Help Print this page 

Document 32014D0087

Title and reference
2014/87/EU: Provedbena odluka Komisije оd 13. veljače 2014. o mjerama za sprečavanje širenja unutar Unije organizma Xylella fastidiosa (Well i Raju) (priopćeno pod brojem dokumenta C(2014) 726)
  • No longer in force, Date of end of validity: 23/07/2014; stavljeno izvan snage 32014D0497
OJ L 45, 15.2.2014, p. 29–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2014/87/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

15.2.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 45/29


PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE

оd 13. veljače 2014.

o mjerama za sprečavanje širenja unutar Unije organizma Xylella fastidiosa (Well i Raju)

(priopćeno pod brojem dokumenta C(2014) 726)

(2014/87/EU)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 2000/29/EZ od 8. svibnja 2000. o zaštitnim mjerama protiv unošenja u Zajednicu organizama štetnih za bilje ili biljne proizvode i protiv njihovog širenja unutar Zajednice (1), a posebno treću rečenicu njezinog članka 16. stavka 3.,

budući da:

(1)

Organizam Xylella fastidiosa (Well i Raju) (dalje u tekstu: „navedeni organizam”) naveden je u odjeljku I. dijela A Priloga I. Direktivi 2000/29/EZ kao štetni organizam za koji nema spoznaja o pojavi u Uniji i čije je unošenje u sve države članice i širenje unutar njih zabranjeno.

(2)

Italija je 21. listopada 2013. obavijestila druge države članice i Komisiju o prisutnosti navedenog organizma na svojem državnom području, i to na dvama zasebnim područjima provincije Lecce u regiji Apuliji. Nakon toga su u istoj provinciji zabilježene još dvije zasebne pojave navedenog organizma. Prisutnost navedenog organizma potvrđena je na nekoliko biljnih vrsta, uključujući Olea europaea L., Prunus amygdalus Batsch, Nerium oleander L. i Quercus sp. L., na kojima su primijećeni simptomi kao što je uvenutost rubova listova i brzo propadanje. To je prvi put da je prisutnost navedenog organizma potvrđena na području Unije. Za nekoliko drugih biljnih vrsta provjere u vezi s prisutnošću organizma još uvijek nisu završene. Utvrđivanje prisutnosti vektora navedenog organizma u Apuliji još uvijek je u tijeku.

(3)

Dana 29. listopada 2013. u regiji Apuliji poduzete su hitne mjere za sprečavanje i iskorjenjivanje navedenog organizma (2) u skladu s člankom 16. stavkom 1. Direktive 2000/29/EZ.

(4)

Italija je izvijestila da tijekom inspekcijskog nadzora nije zabilježena prisutnost navedenog organizma u susjednim provincijama Brindisi i Taranto.

(5)

Kao odgovor na zahtjev Komisije Europska agencija za sigurnost hrane, dalje u tekstu „Agencija”, donijela je 25. studenoga 2013. (3) izjavu koja sadržava sljedeće zaključke. Navedeni organizam vjerojatno ima vrlo široki raspon biljaka domaćina, uključujući mnoge uzgojene i samonikle biljke koje su uobičajene u Europi.

(6)

Glavni način ulaska navedenog organizma jest kretanje bilja namijenjenog sadnji, osim sjemenja. Također, zabrinjava širenje infektivnih vektora navedenog organizma koji se prenose na pošiljkama bilja. Voće i drvo neznatni su izvori zaraze jer je vjerojatnost unošenja na taj način zanemariva. Sjemenje, rezano cvijeće i ukrasno lišće neznatni su izvori zaraze jer je vjerojatnost unošenja na taj način mala. Kretanje zaraženog bilja namijenjenog sadnji najučinkovitiji je način širenja navedenog organizma na velikim udaljenostima.

(7)

S obzirom na njegovu prirodu, vjerojatno je da će se navedeni organizam brzo proširiti i rasprostraniti. Kako bi se osiguralo da se navedeni organizam ne proširi na ostatak Unije, potrebno je odmah poduzeti mjere. Sve dok ne budu dostupne konkretnije informacije o rasponu domaćina, vektorima, načinima širenja te mogućnostima smanjenja rizika, primjereno je zabraniti kretanje izvan područja na kojima se vjerojatno nalazi zaraženo bilje.

(8)

Uzimajući u obzir lokacije na kojima je navedeni organizam prisutan, poseban zemljopisni položaj provincije Lecce i neizvjesnosti u pogledu kriterija za demarkiranje, ta zabrana bi se radi njezine brze i učinkovite primjene trebala odnositi na cijelu navedenu provinciju.

(9)

Navedena zabrana trebala bi se odnositi na bilje namijenjeno sadnji, osim sjemenja, jer je to bilje glavni način prenošenja navedenog organizma. Međutim, opsežno uzorkovanje i testiranje provedeno u provinciji Lecce pokazalo je da bilje namijenjeno sadnji, koje pripada određenim rodovima i vrstama i podrijetlom je iz zaraženih područja te provincije, nije zaraženo navedenim organizmom. Na temelju tih dokaza zabrana se ne bi trebala odnositi na mnoge biljke namijenjene sadnji koje pripadaju rodovima i vrstama na kojima je provedeno uzorkovanje i testiranje na prisutnost navedenog organizma. Nadalje, bilo bi primjerno izuzeti od te zabrane bilje namijenjeno sadnji koje je uzgajano na mjestima koja su u cijelosti bila fizički zaštićena od unošenja navedenog organizma i koje pripada rodovima i vrstama na koje se primjenjuje sustav certifikacije kojim se zahtijeva da ono bude podvrgnuto službenom testiranju na navedeni organizam i da se utvrdi da nije zaraženo tim organizmom.

(10)

S obzirom na ograničene informacije o mogućoj prisutnosti navedenog organizma u ostatku Unije, države članice trebale bi provoditi godišnje preglede o prisutnosti tog organizma na svojem državnom području. S obzirom na široki raspon potencijalnih biljaka domaćina, te bi preglede trebalo prilagoditi posebnostima svakog područja, biljkama domaćinima i biljnim proizvodima te karakteristikama potencijalnih vektora.

(11)

Kako bi se prikupilo što je moguće više informacija o navedenom organizmu i njegovoj prisutnosti, države članice trebale bi osigurati da im se dostave relevantne informacije.

(12)

Radi osiguranja učinkovitog pregleda provedbe ove Odluke, države članice trebale bi bez odlaganja obavijestiti Komisiju o mjerama koje su poduzele kako bi se uskladile s ovom Odlukom.

(13)

Radi uzimanja u obzir preciznijih znanstvenih i tehničkih informacija koje će postati dostupne te rezultata inspekcijskog nadzora i testova koje trenutačno provode talijanska nadležna tijela primjereno je najkasnije do 30. travnja 2014. preispitati navedene mjere.

(14)

Mjere predviđene ovom Odlukom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za biljno zdravstvo,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Kretanje bilja namijenjenog sadnji

Zabranjeno je kretanje bilja namijenjenog sadnji izvan provincije Lecce, regija Apulija, Italija.

Zabrana se ne primjenjuje na:

(a)

sjemenje;

(b)

mnoge biljke namijenjene sadnji koje pripadaju rodovima i vrstama navedenima u Prilogu I. na kojima je provedeno uzorkovanje i testiranje na prisutnost organizma Xylella fastidiosa (Well i Raju) (dalje u tekstu: „navedeni organizam”) i za koje je utvrđeno da nisu zaražene tim organizmom;

(c)

bilje namijenjeno sadnji koje pripada rodovima i vrstama navedenima u Prilogu II., koje je uzgajano na mjestima koja su u cijelosti bila fizički zaštićena od unošenja navedenog organizma i koje je službeno certificirano u okviru sustava certifikacije kojim se zahtijeva da ono bude podvrgnuto službenom testiranju na prisutnost navedenog organizma i da se utvrdi da nije zaraženo tim organizmom.

Članak 2.

Pregledi

1.   Države članice dužne su provoditi godišnje preglede za otkrivanje prisutnosti navedenog organizma na bilju i biljnim proizvodima na svojem državnom području. Ti se pregledi provode, prema potrebi, uzimajući u obzir biologiju, uzgojne uvjete i razdoblja rasta bilja podvrgnutog pregledu, klimatske uvjete, biologiju navedenog organizma te karakteristike potencijalnih vektora.

2.   O rezultatima pregleda iz stavka 1. potrebno je obavijestiti Komisiju i druge države članice do 31. listopada svake godine i njima je obuhvaćeno jednogodišnje razdoblje koje završava 30. rujna te iste godine. O rezultatima prvog pregleda potrebno je obavijestiti do 31. listopada 2014. i njima je obuhvaćeno razdoblje od 1. veljače 2014. do 30. rujna 2014.

Članak 3.

Obavijest o prisutnosti

1.   Države članice osiguravaju da, u slučaju da bilo koja osoba primijeti prisutnost navedenog organizma ili s razlogom sumnja na takvu prisutnost, ta osoba o tome obavješćuje nadležno tijelo u roku od deset kalendarskih dana.

2.   Države članice osiguravaju da, ako to zahtijeva nadležno tijelo, osoba iz stavka 1. daje tom tijelu informacije kojima raspolaže u vezi s navedenom prisutnošću.

Članak 4.

Sukladnost

Države članice bez odlaganja obavješćuju Komisiju o mjerama koje su poduzele kako bi se uskladile s ovom Odlukom.

Članak 5.

Preispitivanje

Ova se Odluka preispituje do 30. travnja 2014.

Članak 6.

Adresati

Ova je Odluka upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 13. veljače 2014.

Za Komisiju

Tonio BORG

Član Komisije


(1)  SL L 169, 10.7.2000., str. 1.

(2)  Odluka Regionalnog vijeća, Regija Apulija, br. 2023 od 29.10.2013. (Hitne mjere za sprečavanje, nadzor i iskorjenjivanje karantenske bakterije Xylella fastidiosa povezane sa „sindromom brzog sušenja masline”).

(3)  Izjava EFSA-e o biljkama domaćinima, načinima ulaska i širenja te mogućnostima smanjenja rizika od organizma Xylella fastidiosa Wells et al., EFSA Journal 2013; 11(11):3468, 50 str. doi:10.2903/j.efsa.2013.3468.


PRILOG I.

Popis rodova i vrsta iz članka 1. drugog podstavka točke (b)

 

Abelia R. Br.

 

Acacia dealbata Link

 

Acca sellowiana (O. Berg) Burret

 

Arbutus unedo L.

 

Begonia L.

 

Boronia crenulata Sm.

 

Brachychiton discolor F. Muell.

 

Buxus sempervirens L.

 

Callistemon citrinus (Curtis) Skeels

 

Camellia L.

 

Ceratonia siliqua L.

 

Cercis siliquastrum L.

 

Chamelaucium uncinatum Schauer

 

Cinnamomun camphora (L.) J.Presl.

 

Citrus L.

 

Crataegus Tourn. ex L.

 

Cyclamen L.

 

Diosma L.

 

Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl.

 

Euphorbia pulcherrima Willd. ex Klotzsch

 

Ficus L.

 

Grevillea R.Br. ex Knight

 

Ilex aquifolium L.

 

Jasminum L.

 

Laurus nobilis L.

 

Lavandula angustifolia Mill.

 

Ligustrum vulgare L.

 

Magnolia grandiflora L.

 

Mandevilla sanderi (Hemsl.) Woodson

 

Metrosideros Banks ex Gaertn.

 

Morus alba L.

 

Myrtus communis L.

 

Nandina domestica Thunb.

 

Polygala myrtifolia L.

 

Punica granatum L.

 

Rosa L.

 

Salvia officinalis L.

 

Schinus molle L.

 

Trachelospermum jasminoides (Lindl.) Lem.

 

Viburnum tinus L.

 

Viola L.

 

Vitis L.

 

Weigela florida (Bunge) A. DC.


PRILOG II.

Popis rodova i vrsta iz članka 1. drugog podstavka točke (c)

 

Apium graveolens L.

 

Brassica L.

 

Capsicum annuum L.

 

Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. & Nakai

 

Cucumis melo L.

 

Cucurbita pepo L.

 

Foeniculum vulgare Mill.

 

Lactuca L.

 

Petroselinum Hill

 

Solanum lycopersicum L.

 

Solanum melongena L.


Top