. travnja 2004., s izuzetkom izravnih plaćanja u poljoprivredi i izdataka povezanih s tržištem kao i onog dijela izdataka za ruralni razvoj koji proizlazi iz komponente za jamstva EAGGF-a.

Članak 5.

Financiranje korektivnog mehanizma u korist Ujedinjene Kraljevine

1.   Troškove korekcije utvrđene u članku 4. snose države članice, osim Ujedinjene Kraljevine, u skladu sa sljedećim postupcima:

(a)

raspodjela troškova prvo se izračunava pozivanjem na udio plaćanja svake od država članica iz članka 2. stavka 1. točke (c), s time da se Ujedinjena Kraljevina isključuje i bez uzimanja u obzir bruto smanjenja doprinosa na temelju BND-a Danske, Nizozemske, Austrije i Švedske iz članka 2. stavka 5.;

(b)

zatim se prilagođava ograničavanjem udjela financiranja Njemačke, Nizozemske, Austrije i Švedske na jednu četvrtinu njihova uobičajenog udjela koji proizlazi iz ovog izračuna.

2.   Korekcija se odobrava Ujedinjenoj Kraljevini smanjenjem njezinih plaćanja koja proizlaze iz primjene članka 2. stavka 1. točke (c). Troškovi koje snose ostale države članice dodaju se njihovim plaćanjima koja proizlaze za svaku državu članicu iz primjene članka 2. stavka 1. točke (c).

3.   Komisija provodi izračune potrebne za primjenu članka 2. stavka 5., članka 4. i ovog članka.

4.   Ako proračun nije donesen na početku financijske godine, primjenjuje se korekcija odobrena Ujedinjenoj Kraljevini i troškovi koje snose ostale države članice predviđeni posljednjim konačno donesenim proračunom.

Članak 6.

Načelo univerzalnosti

Prihodi iz članka 2. upotrebljavaju se bez razlike za financiranje svih izdataka unesenih u godišnji proračun Unije.

Članak 7.

Preneseni višak

Svaki višak prihoda Unije u odnosu na ukupne stvarne izdatke tijekom određene financijske godine prenosi se u sljedeću financijsku godinu.

Članak 8.

Prikupljanje vlastitih sredstava i njihovo stavljanje na raspolaganje Komisiji

1.   Države članice prikupljaju vlastita sredstva Unije iz članka 2. stavka 1. točke (a) u skladu s nacionalnim odredbama propisanim pravom i ostalim propisima koji se prema potrebi prilagođavaju radi ispunjavanja zahtjeva propisa Unije.

Komisija preispituje relevantne nacionalne odredbe koje joj dostave države članice, te prosljeđuje državama članicama prilagodbe koje smatra potrebnima kako bi se osiguralo da one ispunjavaju zahtjeve propisa Unije i, ako je potrebno, podnosi izvješće nadležnom proračunskom tijelu.

2.   Države članice sredstva iz članka 2. stavka 1. točaka (a), (b) i (c) stavljaju na raspolaganje Komisiji, u skladu s odredbama donesenim u članku 322. stavku 2. UFEU-a.

Članak 9.

Provedbene mjere

U skladu s postupkom iz četvrtog stavka članka 311. UFEU-a, Vijeće utvrđuje provedbene mjere u vezi sa sljedećim elementima sustava vlastitih sredstava:

(a)

postupak za računanje i izradu godišnje proračunske bilance iz članka 7.;

(b)

odredbe i postupci neophodni za kontrolu i nadzor prihoda iz članka 2., uključujući sve relevantne zahtjeve za izvješćivanje.

Članak 10.

Završne i prijelazne odredbe

1.   Sukladno stavku 2., Odluka 2007/436/EZ, Euratom stavlja se izvan snage. Sva upućivanja na Odluku Vijeća 70/243/EZUČ, EEZ, Euratom od 21. travnja 1970. (5), na Odluku Vijeća 85/257/EEZ, Euratom (6), na Odluku Vijeća 88/376/EEZ, Euratom od 24. lipnja 1988. (7), na Odluku Vijeća 94/728/EZ, Euratom (8), na Odluku Vijeća 2000/597/EZ, Euratom, od 29. rujna 2000. o sustavu vlastitih sredstava Zajednica (9) ili na Odluku 2007/436/EZ, Euratom smatraju se upućivanjima na ovu Odluku te se tumače u skladu s korelacijskom tablicom iz Priloga ovoj Odluci.

2.   Članci 2., 4. i 5. Odluke 94/728/EZ, Euratom, Odluke 2000/597/EZ, Euratom i Odluke 2007/436/EZ, Euratom i dalje se primjenjuju na izračun i prilagodbu prihoda koji proizlaze iz primjene stope preuzetih obveza na osnovicu PDV-a koja se utvrđuje na jedinstven način i koja je ograničena na razinu od 50 % do 55 % BDP-a ili BND-a svake države članice, ovisno o godini, i na izračun korekcije proračunskih neravnoteža odobrenih Ujedinjenoj Kraljevini za razdoblje od 1995. do 2013.

3.   Države članice i dalje putem troškova naplate zadržavaju 10 % iznosa iz članka 2. stavka 1. točke (a) koji su države članice trebale staviti na raspolaganje do 28. veljače 2001. u skladu s primjenjivim propisima Unije.

Države članice i dalje putem troškova naplate zadržavaju 25 % iznosa iz članka 2. stavka 1. točke (a) koji su države članice trebale staviti na raspolaganje od 1. ožujka 2001. do 28. veljače 2014. u skladu s primjenjivim propisima Unije.

4.   Za potrebe ove Odluke, svi monetarni iznosi izražavaju se u eurima.

Članak 11.

Stupanje na snagu

Države članice o ovoj Odluci obavješćuje glavni tajnik Vijeća.

Države članice obavješćuju glavnog tajnika Vijeća bez odlaganja o okončanju postupaka za donošenje ove Odluke u skladu sa svojim odgovarajućim ustavnim odredbama.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana mjeseca koji slijedi nakon dana primitka posljednje obavijesti iz drugog stavka.

Primjenjuje se od 1. siječnja 2014.

Članak 12.

Objava

Ova Odluka objavljuje se u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Bruxellesu 26. svibnja 2014.

Za Vijeće

Predsjednik

Ch. VASILAKOS


(1)  Uredba (EU) br. 549/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. svibnja 2013. o Europskom sustavu nacionalnih i regionalnih računa u Europskoj uniji (SL L 174, 26.6.2013., str. 1.).

(2)  SL L 22, 25.1.2013., str. 11.

(3)  Odluka Vijeća 2007/436/EZ, Euratom od 7. lipnja 2007. o sustavu vlastitih sredstava Europskih zajednica (SL L 163, 23.6.2007., str. 17.).

(4)  Mišljenje br. 2/2012 Europskog revizorskog suda od 20. ožujka 2012. (SL C 112, 18.4.2012., str. 1.) i Mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora od 29. ožujka 2012. (SL C 181, 21.6.2012., str. 45.).

(5)  Odluka Vijeća 70/243/EZUČ, EEZ, Euratom od 21. travnja 1970. o zamjeni financijskih doprinosa država članica vlastitim sredstvima Zajednica (SL L 94, 28.4.1970., str. 19.).

(6)  Odluka Vijeća 85/257/EEZ, Euratom od 7. svibnja 1985. o sustavu vlastitih sredstava Zajednica (SL L 128, 14.5.1985., str. 15.).

(7)  Odluka Vijeća 88/376/EEZ, Euratom od 24. lipnja 1988. o sustavu vlastitih sredstava Zajednica (SL L 185, 15.7.1988., str. 24.).

(8)  Odluku Vijeća 94/728/EZ, Euratom od 31. listopada 1994. o sustavu vlastitih sredstava Zajednica (SL L 293, 12.11.1994., str. 9.).

(9)  Odluka Vijeća 2000/597/EZ od 29. rujna 2000. o sustavu vlastitih sredstava Europskih zajednica (SL L 253, 7.10.2000., str. 42.).


PRILOG

KORELACIJSKA TABLICA

Odluka 2007/436/EZ, Euroatom

Ova Odluka

Članak 1.

Članak 1.

Članak 2.

Članak 2.

Članak 3. stavak 1.

Članak 3. stavak 1.

Članak 3. stavak 2.

Članak 3. stavak 2.

-

Članak 3. stavak 3.

Članak 3. stavak 3.

Članak 3. stavak 4.

Članak 4. stavak 1. prvi podstavak

Članak 4. prvi stavak

Članak 4. stavak 1. drugi podstavak točke od (a) do (e)

Članak 4. drugi stavak točke od (a) do (e)

Članak 4. stavak 1. drugi podstavak točka (f)

-

Članak 4. stavak 1. drugi podstavak točka (g)

Članak 4. drugi stavak točka (f)

Članak 4. stavak 2.

-

Članak 5.

Članak 5.

Članak 6.

Članak 6.

Članak 7.

Članak 7.

Članak 8. stavak 1. prvi i drugi podstavak

Članak 8. stavak 1.

Članak 8. stavak 1. treći podstavak

Članak 8. stavak 2.

Članak 8. stavak 2.

-

-

Članak 9.

Članak 9.

-

Članak 10.

-

-

Članak 10.

Članak 11.

-

-

Članak 11.

Članak 12.

Članak 12.


Top