EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0089

2014/89/EU: Provedbena odluka Komisije оd 14. veljače 2014. o pilot-projektu za provedbu obveza za administrativnu suradnju utvrđenih Direktivom 2007/59/EZ Europskog parlamenta i Vijeća s pomoću Informacijskog sustava unutarnjeg tržišta Tekst značajan za EGP

OJ L 45, 15.2.2014, p. 36–39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2014/89/oj

15.2.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 45/36


PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE

оd 14. veljače 2014.

o pilot-projektu za provedbu obveza za administrativnu suradnju utvrđenih Direktivom 2007/59/EZ Europskog parlamenta i Vijeća s pomoću Informacijskog sustava unutarnjeg tržišta

(Tekst značajan za EGP)

(2014/89/EU)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1024/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o administrativnoj suradnji s pomoću Informacijskog sustava unutarnjeg tržišta i stavljanju izvan snage Odluke Komisije 2008/49/EZ („Uredba IMI”) (1), a posebno njezin članak 4. stavak 1.,

budući da:

(1)

Uredbom IMI službeno je utvrđen Informacijski sustav unutarnjeg tržišta („IMI”), programska aplikacija dostupna preko interneta, koju je razvila Komisija u suradnji s državama članicama, kako bi se pomoglo državama članicama u praktičnoj provedbi zahtjeva za razmjenu informacija utvrđenima zakonodavstvom Unije o unutarnjem tržištu, pružajući centraliziran mehanizam za komunikaciju da bi se olakšala prekogranična razmjena informacija i uzajamna pomoć.

(2)

Direktivom 2007/59/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (2) određuju se određena zajednička pravila za davanje ovlaštenja strojovođama kako bi se prevladale nacionalne razlike i time pridonijelo ciljevima politika Unije o slobodi kretanja radnika, slobodi poslovnog nastana i slobodi pružanja usluga u okviru zajedničke prometne politike da bi se olakšala mobilnost strojovođa među državama članicama. To posebno uključuje međusobnu povezanost nacionalnih registara dozvola i potvrda strojovođa.

(3)

Europska agencija za željeznice (ERA), osnovana Uredbom (EZ) br. 881/2004 Europskog parlamenta i Vijeća (3), uspostavljena je radi potpore Komisiji u osiguranju usklađenog pristupa interoperabilnosti i sigurnosti željeznica u Uniji.

(4)

U „Studiji izvedivosti o interoperabilnim registrima dozvola za strojovođe i dopunskih potvrda” koju je provela ERA i koja je donesena 2. travnja 2013. smatra se da je IMI prikladan alat za provedbu razmjena informacija među nacionalnim registrima i preporučuje se uspostava pilot-projekta.

(5)

Odlukom Komisije 2010/17/EZ (4) utvrđuje se da je Europska agencija za željeznice nadležna za nadzor i izvješćivanje o funkcioniranju projekta. Prema Uredbi IMI od Komisije se zahtijeva da ocijeni rezultat projekta.

(6)

Mjere predviđene ovom Odlukom u skladu su s mišljenjem Odbora za Informacijski sustav unutarnjeg tržišta,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Područje primjene i ciljevi pilot-projekta

Kako bi se ispitala učinkovitost Informacijskog sustava unutarnjeg tržišta („IMI”) za provedbu odredaba navedenih u člancima 4. i 5. u nastavku, Komisija provodi pilot-projekt.

Članak 2.

Nadležna tijela

Za potrebe ove Odluke tijela država članica su ona navedena u članku 16. Direktive 2004/49/EZ (5) (dalje u tekstu „nadležna tijela”).

Članak 3.

Nadzor i izvješćivanje

Kako bi Europska agencija za željeznice ispunila zadatke nadzora i izvješćivanja iz članka 3. stavka 2. Odluke 2010/17/EZ, Komisija će Agenciji dostaviti statističke podatke i informacije o korištenju IMI-ja.

Članak 4.

Administrativna suradnja među nadležnim tijelima

1.   Za potrebe pilot-projekta nadležna tijela međusobno koriste IMI za razmjenu informacija utvrđenih sljedećim odredbama:

(a)

točka (b) članka 22. stavka 1. Direktive 2007/59/EZ zajedno s člancima 4. i 5. Priloga I. Odluci 2010/17/EZ;

(b)

članak 29. stavak 2. Direktive 2007/59/EZ;

(c)

članak 29. stavak 3. Direktive 2007/59/EZ;

(d)

točka (b) članka 29. stavka 4. Direktive 2007/59/EZ, za zahtjeve za dodatan pregled ili privremeno stavljanje izvan snage.

2.   Administrativna suradnja iz stavka 1. provodi se u skladu s postupkom utvrđenim Prilogom I.

Članak 5.

Administrativna suradnja među nadležnim tijelima i Komisijom

1.   Za potrebe pilot-projekta nadležna tijela međusobno, a i s Komisijom, koriste IMI za razmjenu informacija utvrđenih sljedećim odredbama:

(a)

točka (b) članka 29. stavka 4. Direktive 2007/59/EZ za izvješćivanje Komisije i drugih nadležnih tijela;

(b)

točka (c) članka 29. stavka 4. Direktive 2007/59/EZ za izvješćivanje Komisije i drugih nadležnih tijela;

(c)

drugi podstavak članka 29. stavka 4. Direktive 2007/59/EZ za izvješćivanje Komisije i drugih nadležnih tijela;

(d)

članak 29. stavak 5. Direktive 2007/59/EZ, za zahtjeve upućene Komisiji.

2.   Administrativna suradnja iz stavka 1. provodi se u skladu s postupkom utvrđenim Prilogom II.

Članak 6.

Ocjena

1.   Komisija će ocijeniti pilot-projekt kako bi procijenila je li postignut cilj iz članka 1. i podnijet će izvješće Europskom parlamentu i Vijeću najkasnije tri godine nakon početka projekta uzimajući u obzir sljedeće kriterije:

(a)

zaštitu podataka;

(b)

isplativost;

(c)

učinkovite funkcionalnosti za prevođenje;

(d)

pristupačnost korisnicima;

(e)

općenito zadovoljstvo korisnika.

2.   Ocjena pilot-projekta temelji se na statističkim informacijama dobivenima u okviru IMI-ja i na povratnim informacijama od sudionika, uključujući barem jednu internetsku anketu upućenu nadležnim tijelima.

Članak 7.

Stupanje na snagu

Ova Odluka stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Bruxellesu 14. veljače 2014.

Za Komisiju

Predsjednik

José Manuel BARROSO


(1)  SL L 316, 14.11.2012., str. 1.

(2)  Direktiva 2007/59/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2007. o davanju ovlaštenja strojovođama koji upravljaju lokomotivama i vlakovima na željezničkom sustavu Zajednice (SL L 315, 3.12.2007., str. 51.).

(3)  Uredba (EZ) br. 881/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o osnivanju Europske agencije za željeznice (SL L 164, 30.4.2004., str. 1.).

(4)  Odluka Komisije 2010/17/EZ od 29. listopada 2009. o donošenju osnovnih parametara za registre dozvola za strojovođe i dopunskih potvrda predviđenih Direktivom 2007/59/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 8, 13.1.2010., str. 17.).

(5)  Direktiva 2004/49/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o sigurnosti željeznica Zajednice i izmjeni Direktive Vijeća 95/18/EZ o izdavanju dozvola željezničkim prijevoznicima i Direktive 2001/14/EZ o dodjeli željezničkog infrastrukturnog kapaciteta i ubiranju pristojbi za korištenje željezničke infrastrukture i dodjeli rješenja o sigurnosti (Direktiva o sigurnosti željeznica) (SL L 164, 30.4.2004., str. 44.).


PRILOG I.

POSTUPAK TRAŽENJA PODATAKA

Image


PRILOG II.

POSTUPAK OBAVJEŠĆIVANJA

Image


Top